AEG AGS58200F0 User manual

AEG AGS58200F0 User manual

AGS58200F0

DA Brugsanvisning

FI Käyttöohje

NOBruksanvisning

PT Manual de instruções

SV Bruksanvisning

2

14

27

39

53

2 www.aeg.com

INDHOLD

1.

OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.

IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.

DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8.

HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9.

TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11.

STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12.

MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

www.aeg.com

Registrere dit produkt for bedre service:

www.aeg.com/productregistration

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.

Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.

Generelle oplysninger og tips

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

DANSK

3

OM SIKKERHED

Læs denne brugsanvisning igennem

(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner.

Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.

Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

1.1

Sikkerhed for børn og udsatte personer

• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• Hold alle emballagedele væk fra børn.

Der er fare for kvælning.

• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af

(så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.

• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.

1.2

Generelt om sikkerhed

ADVARSEL

Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.

• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.

• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.

• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.

• Undgå at beskadige kølekredsløbet.

• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.

Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

– Undgå åben ild og antændelseskilder

– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

ADVARSEL

Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.

1.

2.

3.

4.

Netledningen må ikke forlænges.

Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.

Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.

Træk ikke i elledningen.

4 www.aeg.com

5.

6.

Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.

Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.

• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.

• Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.

• Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.

1.3

Daglig brug

• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.

• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)

• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.

• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.

• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre

('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.

• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.

1.4

Vedligeholdelse og rengøring

• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.

• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.

• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.

1.5

Installation

Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.

• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.

• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.

• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.

• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.

• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.

• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning

(hvis en vandtilslutning er nødvendig).

1.6

Service

• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.

• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.

1.7

Miljøhensyn

Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at

beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i appa-

2.

PRODUKTBESKRIVELSE

1 2 3 4

DANSK

5

ratet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.

5

6

3

4

1

2

Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske madvarer)

Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske madvarer)

Skuffe (kun til opbevaring)

Skuffe (kun til opbevaring)

Betjeningspanel

Mærkeplade (indvendig)

6 5

3.

BETJENINGSPANEL

11 12 13 14 15

3

4

1

2

5

Kontrollampe

Termostatknap

FROSTMATIC-lampe

FROSTMATIC-knap

Knap til nulstilling af lydalarm

Alarmlampe

3.1

Sådan tændes apparatet

1.

2.

Sæt stikket i stikkontakten.

Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.

3.

4.

5.

6.

Kontrollampen tændes, og der høres kun en lyd i 2 sekunder, som angiver, at apparatet er tilsluttet strøm.

Alarmlampen blinker, og lydalarmen aktiveres for at angive, at temperaturen indvendigt i apparatet er for høj.

Tryk på FROSTMATIC-knappen for at slukke for lydalarmen.

Tryk på FROSTMATIC-knappen en gang til og FROSTMATIC-lampen tændes. Fryseren begynder at virke.

6 www.aeg.com

3.2

Sådan slukkes der

1.

2.

Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Der kommer et 2 sekunder langt lydsignal.

Kontrollampen slukkes.

3.3

Temperaturindstilling

Temperaturen i apparatet styres med termostatknappen, der sidder nederst på kabinettet.

Apparatet betjenes på følgende måde:

• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.

• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.

I reglen er en mellemindstilling mest passende.

Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:

• rumtemperaturen

• hvor tit døren åbnes

• mængden af mad

• apparatets placering.

3.4

FROSTMATIC-funktion

Funktionen FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.

Du kan slå funktionen FROSTMATIC til ved at trykke på knappen FROSTMA-

TIC .

Lampen FROSTMATIC tændes.

Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på FROSTMATIC-knappen.

Lampen FROSTMATIC slukkes.

3.5

Alarm ved for høj temperatur

Hvis temperaturen indvendigt i køleskabet er steget til et punkt, hvor en sikker opbevaring af den dybfrosne mad ikke længere kan sikres (f. eks. på grund af et strømsvigt), blinker alarmen, og der lyder en lydalarm.

1.

Sluk for advarselstonen ved at trykke på FROSTMATIC-knappen.

2.

Lampen FROSTMATIC lyser.

Alarmlampen blinker indtil den krævede temperatur er nået igen.

Knappen FROSTMATIC kan udløses, så snart Alarmlampen slukkes.

FROSTMATIC-lampen slukkes.

Når fryseren lige er blevet tændt, blinker alarmlampen indtil temperaturen er faldet til et sikkert niveau for opbevaringen af den dybfrosne mad.

3.6

Alarm for åben dør

Der lyder en alarm, hvis lågen står åben i mere end 90 sekunder.

Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper summeren.

Under alle omstændigheder kan du slå alarmen fra ved at trykke på alarmens nulstil-knap.

4.

IBRUGTAGNING

4.1

Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

DANSK

7

5.

DAGLIG BRUG

5.1

Indfrysning af ferskvarer

Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad.

Inden indfrysning startes funktionen Fast

Freeze mindst 24 timer før madvarerne lægges i fryseren.

Læg de madvarer, der skal nedfryses, i de to øverste rum.

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på

typepladen

indvendig i skabet.

Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal fryses.

Når indfrysningen er slut efter 24 timer, vendes der tilbage til den ønskede temperatur (se under "Temperaturindstilling").

5.2

Opbevaring af frosne madvarer

Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.

Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

5.3

Optøning

Før dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs ved stuetemperatur.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.

5.4

Fryseelementer

Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt.

6.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD

6.1

Råd om frysning

Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;

• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;

• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;

• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;

• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;

• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;

• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;

• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.

6.2

Tips om opbevaring af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:

8 www.aeg.com

• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.

• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.

• åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.

• optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

7.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

BEMÆRK

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.

Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.

7.1

Regelmæssig rengøring

Apparatet skal jævnlig rengøres:

• Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5 ml til 0,5 liter vand)

• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger

• Skyl, og tør grundigt af.

Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.

Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.

Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

Tag ventilationsristen i apparatets sokkel af en gang om året, og støvsug luftkanalerne. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.

BEMÆRK

Undgå at beskadige kølesystemet.

7.2

Afrimning af fryser

Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling.

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er

3-5 mm tykt.

Rimlag fjernes på følgende måde:

1.

2.

3.

Sæt termostatknappen i stilling "0", og tag stikket ud af stikkontakten.

Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.

Lad døren stå åben.

4.

Tag de tre store skuffer ud.

5.

Når afrimningen er slut, fjernes det vand, der har samlet sig i den nederste lille skuffe, og skabet tørres grundigt af indvendig.

Sæt stikket i stikkontakten, og sæt termostatknappen i en mellemstilling. Lad apparatet køre i mindst to timer med lynindfrysning slået til, før du lægger madvarerne tilbage i rummene.

DANSK

9

7.3

Rengøring af luftkanalerne

C B A

1.

2.

3.

4.

Fjern plinten (A) og derefter ventilationsristen (B).

Rengør ventilationsristen.

Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (C), og kontrollér at der ikke er mere vand tilbage fra afrimningen.

Rengør den nederste del af apparatet med en støvsuger.

7.4

Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1.

2.

tag stikket ud af stikkontakten tag al maden ud

3.

afrim og rengør apparatet og alt tilbehør

4.

lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

8.

HVIS NOGET GÅR GALT

Fejl

ADVARSEL

Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.

Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.

Apparatet virker ikke. Kontrollampen blinker ikke.

Mulig årsag

Der er slukket for apparatet.

Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

Løsning

Tænd for apparatet.

Kontrollampen blinker.

Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.

Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten.

Apparatet virker ikke, som det skal.

Sæt stikket helt ind i kontakten.

Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt.

Kontakt en autoriseret installatør.

Kontakt en autoriseret installatør.

10 www.aeg.com

Fejl

Advarselslampen blinker.

Lydalarmen lyder.

Kompressoren kører hele tiden.

8.1

Lukke døren

Mulig årsag

Temperaturen i fryseren er for høj.

Temperaturen i fryseren er for høj.

Døren står åben.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Døren er ikke lukket korrekt.

Døren er blevet åbnet for tit.

Madvarernes temperatur er for høj.

Løsning

Se under "Alarm ved for høj temperatur"

Se under "Alarm ved for høj temperatur"

Luk døren.

Vælg en højere temperatur.

Se under "Lukning af døren".

Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.

Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.

Sænk rumtemperaturen.

Temperaturen i fryseren er for lav.

Temperaturen i fryseren er for høj.

Der dannes for meget rim.

1.

Der er for høj rumtemperatur.

Lynindfrysningsfunktionen er slået til.

Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.

Lynindfrysningsfunktionen er slået til.

Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.

Døren er ikke lukket korrekt.

Madvarernes temperatur er for høj.

Se under "Lynindfrysningsfunktionen".

Vælg en højere temperatur.

Se under "Lynindfrysningsfunktionen".

Vælg en lavere temperatur.

Se under "Lukning af døren".

Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.

Læg mindre mad i ad gangen.

Der er lagt for store mængder mad i på samme tid.

Madvarerne ligger for tæt på hinanden.

Maden er ikke rigtigt indpakket.

Døren er ikke lukket korrekt.

Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.

Se under "Lukning af døren".

Vælg en højere temperatur.

Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".

Rengør dørpakningerne.

2.

Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere.

Pak maden rigtigt ind.

DANSK

11

3.

Udskift evt. defekte dørpakninger.

Kontakt servicecentret.

9.

TEKNISKE DATA

Mål

Temperaturstigningstid

Spænding

Frekvens

Højde

Bredde

Dybde

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.

815 mm

596 mm

550 mm

29 h

230-240 V

50 Hz

10.

INSTALLATION

ADVARSEL

Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.

10.1

Opstilling

Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Omgivelsestemperatur

N

ST

T

Klimaklasse

SN +10°C til + 32°C

+16 °C til + 32°C

+16 °C til + 38°C

+16 °C til + 43 °C

10.2

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.

12 www.aeg.com

11.

STØJ

Der kommer lyde under normal drift

(kompressor, kølekredsløb).

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

DANSK

13

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet

. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

14 www.aeg.com

SISÄLLYS

1.

TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.

LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.

KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6.

VINKKEJÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.

HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8.

KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

9.

TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

10.

ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

11.

ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

12.

YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.aeg.com

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.aeg.com/productregistration

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.

Yleistietoja ja vinkkejä

Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.

SUOMI

15

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.

Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.

1.1

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.

• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.

1.2

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS!

Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.

• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/ tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.

• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.

• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim.

jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.

• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.

• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.

Varmista, etteivät jäähdytysputkiston komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:

– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.

– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.

• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista.

Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

VAROITUS!

Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.

1.

2.

Virtajohtoa ei saa jatkaa.

Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

16 www.aeg.com

3.

4.

5.

6.

Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.

Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.

Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.

• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.

• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.

• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.

• Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.

1.3

Päivittäinen käyttö

• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.

• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.

• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost

Free -malli)

• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.

• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.

• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.

• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.

• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.

1.4

Huolto ja puhdistus

• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.

• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.

• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.

1.5

Asennus

Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.

• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.

• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta

öljy ehtii virrata kompressoriin.

• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.

• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin

(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.

• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.

• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon

(jos laitteessa on vesiliitäntä).

1.6

Huoltopalvelu

• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

1.7

Ympäristönsuojelu

Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa.

Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: lait-

2.

LAITTEEN KUVAUS

1 2 3 4

SUOMI

17

teen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

5

6

1

2

3

4

Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)

Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)

Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)

Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)

Käyttöpaneeli

Tyyppikilpi (sisällä)

6 5

3.

KÄYTTÖPANEELI

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

Merkkivalo

Lämpötilan säädin

FROSTMATIC -valo

FROSTMATIC -painike

Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike

Hälytysmerkkivalo

3.1

Laitteen käynnistäminen

1.

2.

3.

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.

Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen käynnistymisestä.

18 www.aeg.com

4.

5.

6.

Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen liian korkeasta sisälämpötilasta.

Paina FROSTMATIC-kytkintä ja hälytysmerkkiääni deaktivoituu.

Paina FROSTMATIC-painiketta uudelleen ja FROSTMATIC-merkkivalo syttyy. Pakastin käynnistyy.

3.2

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

1.

2.

Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O, jolloin laitteesta kuuluu kahden sekunnin pituinen merkkiääni.

Merkkivalo sammuu.

3.3

Lämpötilan säätäminen

Laitteen sisälämpötila säädetään kaapin alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimellä.

Laitetta käytetään seuraavasti:

• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.

• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.

Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin.

Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:

• huoneen lämpötila

• oven avaamistiheys

• säilytettävien elintarvikkeiden määrä

• laitteen sijaintipaikka.

3.4

FROSTMATIC -toiminto

FROSTMATIC -toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.

Voit ottaa FROSTMATIC toiminnon käyttöön painamalla painiketta FROSTMA-

TIC .

FROSTMATIC -merkkivalo syttyy.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla FROSTMATIC-toiminnon painiketta.

FROSTMATIC -merkkivalo sammuu.

3.5

Lämpötilahälytys

Jos pakastimen lämpötila on noussut tasolle, jossa ei voida enää taata pakasteiden turvallisia säilytysolosuhteita (esim.

sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu.

1.

Poista hälytysmerkkiääni käytöstä painamalla FROSTMATIC-painiketta.

2.

Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.

Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.

FROSTMATIC-painike voidaan vapauttaa, kun hälytysmerkkivalo sammuu.

FROSTMATIC sammuu.

Kun pakastin kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes lämpötila on laskenut pakasteiden säilytyksen kannalta turvalliselle tasolle.

3.6

Oven aukiolon hälytys

Kun ovi on auki yli 90 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki.

Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.

Kaikissa tapauksissa voit sammuttaa merkkiäänen painamalla hälytyksen kuittauspainiketta.

4.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

4.1

Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

SUOMI

19

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

5.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1

Ruokien pakastaminen

Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käynnistä Fast Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.

Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen yläosastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty

arvokilpeen

, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.

Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.

Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta Lämpötilan säätäminen).

5.2

Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).

5.3

Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä huoneen lämpötilassa.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.

5.4

Kylmävaraajat

Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.

6.

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

6.1

Pakastusohjeita

Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:

• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.

• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.

• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.

• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.

• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.

20 www.aeg.com

• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.

• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.

• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.

6.2

Pakasteiden säilytysohjeita

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:

• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.

• Laita pakasteet pakastelokeroon mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.

• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.

• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

7.

HOITO JA PUHDISTUS

HUOMIO

Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.

Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

7.1

Säännöllinen puhdistus

Laite on puhdistettava säännöllisesti.

• Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml puoleen litraan vettä).

• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.

• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.

Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.

Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.

HUOMIO

Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.

Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.

Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.

7.2

Pakastimen sulattaminen

Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.

Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.

Huurteen poistaminen:

1.

Käännä lämpötilan säädin asentoon

0 ja irrota pistoke pistorasiasta.

2.

Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.

3.

4.

Jätä ovi auki.

Poista kolme suurta laatikkoa.

5.

Kun pakastin on sulatettu, tyhjennä pieneen alalaatikkoon kerääntynyt vesi ja kuivaa sisäpinnat hyvin.

Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja käännä termostaattikytkin keskiasentoon. Anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan pikapakastustoiminnolla, ennen kuin laitat pakasteet takaisin.

SUOMI

21

7.3

Tuuletuskanavien puhdistaminen

C B A

1.

2.

3.

4.

Poista jalusta (A) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (B).

Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.

Vedä ilmansuuntain (C) varovasti ulos ja tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sulatusvettä.

Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.

7.4

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1.

Kytke laite irti verkkovirrasta.

2.

3.

Ota kaikki ruoat pois.

Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.

4.

Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.

Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.

8.

KÄYTTÖHÄIRIÖT

VAROITUS!

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.

Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Ongelma

Laite ei toimi. Merkkivalo ei vilku.

Mahdollinen syy

Virta on katkaistu laitteesta.

Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.

Laitteeseen ei tule virtaa.

Pistorasiaan ei tule jännitettä.

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).

Korjaustoimenpide

Kytke virta laitteeseen.

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.

Ota yhteys sähköasentajaan.

22 www.aeg.com

Ongelma

Merkkivalo vilkkuu.

Hälytysmerkkivalo vilkkuu.

Laitteesta kuuluu merkkiääni.

Kompressori käy jatkuvasti.

Mahdollinen syy

Laite ei toimi kunnolla.

Pakastimen lämpötila on liian korkea.

Pakastimen lämpötila on liian korkea.

Ovi on jäänyt auki.

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Korjaustoimenpide

Ota yhteys sähköasentajaan.

Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.

Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.

Sulje ovi.

Säädä lämpötila korkeammaksi.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.

Ovea on avattu liian usein.

Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ne laitteen sisään.

Huoneen lämpötila on liian korkea.

Alenna huoneen lämpötilaa.

Pakastimen lämpötila on liian alhainen.

Pakastimen lämpötila on liian korkea.

Pikapakastustoiminto on kytketty.

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Katso kohta Pikapakastustoiminto.

Säädä lämpötila korkeammaksi.

Pikapakastustoiminto on kytketty.

Katso kohta Pikapakastustoiminto.

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Säädä lämpötila alhaisemmaksi.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.

Huurretta muodostuu runsaasti.

Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ne laitteen sisään.

Laitteen sisään on laitettu paljon ruokia samalla kertaa.

Laita laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.

Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan.

Järjestä tuotteet siten, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.

Ruokia ei ole pakattu kunnolla.

Pakkaa ruoat oikein.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.

SUOMI

23

Ongelma

8.1

1.

2.

Mahdollinen syy

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Oven sulkeminen

Puhdista oven tiivisteet.

Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".

3.

Korjaustoimenpide

Säädä lämpötila korkeammaksi.

Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9.

TEKNISET TIEDOT

Mitat

Käyttöönottoaika

Jännite

Taajuus

Korkeus

Leveys

Syvyys

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

815 mm

596 mm

550 mm

29 tuntia

230-240 V

50 Hz

10.

ASENNUS

VAROITUS!

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

10.1

Sijoittaminen

Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:

N

ST

T

Ilmastoluokka

SN

Ympäristön lämpötila

+10 °C – 32 °C

+16 °C – 32 °C

+16 °C – 38°C

+16 °C – 43 °C

10.2

Sähköliitäntä

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoi-

24 www.aeg.com

tettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.

11.

ÄÄNET

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

SUOMI

25

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

26 www.aeg.com

12.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

NORSK

27

INNHOLD

1.

SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.

BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.

FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.

DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6.

NYTTIGE RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7.

STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.

HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9.

TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10.

MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

11.

STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

12.

MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.aeg.com

Registrere produktet ditt for å få bedre service:

www.aeg.com/productregistration

Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.

Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.

Generelle informasjoner og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

28 www.aeg.com

1.

SIKKERHETSINFORMASJON

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.

Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

1.1

Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner

• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.

• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.

• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.

1.2

Generelt om sikkerhet

ADVARSEL

Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen

• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.

• Ikke bruk andre elektriske apparater

(for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.

• Ikke skad kjølekretsen.

• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.

Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.

Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:

– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist

– luft godt ut i rommet der skapet står.

• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

ADVARSEL

Alle elektriske komponenter

(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

1.

2.

Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.

Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i

3.

skade kan bli overopphetet og forårsake brann.

Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.

4.

5.

6.

Ikke trekk i strømkabelen.

Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.

Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert.

• Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.

• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader.

• Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.

• Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.

1.3

Daglig bruk

• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.

• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.

• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)

• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.

• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.

• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.

Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.

• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.

• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.

NORSK

29

1.4

Rengjøring og stell

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.

• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.

• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.

1.5

Installasjon

Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.

• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.

• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.

• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for

å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.

• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.

• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.

• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.

• Må kun kobles til drikkevannsforsyning

(hvis produktet har vanntilkopling).

1.6

Service

• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.

• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

30 www.aeg.com

1.7

Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar

2.

PRODUKTBESKRIVELSE

1 2 3 4 med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.

Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.

3

4

5

6

1

2

Skuff (til oppbevaring av frossen mat og frysing av ferske matvarer)

Skuff (til oppbevaring av frossen mat og frysing av ferske matvarer)

Skuff (bare til oppbevaring)

Skuff (bare til oppbevaring)

Betjeningspanel

Typeskilt (innsiden)

6 5

3.

BETJENINGSPANEL

1 2 3 4 5

3

4

1

2

Kontrollys

Termostatbryter

FROSTMATIC-lampe

FROSTMATIC-bryter

Bryter for tilbakestilling av lydalarm

5

Alarmlampe

3.1

Slå på

1.

2.

Sett støpslet i stikkontakten.

Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.

3.

4.

5.

6.

Kontrollampen tennes og du hører et lydsignal i to sekunder, som angir at produktet er på.

Alarmlampen blinker, og lydalarmen aktiveres for å angi at temperaturen inne i produktet er for høy.

Trykk på FROSTMATIC-bryteren, og lydalarmen stanser.

Trykk på FROSTMATIC-bryteren en gang til, og FROSTMATIC-lampen tennes. Fryseskapet starter.

3.2

Slå av

1.

2.

For å slå av apparatet, drei termostatbryteren til "O"-stilling. Du vil høre en lyd i to sekunder.

Kontrollampen slokker.

3.3

Regulere temperaturen

Temperaturen i apparatet styres med termostatbryteren nederst på kabinettet.

Gå frem som følger for å betjene apparatet:

• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøling.

• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå største kjøleeffekt.

Vanligvis er en middels innstilling best egnet.

Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du velger innstilling:

• romtemperaturen

• hvor ofte døren åpnes

• mengde mat som oppbevares

• apparatets plassering.

3.4

FROSTMATIC-funksjon

FROSTMATIC-funksjonen fremskynder frysing av ferske matvarer og beskytter

NORSK

31

samtidig allerede innlagte matvarer mot uønsket temperaturøkning.

Du kan aktivere FROSTMATIC -funksjonen ved å trykke på FROSTMATIC -bryteren.

FROSTMATIC-lampen vil tennes.

Denne funksjonen kan når som helst deaktiveres ved å trykke på FROSTMATIC bryteren.

FROSTMATIC-lampen vil slukke.

3.5

Alarm ved for høy temperatur

Hvis temperaturen inne i fryseskapet har steget så mye at det ikke lenger er forsvarlig å oppbevare frossen mat der (for eksempel på grunn av strømbrudd), blinker alarmlampen og det høres en alarm.

1.

Slå av lydalarmen ved å trykke på

FROSTMATIC-bryteren.

FROSTMATIC -lampen tennes.

2.

Alarmlampen blinker til den nødvendige temperaturen igjen er nådd.

FROSTMATIC -bryteren kan frigjøres straks alarmlampen har slokket.

FROSTMATIC -lampen slokker.

Når fryseskapet slås på for første gang, blinker alarmlampen helt til temperaturen har sunket til et nivå hvor det er forsvarlig å oppbevare frossen mat.

3.6

Alarm for åpen dør

Det høres en lydalarm hvis døren blir stående åpen i mer enn 90 sekunder.

Når normale forhold er gjenopprettet

(døren er lukket), stopper alarmen.

Du kan slå lydalarmen av ved å trykke på tilbakestillingsknappen for lydalarm.

4.

FØRSTE GANGS BRUK

4.1

Rengjøre inne i apparatet

Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.

32 www.aeg.com

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

5.

DAGLIG BRUK

5.1

Innfrysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.

Når du vil fryse inn ferske matvarer, bør hurtigfrys Fast Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.

Plasser de ferske matvarene som skal fryses, i de to øverste seksjonene.

Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er spesifisert på

typeskiltet

, en etikett som sitter på innsiden av apparatet.

Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.

Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig, går du tilbake til ønsket temperatur igjen (se "Regulere temperaturen").

5.2

Oppbevaring av frosne matvarer

Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst

2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.

Dersom det oppstår tining, f.eks.

på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjøling)

5.3

Tining

Dypfryst eller fryst mat kan tines i romtemperatur før bruk.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.

5.4

Fryseelementer

Det er en eller flere fryseelementer i fryseren; disse forlenger holdbarhetstiden for matvarene i tilfelle strømsvikt eller strømbrudd.

6.

NYTTIGE RÅD OG TIPS

6.1

Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:

• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;

• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;

• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;

• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;

• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;

• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;

• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;

• saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;

• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.

6.2

Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:

NORSK

33

• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;

• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;

• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;

• når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen;

• ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen med.

7.

STELL OG RENGJØRING

OBS

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.

Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.

7.1

Regelmessig rengjøring

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

• Rengjør innsiden og tilbehør med mildt såpevann.

• Kontroller dørpakningene regelmessig, og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.

• Skyll og tørk grundig.

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.

Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.

Én gang hvert år bør du ta av ventilasjonsristen i bunnen av apparatet og rengjøre luftekanalene med støvsuger.

Dette gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer strøm.

OBS

Unngå skader på kjølesystemet.

Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.

Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.

7.2

Avriming av fryseren

Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på frysehyllene og i området øverst i fryseren.

Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca.

3-5 mm tykt.

Gå frem som følger for å fjerne rim:

1.

2.

Drei termostatbryteren til "0" og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.

3.

4.

La døren stå åpen.

Ta ut de tre store skuffene.

5.

Når avrimingen er ferdig, fjern alt vannet som har samlet seg i den nederste, lille skuffen, og tørk godt av innsiden av fryseren.

Sett støpselet i stikkontakten og vri termostatbryteren til medium innstilling. La apparatet gå minst to timer i "Hurtigfrys"-modus, før du setter maten inn igjen i fryseren.

34 www.aeg.com

7.3

Rengjøre luftkanalene

C B A

1.

2.

3.

4.

Ta av sokkelen (A) og deretter ventilasjonsristen (B).

Rengjør ventilasjonsristen.

Trekk luftfordeleren (C) forsiktig ut og kontroller at det ikke er igjen noe vann fra avrimingen.

Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.

7.4

Perioder uten bruk

Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:

1.

2.

trekk støpselet ut av stikkontakten fjern alle matvarer

3.

avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret

4.

la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.

Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.

8.

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

ADVARSEL

Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.

Problem

Apparatet virker ikke. Kontrollampen blinker ikke.

Mulig årsak

Apparatet er slått av.

Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.

Apparatet får ikke strøm.

Stikkontakten er ikke spenningsførende.

Kontrollampen tennes.

Apparatet virker ikke som det skal.

Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

Løsning

Slå apparatet på.

Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.

Kople et annet elektrisk apparat til stikkontakten.

Kontakt en kvalifisert elektriker.

Kontakt en kvalifisert elektriker.

NORSK

35

Problem Mulig årsak

Alarmlampen blinker.

Temperaturen i fryseren er for høy.

Du hører en lydalarm

Temperaturen i fryseren er for høy.

Døren står åpen.

Kompressoren arbeider uavbrutt.

Temperaturen er ikke korrekt innstilt.

Døren er ikke lukket skikkelig.

Døren har vært åpnet for ofte.

Maten er for varm.

Løsning

Se etter i "Unormal temperatur-alarm"

Se etter i "Unormal temperatur-alarm"

Lukk døren.

Still inn en høyere temperatur.

Se under "Lukke døren".

Temperaturen i fryseren er for lav.

Temperaturen i fryseren er for høy.

Romtemperaturen er for høy.

Hurtigfrys-funksjonen er slått på.

Temperaturen er ikke korrekt innstilt.

Hurtigfrys-funksjonen er slått på.

Temperaturen er ikke korrekt innstilt.

Døren er ikke lukket skikkelig.

Maten er for varm.

Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.

La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet.

Reduser romtemperaturen.

Se under "Hurtigfrys-funksjonen" ("Fast Freeze").

Still inn en høyere temperatur.

Se under "Hurtigfrys-funksjonen" ("Fast Freeze").

Still inn en lavere temperatur.

Se under "Lukke døren".

Det er lagt mange matvarer inn i apparatet samtidig.

Matvarene ligger for tett inntil hverandre.

La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet.

Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.

Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.

Pakk inn maten skikkelig.

Det er for mye rim.

Maten er ikke innpakket skikkelig.

Døren er ikke lukket skikkelig.

Se under "Lukke døren".

8.1

1.

Lukke døren

Temperaturen er ikke korrekt innstilt.

Still inn en høyere temperatur.

Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".

Rengjør dørpakningene.

2.

36 www.aeg.com

3.

Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.

9.

TEKNISKE DATA

Mål

Tid, temperaturøkning

Spenning

Frekvens

Høyde

Bredde

Dybde

Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.

815 mm

596 mm

550 mm

29 t

230-240 V

50 Hz

10.

MONTERING

ADVARSEL

Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.

10.1

Plassering

Dette skapet kan også plasseres i et tørt, godt ventilert rom innendørs (garasje eller en kjeller), men for optimal effekt bør det plasseres på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet:

Romtemperatur

N

ST

T

Klimaklasse

SN +10 °C til +32 °C

+16 °C til +32 °C

+16 °C til +38 °C

+16 °C til +43 °C

10.2

Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.

Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

NORSK

37

11.

STØY

Fryseren lager lyder under normal drift

(kompressor, sirkulering av kjølevæske).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

38 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

PORTUGUÊS

39

ÍNDICE

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.

PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

8.

O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9.

DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

10.

INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

11.

RUÍDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

12.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.aeg.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

40 www.aeg.com

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utiliza-

ção e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua seguran-

ça.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

1.2

Segurança geral

ADVERTÊNCIA

Mantenha as aberturas de ventilação da caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.

• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos

(como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito de refrigera-

ção.

• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.

Se o circuito de refrigeração for danificado:

– evite chamas vivas e fontes de igni-

ção

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

ADVERTÊNCIA

A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.

1.

2.

Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte posterior do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3.

4.

5.

Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.

Não puxe o cabo de alimentação.

Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.

6.

O aparelho não deve funcionar sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

• As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.

1.3

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost

Free - sem gelo)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

PORTUGUÊS

41

• Guarde alimentos congelados pré-

-embalados de acordo com as instru-

ções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

1.4

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha de alimenta-

ção eléctrica da tomada.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

1.5

Instalação

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.

• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.

• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes

42 www.aeg.com

quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.

• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instala-

ção do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).

1.6

Assistência

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

1.7

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo são recicláveis.

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 2 3 4

5

6

1

2

3

4

Gaveta (para armazenar alimentos congelados e congelar produtos frescos)

Gaveta (para armazenar alimentos congelados e congelar produtos frescos)

Gaveta (apenas para armazenamento)

Gaveta (apenas para armazenamento)

Painel de comandos

Placa de características (interior)

6 5

3.

PAINEL DE CONTROLO

1 2 3 4 5

PORTUGUÊS

43

3

4

1

2

5

Indicador luminoso

Regulador de temperatura

Luz FROSTMATIC

Botão FROSTMATIC

Botão de reiniciação do alarme sonoro

Alarme luminoso

3.1

Ligar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.

Rode o Regulador de Temperatura para a direita para uma definição média.

O indicador luminoso acende-se e é emitido um som durante apenas 2 segundos, indicando que o aparelho está ligado.

A luz de alarme fica intermitente e é emitido o alarme do sinal sonoro, indicando que a temperatura no interior do aparelho está demasiado elevada.

Prima o botão FROSTMATIC e o sinal sonoro de alarme desliga-se.

Prima o botão FROSTMATIC novamente e a luz FROSTMATIC acende-

-se. O congelador começa a funcionar.

3.2

Desligar

1.

2.

Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posi-

ção "O" e será emitido um sinal sonoro durante apenas 2 segundos.

O indicador luminoso apaga-se.

3.3

Regulação da temperatura

A temperatura no aparelho é controlada pelo regulador de temperatura localizado na base do armário.

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.

• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:

• temperatura ambiente

• frequência de abertura da porta

• quantidade de alimentos conservados

• localização do aparelho.

3.4

Função FROSTMATIC

A função FROSTMATIC acelera a congelação de alimentos frescos e também protege os alimentos já armazenados contra um aquecimento indesejado.

Pode activar a função FROSTMATIC premindo o botão FROSTMATIC .

A luz FROSTMATIC acende-se.

É possível desactivar a função em qualquer altura premindo o botão FROST-

MATIC .

A luz FROSTMATIC apaga-se.

44 www.aeg.com

3.5

Alarme de temperatura excessiva

Se a temperatura no interior do congelador tiver subido até um valor em que o armazenamento seguro de alimentos congelados deixe de estar assegurado

(por exemplo, devido a uma falha de energia), a luz de alarme fica intermitente e é emitido um alarme sonoro.

1.

Desligue o som de aviso premindo o botão FROSTMATIC.

2.

A luz FROSTMATIC acende-se.

O indicador de alarme fica intermitente até que a temperatura necessária seja novamente alcançada.

Pode libertar o botão FROSTMATIC assim que o indicador de alarme se apagar.

A luz FROSTMATIC apaga-se.

Ao ligar o congelador pela primeira vez, a luz de alarme fica intermitente até que a temperatura baixe para um nível seguro para o armazenamento de alimentos congelados.

3.6

Alarme de porta aberta

É emitido um sinal acústico quando a porta é deixada aberta durante mais de

90 segundos.

Quando as condições normais forem restabelecidas (porta fechada), o alarme sonoro pára.

Em qualquer caso, prima o botão de reiniciação do alarme acústico para desactivar o alarme acústico.

4.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

4.1

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

5.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

5.1

Congelação de alimentos frescos

O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos active a função Fast Freeze , pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.

Volte a colocar nos dois compartimentos superiores os alimentos frescos a congelar.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na

chapa de identificação

, uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.

O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.

Após 24 horas, quando o processo de congelação tiver terminado, regresse à temperatura desejada (ver "Regulação de temperatura").

5.2

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.

Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados

(depois de arrefecerem).

5.3

Descongelação

Os alimentos congelados ou ultra-congelados, antes de serem utilizados, po-

PORTUGUÊS

45

dem ser descongelados à temperatura ambiente.

Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.

5.4

Acumuladores de frio

O congelador está equipado com um ou mais acumuladores de frio; estes aumentam o tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente eléctrica ou de avaria.

6.

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS

6.1

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;

• O processo de congelamento demora

24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;

• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;

• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;

• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.

6.2

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:

• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;

• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;

• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário;

• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;

46 www.aeg.com

• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.

7.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

CUIDADO

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

7.1

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:

• Limpe o interior e os acessórios com

água morna e bicarbonato de soda (5 ml para 0,5 litros de água)

• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos

• lave e seque minuciosamente.

Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.

Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

Uma vez por ano, remova a grelha de ventilação na base do aparelho e limpe os canais de ventilação com um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.

CUIDADO

Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com

água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

7.2

Descongelar o congelador

Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e em redor do compartimento superior.

Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.

Para remover o gelo, execute estes passos:

1.

2.

Rode o regulador de temperatura para a posição "0" e desligue a ficha de alimentação da tomada eléctrica.

Retire todos os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local fresco.

3.

4.

Deixe a porta aberta.

Retire as três gavetas grandes.

5.

Quando a descongelação estiver concluída, remova a água acumulada na gaveta pequena da base e seque bem o interior.

Introduza a ficha na tomada de parede e rode o controlo do termóstato para uma regulação média. Em seguida, deixe o aparelho funcionar durante pelo menos duas horas no modo de Congelação Rápida, volte a colocar nos compartimentos os alimentos anteriormente removidos.

PORTUGUÊS

47

7.3

Limpar os canais de ar

C B A

1.

2.

3.

4.

Retire o rodapé (A) e depois a grelha de ventilação (B).

Limpe a grelha de ventilação.

Retire cuidadosamente o deflector do ar (C), certificando-se de que não fica água resultante da descongela-

ção.

Limpe a parte inferior do aparelho com um aspirador.

7.4

Períodos de inactividade

Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:

1.

2.

desligue o aparelho da tomada da electricidade retire todos os alimentos

3.

descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios

4.

deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar odores indesejados.

Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.

8.

O QUE FAZER SE…

ADVERTÊNCIA

Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Problema

O aparelho não funciona. O indicador luminoso não pisca.

Possível causa

O aparelho está desligado.

A ficha de alimentação eléctrica não está correctamente inserida na tomada.

Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Solução

Ligue o aparelho.

Ligue a ficha de alimenta-

ção eléctrica correctamente à tomada.

48 www.aeg.com

Problema

O indicador luminoso pisca.

A luz de alarme pisca.

É emitido o alarme acústico.

Possível causa

O aparelho não tem alimentação. Não existe tensão na tomada.

O aparelho não está a funcionar correctamente.

A temperatura no congelador está demasiado alta.

Solução

Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.

Contacte um electricista qualificado.

Contacte um electricista qualificado.

Consulte "Alarme de temperatura excessiva".

A temperatura no congelador está demasiado alta.

Consulte "Alarme de temperatura excessiva".

A porta é deixada aberta.

Feche a porta.

A temperatura não está definida correctamente.

Defina uma temperatura mais alta.

O compressor funciona continuamente.

A temperatura no congelador está demasiado baixa.

A temperatura no congelador está demasiado alta.

A porta não está fechada correctamente.

A porta foi aberta muitas vezes.

A temperatura do produto está demasiado alta.

A temperatura ambiente está demasiado alta.

A função Congelação Rápida está ligada.

O regulador da temperatura não está definido correctamente.

A função Congelação Rápida está ligada.

O regulador da temperatura não está definido correctamente.

A porta não está fechada correctamente.

A temperatura do produto está demasiado alta.

Consulte "Fechar a porta".

Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.

Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

Diminua a temperatura ambiente.

Consulte "Função Congelação Rápida".

Defina uma temperatura mais alta.

Consulte "Função Congelação Rápida".

Defina uma temperatura mais baixa.

Consulte "Fechar a porta".

Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

PORTUGUÊS

49

Problema

Existe demasiado gelo.

Possível causa

Muitos produtos armazenados ao mesmo tempo.

Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.

Os alimentos não estão embalados correctamente.

A porta não está fechada correctamente.

Solução

Armazene menos produtos ao mesmo tempo.

Armazene os produtos de forma a haver circulação de ar frio.

Embale os alimentos correctamente.

Consulte "Fechar a porta".

8.1

1.

2.

Fechar a porta

O regulador da temperatura não está definido correctamente.

Limpe as juntas da porta.

Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".

3.

Defina uma temperatura mais alta.

Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o

Centro de Assistência Técnica.

9.

DADOS TÉCNICOS

Dimensão

Autonomia com corte de energia

Voltagem

Frequência

Altura

Largura

Profundidade

As informações técnicas encontram-se na placa de características, no lado es-

815 mm

596 mm

550 mm

29 h

230-240 V

50 Hz querdo do interior do aparelho, e na etiqueta de energia.

10.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.

10.1

Posicionamento

Este aparelho pode também ser instalado num ambiente interior seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para um desempenho óptimo, instale

50 www.aeg.com

este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

Temperatura ambiente Classe climática

SN

N

ST

T

+10 °C a + 32 °C

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

10.2

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra.

A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimenta-

ção doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas.

E.E.C.

11.

RUÍDOS

Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

PORTUGUÊS

51

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

52 www.aeg.com

CRACK!

CRACK!

12.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

SVENSKA

53

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.

KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.

NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.

DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.

RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

9.

TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

11.

BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

12.

MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.aeg.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.aeg.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

54 www.aeg.com

1.

SÄKERHETSINFORMATION

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången.

För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.

• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.

• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

1.2

Allmän säkerhet

VARNING

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.

• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.

• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.

• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.

• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor

– ventilera noga rummet där produkten står

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

VARNING

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1.

Nätkabeln får inte förlängas.

2.

3.

Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan

överhettas och orsaka brand.

Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.

4.

5.

6.

Dra inte i nätkabeln.

Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.

• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.

• Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.

• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.

• Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna.

De lämpar sig inte som rumsbelysning.

1.3

Daglig användning

• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.

• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)

• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.

• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.

• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare.

Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.

• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.

• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.

SVENSKA

1.4

Skötsel och rengöring

55

• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.

• Rengör inte produkten med metallföremål.

• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.

1.5

Installation

För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din

återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.

• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.

• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar

(kompressor, kondensor).

• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.

• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.

• Anslut endast till dricksvattenledning

(om det finns en vattenanslutning).

1.6

Service

• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.

56 www.aeg.com

1.7

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall där-

2.

PRODUKTBESKRIVNING

1 2 3 4 för kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas.

3

4

5

6

1

2

Låda (för förvaring av frusen mat och infrysning av färska produkter)

Låda (för förvaring av frusen mat och infrysning av färska produkter)

Låda (enbart för förvaring)

Låda (enbart för förvaring)

Kontrollpanelen

Typskylt (på insidan)

6 5

3.

KONTROLLPANEL

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

Nätindikering

Temperaturreglage

FROSTMATIC-lampa

FROSTMATIC-knapp

Knapp för återställning av larm

Larmindikering

3.1

Slå på

1.

2.

3.

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.

Nätindikeringen tänds och en ljudsignal avges i 2 sekunder för att indikera att produkten är strömförsörjd.

4.

5.

6.

Larmindikeringen blinkar och larmsignalen aktiveras för att indikera att temperaturen i produkten är för hög.

Tryck på FROSTMATIC-knappen så avaktiveras larmsignalen.

Tryck på FROSTMATIC-knappen igen så tänds FROSTMATIC -lampan. Frysen aktiveras.

3.2

Stänga av produkten

1.

2.

För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget varpå en ljudsignal avges i 2 sekunder.

Nätindikatorn slocknar.

3.3

Temperaturreglering

Temperaturen i produkten ställs in med temperaturreglaget som sitter längst ned på fronten.

Gör så här för att reglera produkten:

• Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.

• Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.

En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:

• rumstemperaturen

• hur ofta dörren öppnas

• mängden matvaror som förvaras

• produktens placering

3.4

FROSTMATIC-funktionen

FROSTMATIC -funktionen accelererar infrysningen av färska varor och skyddar

SVENSKA

57

samtidigt redan frusen mat från oönskad uppvärmning.

Du kan aktivera funktionen FROSTMA-

TIC genom att trycka på knappen

FROSTMATIC .

Kontrollampan för FROSTMATIC tänds.

Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på knappen

FROSTMATIC .

FROSTMATIC -lampan slocknar.

3.5

Temperaturlarm

Om temperaturen i frysen har stigit så mycket att säker förvaring av frysta livsmedel inte längre är säkerställd (till exempel på grund av ett strömavbrott) blinkar larmindikeringen och larmet ljuder.

1.

Stäng av larmet genom att trycka på

FROSTMATIC-knappen.

2.

Kontrollampan FROSTMATIC tänds.

Larmindikeringen blinkar tills önskad temperatur uppnåtts igen.

FROSTMATIC -knappen kan slås ifrån så snart larmindikeringen slocknar.

FROSTMATIC -lampan slocknar.

När frysen slås på för första gången blinkar larmindikeringen tills temperaturen sjunkit till en nivå som är säker för förvaring av frysta livsmedel.

3.6

Larm vid öppen dörr

Ett ljudlarm avges när dörren har lämnats öppen längre än 90 sekunder.

När normala förhållanden har återställts

(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.

Tryck ändå på ljudlarmets återställningsknapp för att inaktivera larmet.

4.

NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

4.1

Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

58 www.aeg.com

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

5.

DAGLIG ANVÄNDNING

5.1

Infrysning av färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.

För att frysa in färska matvaror, låt Fast

Freeze -funktionen vara aktiverad i minst

24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.

Placera den färska maten som skall frysas in i de två övre facken.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på

typskylten

som sitter på frysens insida.

Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in annan mat som skall frysas in under denna period.

När infrysningen är klar efter 24 timmar,

återgå till önskad temperatur (se avsnittet "Temperaturreglering").

5.2

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre

än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturökningstid, måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

5.3

Upptining

Djupfryst och fryst mat kan tinas vid rumstemperatur innan den används.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

5.4

Kalla ackumulatorer

En eller flera kalla ackumulatorer medföljer i frysen. Dessa ökar tiden som matvarorna står sig i frysen i händelse av ett strömavbrott eller funktionsfel.

6.

RÅD OCH TIPS

6.1

Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.

• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.

• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.

• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning.

Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.

• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.

• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.

• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.

• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

6.2

Tips om förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

SVENSKA

59

• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av

återförsäljaren.

• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.

• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.

• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

7.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FÖRSIKTIGHET

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

och bidrar till en lägre energiförbrukning.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.

Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

7.1

Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

• Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5 liter vatten).

• Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.

• Skölj och torka noga.

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.

Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanalerna med en dammsugare.

Detta förbättrar produktens prestanda

7.2

Avfrostning av frysen

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.

Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.

Gör så här för att avlägsna frosten:

1.

Vrid temperaturreglaget till "0"-läget och koppla loss produkten från eluttaget.

2.

3.

4.

Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.

Låt dörren stå öppen.

Plocka ut de tre stora lådorna.

5.

När avfrostningen är klar, avlägsna vattnet som har samlats i den lilla nedre lådan och torka noga av insidan.

Anslut produkten till eluttaget igen och vrid termostaten till en medelhög inställning. Låt produkten vara på i minst två

60 www.aeg.com

timmar i Snabbinfrysning-läge innan du lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.

7.3

Rengöra luftkanalerna

C B A

1.

2.

3.

4.

Ta bort sockeln (A), sedan ventilationsgallret (B).

Rengör ventilationsgallret.

Dra försiktigt ut luftriktaren (C) och kontrollera att det inte finns något vatten kvar efter avfrostningen.

Rengör den nedre delen av produkten med en dammsugare.

7.4

Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:

1.

Koppla loss produkten från eluttaget.

2.

3.

Plocka ur alla matvaror.

Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.

4.

Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

8.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

VARNING

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför felsökning.

Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Problem

Produkten fungerar inte. Nätindikatorn blinkar inte.

Möjlig orsak

Produkten är avstängd.

Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.

Produkten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

Åtgärd

Sätt på produkten.

Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

SVENSKA

61

Problem

Nätindikatorn blinkar.

Larmlampan blinkar.

Temperaturen i frysen är för hög.

Larmsignalen ljuder.

Temperaturen i frysen är för hög.

Kompressorn arbetar hela tiden.

Möjlig orsak

Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.

Produkten fungerar inte korrekt.

Dörren har lämnats öppen.

Temperaturen är felinställd.

Dörren är inte stängd ordentligt.

Dörren har öppnats för ofta.

Matvarornas temperatur

är för hög.

Åtgärd

Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget för att kontrollera.

Kontakta en behörig elektriker.

Kontakta en behörig elektriker.

Se avsnittet "Larm vid

övertemperatur".

Se avsnittet "Larm vid

övertemperatur".

Stäng dörren.

Ställ in en högre temperatur.

Se avsnittet "Stängning av dörren".

Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt.

Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring.

Sänk rumstemperaturen.

Temperaturen i frysen är för låg.

Temperaturen i frysen är för hög.

Rumstemperaturen är för hög.

Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.

Temperaturen är felinställd.

Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.

Temperaturen är felinställd.

Dörren är inte stängd ordentligt.

Matvarornas temperatur

är för hög.

Många matvaror har samtidigt lagts in för förvaring.

Matvaror är placerade för nära varandra.

Se avsnittet "Funktionen

Snabbinfrysning".

Ställ in en högre temperatur.

Se avsnittet "Funktionen

Snabbinfrysning".

Ställ in en lägre temperatur.

Se avsnittet "Stängning av dörren".

Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring.

Lägg in färre matvaror samtidigt för förvaring.

Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera.

62 www.aeg.com

Problem

Det har bildats för mycket frost.

Möjlig orsak

Maten är inte inslagen ordentligt.

Dörren är inte stängd ordentligt.

Åtgärd

Förpacka maten ordentligt.

Se avsnittet "Stängning av dörren".

8.1

1.

2.

Temperaturen är felinställd.

Stängning av dörren

Rengör dörrtätningarna.

Justera dörren vid behov. Se avsnitt

"Installation".

3.

Ställ in en högre temperatur.

Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.

9.

TEKNISKA DATA

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Temperaturökningstid

Nätspänning

Frekvens

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.

815 mm

596 mm

550 mm

29 tim.

230-240 V

50 Hz

10.

INSTALLATION

VARNING

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

10.1

Placering

Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:

Omgivningstemperatur Klimatklass

SN

N

ST

T

+10°C till + 32°C

+16 °C till + 32°C

+16 °C till + 38 °C

+16 °C till + 43°C

10.2

Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen

överensstämmer med de värden som anges på typskylten.

Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspännings-

SVENSKA

63

matningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Denna produkt uppfyller kraven enligt

EG-direktiven för CE-märkning.

11.

BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning

(kompressor, cirkulation av köldmedel).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BRRR!

64 www.aeg.com

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

SVENSKA

65

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

66 www.aeg.com

SVENSKA

67

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project