Aeg SKS58200F0 Handleiding
SKS58200F0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
16
29
44
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
4
www.aeg.com
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
NEDERLANDS
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
5
digen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen bescha-
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
1 Thermostaatknop en binnenverlich-
ting
2 Boter en kaasvak met deksel
3 Variabel bewaarvak
4 Flessenrek
5 Legplateaus
6 Fruit en groentelade
7 Typeplaatje (binnenkant)
7
6
5
4
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
3.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
4. HET EERSTE GEBRUIK
4.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
NEDERLANDS
7
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
5.2 Het plaatsen van de deurplateaus
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.
Voor een grondiger reiniging kunnen de
bovenste en onderste deurplateaus gemakkelijk worden verwijderd en op hun
plek worden teruggezet
5.3 Temperatuurweergave
Om u te helpen uw apparaat correct te
bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje op de
koudste plek.
Het koudste deel van het koelvak is bij
de onderste glasplaat.
Het symbool geeft de plaats weer van
het koudste deel van uw koelkast.
De ruimte direct boven de glasplaat van
de fruit- en groentelade is het koudste
deel van de koelkast zoals getoond door
de plaat of de sticker op de wand van
het apparaat.
Voor het goed bewaren van eten in uw
koelkast en met name in het koudste gedeelte, moet u ervoor zorgen dat de
temperatuurweergave “OK” weergeeft.
OK
Als “OK” niet wordt weergegeven is de
gemiddelde temperatuur te hoog. Stel
de temperatuurinstelling kouder af. Omdat het “OK”-display zwart is, is het
8
www.aeg.com
moeilijk te zien of de temperatureweergave slecht verlicht is. Met de juiste verlichting is het aflezen eenvoudiger.
Wacht telkens als de temperatuurinstelling wordt afgesteld tot de temperatuur
in het apparaat stabiel is voordat u kijkt
of een andere instelling nodig is. Stel de
instelling maar een beetje bij en wacht
minstens 12 uur voordat u een eventuele
nieuwe instelling maakt.
Als er op de verdamper van het koelvak
(wand onderaan het apparaat) veel ijs zit
(apparaat te vol, hoge omgevingstemperatuur, te hoge thermostaat, frequente deuropening), zet de thermostaatbediening dan op een lagere stand tot er
geen momenten meer zijn waarop de
compressor stopt. Het automatisch ontdooien van het koelvak werkt niet goed
tenzij de compressor af en toe stopt.
Nadat u verse levensmiddelen in
de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer
is opengeweest, is het normaal
dat er geen “OK” wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur
voordat u de temperatuur opnieuw instelt.
6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
6.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
NEDERLANDS
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
9
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
7.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
gereinigd:
• reinig de binnenkant en de accessoires met warm water en zuiveringszout
of soda (5 ml op 0,5 liter water)
• controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg ze schoon, om u ervan
te verzekeren dat ze schoon zijn en er
geen vuilresten meer zijn achtergebleven
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant te reinigen, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster aan de onderkant van het apparaat te verwijderen en de luchtkanalen
uit te zuigen met een stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en stroomverbruik besparen.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
10 www.aeg.com
7.2 Het ontdooien van de koelkast
F
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater (F) onder de groentela regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger (P), die al in het afvoergaatje zit.
P
7.3 Het reinigen van de luchtkanalen
1.
C
B
A
7.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
Verwijder de plint (A) en daarna het
ventilatierooster (B).
2. Reinig het ventilatierooster.
3. Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig uit, controleer of er geen dooiwater is achtergebleven.
4. Maak het onderste deel van het apparaat schoon met een stofzuiger.
4.
Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
NEDERLANDS
11
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
Het lampje brandt
niet.
De compressor
werkt continu.
Het lampje staat in stand- Open en sluit de deur.
by.
Het lampje is stuk.
Zie "Het lampje vervangen".
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces, ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dat is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
Maak de waterafvoer
schoon.
De waterafvoer is verstopt.
12 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Producten verhinderen
Zorg ervoor dat de prohet water om in de water- ducten de achterwand niet
opvangbak te lopen.
raken.
Er loopt water over
de vloer.
Er is te veel water in de
luchtstroomrichter.
Maak de luchtstroomrichter schoon.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
8.1 Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op
de afdekking van het lampje).
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
NEDERLANDS
13
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
815 mm
Breedte
596 mm
Diepte
550 mm
Voltage
230-240V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
10.1 Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of
kelder) geïnstalleerd worden, maar voor
de beste prestatie kunt u het apparaat
beter installeren op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
10.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
14 www.aeg.com
11. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
15
16 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
20
21
22
24
26
26
26
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
17
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
18 www.aeg.com
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
ENGLISH
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
19
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
1 Temperature regulator and interior
lighting
2 Butter and cheese compartment
with lid
3 Variable storage box
4 Bottle holder
5 Storage shelves
6 Fruit and vegetable bin
7 Rating plate (inside)
7
6
5
4
3. OPERATION
3.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
3.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
3.3 Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
20 www.aeg.com
If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to
the lowest temperatures, it may
run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case
the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced
energy consumption.
4. FIRST USE
4.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
5. DAILY USE
5.1 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
5.2 Positioning the door shelves
The model is equipped with a variable
storage box which is fitted under a door
shelf compartment and can be slide
sideways.
For more thorough cleaning, the top
and bottom door shelves can be easily
removed and refitted in position
ENGLISH
21
5.3 Temperature indicator
To assist you in controlling your appliance correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator, placed
in the coldest area.
The coldest area of the refrigerator
compartment is at the level of the
lower glass shelf.
The symbol opposite shows the location
of the coldest area of your refrigerator.
The space directly above the glass shelf
of the fruit and vegetable drawer is the
coldest region of the refrigerator compartment as shown by the shelf or the
sticker on the wall of your appliance.
For proper storage of the food in your
refrigerator and particularly in the coldest area, ensure that the temperature indicator is displaying “OK”.
If “OK” is not displayed, the average
temperature in the area is too high. Adjust the temperature controller to a colder setting. Since the “OK” display is in
black, it is difficult to see if the temperature indicator is poorly illuminated. Correct illumination makes it easy to read.
Each time the temperature controller is
adjusted, wait for the temperature inside
the appliance to stabilise before checking whether another adjustment is required. Only adjust the controller gradually and wait at least 12 hours before
checking and perhaps adjusting it again.
OK
If the evaporator of the refrigeration
compartment (wall at the bottom of the
appliance) has an abnormal covering of
ice (appliance too full, high ambient
temperature, thermostat too high, frequent door opening), gradually move
the thermostat control to a lower setting
until there are once more periods when
the compressor stops. The automatic
defrosting of the refrigerator compartment will not work correctly unless the
compressor stops from time to time.
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long period, it is normal for the indicator
not to show “OK”; wait at least
12 hours before readjusting the
temperature controller.
6. HELPFUL HINTS AND TIPS
6.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant
is pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and
you will hear a whirring sound and a
pulsating noise from the compressor.
This is correct.
22 www.aeg.com
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural,
not dangerous physical phenomenon.
This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint
"click" of the temperature regulator.
This is correct.
6.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
6.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
6.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
7. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
7.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
warm water and bicarbonate of soda
(5 ml to 0,5 liter of water)
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Once a year remove the ventilation grill
at the base of the appliance and clean
the air channels with a vacuum cleaner.
This operation will improve the perform-
ENGLISH
ance of the appliance and save electricity consumption.
23
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
CAUTION!
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
7.2 Defrosting of the refrigerator
F
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough
into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole (F) situated under the salad drawers to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided (P), which you will find already inserted into the drain hole.
P
7.3 Cleaning the air channels
1.
C
B
A
7.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and
all accessories
Remove the plinth (A), then the ventilation grid (B).
2. Clean the ventilation grid.
3. Carefully pull the air deflector out
(C), checking that there is no water
left from the defrosting.
4. Clean the lower part of the appliance with a vacuum cleaner.
4.
leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
24 www.aeg.com
8. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
ENGLISH
Problem
Possible cause
25
Solution
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
Water flows on the
ground.
There is too much water
in the air deflector.
Clean the air deflector.
The temperature in
the appliance is too
low.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in
the appliance is too
high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
8.1 Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Remove the screw from the lamp
cover.
Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is
shown on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the mains plug to the mains
socket.
Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
26 www.aeg.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
815 mm
Width
596 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
10.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor, also in a garage
or cellar, but for optimum performance
install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
11. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
10.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
ENGLISH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
27
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
28 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
29
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
32
32
33
33
35
36
38
40
40
41
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
30 www.aeg.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux
et autres lieux de travail ;
– dans les fermes et par les clients
dans des hôtels, motels et autres
lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type
chambre d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
FRANÇAIS
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
1.3 Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.4 Entretien et nettoyage
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.
•
•
•
•
31
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
• Avant toute opération de nettoyage,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l’appareil
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
32 www.aeg.com
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
tiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne con-
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
1 Dispositif de réglage de la tempéra-
ture et éclairage intérieur
2 Compartiment beurre et fromages
avec couvercle
3 Bac de rangement variable
4 Compartiment à bouteilles
5 Clayettes
6 Bac à fruits et légumes
7 Plaque signalétique (à l'intérieur)
7
6
5
4
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une
position moyenne.
FRANÇAIS
3.2 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez
le bouton du thermostat sur la position
"O".
3.3 Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers
le bas pour obtenir un réglage de
froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers
le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
Une position moyenne est la plus
indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en
tenant compte du fait que la températu-
33
re à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein,
il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque
de formation excessive de givre
sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.
4. PREMIÈRE UTILISATION
4.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la
finition.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Clayettes amovibles
Plusieurs glissières ont été installées sur
les parois du réfrigérateur pour vous
permettre de placer les clayettes comme
vous le souhaitez.
34 www.aeg.com
5.2 Mettez en place les balconnets de la porte.
Le modèle est équipé d'un bac de rangement réglable, qui est fixé sous un
balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.
Pour faciliter le nettoyage, il est possible
de retirer, puis de remettre en place aisément les balconnets supérieur et inférieur de la porte.
5.3 Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre
appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la
plus froide.
La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau
de la clayette inférieure en verre.
Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre
réfrigérateur.
L'espace situé directement au dessus de
la clayette en verre du bac à légumes est
la zone la plus froide du compartiment
réfrigérateur comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la paroi de votre
appareil.
Pour la bonne conservation des denrées
dans votre réfrigérateur et notamment
dans la zone la plus froide, veillez à ce
que dans l'indicateur de température
"OK" apparaisse.
Si "OK" n'apparait pas, la température
moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure. L'indication "OK" apparaissant en noir, celui-ci
est difficilement visible si l'indicateur de
température est mal éclairé. La bonne
lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.
A chaque modification du dispositif de
réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur
OK
de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez
la position du dispositif de réglage de
température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à
une éventuelle modification.
FRANÇAIS
Après chargement de l'appareil
de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture
prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans l'indicateur de
température ; attendez au moins
12 heures avant de réajuster le
dispositif de réglage de température.
Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se
35
couvre anormalement de givre (appareil
trop chargé, température ambiante élevée, thermostat sur une position élevée,
ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du
thermostat sur une position inférieure,
jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le
dégivrage automatique de compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le
compresseur s'arrête par intermittence.
6. CONSEILS UTILES
6.1 Bruits de fonctionnement
normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut
produire un bruit de gargouillis ou de
bouillonnement. Ce phénomène est
normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
• Un léger claquement se produit lors
de la mise en fonctionnement/à l'arrêt
du compresseur. Ce phénomène est
normal.
6.2 Conseils pour l'économie
d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne
en régime continu, d'où un risque de
formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la
position du dispositif de réglage de
température de façon à obtenir des
périodes d'arrêt du compresseur et
ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
6.3 Conseils pour la
réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
6.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes
fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène,
36 www.aeg.com
pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte
réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne se conservent pas au réfrigérateur,
s'ils ne sont pas correctement emballés.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
7.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur de l'appareil et les
accessoires avec un peu d'eau tiède et
de bicarbonate de soude (5ml pour
0,5 litre d'eau)
• vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets
• rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponge avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Retirez la grille de ventilation située dans
le bas de l'appareil, une fois par an, et
nettoyez les conduites d'air à l'aide d'un
aspirateur. Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
ATTENTION
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
FRANÇAIS
37
7.2 Dégivrage du réfrigérateur
F
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (F)
située sous le bac à légumes pour empêcher l'eau de déborder et de couler à
l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage
avec le bâtonnet spécial (P) se trouvant
déjà dans l'orifice.
P
7.3 Nettoyage des dispositifs de ventilation
Retirez la plinthe (A), puis la grille
d'aération (B).
2. Nettoyez la grille de ventilation.
3. Retirez délicatement le déflecteur
d'air (C) et vérifiez qu'il n'y a aucune
trace d'eau de dégivrage dans le
dispositif.
4. Nettoyez les parties inférieures de
l'appareil à l'aide d'un aspirateur.
1.
C
B
A
7.4 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et
tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de
courant.
38 www.aeg.com
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
La résolution des problèmes, non
mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à
une personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit
de réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
Cause possible
Remède
L'appareil ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche sur la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique sur la prise de
courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode
veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
"Remplacement de l'ampoule".
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur
fonctionne en permanence.
De l'eau s'écoule sur
la plaque arrière du
compartiment réfrigérateur.
FRANÇAIS
39
Anomalie
Cause possible
Remède
De l'eau s'écoule
dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage est
obstruée.
Nettoyez la gouttière
d'évacuation.
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
Il y a trop d'eau dans le
bac récupérateur.
Nettoyez le bac récupérateur.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid
circule dans l'appareil.
8.1 Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
2.
Débranchez l'appareil de la prise
secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)
Installez le diffuseur de l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
40 www.aeg.com
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
815 mm
Largeur
596 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette d'énergie.
10. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
10.1 Emplacement
ST
+16 °C à +38 °C
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà
de ces températures, ses performances
peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et
les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
T
+16 °C à +43 °C
10.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
FRANÇAIS
41
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
11. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
42 www.aeg.com
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
FRANÇAIS
43
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
44 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
47
47
48
48
50
51
53
55
56
56
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
45
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und
Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
46 www.aeg.com
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.
•
•
•
•
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
DEUTSCH
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
47
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
1 Temperaturregler und Innenbe-
leuchtung
2 Butter- und Käsefach mit Deckel
3 Variables Lagerfach
4 Flaschenhalter
5 Ablagen
6 Obst- und Gemüsefach
7 Typenschild (an der Innenseite)
7
6
5
4
3. BETRIEB
3.1 Einschalten des Geräts
3.2 Ausschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
48 www.aeg.com
3.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
4. ERSTE INBETRIEBNAHME
4.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
DEUTSCH
49
5.2 Positionieren der Türablagen
Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das unter einer Türablage befestigt ist und sich seitlich verschieben lässt.
Die oberen und unteren Türablagen
können für eine gründlichere Reinigung
einfach entnommen und wieder eingesetzt werden.
5.3 Temperaturanzeige
Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts
zu helfen, haben wir in der kältesten Zone des Kühlschranks eine Temperaturanzeige angebracht.
Die kälteste Zone des Kühlraums befindet sich in Höhe der unteren Glasablage.
Das Symbol gegenüber zeigt die kälteste Zone Ihres Kühlschranks an.
Der Bereich direkt über der Glasablage
der Obst- und Gemüseschublade ist die
kälteste Zone des Kühlraums. Sie wird
durch die Ablage oder den Aufkleber an
der Gerätewand angezeigt.
Für die richtige Lagerung der Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank und besonders in der kältesten Zone, vergewissern
Sie sich, dass die Temperaturanzeige
„OK“ anzeigt.
Wird „OK“ nicht angezeigt, ist die
Durchschnittstemperatur in diesem Bereich zu hoch. Stellen Sie den Temperaturregler auf eine kältere Einstellung. Da
die „OK“-Anzeige schwarz ist, ist die
Temperaturanzeige schwierig abzulesen,
wenn sie schlecht beleuchtet ist. Bei ausreichender Beleuchtung ist sie einfach
abzulesen.
Warten Sie nach jeder Einstellung des
Temperaturreglers, bis sich die Temperatur im Gerät stabilisiert hat, bevor Sie
prüfen, ob eine andere Einstellung be-
OK
nötigt wird. Stellen Sie den Temperaturregler stufenweise ein und warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor Sie ihn
prüfen oder erneut einstellen.
Nachdem frische Lebensmittel
eingelagert wurden oder nach
häufigem oder langem Öffnen
der Tür, ist es normal, wenn die
Anzeige nicht „OK“ anzeigt.
Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Temperaturregler neu einstellen.
Hat sich auf dem Verdampfer des Kühlraums (Wand unten im Gerät) eine Eisschicht gebildet, stellen Sie den Temperaturregler stufenweise auf eine niedrigere Einstellung, so dass der Kompressor
50 www.aeg.com
zwischendurch anhält. Die Eisschicht bildet sich, wenn das Gerät zu voll ist, die
Umgebungstemperatur zu hoch ist, der
Temperaturregler zu hoch eingestellt ist
oder die Tür häufig geöffnet wird. Der
automatische Abtauvorgang des Kühlraums funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Kompressor sich nicht
gelegentlich ausschaltet.
6. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
6.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
6.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
6.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
DEUTSCH
51
7. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
7.1 Regelmäßige Reinigung
Die gesamte Ausstattung muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit warmem Wasser und
Bikarbonat (5 ml auf 0,5 Liter Wasser)
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder
zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Entfernen Sie einmal im Jahr das Belüftungsgitter am Gerätesockel und entfernen Sie die Staubansammlungen der Belüftungskanäle mit einem Staubsauger.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
52 www.aeg.com
7.2 Abtauen des Kühlschranks
F
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers (F) unter
den Gemüseschubladen, damit das
Wasser nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie
dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug (P), das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
P
7.3 Reinigen der Luftkanäle
1.
C
B
A
7.4 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie
den Innenraum und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie die Türen offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Entfernen Sie die Sockelleiste (A)
und dann das Belüftungsgitter (B).
2. Reinigen Sie das Belüftungsgitter.
3. Ziehen Sie das Luftleitblech (C) vorsichtig heraus und prüfen Sie, dass
sich hier kein Tauwasser angesammelt hat.
4. Reinigen Sie das Unterteil des Geräts mit einem Staubsauger.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter
laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts
verdirbt.
DEUTSCH
53
8. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Maßnahmen zur Störungsbehebung, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben sind, dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder
einer kompetenten Person
durchgeführt werden.
Störung
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioDas Gerät ist abgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen
der Lampe".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks
hinunter.
Das ist normal.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
54 www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt in den
Innenraum des Kühlschranks.
Der Wasserabflusskanal
ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten LeStellen Sie sicher, dass die
bensmittel verhindern,
Lebensmittel nicht die
dass das Wasser zum Kol- Rückwand berühren.
lektor fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Es befindet sich zu viel
Wasser im Luftabweiser.
Reinigen Sie den Luftabweiser.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele LeLegen Sie weniger Lebensbensmittel auf einmal ein- mittel auf einmal ein.
gelegt.
Die Kaltluft kann nicht im
Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
DEUTSCH
55
8.1 Ersetzen der Lampe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
8.2 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (die maximale
Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben).
Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob
die Lampe brennt.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
815 mm
Breite
596 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
Frequenz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
230-240 V
50 Hz
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
56 www.aeg.com
10. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
10.1 Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an
dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typschild des Geräts angegeben ist:
11.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
10.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
SICHERHEITSHINWEISE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
DEUTSCH
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
57
58 www.aeg.com
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
59
211621820-A-482012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement