Electrolux | ERY1401AOW | User manual | Electrolux ERY1401AOW Handleiding

Electrolux ERY1401AOW Handleiding
ERY1401AOW
................................................
NL KOELKAST
IT FRIGORIFERO
ES FRIGORÍFICO
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
ISTRUZIONI PER L’USO
16
MANUAL DE
29
INSTRUCCIONES
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
www.electrolux.com
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
NEDERLANDS
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadi-
5
gen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2
1
3
4
1 Legplateaus
2 Thermostaatknop en binnenverlich-
ting
3 Boter en kaasvak met deksel
4 Variabel bewaarvak
5 Flessenrek
6 Fruit en groentelade
7 Typeplaatje (binnenkant)
7
6
5
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
3.3 Temperatuurregeling
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
3.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
6
www.electrolux.com
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat
geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk
te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
4. HET EERSTE GEBRUIK
4.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typi-
sche geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte
kunnen de voorste halve plateaus over de
achterste worden geplaatst.
NEDERLANDS
7
5.2 Temperatuurweergave
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet
dit apparaat worden geleverd met
een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in
de onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te geven.
5.3 Het plaatsen van de deurplateaus
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.
Voor een grondiger reiniging kunnen de
bovenste en onderste deurplateaus gemakkelijk worden verwijderd en op hun
plek worden teruggezet
6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat
is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van
de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
6.2 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
6.4 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
8
www.electrolux.com
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
7.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:
• reinig de binnenkant en de accessoires
met warm water en zuiveringszout of
soda (5 ml op 0,5 liter water)
• controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg ze schoon, om u ervan te
verzekeren dat ze schoon zijn en er
geen vuilresten meer zijn achtergebleven
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant te reinigen, aangezien deze
het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster aan de onderkant van het apparaat te verwijderen en de luchtkanalen uit
te zuigen met een stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en stroomverbruik besparen.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
NEDERLANDS
9
7.2 Het ontdooien van de koelkast
F
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een gootje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater (F) onder de groentela regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het
voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger (P),
die al in het afvoergaatje zit.
P
7.3 Het reinigen van de luchtkanalen
1.
2.
3.
C
B
A
7.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
en maak alles schoon.
4.
4.
Verwijder de plint (A) en daarna het
ventilatierooster (B).
Reinig het ventilatierooster.
Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig
uit, controleer of er geen dooiwater is
achtergebleven.
Maak het onderste deel van het apparaat schoon met een stofzuiger.
Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
10 www.electrolux.com
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht door
een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
Het lampje brandt
niet.
De compressor
werkt continu.
Oplossing
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
Het lampje staat in standby.
Open en sluit de deur.
Het lampje is stuk.
Zie "Het lampje vervangen".
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit
de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Maak de waterafvoer
schoon.
Dat is normaal.
Producten verhinderen het Zorg ervoor dat de producwater om in de wateropten de achterwand niet ravangbak te lopen.
ken.
NEDERLANDS
11
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over
de vloer.
Er is te veel water in de
luchtstroomrichter.
Maak de luchtstroomrichter
schoon.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur
in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
8.1 Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 De deur sluiten
1.
2.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
12 www.electrolux.com
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
9.1 Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de
beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die staat aangegeven op
het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
9.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
10. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
NEDERLANDS
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
13
14 www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
11. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
815 mm
Breedte
596 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
NEDERLANDS
gemarkeerd met het symbool
niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
15
16 www.electrolux.com
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DELL'APPARECCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIMO UTILIZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZZO QUOTIDIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PULIZIA E CURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSA FARE SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUMORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATI TECNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
20
21
22
23
25
26
28
28
PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle
spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato
progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi
di ottenere sempre i migliori risultati.
Benvenuti in Electrolux.
Visitate il nostro sito web per:
ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere
informazioni sull'assistenza.
www.electrolux.com
registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.electrolux.com/productregistration
acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero dell'apparecchio
(PNC), numero di serie.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza ambientale
Con riserva di modifiche.
ITALIANO
1.
17
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il
libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone
che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di
sicurezza. Conservare queste istruzioni e
accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in
modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di
sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle
presenti istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati
da eventuali omissioni.
1.1 Sicurezza dei bambini e
delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e
esperienza, a meno che non siano state
istruite all'uso dell'apparecchio da parte
dei responsabili della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di
fuori della portata dei bambini. Alcuni
materiali possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il
cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo
sportello per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche
o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è
dotato di guarnizioni magnetiche nello
sportello, va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con
chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare
l'apparecchio sostituito, per evitare che
diventi una trappola mortale per i bambini.
1.2 Norme di sicurezza generali
AVVERTENZA!
Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura
da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/
o bevande e usi affini:
– cucine di negozi, uffici e altri ambienti
di lavoro;
– fattorie e clienti di hotel, motel e altri
ambienti residenziali;
– bed and breakfast;
– catering e usi simili non di vendita.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature
elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un
gas naturale con un elevato livello di
compatibilità ambientale che, tuttavia, è
infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova
l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi
e/o scosse elettriche.
18 www.electrolux.com
AVVERTENZA!
Tutti i componenti elettrici (cavo di
alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un
tecnico certificato o da personale
d'assistenza qualificato al fine di
evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o
danneggiare la spina, causandone
il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina.
Il collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante.
Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con
le mani bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da
freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampadine speciali selezionate esclusivamente
per elettrodomestici. Non sono adatte
per l'illuminazione degli ambienti.
1.3 Uso normale
• Non appoggiare pentole calde sulle
parti in plastica dell'apparecchiatura.
• Non riporre gas o liquidi infiammabili
nell'apparecchio: i contenitori potrebbero esplodere.
• Osservare rigorosamente le raccomandazioni del produttore riguardo alla con-
servazione degli alimenti. Leggere attentamente le relative istruzioni.
1.4 Pulizia e cura
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchiatura con oggetti metallici.
• Ispezionare regolarmente lo scarico dell'acqua di sbrinamento. Lo scarico deve
essere sempre perfettamente libero.
L'ostruzione dello scarico può causare
un deposito di acqua sul fondo dell'apparecchiatura.
1.5 Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali
danni al negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due
ore prima di collegare l'apparecchio per
consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
una ventilazione sufficiente seguire le
istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro
una parete per evitare di toccare le parti
calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto
vicino a radiatori o piani di cottura a
gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento alla
rete idrica).
ITALIANO
19
gerante o nei materiali isolanti.
L'apparecchio non deve essere
smaltito assieme ai rifiuti urbani e
alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I
materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo
sono riciclabili.
1.6 Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici
autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
1.7 Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene
gas che potrebbero danneggiare
lo strato di ozono nel circuito refri-
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2
1
3
4
1 Ripiani
2 Regolatore di temperatura e illumina-
zione interna
3 Vano per burro e formaggi con coper-
chio
4 Vano a dimensione variabile
5 Portabottiglie
6 Contenitore per frutta e verdura
7 Targhetta dei dati (interno)
7
6
5
3. USO DELL'APPARECCHIO
3.1 Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino
a una regolazione media.
3.2 Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
3.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione bassa per un raffreddamento minimo.
20 www.electrolux.com
• ruotare il termostato verso una regolazione alta per un raffreddamento massimo.
Una regolazione media è in genere la più adatta.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe
essere scelta tenendo a mente che la
temperatura all'interno dell'apparecchio
dipende da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Se la temperatura ambiente è elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è regolato su temperature
minime, può funzionare in continuo causando la formazione di
brina sulla parete posteriore. In
questo caso la manopola deve
essere regolata su una temperatura per consentire lo sbrinamento
automatico riducendo così il consumo di energia.
4. PRIMO UTILIZZO
4.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
neutro in modo a togliere il tipico odore
dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che danneggiano
le finiture.
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
5.1 Ripiani mobili
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero
permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.
Per un migliore sfruttamento dello spazio,
i semiripiani anteriori possono essere collocati sopra a quelli posteriori.
5.2 Spia della temperatura
Questa apparecchiatura viene
venduta anche in Francia.
Per rispettare la normativa vigente
in questo paese, essa deve essere dotata di un particolare dispositivo, posto nella parte bassa della
cella frigorifero (vedi figura) per segnalare la zona più fredda del vano.
ITALIANO
21
5.3 Posizionamento dei ripiani della porta
Il modello è dotato di un contenitore a dimensione variabile per la conservazione,
applicato sotto un ripiano della porta, che
è possibile far scorrere lateralmente.
Per una pulizia più accurata, i ripiani superiore ed inferiore della porta possono essere rimossi e riposizionati con facilità
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
6.1 Rumori normali durante il
funzionamento
6.3 Consigli per la refrigerazione
di cibi freschi
• Quando il refrigerante viene pompato
attraverso le bobine o le tubazioni si
può sentire un fievole gorgoglio e un
borbottio. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione,
viene pompato il refrigerante e si può
sentire un ronzio e un rumore pulsante
dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno naturale, non pericoloso. Non
si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore si accende o si
spegne, si sente un lieve scatto del regolatore della temperatura. Non si tratta
di un'anomalia.
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare
se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria
possa circolare liberamente attorno ad
esso
6.2 Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
non lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in
continuo causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una
regolazione più bassa per consentire lo
scongelamento automatico risparmiando così energia.
6.4 Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di
politene e collocarla sul ripiano di vetro
sopra il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in
queste condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite
accuratamente e collocate nell'apposito/i
cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere
posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole di alluminio o sacchetti di
politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano
sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
22 www.electrolux.com
7. PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio
prima di eseguire lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene
idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici
autorizzati.
7.1 Pulizia periodica
L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:
• pulire l'interno dell'apparecchiatura e gli
accessori con acqua tiepida e bicarbonato di soda (5 ml in 0,5 litri d'acqua)
• ispezionare regolarmente le guarnizioni
della porta ed eliminare con un panno
umido lo sporco e i residui
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Una volta l'anno, rimuovere la griglia di
ventilazione alla base dell'apparecchiatura
e pulire i condotti dell'aria con un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura riducendo anche i consumi di energia.
ATTENZIONE
Evitare di danneggiare il sistema
refrigerante.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata
in questo apparecchio. Per questo motivo
si raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda
con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio
alla rete di alimentazione.
Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
Per la pulizia dell'interno, non usare detergenti, polveri abrasive,
prodotti con forti profumazioni o
cere lucidanti, che potrebbero
danneggiare la superficie e lasciare un odore intenso.
7.2 Sbrinamento del vano frigorifero
F
P
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore
del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in
un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento (F),
situato sotto ai cassetti per l'insalata, per
evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito utensile (P) già inserito
nel foro di scarico
ITALIANO
23
7.3 Pulizia dei canali per l’aria
1.
2.
3.
C
B
A
4.
7.4 Periodi di inutilizzo
4.
Rimuovere lo zoccolo (A), quindi la
griglia di ventilazione (B).
Pulire la griglia di ventilazione.
Estrarre con cautela il deflettore dell'aria (C), controllando che non ci sia
acqua residua dallo sbrinamento.
Pulire la parte inferiore dell'apparecchiatura con un aspirapolvere.
Lasciare le porte aperte per evitare la
formazione di odori sgradevoli.
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica
2. estrarre tutti gli alimenti
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e
tutti gli accessori
Se l'apparecchiatura rimane accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si
deteriorino in caso di interruzione
della corrente elettrica.
8. COSA FARE SE…
AVVERTENZA!
Prima della ricerca guasti, estrarre
la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non
descritte nel presente manuale
devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati o da
personale competente.
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura
non funziona. La
lampadina non si
accende.
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita
correttamente nella presa.
Inserire correttamente la
spina nella presa.
L'apparecchiatura non riceve corrente. Non arriva
tensione alla presa elettrica.
Collegare alla presa un'altra
apparecchiatura elettrica.
Rivolgersi a un elettricista
qualificato.
24 www.electrolux.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
La lampadina non si
accende.
La lampadina è in standby.
Aprire e chiudere la porta.
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della
lampadina".
Il compressore riLa temperatura non è remane sempre in fun- golata correttamente.
zione.
Impostare una temperatura
superiore.
La porta non è chiusa cor- Vedere "Chiusura della porrettamente.
ta".
La porta viene aperta trop- Limitare il più possibile il
po frequentemente.
tempo di apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Abbassare la temperatura
ambiente.
Scorre acqua sul
pannello posteriore
del frigorifero.
Durante lo sbrinamento
automatico, la brina che si
forma sul pannello posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro
la parete posteriore.
C'è troppa acqua nel deflettore dell'aria.
Pulire il deflettore dell'aria.
Scorre acqua sul
pavimento.
La temperatura alLa temperatura non è rel'interno dell'appagolata correttamente.
recchiatura è troppo
bassa.
Impostare una temperatura
superiore.
La temperatura alLa temperatura non è rel'interno dell'appagolata correttamente.
recchiatura è troppo
alta.
Impostare una temperatura
inferiore.
La porta non è chiusa cor- Vedere "Chiusura della porrettamente.
ta".
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti insieme.
Introdurre gli alimenti poco
alla volta.
ITALIANO
Problema
25
Possibile causa
Soluzione
L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchiatura.
Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazione dell'aria fredda.
8.1 Sostituzione della lampadina
1.
Scollegare la spina dalla presa di corrente.
Rimuovere la vite dal coprilampada.
Rimuovere il coprilampada (vedere la
figura).
Sostituire la lampada usata con una
nuova con la stessa potenza e studiata in modo specifico per gli elettrodomestici. (la potenza massima consentita è indicata sul coprilampada).
Installare il coprilampada.
Serrare la vite del coprilampada.
Inserire la spina nella presa.
Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Chiusura della porta
1.
2.
3.
Pulire le guarnizioni della porta.
Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il
Centro di assistenza locale.
9. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la
vostra sicurezza e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio
prima di procedere all'installazione.
9.1 Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile
installarlo in un luogo la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta del modello:
Classe Temperatura ambiente
climatica
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
9.2 Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione
26 www.electrolux.com
è dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità
alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle
direttive CEE.
10. RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del
circuito refrigerante) sono da considerarsi
normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ITALIANO
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
27
28 www.electrolux.com
11. DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
815 mm
Larghezza
596 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
del modello, applicata sul lato sinistro in-
terno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta
dei valori energetici.
12. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute
umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
insieme ai normali
riportano il simbolo
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
ESPAÑOL
29
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCIONAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUÉ HACER SI… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
32
32
33
34
35
37
39
39
41
41
PENSAMOS EN USTED
Gracias por adquirir un producto Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de
experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted.
Así que, siempre que lo utilice puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.
Bienvenido a Electrolux.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.electrolux.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.electrolux.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
30 www.electrolux.com
1.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de
su funcionamiento y de las características
de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo
de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en
estas instrucciones, ya que el fabricante
no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos
niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que
una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso
del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese
de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así
que se convierta en una trampa mortal
para niños.
1.2 Instrucciones generales de
seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este
folleto de instrucciones.
– áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de
trabajo;
– granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones;
– servicios de catering y actividades similares al por mayor.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque
es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones
o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocir-
ESPAÑOL
cuito, un incendio o una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
1.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de ella)
de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras
por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
1.3 Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones sobre almacenamiento
del fabricante del aparato. Consulte las
instrucciones correspondientes.
31
1.4 Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Revise regularmente el desagüe del
agua descongelada del frigorífico. Si es
necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.
1.5 Instalación
Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones
de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda
donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de
lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro
de agua potable (si está prevista una
conexión de agua).
1.6 Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para
ejecutar el servicio o mantenimiento de
este electrodoméstico.
32 www.electrolux.com
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
to con los residuos urbanos. La
espuma aislante contiene gases
inflamables: el aparato se debe
desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No
dañe la unidad de refrigeración,
en especial la parte trasera, cerca
del intercambiador de calor. Los
materiales de este aparato marcason recidos con el símbolo
clables.
1.7 Protección del medio
ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante
ni en los materiales aislantes. El
aparato no se debe desechar jun-
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2
1
3
4
1 Estantes
2 Regulador de temperatura e ilumina-
ción interior
3 Compartimento para queso y mantequilla con tapa
4 Caja de almacenamiento variable
5 Portabotellas
6 Cajón para frutas y verduras
7 Placa de características (en el interior)
7
6
5
3. FUNCIONAMIENTO
3.1 Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
3.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
3.3 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío
mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío
máximo.
ESPAÑOL
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
33
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura
interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Si la temperatura ambiente es elevada o el aparato está totalmente
lleno y se ha ajustado a las temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de manera
continua provocando la formación
de escarcha en la pared posterior.
En tal caso, el mando debe colocarse a temperatura más elevada
para permitir la descongelación
automática y reducir así el consumo energético.
4.1 Limpieza de las partes
internas
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar el
acabado
4.
Antes del empleo limpiar todas las partes
internas con agua tibia y jabón neutro, a
fin de eliminar el característico olor de
nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
5. USO DIARIO
5.1 Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.
Para aprovechar mejor el espacio, los estantes frontales más pequeños pueden
colocarse encima de los traseros.
5.2 Indicador de temperatura
Este aparato está autorizado para
su venta en Francia.
En conformidad con la normativa
válida en dicho país, deberá ir
provisto de un dispositivo especial
(consulte la figura) situado en el
compartimiento inferior del frigorífico para indicar la zona más fría
del mismo.
34 www.electrolux.com
5.3 Colocación de los estantes de la puerta
El modelo cuenta con una caja de almacenamiento variable que se fija bajo un
estante de la puerta y puede deslizarse lateralmente.
Para una limpieza más a fondo, los estantes superior e inferior de la puerta se pueden extraer y volver a colocar fácilmente.
6. CONSEJOS ÚTILES
6.1 Sonidos de funcionamiento
normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante circula a
través del circuito de refrigeración o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha,
el refrigerante es bombeado a través de
todo el circuito y el compresor emite un
zumbido o un sonido intermitente. Esto
es correcto.
• La dilatación térmica puede provocar
un repentino crujido. Es un fenómeno
físico natural que no representa riesgo
alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura
emite un chasquido débil. Esto es correcto.
6.2 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada,
la temperatura del aparato se ha ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en
el evaporador. Si esto sucede, gire el
regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación
automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
6.3 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
6.4 Consejos para la
refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas
de plástico y colóquela en el estante de
vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de
ese modo durante uno o dos días, como
máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..:
los debe cubrir y puede colocarlos en
cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos
en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se
colocarán en el estante para botellas de la
puerta.
ESPAÑOL
35
Los plátanos, las patatas, las cebollas y
los ajos, si no están empaquetados, no
deben guardarse en el frigorífico.
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración;
por tanto, el mantenimiento y la
recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
7.1 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con
agua templada y bicarbonato de sodio
(5 ml en 0,5 litros de agua)
• revise periódicamente las juntas de la
puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos
• aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar el
interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Una vez al año extraiga la rejilla de ventilación de la base del aparato y limpie los
conductos de aire con una aspiradora.
Esta operación mejorará el rendimiento
del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
PRECAUCIÓN
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar
el aparato a la toma de red.
36 www.electrolux.com
7.2 Descongelación del frigorífico
F
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de descongelación (F) situado bajo el cajón de verduras
a fin de evitar que se desborde y caiga
sobre los alimentos del mismo. Utilice el
limpiador especial suministrado (P), que
hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
P
7.3 Limpieza de los canales de aire
1.
2.
3.
C
B
A
7.4 Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos sus accesorios
4.
4.
Retire el zócalo (A) y, a continuación,
la rejilla de ventilación (B).
Limpie la rejilla de ventilación.
Tire con cuidado del deflector de aire
(C), comprobando que no queda
agua de la descongelación.
Limpie la parte inferior del aparato
con una aspiradora.
deje las puertas entreabiertas para
evitar la formación de olores desagradables.
Si lo va a mantener en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
ESPAÑOL
37
8. QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Desenchufe el aparato antes de
realizar cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran
en este manual sólo pueden ser
llevadas a cabo por un técnico
profesional homologado.
Durante el funcionamiento normal
del aparato suelen producirse
ciertos ruidos (compresor, circulación del refrigerante).
Problema
Causa probable
Solución
El aparato no funciona. La bombilla
no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien
enchufado a la toma de
corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay voltaje en
la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a la toma de corriente.
Llame a un electricista homologado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla no funciona.
La bombilla está defectuo- Consulte "Cambio de la
sa.
bombilla".
El compresor funciona continuamente.
El ajuste de temperatura
no es correcto.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga la puerta
abierta más tiempo del necesario.
La temperatura del producto es demasiado alta.
Deje que la temperatura del
producto descienda a la
temperatura ambiente antes de guardarlo.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
El agua fluye por la
placa posterior del
frigorífico.
Durante el proceso de
descongelación automática, la escarcha se derrite
en la placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye por el
interior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
38 www.electrolux.com
Problema
Causa probable
Solución
Los productos impiden
que el agua fluya al colector de agua.
Compruebe que los productos no tocan la placa
posterior.
El agua fluye hacia
el suelo.
El deflector de aire se ha
llenado en exceso
Limpie el deflector de aire.
La temperatura del
aparato es muy baja.
El ajuste de temperatura
no es correcto.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del
El ajuste de temperatura
aparato es demasia- no es correcto.
do alta.
Seleccione una temperatura más fría.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es demasiado alta.
Deje que la temperatura del
producto descienda a la
temperatura ambiente antes de guardarlo.
Se han almacenado muchos productos a la vez.
Guarde menos productos
al mismo tiempo.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío
puede circular libremente
en el aparato.
8.1 Cambio de la bombilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Cierre de la puerta
1.
2.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3.
Desenchufe el aparato de la toma de
red.
Retire el tornillo de la tapa de la bombilla.
Extraiga la tapa de la bombilla (consulte la ilustración).
Cambie la bombilla usada por otra de
la misma potencia diseñada específicamente para aparatos domésticos
(la potencia máxima se indica en la
tapa de la bombilla).
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
Conecte el enchufe a la toma de red.
Abra la puerta. Compruebe que la
bombilla se ilumina.
Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico.
ESPAÑOL
39
9. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información
sobre seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
9.1 Colocación
Este aparato también se puede instalar en
un lugar seco y bien ventilado (garaje o
sótano), aunque para un funcionamiento
óptimo se recomienda instalar el aparato
en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
9.2 Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la
toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una
toma de tierra conforme con la normativa,
después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
10. CONSEJOS ÚTILES
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
40 www.electrolux.com
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
ESPAÑOL
41
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
11. DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
815 mm
Ancho
596 mm
Profundo
550 mm
Tensión
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de características, situada en el la-
do interior izquierdo del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar
.
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
junto con los
marcados con el símbolo
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
42 www.electrolux.com
ESPAÑOL
43
211621743-A-302012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising