Progress | PGU0801 | User manual | Progress PGU0801 Brugermanual

brugsanvisning
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
Fryser
Congelatore
Fryser
Congelador
PGU0801
2 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Praktiske oplysninger og råd
2
4
4
5
5
6
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Installation
Tekniske data
Skån miljøet
6
7
9
9
9
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
progress 3
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør for at undgå
fare.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet er
udstyret med et sådan) ikke sidder
korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i behol-
deren, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
4 progress
Miljøhensyn
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanvendes.
med symbolet
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
PRODUKTBESKRIVELSE
1 Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske madvarer)
2 Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske madvarer)
3 Skuffe (kun til opbevaring)
4 Skuffe (kun til opbevaring)
5 Betjeningspanel
6 Mærkeplade (indvendig)
1 2 3 4
6
5
BETJENINGSPANEL
1
2
Kontrollampe
Termostatknap
Lampe for lynindfrysning
Knap til lynindfrysning
Knap til nulstilling af lydalarm
5 Alarmlampe
1
2
3
4
Sådan tændes der
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
3
4
5
3. Kontrollampen tændes, og der kommer
et 2 sekunder langt lydsignal, der betyder, at der er tændt for apparatet.
4. Alarmlampen blinker, og lydalarmen
starter. Det betyder, at temperaturen i
apparatet er for høj.
5. Tryk på lampen til lynindfrysning. Lydalarmen slukkes.
6. Tryk igen på knappen til lynindfrysning.
Lampen for lynindfrysning tændes. Fryseren begynder at arbejde.
progress 5
Sådan slukkes der
1. Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Der kommer
et 2 sekunder langt lydsignal.
2. Kontrollampen slukkes.
Temperaturindstilling
Temperaturen i apparatet styres med termostatknappen, der sidder nederst på kabinettet.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor tit døren åbnes
• mængden af mad
• apparatets placering.
Lampen for lynindfrysning tænder.
Funktionen kan slås fra når som helst ved
at trykke på lynindfrysningsknappen.
Lampen for lynindfrysning slukker.
Alarm ved for høj temperatur
Alarmlampen blinker, og der lyder en lydalarm, hvis temperaturen i fryseren kommer
op på en temperatur, hvor det ikke mere er
sikkert, at madvarerne kan holde sig i fryseren (f.eks. på grund af strømafbrydelse).
1. Slå alarmtonen fra ved at trykke på lynindfrysningsknappen.
Lampen for lynindfrysning tændes.
Alarmlampen blinker, til den indstillede
temperatur igen er nået.
2. Du kan slippe lynindfrysningsknappen,
så snart alarmlampen er slukket.
Lampen for lynindfrysning slukkes.
Første gang du tænder for fryseren,
blinker alarmlampen, til temperaturen i
fryseren er kommet så langt ned, at det
er sikkert at opbevare dybfrostvarer.
Lynindfrysning
Du aktiverer lynindfrysningen ved at trykke
på knappen til lynindfrysning.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Inden indfrysning startes funktionen Fast
Freeze mindst 24 timer før madvarerne
lægges i fryseren.
Læg de madvarer, der skal nedfryses, i de
to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum
må der ikke lægges andre madvarer i, som
skal fryses.
Når indfrysningen er slut efter 24 timer, vendes der tilbage til den ønskede temperatur
(se under "Temperaturindstilling").
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
6 progress
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Før dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs ved stuetemperatur.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5 ml til
0,5 liter vand)
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger
• Skyl, og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Tag ventilationsristen i apparatets sokkel af
en gang om året, og støvsug luftkanalerne.
Det øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
Bemærk Undgå at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
progress 7
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5
mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sæt termostatknappen i stilling "0", og
tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Tag de tre store skuffer ud.
5. Når afrimningen er slut, fjernes det
vand, der har samlet sig i den nederste
lille skuffe, og skabet tørres grundigt af
indvendig.
Sæt stikket i stikkontakten, og sæt termostatknappen i en mellemstilling. Lad apparatet køre i mindst to timer med lynindfrysning slået til, før du lægger madvarerne tilbage i rummene.
Rengøring af luftkanalerne
C
B
1. Fjern plinten (A) og derefter ventilationsristen (B).
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (C), og
kontrollér at der ikke er mere vand tilbage fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet
med en støvsuger.
A
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en
autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Apparatet virker ikke.
Kontrollampen blinker ikke.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Der er slukket for apparatet.
Løsning
Tænd for apparatet.
8 progress
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Kontrollampen blinker.
Apparatet virker ikke, som det
skal.
Kontakt en autoriseret installatør.
Advarselslampen blinker.
Temperaturen i fryseren er for
høj.
Se under "Alarm ved for høj temperatur"
Lydalarmen lyder.
Temperaturen i fryseren er for
høj.
Se under "Alarm ved for høj temperatur"
Døren står åben.
Luk døren.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Lynindfrysningsfunktionen er slået til.
Se under "Lynindfrysningsfunktionen".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Lynindfrysningsfunktionen er slået til.
Se under "Lynindfrysningsfunktionen".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen i fryseren
er for lav.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Der dannes for meget
rim.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.
progress 9
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til
den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
TEKNISKE DATA
Mål
Højde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
29 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
10 progress
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Descrizione del prodotto
Pannello dei comandi
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Suggerimenti pratici
10
12
12
13
14
14
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Installazione
Dati tecnici
Considerazioni ambientali
15
16
18
18
18
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone
che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il
funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in
caso di vendita o trasloco, in modo che
chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei
responsabili della loro sicurezza, oppure
sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile
all'apparecchio) e smontare lo sportello
per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi
dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio
avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali
chiusure prima di eliminare l'apparecchio
sostituito, per evitare che diventi una
trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Avvertenza!
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da
incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/o
bevande nelle modalità descritte nelle
presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali non raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il processo di
sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno
del frigorifero, salvo quelle approvate per
tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas
naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
progress 11
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o
scosse elettriche.
Avvertenza! Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da
un tecnico certificato o da personale
d'assistenza qualificato al fine di evitare
di correre rischi.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o
danneggiare la spina, causandone il
surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il
collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio
di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti
riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe
provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade
speciali selezionate esclusivamente per
elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero
esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la
presa d'aria situata nella parete posteriore (per le apparecchiature di tipo no-frost)
• Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché
creano pressione sul recipiente che può
esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature
da gelo se consumati immediatamente
dopo averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchiatura con oggetti
metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per sbrinare
l'apparecchiatura. Usare un raschietto di
plastica.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al
negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore
prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
una ventilazione sufficiente seguire le
istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una
parete per evitare di toccare le parti calde
12 progress
o di rimanervi impigliati (compressore,
condensatore), evitando così possibili
scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento alla rete
idrica).
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura
devono essere eseguiti esclusivamente
da elettricisti qualificati o da personale
competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato
di ozono nel circuito refrigerante o nei
materiali isolanti. L'apparecchio non
deve essere smaltito assieme ai rifiuti
urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va
eseguito secondo le prescrizioni vigenti
da richiedere alle autorità locali. Evitare
di danneggiare il gruppo refrigerante,
specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassono riciclabili.
segnati dal simbolo
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1 Cassetto (conservazione di alimenti
congelati e congelazione di alimenti freschi)
2 Cassetto (conservazione di alimenti
congelati e congelazione di alimenti freschi)
3 Cassetto (solo per la conservazione)
4 Cassetto (solo per la conservazione)
5 Pannello comandi
6 Targhetta identificativa (interno)
1 2 3 4
6
5
PANNELLO DEI COMANDI
1
2
1 Spia di controllo
2 Regolatore della temperatura
3 Spia di congelamento rapido
3
4
5
progress 13
4 Interruttore di congelamento rapido
Interruttore di reset dell’allarme acustico
5 Spia di allarme
Accensione
1. Inserire la spina nella presa.
2. Impostare il regolatore di temperatura a
un livello medio, ruotandolo in senso
orario.
3. La spia di controllo si accende ed entra
in funzione un segnale acustico della
durata di 2 secondi per indicare che
l'apparecchiatura è collegata.
4. La spia di allarme lampeggia ed entra in
funzione l'allarme acustico per indicare
che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.
5. Premendo il tasto di congelamento rapido, si spegne l'allarme acustico.
6. Premendo nuovamente il tasto di congelamento rapido, si accende la spia di
congelamento rapido. Il congelatore
entra in funzione.
Spegnimento
1. Per spegnere l'apparecchiatura, ruotare
il regolatore di temperatura sulla posizione "O" facendo entrare in funzione
un segnale acustico della durata di 2
secondi.
2. La spia di controllo si spegne.
Regolazione della temperatura
La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è controllata dal regolatore di emperatura nella parte bassa del mobile.
Per regolare il livello di raffreddamento, procedere come segue:
• impostare la manopola di regolazione
della temperatura a un livello basso per
ottenere un raffreddamento minimo.
• ruotare la manopola di regolazione della
temperatura verso l'impostazione massima per aumentare l'intensità del raffreddamento.
In condizioni normali, si consiglia di utilizzare una regolazione media.
Tuttavia, è importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è
condizionata dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di alimenti conservati
• posizione dell'apparecchiatura.
Funzione Fast Freeze
Questa funzione viene attivata premendo il
tasto di congelamento rapido.
La spia di congelamento rapido si accende.
È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento premendo il tasto di congelamento rapido.
La spia di congelamento rapido si spegne.
Allarme temperatura eccessiva
Se la temperatura interna aumenta eccessivamente e non è più garantita una corretta
conservazione degli alimenti (per esempio a
causa di un'interruzione di corrente) la spia
di allarme lampeggia ed entra in funzione un
segnale acustico.
1. Per spegnere il segnale acustico, premere il tasto di congelamento rapido.
La spia di congelamento rapido si accende.
La spia di allarme lampeggia finché non
è nuovamente raggiunta la temperatura
richiesta.
2. Il tasto di congelamento rapido può essere rilasciato non appena si spegne la
spia di allarme.
La spia di congelamento rapido si spegne.
Alla prima accensione del congelatore,
la spia di allarme lampeggia finché la
temperatura scende sufficiente per garantire una corretta conservazione degli
alimenti congelati.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
neutro in modo a togliere il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
14 progress
Importante Non usare detergenti corrosivi
o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione Fast Freeze almeno 24 ore prima
di introdurli nel vano congelatore.
Riporre i cibi freschi da congelare nei due
comparti superiori.
La quantità massima di alimenti congelabile
in 24 ore è riportata sulla targhetta, un'etichetta presente sulle pareti interne dell'apparecchio.
Il processo di congelamento dura 24 ore: in
questo periodo non aggiungere altro cibo
da congelare.
Dopo 24 ore, quando il processo di congelamento è completato, ritornare alla temperatura desiderata (vedere "Regolazione della
temperatura").
ra per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Importante Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata superiore al
"tempo di salita" indicato nella tabella dei
dati tecnici, il cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo
il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati
possono essere scongelati a temperatura
ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza essere prima scongelati: in questo caso, tuttavia, la cottura durerà più a lungo.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatu-
SUGGERIMENTI PRATICI
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale,
ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla
targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore.
In questo periodo non aggiungere altro
cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima
qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per
consentire un congelamento rapido e
completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o
in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato, per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a
lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei
surgelati
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati dal
punto vendita al congelatore domestico
deve essere il più breve possibile;
progress 15
• Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione
indicata sulla confezione.
PULIZIA E CURA
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire
lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da
tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:
• pulire l'interno dell'apparecchiatura e gli
accessori con acqua tiepida e bicarbonato di soda (5 ml in 0,5 litri d'acqua)
• ispezionare regolarmente le guarnizioni
della porta ed eliminare con un panno
umido lo sporco e i residui
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Importante Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
Per la pulizia dell'interno, non usare detergenti, polveri abrasive, prodotti con forti
profumazioni o cere lucidanti, che potrebbero danneggiare la superficie e lasciare un
odore intenso.
Una volta l'anno, rimuovere la griglia di ventilazione alla base dell'apparecchiatura e
pulire i condotti dell'aria con un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendo anche i consumi di energia.
Attenzione Evitare di danneggiare il
sistema refrigerante.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in
questo apparecchio. Per questo motivo si
raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda con
un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del congelatore
È normale che sui ripiani del congelatore e
intorno allo scomparto superiore si formi,
con il tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno spessore
di ca. 3-5 mm, il vano congelatore deve essere sbrinato.
Procedere come segue:
1. Ruotare il regolatore di temperatura sulla posizione "0" ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli in un
luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Rimuovere i tre cassetti grandi.
5. Una volta completato lo sbrinamento,
rimuovere l'acqua che si è raccolta nel
cassetto piccolo in basso e asciugare
accuratamente l'interno.
Inserire la spina nella presa di corrente e
ruotare il comando del termostato sull'impostazione intermedia. Lasciare in funzione
l'apparecchiatura in modalità di congelamento rapido per almeno due ore, quindi
reintrodurre nei vani gli alimenti precedentemente rimossi.
16 progress
Pulizia dei canali per l’aria
C
B
A
Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per
un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica
2. estrarre tutti gli alimenti
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e
tutti gli accessori
1. Rimuovere lo zoccolo (A), quindi la griglia di ventilazione (B).
2. Pulire la griglia di ventilazione.
3. Estrarre con cautela il deflettore dell'aria (C), controllando che non ci sia acqua residua dallo sbrinamento.
4. Pulire la parte inferiore dell'apparecchiatura con un aspirapolvere.
4. Lasciare le porte aperte per evitare la
formazione di odori sgradevoli.
Importante Se l'apparecchiatura rimane
accesa, farla controllare periodicamente per
evitare che gli alimenti si deteriorino in caso
di interruzione della corrente elettrica.
COSA FARE SE…
Avvertenza! Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono
essere eseguite esclusivamente da
elettricisti qualificati o da personale
competente.
Problema
L'apparecchio non funziona. La spia di controllo non lampeggia.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del
compressore o del circuito refrigerante)
sono da considerarsi normali.
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchio.
La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
L'apparecchio non riceve corrente. Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura
elettrica.
Rivolgersi ad un elettricista qualificato.
La spia di controllo si accende.
L'apparecchio non funziona correttamente.
Rivolgersi ad un elettricista qualificato.
La spia di allarme lampeggia.
La temperatura nel vano congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme temperatura eccessiva"
progress 17
Problema
Entra in funzione l'allarme acustico
Il compressore rimane
sempre in funzione.
La temperatura nel congelatore è troppo bassa.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
Si forma troppa brina.
Possibile causa
Soluzione
La temperatura nel vano congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme temperatura eccessiva"
Lo sportello viene lasciato aperto.
Chiudere lo sportello.
La temperatura non è impostata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Lo sportello non è chiuso correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura dello sportello".
Lo sportello viene aperto troppo
frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura dello sportello.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente è troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
La funzione Fast Freeze è attivata.
Vedere "Funzione Fast Freeze".
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La funzione Fast Freeze è attivata.
Vedere "Funzione Fast Freeze".
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
Lo sportello non è chiuso correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura dello sportello".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
I prodotti sono troppo vicini tra
loro.
Disporre i prodotti in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
Lo sportello non è chiuso correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura dello sportello".
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il Centro di assistenza locale.
18 progress
INSTALLAZIONE
Leggere con attenzione le "Informazioni
per la sicurezza" per la vostra sicurezza
e per il corretto funzionamento
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una cantina); tuttavia, per ottenere
prestazioni ottimali è consigliabile installarlo
in un luogo la cui temperatura ambiente
corrisponda alla classe climatica indicata
sulla targhetta del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è
dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio
ad una massa separata in conformità alle
norme relative alla corrente, consultando un
elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
DATI TECNICI
Dimensioni
Altezza
815 mm
Larghezza
596 mm
Profondità
550 mm
Tempo di risalita
29 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
del modello, applicata sul lato sinistro inter-
50 Hz
no dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei
valori energetici.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
progress 19
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige råd og tips
19
21
21
22
22
23
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Montering
Tekniske data
Miljøhensyn
23
24
26
26
26
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle
som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og
fjern døren for å forhindre at lekende barn
kan få elektrisk støt eller kan lukke seg
selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik som beskrevet i denne
bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som
likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av
skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet,
20 progress
kan dette forårsake kortslutning, brann
og/eller elektrisk støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor)
må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
•
•
•
•
1. Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade
kan bli overopphetet og forårsake
brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel
er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må
du ikke sette støpselet inn i den. Det
er fare for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer
kun beregnet på husholdningsapparater.
De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der
du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
progress 21
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan
som er merket med symbolet
gjenvinnes.
PRODUKTBESKRIVELSE
1 Skuff (til oppbevaring av frossen mat og
frysing av ferske matvarer)
2 Skuff (til oppbevaring av frossen mat og
frysing av ferske matvarer)
3 Skuff (bare til oppbevaring)
4 Skuff (bare til oppbevaring)
5 Betjeningspanel
6 Typeskilt (innsiden)
1 2 3 4
6
5
BETJENINGSPANEL
1
2
Kontrollampe
Temperaturregulator
Hurtigfryslampe
Hurtigfrysbryter
Bryter for tilbakestilling av lydalarm
5 Alarmlampe
1
2
3
4
Slå på
1. Sett støpselet i stikkontakten.
3
4
5
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
3. Kontrollampen lyser og du hører et lydsignal i to sekunder. Dette betyr at det
er koblet strøm til apparatet.
4. Alarmlampen blinker og lydalarmen
starter, for å varsle om at temperaturen
i apparatet er for høy.
5. Trykk på hurtigfrys-bryteren for å slå av
alarmen.
22 progress
6. Trykk på hurtigfrys-bryteren igjen, slik at
hurtigfrys-lampen lyser. Fryseren starter.
Slå av
1. For å slå av apparatet, drei termostatbryteren til "O"-stilling. Du vil høre en
lyd i to sekunder.
2. Kontrollampen slokker.
Regulere temperaturen
Temperaturen i apparatet styres med termostatbryteren nederst på kabinettet.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøling.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå største kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Hurtigfrys-lampen tennes.
Denne funksjonen kan du også deaktivere
til enhver tid ved å trykke på FastFreezeknappen
Hurtigfrys-lampen slukkes.
Unormal temperatur-alarm
Hvis temperaturen inne i fryseren har steget
til et punkt der den fryste maten ikke lenger
kan bevares på en trygg måte (for eksempel
på grunn av strømbrudd), vil alarmlampen
blinke og du vil høre en lydalarm.
1. Slå av lydalarmen ved å trykke på hurtigfrys-bryteren.
Hurtigfrys-lampen tennes
Alarmlampen blinker inntil ønsket temperatur er oppnådd igjen.
2. Du kan slippe hurtigfrys-bryteren så
snart alarmlyset slukker.
Hurtigfrys-lampen slukkes.
Første gang du slår fryseren på, vil
alarmlampen blinke inntil temperaturen
ligger på et trygt nivå for oppbevaring
av frosne matvarer.
Hurtigfrys-funksjon
Du kan aktivere hurtigfrys-funksjonen ved å
trykke på hurtigfrys-bryteren.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og
dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, bør hurtigfrys Fast Freeze -funksjonen aktiveres
minst 24 timer før varene som skal fryses
inn, legges i fryseseksjonen.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, i de to øverste seksjonene.
Maksimal mengde mat som kan innfryses
på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter på innsiden av apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn
flere matvarer som skal fryses.
Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig,
går du tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Regulere temperaturen").
progress 23
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Tining
Dypfryst eller fryst mat kan tines i romtemperatur før bruk.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
NYTTIGE RÅD OG TIPS
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke
står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
Obs Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du starter enhver
rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og
påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehør med mildt
såpevann.
• Kontroller dørpakningene regelmessig,
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
24 progress
Én gang hvert år bør du ta av ventilasjonsristen i bunnen av apparatet og rengjøre luftekanalene med støvsuger. Dette gjør at
apparatets ytelse blir bedre, og du sparer
strøm.
Obs Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt
litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim
på frysehyllene og i området øverst i fryseren.
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 3-5
mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Drei termostatbryteren til "0" og trekk
støpselet ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og plasser dem
på et kaldt sted.
3. La døren stå åpen.
4. Ta ut de tre store skuffene.
5. Når avrimingen er ferdig, fjern alt vannet
som har samlet seg i den nederste, lille
skuffen, og tørk godt av innsiden av fryseren.
Sett støpselet i stikkontakten og vri termostatbryteren til medium innstilling. La apparatet gå minst to timer i "Hurtigfrys"-modus,
før du setter maten inn igjen i fryseren.
Rengjøre luftkanalene
C
B
A
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
1. Ta av sokkelen (A) og deretter ventilasjonsristen (B).
2. Rengjør ventilasjonsristen.
3. Trekk luftfordeleren (C) forsiktig ut og
kontroller at det ikke er igjen noe vann
fra avrimingen.
4. Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift,
bør du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å unngå at matevarene blir
ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal
kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Viktig Apparatet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av
kjølevæske).
progress 25
Problem
Apparatet virker ikke.
Kontrollampen blinker ikke.
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er slått av.
Slå apparatet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Kople et annet elektrisk apparat til
stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Kontrollampen tennes.
Apparatet virker ikke som det
skal.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Alarmlampen blinker.
Temperaturen i fryseren er for
høy.
Se etter i "Unormal temperaturalarm"
Du hører en lydalarm
Temperaturen i fryseren er for
høy.
Se etter i "Unormal temperaturalarm"
Døren står åpen.
Lukk døren.
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Hurtigfrys-funksjonen er slått på.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen"
("Fast Freeze").
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Hurtigfrys-funksjonen er slått på.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen"
("Fast Freeze").
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet.
Det er lagt mange matvarer inn i
apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Maten er ikke innpakket skikkelig.
Pakk inn maten skikkelig.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen i fryseren
er for lav.
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Det er for mye rim.
26 progress
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
"Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
MONTERING
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs (garasje eller
en kjeller), men for optimal effekt bør det
plasseres på et sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Tid, temperaturøkning
29 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet
og på energietiketten.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
progress 27
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Descripción del producto
Panel de mandos
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
27
29
29
30
31
31
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Instalación
Datos técnicos
Aspectos medioambientales
32
33
34
35
35
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de
instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de
seguridad. Conserve estas instrucciones y
no olvide mantenerlas junto al aparato en
caso de su desplazamiento o venta para
que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información
adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se
hace responsable de daños provocados
por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los
niños al jugar puedan sufrir descargas
eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de muelle
(pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que
se convierta en una trampa mortal para
niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto
de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso
de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de
los aparatos de refrigeración, a menos
que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es
inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
28 progress
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o
modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un
incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal de reparaciones
profesional a fin de evitar riesgos.
•
•
•
•
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un
incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de
descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la
bombilla (si está provisto de ella) de
iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir
abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.
(Si el aparato es No Frost, es decir, no
acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con
gas en el congelador, ya que se genera
presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el
hielo del aparato. Utilice un raspador
plástico.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las
instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo
adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de lo
contrario se produce recalentamiento.
Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a
la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una
progress 29
pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro
de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de
refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcason reciclables.
dos con el símbolo
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1 Cajón (para guardar alimentos congelados y congelar productos frescos)
2 Cajón (para guardar alimentos congelados y congelar productos frescos)
3 Cajón (solo para almacenamiento)
4 Cajón (solo para almacenamiento)
5 Panel de control
6 Placa de características (en el interior)
1 2 3 4
6
5
PANEL DE MANDOS
1
1 Luz piloto
2 Regulador de temperatura
2
3
4
5
30 progress
3 Luz de congelación rápida
4 Interruptor de congelación rápida
Interruptor de restablecimiento de la
señal acústica
5 Luz de alarma
Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
corriente.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
3. La luz del piloto se enciende y el aparato emite una señal acústica durante 2
segundos para indicar que está conectado.
4. Parpadea la luz de alarma y comienza
a sonar la señal de alarma para indicar
que la temperatura interior del aparato
es demasiado alta.
5. Pulse el interruptor de congelación rápida para apagar la señal de alarma.
6. Vuelva a pulsar el interruptor de congelación rápida para encender la luz correspondiente. El congelador se pone
en marcha de inmediato.
Apagado
1. Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición
"O"; la señal acústica se emitirá durante
2 segundos.
2. El indicador se apaga.
Regulación de la temperatura
La temperatura interior del aparato se controla mediante el regulador de temperatura
situado en la parte inferior del armario.
Para utilizar el aparato, siga estas instrucciones:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Función de congelación rápida
La función se puede activar pulsando el interruptor de congelación rápida.
Se enciende la luz del piloto correspondiente.
La función se puede desactivar en cualquier momento con el interruptor de congelación rápida.
Se apaga la luz del piloto.
Alarma por exceso de temperatura
Cuando la temperatura en el interior del
congelador es tan alta que no se puede garantizar el almacenamiento seguro de los
alimentos congelados, suena una señal
acústica de alarma.
1. Para apagar la señal de alarma pulse el
interruptor de congelación rápida.
Se enciende la luz del piloto correspondiente.
La luz de la alarma seguirá parpadeando hasta que el aparato recupere la
temperatura necesaria.
2. Vuelva a pulsar el interruptor de congelación rápida cuando la luz de alarma
se apague.
Se apaga la luz del piloto de congelación rápida.
Cuando se enciende el congelador por
primera vez, la luz de alarma parpadea
hasta que la temperatura desciende a
un nivel seguro para guardar los alimentos congelados.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes
internas con agua tibia y jabón neutro, a fin
de eliminar el característico olor de nuevo y
secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
progress 31
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado
para la congelación de alimentos frescos y
para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función Fast Freeze al menos 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.
Coloque los alimentos frescos que vaya a
congelar en los dos compartimentos superiores.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la
placa de datos técnicos, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese periodo no deben añadirse
otros alimentos para congelación.
Al cabo de 24 horas, cuando haya finalizado el proceso de congelación, vuelva a
ajustar la temperatura adecuada (consulte
"Regulación de la temperatura").
lo en marcha al menos durante 2 horas con
un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo,
por un corte del suministro eléctrico, si la
interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los
alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después
de que se hayan enfriado).
Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados y congelados puede descongelarlos a
temperatura ambiente.
Las piezas pequeñas se pueden cocinar directamente sin necesidad de descongelarlas: en tal caso deberá prolongarse el tiempo de cocción.
Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso, déje-
CONSEJOS ÚTILES
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de
máxima calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera
rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor
que los grasos; la sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente
después de retirarlo del compartimento
congelador, puede provocar quemaduras
por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
32 progress
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o
dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse
de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Precaución Antes de realizar tareas
de mantenimiento, desenchufe el
aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con
agua templada y bicarbonato de sodio (5
ml en 0,5 litros de agua)
• revise periódicamente las juntas de la
puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos
• aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera
para limpiar el interior, ya que dañarán la
superficie y dejarán un fuerte olor.
Una vez al año extraiga la rejilla de ventilación de la base del aparato y limpie los
conductos de aire con una aspiradora. Esta
operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Precaución Tenga cuidado para no
dañar el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco
de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar
el aparato a la toma de red.
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en
los estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de
unos 3 a 5 mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Gire el regulador de temperatura hasta
la posición "0" y desenchufe el aparato
de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Retire los tres cestos grandes.
5. Al terminar la descongelación, retire el
agua acumulada en el cajetín del fondo
y seque bien el interior del aparato.
Vuelva a enchufar el aparato y gire el control del termostato hasta un ajuste intermedio. Ponga el aparato en marcha con la
función de congelación rápida activada; al
cabo de dos horas como mínimo, vuelva a
colocar en su lugar los alimentos que ha retirado previamente.
progress 33
Limpieza de los canales de aire
C
B
A
Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos
sus accesorios
1. Retire el zócalo (A) y, a continuación, la
rejilla de ventilación (B).
2. Limpie la rejilla de ventilación.
3. Tire con cuidado del deflector de aire
(C), comprobando que no queda agua
de la descongelación.
4. Limpie la parte inferior del aparato con
una aspiradora.
4. deje las puertas entreabiertas para evitar la formación de olores desagradables.
Importante Si lo va a mantener en
marcha, solicite a alguien que lo
inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en
caso de un corte de energía.
QUÉ HACER SI…
Advertencia Desenchufe el aparato
antes de realizar cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo pueden ser llevadas a
cabo por un técnico profesional homologado.
Problema
El aparato no funciona.
El piloto no parpadea.
Importante Durante el funcionamiento
normal del aparato suelen producirse
ciertos ruidos (compresor, circulación del
refrigerante).
Causa probable
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente.
El aparato no recibe corriente.
No hay voltaje en la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a
la toma de corriente.
Llame a un electricista.
El piloto parpadea.
El aparato no funciona correctamente.
Llame a un electricista titulado.
La luz de alarma parpadea.
La temperatura del congelador
es demasiado alta.
Consulte "Alarma de temperatura
excesiva"
La alarma suena
La temperatura del congelador
es demasiado alta.
Consulte "Alarma de temperatura
excesiva"
La puerta se ha dejado abierta.
Cierre la puerta.
34 progress
Problema
El compresor funciona
continuamente.
La temperatura del congelador es demasiado
baja.
La temperatura del congelador es demasiado alta.
Hay demasiada escarcha.
Causa probable
Solución
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga la puerta abierta
más tiempo del necesario.
La temperatura del producto es
demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
La función de congelación rápida está activada.
Desactive la función de congelación rápida.
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
La función de congelación rápida está activada.
Desactive la función de congelación rápida.
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
fría.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es
demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
Se han almacenado muchos
productos a la vez.
Guarde menos productos al mismo tiempo.
Los productos están demasiado
próximos entre sí.
Guarde los productos de modo
que haya circulación de aire frío
entre ellos.
Los alimentos no están bien envueltos.
Envuelva bien los alimentos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el
servicio técnico.
INSTALACIÓN
Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia
seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar
el electrodoméstico.
Colocación
Este aparato también se puede instalar en
un lugar seco y bien ventilado (garaje o só-
tano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un
punto en el que la temperatura ambiente se
corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
progress 35
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad
si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
DATOS TÉCNICOS
Medidas
Altura
815 mm
Anchura
596 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
29 h
Tensión
230-240 V
Frecuencia
La información técnica se encuentra en la
placa de características, situada en el lado
50 Hz
interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
www.progress-hausgeraete.de
211621713-A-162012
Download PDF

advertising