Progress | PK1206 | User manual | Progress PK1206 Brugermanual

Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Køleskab
Frigorifero
Kjøleskap
Frigorífico
PK1206
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Betjening
Daglig brug
Råd og tip
2
3
4
5
6
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Tekniske data
7
8
10
11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet
instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på
en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er
anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen og transportboltene.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette er
for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på radiatorer
eller komfurer, ovne eller kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes mod
væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Installér ikke dette apparat på områder,
der er for fugtige eller for kolde, som
f.eks. udhuse, garager og vinkældere.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
4 Progress
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til netstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det indeholder
isobutan (R600a), en naturgas med høj
biologisk nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at der
ikke er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker
i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Indvendigt lys
• Den type lampe, der bruges i dette
apparat, er ikke egnet til oplysning i
almindelige rum.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og opladning
af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder brændbar
gas. Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
BETJENING
Aktivering
Deaktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Progress 5
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske på,
at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
FORSIGTIG! Hvis den
omgivende temperatur er høj,
eller apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på det koldeste
trin, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed
falder.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden i pilenes retning,
indtil hylden er fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Indikator for temperatur
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
6 Progress
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere indstilling,
og temperaturindikatoren kontrolleres igen
efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har lagt friske madvarer i
apparatet, og når du har åbnet
døren gentagne gange i en
længere periode, er det normalt,
at indikatoren ikke viser OK.
Vent mindst 12 timer, inden du
justerer temperaturvælgeren
igen.
RÅD OG TIP
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant,
så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere
indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed
falder.
Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst
1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil
på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler, løg
og hvidløg må ikke lægges i køleskab,
med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller i
en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Progress 7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og service
og påfyldning af kølemiddel må
derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække i,
flytte eller beskadige evt. rør og/
eller ledninger i skabet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
FORSIGTIG! Når du flytter
skabet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være
tændt for apparatet: Bed nogen
se til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
8 Progress
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt
en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på én
gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at vandet ikke løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Kompressoren kører hele tiden.
Progress 9
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken
over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder madvarer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares
i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Der er for meget kondenseret
vand på køleskabets bageste
væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du ringe
til det nærmeste autoriserede
servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Udvid samtidigt det gennemsigtige
dæksel op og ned med fingrene, og
løsn det i pileretningen.
10 Progress
1
2
1
beregnet til husholdningsapparater. Den
maksimale effekt er angivet på
lampedækslet.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Kontrollér, om lampen lyser.
Lukning af døren
2. Udskift pæren med en, der har samme
effekt og form, og som er specielt
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
5 cm
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Progress 11
Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler
ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
TEKNISKE DATA
Tekniske data
Højde
mm
1219
Bredde
mm
540
Dybde
mm
550
Spænding
Volt
230 - 240
Hyppighed
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug venligst alle materialer markeret
med symbolet . Bortskaf al emballage
korrekt og hjælp med at beskytte miljøet og
fremtidige generationer. Bortskaf ikke
elektrisk udstyr mærket med -symbolet
sammen med det generelle
husholdningsaffald. Bortskaf alle elektriske
varer gennem kommunale indsamlinger,
eller hos kommunen, eller på kommercielle
genbrugscentre.
12 Progress
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Uso dell'apparecchiatura
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
12
13
15
15
17
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Installazione
Dati tecnici
17
19
21
22
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e
utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili
di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un
uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo
sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età 8 anni
e oltre e da persone con capacità ridotte, a condizione che
siano stati debitamente istruiti e/o supervisionati in merito
all'uso sicuro dell'apparecchiatura e a condizione che
comprendano i potenziali pericoli previsti.
Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo
adeguato.
Avvertenze di sicurezza generali
•
L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e
applicazioni simili, tra cui:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri ambienti
di lavoro
– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti
residenziali
Progress 13
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non
siano ostruite.
Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei
comparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di
quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi,
spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un propellente
infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una
persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per
il trasporto.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti di
sicurezza e le calzature adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno all'apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima di
collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l'apparecchiatura dove sia
esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura in
luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
14 Progress
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla
targhetta dei dati corrispondano a quelli
dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica con
contatto di protezione correttamente
installata.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di alimentazione, il
compressore). Contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo
la spina.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, scottature o scosse
elettriche.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Fare attenzione a non danneggiare il
circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale con
un alto livello di compatibilità ambientale,
tuttavia il gas è infiammabile.
• Nel caso di danno al circuito refrigerante,
assicurarsi che non si sviluppino fiamme
•
•
•
•
libere e scintille nel locale. Aerare bene
l'ambiente.
Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
Non conservare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Luce interna
• Il tipo di lampadina utilizzata per questa
apparecchiatura non può essere
utilizzato per l'illuminazione domestica
Pulizia e cura
AVVERTENZA! Vi è il rischio di
ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da personale
qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
Progress 15
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità locali
per ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti dell'unità
refrigerante che si trovano vicino allo
scambiatore di calore.
USO DELL'APPARECCHIATURA
Accensione
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello medio, ruotandolo in senso
orario.
Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente.
In condizioni normali, si consiglia
di utilizzare una regolazione
media.
Tuttavia, è importante ricordare
che la temperatura all'interno
dell'apparecchiatura dipende dai
seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della
porta,
• quantità di alimenti
conservati,
• posizione
dell'apparecchiatura.
1. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello basso per ottenere un
raffreddamento minimo.
2. Ruotare il regolatore di temperatura
verso l'impostazione massima per
aumentare l'intensità del
raffreddamento.
ATTENZIONE! Se la
temperatura ambiente è elevata
o l'apparecchiatura è a pieno
carico, l'impostazione alla
temperatura minima può
causare l'attivazione ininterrotta
del compressore e la formazione
di brina sulla parete posteriore.
In questo caso, impostare una
temperatura più elevata per
consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre così il
consumo di energia.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Posizionamento dei ripiani della
porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
16 Progress
1. Tirare gradualmente il ripiano nella
direzione indicata dalle frecce fino a
sbloccarlo.
2. Riposizionare secondo necessità.
Non usare strumenti metallici
per estrarre le vaschette dal
vano congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
Indicatore della temperatura
Per una corretta conservazione del cibo, il
frigorifero è corredato di un indicatore di
temperatura. Il simbolo sulla parete laterale
dell'apparecchiatura indica la zona più
fredda del frigorifero.
Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero
permettono di posizionare i ripiani a diverse
altezze.
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro posto
sopra il cassetto delle verdure.
Produzione di cubetti di
ghiaccio
Questa apparecchiatura è dotata di una o
più vaschette per la produzione di cubetti di
ghiaccio.
Se appare OK (A), introdurre il cibo fresco
nello spazio indicato dal simbolo, se al
contrario appare (B), portare la manopola di
regolazione della temperatura a un livello
più basso e attendere 12 ore prima di
controllare di nuovo l'indicatore della
temperatura.
A
OK
B
OK
Dopo aver introdotto del cibo
fresco nell'apparecchiatura o
dopo aver aperto ripetutamente
o a lungo la porta, è normale
che l'indicatore non visualizzi
OK; attendere almeno 12 ore
prima di regolare nuovamente la
manopola di regolazione della
temperatura.
Progress 17
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
Consigli per la refrigerazione
dei cibi freschi
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
Per ottenere risultati ottimali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle serpentine
quando viene pompato il refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
Regolatore della Temperatura è
impostato su un valore basso e
l'apparecchiatura è a pieno carico, il
compressore può funzionare in maniera
ininterrotta, causando la formazione di
brina o di ghiaccio sull'evaporatore. In tal
caso, ruotare il Regolatore della
Temperatura verso temperature più
calde per consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre il consumo
energetico.
• non introdurre alimenti o liquidi caldi nel
vano frigorifero
• coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte
• disporre gli alimenti in modo da garantire
un'adeguata circolazione dell'aria
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta in
appositi sacchetti e collocata sul ripiano
di vetro, sopra il cassetto delle verdure.
La carne può essere conservata al
massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente e
riporla in un apposito cassetto. Non
conservare in frigorifero banane, patate,
cipolle o aglio se non confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un apposito
contenitore sottovuoto oppure avvolgerli
in un foglio di alluminio o in un sacchetto
di polietilene per limitare il più possibile la
presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla griglia
portabottiglie.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Avvertenze generali
ATTENZIONE! Prima di
qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi nell’unità di
raffreddamento, pertanto le
operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere eseguite
esclusivamente da personale
autorizzato.
18 Progress
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non sono
lavabili in lavastoviglie.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti, polveri abrasive,
detergenti a base di cloro od
olio, dato che potrebbero
danneggiare le finiture.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente dall'evaporatore
del vano frigorifero ogni volta che il
motocompressore si arresta. L'acqua di
sbrinamento giunge attraverso un condotto
in un apposito recipiente posto sul retro
dell'apparecchiatura, sopra il
motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al
centro del canale sulla parete posteriore,
per evitare che l'acqua fuoriesca sugli
alimenti.
Pulizia periodica
ATTENZIONE! Evitare di tirare,
spostare o danneggiare tubi e/o
cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Prestare
attenzione a non danneggiare il
sistema refrigerante.
ATTENZIONE! Quando si
sposta l'apparecchiatura,
sollevarla per il bordo anteriore,
così da non graffiare il
pavimento.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le guarnizioni
della porta ed eliminare con un panno
umido tracce di sporco e residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il compressore
sul retro dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura
riducendone i consumi di energia.
Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per
un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
4. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
AVVERTENZA! Se si desidera
mantenere l'apparecchiatura
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare che
gli alimenti si deteriorino in caso
di interruzione della corrente
elettrica.
Progress 19
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.
Inserire correttamente la spina nella presa di alimentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un altro apparecchio elettrico. Rivolgersi ad
un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumorosa.
L'apparecchio non è appoggiato in modo corretto.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
La lampadina non si accende.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampada è guasta.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampada".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Uso dell'apparecchiatura".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo
caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente
prima di introdurli.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
Scorre dell'acqua sul pannello posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automatico, la brina che si forma
sul pannello posteriore si
scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
All'interno del frigorifero scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Il compressore rimane sempre in funzione.
20 Progress
Problema
Causa possibile
Soluzione
Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti
direttamente contro la parete
posteriore.
Presenza di acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non
viene scaricata nella bacinella
di evaporazione posta sopra
il compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo
bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti
è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco alla volta.
Il coperchio viene aperto frequentemente.
Aprire la porta solo se necessario.
L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchio.
Adottare le misure necessarie
per garantire una corretta circolazione dell'aria fredda.
La porta è stata aperta con
eccessiva frequenza.
Aprire la porta solo se necessario.
La porta non è stata chiusa
completamente.
Controllare che la porta sia
chiusa completamente.
Il cibo conservato non è stato
avvolto nell'apposito materiale.
Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato prima
di riporli all'interno dell'apparecchiatura.
Hai cercato di ri-aprire la porta subito dopo averla chiusa.
Attendere alcuni secondi fra
la chiusura e la riapertura della porta.
C'è troppa acqua condensata sulla parete posteriore del
frigorifero.
La porta non si apre facilmente.
Se il consiglio non da risultati,
contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato più
vicino.
Sostituzione della lampadina
L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a LED a
lunga durata.
Progress 21
ATTENZIONE! Estrarre la spina
dalla presa di corrente.
1. Contemporaneamente, con le dita
espandere verso l'alto e verso il basso
la copertura trasparente e sfilarla in
direzione delle frecce.
1
2. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e forma, specificamente
studiata per gli elettrodomestici. La
potenza massima consentita è indicata
sul coprilampada.
3. Rimontare il coprilampada.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Aprire la porta.
Controllare che la luce si accenda.
Chiusura della porta
2
1
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
difettose. Contattare il Centro di
Assistenza autorizzato.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta dei dati del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
Classe
climatica
Temperatura ambiente
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se non
si rispettano le temperature
indicate. Il corretto
funzionamento può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate. In caso di
dubbi sul luogo di installazione
dell'apparecchiatura, contattare
il venditore, il nostro Centro di
Assistenza o il rivenditore
autorizzato più vicino.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura deve
essere sufficiente.
22 Progress
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla
targhetta dei dati corrispondano a quelle
dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra. La spina del cavo di
alimentazione è dotata di un apposito
contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in conformità
alle norme in vigore, rivolgendosi a un
elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità
qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme alle
direttive CEE.
DATI TECNICI
Dati tecnici
Altezza
mm
1219
Larghezza
mm
540
Profondità
mm
550
Tensione
Volt
230 - 240
Frequenza
Hz
50
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare tutti i materiali contrassegnati dal
simbolo . Smaltire in modo adeguato tutti
i materiali da imballaggio e contribuire alla
protezione dell'ambiente e delle future
generazioni. Non smaltire la strumentazione
elettrica contrassegnata col simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire
tutti i beni elettrici tramite i sistemi di
raccolta locali, oppure presso l'autorità
locale o presso i centri di riciclaggio.
Progress 23
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Bruk
Daglig bruk
Råd og tips
23
24
25
26
27
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Tekniske data
28
29
31
32
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover,
og av personer med reduserte evner hvis de har tilsyn og/
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Generelt om sikkerhet
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den
innebygde strukturen fri for hindringer.
24 Progress
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er
av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med
brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette er
for at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke installer produktet der det er direkte
sollys.
• Ikke monter dette produktet på steder
som er for fuktige eller kalde, slik som
konstruksjonstilbygg, garasjer eller
vinkjellere.
• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt med
servicesenteret eller en elektriker for å
endre de elektriske komponentene.
Progress 25
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen. Den inneholder
isobutan (R600a), en naturgass uten
innvirkning på miljøet. Denne gassen er
brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at
det ikke er flammer og antenningskilder i
rommet. Ventiler rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i nærheten
av plastdelene til produktet.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder hydrokarbon
i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling
av enheten må kun foretas av en
kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har
tinet samle seg i bunnen av produktet.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og dyr
blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet er
ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
Innvendig belysning
• Typen lampe som brukes i dette
produktet egner seg ikke til
rombelysning
BRUK
Slå på
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
26 Progress
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå av produktet.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Vanligvis er middels innstilling
mest passende.
Likevel bør du huske på at
temperaturen inne i produktet
avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres,
• produktets plassering.
2. Drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå maksimal
kjøleeffekt.
FORSIKTIG! Dersom
romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder
matvarer og produktet er innstilt
på laveste temperatur, vil
produktet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det
danne seg rim på bakveggen. I
så fall må bryteren stilles på en
høyere temperatur, slik at den
automatiske
avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed
reduseres.
1. Vri temperaturregulatoren mot en lavere
innstilling for å stille inn minste
kuldenivå.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Plassere dørhyllene
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av beholdere av forskjellig
størrelse.
1. Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til
den løsner.
2. Flytt etter behov.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
Isterningproduksjon
Dette produktet er utstyrt med en eller flere
brett for produksjon av isterninger.
Progress 27
Ikke bruk gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
A
OK
B
OK
Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er kjøleskapet
utstyrt med temperaturindikator. Symbolet
på sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis ikke OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke (B),
må du justere temperaturkontrolleren til den
kaldeste innstillingen og vente i 12 timer før
du kan kontrollere temperaturindikatoren på
nytt.
Etter at det er satt fersk mat inn i
produktet eller døren har blitt
åpnet gjentatte ganger eller over
en lengre periode, er det
normalt at indikatoren ikke å vise
OK, vent minst 12 timer før du
justerer temperaturregulatoren.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden av
produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav temperatur
og produktet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til
at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreier du
termostatbryteren til en varmere
innstilling slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet
• dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt
• plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
28 Progress
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det følger
med) på flaskehyllen.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til prduktet
er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne
den typiske lukten som sitter i flunkende
nye produkter. Husk å tørke nøye.
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i
en beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å
hindre at vannet flommer over og drypper
ned på maten inne i kjøleskapet.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert vaskemiddel,
da dette vil skade finishen.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i kabinettet.
Perioder uten bruk
FORSIKTIG! Unngå skader på
kjølesystemet.
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre
tid tas følgende forholdsregler:
FORSIKTIG! Når du skal flytte
skapet, løft den i fremkant for
ikke å skrape opp gulvet.
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
Progress 29
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
ADVARSEL! Hvis du vil la
produktet stå på, bør du be
noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å unngå at
matvarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig
i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samtidig.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet
på merkeplaten.
Matproduktene som ble lagt
ned i produktet var for varm.
La matprodukter avkjøle seg
til romtemperatur før du legger den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.
Dette er korrekt.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
30 Progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperbrettet
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i produktet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn i
produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
produktet på samme tid.
Døren har vært åpnet for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
Døren ble åpnet for ofte.
Åpne produktets dør kun når
det er nødvendig.
Døren ble ikke ordentlig lukket.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i produktet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter den
ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Det er for mye kondensert
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Døren åpnes ikke så lett.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta kontakt
med nærmeste autoriserte
serviceverksted.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-taklys.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten.
Progress 31
1. Samtidig som man bruker fingrene til å
flytte det gjennomsiktige dekselet opp
og ned, hekt det av i retning av pilene.
1
2
1
spesielt beregnet på
husholdningsapparater. Makseffekten er
angitt på lampedekselet.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
2. Skift ut lyspæren med en pære med
samme effekt og form, og som er
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer utenfor
dette området. Korrekt drift kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet. Hvis
du er i tvil om hvor du skal
montere produktet, må du
kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
32 Progress
5 cm
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
TEKNISKE DATA
Tekniske data
Høyde
mm
1219
Bredde
mm
540
Dybde
mm
550
Energitilførsel
Volt
230 – 240
Frekvens
Hz
50
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden på
produktet og på energietiketten.
MILJØVERN
Resirkulere alle materialer merket med
symbolet . Kast all emballasje på riktig
måte og bidra til å beskytte miljøet og
fremtidige generasjoner. Ikke kast elektrisk
utstyr merket med symbolet sammen
med vanlig husholdningsavfall. Kast alle
elektriske varer via gjeldende kommunale
oppsamlingssteder, eller hos den lokale
myndigheten eller kommersielle
resirkuleringssentre.
Progress 33
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Funcionamiento
Uso diario
Consejos
33
34
36
36
37
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Datos técnicos
38
39
42
43
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable
de lesiones o daños producidos como resultado de una
instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas
instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades estén disminuidas
siempre que cuenten con las instrucciones y/o la supervisión
sobre uso del aparato de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de
los niños y deséchelo de forma adecuada.
Instrucciones generales de seguridad
•
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
34 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de
ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura
empotrada.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para
acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerante.
No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son del
tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de
aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
electricista cualificado puede
instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje y los pasadores
de transporte.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda circular
alrededor del aparato.
• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas de
cocción.
• La parte posterior del aparato se debe
colocar contra la pared.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No coloque este aparato en lugares
demasiado húmedos o fríos, como
anexos a una construcción, garajes o
bodegas.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• El aparato debe conectarse a tierra.
Progress 35
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en los
componentes eléctricos (como enchufe,
cable de alimentación, compresor).
Póngase en contacto con un electricista
o con el servicio técnico autorizado para
cambiar los componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar por
debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre
del enchufe.
Uso
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, quemaduras,
descargas eléctricas o
incendios.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• El utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de
aparatos de refrigeración, a menos que
el fabricante haya autorizado su
utilización
• Tenga cuidado para no dañar el circuito
de refrigerante. Contiene isobutano
(R600a), un gas natural con alto grado
de compatibilidad medioambiental. Este
gas es inflamable.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición en
la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
Luz interna
• El tipo de bombilla de este aparato no
es apto para iluminar la casa.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración. Solo una
persona cualificada debe realizar el
mantenimiento y la recarga de la unidad.
• Examine periódicamente el desagüe del
aparato y límpielo si fuera necesario. Si
el desagüe se bloquea, el agua
descongelada se acumulará en la base
del aparato.
Desecho
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los niños
y las mascotas queden encerrados en el
aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
36 Progress
FUNCIONAMIENTO
Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto
debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura
interior del aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se abre
la puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
1. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío
mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío
máximo.
PRECAUCIÓN! Si la
temperatura ambiente es
elevada o el aparato está
totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas más
bajas, puede mantenerse en
marcha de manera continua
provocando la formación de
escarcha en la pared posterior.
En tal caso, el mando debe
colocarse a temperatura más
elevada para permitir la
descongelación automática y
reducir así el consumo
energético.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Colocación de los estantes de
la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante en la
dirección de las flechas hasta que se
desenganche.
2. Vuelva a colocarlo según sea necesario.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con una
serie de guías para colocar los estantes del
modo que se prefiera.
Progress 37
Indicador de temperatura
Para almacenar correctamente los
alimentos, el frigorífico dispone de indicador
de temperatura. El símbolo de la pared
lateral indica el área más fría del frigorífico.
Si aparece OK (A), coloque los alimentos
frescos en el área indicada con el símbolo,
si no (B), ajuste el controlador de
temperatura en más frío y espere 12 horas
antes de volver a comprobar el indicador
de temperatura.
No coloque el estante de vidrio
por encima del cajón de
verduras para no impedir la
correcta circulación del aire.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos de
hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
A
OK
B
OK
Después de colocar alimentos
frescos en el aparato o después
de abrir la puerta repetidamente
o durante mucho tiempo, es
normal que el indicador no
muestre OK; espere al menos
12 horas para volver a ajustar el
control de temperatura.
CONSEJOS
Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales durante
el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el
serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente desde
el compresor cuando se bombea el
refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el interior
del aparato debido a la dilatación
térmica (un fenómeno físico natural no
peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador
de temperatura cuando se activa o
desactiva el compresor.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es alta, se ha
ajustado un valor de temperatura alto y
el aparato está totalmente lleno, el
compresor podría funcionar sin
detenerse y generar escarcha o hielo en
el evaporador. En tal caso, gire el
regulador de temperatura hasta valores
más bajos para facilitar la
descongelación automática y ahorrar en
el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración
de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
38 Progress
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación
• cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes
• coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre ellos
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras. Almacene la carne durante un
máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos: cubra
y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos como
plátanos, patatas, cebollas y ajos, a
menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o envuelva
o bolsas de polietileno para eliminar todo
el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas de
la puerta de la puerta o en el botellero (si
dispone de él).
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Advertencias generales
PRECAUCIÓN! Antes de
realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el
aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad de
refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga debe
ser realizada por personal
técnico homologado.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera vez,
lave su interior y todos los accesorios
internos con agua templada y jabón neutro
para eliminar el típico olor de los productos
nuevos. A continuación, seque todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro o
aceite, ya que podrían dañar el
acabado.
Limpieza periódica
PRECAUCIÓN! No mueva,
dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
PRECAUCIÓN! Tenga cuidado
para no dañar el sistema de
refrigeración.
PRECAUCIÓN! Al mover el
frigorífico, levántelo por el borde
frontal para no arañar el suelo.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos;
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la parte
posterior del aparato con un cepillo.
Esa operación mejorará el rendimiento
del aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Progress 39
Descongelación del frigorífico
Periodos de inactividad
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez que
se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes
precauciones:
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas para
que no se produzcan olores
desagradables.
ADVERTENCIA! Si desea
mantener el aparato encendido,
procure que alguien lo vigile de
vez en cuando para que los
alimentos de su interior no se
estropeen si se interrumpe el
suministro eléctrico.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato se apaga.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma
de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma de
corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.
El aparato no está bien apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
El aparato hace ruido.
40 Progress
Problema
Posible causa
Solución
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
La temperatura está ajustada
incorrectamente.
Consulte el capítulo de funcionamiento.
Se han introducido numerosos alimentos para congelar
al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban demasiado calientes.
Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, la
escarcha se derrite en la placa posterior.
Es correcto.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que
el agua fluya al colector de
agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
El agua de la descongelación
no fluye hacia la bandeja de
evaporación situada sobre el
compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura
no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlo.
El compresor funciona continuamente.
Progress 41
Problema
Hay demasiada agua de condensación en la pared posterior del frigorífico.
La puerta no se abre fácilmente.
Posible causa
Solución
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la
puerta.
No hay circulación de aire frío
en el aparato.
Compruebe que el aire frío
circula libremente en el aparato.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando
sea necesario.
La puerta no se cierra completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamente.
Los alimentos guardados no
están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente antes de guardarlos en el aparato.
Ha intentado volver a abrir la
puerta inmediatamente después de cerrarla.
Espere unos segundos entre
el cierre y la reapertura de la
puerta.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio
técnico autorizado más
cercano.
Cambio de la bombilla
1
2
1
El aparato está equipado con
una luz LED interior de larga
duración.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de corriente.
1. Al mismo tiempo, expanda con los
dedos arriba y abajo la tapa
transparente y desengánchela en la
dirección de las flechas.
2. Cambie la bombilla por otra de la
misma potencia y forma, diseñada
específicamente para
electrodomésticos. La potencia máxima
se indica en la tapa de la bombilla.
3. Vuelva a colocar la tapa de la bombilla.
4. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
5. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
42 Progress
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ubicación
Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento, instale
el aparato alejado de fuentes de calor,
como radiadores, calderas, luz solar
directa, etc. Asegúrese también de que el
aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del aparato.
Se puede producir algún
problema de funcionamiento en
algunos modelos cuando se
usan fuera de ese rango. Solo
se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del rango
de temperatura especificado. Si
tiene cualquier duda respecto al
lugar de instalación del aparato,
consulte al vendedor, a nuestro
servicio de atención al cliente o
al servicio técnico autorizado
más cercano.
Colocación
Requisitos de ventilación
Instale el aparato en un lugar interior seco y
bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de
características del aparato.
El aire debe poder circular libremente por la
parte posterior del aparato.
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la frecuencia
indicados en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
Progress 43
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas CEE.
DATOS TÉCNICOS
Datos técnicos
Alto
mm
1219
Ancho
mm
540
Fondo
mm
550
Voltaje
Voltios
230 - 240
Frecuencia
Hz
50
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el lado
exterior o interior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Por favor, recicle todos los materiales con
domésticos normales. Deseche todos los
productos eléctricos a través de los
sistemas de recogida locales pertinentes,
en los puntos limpios apropiados o en
centros de reciclaje comerciales.
el símbolo . Deseche todo el material de
embalaje correctamente y ayudará a
proteger el medio ambiente y a las
generaciones futuras. No deseche los
equipos eléctricos marcados con el
símbolo junto con los residuos
*
www.progress-hausgeraete.de
211623212-A-162016
Download PDF

advertising