Aeg SKS58200F0 Handleiding


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Aeg SKS58200F0 Handleiding | Manualzz

SKS58200F0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

FR Notice d'utilisation

DE Benutzerinformation

2

16

29

44

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8.

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

4 www.aeg.com

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen bescha-

NEDERLANDS

5 digen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2 3

5

6

7

2

3

4

1

Thermostaatknop en binnenverlichting

Boter en kaasvak met deksel

Variabel bewaarvak

Flessenrek

Legplateaus

Fruit en groentelade

Typeplaatje (binnenkant)

7 6 5 4

6 www.aeg.com

3.

BEDIENING

3.1

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

3.2

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

3.3

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

4.

HET EERSTE GEBRUIK

4.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

NEDERLANDS

7

5.

DAGELIJKS GEBRUIK

5.1

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

5.2

Het plaatsen van de deurplateaus

Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.

Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurplateaus gemakkelijk worden verwijderd en op hun plek worden teruggezet

5.3

Temperatuurweergave

Om u te helpen uw apparaat correct te bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje op de koudste plek.

Het koudste deel van het koelvak is bij de onderste glasplaat.

Het symbool geeft de plaats weer van het koudste deel van uw koelkast.

De ruimte direct boven de glasplaat van de fruit- en groentelade is het koudste deel van de koelkast zoals getoond door de plaat of de sticker op de wand van het apparaat.

OK

Voor het goed bewaren van eten in uw koelkast en met name in het koudste gedeelte, moet u ervoor zorgen dat de temperatuurweergave “OK” weergeeft.

Als “OK” niet wordt weergegeven is de gemiddelde temperatuur te hoog. Stel de temperatuurinstelling kouder af. Omdat het “OK”-display zwart is, is het

8 www.aeg.com

moeilijk te zien of de temperatureweergave slecht verlicht is. Met de juiste verlichting is het aflezen eenvoudiger.

Wacht telkens als de temperatuurinstelling wordt afgesteld tot de temperatuur in het apparaat stabiel is voordat u kijkt of een andere instelling nodig is. Stel de instelling maar een beetje bij en wacht minstens 12 uur voordat u een eventuele nieuwe instelling maakt.

Nadat u verse levensmiddelen in de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer is opengeweest, is het normaal dat er geen “OK” wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur voordat u de temperatuur opnieuw instelt.

Als er op de verdamper van het koelvak

(wand onderaan het apparaat) veel ijs zit

(apparaat te vol, hoge omgevingstemperatuur, te hoge thermostaat, frequente deuropening), zet de thermostaatbediening dan op een lagere stand tot er geen momenten meer zijn waarop de compressor stopt. Het automatisch ontdooien van het koelvak werkt niet goed tenzij de compressor af en toe stopt.

6.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

6.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

6.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

6.3

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

6.4

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de

speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

NEDERLANDS

9

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

7.

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

7.1

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:

• reinig de binnenkant en de accessoires met warm water en zuiveringszout of soda (5 ml op 0,5 liter water)

• controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg ze schoon, om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en er geen vuilresten meer zijn achtergebleven

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant te reinigen, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster aan de onderkant van het apparaat te verwijderen en de luchtkanalen uit te zuigen met een stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en stroomverbruik besparen.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

10 www.aeg.com

7.2

Het ontdooien van de koelkast

F P

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater (F) onder de groentela regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger (P), die al in het afvoergaatje zit.

7.3

Het reinigen van de luchtkanalen

C B A

1.

2.

3.

4.

Verwijder de plint (A) en daarna het ventilatierooster (B).

Reinig het ventilatierooster.

Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig uit, controleer of er geen dooiwater is achtergebleven.

Maak het onderste deel van het apparaat schoon met een stofzuiger.

7.4

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

3.

Haal al het voedsel eruit.

Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.

4.

Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

NEDERLANDS

11

8.

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u problemen opspoort, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.

Open en sluit de deur.

Het lampje brandt niet.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

Zie "Het lampje vervangen".

Stel een hogere temperatuur in.

Zie "De deur sluiten".

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dat is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

12 www.aeg.com

Probleem

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Mogelijke oorzaak

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

Er is te veel water in de luchtstroomrichter.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Oplossing

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de luchtstroomrichter schoon.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk geconserveerd.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Zie "De deur sluiten".

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Conserveer minder producten tegelijk.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

8.1

Het lampje vervangen

8.2

De deur sluiten

1.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.

Verwijder de afdekking van het lampje (raadpleeg de afbeelding).

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

NEDERLANDS

13

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

815 mm

596 mm

550 mm

230-240V

50 Hz

10.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

10.1

Opstelling

Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Omgevingstemperatuur

N

ST

T

Klimaatklasse

SN +10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

10.2

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

14 www.aeg.com

11.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

NEDERLANDS

15

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

16 www.aeg.com

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.

PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.

OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.

FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.

WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

10.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

11.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1.

ENGLISH

17

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

18 www.aeg.com

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

2.

3.

4.

5.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable

2.

PRODUCT DESCRIPTION

1 2 3

ENGLISH

19 gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

3

6

7

4

5

1

2

Temperature regulator and interior lighting

Butter and cheese compartment with lid

Variable storage box

Bottle holder

Storage shelves

Fruit and vegetable bin

Rating plate (inside)

7 6 5 4

3.

OPERATION

3.1

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

3.2

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

3.3

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

20 www.aeg.com

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

4.

FIRST USE

4.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

5.

DAILY USE

5.1

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

5.2

Positioning the door shelves

The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf compartment and can be slide sideways.

For more thorough cleaning, the top and bottom door shelves can be easily removed and refitted in position

ENGLISH

21

5.3

Temperature indicator

To assist you in controlling your appliance correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator, placed in the coldest area.

The coldest area of the refrigerator compartment is at the level of the lower glass shelf.

The symbol opposite shows the location of the coldest area of your refrigerator.

The space directly above the glass shelf of the fruit and vegetable drawer is the coldest region of the refrigerator compartment as shown by the shelf or the sticker on the wall of your appliance.

For proper storage of the food in your refrigerator and particularly in the coldest area, ensure that the temperature indicator is displaying “OK”.

If “OK” is not displayed, the average temperature in the area is too high. Adjust the temperature controller to a colder setting. Since the “OK” display is in black, it is difficult to see if the temperature indicator is poorly illuminated. Correct illumination makes it easy to read.

Each time the temperature controller is adjusted, wait for the temperature inside the appliance to stabilise before checking whether another adjustment is required. Only adjust the controller gradually and wait at least 12 hours before checking and perhaps adjusting it again.

After putting fresh food into the appliance or after opening the door repeatedly or for a long period, it is normal for the indicator not to show “OK”; wait at least

12 hours before readjusting the temperature controller.

OK

If the evaporator of the refrigeration compartment (wall at the bottom of the appliance) has an abnormal covering of ice (appliance too full, high ambient temperature, thermostat too high, frequent door opening), gradually move the thermostat control to a lower setting until there are once more periods when the compressor stops. The automatic defrosting of the refrigerator compartment will not work correctly unless the compressor stops from time to time.

6.

HELPFUL HINTS AND TIPS

6.1

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.

This is correct.

22 www.aeg.com

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon.

This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint

"click" of the temperature regulator.

This is correct.

6.2

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

6.3

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

6.4

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

7.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

7.1

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with warm water and bicarbonate of soda

(5 ml to 0,5 liter of water)

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Once a year remove the ventilation grill at the base of the appliance and clean the air channels with a vacuum cleaner.

This operation will improve the perform-

ance of the appliance and save electricity consumption.

CAUTION!

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/

ENGLISH

23 damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

7.2

Defrosting of the refrigerator

F P

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole (F) situated under the salad drawers to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided (P), which you will find already inserted into the drain hole.

7.3

Cleaning the air channels

C B A

1.

2.

3.

4.

Remove the plinth (A), then the ventilation grid (B).

Clean the ventilation grid.

Carefully pull the air deflector out

(C), checking that there is no water left from the defrosting.

Clean the lower part of the appliance with a vacuum cleaner.

7.4

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1.

disconnect the appliance from electricity supply

2.

3.

remove all food defrost and clean the appliance and all accessories

4.

leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

24 www.aeg.com

8.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Solution

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Problem

Water flows on the ground.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

Possible cause

Products prevent that water flows into the water collector.

There is too much water in the air deflector.

The temperature regulator is not set correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

ENGLISH

25

Solution

Make sure that products do not touch the rear plate.

Clean the air deflector.

Set a higher temperature.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly.

The product temperature is too high.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

Refer to "Closing the door".

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

8.1

Replacing the lamp

8.2

1.

2.

Closing the door

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Disconnect the mains plug from the mains socket.

Remove the screw from the lamp cover.

Remove the lamp cover (refer to the illustration).

Replace the used lamp with a new lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the lamp cover).

Install the lamp cover.

Tighten the screw to the lamp cover.

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

26 www.aeg.com

9.

TECHNICAL DATA

Dimension

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

815 mm

596 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz

10.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

10.1

Positioning

Climate class

SN

N

ST

T

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor, also in a garage or cellar, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

10.2

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

11.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

ENGLISH

27

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

28 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS

29

SOMMAIRE

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.

FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.

PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

8.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

11.

BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

30 www.aeg.com

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.

Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;

– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;

– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières

électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une

électrocution.

AVERTISSEMENT

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent

être effectuées que par un professionnel qualifié.

1.

2.

3.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4.

5.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

FRANÇAIS

31

1.3

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

1.4

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur

Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

1.5

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

32 www.aeg.com

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.6

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

1.7

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2 3

3

4

5

6

7

1

2

Dispositif de réglage de la température et éclairage intérieur

Compartiment beurre et fromages avec couvercle

Bac de rangement variable

Compartiment à bouteilles

Clayettes

Bac à fruits et légumes

Plaque signalétique (à l'intérieur)

7 6 5 4

3.

FONCTIONNEMENT

3.1

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.

3.2

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position

"O".

3.3

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la températu-

FRANÇAIS

33 re à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est

élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.

4.

PREMIÈRE UTILISATION

4.1

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

5.

UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1

Clayettes amovibles

Plusieurs glissières ont été installées sur les parois du réfrigérateur pour vous permettre de placer les clayettes comme vous le souhaitez.

34 www.aeg.com

5.2

Mettez en place les balconnets de la porte.

Le modèle est équipé d'un bac de rangement réglable, qui est fixé sous un balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.

Pour faciliter le nettoyage, il est possible de retirer, puis de remettre en place aisément les balconnets supérieur et inférieur de la porte.

5.3

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau de la clayette inférieure en verre.

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

L'espace situé directement au dessus de la clayette en verre du bac à légumes est la zone la plus froide du compartiment réfrigérateur comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la paroi de votre appareil.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température

"OK" apparaisse.

Si "OK" n'apparait pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure. L'indication "OK" apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.

A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur

OK de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins

12 heures avant de réajuster le dispositif de réglage de température.

Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se

FRANÇAIS

35 couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, thermostat sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du thermostat sur une position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le dégivrage automatique de compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête par intermittence.

6.

CONSEILS UTILES

6.1

Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

6.2

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

6.3

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

6.4

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène,

36 www.aeg.com

pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

7.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

7.1

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires avec un peu d'eau tiède et de bicarbonate de soude (5ml pour

0,5 litre d'eau)

• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets

• rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponge avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Retirez la grille de ventilation située dans le bas de l'appareil, une fois par an, et nettoyez les conduites d'air à l'aide d'un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

ATTENTION

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

FRANÇAIS

37

7.2

Dégivrage du réfrigérateur

F P

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (F) située sous le bac à légumes pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial (P) se trouvant déjà dans l'orifice.

7.3

Nettoyage des dispositifs de ventilation

C B A

1.

2.

3.

4.

Retirez la plinthe (A), puis la grille d'aération (B).

Nettoyez la grille de ventilation.

Retirez délicatement le déflecteur d'air (C) et vérifiez qu'il n'y a aucune trace d'eau de dégivrage dans le dispositif.

Nettoyez les parties inférieures de l'appareil à l'aide d'un aspirateur.

7.4

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Prenez les précautions suivantes :

1.

débranchez l'appareil

2.

3.

4.

retirez tous les aliments dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

38 www.aeg.com

8.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est à l'arrêt.

La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.

Remède

Mettez l'appareil en fonctionnement.

Branchez correctement la fiche sur la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique sur la prise de courant.

Faites appel à un électricien qualifié.

Ouvrez et fermez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

L'ampoule est en mode veille.

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas correctement réglée.

Consultez le paragraphe

"Remplacement de l'ampoule".

Sélectionnez une température plus élevée.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du compartiment réfrigérateur.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

Consultez le paragraphe

"Fermeture de la porte".

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Réduisez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

FRANÇAIS

39

Anomalie

De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Cause possible

La gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Il y a trop d'eau dans le bac récupérateur.

La température n'est pas correctement réglée.

La température n'est pas correctement réglée.

Remède

Nettoyez la gouttière d'évacuation.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Nettoyez le bac récupérateur.

Sélectionnez une température plus élevée.

Sélectionnez une température plus basse.

La porte n'est pas correctement fermée.

La température du produit est trop élevée.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Consultez le paragraphe

"Fermeture de la porte".

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Introduisez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

8.1

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

8.2

1.

Fermeture de la porte

Nettoyez les joints de la porte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

Débranchez l'appareil de la prise secteur.

Retirez la vis du diffuseur.

Retirez le diffuseur (voir l'illustration).

Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement con-

çue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Serrez la vis du diffuseur.

Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

40 www.aeg.com

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le

815 mm

596 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

10.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

10.1

Emplacement

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local où doit

être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :

N

ST

T

Classe climatique

SN

Température ambiante

+10 °C à +32 °C

+16 °C à +32 °C

+16 °C à +38 °C

+16 °C à +43 °C

10.2

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un

électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

FRANÇAIS

41

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

11.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BRRR!

42 www.aeg.com

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

FRANÇAIS

43

12.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

44 www.aeg.com

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.

BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.

ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

8.

WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

9.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

10.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

11.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1.

DEUTSCH

45

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der

Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und

Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,

Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde

Anwendungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

46 www.aeg.com

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

3.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4.

5.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

1.4

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen

Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem

Boden des Geräts an.

1.5

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.6

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

DEUTSCH

47

1.7

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 3

2

5

6

3

4

7

1

Temperaturregler und Innenbeleuchtung

Butter- und Käsefach mit Deckel

Variables Lagerfach

Flaschenhalter

Ablagen

Obst- und Gemüsefach

Typenschild (an der Innenseite)

7 6 5 4

3.

BETRIEB

3.1

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im

Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

3.2

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

"O".

48 www.aeg.com

3.3

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.

In diesem Fall muss eine höhere

Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.

4.

ERSTE INBETRIEBNAHME

4.1

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

5.

TÄGLICHER GEBRAUCH

5.1

Verstellbare Ablagen

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

DEUTSCH

49

5.2

Positionieren der Türablagen

Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das unter einer Türablage befestigt ist und sich seitlich verschieben lässt.

Die oberen und unteren Türablagen können für eine gründlichere Reinigung einfach entnommen und wieder eingesetzt werden.

5.3

Temperaturanzeige

Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts zu helfen, haben wir in der kältesten Zone des Kühlschranks eine Temperaturanzeige angebracht.

Die kälteste Zone des Kühlraums befindet sich in Höhe der unteren Glasablage.

Das Symbol gegenüber zeigt die kälteste Zone Ihres Kühlschranks an.

Der Bereich direkt über der Glasablage der Obst- und Gemüseschublade ist die kälteste Zone des Kühlraums. Sie wird durch die Ablage oder den Aufkleber an der Gerätewand angezeigt.

Für die richtige Lagerung der Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank und besonders in der kältesten Zone, vergewissern

Sie sich, dass die Temperaturanzeige

„OK“ anzeigt.

Wird „OK“ nicht angezeigt, ist die

Durchschnittstemperatur in diesem Bereich zu hoch. Stellen Sie den Temperaturregler auf eine kältere Einstellung. Da die „OK“-Anzeige schwarz ist, ist die

Temperaturanzeige schwierig abzulesen, wenn sie schlecht beleuchtet ist. Bei ausreichender Beleuchtung ist sie einfach abzulesen.

Warten Sie nach jeder Einstellung des

Temperaturreglers, bis sich die Temperatur im Gerät stabilisiert hat, bevor Sie prüfen, ob eine andere Einstellung be-

OK nötigt wird. Stellen Sie den Temperaturregler stufenweise ein und warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie ihn prüfen oder erneut einstellen.

Nachdem frische Lebensmittel eingelagert wurden oder nach häufigem oder langem Öffnen der Tür, ist es normal, wenn die

Anzeige nicht „OK“ anzeigt.

Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Temperaturregler neu einstellen.

Hat sich auf dem Verdampfer des Kühlraums (Wand unten im Gerät) eine Eisschicht gebildet, stellen Sie den Temperaturregler stufenweise auf eine niedrigere Einstellung, so dass der Kompressor

50 www.aeg.com

zwischendurch anhält. Die Eisschicht bildet sich, wenn das Gerät zu voll ist, die

Umgebungstemperatur zu hoch ist, der

Temperaturregler zu hoch eingestellt ist oder die Tür häufig geöffnet wird. Der automatische Abtauvorgang des Kühlraums funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Kompressor sich nicht gelegentlich ausschaltet.

6.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

6.1

Normale

Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

6.2

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

6.4

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine

Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie

Obst und Gemüse gründlich und legen

Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

6.3

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

DEUTSCH

51

7.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

7.1

Regelmäßige Reinigung

Die gesamte Ausstattung muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit warmem Wasser und

Bikarbonat (5 ml auf 0,5 Liter Wasser)

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Geräts und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Entfernen Sie einmal im Jahr das Belüftungsgitter am Gerätesockel und entfernen Sie die Staubansammlungen der Belüftungskanäle mit einem Staubsauger.

Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

VORSICHT!

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

52 www.aeg.com

7.2

Abtauen des Kühlschranks

F P

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung des Tauwassers (F) unter den Gemüseschubladen, damit das

Wasser nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug (P), das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.

7.3

Reinigen der Luftkanäle

C B A

1.

2.

3.

4.

Entfernen Sie die Sockelleiste (A) und dann das Belüftungsgitter (B).

Reinigen Sie das Belüftungsgitter.

Ziehen Sie das Luftleitblech (C) vorsichtig heraus und prüfen Sie, dass sich hier kein Tauwasser angesammelt hat.

Reinigen Sie das Unterteil des Geräts mit einem Staubsauger.

7.4

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1.

Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

4.

Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

Lassen Sie die Türen offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren

Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts verdirbt.

DEUTSCH

53

8.

WAS TUN, WENN …

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Maßnahmen zur Störungsbehebung, die in der vorliegenden

Gebrauchsanweisung nicht beschrieben sind, dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Störung

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Die Lampe ist im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

Abhilfe

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Öffnen und schließen Sie die Tür.

Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

54 www.aeg.com

Störung

Wasser fließt in den

Innenraum des Kühlschranks.

Mögliche Ursache

Der Wasserabflusskanal ist verstopft.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

Abhilfe

Reinigen Sie den Ablauf.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.

Es befindet sich zu viel

Wasser im Luftabweiser.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

Die Kaltluft kann nicht im

Gerät zirkulieren.

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Reinigen Sie den Luftabweiser.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

DEUTSCH

55

8.1

Ersetzen der Lampe

8.2

Schließen der Tür

1.

2.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Netzsteckdose.

Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (siehe hierzu die Abbildung).

Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen

Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (die maximale

Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben).

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

9.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Höhe

Breite

Tiefe

Spannung

Frequenz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild im Innern des Gerätes

815 mm

596 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

56 www.aeg.com

10.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

10.1

Aufstellung

Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10 °C bis 32 °C

+16 °C bis 32 °C

+16 °C bis 38 °C

+16 °C bis 43 °C

10.2

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das

Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten

Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

11.

SICHERHEITSHINWEISE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

DEUTSCH

57

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

58 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

12.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

DEUTSCH

59

www.aeg.com/shop

advertisement