Aeg SKS88840F0 Brugermanual | Manualzz

SKS88840F0

DA

KØLESKAB

EN

REFRIGERATOR

IT

FRIGORIFERO

ES

FRIGORÍFICO

BRUGSANVISNING

USER MANUAL

ISTRUZIONI PER L’USO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2

21

40

60

2

FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.

Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

TILBEHØR OG FORBRUGSVARER

I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...

Besøg webbutikken på www.aeg.com/shop

INDHOLD

Indhold 3

4 Om sikkerhed

6 Betjeningspanel

10 Ibrugtagning

10 Daglig brug

12 Nyttige oplysninger og råd

13 Vedligeholdelse og rengøring

15 Hvis noget går galt

17 Tekniske data

17 Installation

18 Støj

20 Skån miljøet

Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning:

Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du undgår skader på apparatet.

Generelle oplysninger og tips

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

4 Om sikkerhed

Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tag es i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unød vendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.

Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller vi den, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.

• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.

• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.

Generelt om sikkerhed

ADVARSEL

Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.

• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.

• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optø ningen.

• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er god kendt til formålet af producenten.

• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.

Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og in stallation af apparatet.

Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:

– Undgå åben ild og antændelseskilder

Om sikkerhed 5

– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

ADVARSEL

Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.

1.

Netledningen må ikke forlænges.

2.

Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.

3.

Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.

4.

Træk ikke i elledningen.

5.

Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.

6.

Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på

1)

den indvendi ge pære.

• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.

• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudaf skrabninger eller forfrysninger.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.

• Pærer 2)

I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsappa rater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.

Daglig brug

• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.

• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)

• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.

• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.

• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejled ninger.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.

• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.

Vedligeholdelse og rengøring

• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.

• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.

• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.

• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis af løbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.

1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel

2) Hvis pæren er aktuel.

3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.

6 Betjeningspanel

Installation

Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.

• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.

Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.

• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.

• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overop hedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.

• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.

• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.

• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).

4)

Service

• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.

• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.

Miljøhensyn

Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller iso leringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jord fyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De mate rialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.

BETJENINGSPANEL

1

1 ON/OFF -knap

2 Mode-knap

3 OK -knap

4 Knap til sænkning af temperatur

4) Hvis beregnet til tilslutning til vand.

2 3 4 5 6

Betjeningspanel 7

Timerknap (-)

5 Knap til øgning af temperatur

Timerknap (+)

6 Visning

Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestil les.

Visning

7

1

1 Timer

2 COOLMATIC-funktionen

3 Minute Minder -funktionen

4 Børnesikring

5 Alarmindikator

6 Temperaturindikator

7 FROSTMATIC-funktionen

2 3 4 5 6

Sådan tændes apparatet

Gør følgende for at tænde for apparatet:

1.

Sæt stikket i stikkontakten.

2.

Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.

3.

Hvis "dEMo" vises i displayet, er apparatet i demonstrationstilstand. Se under "Når der opstår fejl ...".

4.

Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.

Se under "Indstilling af temperatur" for at ændre temperaturen.

Sådan slukkes apparatet

Gør følgende for at slukke for apparatet:

1.

Tryk på apparatets ON/OFF-knap i 5 sekunder.

2.

Displayet slukkes.

3.

Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.

Indstilling af temperatur

Køleskabets temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturknappen.

Indstil standardtemperaturen:

• +5 °C i køleskabet

Temperaturindikatoren viser temperaturen.

Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.

8 Betjeningspanel

Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.

Minute Minder-funktionen

Minute Minder -funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det er nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en blanding køles af i en vis tid, eller hvis du har brug for en påmindelse om ikke at glemme, de flasker, du har lagt i fryseren til hurtig afkø ling.

Sådan slås funktionen til:

1.

Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.

Minute Minder -indikatoren blinker.

Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.

2.

Tryk på Timer-vælgeren for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.

3.

Tryk på OK-knappen for at bekræfte.

Minute Minder -indikatoren vises.

Timeren begynder at blinke (min).

Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres en lydalarm:

1.

Fjern drikkevarerne fra fryseren.

2.

Tryk på OK -knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen.

Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen:

1.

Tryk på Mode-knappen, indtil Minute Minder -indikatoren blinker.

2.

Tryk på knappen OK for at bekræfte.

3.

Minute Minder -indikatoren slukkes.

Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at trykke på temperaturvælgeren for afkøling og opvarmning.

Børnesikring

Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.

Sådan slås funktionen til:

1.

Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.

2.

Indikatoren for børnesikringen blinker.

3.

Tryk på knappen OK for at bekræfte.

Indikatoren for børnesikringen vises.

Sådan slås funktionen fra:

1.

Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.

2.

Tryk på knappen OK for at bekræfte.

3.

Indikatoren for børnesikringen slukkes.

COOLMATIC-funktion

Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme fødevarer i køleskabet, for eksem pel efter indkøb, anbefales det at aktivere COOLMATIC-funktionen for at afkøle varerne hur tigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.

Sådan slås funktionen til:

Betjeningspanel 9

1.

Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.

COOLMATIC-indikatoren blinker.

2.

Tryk på OK-knappen for at bekræfte.

COOLMATIC-indikatoren vises.

COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.

Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:

1.

Tryk på knappen Mode, indtil COOLMATIC-indikatoren blinker.

2.

Tryk på OK-knappen for at bekræfte.

3.

COOLMATIC-indikatoren slukkes.

Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.

FROSTMATIC-funktionen

Funktionen FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samti dig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.

Sådan slås funktionen til:

1.

Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.

FROSTMATIC-kontrollampen blinker.

2.

Tryk på knappen OK for at bekræfte.

FROSTMATIC-kontrollampen vises.

Funktionen standser automatisk efter 52 timer.

Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:

1.

Tryk på Mode-knappen, indtil FROSTMATIC-kontrollampen blinker.

2.

Tryk på knappen OK for at bekræfte.

3.

FROSTMATIC-kontrollampen slukkes.

Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.

Alarm for åben dør

Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end et par minutter. Alarmen for åben dør vises på følgende måde:

• Blinkende alarmindikator

• Akustisk alarm

Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen.

Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på en vilkårlig knap.

Lampen slukkes efter 7 minutter med døren åben.

10 Ibrugtagning

IBRUGTAGNING

Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

DAGLIG BRUG

Indfrysning af ferskvarer

Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af køb te frostvarer og dybfrossen mad.

Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres.

Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstil ling for at få maksimal køling.

I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det sker, sættes termo statknappen på en varmere indstilling.

Opbevaring af frosne madvarer

Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.

Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.

dette apparat sælges i Frankrig.

I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.

Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, så hyl derne kan placeres efter ønske.

For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste.

Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen og fla skehylden. De sikrer korrekt luftcirkulation.

Placering af dørhylder

Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende: træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hyl den er fri og sæt den derpå i den ønskede højde.

Modellen er udstyret med en variabel opbeva ringskasse, som er placeret under et hylderum i døren og kan skubbes til side.

Daglig brug 11

12 Nyttige oplysninger og råd

NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

Normale driftslyde

• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.

• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pul serende lyd fra kompressoren. Det er normalt.

• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fæ nomen. Det er normalt.

• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen.

Det er normalt.

Energisparetips

• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på for damperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske af rimning starter, og strømforbruget dermed falder.

Råd om køling af friske madvarer

Sådan holder maden sig bedst:

• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet

• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt

• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den

Råd om køling

Nyttige tip:

Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuf fen.

Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.

Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.

Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).

Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller poly -

ætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.

Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.

Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pak ket ind.

Råd om frysning

Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;

• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;

• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;

• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;

Vedligeholdelse og rengøring 13

• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;

• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;

• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;

• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbar heden.

Tips om opbevaring af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:

• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;

• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;

• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.

• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

BEMÆRK

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligehol delse.

Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.

Regelmæssig rengøring

Apparatet skal jævnlig rengøres:

• vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.

• efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og frie for belægninger.

• skyl, og tør grundigt af.

Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.

Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller vokspro dukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

Undgå at beskadige kølesystemet.

Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadi ge de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.

14 Vedligeholdelse og rengøring

Afrimning af køleskabet

Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkom pressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig behol der bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.

Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.

Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.

Afrimning af fryser

Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling.

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.

Rimlag fjernes på følgende måde:

1.

Sluk for apparatet.

2.

Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.

3.

Lad døren stå åben.

4.

Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig, og proppen sættes i igen.

5.

Tænd for apparatet.

6.

Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad apparatet stå på denne indstilling i totre timer.

7.

Læg madvarerne på plads igen.

Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige den.

Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optønin gen, med mindre de er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er ste get under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.

Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

Tag stikket ud af stikkontakten

Hvis noget går galt 15

• Tag al maden ud

• Afrim

5)

og rengør apparatet inkl. alt tilbehør

• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.

Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

HVIS NOGET GÅR GALT

ADVARSEL

Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.

Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installa tør eller anden fagmand.

Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

Fejl

Apparatet støjer

Pæren lyser ikke.

Kompressoren kører hele tiden.

Mulig årsag

Apparatet står ikke fast

Løsning

Kontroller, at apparatet står sta bilt (alle fire ben skal hvile på gul vet)

Tænd for apparatet.

Apparatet virker ikke. Pæ ren lyser ikke.

Der er slukket for apparatet.

Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.

Stikket er ikke sat rigtigt i kon takten.

Der er ingen strøm til apparatet.

Der er ingen strøm i stikkontak ten.

Pæren er i standby.

Pæren er defekt.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Døren er ikke lukket korrekt.

Døren er blevet åbnet for tit.

Sæt stikket helt ind i kontakten.

Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stik kontakt.

-

Kontakt en autoriseret installatør.

Luk og åbn døren.

Se under "Udskiftning af pæren".

Vælg en højere temperatur.

Madvarernes temperatur er for høj.

Der er for høj rumtemperatur.

Under automatisk afrimning smelter rim på bagpladen.

Se under "Lukning af døren".

Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.

Lad madvarerne køle ned til stue temperatur, før de sættes i ska bet.

Sænk rumtemperaturen.

Det er normalt.

5) Hvis nødvendigt.

16 Hvis noget går galt

Fejl

Der løber vand ind i køle skabet.

Mulig årsag

Vandudløbet er tilstoppet.

Løsning

Rens vandudløbet.

Der løber vand ud af ska bet.

-

Madvarer blokerer, så vandet ik ke kan løbe ned i vandbeholde ren.

Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.

Tilslut smeltevandsudløbet til for dampningsbakken.

Temperaturen i skabet er for lav.

Temperaturen i skabet er for høj.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Vælg en højere temperatur.

Vælg en lavere temperatur.

Døren er ikke lukket korrekt.

Madvarernes temperatur er for høj.

Se under "Lukning af døren".

Lad madvarerne køle ned til stue temperatur, før de sættes i ska bet.

Læg mindre mad i ad gangen.

Der er lagt for store mængder mad i på samme tid.

Temperaturen i køleafde lingen er for høj.

Temperaturen i fryseren er for høj.

Der cirkulerer ikke kold luft i ap paratet.

Madvarerne ligger for tæt på hi nanden.

-

-

Kontroller, at der cirkulerer kold luft i apparatet.

Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere.

Der dannes for meget rim.

Maden er ikke rigtigt indpakket.

Pak maden rigtigt ind.

Døren er ikke lukket korrekt.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Se under "Lukning af døren".

Vælg en højere temperatur.

-

Displayet viser DEMO

Apparatet er i demonstrations tilstand. (dEMo)

Hold knappen OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der høres en lang alarmlyd, og displayet slukkes kortvarigt. Derefter begynder ap paratet at fungere normalt.

Advarselssignal

Advarselssignalet til apparatets styre- og signaleringssystem vises på visningsdisplayet.

Systemet vil afgive et signal, hvis:

Tekniske data 17

• Der er opstået en fejl ved betjeningen af ap paratet. Hvis apparatets elektroniske system ikke kan identificere den reelle temperatur, vil der fremkomme et tegn på temperatur displayet.

• Indtil personalet eller kundeservice kommer for at løse problemet, vil apparatet fortsat kunne fungere ved hjælp af et ekstrapro gram.

Udskiftning af pæren

Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.

Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.

Lukke døren

1.

Rengør dørpakningerne.

2.

Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".

3.

Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.

TEKNISKE DATA

Nichemål

Spænding

Frekvens

Højde

Bredde

Dybde

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre side, samt på energimærket.

INSTALLATION

ADVARSEL

Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.

18 Støj

Opstilling

Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klima klasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Klimaklasse Omgivelsestemperatur

SN

N

ST

T

+10°C til + 32°C

+16 °C til + 32°C

+16 °C til + 38°C

+16 °C til + 43 °C

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskil tet svarer til boligens forsyningsstrøm.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærk strømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.

STØJ

Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

SSSRRR!

OK

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

Støj 19

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

20 Skån miljøet

CRACK!

CRACK!

SKÅN MILJØET

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.

Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

21

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…

Visit the webshop at: www.aeg.com/shop

22 Contents

CONTENTS

23 Safety information

25 Control panel

29 First use

29 Daily use

31 Helpful hints and tips

32 Care and cleaning

34 What to do if…

36 Technical data

36 Installation

37 Noises

39 Environmental concerns

The following symbols are used in this user manual:

Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice

Safety information 23

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instruc tions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that ev eryone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physi cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person re sponsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing chil dren to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appli ance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is neverthe less flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the com ponents of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

24 Safety information

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

Power cord must not be lengthened.

2.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the ap pliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4.

Do not pull the mains cable.

5.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover

6)

of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps

7)

used in this appliance are special purpose lamps selected for household ap pliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

8)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's in structions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

6) If the lamp cover is foreseen.

7) If the lamp is foreseen.

8) If the appliance is Frost Free.

Control panel 25

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.

In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheat ing. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only.

9)

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the ap pliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchang er. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

CONTROL PANEL

1 ON/OFF button

2 Mode button

9) If a water connection is foreseen.

1 2 3 4 5 6

26 Control panel

3 OK button

4 Temperature colder button

Timer regulator, - button

5 Temperature warmer button

Timer regulator, +button

6 Display

It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together

Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

Display

7

1

1 Timer function

2 COOLMATIC function

3 Minute Minder function

4 Child Lock function

5 Alarm indicator

6 Temperature indicator

7 FROSTMATIC function

2 3 4 5 6

Switching on

To switch on the appliance do these steps:

1.

Connect the mains plug to the power socket.

2.

Press the ON/OFF button if the display is off.

3.

If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to

"What to do if...".

4.

The temperature indicators show the set default temperature.

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

Switching off

To switch off the appliance do these steps:

1.

Press the appliance ON/OFF button for 5 seconds.

2.

The display switches off.

3.

To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the pow er socket.

Temperature regulation

The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.

Set default temperature:

• +5°C for the fridge

The temperature indicator shows the set temperature.

Control panel 27

The set temperature will be reached within 24 hours.

After a power failure the set temperature remains stored.

Minute Minder function

The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain lenght of time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer for fast cooling.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Minute Minder indicator flashes.

The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.

2.

Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.

3.

Press the OK button to confirm.

The Minute Minder indicator is shown.

The Timer start to flash (min).

At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm sounds:

1.

Remove any drinks contained in the freezer compartment.

2.

Press OK button to switch off the sound and terminate the function.

It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:

1.

Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The Minute Minder indicator goes off.

It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Tem perature colder button and the Temperature warmer button.

Child Lock function

To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

2.

The Child Lock indicator flashes.

3.

Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator is shown.

To switch off the function:

1.

Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The Child Lock indicator goes off.

28 Control panel

COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The COOLMATIC indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1.

Press the Mode button until the COOLMATIC indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The COOLMATIC indicator goes off.

The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

FROSTMATIC function

The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, pro tects foodstuffs already stored from undesirable warming.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The FROSTMATIC indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

The FROSTMATIC indicator is shown.

This function stops automatically after 52 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1.

Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The FROSTMATIC indicator goes off.

The function switches off by selecting a different freezer set temperature.

Door open alarm

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• flashing Alarm indicator

• acoustic buzzer

When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.

During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.

The lamp will turn off after 7 minutes with door open.

First use 29

FIRST USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

DAILY USE

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher set tings to obtain the maximum coldness.

In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the com partment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compart ment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

this appliance is sold in France.

In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special de vice (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.

30 Daily use

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be posi tioned as desired.

For better use of space, the front half-shelves can lie over the rear ones.

Do not move the glass shelf above the vegetable drawer and the bottle shelf to ensure correct air circulation.

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the ar rows until it comes free, then reposition as re quired.

The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf compartment and can be slide sideways.

Helpful hints and tips 31

HELPFUL HINTS AND TIPS

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low tempera ture and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consump tion.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special draw er(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in alu minium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;

32 Care and cleaning

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retail er;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Take care of not to damage the cooling system.

Care and cleaning 33

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment ev ery time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor com pressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water over flowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top com partment.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.

To remove the frost, do these steps:

1.

Switch off the appliance.

2.

Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.

3.

Leave the door open.

4.

When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.

5.

Switch on the appliance.

6.

Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this setting.

7.

Reload the previously removed food into the compartment.

34 What to do if…

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost 10)

and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem

The appliance is noisy

Possible cause

The appliance is not supported properly

The appliance is switched off.

Solution

Check if the appliance stands sta ble (all the four feet should be on the floor)

Switch on the appliance.

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

The lamp does not work.

The compressor operates continually.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power.

There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical ap pliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp is defective.

The temperature is not set cor rectly.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The door has been opened too frequently.

Do not keep the door open longer than necessary.

10) If foreseen.

What to do if… 35

Problem

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

The product temperature is too high.

Possible cause

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Solution

Let the product temperature de crease to room temperature be fore storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Water flows into the re frigerator.

Water flows on the ground.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

The temperature in the re frigerator is too high.

The temperature in the freezer is too high.

There is too much frost.

DEMO appears on the dis play

-

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

The temperature regulator is not set correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

Set a higher temperature.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The product temperature is too high.

Many products are stored at the same time.

Let the product temperature de crease to room temperature be fore storage.

Store less products at the same time.

-

-

There is no cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Store products so that there is cold air circulation.

Food is not wrapped correctly.

Wrap the food correctly.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The temperature regulator is not set correctly.

The appliance is in demonstra tion mode. (dEMo)

Set a higher temperature.

Keep the OK button pressed for approximately 10 second until a long sound of buzzer is heard and the display shuts off for a short time; the appliance starts working regularly

36 Technical data

Warning signal

The warning signals of the control and signalling system of the appliance are displayed on the Visual Display.

The system will give out a signal if:

• An error has occurred in the operation of the appliance. In case the electronic system of the appliance cannot identify the real temperature a sign will appear on the tem perature display.

• Until the staff of the customer service arrive at the spot and solve the problem, the appli ance will continue operating with the help of a spare program.

Replacing the lamp

The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service Center

Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

2.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appli ance before installing the appliance.

Noises 37

Positioning

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class Ambient temperature

SN

N

ST

T

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate corre spond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not ob served.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

SSSRRR!

OK

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

38 Noises

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

Environmental concerns 39

CRACK!

ENVIRONMENTAL CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

40

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG.

Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.

ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO

All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi serve per fare in modo che i vostri elettrodomestici AEG siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non mancano inoltre una vasta gamma di accessori studiati e realizzati conformemente agli elevati standard qualitativi che vi aspettate: pentole, scolaposate, portabottiglie e sacchi biancheria delicati...

Visitate il webshop su www.aeg.com/shop

INDICE

Indice 41

42 Informazioni per la sicurezza

45 Pannello dei comandi

48 Primo utilizzo

48 Utilizzo quotidiano

50 Consigli e suggerimenti utili

51 Pulizia e cura

53 Cosa fare se…

56 Dati tecnici

56 Installazione

57 Rumori

59 Considerazioni ambientali

In questo manuale sono riportati i seguenti simboli:

Informazioni importanti relative alla prevenzione dei rischi per la salute personale e dei danni alle apparecchiature.

Informazioni e consigli generali

Informazioni in materia di sicurezza ambientale

Con riserva di modifiche

42 Informazioni per la sicurezza

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avver tenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizza no l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o tra sloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.

Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone fragili

• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capa cità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro sicu rezza, oppure sotto vigilanza di questi.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni materiali possono creare rischi di soffocamento.

• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di col legamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.

• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che diventi una trappola mortale per i bambini.

Norme di sicurezza generali

AVVERTENZA

Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da in casso, siano libere da ostruzioni.

• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.

• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.

• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del fri gorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.

• Non danneggiare il circuito refrigerante.

• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.

Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.

Informazioni per la sicurezza 43

In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:

– Evitare fiamme libere e scintille

– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura

• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un dan neggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.

AVVERTENZA

Tutti i componenti elettrici (cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sosti tuiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al fine di evitare di correre rischi.

1.

Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.

2.

Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.

3.

La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.

4.

Non tirare il cavo di alimentazione.

5.

Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il collega mento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.

6.

Non accendere l’apparecchiatura se non è installato il coprilampada

11)

della luce in terna.

• Quest'apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.

• Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani ba gnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.

• Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.

• Lampadine 12)

utilizzate in questa apparecchiatura solo lampadine speciali, selezionate per essere usate unicamente negli elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.

Uso quotidiano

• Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.

• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.

• Non collocare gli alimenti direttamente contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore.

13)

• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.

• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'ali mento surgelato.

• Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore del l'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.

• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.

• I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo averli tolti dall'apparecchio.

11) Se previsto nel modello.

12) Se è prevista la luce.

13) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost.

44 Informazioni per la sicurezza

Pulizia e cura

• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.

• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.

• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di plastica.

• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se ne cessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.

Installazione

Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.

• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparec chio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.

• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.

• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazio ne.

• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.

• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.

• Installare l'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile.

• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile.

14)

Assistenza tecnica

• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elet tricisti qualificati o da personale competente.

• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.

Tutela ambientale

Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte po steriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contrasse gnati dal simbolo sono riciclabili.

14) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica.

Pannello dei comandi 45

PANNELLO DEI COMANDI

1 2 3 4 5 6

1 tastoON/OFF

2 tastoMode

3 tastoOK

4 Tasto Temperatura più fresca

Regolazione temperatura, Tasto -

5 Tasto Temperatura più calda

Regolazione temperatura, Tasto +

6 Display

E' possibile modificare le impostazioni audio predefinite dei tasti e impostarle con un volu me più alto premendo contemporaneamente il tasto Mode ed il tasto temperatura più fre sca per alcuni secondi. La modifica è reversibile.

Display

7

1

1 Funzione timer

2 Funzione COOLMATIC

3 Funzione Minute Minder

4 Funzione Sicurezza bambini

5 Indicatore allarme

6 Indicatore della temperatura

7 Funzione FROSTMATIC

2 3 4 5 6

Accensione

Per accendere l'apparecchiatura procedere come segue:

1.

Inserire la spina nella presa di alimentazione.

2.

Premere il tasto ON/OFF se il display è spento.

3.

Se sul display appare la scritta "dEMO", l'apparecchiatura si trova in modalità dimostra zione. Fare riferimento al capitolo "Cosa fare se...".

4.

Gli indicatori di temperatura visualizzano la temperatura impostata predefinita.

Per selezionare una temperatura diversa, consultare la sezione "Regolazione della tempera tura".

46 Pannello dei comandi

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchiatura, procedere come segue:

1.

Premere il tasto ON/OFF per 5 secondi.

2.

Il display si spegne.

3.

Per scollegare l’apparecchiatura dalla corrente elettrica, staccare la spina dalla presa di alimentazione.

Regolazione della temperatura

È possibile regolare la temperatura impostata del frigorifero, premendo il tasto temperatura.

Impostare la temperatura predefinita:

• +5°C per il frigorifero

Gli indicatori della temperatura visualizzano la temperatura impostata.

La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.

Dopo un'interruzione di corrente la temperatura impostata rimane in memoria.

Funzione Minute Minder

La Minute Minder funzione deve essere usata per impostare un segnale acustico in un pre ciso momento, utile per esempio quando una pietanza richiede il raffreddamento di alimen ti misti per un certo periodo di tempo o quando è necessario un pro-memoria per non di menticare le bottiglie messe in frigorifero per un raffreddamento rapido.

Per attivare la funzione:

1.

Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.

L'indicatore Minute Minder lampeggia.

Il Timer visualizza il valore impostato (30 minuti) per alcuni secondi.

2.

Premere il tasto Regolatore timer per modificare il valore impostato da 1 a 90 minuti.

3.

Premere il tasto OK per confermare.

La spia Minute Minder viene visualizzata.

Il Timer inizia a lampeggiare (min).

Al termine del conto alla rovescia la spia Minute Minder lampeggia e viene emesso un se gnale acustico:

1.

Estrarre le bevande dal vano congelatore.

2.

Premere il tasto OK per spegnere il segnale acustico e porre fine alla funzione.

È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia:

1.

Premere il tasto Mode fino a quando la spia Minute Minder lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

3.

La spia Minute Minder si spegne.

È possibile modificare l'ora in qualsiasi momento e prima della fine premendo il tasto Raf freddamento Temperatura ed il tasto Riscaldamento Temperatura.

Funzione Sicurezza Bambini

Per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, selezionare la funzione Sicurezza

Bambini.

Pannello dei comandi 47

Per attivare la funzione:

1.

Premere il tasto Mode fino a quando non appare l'icona corrispondente.

2.

L'indicatore Sicurezza Bambini lampeggia.

3.

Premere il tasto OK per confermare.

Viene visualizzato l'indicatore Sicurezza Bambini.

Per disattivare la funzione:

1.

Premere il tasto Mode fino a quando l'indicatore Sicurezza Bambini non lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

3.

L'indicatore Sicurezza Bambini si spegne.

FunzioneCOOLMATIC

Se occorre inserire una grande quantità di alimenti nel frigorifero, per esempio al ritorno dalla spesa, è consigliabile attivare la funzione COOLMATIC per raffreddare più rapidamente gli alimenti introdotti nel frigorifero e non intiepidire i cibi già presenti al suo interno.

Per attivare la funzione:

1.

Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.

L'indicatore COOLMATIC lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

La spia COOLMATIC viene visualizzata.

La funzione COOLMATIC si disattiva automaticamente dopo circa 6 ore.

Per disattivare la funzione prima dello spegnimento automatico:

1.

Premere il tasto Mode fino a quando l'indicatore COOLMATIC lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

3.

La spia COOLMATIC si spegne.

La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il frigorifero di versa.

funzione FROSTMATIC

La funzione FROSTMATIC accelera il congelamento di alimenti freschi e, al tempo stesso, protegge gli alimenti già conservati da riscaldamenti indesiderati.

Per attivare la funzione:

1.

Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.

L'indicatore FROSTMATIC lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

La spia FROSTMATIC viene visualizzata.

Questa funzione si arresta automaticamente dopo 52 ore.

Per disattivare la funzione prima dello spegnimento automatico:

1.

Premere il tasto Mode fino a quando la spia FROSTMATIC lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

3.

La spia FROSTMATIC si spegne.

La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il congelatore di versa.

48 Primo utilizzo

Allarme porta aperta

Se la porta è lasciata aperta per alcuni minuti, viene emesso un segnale acustico. Le condi zioni di allarme della porta aperta sono indicate da:

• indicatore allarme lampeggiante

• segnale acustico

Al ripristino delle condizioni normali (porta chiusa), l'allarme si interrompe.

Durante l'allarme, il segnale acustico può essere disattivato premendo qualsiasi tasto.

La luce si spegne dopo 7 minuti con la porta aperta.

PRIMO UTILIZZO

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone neutro in modo a togliere il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che danneggiano le finiture.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Congelazione dei cibi freschi

Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.

Per congelare cibi freschi non è necessario cambiare la regolazione media.

Tuttavia, per un'operazione di congelamento più rapida, ruotare il termostato verso una re golazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.

In questa condizione la temperatura del vano frigorifero può scendere sotto 0°C. In questo caso riportare il termostato verso una regolazione più calda.

Conservazione dei surgelati

Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.

Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).

Scongelamento

Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, in funzione del tempo disponibile per questa operazione.

I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal conge latore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.

Utilizzo quotidiano 49 questa apparecchiatura viene venduta in Francia

Per rispettare la normativa vigente in questo paese, essa deve essere dotata di un particola re dispositivo, posto nella parte bassa della cella frigo (vedi figura) per segnalare la zona piu' fredda del vano.

Ripiani mobili

Le guide presenti sulle pareti del frigorifero per mettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.

Per un migliore sfruttamento dello spazio, i semi ripiani anteriori possono essere collocati sopra a quelli posteriori.

Non spostare il ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure e il ripiano delle bottiglie per garan tire la corretta circolazione dell'aria.

Posizionamento dei ripiani della porta

Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani della porta possono essere posizionati ad altezze differenti.

Per regolare l'altezza dei ripiani, procedere come segue: tirare delicatamente il ripiano nella direzione indi cata dalle frecce fino a sganciarlo, quindi riposi zionarlo dove necessario.

Il modello è dotato di un contenitore variabile per la conservazione, applicato sotto un ripiano della porta, che è possibile far scorrere lateralmente.

50 Consigli e suggerimenti utili

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Rumori normali durante il funzionamento

• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può sentire un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si tratta di un'anomalia.

• Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si può sentire un ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.

• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno na turale, non pericoloso. Non si tratta di un'anomalia.

• Quando il compressore si accende o si spegne, si sente un lieve scatto del regolatore della temperatura. Non si tratta di un'anomalia.

Consigli per il risparmio energetico

• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.

• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando co sì energia.

Consigli per la refrigerazione di cibi freschi

Per ottenere i migliori risultati:

• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione

• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte

• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso

Consigli per la refrigerazione

Consigli utili:

Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure.

Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al massi mo.

Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.

Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i casset to/i speciale/i.

Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in pelli cole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.

Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.

Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.

Consigli per il congelamento

Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:

• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;

Pulizia e cura 51

• il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo da congelare;

• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;

• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;

• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;

• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato, per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;

• i cibi magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;

• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, pos sono causare ustioni da congelamento della pelle;

• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;

Consigli per la conservazione dei surgelati

Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio:

• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati dal ri venditore;

• fare in modo che i cibi congelati siano trasferiti dal negozio al congelatore nel più breve tempo possibile;

• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente neces sario.

• Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato.

• Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore.

PULIZIA E CURA

ATTENZIONE

Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione.

Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.

Pulizia periodica

L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:

• lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.

• ispezionare regolarmente le guarnizioni delo sportello ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.

• risciacquare e asciugare accuratamente.

52 Pulizia e cura

Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.

Per la pulizia delle parti interne, non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti con forti profumazioni o cere lucidanti, che potrebbero danneggiare la superficie e lasciare un odore intenso.

Prestare attenzione a non danneggiare il sistema refrigerante.

Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/ danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido de tergente.

Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Sbrinamento del vano frigorifero

Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge at traverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il mo tocompressore, dove evapora.

È importante pulire periodicamente il foro di sca rico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro del canale sulla parete posteriore, per evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito utensile già inserito nel foro di scarico.

Sbrinamento del congelatore

Una certa quantità di brina si formerà sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo scomparto superiore.

Sbrinare il congelatore quando lo strato di brina raggiunge uno spessore di ca. 3-5 mm.

Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni sottostanti:

1.

Spegnere l'apparecchio.

2.

Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di carta di giornale e collocandolo in un luogo fresco.

3.

Lasciare la porta aperta.

Cosa fare se… 53

4.

Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno e reinserire la spina.

5.

Accendere l'apparecchio.

6.

Regolare il termostato sul raffreddamento massimo e fare funzionare l'apparecchio con questa regolazione per due o tre ore.

7.

Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.

Non usare utensili metallici appuntiti per rimuovere la brina dall'evaporatore per non dan neggiarlo. Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali per accelerare il processo di scongelamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. Un aumento di temperatura dei pacchetti di cibo congelato durante lo sbrinamento può ridurre la loro durata di conser vazione.

Periodi di inutilizzo

Quando l'apparecchio non è utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:

• scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

• rimuovere tutto il cibo

• sbrinare 15)

e pulire l'apparecchio e tutti gli accessori

• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.

Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a qualcuno di controllare ogni tanto per evitare che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

COSA FARE SE…

AVVERTENZA

Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.

Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.

Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.

Problema Possibile causa

Funzionamento rumoroso L'apparecchiatura non è appog giata in modo corretto

L'apparecchiatura è spenta.

Soluzione

Controllare che l'apparecchiatura sia appoggiata in modo stabile

(tutti i piedini devono essere a contatto con il pavimento)

Accendere l'apparecchiatura.

L'apparecchiatura non funziona. La lampadina non si accende.

La spina non è inserita corretta mente nella presa.

Inserire correttamente la spina nella presa.

15) Se previsto.

54 Cosa fare se…

Problema Possibile causa

L'apparecchiatura non riceve corrente. Non arriva tensione al la presa elettrica.

La lampadina è in stand-by.

Soluzione

Collegare alla presa un'altra ap parecchiatura elettrica.

Rivolgersi a un elettricista qualifi cato.

Aprire e chiudere la porta.

La lampadina non si ac cende.

Il compressore rimane sempre in funzione.

Scorre acqua sul pannello posteriore del frigorifero.

La lampadina è difettosa.

La temperatura non è regolata correttamente.

La porta non è chiusa corretta mente.

Vedere "Sostituzione della lampa dina".

Impostare una temperatura supe riore.

Vedere "Chiusura della porta".

La porta viene aperta troppo frequentemente.

La temperatura degli alimenti è troppo alta.

Limitare il più possibile il tempo di apertura della porta.

Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatu ra ambiente.

La temperatura ambiente è troppo alta.

Durante lo sbrinamento auto matico, la brina che si forma sul pannello posteriore si scioglie.

Abbassare la temperatura am biente.

Non si tratta di un'anomalia.

Lo scarico dell'acqua è ostruito.

Pulire lo scarico dell'acqua.

-

Scorre acqua all'interno del frigorifero.

Scorre acqua sul pavimen to.

Gli alimenti impediscono all'ac qua di scorrere nell'apposito col lettore.

L'acqua di sbrinamento non vie ne scaricata nella bacinella di evaporazione posta sopra il compressore.

La temperatura non è regolata correttamente.

Evitare di disporre gli alimenti di rettamente contro la parete po steriore.

-

Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla bacinella di eva porazione.

-

Impostare una temperatura supe riore.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo bassa.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.

La temperatura non è regolata correttamente.

Impostare una temperatura infe riore.

Vedere "Chiusura della porta".

-

La porta non è chiusa corretta mente.

La temperatura degli alimenti è troppo alta.

Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatu ra ambiente.

-

Cosa fare se… 55

Problema

La temperatura nel vano frigorifero è troppo alta.

La temperatura nel vano congelatore è troppo alta.

Possibile causa

Sono stati introdotti molti ali menti insieme.

L'aria fredda non circola corret tamente all'interno dell'apparec chiatura.

I surgelati sono troppo vicini tra loro.

Soluzione

Introdurre gli alimenti poco alla volta.

Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazio ne dell'aria fredda.

Disporre i surgelati in modo da consentire una corretta circola zione dell'aria fredda.

Avvolgere correttamente gli ali menti.

Vedere "Chiusura della porta".

Si forma troppa brina.

Sul display compare la scritta DEMO

Gli alimenti non sono avvolti correttamente.

La porta non è chiusa corretta mente.

La temperatura non è regolata correttamente.

L'apparecchiatura è in modalità dimostrazione. (dEMo)

Impostare una temperatura supe riore.

Tenere premuto il tasto OK per circa 10 secondi finché non si sente un lungo suono del cicalino ed il display si spegne per un bre ve periodo; l'apparecchiatura ini zia a funzionare regolarmente

Segnale di allarme

I segnali di allarme del sistema di controllo e segnalazione dell'apparecchio sono visualizzati sul display visivo.

Il sistema emetterà un allarme se:

• Si è verificato un errore durante il funziona mento dell'apparecchio. Se il sistema elettro nico dell'apparecchio non è in grado di rile vare la temperatura reale, un simbolo sarà visualizzato sul display della temperatura.

• L'apparecchio continuerà a funzionare con l'aiuto di un programma di riserva fino al l'arrivo del tecnico di assistenza.

Sostituzione della lampadina

L'apparecchiatura è dotata di una lampadina interna a LED a lunga durata.

Solo al servizio assistenza è permesso sostituire l'impianto di illuminazione. Contattare il

Centro di assistenza locale

Chiusura della porta

1.

Pulire le guarnizioni della porta.

56 Dati tecnici

2.

Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".

3.

Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di as sistenza locale.

DATI TECNICI

Nicchia di incasso

Tensione

Frequenza

Altezza

Larghezza

Profondità

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro interno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori energetici.

INSTALLAZIONE

AVVERTENZA

Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la vostra sicurezza e per il cor retto funzionamento dell'apparecchio prima di procedere all'installazione.

Luogo d'installazione

Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un luo go la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta del modello:

Classe climatica Temperatura ambiente

SN

N

ST

T da +10°C a 32°C da +16°C a 32°C da +16°C a 38°C da +16°C a 43°C

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.

L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non è collegata a massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla corren te, consultando un elettricista qualificato.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.

Rumori 57

Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.

RUMORI

Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.

SSSRRR!

OK

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BRRR!

58 Rumori

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

Considerazioni ambientali 59

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

60

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...

Visite la tienda web en www.aeg.com/shop

ÍNDICE DE MATERIAS

Índice de materias 61

62 Información sobre seguridad

65 Panel de mandos

68 Primer uso

68 Uso diario

70 Consejos útiles

72 Mantenimiento y limpieza

74 Qué hacer si…

76 Datos técnicos

77 Instalación

77 Ruidos

79 Aspectos medioambientales

En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes:

Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de evitar que el aparato sufra daños.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones

62 Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de insta larlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los con sejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las caracte rísticas de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.

Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas ins trucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.

Seguridad de niños y personas vulnerables

• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.

No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.

• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión

(tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.

• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.

• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.

• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de des congelación.

• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.

• No dañe el circuito del refrigerante.

• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.

Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.

Información sobre seguridad 63

Si el circuito de refrigeración se daña:

– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido

– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato

• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cual quier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.

1.

El cable de alimentación no se debe prolongar.

2.

Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un en chufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.

3.

Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.

4.

No tire del cable de alimentación.

5.

Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléc trica o incendio.

6.

No debe utilizar el aparato sin la tapa de la bombilla

16)

para la iluminación interior.

• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.

• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.

• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

• Las bombillas

17)

que se utilizan en este aparato son especiales, y se han seleccionado ex clusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.

Uso diario

• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.

• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.

• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.

18)

• Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.

• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instruc ciones del fabricante.

• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. Consulte las instrucciones correspondientes.

• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.

• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir que maduras causadas por el hielo.

16) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.

17) Si está previsto el uso de bombilla.

18) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).

64 Información sobre seguridad

Cuidado y limpieza

• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.

• No limpie el aparato con objetos metálicos.

• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.

• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es nece sario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.

Instalación

Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos co rrespondientes.

• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.

• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor.

• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instruc ciones correspondientes a la instalación.

• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, pa ra evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.

• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.

• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.

• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 19)

Servicio técnico

• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.

• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.

Protección del medio ambiente

Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de re frigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los resi duos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.

Los materiales de este aparato marcados con el símbolo son reciclables.

19) Si está prevista una conexión de agua.

Panel de mandos 65

PANEL DE MANDOS

1 2 3 4 5 6

1 Tecla ON/OFF

2 Tecla Mode

3 Tecla OK

4 Tecla de enfriamiento de temperatura

Regulador del temporizador, tecla -

5 Tecla de calentamiento de temperatura

Regulador del temporizador, tecla +

6 Pantalla

Se puede cambiar el sonido predefinido de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas al mismo tiempo la tecla Mode y la de enfriamiento de temperatura durante unos segun dos. El cambio es reversible.

Pantalla

7

1

1 Función de temporizador

2 Función COOLMATIC

3 Función Minute Minder

4 Función Seguridad para niños

5 Indicador de alarma

6 Indicador de temperatura

7 Función FROSTMATIC

2 3 4 5 6

Encendido

Para encender el aparato:

1.

Conecte el enchufe a la toma de corriente.

2.

Pulse la tecla ON/OFF si la pantalla está apagada.

3.

Si "dEMo" aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración. Consulte la sección "Qué hacer si..."

4.

Los indicadores de temperatura muestran la temperatura predeterminada programada.

Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".

66 Panel de mandos

Apagado

Para apagar el aparato:

1.

Pulse la tecla ON/OFF del aparato durante 5 segundos.

2.

La pantalla se apaga.

3.

Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la toma de co rriente.

Regulación de la temperatura

La temperatura programada en el frigorífico puede ajustarse pulsando la tecla de tempera tura.

Ajuste de la temperatura predeterminada:

• +5°C para el frigorífico

El indicador de temperatura muestra la temperatura programada.

La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.

Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.

Función Minute Minder

La función Minute Minder se utiliza para ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es

útil, por ejemplo, para recetas que precisan el enfriamiento de una mezcla durante un tiem po determinado, o cuando se necesita un recordatorio para no olvidar que se han colocado botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.

Para activar la función:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador Minute Minder parpadea.

El Temporizador muestra el valor seleccionado (30 minutos) durante unos segundos.

2.

Pulse la tecla del temporizador para ajustar el valor entre 1 y 90 minutos.

3.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador Minute Minder .

El Temporizador empieza a parpadear (min).

Al terminar la cuenta atrás, el indicador Minute Minder parpadea y suena la alarma:

1.

Saque las bebidas del compartimento congelador.

2.

Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.

La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

3.

El indicador Minute Minder se apaga.

El tiempo puede modificarse durante la cuenta atrás y al finalizar, pulsando las teclas de enfriamiento o calentamiento de temperatura.

Función Seguro contra la manipulación por niños

Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la función de seguro para niños.

Panel de mandos 67

Para encender el horno:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

2.

El indicador de bloqueo para niños parpadea.

3.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador de bloqueo para niños.

Para apagar la función:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

3.

El indicador de bloqueo para niños se apaga.

Función COOLMATIC

Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo, después de haber hecho la compra, se aconseja activar la función COOLMATIC para enfriarlos más rápi damente y evitar que suba la temperatura de los que ya se guardan en el frigorífico.

Para activar la función:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador COOLMATIC parpadea.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador COOLMATIC.

La función COOLMATIC se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.

Para apagar la función antes de que termine automáticamente:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador COOLMATIC.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

3.

El indicador COOLMATIC se apaga.

La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente.

Función FROSTMATIC

La función FROSTMATIC acelera la congelación de alimentos frescos al tiempo que impide que se calienten los alimentos ya almacenados.

Para activar la función:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador FROSTMATIC parpadea.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador FROSTMATIC.

La función se detiene automáticamente después de 52 horas.

Para apagar la función antes de que termine automáticamente:

1.

Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

3.

El indicador FROSTMATIC se apaga.

La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente para el congela dor.

68 Primer uso

Alarma de puerta abierta

Si la puerta se queda abierta durante unos minutos, sonará una señal acústica. Los indica dores de puerta abierta son los siguientes:

• indicador de alarma intermitente

• señal acústica

Una vez restablecidas las condiciones normales (puerta cerrada), la alarma acústica se de tendrá.

La señal acústica se puede desactivar durante la fase de alarma pulsando para ello cualquier tecla.

La luz se apaga después de 7 minutos con la puerta abierta.

PRIMER USO

Limpieza de las partes internas

Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.

No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado

USO DIARIO

Congelación de alimentos frescos

El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.

Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para obtener el frío máximo.

En esa situación, la temperatura del compartimento frigorífico puede descender por debajo de 0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un ajuste menos frío.

Almacenamiento de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.

En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del sumi nistro eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar (después de que se hayan enfriado).

Uso diario 69

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.

Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congela dor; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.

este aparato está autorizado para su venta en Francia.

En conformidad con la normativa válida en dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo especial (consulte la figura) situado en el compartimiento inferior del frigorífico para indi car la zona más fría del mismo.

Estantes móviles

Las paredes del frigorífico cuentan con guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.

Para aprovechar mejor el espacio, los estantes frontales más pequeños pueden colocarse encima de los traseros.

No coloque el estante de vidrio por encima del ca jón de verduras y del estante de botellas para ase gurar una circulación de aire correcta.

70 Consejos útiles

Colocación de los estantes de la puerta

Para poder guardar alimentos de distintos tama -

ños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.

Para cambiar la posición de los estantes: mueva paulatinamente el estante en la dirección de las flechas hasta retirarlo del soporte y coló quelo en la posición que desee.

El modelo cuenta con una caja de almacenamien to variable que se fija bajo un estante de la puerta y puede deslizarse lateralmente.

CONSEJOS ÚTILES

Sonidos de funcionamiento normal

• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante circula a través del circuito de refrigeración o tuberías. Esto es correcto.

• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante es bombeado a través de todo el circuito y el compresor emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es correcto.

• La dilatación térmica puede provocar un repentino crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa riesgo alguno. Esto es correcto.

• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chas quido débil. Esto es correcto.

Consejos para ahorrar energía

• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesa rio.

• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera con tinua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automá tica y ahorrar en el consumo eléctrico.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener los mejores resultados:

• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;

• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;

• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.

Consejos útiles 71

Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, so bre el cajón de las verduras.

Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.

Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de los estantes.

Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suminis trados a tal efecto.

Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.

Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.

Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guar darse en el frigorífico.

Consejos sobre la congelación

Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de congela ción:

• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;

• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelación;

• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;

• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;

• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envolto rios quedan herméticamente cerrados;

• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;

• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de alma cenamiento de los alimentos;

• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congela dor, puede provocar quemaduras por congelación en la piel;

• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:

• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados.

• Pocurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador en el menor tiempo posible.

• Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario.

72 Mantenimiento y limpieza

• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez.

• No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el manteni miento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.

Limpieza periódica

El equipo debe limpiarse de forma regular:

• limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.

• revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin res tos.

• aclare y seque a fondo.

No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.

No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya que podrían dañar la superficie, además de dejar un olor intenso.

Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.

Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavaji llas.

Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.

Descongelación del frigorífico

La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se de tiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se des carga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.

Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico pa ra evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orifi cio de desagüe.

Mantenimiento y limpieza 73

Descongelación del congelador

Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y en torno al compar timento superior.

Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.

Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:

1.

Apague el aparato.

2.

Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y coló quelos en un sitio fresco.

3.

Deje la puerta abierta.

4.

Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el tapón.

5.

Encienda el aparato.

6.

Ajuste el regulador de temperatura para obtener el máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos o tres horas con dicho ajuste.

7.

Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.

No utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo. No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el pro ceso de derretimiento del hielo, excepto los recomendados por el fabricante. La elevación de la temperatura de los paquetes de alimentos congelados, durante la descongelación, puede acortar la duración de su almacenamiento.

Periodos sin funcionamiento

Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:

• desconecte el aparato de la red eléctrica;

• extraiga todos los alimentos;

• descongele 20)

y limpie el aparato y todos los accesorios;

20) Si está previsto.

74 Qué hacer si…

• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.

Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.

QUÉ HACER SI…

ADVERTENCIA

Antes de solucionar problemas, desenchufe el aparato.

Las medidas de resolución de problemas que no se indican en este manual deben dejarse en manos de un electricista o profesional cualificado y competente.

Se oyen sonidos durante el funcionamiento normal (compresor, circulación de refrigerante).

Problema

El aparato hace ruido

Causa posible

El aparato no está bien apoyado en el suelo

Solución

Compruebe que los soportes del aparato descansan sobre una su perficie estable (las cuatro patas deben estar bien apoyadas en el suelo)

El aparato no funciona. La bombilla no funciona.

El aparato está apagado.

Encienda el aparato.

El aparato no está correctamen te enchufado a la toma de co rriente.

El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay tensión en la toma de corriente.

Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.

Enchufe un aparato eléctrico di ferente a la toma de corriente.

Llame a un electricista cualifica do.

La bombilla no funciona.

El compresor funciona continuamente.

La bombilla está en espera.

La bombilla es defectuosa.

Cierre y abra la puerta.

Consulte la sección "Cambio de la bombilla".

La temperatura no se ha ajusta do correctamente.

Seleccione una temperatura más alta.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La puerta se ha abierto con ex cesiva frecuencia.

La temperatura de los alimentos es demasiado alta.

La temperatura ambiente es de masiado alta.

-

No mantenga abierta la puerta más tiempo del necesario.

Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la tempe ratura ambiente antes de guar darlos.

Reduzca la temperatura ambien te.

Qué hacer si… 75

Problema

El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.

Causa posible

Durante el proceso de descon gelación automática, el hielo se descongela en la placa posterior.

Solución

Esto es normal.

La salida de agua está obstruida. Limpie la salida de agua.

El agua fluye al interior del frigorífico.

El agua fluye hacia el sue lo.

La temperatura del apara to es demasiado baja.

La temperatura del apara to es demasiado alta.

-

-

-

Los alimentos impiden que el agua fluya al colector.

El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evapo ración situada sobre el compre sor.

El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.

El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.

Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la pla ca posterior.

Fije la salida de agua de descon ción.

gelación a la bandeja de evapora

Seleccione una temperatura más alta.

Seleccione una temperatura más baja.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La temperatura de los alimentos es demasiado alta.

Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la tempe ratura ambiente antes de guar darlos.

-

-

La temperatura del frigorí fico es demasiado alta.

La temperatura del conge lador es demasiado alta.

-

-

Se han guardado muchos ali mentos al mismo tiempo.

juntos.

-

No hay circulación de aire frío en el aparato.

Los alimentos están demasiado

Guarde menos productos al mis mo tiempo.

Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.

Disponga los alimentos de modo que el aire frío pueda circular en tre ellos.

Hay demasiada escarcha.

Los alimentos no están envuel tos correctamente.

La puerta no está bien cerrada.

Envuelva los alimentos correcta mente.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

-

DEMO aparece en la pan talla

-

El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.

El aparato está en modo de de mostración. (dEMo)

Seleccione una temperatura más alta.

Mantenga pulsado el botón OK durante unos 10 segundos hasta que se emita un largo zumbido y la pantalla se apague brevemen te; el aparato empieza a funcio nar con normalidad

76 Datos técnicos

Señal de aviso

Las señales de aviso del sistema de control y señalización del aparato se muestran en la pantalla.

El sistema emitirá una señal si:

• Se produce un error en el funcionamiento del aparato. En caso de que el sistema elec trónico del aparato no pueda identificar la temperatura real, se visualizará un símbolo en la pantalla de temperatura.

• Hasta que llegue el personal del servicio téc nico y solucione el problema, el aparato con tinuará funcionando con ayuda del progra ma de repuesto.

Cambio de la bombilla

El aparato está equipado con una luz LED interior de larga duración.

El dispositivo de iluminación sólo debe ser sustituido por el servicio técnico. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Cierre de la puerta

1.

Limpie las juntas de la puerta.

2.

Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".

3.

Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

Medidas de la cavidad

Tensión

Frecuencia

Altura

Ancho

Profundo

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado inte rior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.

Instalación 77

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

Lea atentamente la "Información sobre seguridad" para garantizar su propia seguridad y el correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.

Colocación

Este aparato también se puede instalar en un lugar seco y bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:

Clase climática Temperatura ambiente

SN

N

ST

T

+10 °C a + 32 °C

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.

El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.

Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.

RUIDOS

Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos (compresor, circulación del refrigerante).

SSSRRR!

OK

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

78 Ruidos

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

Aspectos medioambientales 79

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

www.aeg.com/shop 211621351-A-072011

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement