Aeg-Electrolux | AGS58200F0 | User manual | Aeg-Electrolux AGS58200F0 Ohjekirja

AGS58200F0
FI
JA
NO
PT
SV
PAKASTIN
フリーザー
FRYSER
CONGELADOR
FRYSSKÅP
KÄYTTÖOHJE
ユーザーマニュアル
BRUKSANVISNING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUKSANVISNING
2
17
32
47
63
2
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
Sisällys
3
SISÄLLYS
4
7
8
9
10
10
12
14
14
15
16
Turvallisuusohjeet
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Vinkkejä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Äänet
Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
4
Turvallisuusohjeet
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
Turvallisuusohjeet
5
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen
takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus1) puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput2) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
•
•
•
•
•
•
•
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 3)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
1) Mikäli lampussa on suojus.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
3) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
6
Turvallisuusohjeet
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 4)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
4) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
Käyttöpaneeli
7
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Merkkivalo
Lämpötilan säädin
FROSTMATIC -valo
FROSTMATIC -kytkin
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
Laitteen käynnistäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen käynnistymisestä.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen liian korkeasta sisälämpötilasta.
Paina FROSTMATIC-kytkintä ja hälytysmerkkiääni deaktivoituu.
Paina FROSTMATIC-kytkintä uudelleen ja FROSTMATIC -merkkivalo syttyy. Pakastin
käynnistyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
1.
2.
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O, jolloin
laitteesta kuuluu kahden sekunnin pituinen merkkiääni.
Merkkivalo sammuu.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen sisälämpötila säädetään kaapin alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimellä.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
8
Ensimmäinen käyttökerta
•
•
•
•
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC -toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla
jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.
Voit aktivoida toiminnon FROSTMATIC painamalla kytkintä FROSTMATIC .
FROSTMATIC -merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla FROSTMATIC -toiminnon kytkintä.
FROSTMATIC -merkkivalo sammuu.
Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut tasolle, jossa ei voida enää taata pakasteiden turvallisia säilytysolosuhteita (esim. sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu.
1. Deaktivoi hälytysmerkkiääni painamalla FROSTMATIC-kytkintä.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes vaadittu lämpötila on saavutettu.
2. FROSTMATIC -kytkin voidaan vapauttaa, kun hälytysmerkkivalo sammuu.
FROSTMATIC sammuu.
Kun pakastin kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes
lämpötila on laskenut pakasteiden säilytyksen kannalta turvalliselle tasolle.
Oven aukiolon hälytys
Kun ovi on auki yli 90 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.
Kaikissa tapauksissa voit sammuttaa merkkiäänen painamalla hälytyksen kuittauspainiketta.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
9
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käynnistä Fast Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia
ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen,
joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta Lämpötilan säätäminen).
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Pakastettujen elintarvikkeiden kalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Säilytysajan alemman vai ylemmän arvon käyttäminen riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen
pakastamista.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä huoneen lämpötilassa.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen
näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
10
Vinkkejä ja neuvoja
VINKKEJÄ JA NEUVOJA
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml
puoleen litraan vettä).
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
Hoito ja puhdistus
11
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Käännä lämpötilan säädin asentoon 0 ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Poista kolme suurta laatikkoa.
5. Kun pakastin on sulatettu, tyhjennä pieneen alalaatikkoon kerääntynyt vesi ja kuivaa
sisäpinnat hyvin.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja käännä termostaattikytkin keskiasentoon. Anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan pikapakastustoiminnolla, ennen kuin laitat pakasteet takaisin.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1.
2.
3.
4.
Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (2).
Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
Vedä ilmansuuntain (3) varovasti ulos ja
tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sulatusvettä.
Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
3
2
1
12
Käyttöhäiriöt
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma
Laite ei toimi. Merkkivalo
ei vilku.
Mahdollinen syy
Virta on katkaistu laitteesta.
Korjaustoimenpide
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis- Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
torasiassa.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Merkkivalo vilkkuu.
Laite ei toimi kunnolla.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.
Laitteesta kuuluu merkkiääni.
Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet kohdasta Lämpötilahälytys.
Ovi on jäänyt auki.
Sulje ovi.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat ne
laitteen sisään.
Kompressori käy jatkuvasti.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Pakastimen lämpötila on
liian alhainen.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Mahdollinen syy
13
Korjaustoimenpide
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kytketty.
Katso kohta Pikapakastustoiminto.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Pikapakastustoiminto on kytketty.
Katso kohta Pikapakastustoiminto.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat ne
laitteen sisään.
Laitteen sisään on laitettu paljon Laita laitteeseen vähemmän ruoruokia samalla kertaa.
kia yhdellä kertaa.
Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan.
Huurretta muodostuu run- Ruokia ei ole pakattu kunnolla.
saasti.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden
välissä.
Pakkaa ruoat oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Oven sulkeminen
1.
2.
3.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14
Tekniset tiedot
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus
815 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
550 mm
Lämmönnousuaika
29 h
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle,
sekä energiamerkinnästä.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38°C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
15
Äänet
ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
16
Ympäristönsuojelu
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
17
最大限にご活用いただくために
AEG 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品は長期間に渡って優れた性能を発揮するように、
通常の製品には見られない、消費者皆様の生活をよりシン
プルにする革新的なテクノロジーを用いて製造されてい
ます。 製品を最大限に活用するために少し時間を取って
お読みください。
アクセサリと消耗品
AEG ウェブショップでは、製品を汚れも故障もなく使い
続けていただくために必要なものをすべて取り揃えてお
ります。 専門調理具、刃物バスケット、ボトルホルダか
らデリケートな洗濯物バッグまで、考えられる限りの高い
品質基準で設計・製造された様々なアクセサリがございま
す。
ウェブショップはこちら
www.aeg.com/shop
18
コンテンツ
コンテンツ
19
22
23
23
24
25
27
28
28
29
31
安全についての情報
コントロールパネル
初めての使用
日常的な使用
お役立ちヒントや一口メモ
ケアと清掃
トラブルシューティング
テクニカルデータ
取り付け
騒音
環境的な問題
次のシンボルがこの取扱説明書の中で使われ
ています:
あなた自身の安全に関する重要な情報と、ど
のように機器の損傷を防ぐことができるかに
ついての情報。
般的な情報と助言
環境に関する情報
予告なしに仕様を変更することがあります。
安全についての情報
19
安全についての情報
安全のためおよび正しい使用法を確認するために、器具を初めて取付および使用する前に、
アドバイスや警告を含むこのユーザーマニュアルをよくお読みになってください。 不要な
間違いや事故を防ぐために、器具を使用する全ての人は操作方法および安全機能について熟
知していることを確認することが重要です。 それらのユーザーマニュアルを大切に保管し、
器具を譲渡あるいは再販された場合に、器具を使用する全ての人が器具の使用および安全性
について正しく知ることができるようにしてください。
生命と器具の安全性のために、これらのユーザー用指示の予防措置に従ってください。メー
カーは指示の予防措置の無視によって発生した損害については一切責任を負いかねます。
子供とお年寄りに対する安全性
• この器具は安全性について責任を負える者によって器具の使用に関する監視あるいは指
示を与えられた場合を除き、子供を含む人で身体的、感覚的あるいは精神的な障害を持つ
者、あるいは経験や知識のない者による使用を意図していません。
子供が器具で遊ばないように注意してください。
• 全ての梱包物を子供の手の届かない所に保管してください。 窒息の恐れがあります。
• 器具を廃棄する場合、プラグをソケットから抜き、接続ケーブルを切断(なるべく器具の
根本から)し、子供が感電しないようにと中に閉じ込められたりしないように、ドアを取
り外してください。
• もしこの器具で磁石によるドアが備え付けられていて、それをドアあるいは蓋の部分にス
プリングロック(ラッチ)を持つ旧型の器具と交換する場合、旧型の器具を廃棄する前
に、スプリングロックを使用不能にするようにしてください。 これは子供が窒息死する
危険性を防止してくれます。
一般的な安全
警告
本製品のカバーで囲われている、もしくは本製品内蔵の通風口を塞がないようにしてくださ
い。
• 器具はこのユーザーマニュアルの中で解説されているように、一般家庭における食料およ
び/あるいは飲料を保存することを意図としています。
• 解凍処理を早めるために、機械的な装置あるいは人工的な方法は用いないでください。
• メーカーによってこのために認められている場合を除き、冷蔵庫の中でその他の電気器具
(例えばアイスクリームメーカー)を使用しないでください。
• 冷蔵回路を破損しないようにしてください。
• 冷蔵イソブタン (R600a) は器具内の冷蔵回路の中に含まれており、それは環境に適応し
た高いレベルの天然ガスですが、引火性です。
器具の運搬および取り付け中に、冷蔵回路の部品が破損しないように気を付けてくださ
い。
万が一、冷蔵回路が破損した場合:
– 裸火および発火性のものは避けてください
– 器具が設置されている部屋を十分に換気してください
20
安全についての情報
• 本製品の仕様をどのような形であれ変更・改造することは危険です。電源コードの破損
は、ショート、発火または感電の原因になります。
警告
電気部品 (電源コード、プラグ、コンプレッサー) の交換は、危険を避けるため、認定を受け
たサービス代理店または有資格サービス担当者だけにお任せください。
1.
2.
電源コードは延長しないでください。
本製品後ろの電源プラグを押し潰したり破損させたりしないようご注意ください。
押し潰された、または破損した電源プラグは過熱発火の原因になります。
3. 必ず本製品の電源プラグに手が届くよう設置してください。
4. 電源コードを引っ張らないでください。
5. 電源プラグの差し込み口が緩い場合は、プラグを差し込まないでください。感電ま
たは発火のおそれがあります。
6. ランプカバーなしで本製品を運転しないでください。5) 庫内照明
• 本製品にはかなりの重量があります。本製品を移動する際は十分ご注意ください。
• 手が湿って(濡れて)いる場合は、冷凍庫内の部品などを取り外したり触れたりしないで
ください。皮膚の剥離やしもやけを起こすおそれがあります。
• 本製品を長時間直射日光にさらすことはお避け下さい。
• 電球6)この器具で使用されているのは、家庭用器具専用の特殊ランプです。室内の照明に
は適していません。
日常的な使用
• 本製品内のプラスチック部分に熱い鍋を置かないでください。
• 爆発の可能性がありますので、本製品内に可燃性のガスおよび液体を保管しないでくださ
い。
• 奥の背面にある排気口に直接触れるように食品を置かないでください7)
• 冷凍食品は、一度解凍したら再冷凍しないでください。
• 包装済み冷凍食品は冷凍食品製造元の指示に従って保存してください。
• 本製品の製造元が推奨する保存方法は必ずお守りください。関連する指示をご参照くだ
さい。
• 炭酸飲料または発泡性の飲料は冷凍庫に入れますと、飲料の容器内が加圧され破裂するお
それがあり、本製品破損の原因になりますので冷凍庫に保存しないでください。
• アイスキャンディーを本製品から取り出してすぐ食べるとしもやけになることがありま
す。
ケアと清掃
• 保守の前に、本製品のスイッチをオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてくださ
い。
• 金属製の物で本製品を清掃しないでください。
• 本製品の霜取りに先のとがった物を使用しないでください。プラスチックの霜取りべら
をご使用ください。
5) ランプカバーがあらかじめ見える場合。
6) ランプがあらかじめ見える場合。
7) 霜がつかないタイプの製品の場合。
安全についての情報
21
取付
電気の接続については、特定の段落の中に記載されている指示に従ってください。
• 器具を開梱し、破損個所があるかどうか調べてください。 破損している場合、器具を接
続しないでください。 破損が考えられる場合、お買い上げ店に直ちに連絡してください。
その場合、梱包は解かないでください。
• オイルがコンプレッサーに戻ることを可能にするために、器具を接続する前に最低 4 時間
空けることをお薦めします。
• 適切な空気の循環は器具の周りで行われなくてはならず、さもないと、オーバーヒートの
原因になります。 十分な換気を得るために、取り付けに関連した指示に従ってください。
• できる限り、製品の裏側は熱い部分(コンプレッサ、コンデンサ)に触れて火傷を防ぐた
めに、壁につけてください。
• 器具はラジエータあるいは調理器具の近くに設置しないでください。
• 器具を取り付けた後、メインプラグにアクセスできることを確認してください。
• 飲料水用水道にのみ接続してください。8)
修理
• 器具の修理に必要な電気作業を行う場合、有資格の電気技師あるいは技術を持っている者
によって行われなくてはなりません。
• この製品は認可されたサービスセンターによって修理されなくてはならず、また、純正の
スペアパーツのみが使用されなくてはなりません。
環境の保護
この器具は冷蔵回路あるいは絶縁材料のいずれかにおいても、オゾン層を破壊するガスは含
まれていません。 器具は通常のごみとして廃棄してはなりません。 絶縁フォームは引火性
のガスを含んでいます: 器具はお住まいの自治体で適用されている規定どおりに廃棄されな
くてはなりません。 熱交換器の近くの裏にある冷蔵装置を損傷することは避けてください。
この器具に使用されている材料で次の記号 の印がついているものはリサイクル可能で
す。
8) 給水接続部があらかじめ見える場合。
22
コントロールパネル
コントロールパネル
1
2
3
4
5
1
2
3
4
コントロールランプ
温度調節装置
FROSTMATIC ランプ
FROSTMATIC スイッチ
アラーム音リセットスイッチ
5 アラームランプ
スイッチを入れる
1.
2.
3.
4.
5.
6.
プラグをコンセントに差し込みます。
温度調節装置を回して「中」に設定します。
コントロールランプが点灯し 2 秒間だけ音が鳴り、本製品の電源が入ったことをお知ら
せします。
警告ランプが点滅してお知らせアラームが鳴り、本製品庫内の温度が高すぎることをお
知らせします。
FROSTMATIC スイッチを押すとお知らせアラームが止まります。
FROSTMATIC スイッチを再度押すと FROSTMATIC ランプが点灯します。冷凍庫が
運転を開始します。
スイッチを切る
1.
2.
本製品の電源を切るには、温度調節装置を「O」の位置まで回します。すると 2 秒だけ
音が鳴ります。
コントロールランプが消えます。
温度調節
本製品の中の温度は本体キャビネットの底にある温度調節装置によって制御されています。
本製品の運転に際し次の手順を行ってください。
• 温度調節つまみを回して「弱」に設定すると庫内温度が最も高くなります。
• 温度調節つまみを回して「強」に設定すると庫内温度が最も低くなります。
「中」設定が通常は最も適しています。
しかし、本製品内の温度が次の要因に影響されることを考慮し正しく設定してください。
• 室温
• 冷蔵庫の扉を開ける頻度
初めての使用
23
• 冷蔵庫に保存されている食品の量
• 本製品が置かれている場所
FROSTMATIC 機能
FROSTMATIC 機能は生鮮食品の冷凍時間を早めると同時に、すでに保存されている食品が
無駄に温められるのを防ぎます。
FROSTMATIC スイッチを押すと FROSTMATIC 機能を有効にできます。
FROSTMATIC ランプが点灯します。
この機能は FROSTMATIC スイッチを押すといつでも無効にできます。
FROSTMATIC ランプが消えます。
過度温度警告
冷凍庫内の温度が、冷凍された食品の安全な保存を保証できない温度まで上昇した場合(例:
停電など)、警告ランプが点滅し警告音が鳴ります。
1. アラーム音は、FROSTMATIC スイッチを押すことで止められます。
FROSTMATIC ランプが点灯します。
警告ランプは、再度、要求されている温度に達するまで点滅し続けます。
2. FROSTMATIC スイッチは警告ランプが消えたらすぐに解除できます。
FROSTMATIC ランプが消えます。
はじめて冷凍庫の電源を入れる時は、冷凍庫内が食品を安全に凍保存できる温度に冷えるま
で警告ランプが点滅します。
扉開放警告
冷蔵庫の扉を 90 秒以上開け放しているとアラーム音がなります。
通常の状態に戻る(扉がしっかり閉まる)とアラーム音は止まります。
どのような場合でも、アラーム音リセットスイッチを押してアラーム音を無効にします。
初めての使用
内部の掃除
器具を初めて使用する前に、内部と全ての内部の備品をぬるま湯と中性石鹸を使って洗浄す
ることによって、新品特有の匂いを取り除くことができます。その後、十分に乾かしてくだ
さい。
仕上げを傷めることになるので、洗剤あるいは研磨剤などは使用しないでください。
日常的な使用
生鮮食品の冷凍
冷凍庫は生鮮食品の保存および冷凍・急速冷凍された食品の長期保存に適しています。
生鮮食品を冷凍するには Fast Freeze 機能を少なくとも冷凍する食品を冷凍庫に入れる 24
時間前に有効にしておきます。
冷凍する生鮮食品は冷凍庫の上段 2 段に入れます。
24
お役立ちヒントや一口メモ
24 時間以内に冷凍できる食品の最大量については本製品内側に貼付のラベル、銘板に指定
されています。
冷凍は 24 時間かかります。この間、他の食品を冷凍するために追加しないでください。
24 時間が経過し、冷凍が完了したら、要求されている温度に戻します。(「温度調節」参照)
冷凍食品の保存
初めて電源を入れる場合、またはしばらく使用していたかった場合は、庫内に食品を入れる
前に本製品を 2 時間以上「強」設定で運転します。
たとえば停電などにより誤って解凍されてしまった場合、「立ち上がり時間」の覧にある技
術特性チャートに示された数値よりも長く電気の復旧に時間がかかった場合は、解凍された
食品を早めに消費するか、またはすぐに調理し、(冷めてから)再冷凍してください。
冷凍食品カレンダー
マークが異なる冷凍食品のタイプを示します。
番号が冷凍食品のタイプにふさわしい保存期間を月単位で示します。示された保存期間の
上限と下限のどちらを目安にするかについてはその食品を冷凍する前の品質よって決まり
ます。
解凍
急速冷凍・冷凍食品は、使用前に室温で解凍できます。
小さな塊であれば、冷凍庫から取り出してすぐ、凍ったまま調理できる場合もあります。こ
の場合、調理時間は長くなります。
蓄冷装置
冷凍庫にはひとつないしふたつの蓄冷装置がついており、これらは停電時や故障時に食品を
保存できる時間を延長します。
お役立ちヒントや一口メモ
冷凍のヒント
最も効果的に冷凍するために、以下の役に立つヒントを参考にしてください。
• 24 時間以内に冷凍できる食品の最大量は銘板に記載されています。
• 食品の冷凍には 24 時間かかります。この時間内に他の食品を追加することは避けてく
ださい。
• 高品質で鮮度の高い、清潔な食品のみを冷凍してください。
• 素早く完全に冷凍し、必要な分だけ解凍できるようあらかじめ食品を小分けしたり小さく
したりしてから冷凍してください。
• 食品をアルミ箔またはラップで包み、しっかりと密封してください。
• 新鮮で未冷凍の食品が冷凍済みの食品に触れないようにし、冷凍済みの食品の温度上昇を
避けてください。
ケアと清掃
25
• 脂肪の少ない食品のほうが脂肪の多い食品よりも上手く、長く保存できます。塩分は食品
の保存期間を縮めます。
• 製氷した氷を冷凍庫から取り出してすぐに口に入れると、しもやけを起こす可能性があり
ます。
• 保存期間がわかるようにそれぞれの冷凍食品のパックに冷凍した日の日付を入れること
を推奨します。
冷凍食品保存のヒント
本製品の性能を最大に引き出すために次のことを行ってください。
• 市販の冷凍食品は必ず小売店にて適切に保存されていたか確認してください。
• 食料品店から自宅冷凍庫までの冷凍食品の移動は必ず最短時間で行ってください。
• 頻繁にドアを開けたり必要以上に長い間ドアを開けっ放しにしないでください。
• 一度解凍したら食品はどんどん鮮度が落ち、再冷凍できません。
• 食品製造元が示す保存期間を超えないようにしてください。
ケアと清掃
小心!
メンテナンス作業を行う場合、事前に必ず電源コードを抜いてください。
この器具の冷蔵装置の中には炭化水素が含まれています; したがって、メンテナンスおよび
補充は認可された技術者によってのみ行われなくてはなりません。
定期的な清掃
本器具は定期的に清掃する必要があります。
• 温水に溶かした重炭酸ソーダ(0.5 lの水に 5ml)で内部と付属品を清掃します。
• 扉シールを定期的にチェックし、きれいで異物がないように拭きます。
• 水拭きし、完全に乾燥させます。
キャビネット内のパイプとケーブルを引っ張る、移動する、傷めることはしないでくださ
い。
洗剤、研磨剤、芳香性の高いクリーニング製品、ワックスポリッシュを内部の清掃に決して
使用しないでください。表面が傷つき、強い臭いが残ります。
1 年に 1 回、本製品の底部にある換気グリルを取り外して、掃除機でエアチャネルを掃除し
ます。これにより、器具の性能を改善し、消費電力を節減できます。
小心!
冷却システムを傷めないように注意してください。
多くの台所表面クリーナーにはこの器具に使用されているプラスチック部分を損傷する化
学薬品が含まれています。 この理由から、この器具の外側ケーシングはぬるま湯に洗浄液を
加えたもののみで掃除することを推奨します。
掃除した後、器具をメインの電源に接続してください。
26
ケアと清掃
冷凍庫の霜取り
一定量の霜は常にフリーザーの棚や最上段の周囲についています。
霜の厚さが 3~5 ミリ程度に達したら冷凍庫の霜取りを行ってください。
霜を取るには以下の指示の通りに行います。
1. 温度調節装置を回して「0」設定に合わせ電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 保存してある食品を、何枚か重ねた新聞紙などで包みできるだけ涼しい場所に置きま
す。
3. 扉を開け放します。
4. 3 つの大きな引き出しを取り出します。
5. 霜取りが完了したら、そこの小さな引き出しに溜まった水を捨て、庫内をよく拭いて乾
かします。
コンセントに電源プラグを差し込み、温度調整つまみを回して「中」設定に合わせます。「急
速冷凍」モードで最低 2 時間本製品を運転した後、先に取り出した食品を元に戻します。
エアチャネルの掃除
1.
2.
3.
4.
つの台座(1)を取り外して、換気グリッ
ド(2)を取り外します。
換気グリッドを掃除します。
解凍で生じた水が残っていないことを確
認しながら、エアデフレクタ(3)を慎重
に引き抜きます。
器具の下の部分を掃除機で掃除します。
3
2
1
休止期間
器具を長期間稼働しない場合、以下の注意が必要です:
1. 器具をコンセントから抜いてください
2. 食料品を全て取り出してください
3. 霜取りをし、器具および全ての備品を掃除してください
4. 不快な匂いを防ぐために、ドアを開けっ放しにしてください。
キャビネットを取り付けたままにする場合、停電などによって中の食料品が腐ることを防ぐ
ために、時々点検するように誰かに頼んでください。
トラブルシューティング
27
トラブルシューティング
警告
トラブルシューティングの前に、電源プラグをコンセントから抜きます。
このマニュアルに記載されていないトラブルシューティングは、有資格電気技術者か適格な
者に任せてください。
通常の使用時に音(コンプレッサ、冷却材の循環)がします。
問題
考えられる原因
解決方法
本製品が動作しない。コン
トロールランプが点滅しな
い
本製品に電源が入っていない。
本製品のスイッチを入れる。
電源プラグがコンセントに正し
く接続されていない。
電源プラグをコンセントに正しく
接続する。
本製品に電源が供給されていな
い。コンセントに電圧がない。
別の電気器具をコンセントに接続
する。
有資格電気技術者に連絡する。
コントロールランプが点滅
する。
本製品が正しく作動していない。 有資格電気技術者に連絡する。
警告ランプが点滅する。
冷凍庫内の温度が高すぎる。
「過度温度警告」を参照。
アラーム音が鳴る。
冷凍庫内の温度が高すぎる。
「過度温度警告」を参照。
扉が開放されている。
コンプレッサの動作が連続
する。
扉を閉めます。
温度が正しく設定されていない。 設定温度を高くする。
扉がしっかり閉じていない。
「扉を閉じる」を参照。
扉を頻繁に開けすぎている。
扉を必要以上に長く開けたままに
しない。
入れる物の温度が高すぎる。
保管する前に、入れる物の温度を
室温まで下げる。
室内温度が高すぎる。
室内温度を下げる。
「急速冷凍」機能のスイッチが入 「急速冷凍機能」を参照する。
っている。
冷凍庫内の温度が低すぎる。 温度調節つまみが正しく設定さ
れていない。
設定温度を高くする。
「急速冷凍」機能のスイッチが入 「急速冷凍機能」を参照する。
っている。
冷凍庫内の温度が高すぎる。 温度調節装置が正しく設定され
ていない。
扉がしっかり閉じていない。
設定温度を低くする。
「扉を閉じる」を参照。
28
テクニカルデータ
問題
霜が多すぎる。
考えられる原因
解決方法
入れる物の温度が高すぎる。
保存する前に、入れる物の温度を
室温まで下げる。
多くの物が同時に保存されてい
る。
同時に保存するものを少なくす
る。
保存する製品同志がくっつきす
ぎている。
冷気が循環するように製品を保存
する。
食品がきちんと包まれていない。 食品きちんと包む。
扉がしっかり閉じていない。
温度調節つまみが正しく設定さ
れていない。
「扉を閉じる」を参照。
設定温度を高くする。
ドアを閉める
1.
2.
3.
ドアのガスケットを掃除してください。
必要であれば、ドアを調整してください。 「取り付け」を参照してください。
必要であれば、不良のドアガスケットを交換してください。 サービスセンターにお問
い合わせください。
テクニカルデータ
外形寸法
高さ
815 mm
幅
596 mm
奥行き
550 mm
立ち上がり時間
29 時間
電圧
230-240 V
周波数
50 Hz
技術情報は本製品内の左側の側面にある銘板およびエネルギーラベルに記載されています。
取り付け
警告
器具を取り付ける前に、「安全についての情報」を安全性及び器具の正しい操作方法のため
によくお読みになってください。
配置
本器具は、乾燥した換気のよい室内(ガレージまたは地下室)に設置できますが、最適な性
能を得るためには、本機器の定格プレートに記載されているクライメートクラスに周囲温度
が対応する場所に設置してください。
騒音
クライメートクラス
29
周囲温度
SN
+10°C~+ 32°C
N
+16°C~+ 32°C
ST
+16°C~+ 38°C
T
+16°C~+ 43°C
電気の接続
差し込む前に、評価プレートに記載されている電圧と周波数がご家庭の電力供給に相応して
いることを確認してください。
器具はアースされなくてはなりません。 電力供給ケーブルプラグはこのために、接点が提供
されています。 ご家庭の電力供給ソケットがアースされていない場合、有資格の電気技師に
相談をしながら、現行の規定に準じつ別のアースに器具を接続してください。
上記の安全に対する注意を遵守しなかった場合、メーカーは一切の責任を負いかねます。
この器具は E.E.C. 指針を遵守しています。
騒音
通常の使用時に音(コンプレッサ音、冷却材の循環音)がいくらか出ます。
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
30
騒音
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
環境的な問題
CRACK!
31
CRACK!
環境的な問題
製品またはパッケージ上の マークは、製品を 家庭廃棄物として処理できない場合がある
ことを示し ています。このマークが付いた製品は、電気電子機器 リサイクル業者にて、回
収処分してもらってください。 製品の不正な廃棄処理は、環境や人体に害を及ぼす原 因と
なりますので、製品の処分は正しく行ってくださ い。 製品リサイクルの詳細については、
市町村役所、家庭 廃棄物サービス事業者、または製品購入店にお問い合 わせください
32
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette
produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom
funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være
sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har
full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av
produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEGproduktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt.
Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og
utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra
spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til
poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
Innhold
33
INNHOLD
34
37
38
38
39
40
42
43
43
44
46
Sikkerhetsinformasjon
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige råd og tips
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Støy
Miljøhensyn
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige
sikkerhet og informasjoner om hvordan du
kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer
34
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For
å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger
eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de
ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få
elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
Sikkerhetsinformasjon
35
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller endre dette produktet på noen måte. All skade
på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
Strømledningen må ikke forlenges.
Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på produktet. Et sammenklemt
eller skadet støpsel kan overopphetes og medføre brann.
Pass på at du kan komme til produktets støpsel.
Ikke trekk i strømledningen.
Ikke sett i støpselet hvis kontakten er løs. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Dette produktet må ikke brukes uten lampedeksel9) til innvendig belysning.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når det flyttes.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Unngå å utsette produktet for direkte sollys over lengre tid.
Lyspærer10) som brukes i dette produktet er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen.11)
Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.
Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
9) Hvis lampedekselet skal brukes
10) Hvis produktet er utstyrt med lys
11) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
36
Sikkerhetsinformasjon
Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må
du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må bare kobles til drikkevannsforsyning.12)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet
må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i
isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.
12) Hvis produktet er utstyrt med vanntilkobling.
Betjeningspanel
37
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Kontrollampe
Termostatbryter
FROSTMATIC-lampe
FROSTMATIC-bryter
Bryter for tilbakestilling av lydalarm
5 Alarmlampe
Slå på
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sett støpslet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Kontrollampen tennes og du hører et lydsignal i to sekunder, som angir at produktet er
på.
Alarmlampen blinker, og lydalarmen aktiveres for å angi at temperaturen inne i produktet er for høy.
Trykk på FROSTMATIC-bryteren, og lydalarmen stanser.
Trykk på FROSTMATIC-bryteren en gang til, og FROSTMATIC -lampen tennes. Fryseskapet begynner å gå.
Slå av
1.
2.
For å slå av apparatet, drei termostatbryteren til "O"-stilling. Du vil høre en lyd i to sekunder.
Kontrollampen slukker.
Regulere temperaturen
Temperaturen i apparatet styres med termostatbryteren nederst på kabinettet.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøling.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå største kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
38
Første gangs bruk
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
FROSTMATIC-funksjon
FROSTMATIC -funksjonen fremskynder innfrysing av ferske matvarer og beskytter samtidig
allerede innlagte matvarer mot uønsket temperaturøkning.
Du kan aktivere FROSTMATIC -funksjonen ved å trykke på FROSTMATIC -bryteren.
FROSTMATIC -lampen tennes.
Denne funksjonen kan når som helst deaktiveres ved å trykke på FROSTMATIC -bryteren.
FROSTMATIC -lampen slokker.
Alarm ved for høy temperatur
Hvis temperaturen inne i fryseskapet har steget så mye at det ikke lenger er forsvarlig å
oppbevare frossen mat der (for eksempel på grunn av strømbrudd), blinker alarmlampen og
det høres en alarm.
1. Slå av lydalarmen ved å trykke på FROSTMATIC-bryteren.
FROSTMATIC -lampen tennes.
Alarmlampen blinker til den nødvendige temperaturen igjen er nådd.
2. FROSTMATIC -bryteren kan frigjøres straks alarmlampen har slokket.
FROSTMATIC -lampen slokker.
Når fryseskapet slås på for første gang, blinker alarmlampen helt til temperaturen har sunket til et nivå hvor det er forsvarlig å oppbevare frossen mat.
Alarm for åpen dør
Det høres en lydalarm hvis døren blir stående åpen i mer enn 90 sekunder.
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
Du kan slå lydalarmen av ved å trykke på tilbakestillingsknappen for lydalarm.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater.
Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Nyttige råd og tips
39
Når du vil fryse inn ferske matvarer, bør hurtigfrys Fast Freeze -funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, i de to øverste seksjonene.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en etikett
som sitter på innsiden av apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig, går du tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Regulere temperaturen").
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må
du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den
tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling)
Kalender for frossen mat
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder for de ulike matvaretypene. Om det er den øvre
eller nedre angitte verdien som gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet og behandling før
innfrysing.
Tining
Dypfryst eller fryst mat kan tines i romtemperatur før bruk.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar
tilberedningen lengre tid.
Fryseelementer
Det er en eller flere fryseelementer i fryseren; disse forlenger holdbarhetstiden for matvarene i tilfelle strømsvikt eller strømbrudd.
NYTTIGE RÅD OG TIPS
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;
40
Stell og rengjøring
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det
senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne
for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på
huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge
med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• Påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken.
• Påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid.
• Døren må ikke åpnes for ofte, og ikke stå åpen lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehør med mildt såpevann.
• Kontroller dørpakningene regelmessig, og vask dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Én gang hvert år bør du ta av ventilasjonsristen i bunnen av apparatet og rengjøre luftekanalene med støvsuger. Dette gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer strøm.
Stell og rengjøring
41
OBS
Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på frysehyllene og i området øverst i fryseren.
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Drei termostatbryteren til "0" og trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt
sted.
3. La døren stå åpen.
4. Ta ut de tre store skuffene.
5. Når avrimingen er ferdig, fjern alt vannet som har samlet seg i den nederste, lille skuffen, og tørk godt av innsiden av fryseren.
Sett støpselet i stikkontakten og vri termostatbryteren til medium innstilling. La apparatet
gå minst to timer i "Hurtigfrys"-modus, før du setter maten inn igjen i fryseren.
Rengjøre luftkanalene
1.
2.
3.
4.
Ta av sokkelen (1) og deretter ventilasjonsristen (2).
Rengjør ventilasjonsristen.
Trekk luftfordeleren (3) forsiktig ut og
kontroller at det ikke er igjen noe vann
fra avrimingen.
Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.
3
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.
2
1
42
Hva må gjøres, hvis...
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen
for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av
kvalifisert elektriker eller faglært person.
Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Apparatet virker ikke. Kon- Apparatet er slått av.
trollampen blinker ikke.
Løsning
Slå apparatet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Kople et annet elektrisk apparat
til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Kontrollampen tennes.
Apparatet virker ikke som det
skal.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Alarmlampen blinker.
Temperaturen i fryseren er for
høy.
Se etter i "Unormal temperaturalarm"
Du hører en lydalarm
Temperaturen i fryseren er for
høy.
Se etter i "Unormal temperaturalarm"
Døren står åpen.
Lukk døren.
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
apparatet.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Hurtigfrys-funksjonen er slått
på.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen"
("Fast Freeze").
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Hurtigfrys-funksjonen er slått
på.
Se under "Hurtigfrys-funksjonen"
("Fast Freeze").
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen i fryseren er
for lav.
Tekniske data
Problem
Temperaturen i fryseren er
for høy.
Mulig årsak
43
Løsning
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
apparatet.
Det er lagt mange matvarer inn i Legg færre matvarer inn i apparaapparatet samtidig.
tet samtidig.
Det er for mye rim.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Maten er ikke innpakket skikkelig.
Pakk inn maten skikkelig.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se under "Lukke døren".
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Montering".
Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Tid, temperaturøkning
29 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og
på energietiketten.
MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om
korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
44
Støy
Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt, godt ventilert rom innendørs (garasje eller en kjeller), men for optimal effekt bør det plasseres på et sted der romtemperaturen samsvarer
med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
STØY
Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
Støy
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
45
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
46
Miljøhensyn
CRACK!
CRACK!
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
47
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para
lhe oferecer um desempenho impecável durante vários
anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida
mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar
em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita
para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a
funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de
acessórios projectados e concebidos de acordo com os
padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios
de cozinha especializados a cestos de talheres, de
suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
48
Índice
ÍNDICE
49
52
53
54
55
55
57
59
59
60
62
Informações de segurança
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e dicas úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Ruídos
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
49
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as
suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques
eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura integrada, sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como
explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos
aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um
gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
50
Informações de segurança
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
2.
3.
4.
5.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
Não puxe o cabo de alimentação.
Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe um risco de choque eléctrico
ou incêndio.
6.
•
•
•
•
Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada13) de iluminação interior.
Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo
gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
Lâmpadas 14)utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
•
•
•
•
•
Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 15)
Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante
do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
13) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
14) Se as lâmpadas estiverem previstas.
15) Se o aparelho for Frost Free.
Informações de segurança
51
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação eléctrica da
tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 16)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito
refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
16) Se estiver prevista uma ligação hídrica
52
Painel de controlo
PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Luz-piloto
Regulador de temperatura
Luz FROSTMATIC
Botão FROSTMATIC
Botão de reiniciação do alarme sonoro
5 Luz de alarme
Ligar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.
Rode o regulador de temperatura para a direita para uma definição média.
A luz-piloto acende-se e é emitido um som durante apenas 2 segundos, indicando que
o aparelho está ligado.
A luz de alarme fica intermitente e é emitido o alarme do sinal sonoro, indicando que a
temperatura no interior do aparelho está demasiado elevada.
Prima o botão FROSTMATIC e o sinal sonoro de alarme desliga-se.
Prima o botão FROSTMATIC novamente e a luz FROSTMATIC acende-se. O congelador
começa a funcionar.
Desligar
1.
2.
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O" e será
emitido um sinal sonoro durante apenas 2 segundos.
O indicador luminoso desliga-se.
Regulação da temperatura
A temperatura no aparelho é controlada pelo regulador de temperatura localizado na base
do armário.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Primeira utilização
53
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Função FROSTMATIC
A função FROSTMATIC acelera a congelação de alimentos frescos e também protege os alimentos já armazenados contra um aquecimento indesejado.
Pode activar a função FROSTMATIC premindo o botão FROSTMATIC .
A luz FROSTMATIC acende-se.
É possível desactivar a função em qualquer altura premindo o botão FROSTMATIC .
A luz FROSTMATIC apaga-se.
Alarme de temperatura excessiva
Se a temperatura no interior do congelador tiver subido até um valor em que o armazenamento seguro de alimentos congelados deixe de estar assegurado (por exemplo, devido a
uma falha de energia), a luz de alarme fica intermitente e é emitido um alarme sonoro.
1. Desligue o som de aviso premindo o botão FROSTMATIC.
A luz FROSTMATIC acende-se.
A luz de alarme fica intermitente até que a temperatura necessária seja novamente alcançada.
2. Pode libertar o botão FROSTMATIC assim que a luz de alarme se apagar.
A luz FROSTMATIC apaga-se.
Ao ligar o congelador pela primeira vez, a luz de alarme fica intermitente até que a temperatura baixe para um nível seguro para o armazenamento de alimentos congelados.
Alarme de porta aberta
É emitido um sinal acústico quando a porta é deixada aberta durante mais de 90 segundos.
Quando as condições normais forem restabelecidas (porta fechada), o alarme sonoro pára.
Em qualquer caso, prima o botão de reiniciação do alarme acústico para desactivar o alarme
acústico.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo,
de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
54
Utilização diária
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a
conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função Fast Freeze , pelo menos, 24 horas antes de
colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.
Volte a colocar nos dois compartimentos superiores os alimentos frescos a congelar.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada
na chapa de identificação, uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
Após 24 horas, quando o processo de congelação tiver terminado, regresse à temperatura
desejada (ver "Regulação de temperatura").
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas
nas definições mais elevadas.
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Calendário de alimentos congelados
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de
alimentos congelados. A validade dos limites superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Descongelação
Os alimentos congelados ou ultra-congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados à temperatura ambiente.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Acumuladores de frio
O congelador está equipado com um ou mais acumuladores de frio; estes aumentam o
tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente eléctrica ou de avaria.
Sugestões e dicas úteis
55
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura;
o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser
congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a
recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
56
Manutenção e limpeza
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• Limpe o interior e os acessórios com água morna e bicarbonato de soda (5 ml para 0,5
litros de água)
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Uma vez por ano, remova a grelha de ventilação na base do aparelho e limpe os canais de
ventilação com um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
CUIDADO
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5
mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Rode o regulador de temperatura para a posição "0" e desligue a ficha de alimentação
da tomada eléctrica.
2. Retire todos os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local fresco.
3. Deixe a porta aberta.
4. Retire as três gavetas grandes.
5. Quando a descongelação estiver concluída, remova a água acumulada na gaveta pequena da base e seque bem o interior.
Introduza a ficha na tomada de parede e rode o controlo do termóstato para uma regulação média. Em seguida, deixe o aparelho funcionar durante pelo menos duas horas no modo de Congelação Rápida, volte a colocar nos compartimentos os alimentos anteriormente
removidos.
O que fazer se…
57
Limpar os canais de ar
1.
2.
3.
4.
Retire o rodapé (1) e, em seguida, a grelha de ventilação (2).
Limpe a grelha de ventilação.
Retire cuidadosamente o deflector do ar
(3), certificando-se de que não fica água
resultante da descongelação.
Limpe a parte inferior do aparelho com
um aspirador.
3
2
1
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da electricidade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios
4. deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar odores indesejados.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).
Problema
O aparelho não funciona.
O indicador luminoso não
pisca.
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida
na tomada.
Ligue a ficha de alimentação
eléctrica correctamente à tomada.
58
O que fazer se…
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho não tem alimentação. Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
O indicador luminoso pisca.
O aparelho não está a funcionar
correctamente.
Contacte um electricista qualificado.
A luz de alarme pisca.
A temperatura no congelador
está demasiado alta.
Consulte "Alarme de temperatura
excessiva".
É emitido o alarme acústico.
A temperatura no congelador
está demasiado alta.
Consulte "Alarme de temperatura
excessiva".
A porta é deixada aberta.
Feche a porta.
A temperatura não está definida
correctamente.
Defina uma temperatura mais alta.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta
mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está
demasiado alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
demasiado alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A função Congelação Rápida está ligada.
Consulte "Função Congelação Rápida".
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Defina uma temperatura mais alta.
A função Congelação Rápida está ligada.
Consulte "Função Congelação Rápida".
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Defina uma temperatura mais
baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está
demasiado alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Muitos produtos armazenados
ao mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao
mesmo tempo.
Os produtos estão demasiado
perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura no congelador está demasiado baixa.
A temperatura no congelador está demasiado alta.
Dados técnicos
Problema
Existe demasiado gelo.
Possível causa
59
Solução
Os alimentos não estão embalados correctamente.
Embale os alimentos correctamente.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Defina uma temperatura mais alta.
Fechar a porta
1.
2.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
DADOS TÉCNICOS
Dimensão
Altura
815 mm
Largura
596 mm
Profundidade
550 mm
Autonomia com corte de energia
29 h
Voltagem
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características, no lado esquerdo do interior do aparelho, e na etiqueta de energia.
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num ambiente interior seco e com boa ventilação
(garagem ou cave) mas, para um desempenho óptimo, instale este aparelho num local onde
a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características
do aparelho:
60
Ruídos
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com
um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as
normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
Ruídos
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
61
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
62
Preocupações ambientais
CRACK!
CRACK!
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
63
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
64
Innehåll
INNEHÅLL
65 Säkerhetsinformation
68 Kontrollpanel
69 När maskinen används första
gången
70 Daglig användning
71 Råd och tips
71 Underhåll och rengöring
73 Om maskinen inte fungerar
75 Tekniska data
75 Installation
76 Buller
77 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
65
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess
skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
66
Säkerhetsinformation
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på
något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampskydd sitter på plats17)
över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna18)som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda
för användning i produkten. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
•
•
•
•
•
•
Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.19)
Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.
17) Om produkten har ett lampskydd.
18) Om produkten har en lampa.
19) Om produkten är frostfri.
Säkerhetsinformation
67
Installation
För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken
för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
• Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 20)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt
som är märkta med symbolen kan återvinnas.
20) Om produkten har en vattenanslutning.
68
Kontrollpanel
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Nätindikering
Temperaturreglage
FROSTMATIC-lampa
FROSTMATIC-knapp
Knapp för återställning av larm
5 Larmindikering
Slå på
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Nätindikeringen tänds och en ljudsignal avges i 2 sekunder för att indikera att produkten är strömförsörjd.
Larmindikeringen blinkar och larmsignalen aktiveras för att indikera att temperaturen i
produkten är för hög.
Tryck på FROSTMATIC-knappen så avaktiveras larmsignalen.
Tryck på FROSTMATIC-knappen igen så tänds FROSTMATIC -lampan. Frysen aktiveras.
Stänga av produkten
1.
2.
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget varpå en ljudsignal
avges i 2 sekunder.
Nätindikatorn slocknar.
Temperaturreglering
Temperaturen i produkten ställs in med temperaturreglaget som sitter längst ned på fronten.
Gör så här för att reglera produkten:
• Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten
beror på:
• rumstemperaturen
När maskinen används första gången
69
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering
FROSTMATIC-funktionen
FROSTMATIC -funktionen accelererar infrysningen av färska varor och skyddar samtidigt redan frusen mat från oönskad uppvärmning.
Du kan aktivera funktionen FROSTMATIC genom att trycka på knappen FROSTMATIC .
Kontrollampan för FROSTMATIC tänds.
Det går att avaktivera funktionen när som helst genom att trycka på knappen FROSTMATIC .
FROSTMATIC -lampan slocknar.
Temperaturlarm
Om temperaturen i frysen har stigit så mycket att säker förvaring av frysta livsmedel inte
längre är säkerställd (till exempel på grund av ett strömavbrott) blinkar larmindikeringen
och larmet ljuder.
1. Stäng av larmet genom att trycka på FROSTMATIC-knappen.
Kontrollampan FROSTMATIC tänds.
Larmindikeringen blinkar tills önskad temperatur uppnåtts igen.
2. FROSTMATIC -knappen kan slås ifrån så snart larmindikeringen slocknar.
FROSTMATIC -lampan slocknar.
När frysen slås på för första gången blinkar larmindikeringen tills temperaturen sjunkit till
en nivå som är säker för förvaring av frysta livsmedel.
Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges när dörren har lämnats öppen längre än 90 sekunder.
När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Tryck ändå på ljudlarmets återställningsknapp för att inaktivera larmet.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos
nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
70
Daglig användning
DAGLIG ANVÄNDNING
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färska matvaror, låt Fast Freeze -funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.
Placera den färska maten som skall frysas in i de två övre facken.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på
frysens insida.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in annan mat som skall frysas in under denna
period.
När infrysningen är klar efter 24 timmar, återgå till önskad temperatur (se avsnittet "Temperaturreglering").
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två
timmar innan du lägger in några matvaror.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturökningstid, måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Kalender för frysta livsmedel
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan tinas vid rumstemperatur innan den används.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.
Kalla ackumulatorer
En eller flera kalla ackumulatorer medföljer i frysen. Dessa ökar tiden som matvarorna står
sig i frysen i händelse av ett strömavbrott eller funktionsfel.
Råd och tips
71
RÅD OCH TIPS
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa
sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in
under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du
dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna
är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att
du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5
liter vatten).
• Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
72
Underhåll och rengöring
• Skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanalerna med en dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs
med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.
Gör så här för att avlägsna frosten:
1. Vrid temperaturreglaget till "0"-läget och koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en
sval plats.
3. Låt dörren stå öppen.
4. Plocka ut de tre stora lådorna.
5. När avfrostningen är klar, avlägsna vattnet som har samlats i den lilla nedre lådan och
torka noga av insidan.
Anslut produkten till eluttaget igen och vrid termostaten till en medelhög inställning. Låt
produkten vara på i minst två timmar i Snabbinfrysning-läge innan du lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
Om maskinen inte fungerar
73
Rengöra luftkanalerna
1.
2.
3.
4.
Ta bort sockeln (1), sedan ventilationsgallret (2).
Rengör ventilationsgallret.
Dra försiktigt ut luftriktaren (3) och
kontrollera att det inte finns något vatten kvar efter avfrostningen.
Rengör den nedre delen av kylskåpet
med en dammsugare.
3
2
1
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför felsökning.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Produkten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Problem
Produkten fungerar inte.
Nätindikatorn blinkar inte.
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat
till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
74
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Nätindikatorn blinkar.
Produkten fungerar inte korrekt.
Kontakta en behörig elektriker.
Larmlampan blinkar.
Temperaturen i frysen är för
hög.
Se avsnittet "Larm vid övertemperatur".
Larmsignalen ljuder.
Temperaturen i frysen är för
hög.
Se avsnittet "Larm vid övertemperatur".
Dörren har lämnats öppen.
Stäng dörren.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Snabbinfrysning-funktionen är
aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Snabbinfrysning-funktionen är
aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Många matvaror har samtidigt
lagts in för förvaring.
Lägg in färre matvaror samtidigt
för förvaring.
Matvaror är placerade för nära
varandra.
Placera matvarorna så att kalluft
kan cirkulera.
Maten är inte inslagen ordentligt.
Förpacka maten ordentligt.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Kompressorn arbetar hela
tiden.
Temperaturen i frysen är
för låg.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Det har bildats för mycket
frost.
Stängning av dörren
1.
Rengör dörrtätningarna.
Tekniska data
2.
3.
75
Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
815 mm
Bredd
596 mm
Djup
550 mm
Frystid
29 h
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten på vänster sida inne i skåpet och på energietiketten.
INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men
för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur
som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
76
Buller
BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Miljöskydd
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
77
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
78
79
www.aeg.com/shop
211621388-A-082011
Download PDF

advertising