Zoppas | PBA14420SK | User manual | Zoppas PBA14420SK Instrukcja obsługi

Zoppas PBA14420SK Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
Manual de
instruções
Manual de
utilizare
Manual de
instrucciones
Frigorífico
Chłodziarka
Frigorífico
Frigider
PBA14420SK
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _
Eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i
bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni
poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy
o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz
szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż
producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający (jak
najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem prądem lub
przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z blokadą
sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie,
2
przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania
żywności i/lub napojów w warunkach domowych
oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach,
jak:
– kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz
innych placówkach pracowniczych;
– gospodarstwa rolne oraz hotele, motele i inne
obiekty mieszkalne (jako wyposażenie dla klientów);
– obiekty noclegowe;
– gastronomia i podobne zastosowania niezwiązane ze sprzedażą detaliczną.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno
używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych
(np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego
celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się
czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym
znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie,
pożar i/lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Aby można było uniknąć niebezpieczeństwa, wymiany elementów elektrycznych
(przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) może dokonać wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
1.
2.
•
•
•
•
Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
Należy upewnić się, że tylna ścianka urządzenia nie przygniotła ani nie uszkodziła wtyczki
przewodu zasilającego. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu
zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie
wolno wkładać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Występuje zagrożenie pożarem lub
porażeniem prądem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki (jeśli występuje) oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas jego przenoszenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub
odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowano specjalne
żarówki (jeśli występują) przeznaczone wyłącznie do
urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych
elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani
płynów w urządzeniu, ponieważ mogą spowodować
wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy
otworze wentylacyjnym na tylnej ściance. (Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez producenta
urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów
gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w pojemniku
może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w
przypadku konsumpcji bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania
szronu z urządzenia. Należy stosować plastikową
skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie konieczności należy go
wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się zbierać na dnie chłodziarki.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia należy
wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w
żaden sposób uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W
tym przypadku należy zachować opakowanie.
3
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin
przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja
prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie
z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy
ustawić od ściany, aby uniknąć dotykania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia
możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji
doprowadzającej wodę pitną (jeśli przewidziane jest
podłączenie do sieci wodociągowej).
przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w
autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych.
Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego,
szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła. Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbo, nadają się do ponownego przetworzenia.
lem
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przeprowadzone
Eksploatacja
Włączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie środkowe.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w położenie "O".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu uregulowania urządzenia należy wykonać następujące czynności:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę niższego ustawienia, aby uzyskać minimalne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać maksymalne chłodzenie.
4
Ustawienie środkowe jest zazwyczaj najbardziej
odpowiednie.
Tym niemniej należy wybrać dokładne ustawienie temperatury, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• ustawienia urządzenia.
Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co powoduje tworzenie się
szronu na tylnej ściance. W takim przypadku należy
ustawić pokrętło na wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne usuwanie szronu, a w rezultacie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed
pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wymyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Ważne! Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie potrzeba
zmieniać średniego ustawienia.
Jednakże w celu szybszego zamrożenia należy obrócić
regulator temperatury na wyższe ustawienie w celu
uzyskania maksymalnego ochłodzenia.
Ważne! W takiej sytuacji temperatura w chłodziarce
może spaść poniżej 0°C. Jeśli to nastąpi, należy
ponownie ustawić temperaturę na wyższą.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub
po okresie jego nieużywania, przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2
godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia
żywności, spowodowanego na przykład brakiem
zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w
parametrach technicznych w punkcie "Czas
utrzymywania temperatury bez zasilania", należy
szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym
ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy
przed użyciem rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od
razu po wyjęciu z zamrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Ważne! W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa ani półki na butelki.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości,
półki w drzwiach można
umieszczać na różnych
wysokościach.
Powoli pociągać półkę
zgodnie z kierunkiem
strzałek, a następnie
umieścić ją w żądanym
miejscu.
5
Ważne! niniejsze urządzenie jest sprzedawane we
Francji
Zgodnie z prawem tego kraju w dolnej szufladzie
chłodziarki powinno znajdować się specjalne
urządzenie (patrz rysunek), które wskazuje jej
najchłodniejszą strefę.
Przydatne rady i wskazówki
Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego przez
rurki i inne elementy układu chłodzącego może być
słyszalny odgłos cichego bulgotania lub odgłos przypominający wrzenie wody. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik chłodzący
jest pompowany, słychać warkot i odgłos pulsowania
pochodzący ze sprężarki. Jest to właściwe.
• Rozszerzalność cieplna może powodować nagłe odgłosy pękania. Jest to naturalne, niegroźne zjawisko.
Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka się włącza lub wyłącza, słychać ciche
kliknięcie regulatora temperatury. Jest to właściwe.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprężarka
będzie pracowała bezustannie, powodując zbieranie
się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w
kierunku niższego ustawienia, aby umożliwić automatyczne usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć,
szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.
6
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych
worków i umieścić na szklanej półce nad szufladą na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać
w ten sposób najwyżej przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: należy je
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić
w ciągu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie
nie należy wkładać do zamrażarki więcej żywności
przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją
szybko zupełnie zamrozić, a później rozmrażać tylko
potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi produktami, aby
uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i
dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia
skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowania długości okresu przechowywania.
• Upewnić się, że mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność była transportowana ze sklepu do zamrażarki w jak najkrótszym
czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie
może być ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywania podanego
przez producenta żywności.
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnością,
należy:
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych, należy odłączyć
urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki
drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć
rurek i/lub przewodów umieszczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować
środków czyszczących, proszków do szorowania,
pachnących środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię i
pozostawić silny zapach.
Ważne! Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z
niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika sprężarki w
czasie normalnego użytkowania szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chłodziarki. Rozpuszczony szron spływa z rynienki do pojemnika znajdującego się z tyłu urządzenia nad sprężarką, gdzie odparowuje.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu
urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność
urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
7
5.
6.
Ważne jest okresowe
czyszczenie otworu odpływowego znajdującego
się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się
wody i kapaniu jej na
żywność. Należy używać
specjalnej przetyczki dostarczonej wraz z urządzeniem i umieszczonej
w otworze odpływowym.
7.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach i wokół górnej komory zamrażarki będzie tworzyła się pewna ilość szronu.
Ważne! Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszelką przechowywaną żywność, zawinąć
ją w kilka warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie wysuszyć
wnętrze i ponownie umieścić wtyczkę w gniazdku.
Włączyć urządzenie.
Ustawić regulator temperatury w celu uzyskania
maksymalnego chłodzenia i pozostawić takie ustawienie przez dwie - trzy godziny.
Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą żywność.
Ważne! Do usuwania szronu ze skraplacza nie używać
ostrych metalowych przedmiotów, ponieważ mogłoby to
spowodować jego uszkodzenie. Do przyspieszania
procesu rozmrażania nie używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych innych "nienaturalnych"
metod oprócz tych, które są zalecane przez
producenta. Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów żywnościowych może spowodować skrócenie
czasu ich przechowywania.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić (jeśli przewidziano) i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić
kogoś o regularne sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia
się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do usunięcia
problemu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej
instrukcji można powierzyć wyłącznie
wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej
osobie.
Problem
Urządzenie nie działa. Nie
działa oświetlenie.
8
Ważne! Podczas normalnej pracy urządzenia słychać
odgłosy pracy urządzenia (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilającego nie
włożono prawidłowo do gniazda
elektrycznego.
Podłączyć prawidłowo wtyczkę do
gniazda elektrycznego.
Problem
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie jest zasilane. Brak
napięcia w gnieździe elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie elektryczne do tego samego gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest przepalona.
Patrz punkt „Wymiana żarówki”.
Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz punkt „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie pozostawiać otwartych drzwi dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest zbyt wy- Pozostawić produkty, aby ostygły do
soka.
temperatury pokojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu jest
zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas automatycznego rozmrażania szron topi się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spływanie
skroplin do rynienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie stykają
się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podłogę. Końcówka wężyka odprowadzającego skropliny nie jest skierowana do
pojemnika umieszczonego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka odprowadzającego skropliny w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska.
Regulator temperatury nie jest ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt wysoka.
Regulator temperatury nie jest ustawiony prawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę, należy postępować zgodnie z
poniższymi poleceniami:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Odkręcić śrubkę klosza żarówki.
3. Odczepić ruchomą część, naciskając ją jak pokazano na rysunku obok.
4.
5.
6.
7.
8.
Wymienić żarówkę na nową o takiej samej mocy i
zaprojektowaną specjalnie do urządzeń domowych (maksymalną moc podano na kloszu).
Założyć na miejsce klosz żarówki.
Przykręcić śrubkę klosza żarówki.
Ponownie włączyć urządzenie.
Otworzyć drzwi i sprawdzić, czy żarówka się włącza.
9
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi. Patrz punkt
„Instalacja”.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone uszczelki
drzwi. Skontaktować się z punktem serwisowym.
Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
880 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Czas utrzymywania temperatury
bez zasilania
12 godz.
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne są podane na tabliczce znamionowej
znajdującej się po lewej stronie wewnątrz urządzenia
oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia należy
dokładnie przeczytać "Informacje dotyczące
bezpieczeństwa" w celu zapewnienia własnego
bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia.
Ustawianie
To urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu (w garażu lub piwnicy),
aby jednak uzyskać optymalną wydajność urządzenia
należy je zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej urządzenia:
10
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk
uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktu-
alnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza,
że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
11
Índice
Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
14
14
16
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
20
20
20
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Instruções de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela
primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para
evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que
elas acompanham o aparelho em caso de transferência
ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização
e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que
o fabricante não é responsável pelos danos causados
por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que
não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro
do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho
de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se
de que o fecho de mola está desactivado antes de
12
eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne
numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do
aparelho ou da estrutura onde este se encontra encastrado.
• O aparelho destina-se à conservação de alimentos
e/ou bebidas em ambiente doméstico normal e noutros ambientes semelhantes, como:
– áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas,
escritórios e outros ambientes de trabalho;
– turismo rural e utilização por clientes de hotéis,
motéis e outros ambientes do tipo residencial;
– ambientes do tipo residencial com dormida e pequeno-almoço;
– catering e ambientes semelhantes não comerciais.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, excepto se estiverem aprovados para esse
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental mas que é inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se
encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no
cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/
ou choque eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado,
para evitar perigos.
1.
•
•
•
•
Não é permitido prolongar o cabo de alimentação com extensões.
2. Certifique-se de que a ficha não fica esmagada
ou danificada pela parte de trás do aparelho.
Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que a ficha do aparelho fica facilmente acessível.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada eléctrica estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico
ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem a tampa
da lâmpada (se prevista) de iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o
deslocar.
Não retire os itens do compartimento do congelador,
nem toque neles, se estiver com as mãos húmidas/
molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste aparelho
são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do
tipo Frost Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem
ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de
acordo com as instruções do fabricante do alimento
congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no
aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras
de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do
frigorífico para presença de água descongelada. Se
necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício
estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso
de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas
antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo
regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga
as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas
partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
13
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a
manutenção do aparelho devem ser efectuados por
um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho
não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo
com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho
são recicláveis.
marcados pelo símbolo
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para uma definição média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O".
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Importante Se a temperatura ambiente for alta ou se o
aparelho estiver completamente cheio e estiver
definido para as temperaturas mais baixas, pode
funcionar continuamente causando a formação de gelo
na parede de fundo. Neste caso, o selector tem de
estar definido para uma temperatura mais elevada para
permitir descongelação automática e, por isso,
consumo de energia reduzido.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna
e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de
um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos,
pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a
14
longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é necessário alterar a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação mais
rápida, rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Importante Nesta condição, a temperatura do
compartimento do congelador pode descer abaixo dos
0°C. Se isto ocorrer reinicie o regulador de temperatura
para uma definição mais quente.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a
alimentação estiver desligada por mais tempo que
aquele mostrado na tabela de características técnicas
em "tempo de reinício", os alimentos descongelados
têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois, novamente congelados
(depois de arrefecerem).
Posicionar as prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens
de alimentos de várias
dimensões, as prateleiras da porta podem ser
colocadas a diferentes
alturas.
Puxe gradualmente a
prateleira na direcção
das setas até se soltar e,
em seguida, reposicione
da forma pretendida.
Importante Este aparelho é vendido na França.
De acordo com a legislação em vigor neste país, deve
ser fornecido com um dispositivo especial (ver a
figura), colocado no compartimento inferior do
frigorífico, para indicar a zona mais fria do mesmo.
Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos congelados e
ultra-congelados podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os artigos pequenos podem ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção demora mais tempo.
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico
têm várias calhas que lhe
permitem posicionar as
prateleiras como preferir.
Importante Não mova a
prateleira de vidro que
cobre a gaveta de legumes e a prateleira de
garrafas para garantir
uma circulação de ar correcta.
15
Sugestões e conselhos úteis
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando o refrigerante estiver a ser bombeado através
das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e ouvirá um som surdo e um ruído pulsante proveniente do compressor. Isto está
correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um
"clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está
correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta
mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de
temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o
compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o
regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se
evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se
tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa
circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno
e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um
dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem
estar cobertos e podem ser colocados em qualquer
prateleira.
16
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha
de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo
de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem
ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem
embalados, não devem ser guardados no frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser
congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não
devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos
e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente
descongelar apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura
dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o
tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente
após a remoção do compartimento do congelador,
poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em
cada embalagem individual para permitir que saiba o
tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga
estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são
transferidos do supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe aberta
mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se
rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado
pelo produtor dos alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente
por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e
sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar
o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor
que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta
operação irá melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o
sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja lim-
pa apenas com água morna com um pouco de solução
de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada
de alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor
de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água da
descongelação, no centro do canal do compartimento do frigorífico, para
evitar o transbordamento
de água para os alimentos. Utilize o acessório
de limpeza especial fornecido, que irá encontrar
já inserido no orifício de
descarga.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de
gelo nas prateleiras do congelador e em redor do
compartimento superior.
17
Importante Descongele o congelador quando a
camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5
mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os
em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a porta aberta.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e volte a colocar a
ficha.
5. Ligue o aparelho.
6. Defina o regulador de temperatura para obter a
frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento durante duas ou três horas com esta definição.
7. Coloque no compartimento os alimentos previamente retirados.
pode danificá-lo. Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante. Um aumento de temperatura das
embalagens de alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho e todos
os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o
verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos
no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
Importante Nunca utilize ferramentas de metal
pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de problemas,
retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
O aparelho não funciona. A
lâmpada não funciona.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona continuamente.
18
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho correctamente à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação.
Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente
à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada
correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
Problema
Possível causa
Solução
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto
diminua até à temperatura ambiente
antes de o guardar.
A temperatura ambiente está muito
alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A água escorre na placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automático, o gelo é descongelado na placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos não
tocam na placa traseira.
A água escorre para o chão.
A saída de água descongelada não
escorre para o tabuleiro de evaporação acima do compressor.
Engate a saída de água descongelada
no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa.
A temperatura não está regulada
correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho
está demasiado alta.
A temperatura não está regulada
correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
Substituir a lâmpada
Se necessitar de substituir a lâmpada, execute os seguintes passos:
1. desligue a alimentação do aparelho.
2. Desaperte o parafuso de fixação da cobertura da
lâmpada.
3. Desengate a parte móvel pressionando-a como
ilustrado na figura.
4. Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência e especialmente concebida para aparelhos
domésticos (a potência máxima está indicada na
cobertura da lâmpada).
5. Fixe a cobertura da lâmpada no lugar.
6. Aperte o parafuso de fixação da cobertura da lâmpada.
7. Volte a ligar o aparelho.
8.
Abra a porta e verifique se a luz se acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas defeituosas da
porta. Contacte o Centro de Assistência Técnica.
19
Dados técnicos
Dimensão do nicho de instalação
Altura
880 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Autonomia por corte de energia
12 h
Voltagem
230 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo do interior do aparelho e
na etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o
instalar.
Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num ambiente interior seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para um desempenho óptimo, instale este
aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à
fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para
este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a
uma ligação à terra separada, em conformidade com
as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as
precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
20
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser
provocadas por um tratamento incorrecto do produto.
Para obter informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde
adquiriu o produto.
21
Cuprins
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcţionarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
24
24
24
25
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informaţii privind mediul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
29
29
30
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Instrucţiuni privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, inclusiv
recomandările şi avertismentele cuprinse în el. Pentru a
evita erorile inutile şi accidentele, este important să vă
asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul
cunosc foarte bine modul său de funcţionare şi caracteristicile de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi aparatul în cazul în care este
mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie corect informaţi
cu privire la utilizarea şi siguranţa sa.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor, respectaţi
măsurile de precauţie din aceste instrucţiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil de daunele cauzate prin nerespectarea acestor cerinţe.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau li s-au dat
instrucţiuni în legătură cu folosirea aparatului, de
către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se joace cu
aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare.
• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză,
tăiati cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat) şi înlăturaţi uşa, astfel încât copiii care se joacă
să nu se poată electrocuta şi să nu se poată închide
înăuntru.
• Dacă acest aparat, care are garnituri magnetice la
uşă, înlocuieşte un aparat mai vechi care are un sistem de închidere cu arc (zăvor cu resort), faceţi inutilizabil sistemul de închidere înainte de a arunca apa22
ratul vechi. În acest mod nu va putea deveni o capcană mortală pentru un copil.
Aspecte generale referitoare la siguranţă
Avertizare
Menţineţi libere deschiderile de ventilare din carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
• Acest aparat este destinat pentru conservarea alimentelor şi/sau a băuturilor în locuinţele normale şi
la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
– casele de la ferme şi de către clienţii din hoteluri,
moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
– unităţi de cazare cu micul dejun inclus;
– unităţi de catering şi alte aplicaţii similare care nu
fac parte din comerţul cu amănuntul.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale pentru a accelera procesul de dezgheţare.
• Nu utilizaţi alte aparate electrice (de ex. aparate de
îngheţată) în interiorul aparatelor de răcire, decât
dacă sunt aprobate în mod special de producător în
acest scop.
• Nu deterioraţi circuitul de răcire.
• Circuitul de răcire al aparatului conţine izobutan ca
agent de răcire (R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar
care este inflamabil.
În timpul transportului şi instalării aparatului, procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora niciuna dintre
componentele circuitului de răcire.
Dacă circuitul de răcire este deteriorat:
– evitaţi flăcările deschise şi sursele de foc
– aerisiţi foarte bine camera în care este amplasat
aparatul
• Este periculos să modificaţi specificaţiile sau să modificaţi acest produs, în orice fel. Deteriorarea cablului de alimentare poate produce un scurt-circuit, un
incendiu şi/sau electrocutarea.
Avertizare Pentru evitarea oricărui pericol, componentele electrice (cablu de alimentare, ştecher,
compresor etc.) trebuie înlocuite numai de către un tehnician de service autorizat şi calificat, cu respectarea
normelor de siguranţă în vigoare.
1.
2.
•
•
•
•
Cablul de alimentare nu trebuie să fie prelungit.
Asiguraţi-vă ca ştecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. Un cablu de alimentare strivit sau deteriorat se poate
supraîncălzi şi poate produce un incendiu.
3. Trebuie să puteţi accesa uşor ştecherul aparatului.
4. Nu trageţi de cablu.
5. Dacă priza nu este fixă, nu introduceţi ştecherul
în priză. Există riscul de electrocutare sau de
incendiu.
6. Aparatul nu trebuie utilizat fără a fi montat capacul becului din interior (dacă este prevăzut).
Acest aparat este greu. Trebuie să procedaţi cu
atenţie când îl deplasaţi.
Nu scoateţi şi nu atingeţi alimentele din compartimentul congelator dacă aveţi mâinile umede sau
ude, deoarece în acest mod pielea se poate zgâria
sau poate suferi degerături.
Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului la lumină
solară directă.
Becurile (dacă sunt prevăzute) din acest aparat sunt
special destinate aparatelor electrocasnice. Acestea
nu sunt compatibile cu iluminatul locuinţei.
Utilizarea zilnică
• Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din plastic ale aparatului.
• Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în interiorul
aparatului, deoarece ar putea exploda.
• Nu puneţi alimentele în contact cu fantele de aerisire
de pe peretele din spate. (Dacă aparatul este Frost
Free -fără gheaţă)
• Alimentele congelate nu trebuie să mai fie congelate
din nou după ce s-au dezgheţat.
• Păstraţi alimentele congelate ambalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului alimentelor congelate.
• Recomandările producătorului aparatului privind conservarea trebuie respectate cu stricteţe. Consultaţi
instrucţiunile respective.
• Nu puneţi băuturi gazoase sau carbonatate în compartimentul congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, iar acesta ar putea exploda,
deteriorând aparatul.
• Îngheţata pe băţ poate cauza degerături dacă e consumată imediat după scoaterea din aparat.
Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte din metal.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa
din aparat. Folosiţi o răzuitoare din plastic.
• Examinaţi periodic scurgerea din frigider pentru a vedea dacă există apă rezultată din dezgheţare. Dacă
este necesar, curăţaţi scurgerea. Dacă scurgerea
este blocată, apa se va acumula în partea de jos a
aparatului.
Instalarea
Important Pentru racordarea la electricitate respectaţi
cu atenţie instrucţiunile din paragrafele specifice.
• Despachetaţi aparatul şi verificaţi să nu fie deteriorat. Nu conectaţi aparatul dacă este deteriorat. Comunicaţi imediat eventualele defecte magazinului de
unde l-aţi cumpărat. În acest caz, păstraţi ambalajul.
• Se recomandă să aşteptaţi cel puţin două ore înainte
de a conecta aparatul, pentru a permite uleiului să
curgă înapoi în compresor.
• Trebuie să se asigure o circulaţie adecvată a aerului
în jurul aparatului, în lipsa acesteia se poate supraîncălzi. Pentru a obţine o ventilare suficientă, urmaţi instrucţiunile referitoare la instalare.
• Pe cât posibil, spatele aparatului trebuie să se afle
lângă un perete, pentru a evita atingerea părţilor calde (compresor, condensator) şi a evita riscul de arsuri.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea caloriferului sau a aragazului.
• Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului priza
rămâne accesibilă.
23
• Conectaţi numai la o sursă de apă potabilă (dacă se
prevede racordarea la o sursă de apă).
Serviciul de Asistenţă Tehnică
• Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea
acestui aparat trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de o persoană competentă.
• Acest produs trebuie reparat numai centru de service autorizat şi trebuie să se folosească numai piese
de schimb originale.
Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat nu conţine gaze care pot deteriora
stratul de ozon, nici în circuitul de răcire şi nici în
materialele de izolare. Aparatul nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile urbane şi cu gunoiul. Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat
conform reglementărilor aplicabile ale autorităţilor locale. Evitaţi deteriorarea unităţii de răcire, mai ales în spate, lângă schimbătorul de căldură. Materialele folosite
sunt recipentru acest aparat marcate cu simbolul
clabile.
Funcţionarea
Pornirea
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în sens orar, pe
o setare medie.
Oprirea
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a temperaturii pe poziţia "O".
Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
Pentru a pune în funcţiune aparatul, procedaţi după
cum urmează:
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o setare
mai joasă, pentru a obţine o răcire minimă.
• rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o setare
mai mare, pentru a obţine o răcire maximă.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
Cu toate acestea, setarea exactă trebuie aleasă ţinând
cont de faptul că temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
• temperatura din încăpere
• cât de des se deschide uşa
• cantitatea de alimente conservate
• amplasarea aparatului.
Important Dacă temperatura din încăpere este prea
mare sau dacă aparatul este complet încărcat şi e setat
pe temperaturile cele mai joase, poate funcţiona în mod
continuu, iar pe peretele din spate se formează brumă.
În acest caz, discul trebuie setat pe o temperatură mai
ridicată, pentru a permite dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel energia.
Prima utilizare
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălaţi
interiorul şi toate acesoriile interne cu apă călduţă şi cu
detergent neutru, pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, apoi uscaţi-le bine.
Important Nu folosiţi detergenţi sau prafuri abrazive,
deoarece vor deteriora suprafaţa.
Utilizarea zilnică
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete şi pentru conservarea pe
termen lung a alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete nu e necesar să
modificaţi setarea medie.
24
Cu toate acestea, pentru o congelare mai rapidă, rotiţi
butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai mare, pentru a obţine o răcire maximă.
Important Cu această setare, temperatura din
compartimentul frigider poate scădea sub 0°C. Dacă se
întâmplă acest lucru, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai caldă.
Conservarea alimentelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare,
înainte de a introduce alimentele în compartiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la
setările cele mai mari.
Important În cazul dezgheţării accidentale, de exemplu
din cauza unei întreruperi a curentului, dacă curentul a
fost întrerupt mai mult timp decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice din paragraful "Timpul
de atingere a condiţiilor normale de funcţionare",
alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau
trebuie gătite imediat şi apoi recongelate (după ce s-au
răcit).
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi dezgheţate în compartimentul frigider sau la temperatura
camerei, în funcţie de timpul de care dispuneţi pentru
această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din congelator: în acest caz, durata de coacere va fi mai mare.
Poziţionarea rafturilor de pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor cu alimente de diferite dimensiuni, rafturile de pe uşă
pot fi poziţionate la înălţimi diferite.
Trageţi treptat raftul în
sensul săgeţilor până
când se eliberează, apoi
re-poziţionaţi-l conform
necesităţilor.
Important acest aparat este vândut în Franţa.
În conformitate cu reglementările valabile în această
ţară, trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv special
(vezi figura), care se pune în compartimentul inferior al
frigiderului, pentru a indica zona sa cea mai rece.
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se
află o serie de ghidaje,
astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
Important Nu mutaţi raftul din sticlă de deasupra
sertarului pentru legume
şi a raftului pentru sticle
pentru a asigura o circulaţie corectă a aerului.
Sfaturi utile
Sunete normale în timpul funcţionării
• Puteţi auzi sunete slabe, ca nişte gâlgâituri sau ca
nişte bule, când agentul de răcire este pompat prin
tuburile din spate. Acest lucru este normal.
• Când compresorul funcţionează, agentul de răcire
este pompat prin circuit, iar de la compresor se aude
un sunet ca un sfârâit sau un zgomot ca de pulsaţie.
Acest lucru este normal.
• Dilatarea termică poate cauza un sunet brusc
asemănător cu nişte crăpături. Este natural, nu un
fenomen fizic periculos. Acest lucru este normal.
• Când compresorul porneşte sau se opreşte, veţi auzi
un sunet slab (un "clic") datorat regulatorului de temperatură. Acest lucru este normal.
Recomandări pentru economisirea energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi deschisă
mai mult decât e absolut necesar.
25
• Dacă temperatura camerei este ridicată şi Butonul
de reglare a temperaturii este setat pe temperatură
redusă, iar aparatul este complet încărcat, compresorul poate funcţiona în mod continuu, iar pe evaporator se poate produce brumă sau gheaţă. Dacă se
întâmplă acest lucru, setaţi butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai caldă pentru a permite dezgheţarea automată, economisindu-se astfel energia.
Recomandări pentru conservarea alimentelor
proaspete
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
• nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi lichide care se
evaporă în frigider
• acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă au un
miros puternic
• poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să poată circula liber în jurul lor
Recomandări privind păstrarea în frigider
Recomandări utile:
Carne (toate tipurile) : ambalaţi-o în pungi de polietilenă
şi puneţi-o pe raftul de sticlă, deasupra sertarului pentru
legume.
Carnea poate fi conservată în siguranţă în acest mod
pentru una sau două zile maximum.
Alimente gătite, gustări reci etc.: acestea trebuie acoperite şi pot fi păstrate pe orice raft.
Legume şi fructe: acestea trebuie să fie bine curăţate şi
puse în sertarul special (sertarele speciale) din dotare.
Unt şi brânză: acestea trebuie puse în recipiente ermetice sau învelite în folie de aluminiu sau în pungi de polietilenă pentru a exclude aerul cât mai bine posibil.
Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă dop şi să fie
păstrate în raftul pentru sticle de pe uşă.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider.
Recomandări privind păstrarea în congelator
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată câteva recomandări importante:
• cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de ore este indicată pe
plăcuţa cu datele tehnice;
• procesul de congelare durează 24 ore. În acest interval de timp nu mai pot fi adăugate alte alimente de
congelat;
• congelaţi numai alimente de calitate superioară,
proaspete şi bine curăţate;
• faceţi porţii mici de alimente, care să se poată congela rapid şi complet, iar apoi să puteţi dezgheţa numai cantitatea necesară;
• înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu sau de polietilenă şi verificaţi ca pachetele să fie etanşe;
• aveţi grijă ca alimentele proaspete, necongelate, să
nu vină în contact cu cele deja congelate, evitând
astfel creşterea temperaturii celor din urmă;
• alimentele fără grăsime se păstrează mai bine şi pe
o perioadă mai îndelungată decât cele grase; sarea
reduce perioada de păstrare a alimentelor;
• îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt consumate
imediat după scoaterea din congelator, pot produce
degerături ale pielii;
• se recomandă să notaţi data congelării pe fiecare
pachet, pentru a putea ţine evidenţa perioadei de
conservare.
Recomandări pentru conservarea alimentelor
congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate cu acest aparat, procedaţi astfel:
• verificaţi dacă alimentele congelate au fost păstrate
în mod corespunzător în magazin;
• alimentele congelate trebuie transferate din magazin
în congelator cât mai repede posibil;
• nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi deschisă
mai mult decât este necesar;
• după dezgheţare, alimentele se deteriorează rapid şi
nu mai pot fi recongelate;
• nu depăşiţi perioada de păstrare indicată de producătorul alimentelor.
Îngrijirea şi curăţarea
Atenţie Scoateţi ştecherul din priză înainte de a
efectua orice operaţie de întreţinere.
26
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare, întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizaţi.
Curăţarea periodică
Aparatul trebuie să fie curăţat regulat:
• curăţaţi interiorul şi accesoriile cu apă caldă şi cu detergent neutru.
• verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le, pentru a
vă asigura că sunt curate.
• clătiţi şi uscaţi bine.
Important Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu deterioraţi
tuburile şi/sau cablurile din interiorul carcasei.
Nu folosiţi niciodată detergenţi, prafuri abrazive,
produse de curăţare foarte parfumate sau ceară de
lustruit pentru a curăţa interiorul, deoarece acestea vor
deteriora suprafaţa şi vor lăsa un miros puternic.
Curăţaţi condensatorul (grila neagră) şi compresorul din
spatele frigiderului cu o perie. Această operaţiune va
îmbunătăţi performanţele aparatului şi va duce la economia de energie.
Important Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Multe substanţe speciale de curăţat suprafeţele din
bucătărie conţin substanţe chimice care pot ataca/deteriora materialul plastic utilizat în acest aparat. Din acest
motiv, se recomandă să curăţaţi carcasa exterioară a
aparatului numai cu apă caldă în care s-a adăugat puţin
detergent.
După curăţare, conectaţi din nou aparatul la reţea.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul din
compartimentul frigider de fiecare dată când se opreşte
compresorul motorului, în timpul utilizării normale. Apa
rezultată din dezgheţare se scurge printr-un canal întrun recipient special situat în spatele aparatului, deasupra compresorului motorului, de unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului de evacuare a apei rezultate din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente. Folosiţi dispozitivul special de curăţare
din dotare, pe care-l veţi găsi deja introdus în orificiul
de evacuare.
Dezgheţarea congelatorului
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile congelatorului şi în jurul compartimentului superior.
Important Dezgheţaţi congelatorul când grosimea
stratului de gheaţă atinge aprox. 3-5 mm.
Pentru a înlătura gheaţa, procedaţi astfel:
1. Stingeţi aparatul.
2. Scoateţi alimentele conservate, înfăşuraţi-le în mai
multe straturi de ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
3. Lăsaţi uşa deschisă.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine interiorul
şi puneţi iar ştecherul în priză.
5. Porniţi aparatul.
6. Setaţi butonul de reglare a temperaturii pentru a
obţine o răcire maximă şi lăsaţi aparatul să funcţioneze două sau trei ore la această setare.
7. Puneţi alimentele din nou în compartiment.
Important Nu folosiţi niciodată instrumente de metal
ascuţite pentru a îndepărta gheaţa de pe evaporator,
deoarece îl puteţi deteriora. Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau alte mijloace artificiale diferite de cele
recomandate de producător, pentru a accelera procesul
de dezgheţare. Creşterea temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul dezgheţării, le poate
scurta durata de conservare în siguranţă.
Perioadele de nefuncţionare
Când aparatul nu e utilizat pe perioade lungi, luaţi
următoarele măsuri de precauţie:
• deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu
electricitate
• scoateţi toate alimentele
• dezgheţaţi (dacă este cazul) şi curăţaţi aparatul şi
toate accesoriile
27
• lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni formarea
mirosurilor neplăcute.
Dacă aparatul rămâne în stare de funcţionare, rugaţi pe
cineva să-l verifice din când în când, pentru ca alimen-
tele din interior să nu se strice în cazul întreruperii curentului electric.
Ce trebuie făcut dacă...
Avertizare Înainte de a remedia defecţiunile
scoateţi ştecherul din priză.
Numai un electrician calificat sau o persoană
competentă trebuie să remedieze defecţiunile care nu
apar în acest manual.
Problemă
Important În timpul utilizării normale se aud unele
sunete (compresorul, circulaţia agentului de răcire).
Cauză posibilă
Aparatul nu funcţionează. Be- Aparatul este oprit.
cul nu funcţionează.
Soluţie
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus corect în
priză.
Introduceţi ştecherul corect în priză.
Aparatul nu este alimentat cu electricitate. Nu există tensiune la priză.
Conectaţi alt aparat electric la priză.
Contactaţi un electrician calificat.
Becul se află în modul de aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful "Înlocuirea becului".
Temperatura nu este reglată corect.
Selectaţi o temperatură mai mare.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
Uşa a fost deschisă prea des.
Nu lăsaţi uşa deschisă mai mult decât
este necesar.
Temperatura alimentelor este prea
mare.
Lăsaţi temperatura alimentelor să
scadă până la temperatura camerei
înainte de conservare.
Temperatura camerei este prea mare.
Reduceţi temperatura camerei.
Pe peretele din spate al frigiderului curge apă.
În timpul procesului de dezgheţare
automată, gheaţa de pe peretele din
spate se topeşte.
Acest lucru este normal.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea apei este
înfundat.
Curăţaţi orificiul de drenare a apei.
Alimentele pot împiedica scurgerea
apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu ating peretele din spate.
Apa rezultată din dezgheţare nu se
scurge în tăviţa de evaporare situată
pe compresor.
Puneţi canalul de drenare a apei rezultate din dezgheţare în tăviţa de evaporare.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează
continuu.
Se scurge apă pe jos.
28
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura din aparat este
prea mică.
Regulatorul de temperatură nu este
setat corect.
Selectaţi o temperatură mai mare.
Temperatura din aparat este
prea mare.
Regulatorul de temperatură nu este
setat corect.
Setaţi o temperatură mai redusă.
Înlocuirea becului
Dacă doriţi să înlocuiţi becul, efectuaţi aceste operaţiuni:
1. Întrerupeţi alimentarea cu electricitate a aparatului.
2. Deşurubaţi şurubul care fixează capacul becului.
3. Desprindeţi partea mobilă apăsând-o aşa cum se
arată în figură.
4. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi putere şi care a
fost conceput special pentru utilizarea la aparatele
electrocasnice (puterea maximă este indicată pe
cutia becului sau pe dulie).
5. Fixaţi capacul becului la loc.
6. Înşurubaţi şurubul care fixează capacul becului.
7. Conectaţi din nou aparatul.
8.
Deschideţi uşa şi verificaţi dacă se aprinde becul.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi capitolul
"Instalarea".
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile defecte ale
uşii. Contactaţi centrul de service.
Date tehnice
Dimensiunile spaţiului
Înălţime
880 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Perioadă de atingere a parametrilor
de lucru
12 h
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice de pe partea stângă din interiorul aparatului
şi pe eticheta referitoare la consumul de energie.
Instalarea
Atenţie Citiţi cu atenţie "Informaţiile privind
siguranţa", pentru siguranţa dv. şi pentru a
asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de
instalarea acestuia.
29
Amplasarea
Acest aparat poate fi instalat într-un spaţiu interior uscat şi bine aerisit (garaj sau pivniţă), dar pentru a obţine
performanţe optime, instalaţi aparatul într-un loc în care
temperatura ambiantă corespunde clasei climatice indicate pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa climatică
Temperatura camerei
SN
+10 °C la + 32 °C
N
+16 °C la + 32 °C
ST
+16 °C la + 38 °C
T
+16 °C la + 43 °C
Conexiunea electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea
şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu sursa de alimentare a locuinţei dv.
Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ştecherul cablului electric este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este legată la pământ, conectaţi aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate dacă
aceste măsuri de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.
Informaţii privind mediul
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj indică
faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu
gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
30
consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul
local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau
magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
Índice de materias
Instrucciones de seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
33
33
34
35
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
37
39
39
39
Salvo modificaciones.
Instrucciones de seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento
correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por
primera vez lea atentamente este manual del usuario,
incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas
que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de
su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o
venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas
de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que
el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya
en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de
los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de
la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del
aparato como pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta
magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con
cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de
inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el
aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura
empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros
entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones;
– servicios de catering y actividades similares al por
mayor.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado
su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un
alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque
es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato,
cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de
cualquier fuente de encendido
31
– ventile bien la habitación en la que se encuentra
el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar
este producto en modo alguno. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable
de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
1.
2.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato
no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe
aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del
aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o
incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la bombilla
(si está provisto de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones
durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que
podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz
solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este aparato (si está provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación
de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas
plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato,
ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida
de aire de la pared posterior. (Si el aparato es No
Frost, es decir, no acumula escarcha.)
32
• Los alimentos que se descongelen no deben volver
a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren
ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el
congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague
el aparato y desconecte el enchufe de la toma de
red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el
desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe
de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de
embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes
de conectar el aparato, para permitir que el aceite
regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce
recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la
instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que
se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni
de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe
después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o
mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas
un centro de servicio técnico autorizado y sólo se
deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para
la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante
ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La espuma
aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe
desechar de acuerdo con la normativa vigente, que
puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la
unidad de refrigeración, en especial la parte trasera,
cerca del intercambiador de calor. Los materiales de
son reciclaeste aparato marcados con el símbolo
bles.
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un
ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O".
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo
en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más
bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más
altos para obtener el frío máximo.
Importante Si la temperatura ambiente es elevada o el
aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las
temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha
de manera continua provocando la formación de
escarcha en la pared posterior. En tal caso, el mando
debe colocarse a temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática y reducir así el
consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos,
ya que podrían dañar el acabado
33
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a
largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida,
gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto
para obtener el frío máximo.
Importante En esa situación, la temperatura del
compartimento frigorífico puede descender por debajo
de 0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de
temperatura en un ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos
durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los
productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que
el valor indicado en la tabla de características técnicas
bajo "tiempo de elevación", los alimentos
descongelados deben consumirse cuanto antes o
cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar
(después de que se hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de
utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador; en tal caso,
el tiempo de cocción será más prolongado.
34
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con una serie
de guías para colocar los
estantes del modo que
se prefiera.
Importante No coloque
el estante de vidrio por
encima del cajón de verduras y del estante de
botellas para asegurar
una circulación de aire
correcta.
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar
a diferentes alturas.
Eleve paulatinamente el
estante en la dirección
de las flechas hasta retirarlo del soporte y colóquelo en la posición que
prefiera.
Importante este aparato está autorizado para su venta
en Francia.
En conformidad con la normativa válida en dicho país,
deberá ir provisto de un dispositivo especial (consulte
la figura) situado en el compartimiento inferior del
frigorífico para indicar la zona más fría del mismo.
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando
el refrigerante circula a través del circuito de refrigeración o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante
es bombeado a través de todo el circuito y el compresor emite un zumbido o un sonido intermitente.
Esto es correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino
crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto
es correcto.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta
más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha ajustado en los valores más
altos y está totalmente lleno, el compresor podría
funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto
sucede, gire el regulador de temperatura a valores
inferiores para permitir la descongelación automática
y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y
colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir
y puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal
efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en
bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en
el estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no
están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar
al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos
técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos
para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para
que se congelen de manera rápida y total, así como
para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
35
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para
evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de
los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de
retirarlo del compartimento congelador, puede provocar quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato,
deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la
tienda al congelador en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla
abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado
por el fabricante de los alimentos.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad
de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la
recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los
plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a
la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el
motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para evitar que el
agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de
la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el
consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema
de refrigeración.
Descongelación del congelador
36
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.
Importante Descongele el congelador sólo cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en
varias hojas de papel periódico y colóquelos en un
sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Cuando finalice la descongelación, seque bien el
interior y vuelva a colocar el tapón.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para obtener el
máximo frío y haga funcionar el aparato durante
dos o tres horas con dicho ajuste.
7. Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
Importante No utilice herramientas metálicas afiladas
para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría
dañarlo. No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de derretimiento del
hielo, excepto los recomendados por el fabricante. La
elevación de la temperatura de los paquetes de
alimentos congelados, durante la descongelación,
puede acortar la duración de su almacenamiento.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato
y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores
desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
Qué hacer si…
Advertencia Antes de realizar cualquier
reparación, desconecte el enchufe del aparato de
la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar
a cabo cualquier reparación que no figure en este
manual.
Problema
El aparato no funciona. La
bombilla no funciona.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona continuamente.
Importante Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor, circulación del
refrigerante).
Posible causa
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente
enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay tensión en la toma de
corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente
a la toma de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio de la
bombilla".
La temperatura no se ha ajustado
correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
37
Problema
Posible causa
Solución
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga abierta la puerta más
tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, el hielo se descongela en la placa posterior.
Es correcto.
El agua fluye al interior del
frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden que el agua
fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos no
entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación
situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja.
El regulador de temperatura no se
ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato
es demasiado alta.
El regulador de temperatura no se
ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
Cambio de la bombilla
Siga estos pasos para cambiar la bombilla:
1. Desenchufe el aparato.
2. Desenrosque el tornillo que fija la cubierta de la
bombilla.
3. Desenganche la pieza móvil presionándola como
se muestra en la figura.
4. Cambie la bombilla por otra de la misma potencia
(la potencia máxima se indica en la tapa de la
bombilla)
5. Fije la cubierta de la bombilla en su lugar.
6. Coloque el tornillo de la cubierta de la bombilla.
7. Vuelva a enchufar el aparato.
8. Abra la puerta y compruebe que se enciende la
luz.
38
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas.
Póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
880 mm
Ancho
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
12 h
Tensión
230 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del
aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "Información
sobre seguridad" para garantizar su propia
seguridad y el correcto funcionamiento del
electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
Colocación
Este aparato también se puede instalar en un lugar seco y bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un
funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se
corresponda con la clase climática indicada en la placa
de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje
y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del
cable de alimentación se suministra con un contacto
para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de
conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a
un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto similar al que
se deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
39
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se
desecha correctamente, usted ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se gestionara de forma adecuada.
40
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo
compró.
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
43
43
44
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
46
48
48
49
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsföreskrifter
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så
att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har
följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk
förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och
kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk
att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla
produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir
en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/
eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i
denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för
att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har
godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock
brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
41
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas
av produktens baksida. En skadad stickkontakt
kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter
på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i
dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta
kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som används i den
här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från
produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i
frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren
som då kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från frysen.
42
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd i stället en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen.
Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att
samlas på produktens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om
den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart
eventuella skador till din återförsäljare, och spara i
så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd
mot en vägg för att undvika risken för brännskador
genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns
en vattenanslutning).
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig
elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en
auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar
får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall där-
för kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada
kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen
kan återvinnas.
Användning
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till
"O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna
för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna
för att erhålla höga kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn
till att temperaturen inne i produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Viktigt Om produkten är inställd på en låg temperatur,
och omgivningstemperatuen är hög eller produkten är
full med matvaror, kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att frost bildas på den bakre
väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
En medelhög inställning är i regel bäst.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör
dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet
vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan
noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och
långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga
inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget
vridas till en högre inställning för att erhålla en högre
kyleffekt.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en varmare inställning.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du
lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
43
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i
kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall
dock lite längre tid.
Viktigt Detta kylskåp säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta land måste
kylskåpet förses med en speciell anordning (se bild)
som placeras i det nedre facket för att indikera den
kallaste zonen i kylskåpet.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är
försedda med ett antal
skenor så att hyllorna
kan placeras enligt önskemål.
Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan eller flaskhyllan,
detta för att säkerställa
korrekt luftcirkulation.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara
matförpackningar i olika
storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
Dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan
kommer fri och placera
den sedan i önskad position.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande
ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och
rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt
och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från
kompressorn. Detta är normalt.
44
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt
knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick"
höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Stängning av dörren
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är
full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på insidan
av produkten. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst
två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och
kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg
i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda,
lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller
plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör
inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24
timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat
som skall frysas in bör inte läggas in under denna
period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög
kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och
fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom
plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall
öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt
förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på
varje separat förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen
så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får
inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av
matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten:
underhåll och påfyllning får därför endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka
dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
45
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel
för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark
lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på
produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller
kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal
användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika
att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.
Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i
tömningshålet
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna
och runt det övre facket.
Viktigt Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på
cirka 3-5 mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med
tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Låt frysdörren stå öppen.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan
och anslut produkten till eluttaget.
5. Sätt på produkten.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och
låt produkten stå i två eller tre timmar med denna
inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade
ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning
hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall
användas under en längre tidsperiod:
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta (i förekommande fall) och rengör produkten
samt alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt
bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den
då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
Om maskinen inte fungerar
Varning Koppla loss kylskåpet från eluttaget
innan du utför felsökning.
46
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent
person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Viktigt Kylskåpet avger vissa ljud under normal
användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Problem
Produkten fungerar inte. Belysningen fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Kompressorn arbetar hela tiden.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget
är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till
eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre tid än
nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskåpet. Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom utlop- Anslut smältvattenutloppet till avdunstpet till avdunstningsbrickan ovanför
ningsbrickan.
kompressorn.
Temperaturen i produkten är
för låg.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produkten är
för hög.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Byte av glödlampan
Gör enligt följande om glödlampan skall bytas:
1. Bryt strömmen till produkten.
2. Skruva bort skruven till lampglaset.
3. Kroka av den rörliga delen genom att trycka på
den så som visas på bilden.
4.
5.
6.
7.
8.
Byt ut lampan mot en med samma effekt och som
är speciellt tillverkad för produkten. Maxeffekten
står angiven på lampskyddet.
Sätt tillbaka lampglaset på plats.
Skruva fast skruven till lampglaset.
Anslut produkten till eluttaget igen.
Öppna dörren för att kontrollera att lampan tänds.
47
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta
serviceavdelningen.
Tekniska data
Inbyggnadsmått
Höjd
880 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Temperaturökningstid
12 tim.
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten som
sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda produkten på korrekt sätt,
läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan
du installerar produkten.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats
inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion
bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
48
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de
värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
49
50
51
www.electrolux.com/shop
211621800-B-482012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising