Aeg SKS88840F0 Brugermanual
SKS88840F0
DA
EN
IT
ES
KØLESKAB
REFRIGERATOR
FRIGORIFERO
FRIGORÍFICO
BRUGSANVISNING
USER MANUAL
ISTRUZIONI PER L’USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
21
40
60
2
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år
med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til
at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du
ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
Indhold
3
INDHOLD
4
6
10
10
12
13
15
17
17
18
20
Om sikkerhed
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Støj
Skån miljøet
Der er anvendt følgende symboler i denne
brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed,
samt oplysninger om, hvordan du undgår
skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
4
Om sikkerhed
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
Om sikkerhed
5
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på1) den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
•
•
•
•
•
•
Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.
Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•
Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.
6
Betjeningspanel
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).4)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold
til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
2
ON/OFF -knap
Mode-knap
OK -knap
Knap til sænkning af temperatur
4) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
3
4
5
6
Betjeningspanel
7
Timerknap (-)
5 Knap til øgning af temperatur
Timerknap (+)
6 Visning
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og
knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
Visning
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Timer
COOLMATIC-funktionen
Minute Minder -funktionen
Børnesikring
Alarmindikator
Temperaturindikator
FROSTMATIC-funktionen
Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.
3. Hvis "dEMo" vises i displayet, er apparatet i demonstrationstilstand. Se under "Når der
opstår fejl ...".
4. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at ændre temperaturen.
Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på apparatets ON/OFF-knap i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturknappen.
Indstil standardtemperaturen:
• +5 °C i køleskabet
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
8
Betjeningspanel
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
Minute Minder-funktionen
Minute Minder -funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det er
nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en blanding køles af i en vis tid, eller hvis du har
brug for en påmindelse om ikke at glemme, de flasker, du har lagt i fryseren til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres en lydalarm:
1. Fjern drikkevarerne fra fryseren.
2. Tryk på OK -knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil Minute Minder -indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at trykke
på temperaturvælgeren for afkøling og opvarmning.
Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for børnesikringen slukkes.
COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme fødevarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at aktivere COOLMATIC-funktionen for at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
Betjeningspanel
9
1.
Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode, indtil COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. COOLMATIC-indikatoren slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
FROSTMATIC-funktionen
Funktionen FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FROSTMATIC-kontrollampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. FROSTMATIC-kontrollampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end et par minutter. Alarmen for åben dør
vises på følgende måde:
• Blinkende alarmindikator
• Akustisk alarm
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på en vilkårlig knap.
Lampen slukkes efter 7 minutter med døren åben.
10
Ibrugtagning
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling.
I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det
køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen
har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer,
skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller
ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med
en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.
Daglig brug
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste
hylder ligge over de bageste.
Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen og flaskehylden. De sikrer korrekt luftcirkulation.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri og sæt den derpå i den ønskede højde.
Modellen er udstyret med en variabel opbevaringskasse, som er placeret under et hylderum i
døren og kan skubbes til side.
11
12
Nyttige oplysninger og råd
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen.
Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
Vedligeholdelse og rengøring
13
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i
dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og frie for belægninger.
• skyl, og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig
kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
14
Vedligeholdelse og rengøring
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig, og proppen sættes i
igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad apparatet stå på denne indstilling i totre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, med mindre de er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
Hvis noget går galt
15
• Tag al maden ud
• Afrim5) og rengør apparatet inkl. alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står stabilt (alle fire ben skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
5) Hvis nødvendigt.
16
Hvis noget går galt
Fejl
Der løber vand ind i køleskabet.
Mulig årsag
Løsning
Vandudløbet er tilstoppet.
Rens vandudløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra Tilslut smeltevandsudløbet til forafløbet og ned i beholderen over dampningsbakken.
kompressoren.
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Temperaturen i fryseren er
for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hi- Læg madvarerne, så den kolde
nanden.
luft kan cirkulere.
Der dannes for meget rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Apparatet er i demonstrationstilstand. (dEMo)
Hold knappen OK nede i ca. 10
sekunder, indtil der høres en lang
alarmlyd, og displayet slukkes
kortvarigt. Derefter begynder apparatet at fungere normalt.
Displayet viser DEMO
Advarselssignal
Advarselssignalet til apparatets styre- og signaleringssystem vises på visningsdisplayet.
Systemet vil afgive et signal, hvis:
Tekniske data
17
• Der er opstået en fejl ved betjeningen af apparatet. Hvis apparatets elektroniske system
ikke kan identificere den reelle temperatur,
vil der fremkomme et tegn på temperaturdisplayet.
• Indtil personalet eller kundeservice kommer
for at løse problemet, vil apparatet fortsat
kunne fungere ved hjælp af et ekstraprogram.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
880 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre side, samt
på energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
18
Støj
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men
fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
Støj
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
19
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
20
Skån miljøet
CRACK!
CRACK!
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
21
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
22
Contents
CONTENTS
23
25
29
29
31
32
34
36
36
37
39
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Noises
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
23
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
24
Safety information
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
Control panel
25
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
1 ON/OFF button
2 Mode button
9) If a water connection is foreseen.
2
3
4
5
6
26
Control panel
3 OK button
4 Temperature colder button
Timer regulator, - button
5 Temperature warmer button
Timer regulator, +button
6 Display
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
Display
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Timer function
COOLMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
FROSTMATIC function
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to
"What to do if...".
4. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the appliance ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
• +5°C for the fridge
The temperature indicator shows the set temperature.
Control panel
27
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
Minute Minder function
The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain lenght of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer
for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove any drinks contained in the freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
28
Control panel
COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery
shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly
and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm
conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.
During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.
The lamp will turn off after 7 minutes with door open.
First use
29
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this
occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone
of it.
30
Daily use
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves can
lie over the rear ones.
Do not move the glass shelf above the vegetable
drawer and the bottle shelf to ensure correct air
circulation.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at different
heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.
The model is equipped with a variable storage box
which is fitted under a door shelf compartment
and can be slide sideways.
Helpful hints and tips
31
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the
temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
32
Care and cleaning
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Take care of not to damage the cooling system.
Care and cleaning
33
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use
the special cleaner provided, which you will find
already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance
for two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
34
What to do if…
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in
this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on
the floor)
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
10) If foreseen.
What to do if…
Problem
Possible cause
35
Solution
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not Set a lower temperature.
set correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in Make sure that there is cold air
the appliance.
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
DEMO appears on the display
The appliance is in demonstration mode. (dEMo)
Keep the OK button pressed for
approximately 10 second until a
long sound of buzzer is heard and
the display shuts off for a short
time; the appliance starts working
regularly
36
Technical data
Warning signal
The warning signals of the control and signalling system of the appliance are displayed on
the Visual Display.
The system will give out a signal if:
• An error has occurred in the operation of
the appliance. In case the electronic system
of the appliance cannot identify the real
temperature a sign will appear on the temperature display.
• Until the staff of the customer service arrive
at the spot and solve the problem, the appliance will continue operating with the help
of a spare program.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service Center
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
880 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Noises
37
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for
optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature
corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
38
Noises
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Environmental concerns
CRACK!
39
CRACK!
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
40
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG.
Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per
molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi
semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sui
normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare qualche
minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal
vostro elettrodomestico.
ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO
All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi
serve per fare in modo che i vostri elettrodomestici AEG
siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non
mancano inoltre una vasta gamma di accessori studiati e
realizzati conformemente agli elevati standard qualitativi
che vi aspettate: pentole, scolaposate, portabottiglie e
sacchi biancheria delicati...
Visitate il webshop su
www.aeg.com/shop
Indice
41
INDICE
42
45
48
48
50
51
53
56
56
57
59
Informazioni per la sicurezza
Pannello dei comandi
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Dati tecnici
Installazione
Rumori
Considerazioni ambientali
In questo manuale sono riportati i seguenti
simboli:
Informazioni importanti relative alla
prevenzione dei rischi per la salute personale
e dei danni alle apparecchiature.
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza
ambientale
Con riserva di modifiche
42
Informazioni per la sicurezza
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare
queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di
sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che
non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare che i
bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va
a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve
rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare
che diventi una trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
AVVERTENZA
Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande
nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas naturale
con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
Informazioni per la sicurezza
43
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
AVVERTENZA
Tutti i componenti elettrici (cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al fine di evitare di
correre rischi.
1.
2.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la
spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Non tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. Non accendere l’apparecchiatura se non è installato il coprilampada11) della luce interna.
Quest'apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine12) utilizzate in questa apparecchiatura solo lampadine speciali, selezionate
per essere usate unicamente negli elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione
degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Non collocare gli alimenti direttamente contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore.
13)
• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano
pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo
averli tolti dall'apparecchio.
11) Se previsto nel modello.
12) Se è prevista la luce.
13) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost.
44
Informazioni per la sicurezza
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto
di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è
stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire
all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può
surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore),
evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile.
• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 14)
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e
utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel
circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme
ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo sono riciclabili.
14) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica.
Pannello dei comandi
45
PANNELLO DEI COMANDI
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
tastoON/OFF
tastoMode
tastoOK
Tasto Temperatura più fresca
Regolazione temperatura, Tasto 5 Tasto Temperatura più calda
Regolazione temperatura, Tasto +
6 Display
E' possibile modificare le impostazioni audio predefinite dei tasti e impostarle con un volume più alto premendo contemporaneamente il tasto Mode ed il tasto temperatura più fresca per alcuni secondi. La modifica è reversibile.
Display
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Funzione timer
Funzione COOLMATIC
Funzione Minute Minder
Funzione Sicurezza bambini
Indicatore allarme
Indicatore della temperatura
Funzione FROSTMATIC
Accensione
Per accendere l'apparecchiatura procedere come segue:
1. Inserire la spina nella presa di alimentazione.
2. Premere il tasto ON/OFF se il display è spento.
3. Se sul display appare la scritta "dEMO", l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione. Fare riferimento al capitolo "Cosa fare se...".
4. Gli indicatori di temperatura visualizzano la temperatura impostata predefinita.
Per selezionare una temperatura diversa, consultare la sezione "Regolazione della temperatura".
46
Pannello dei comandi
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchiatura, procedere come segue:
1. Premere il tasto ON/OFF per 5 secondi.
2. Il display si spegne.
3. Per scollegare l’apparecchiatura dalla corrente elettrica, staccare la spina dalla presa di
alimentazione.
Regolazione della temperatura
È possibile regolare la temperatura impostata del frigorifero, premendo il tasto temperatura.
Impostare la temperatura predefinita:
• +5°C per il frigorifero
Gli indicatori della temperatura visualizzano la temperatura impostata.
La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.
Dopo un'interruzione di corrente la temperatura impostata rimane in memoria.
Funzione Minute Minder
La Minute Minder funzione deve essere usata per impostare un segnale acustico in un preciso momento, utile per esempio quando una pietanza richiede il raffreddamento di alimenti misti per un certo periodo di tempo o quando è necessario un pro-memoria per non dimenticare le bottiglie messe in frigorifero per un raffreddamento rapido.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Minute Minder lampeggia.
Il Timer visualizza il valore impostato (30 minuti) per alcuni secondi.
2. Premere il tasto Regolatore timer per modificare il valore impostato da 1 a 90 minuti.
3. Premere il tasto OK per confermare.
La spia Minute Minder viene visualizzata.
Il Timer inizia a lampeggiare (min).
Al termine del conto alla rovescia la spia Minute Minder lampeggia e viene emesso un segnale acustico:
1. Estrarre le bevande dal vano congelatore.
2. Premere il tasto OK per spegnere il segnale acustico e porre fine alla funzione.
È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia:
1. Premere il tasto Mode fino a quando la spia Minute Minder lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia Minute Minder si spegne.
È possibile modificare l'ora in qualsiasi momento e prima della fine premendo il tasto Raffreddamento Temperatura ed il tasto Riscaldamento Temperatura.
Funzione Sicurezza Bambini
Per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, selezionare la funzione Sicurezza
Bambini.
Pannello dei comandi
47
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando non appare l'icona corrispondente.
2. L'indicatore Sicurezza Bambini lampeggia.
3. Premere il tasto OK per confermare.
Viene visualizzato l'indicatore Sicurezza Bambini.
Per disattivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando l'indicatore Sicurezza Bambini non lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. L'indicatore Sicurezza Bambini si spegne.
FunzioneCOOLMATIC
Se occorre inserire una grande quantità di alimenti nel frigorifero, per esempio al ritorno
dalla spesa, è consigliabile attivare la funzione COOLMATIC per raffreddare più rapidamente
gli alimenti introdotti nel frigorifero e non intiepidire i cibi già presenti al suo interno.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore COOLMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
La spia COOLMATIC viene visualizzata.
La funzione COOLMATIC si disattiva automaticamente dopo circa 6 ore.
Per disattivare la funzione prima dello spegnimento automatico:
1. Premere il tasto Mode fino a quando l'indicatore COOLMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia COOLMATIC si spegne.
La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il frigorifero diversa.
funzione FROSTMATIC
La funzione FROSTMATIC accelera il congelamento di alimenti freschi e, al tempo stesso,
protegge gli alimenti già conservati da riscaldamenti indesiderati.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.
L'indicatore FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
La spia FROSTMATIC viene visualizzata.
Questa funzione si arresta automaticamente dopo 52 ore.
Per disattivare la funzione prima dello spegnimento automatico:
1. Premere il tasto Mode fino a quando la spia FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia FROSTMATIC si spegne.
La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il congelatore diversa.
48
Primo utilizzo
Allarme porta aperta
Se la porta è lasciata aperta per alcuni minuti, viene emesso un segnale acustico. Le condizioni di allarme della porta aperta sono indicate da:
• indicatore allarme lampeggiante
• segnale acustico
Al ripristino delle condizioni normali (porta chiusa), l'allarme si interrompe.
Durante l'allarme, il segnale acustico può essere disattivato premendo qualsiasi tasto.
La luce si spegne dopo 7 minuti con la porta aperta.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni
con acqua tiepida e un po' di sapone neutro in modo a togliere il tipico odore dei prodotti
nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo
termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare cibi freschi non è necessario cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento più rapida, ruotare il termostato verso una regolazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.
In questa condizione la temperatura del vano frigorifero può scendere sotto 0°C. In questo
caso riportare il termostato verso una regolazione più calda.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per
almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita"
indicato nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente
o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero
o a temperatura ambiente, in funzione del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
Utilizzo quotidiano
49
questa apparecchiatura viene venduta in Francia
Per rispettare la normativa vigente in questo paese, essa deve essere dotata di un particolare dispositivo, posto nella parte bassa della cella frigo (vedi figura) per segnalare la zona piu'
fredda del vano.
Ripiani mobili
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.
Per un migliore sfruttamento dello spazio, i semiripiani anteriori possono essere collocati sopra a
quelli posteriori.
Non spostare il ripiano di vetro sopra il cassetto
delle verdure e il ripiano delle bottiglie per garantire la corretta circolazione dell'aria.
Posizionamento dei ripiani della porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse
dimensioni, i ripiani della porta possono essere
posizionati ad altezze differenti.
Per regolare l'altezza dei ripiani, procedere come
segue:
tirare delicatamente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sganciarlo, quindi riposizionarlo dove necessario.
Il modello è dotato di un contenitore variabile per
la conservazione, applicato sotto un ripiano della
porta, che è possibile far scorrere lateralmente.
50
Consigli e suggerimenti utili
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il funzionamento
• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può sentire
un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si può sentire un
ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno naturale, non pericoloso. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore si accende o si spegne, si sente un lieve scatto del regolatore della
temperatura. Non si tratta di un'anomalia.
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente
necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta
e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il
cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;
Pulizia e cura
51
• il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo da
congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e
per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano
ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato,
per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di
conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a
tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei surgelati
Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio:
• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati dal rivenditore;
• fare in modo che i cibi congelati siano trasferiti dal negozio al congelatore nel più breve
tempo possibile;
• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente necessario.
• Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato.
• Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore.
PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la
ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.
• ispezionare regolarmente le guarnizioni delo sportello ed eliminare con un panno umido
tracce di sporco e residui.
• risciacquare e asciugare accuratamente.
52
Pulizia e cura
Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Per la pulizia delle parti interne, non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti con
forti profumazioni o cere lucidanti, che potrebbero danneggiare la superficie e lasciare un
odore intenso.
Prestare attenzione a non danneggiare il sistema refrigerante.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda
di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano
frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro
del canale sulla parete posteriore, per evitare che
l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito
utensile già inserito nel foro di scarico.
Sbrinamento del congelatore
Una certa quantità di brina si formerà sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo
scomparto superiore.
Sbrinare il congelatore quando lo strato di brina raggiunge uno spessore di ca. 3-5 mm.
Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni sottostanti:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di carta di
giornale e collocandolo in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
Cosa fare se…
4.
5.
6.
7.
53
Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno e reinserire la
spina.
Accendere l'apparecchio.
Regolare il termostato sul raffreddamento massimo e fare funzionare l'apparecchio
con questa regolazione per due o tre ore.
Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.
Non usare utensili metallici appuntiti per rimuovere la brina dall'evaporatore per non danneggiarlo. Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali per accelerare il processo di
scongelamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. Un aumento di temperatura
dei pacchetti di cibo congelato durante lo sbrinamento può ridurre la loro durata di conservazione.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare15) e pulire l'apparecchio e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
COSA FARE SE…
AVVERTENZA
Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito
refrigerante) sono da considerarsi normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
Funzionamento rumoroso
L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura
sia appoggiata in modo stabile
(tutti i piedini devono essere a
contatto con il pavimento)
L'apparecchiatura non
funziona. La lampadina
non si accende.
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa.
Inserire correttamente la spina
nella presa.
15) Se previsto.
54
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non riceve
Collegare alla presa un'altra apcorrente. Non arriva tensione al- parecchiatura elettrica.
la presa elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina non si accende.
La lampadina è in stand-by.
Aprire e chiudere la porta.
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo
frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo
di apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automatico, la brina che si forma sul
pannello posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
Gli alimenti impediscono all'ac- Evitare di disporre gli alimenti diqua di scorrere nell'apposito col- rettamente contro la parete polettore.
steriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non viene scaricata nella bacinella di
evaporazione posta sopra il
compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di
sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo bassa.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo alta.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Sono stati introdotti molti alimenti insieme.
55
Soluzione
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola corret- Adottare le misure necessarie per
tamente all'interno dell'apparec- garantire una corretta circolaziochiatura.
ne dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I surgelati sono troppo vicini tra
loro.
Disporre i surgelati in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Si forma troppa brina.
Gli alimenti non sono avvolti
correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
L'apparecchiatura è in modalità
dimostrazione. (dEMo)
Tenere premuto il tasto OK per
circa 10 secondi finché non si
sente un lungo suono del cicalino
ed il display si spegne per un breve periodo; l'apparecchiatura inizia a funzionare regolarmente
Sul display compare la
scritta DEMO
Segnale di allarme
I segnali di allarme del sistema di controllo e segnalazione dell'apparecchio sono visualizzati
sul display visivo.
Il sistema emetterà un allarme se:
• Si è verificato un errore durante il funzionamento dell'apparecchio. Se il sistema elettronico dell'apparecchio non è in grado di rilevare la temperatura reale, un simbolo sarà
visualizzato sul display della temperatura.
• L'apparecchio continuerà a funzionare con
l'aiuto di un programma di riserva fino all'arrivo del tecnico di assistenza.
Sostituzione della lampadina
L'apparecchiatura è dotata di una lampadina interna a LED a lunga durata.
Solo al servizio assistenza è permesso sostituire l'impianto di illuminazione. Contattare il
Centro di assistenza locale
Chiusura della porta
1.
Pulire le guarnizioni della porta.
56
Dati tecnici
2.
3.
Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di assistenza locale.
DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
880 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro interno
dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori energetici.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la vostra sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio prima di procedere all'installazione.
Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o
una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta del
modello:
Classe climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di
un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non è collegata a massa,
collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Rumori
57
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito
refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
58
Rumori
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
Considerazioni ambientali
59
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
60
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha
sido creado para ofrecer un rendimiento impecable
durante muchos años, con innovadoras tecnologías que
facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no
encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor,
dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de
todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario
para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus
electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de
accesorios diseñados y fabricados conforme a los
elevados estándares de calidad característicos de la
marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos
de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado
de prendas delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg.com/shop
Índice de materias
61
ÍNDICE DE MATERIAS
62
65
68
68
70
72
74
76
77
77
79
Información sobre seguridad
Panel de mandos
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Ruidos
Aspectos medioambientales
En este manual de usuario se utilizan los
símbolos siguientes:
Datos importantes referentes a su seguridad
personal e información sobre la manera de
evitar que el aparato sufra daños.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones
62
Información sobre seguridad
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas
que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato
en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil
dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso
del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión
(tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar
puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más
antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de
muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa
mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los
aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para
estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas
natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el
circuito de refrigeración.
Información sobre seguridad
63
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o
una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
1.
2.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la tapa de la bombilla16) para la iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o
mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas17) que se utilizan en este aparato son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación
de la vivienda.
Uso diario
•
•
•
•
•
No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.18)
Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el
almacenamiento. Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión
en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
16) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.
17) Si está previsto el uso de bombilla.
18) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
64
Información sobre seguridad
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de
la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del
aparato.
Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir
que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario
se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 19)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado
y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe
la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcados con el símbolo son reciclables.
19) Si está prevista una conexión de agua.
Panel de mandos
65
PANEL DE MANDOS
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Tecla ON/OFF
Tecla Mode
Tecla OK
Tecla de enfriamiento de temperatura
Regulador del temporizador, tecla 5 Tecla de calentamiento de temperatura
Regulador del temporizador, tecla +
6 Pantalla
Se puede cambiar el sonido predefinido de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas
al mismo tiempo la tecla Mode y la de enfriamiento de temperatura durante unos segundos. El cambio es reversible.
Pantalla
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Función de temporizador
Función COOLMATIC
Función Minute Minder
Función Seguridad para niños
Indicador de alarma
Indicador de temperatura
Función FROSTMATIC
Encendido
Para encender el aparato:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla ON/OFF si la pantalla está apagada.
3. Si "dEMo" aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración. Consulte
la sección "Qué hacer si..."
4. Los indicadores de temperatura muestran la temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
66
Panel de mandos
Apagado
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF del aparato durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Regulación de la temperatura
La temperatura programada en el frigorífico puede ajustarse pulsando la tecla de temperatura.
Ajuste de la temperatura predeterminada:
• +5°C para el frigorífico
El indicador de temperatura muestra la temperatura programada.
La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.
Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.
Función Minute Minder
La función Minute Minder se utiliza para ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es
útil, por ejemplo, para recetas que precisan el enfriamiento de una mezcla durante un tiempo determinado, o cuando se necesita un recordatorio para no olvidar que se han colocado
botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Minute Minder parpadea.
El Temporizador muestra el valor seleccionado (30 minutos) durante unos segundos.
2. Pulse la tecla del temporizador para ajustar el valor entre 1 y 90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Minute Minder .
El Temporizador empieza a parpadear (min).
Al terminar la cuenta atrás, el indicador Minute Minder parpadea y suena la alarma:
1. Saque las bebidas del compartimento congelador.
2. Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.
La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Minute Minder se apaga.
El tiempo puede modificarse durante la cuenta atrás y al finalizar, pulsando las teclas de
enfriamiento o calentamiento de temperatura.
Función Seguro contra la manipulación por niños
Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la función de
seguro para niños.
Panel de mandos
67
Para encender el horno:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador de bloqueo para niños parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador de bloqueo para niños.
Para apagar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador de bloqueo para niños se apaga.
Función COOLMATIC
Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo, después de
haber hecho la compra, se aconseja activar la función COOLMATIC para enfriarlos más rápidamente y evitar que suba la temperatura de los que ya se guardan en el frigorífico.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador COOLMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador COOLMATIC.
La función COOLMATIC se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador COOLMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador COOLMATIC se apaga.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente.
Función FROSTMATIC
La función FROSTMATIC acelera la congelación de alimentos frescos al tiempo que impide
que se calienten los alimentos ya almacenados.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador FROSTMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La función se detiene automáticamente después de 52 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador FROSTMATIC se apaga.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente para el congelador.
68
Primer uso
Alarma de puerta abierta
Si la puerta se queda abierta durante unos minutos, sonará una señal acústica. Los indicadores de puerta abierta son los siguientes:
• indicador de alarma intermitente
• señal acústica
Una vez restablecidas las condiciones normales (puerta cerrada), la alarma acústica se detendrá.
La señal acústica se puede desactivar durante la fase de alarma pulsando para ello cualquier
tecla.
La luz se apaga después de 7 minutos con la puerta abierta.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de
eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la
conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a
un ajuste más alto para obtener el frío máximo.
En esa situación, la temperatura del compartimento frigorífico puede descender por debajo
de 0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en
marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el
compartimento.
En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en la tabla
de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar (después de que
se hayan enfriado).
Uso diario
69
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en
el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se
disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
este aparato está autorizado para su venta en Francia.
En conformidad con la normativa válida en dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo
especial (consulte la figura) situado en el compartimiento inferior del frigorífico para indicar la zona más fría del mismo.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con guías para
colocar los estantes del modo que se prefiera.
Para aprovechar mejor el espacio, los estantes
frontales más pequeños pueden colocarse encima
de los traseros.
No coloque el estante de vidrio por encima del cajón de verduras y del estante de botellas para asegurar una circulación de aire correcta.
70
Consejos útiles
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
Para cambiar la posición de los estantes:
mueva paulatinamente el estante en la dirección
de las flechas hasta retirarlo del soporte y colóquelo en la posición que desee.
El modelo cuenta con una caja de almacenamiento variable que se fija bajo un estante de la puerta
y puede deslizarse lateralmente.
CONSEJOS ÚTILES
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante circula a través del
circuito de refrigeración o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante es bombeado a través de todo el
circuito y el compresor emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino crujido. Es un fenómeno físico natural
que no representa riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto es correcto.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha ajustado en los
valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire
el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos útiles
71
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de
los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel
de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la
placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse
otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera rápida y
total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya
congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el
tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente
almacenados.
• Pocurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador en el menor
tiempo posible.
• Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente
necesario.
72
Mantenimiento y limpieza
• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse
otra vez.
• No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de forma regular:
• limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.
• revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
• aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza perfumados ni cera para
limpiar el interior, ya que podrían dañar la superficie, además de dejar un olor intenso.
Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden
atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del
aparato se limpie sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, donde se evapora.
Mantenimiento y limpieza
73
Es importante limpiar periódicamente el orificio
de salida del agua de descongelación situado en la
mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los
alimentos del interior. Utilice el limpiador especial
suministrado, que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5
mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el tapón.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para obtener el máximo frío y haga funcionar el
aparato durante dos o tres horas con dicho ajuste.
7. Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
No utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que
podría dañarlo. No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de derretimiento del hielo, excepto los recomendados por el fabricante. La elevación de
la temperatura de los paquetes de alimentos congelados, durante la descongelación, puede
acortar la duración de su almacenamiento.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele20) y limpie el aparato y todos los accesorios;
20) Si está previsto.
74
Qué hacer si…
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en
cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de solucionar problemas, desenchufe el aparato.
Las medidas de resolución de problemas que no se indican en este manual deben dejarse en
manos de un electricista o profesional cualificado y competente.
Se oyen sonidos durante el funcionamiento normal (compresor, circulación de refrigerante).
Problema
Causa posible
Solución
El aparato hace ruido
El aparato no está bien apoyado
en el suelo
Compruebe que los soportes del
aparato descansan sobre una superficie estable (las cuatro patas
deben estar bien apoyadas en el
suelo)
El aparato no funciona. La
bombilla no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente.
El aparato no recibe suministro
eléctrico. No hay tensión en la
toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio de la
bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la puerta
más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos
es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona
continuamente.
Qué hacer si…
Problema
Causa posible
75
Solución
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de desconEsto es normal.
gelación automática, el hielo se
descongela en la placa posterior.
El agua fluye al interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden que el
agua fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos
no entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
El agua de la descongelación no
fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato es demasiado baja.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La temperatura del aparato es demasiado alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La temperatura de los alimentos
es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al mismo tiempo.
La temperatura del frigorí- No hay circulación de aire frío
fico es demasiado alta.
en el aparato.
Compruebe que el aire frío circula
libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es demasiado alta.
Los alimentos están demasiado
juntos.
Disponga los alimentos de modo
que el aire frío pueda circular entre ellos.
Hay demasiada escarcha.
Los alimentos no están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
El aparato está en modo de demostración. (dEMo)
Mantenga pulsado el botón OK
durante unos 10 segundos hasta
que se emita un largo zumbido y
la pantalla se apague brevemente; el aparato empieza a funcionar con normalidad
DEMO aparece en la pantalla
76
Datos técnicos
Señal de aviso
Las señales de aviso del sistema de control y señalización del aparato se muestran en la
pantalla.
El sistema emitirá una señal si:
• Se produce un error en el funcionamiento
del aparato. En caso de que el sistema electrónico del aparato no pueda identificar la
temperatura real, se visualizará un símbolo
en la pantalla de temperatura.
• Hasta que llegue el personal del servicio técnico y solucione el problema, el aparato continuará funcionando con ayuda del programa de repuesto.
Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz LED interior de larga duración.
El dispositivo de iluminación sólo debe ser sustituido por el servicio técnico. Póngase en
contacto con el servicio técnico.
Cierre de la puerta
1.
2.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio
técnico.
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
880 mm
Ancho
560 mm
Profundo
550 mm
Tensión
230 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
Instalación
77
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información sobre seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
Colocación
Este aparato también se puede instalar en un lugar seco y bien ventilado (garaje o sótano),
aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un punto en
el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa
de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la
placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra
con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra,
conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a
un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos (compresor,
circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
78
Ruidos
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
Aspectos medioambientales
SSSRRR!
CRACK!
79
SSSRRR!
CRACK!
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que
se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y
electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
www.aeg.com/shop
211621351-A-072011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement