AEG | AGS58200F0 | User manual | Aeg AGS58200F0 Brugermanual

AGS58200F0
DA Brugsanvisning
FI Käyttöohje
NOBruksanvisning
PT Manual de instruções
SV Bruksanvisning
2
14
27
39
53
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
4
www.aeg.com
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
DANSK
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i appa-
5
ratet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1 Skuffe (til opbevaring af frosne føde-
1 2 3 4
varer og nedfrysning af friske madvarer)
2 Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske madvarer)
3 Skuffe (kun til opbevaring)
4 Skuffe (kun til opbevaring)
5 Betjeningspanel
6 Mærkeplade (indvendig)
6
5
3. BETJENINGSPANEL
1
2
1
1 Kontrollampe
2 Termostatknap
3 FROSTMATIC-lampe
4 FROSTMATIC-knap
Knap til nulstilling af lydalarm
5 Alarmlampe
3.1 Sådan tændes apparatet
1.
2.
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
3
1
4
1
3.
5
1
Kontrollampen tændes, og der høres kun en lyd i 2 sekunder, som angiver, at apparatet er tilsluttet strøm.
4. Alarmlampen blinker, og lydalarmen
aktiveres for at angive, at temperaturen indvendigt i apparatet er for høj.
5. Tryk på FROSTMATIC-knappen for
at slukke for lydalarmen.
6. Tryk på FROSTMATIC-knappen en
gang til og FROSTMATIC-lampen
tændes. Fryseren begynder at virke.
6
www.aeg.com
3.2 Sådan slukkes der
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Der
kommer et 2 sekunder langt lydsignal.
2. Kontrollampen slukkes.
1.
3.3 Temperaturindstilling
Temperaturen i apparatet styres med
termostatknappen, der sidder nederst
på kabinettet.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor tit døren åbnes
• mængden af mad
• apparatets placering.
3.4 FROSTMATIC-funktion
Funktionen FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
Du kan slå funktionen FROSTMATIC til
ved at trykke på knappen FROSTMATIC .
Lampen FROSTMATIC tændes.
Funktionen kan slås fra når som helst ved
at trykke på FROSTMATIC-knappen.
Lampen FROSTMATIC slukkes.
3.5 Alarm ved for høj
temperatur
Hvis temperaturen indvendigt i køleskabet er steget til et punkt, hvor en sikker
opbevaring af den dybfrosne mad ikke
længere kan sikres (f. eks. på grund af et
strømsvigt), blinker alarmen, og der lyder en lydalarm.
1. Sluk for advarselstonen ved at trykke
på FROSTMATIC-knappen.
Lampen FROSTMATIC lyser.
Alarmlampen blinker indtil den krævede temperatur er nået igen.
2. Knappen FROSTMATIC kan udløses,
så snart Alarmlampen slukkes.
FROSTMATIC-lampen slukkes.
Når fryseren lige er blevet tændt,
blinker alarmlampen indtil temperaturen er faldet til et sikkert
niveau for opbevaringen af den
dybfrosne mad.
3.6 Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis lågen står åben i
mere end 90 sekunder.
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper summeren.
Under alle omstændigheder kan du slå
alarmen fra ved at trykke på alarmens
nulstil-knap.
4. IBRUGTAGNING
4.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DANSK
7
5. DAGLIG BRUG
5.1 Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning
af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen
mad.
Inden indfrysning startes funktionen Fast
Freeze mindst 24 timer før madvarerne
lægges i fryseren.
Læg de madvarer, der skal nedfryses, i
de to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer
i, som skal fryses.
Når indfrysningen er slut efter 24 timer,
vendes der tilbage til den ønskede temperatur (se under "Temperaturindstilling").
højere indstillinger, inden der lægges
madvarer ind.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses
igen (efter afkøling).
5.3 Optøning
Før dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs ved stuetemperatur.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.4 Fryseelementer
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på
Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum,
som maden kan holde sig i tilfælde af
strømafbrydelse eller svigt.
6. PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
6.1 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er
lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har
styr på holdbarheden.
6.2 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
8
www.aeg.com
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
7.1 Regelmæssig rengøring
7.2 Afrimning af fryser
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5
ml til 0,5 liter vand)
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger
• Skyl, og tør grundigt af.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sæt termostatknappen i stilling "0",
og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Tag de tre store skuffer ud.
5. Når afrimningen er slut, fjernes det
vand, der har samlet sig i den nederste lille skuffe, og skabet tørres grundigt af indvendig.
Sæt stikket i stikkontakten, og sæt termostatknappen i en mellemstilling. Lad
apparatet køre i mindst to timer med lynindfrysning slået til, før du lægger madvarerne tilbage i rummene.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Tag ventilationsristen i apparatets sokkel
af en gang om året, og støvsug luftkanalerne. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
BEMÆRK
Undgå at beskadige kølesystemet.
DANSK
9
7.3 Rengøring af luftkanalerne
Fjern plinten (A) og derefter ventilationsristen (B).
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (C),
og kontrollér at der ikke er mere
vand tilbage fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet med en støvsuger.
1.
C
B
A
4.
7.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
lad døren/dørene stå åbne for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en
gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
8. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker ikke. Kontrollampen
blinker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Kontrollampen blinker.
Apparatet virker ikke, som Kontakt en autoriseret indet skal.
stallatør.
10 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Advarselslampen
blinker.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Se under "Alarm ved for
høj temperatur"
Lydalarmen lyder.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Se under "Alarm ved for
høj temperatur"
Døren står åben.
Luk døren.
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Lynindfrysningsfunktionen Se under "Lynindfrysningser slået til.
funktionen".
Temperaturen i fryseren er for lav.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Lynindfrysningsfunktionen Se under "Lynindfrysningser slået til.
funktionen".
Temperaturen i fryseren er for høj.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Madvarerne ligger for tæt Læg madvarerne, så den
på hinanden.
kolde luft kan cirkulere.
Der dannes for meget rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
8.1 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
2.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
DANSK
3.
11
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
9. TEKNISKE DATA
Mål
Højde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
29 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
10. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
10.1 Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs
på et tørt, ventileret sted (garage eller
kælder), men fungerer bedst, hvis det
står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
10.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen
på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
12 www.aeg.com
11. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
DANSK
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
13
14 www.aeg.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VINKKEJÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
15
17
17
18
19
19
20
21
23
23
24
26
SUOMI
1.
15
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi
on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät
perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon
vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten
tai kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota
laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa
on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus,
ennen kuin poistat vanhan laitteen
käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/
tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim.
jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon
laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten
tekeminen laitteeseen on vaarallista.
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa
oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike
vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
16 www.aeg.com
3.
•
•
•
•
Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos
varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen
muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost
Free -malli)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen
sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen
ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä
pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
1.4 Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa
esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin
tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
1.6 Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan
alkuperäisten varaosien käyttäminen
on sallittua.
SUOMI
17
teen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä
vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen
läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
merkityt materiaalit
symbolilla
ovat kierrätettäviä.
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa.
Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: lait-
2. LAITTEEN KUVAUS
1 Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen
1 2 3 4
2
3
4
5
ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)
Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen
ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)
Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)
Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)
Käyttöpaneeli
6 Tyyppikilpi (sisällä)
6
5
3. KÄYTTÖPANEELI
1
2
1 Merkkivalo
2 Lämpötilan säädin
3 FROSTMATIC -valo
4 FROSTMATIC -painike
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
3
4
5
3.1 Laitteen käynnistäminen
1.
2.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
3. Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen käynnistymisestä.
18 www.aeg.com
4.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen
liian korkeasta sisälämpötilasta.
5. Paina FROSTMATIC-kytkintä ja hälytysmerkkiääni deaktivoituu.
6. Paina FROSTMATIC-painiketta uudelleen ja FROSTMATIC-merkkivalo
syttyy. Pakastin käynnistyy.
3.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1.
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O, jolloin laitteesta kuuluu kahden sekunnin pituinen merkkiääni.
2. Merkkivalo sammuu.
3.3 Lämpötilan säätäminen
Laitteen sisälämpötila säädetään kaapin
alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimellä.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
Voit ottaa FROSTMATIC toiminnon käyttöön painamalla painiketta FROSTMATIC .
FROSTMATIC -merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin
tahansa painamalla FROSTMATIC-toiminnon painiketta.
FROSTMATIC -merkkivalo sammuu.
3.5 Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut tasolle, jossa ei voida enää taata pakasteiden turvallisia säilytysolosuhteita (esim.
sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu.
1. Poista hälytysmerkkiääni käytöstä
painamalla FROSTMATIC-painiketta.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes
haluttu lämpötila on saavutettu.
2. FROSTMATIC-painike voidaan vapauttaa, kun hälytysmerkkivalo sammuu.
FROSTMATIC sammuu.
Kun pakastin kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes lämpötila on laskenut pakasteiden
säilytyksen kannalta turvalliselle
tasolle.
Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
3.4 FROSTMATIC -toiminto
3.6 Oven aukiolon hälytys
Kun ovi on auki yli 90 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi
suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.
Kaikissa tapauksissa voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla hälytyksen kuittauspainiketta.
FROSTMATIC -toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
4.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitis-
kiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
SUOMI
19
Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
käynnistä Fast Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty
arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta Lämpötilan säätäminen).
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä huoneen lämpötilassa.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
5.4 Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
6. VINKKEJÄ JA NEUVOJA
6.1 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
20 www.aeg.com
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa
kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.2 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastelokeroon mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
7.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet
lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml puoleen litraan vettä).
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa
sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet
sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä
ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
7.2 Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Käännä lämpötilan säädin asentoon
0 ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Poista kolme suurta laatikkoa.
5. Kun pakastin on sulatettu, tyhjennä
pieneen alalaatikkoon kerääntynyt
vesi ja kuivaa sisäpinnat hyvin.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja käännä
termostaattikytkin keskiasentoon. Anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin
ajan pikapakastustoiminnolla, ennen kuin
laitat pakasteet takaisin.
SUOMI
21
7.3 Tuuletuskanavien puhdistaminen
Poista jalusta (A) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (B).
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3. Vedä ilmansuuntain (C) varovasti
ulos ja tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sulatusvettä.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
1.
C
B
A
7.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
4.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
8. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita
ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Laite ei toimi. Merkkivalo ei vilku.
Virta on katkaistu laittees- Kytke virta laitteeseen.
ta.
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
22 www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Merkkivalo vilkkuu.
Laite ei toimi kunnolla.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Hälytysmerkkivalo
vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.
Laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.
Ovi on jäänyt auki.
Sulje ovi.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ovea on avattu liian
usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Pakastimen lämpötila on liian alhainen.
Pakastimen lämpötila on liian korkea.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on
kytketty.
Katso kohta Pikapakastustoiminto.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Pikapakastustoiminto on
kytketty.
Katso kohta Pikapakastustoiminto.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Huurretta muodostuu runsaasti.
Laitteen sisään on laitettu
paljon ruokia samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Tuotteet ovat liian lähellä
toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että
kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Ruokia ei ole pakattu kun- Pakkaa ruoat oikein.
nolla.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
3.
8.1 Oven sulkeminen
1.
2.
23
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus
815 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
550 mm
Käyttöönottoaika
29 tuntia
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
10. ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Ilmas- Ympäristön lämpötila
toluokka
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
10.1 Sijoittaminen
ST
+16 °C – 38°C
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa
luokitusta:
T
+16 °C – 43 °C
10.2 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoi-
24 www.aeg.com
tettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
11. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SUOMI
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
25
26 www.aeg.com
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
27
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
30
30
31
32
32
33
34
36
36
37
38
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
28 www.aeg.com
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i
denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
NORSK
•
•
•
•
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
29
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
30 www.aeg.com
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1 Skuff (til oppbevaring av frossen mat
1 2 3 4
og frysing av ferske matvarer)
2 Skuff (til oppbevaring av frossen mat
og frysing av ferske matvarer)
3 Skuff (bare til oppbevaring)
4 Skuff (bare til oppbevaring)
5 Betjeningspanel
6 Typeskilt (innsiden)
6
5
3. BETJENINGSPANEL
1
2
1 Kontrollys
2 Termostatbryter
3 FROSTMATIC-lampe
4 FROSTMATIC-bryter
Bryter for tilbakestilling av lydalarm
3
4
5
5 Alarmlampe
3.1 Slå på
1.
2.
Sett støpslet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
NORSK
3.
Kontrollampen tennes og du hører
et lydsignal i to sekunder, som angir
at produktet er på.
4. Alarmlampen blinker, og lydalarmen
aktiveres for å angi at temperaturen
inne i produktet er for høy.
5. Trykk på FROSTMATIC-bryteren, og
lydalarmen stanser.
6. Trykk på FROSTMATIC-bryteren en
gang til, og FROSTMATIC-lampen
tennes. Fryseskapet starter.
3.2 Slå av
For å slå av apparatet, drei termostatbryteren til "O"-stilling. Du vil
høre en lyd i to sekunder.
2. Kontrollampen slokker.
1.
3.3 Regulere temperaturen
Temperaturen i apparatet styres med
termostatbryteren nederst på kabinettet.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøling.
• Drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå største kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling
best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen
inne i apparatet avhenger av følgende
når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
31
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
Du kan aktivere FROSTMATIC -funksjonen ved å trykke på FROSTMATIC -bryteren.
FROSTMATIC-lampen vil tennes.
Denne funksjonen kan når som helst deaktiveres ved å trykke på FROSTMATIC bryteren.
FROSTMATIC-lampen vil slukke.
3.5 Alarm ved for høy
temperatur
Hvis temperaturen inne i fryseskapet har
steget så mye at det ikke lenger er forsvarlig å oppbevare frossen mat der (for
eksempel på grunn av strømbrudd), blinker alarmlampen og det høres en alarm.
1. Slå av lydalarmen ved å trykke på
FROSTMATIC-bryteren.
FROSTMATIC -lampen tennes.
Alarmlampen blinker til den nødvendige temperaturen igjen er nådd.
2. FROSTMATIC -bryteren kan frigjøres
straks alarmlampen har slokket.
FROSTMATIC -lampen slokker.
Når fryseskapet slås på for første
gang, blinker alarmlampen helt
til temperaturen har sunket til et
nivå hvor det er forsvarlig å oppbevare frossen mat.
3.6 Alarm for åpen dør
Det høres en lydalarm hvis døren blir stående åpen i mer enn 90 sekunder.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
Du kan slå lydalarmen av ved å trykke på
tilbakestillingsknappen for lydalarm.
3.4 FROSTMATIC-funksjon
FROSTMATIC-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
4. FØRSTE GANGS BRUK
4.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.
32 www.aeg.com
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Innfrysing av ferske
matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, bør
hurtigfrys Fast Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal
fryses inn, legges i fryseseksjonen.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, i de to øverste seksjonene.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter på innsiden av
apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.
Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig, går du tilbake til ønsket temperatur
igjen (se "Regulere temperaturen").
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært
i bruk, må du la apparatet stå på i minst
2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lengre enn
den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som
mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjøling)
5.3 Tining
Dypfryst eller fryst mat kan tines i romtemperatur før bruk.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
5.4 Fryseelementer
Det er en eller flere fryseelementer i fryseren; disse forlenger holdbarhetstiden
for matvarene i tilfelle strømsvikt eller
strømbrudd.
6. NYTTIGE RÅD OG TIPS
6.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
NORSK
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.
6.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
33
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av
dette apparatet kun rengjøres med
varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
7.1 Regelmessig rengjøring
7.2 Avriming av fryseren
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehør med
mildt såpevann.
• Kontroller dørpakningene regelmessig, og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Det vil alltid danne seg en viss mengde
rim på frysehyllene og i området øverst i
fryseren.
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca.
3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Drei termostatbryteren til "0" og
trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og plasser
dem på et kaldt sted.
3. La døren stå åpen.
4. Ta ut de tre store skuffene.
5. Når avrimingen er ferdig, fjern alt
vannet som har samlet seg i den nederste, lille skuffen, og tørk godt av
innsiden av fryseren.
Sett støpselet i stikkontakten og vri termostatbryteren til medium innstilling. La
apparatet gå minst to timer i "Hurtigfrys"-modus, før du setter maten inn
igjen i fryseren.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på noen rør og/eller kabler inne i
kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader
overflaten og etterlater sterk lukt.
Én gang hvert år bør du ta av ventilasjonsristen i bunnen av apparatet og
rengjøre luftekanalene med støvsuger.
Dette gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer strøm.
OBS
Unngå skader på kjølesystemet.
34 www.aeg.com
7.3 Rengjøre luftkanalene
Ta av sokkelen (A) og deretter ventilasjonsristen (B).
2. Rengjør ventilasjonsristen.
3. Trekk luftfordeleren (C) forsiktig ut
og kontroller at det ikke er igjen noe
vann fra avrimingen.
4. Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.
1.
C
B
A
7.4 Perioder uten bruk
4.
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner seg ubehagelig
lukt.
Dersom du lar apparatet være i
drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å
unngå at matevarene blir ødelagt
ved et eventuelt strømbrudd.
8. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke. Kontrollampen
blinker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå apparatet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm.
Stikkontakten er ikke
spenningsførende.
Kople et annet elektrisk
apparat til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Apparatet virker ikke som
det skal.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Kontrollampen tennes.
NORSK
35
Problem
Mulig årsak
Løsning
Alarmlampen blinker.
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Se etter i "Unormal temperatur-alarm"
Du hører en lydalarm Temperaturen i fryseren
er for høy.
Se etter i "Unormal temperatur-alarm"
Døren står åpen.
Lukk døren.
Kompressoren arbei- Temperaturen er ikke kor- Still inn en høyere tempeder uavbrutt.
rekt innstilt.
ratur.
Temperaturen i fryseren er for lav.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i apparatet.
Romtemperaturen er for
høy.
Reduser romtemperaturen.
Hurtigfrys-funksjonen er
slått på.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen" ("Fast Freeze").
Temperaturen er ikke kor- Still inn en høyere temperekt innstilt.
ratur.
Hurtigfrys-funksjonen er
slått på.
Temperaturen i fryseren er for høy.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen" ("Fast Freeze").
Temperaturen er ikke kor- Still inn en lavere temperarekt innstilt.
tur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i apparatet.
Det er lagt mange matva- Legg færre matvarer inn i
rer inn i apparatet samti- apparatet samtidig.
dig.
Det er for mye rim.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Maten er ikke innpakket
skikkelig.
Pakk inn maten skikkelig.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Temperaturen er ikke kor- Still inn en høyere temperekt innstilt.
ratur.
8.1 Lukke døren
1.
Rengjør dørpakningene.
2.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
36 www.aeg.com
3.
Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
9. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Tid, temperaturøkning
29 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
10. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets
skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før
apparatet installeres.
10.1 Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs (garasje eller en kjeller), men for optimal effekt bør
det plasseres på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
10.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir
fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
NORSK
37
11. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
38 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
PORTUGUÊS
39
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUÍDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
43
44
44
45
46
47
49
49
50
52
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
40 www.aeg.com
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho
conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de
transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o
aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças. Existe o risco
de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se
fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um
aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola
está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se
torne numa armadilha fatal para uma
criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados)
dentro dos aparelhos de refrigeração,
a não ser que sejam aprovados para
este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações
ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um
agente de assistência certificado
ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
Não deve colocar extensões no
cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não
está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas
para iluminação doméstica.
1.
•
•
•
•
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
41
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem
ser estritamente cumpridas. Consulte
as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador, uma vez que
cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando
danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos
de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho
se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local
onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação
suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma
parede para evitar toques nas partes
42 www.aeg.com
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico. A espuma
de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser
eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter
junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte
traseira, perto do permutador de
calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símsão recicláveis.
bolo
1.6 Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1 2 3 4
1 Gaveta (para armazenar alimentos
2
3
4
5
congelados e congelar produtos
frescos)
Gaveta (para armazenar alimentos
congelados e congelar produtos
frescos)
Gaveta (apenas para armazenamento)
Gaveta (apenas para armazenamento)
Painel de comandos
6 Placa de características (interior)
6
5
PORTUGUÊS
43
3. PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
1 Indicador luminoso
2 Regulador de temperatura
3 Luz FROSTMATIC
4 Botão FROSTMATIC
Botão de reiniciação do alarme sonoro
5 Alarme luminoso
3.1 Ligar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.
Rode o Regulador de Temperatura
para a direita para uma definição
média.
O indicador luminoso acende-se e é
emitido um som durante apenas 2
segundos, indicando que o aparelho
está ligado.
A luz de alarme fica intermitente e é
emitido o alarme do sinal sonoro, indicando que a temperatura no interior do aparelho está demasiado
elevada.
Prima o botão FROSTMATIC e o sinal sonoro de alarme desliga-se.
Prima o botão FROSTMATIC novamente e a luz FROSTMATIC acende-se. O congelador começa a funcionar.
3.2 Desligar
1.
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O" e será emitido um sinal sonoro durante apenas 2 segundos.
2. O indicador luminoso apaga-se.
4
5
3.3 Regulação da temperatura
A temperatura no aparelho é controlada
pelo regulador de temperatura localizado na base do armário.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
definições superiores para obter a
frescura máxima.
Normalmente, uma definição
média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser
escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
3.4 Função FROSTMATIC
A função FROSTMATIC acelera a congelação de alimentos frescos e também
protege os alimentos já armazenados
contra um aquecimento indesejado.
Pode activar a função FROSTMATIC premindo o botão FROSTMATIC .
A luz FROSTMATIC acende-se.
É possível desactivar a função em qualquer altura premindo o botão FROSTMATIC .
A luz FROSTMATIC apaga-se.
44 www.aeg.com
3.5 Alarme de temperatura
excessiva
Se a temperatura no interior do congelador tiver subido até um valor em que o
armazenamento seguro de alimentos
congelados deixe de estar assegurado
(por exemplo, devido a uma falha de
energia), a luz de alarme fica intermitente e é emitido um alarme sonoro.
1. Desligue o som de aviso premindo o
botão FROSTMATIC.
A luz FROSTMATIC acende-se.
O indicador de alarme fica intermitente até que a temperatura necessária seja novamente alcançada.
2. Pode libertar o botão FROSTMATIC
assim que o indicador de alarme se
apagar.
A luz FROSTMATIC apaga-se.
Ao ligar o congelador pela primeira vez, a luz de alarme fica intermitente até que a temperatura
baixe para um nível seguro para
o armazenamento de alimentos
congelados.
3.6 Alarme de porta aberta
É emitido um sinal acústico quando a
porta é deixada aberta durante mais de
90 segundos.
Quando as condições normais forem
restabelecidas (porta fechada), o alarme
sonoro pára.
Em qualquer caso, prima o botão de reiniciação do alarme acústico para desactivar o alarme acústico.
4. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
4.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão
neutro de modo a remover o cheiro típi-
co de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o
acabamento.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
5.1 Congelação de alimentos
frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo
de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a
função Fast Freeze , pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.
Volte a colocar nos dois compartimentos
superiores os alimentos frescos a congelar.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na chapa de identificação,
uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza
novos alimentos a congelar.
Após 24 horas, quando o processo de
congelação tiver terminado, regresse à
temperatura desejada (ver "Regulação
de temperatura").
5.2 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento,
deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
PORTUGUÊS
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a
falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por
mais tempo que aquele mostrado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm
de ser consumidos rapidamente
ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados
(depois de arrefecerem).
5.3 Descongelação
45
dem ser descongelados à temperatura
ambiente.
Os pedaços pequenos podem mesmo
ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção irá demorar mais.
5.4 Acumuladores de frio
O congelador está equipado com um ou
mais acumuladores de frio; estes aumentam o tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente
eléctrica ou de avaria.
Os alimentos congelados ou ultra-congelados, antes de serem utilizados, po-
6. SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
6.1 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos
que pode ser congelada em 24h. está
mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora
24 horas. Não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e extremamente
limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade
necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se
de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos
e descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos
com gordura; o sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida
imediatamente após a remoção do
compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
6.2 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
46 www.aeg.com
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação
de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
7.1 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• Limpe o interior e os acessórios com
água morna e bicarbonato de soda (5
ml para 0,5 litros de água)
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois
isto irá danificar a superfície e
deixar um odor forte.
Uma vez por ano, remova a grelha de
ventilação na base do aparelho e limpe
os canais de ventilação com um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
CUIDADO
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que
podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é
aconselhável que a estrutura exterior
deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução
de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
7.2 Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de
cerca de 3-5 mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Rode o regulador de temperatura
para a posição "0" e desligue a ficha
de alimentação da tomada eléctrica.
2. Retire todos os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas
de jornal e coloque-os num local
fresco.
3. Deixe a porta aberta.
4. Retire as três gavetas grandes.
5. Quando a descongelação estiver
concluída, remova a água acumulada na gaveta pequena da base e seque bem o interior.
Introduza a ficha na tomada de parede e
rode o controlo do termóstato para uma
regulação média. Em seguida, deixe o
aparelho funcionar durante pelo menos
duas horas no modo de Congelação Rápida, volte a colocar nos compartimentos os alimentos anteriormente removidos.
PORTUGUÊS
47
7.3 Limpar os canais de ar
Retire o rodapé (A) e depois a grelha
de ventilação (B).
2. Limpe a grelha de ventilação.
3. Retire cuidadosamente o deflector
do ar (C), certificando-se de que não
fica água resultante da descongelação.
4. Limpe a parte inferior do aparelho
com um aspirador.
1.
C
B
A
7.4 Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da
electricidade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios
4.
deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar odores indesejados.
Se o armário for mantido ligado,
peça a alguém para o verificar
esporadicamente, para evitar
que os alimentos no interior se
estraguem em caso de falha
eléctrica.
8. O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram no manual só
deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor,
circulação de refrigerante).
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho não funciona. O indicador
luminoso não pisca.
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha de alimentação
eléctrica não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica correctamente à tomada.
48 www.aeg.com
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho não tem alimentação. Não existe
tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
O indicador luminoso pisca.
O aparelho não está a
funcionar correctamente.
Contacte um electricista
qualificado.
A luz de alarme pisca.
A temperatura no congelador está demasiado alta.
Consulte "Alarme de temperatura excessiva".
É emitido o alarme
acústico.
A temperatura no congelador está demasiado alta.
Consulte "Alarme de temperatura excessiva".
A porta é deixada aberta.
Feche a porta.
A temperatura não está
definida correctamente.
Defina uma temperatura
mais alta.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas
vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura do produto está demasiado alta.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está demasiado alta.
Diminua a temperatura
ambiente.
A função Congelação Rápida está ligada.
Consulte "Função Congelação Rápida".
O regulador da temperatura não está definido
correctamente.
Defina uma temperatura
mais alta.
A função Congelação Rápida está ligada.
Consulte "Função Congelação Rápida".
O regulador da temperatura não está definido
correctamente.
Defina uma temperatura
mais baixa.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está demasiado alta.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
O compressor funciona continuamente.
A temperatura no
congelador está demasiado baixa.
A temperatura no
congelador está demasiado alta.
PORTUGUÊS
Problema
49
Possível causa
Solução
Muitos produtos armazenados ao mesmo tempo.
Armazene menos produtos
ao mesmo tempo.
Os produtos estão dema- Armazene os produtos de
siado perto uns dos ouforma a haver circulação
tros.
de ar frio.
Existe demasiado
gelo.
Os alimentos não estão
embalados correctamente.
Embale os alimentos correctamente.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
O regulador da temperatura não está definido
correctamente.
Defina uma temperatura
mais alta.
3.
8.1 Fechar a porta
1.
2.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas
defeituosas da porta. Contacte o
Centro de Assistência Técnica.
9. DADOS TÉCNICOS
Dimensão
Altura
815 mm
Largura
596 mm
Profundidade
550 mm
Autonomia com corte de
energia
29 h
Voltagem
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, no lado es-
querdo do interior do aparelho, e na etiqueta de energia.
10. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a
sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o
instalar.
10.1 Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num ambiente interior seco e com
boa ventilação (garagem ou cave) mas,
para um desempenho óptimo, instale
50 www.aeg.com
este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe
climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
10.2 Ligação eléctrica
de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista
qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
Antes de ligar, certifique-se de que a
tensão e a frequência indicadas na placa
11. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação
do refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
PORTUGUÊS
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
51
52 www.aeg.com
CRACK!
CRACK!
12. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
SVENSKA
53
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
54
56
56
57
58
58
59
60
62
62
63
65
54 www.aeg.com
1.
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning, inklusive
tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången.
För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till
att den följer med produkten om den
flyttas eller säljs, så att alla som använder
produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på
person och egendom är det viktigt att
du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren
ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras
och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att
de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av
nätkabeln (så nära produkten som
möjligt) och demontera dörrarna så att
lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att
göra fjäderspärren obrukbar innan du
kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir
en dödsfälla för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för
detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna
produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand
och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att
undvika fara.
1.
Nätkabeln får inte förlängas.
SVENSKA
2.
•
•
•
•
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i
förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig
när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till
skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna.
De lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i
produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om
produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den
har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om
förvaring från produktens tillverkare.
Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta
skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
55
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd
en plastskrapa.
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är
skadad på något sätt. Rapportera
omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att
undvika risken för brännskador genom
kontakt med produktens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast
utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
56 www.aeg.com
för kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik
att skada kylenheten, särskilt på
baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkkan återvinta med symbolen
nas.
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte,
varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som
kan skada ozonlagret. Produkten
får inte kasseras tillsammans med
det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall där-
2. PRODUKTBESKRIVNING
1 Låda (för förvaring av frusen mat och
1 2 3 4
infrysning av färska produkter)
2 Låda (för förvaring av frusen mat och
infrysning av färska produkter)
3 Låda (enbart för förvaring)
4 Låda (enbart för förvaring)
5 Kontrollpanelen
6 Typskylt (på insidan)
6
5
3. KONTROLLPANEL
1
2
1 Nätindikering
2 Temperaturreglage
3 FROSTMATIC-lampa
4 FROSTMATIC-knapp
Knapp för återställning av larm
5 Larmindikering
3
4
5
3.1 Slå på
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
3. Nätindikeringen tänds och en ljudsignal avges i 2 sekunder för att indikera att produkten är strömförsörjd.
1.
2.
SVENSKA
4.
Larmindikeringen blinkar och larmsignalen aktiveras för att indikera att
temperaturen i produkten är för hög.
5. Tryck på FROSTMATIC-knappen så
avaktiveras larmsignalen.
6. Tryck på FROSTMATIC-knappen
igen så tänds FROSTMATIC -lampan. Frysen aktiveras.
3.2 Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid
temperaturreglaget till "O"-läget
varpå en ljudsignal avges i 2 sekunder.
2. Nätindikatorn slocknar.
1.
3.3 Temperaturreglering
Temperaturen i produkten ställs in med
temperaturreglaget som sitter längst
ned på fronten.
Gör så här för att reglera produkten:
• Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering
3.4 FROSTMATIC-funktionen
57
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
Du kan aktivera funktionen FROSTMATIC genom att trycka på knappen
FROSTMATIC .
Kontrollampan för FROSTMATIC tänds.
Det går att avaktivera funktionen när
som helst genom att trycka på knappen
FROSTMATIC .
FROSTMATIC -lampan slocknar.
3.5 Temperaturlarm
Om temperaturen i frysen har stigit så
mycket att säker förvaring av frysta livsmedel inte längre är säkerställd (till exempel på grund av ett strömavbrott)
blinkar larmindikeringen och larmet ljuder.
1. Stäng av larmet genom att trycka på
FROSTMATIC-knappen.
Kontrollampan FROSTMATIC tänds.
Larmindikeringen blinkar tills önskad
temperatur uppnåtts igen.
2. FROSTMATIC -knappen kan slås
ifrån så snart larmindikeringen slocknar.
FROSTMATIC -lampan slocknar.
När frysen slås på för första
gången blinkar larmindikeringen
tills temperaturen sjunkit till en
nivå som är säker för förvaring av
frysta livsmedel.
3.6 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges när dörren har lämnats öppen längre än 90 sekunder.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Tryck ändå på ljudlarmets återställningsknapp för att inaktivera larmet.
FROSTMATIC -funktionen accelererar infrysningen av färska varor och skyddar
4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
58 www.aeg.com
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom
sådana produkter skadar ytfinishen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av
färsk mat och långvarig förvaring av fryst
och djupfryst mat.
För att frysa in färska matvaror, låt Fast
Freeze -funktionen vara aktiverad i minst
24 timmar innan du lägger in maten som
skall frysas i frysfacket.
Placera den färska maten som skall frysas
in i de två övre facken.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på frysens insida.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg
inte in annan mat som skall frysas in under denna period.
När infrysningen är klar efter 24 timmar,
återgå till önskad temperatur (se avsnittet "Temperaturreglering").
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på
i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturökningstid, måste den tinade maten konsumeras snabbt
eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten
har kallnat).
5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan tinas vid rumstemperatur innan den används.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite
längre tid.
5.4 Kalla ackumulatorer
En eller flera kalla ackumulatorer medföljer i frysen. Dessa ökar tiden som matvarorna står sig i frysen i händelse av ett
strömavbrott eller funktionsfel.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan
frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör
inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning.
Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar, och se till att
förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat, detta
för att temperaturen inte skall öka i
den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
SVENSKA
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
6.2 Tips om förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
59
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker.
7.1 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5 liter vatten).
• Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell
smuts.
• Skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik
att skada rörledningarna och
kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och
efterlämnar en stark lukt.
En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanalerna med en dammsugare.
Detta förbättrar produktens prestanda
och bidrar till en lägre energiförbrukning.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
7.2 Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Avfrosta frysen när frostlagret når en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Gör så här för att avlägsna frosten:
1. Vrid temperaturreglaget till "0"-läget och koppla loss produkten från
eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
3. Låt dörren stå öppen.
4. Plocka ut de tre stora lådorna.
5. När avfrostningen är klar, avlägsna
vattnet som har samlats i den lilla
nedre lådan och torka noga av insidan.
Anslut produkten till eluttaget igen och
vrid termostaten till en medelhög inställning. Låt produkten vara på i minst två
60 www.aeg.com
timmar i Snabbinfrysning-läge innan du
lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
7.3 Rengöra luftkanalerna
1.
C
B
A
Ta bort sockeln (A), sedan ventilationsgallret (B).
2. Rengör ventilationsgallret.
3. Dra försiktigt ut luftriktaren (C) och
kontrollera att det inte finns något
vatten kvar efter avfrostningen.
4. Rengör den nedre delen av produkten med en dammsugare.
4.
7.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en
längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och
alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
8. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför felsökning.
Endast en behörig elektriker eller
annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs
i denna bruksanvisning.
Produkten avger vissa ljud under
normal användning (kompressor,
cirkulation av köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar
inte. Nätindikatorn
blinkar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
61
Åtgärd
Produkten får ingen
Anslut en annan elektrisk
ström. Eluttaget är ström- apparat till eluttaget för att
löst.
kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Nätindikatorn blinkar.
Produkten fungerar inte
korrekt.
Kontakta en behörig elektriker.
Larmlampan blinkar.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Se avsnittet "Larm vid
övertemperatur".
Larmsignalen ljuder.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Se avsnittet "Larm vid
övertemperatur".
Dörren har lämnats öppen.
Stäng dörren.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av
dörren".
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen
Snabbinfrysning".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen
Snabbinfrysning".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av
dörren".
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem för förvaring.
Många matvaror har samtidigt lagts in för förvaring.
Lägg in färre matvaror
samtidigt för förvaring.
Matvaror är placerade för
nära varandra.
Placera matvarorna så att
kalluft kan cirkulera.
Kompressorn arbetar hela tiden.
Temperaturen i frysen är för låg.
Temperaturen i frysen är för hög.
62 www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Det har bildats för
mycket frost.
Maten är inte inslagen or- Förpacka maten ordentdentligt.
ligt.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av
dörren".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
8.1 Stängning av dörren
1.
2.
Åtgärd
3.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
9. TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
815 mm
Bredd
596 mm
Djup
550 mm
Temperaturökningstid
29 tim.
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i
produkten samt på energietiketten.
10. INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att
du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.
10.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller
källare), men för bästa funktion bör den
installeras i ett utrymme som har samma
omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimat- Omgivningstemperatur
klass
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
SVENSKA
10.2 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspännings-
63
matningen inte är jordad, kontakta en
kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EG-direktiven för CE-märkning.
11. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
64 www.aeg.com
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
SVENSKA
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
65
66 www.aeg.com
SVENSKA
67
211621720-A-172012
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising