IKEA DJUPFRYSA Handleiding

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

IKEA DJUPFRYSA Handleiding | Manualzz
GR
DJUPFRYSA
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
23
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
4
6
8
9
9
10
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
12
13
15
18
19
19
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να
φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με
εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη
κατασκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του
θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν
είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από
τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και
τους πείρους μεταφοράς.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή
της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο.
Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Συρτάρια καταψύκτη
3 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
(βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής)
1
Ψυχρότερη ζώνη
2
3
Λειτουργία
Πίνακας χειριστηρίων
1
2
3
4
5
1
2
6
5
3
4
1 Λυχνία λειτουργίας
2 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
3 Λυχνία Ταχείας Κατάψυξης
Ενεργοποίηση της συσκευής
Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και θα
ακουστεί ο βομβητής.
4 ΔιακόπτηςΤαχείας Κατάψυξης/
Διακόπτης σίγασης συναγερμού
5 Λυχνία Συναγερμού
Εάν η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής είναι
πολύ υψηλή, αναβοσβήνει η
λυχνία Συναγερμού.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Ταχείας Κατάψυξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε
τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O».
Η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει και θα
ακουστεί ο βομβητής.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
1. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μικρότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της ελάχιστης ψύξης.
2. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της μέγιστης ψύξης.
Η πλέον κατάλληλη είναι
συνήθως μια ενδιάμεση ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση
πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας
υπόψη ότι η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής
εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα,
• την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
1. Πιέστε τον διακόπτη Ταχεία Κατάψυξη
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Ταχεία Κατάψυξη.
Θα ανάψει η λυχνία Ταχεία Κατάψυξη.
2. Πατήστε τον διακόπτη Ταχεία Κατάψυξη
για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ανά πάσα στιγμή.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
10
Η λυχνία Ταχεία Κατάψυξη θα σβήσει.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται
αυτόματα μετά από 52 ώρες.
Ηχητικός συναγερμός
Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
καταψύκτη έχει αυξηθεί σε σημείο που δεν
είναι πλέον εγγυημένη η ασφαλής
αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων,
ηχεί ένας ηχητικός συναγερμός.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες
κανονικής λειτουργίας, ο ηχητικός
συναγερμός διακόπτεται.
Σε κάθε περίπτωση, πιέστε τον
διακόπτη Σίγασης συναγερμού
για να απενεργοποιήσετε τον
ηχητικό συναγερμό.
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για
περίπου 80 δευτερόλεπτα, ηχεί ένας
ηχητικός συναγερμός.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες
κανονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η
πόρτα), ο ηχητικός συναγερμός διακόπτεται.
Σε κάθε περίπτωση, πιέστε τον διακόπτη
Σίγασης συναγερμού για να
απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό.
11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ημερολόγιο κατάψυξης
1-2
3-4
3-6
10-12
3-6
10-12
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
3-6
10-12
3-6
10-12
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων
και την επεξεργασία τους πριν
καταψυχθούν.
Εξαρτήματα
Παγοθήκη
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας
Κατάψυξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από
την τοποθέτηση των τροφίμων προς
κατάψυξη στον θάλαμο του καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στους δύο κάτω θαλάμους.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι της
συσκευής.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει
να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Μετά από 24 ώρες, όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία κατάψυξης, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης (βλ.
«Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης»).
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
x1
Ξύστρα πάγου
x1
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 12 ώρες στη ρύθμιση Ταχεία
Κατάψυξη.
Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
συρτάρια από τη συσκευή και τοποθετήστε
τα τρόφιμα επάνω σε γυάλινα ράφια για
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα λόγω
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
χρόνο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα «χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν εκ
νέου (αφού έχουν κρυώσει).
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
12
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν
δίσκο για να παρασκευάζετε παγάκια.
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Συμβουλές κατάψυξης
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,
ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες
αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες, κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή τους και η
μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της
απαιτούμενης ποσότητας
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να
αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από τον θάλαμο
καταψύκτη, μπορούν να προκαλέσουν
στο δέρμα εγκαύματα από πάγο
• είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.
13
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς
τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή
μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής αυτής:
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Καθάρισμα του εσωτερικού
1. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και
όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό
νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να
αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των
καινούριων προϊόντων.
2. Στεγνώστε σχολαστικά.
Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τακτικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό του
θαλάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε να μην
προκληθεί ζημιά στο σύστημα
ψύξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μετακινείτε τη
συσκευή, να την ανασηκώνετε
από το μπροστινό μέρος για να
μη χαράξετε το δάπεδο.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το
συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την
απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί
κατανάλωση ρεύματος.
14
Απόψυξη του καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία
για την απόξεση του πάγου από
τον εξατμιστήρα, καθότι μπορεί
να του προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός από
αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η άνοδος της
θερμοκρασίας των συσκευασιών
κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη
διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια της
ασφαλούς αποθήκευσής τους.
Περίπου 12 ώρες πριν από την
απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη
θερμοκρασία, για να επιτευχθεί
επαρκής ψύξη, λόγω της
επικείμενης διακοπής της
λειτουργίας.
Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται
πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω
από τον επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν
το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5
mm.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ή βγάλτε
το φις από την πρίζα τοίχου.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
αγγίζετε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.
Τα χέρια σας μπορεί να
παγώσουν πάνω στα
τρόφιμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και
προστατέψτε το δάπεδο από το νερό της
απόψυξης, π.χ. με ένα πανί.
Για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, τοποθετήστε μια κατσαρόλα
με ζεστό νερό στον θάλαμο του
καταψύκτη. Επιπλέον, με μια ξύστρα
πάγου απομακρύνετε τυχόν κομμάτια
πάγου πριν από την ολοκλήρωση της
απόψυξης.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,
στεγνώστε καλά το εσωτερικό και
φυλάξτε την ξύστρα για μελλοντική
χρήση.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες προτού
τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον θάλαμο
του καταψύκτη.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Κάντε απόψυξη (εάν είναι απαραίτητο)
και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν
επιθυμείτε η συσκευή να
παραμείνει ενεργοποιημένη,
ζητήστε από κάποιο άτομο να
ελέγχει τον θάλαμο κατά
διαστήματα, ώστε να μη
χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργο- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ποιημένη.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Το φις δεν έχει συνδεθεί
σωστά στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην
πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
16
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Ο θάλαμος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία ή η
θερμοκρασία είναι ακόμη
πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας».
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.
Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και,
μεγάλες ποσότητες τροφί- στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
μων.
θερμοκρασία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Τα τρόφιμα που τοποθετή- Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
σατε στη συσκευή ήταν πο- να αποκτήσουν θερμοκρασία
λύ ζεστά.
δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
νη.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Δεν έχει κλείσει σωστά η
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείπόρτα ή το λάστιχο είναι
σιμο της πόρτας».
παραμορφωμένο/βρόμικο.
Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το πώμα αποστράγγισης νερού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Τα τρόφιμα δεν είναι συσκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφιμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
17
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
Αυτό είναι φυσιολογικό,
αμέσως μετά το πάτημα του δεν υπάρχει δυσλειτουρΤαχεία Κατάψυξη ή μετά από γία.
την αλλαγή της θερμοκρασίας.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Απενεργοποιήστε τη λειτουρψυξη είναι ενεργοποιημέ- γία Ταχεία Κατάψυξη χειροκίνη.
νητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να επαναρυθμιστεί
αυτόματα για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής θερμοκραυψηλή.
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η θερμοκρασία των τροφί- Αφήστε τη θερμοκρασία των
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μων είναι πολύ υψηλή.
τροφίμων να μειωθεί στη θερυψηλή.
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Το πάχος του πάγου είναι
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μεγαλύτερο από 4-5 mm.
υψηλή.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Ανοίγετε πολύ συχνά την
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειείναι πολύ χαμηλή/πολύ
ψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
υψηλή.
νη.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν υπάρχει κυκλοφορία
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
κρύου αέρα στη συσκευή.
υψηλή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως
μετά το κλείσιμό της.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
18
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Τύπος συσκευής
Καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης
Εντοιχιζόμενη
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
873 mm
Πλάτος
540 mm
Βάθος
549 mm
Όγκος (καθαρός)
Καταψύκτης
98 Λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Καταψύκτης
χειροκίνητο
Βαθμολογία αστεριών
Χρόνος ανόδου
20 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
10 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,430 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
34 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A++
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από
την αρχική ημερομηνία αγοράς της
συσκευής σας στην IKEA, με εξαίρεση τις
συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου
ισχύει εγγύηση μόνο δύο (2) ετών. Ως
αποδεικτικό αγοράς απαιτείται η αρχική
απόδειξη πώλησης. Αν στο πλαίσιο της
εγγύησης γίνουν εργασίες επισκευής, δεν
παρατείνεται η χρονική διάρκεια της
εγγύησης για τη συσκευή, ούτε για τα νέα
εξαρτήματα.
Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται με την
εγγύηση πέντε (5) ετών της IKEA;
Η σειρά συσκευών με το όνομα LAGAN και
όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν στην
IKEA πριν από την 1η Αυγούστου 2007.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
•
•
•
•
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
•
•
•
•
•
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Πριν μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό είδους IKEA
(8-ψήφιος κωδικός) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
22
23
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Dagelijks gebruik
23
24
26
27
28
29
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
30
31
33
36
37
37
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde
installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
NEDERLANDS
24
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat het
zwaar is. Gebruik altijd
25
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u minstens
4 uur wachten voordat u het apparaat
op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
NEDERLANDS
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
26
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
27
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1 Bedieningspaneel
2 Vriezerlades
3 Typeplaatje (bevindt zich binnenin het
apparaat)
1
Koudste zone
2
3
28
NEDERLANDS
Bediening
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
1
2
6
5
3
4
1 Controlelampje
2 Temperatuurknop
3 Lampje Snelvriezen
Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
Het lampje gaat aan en u hoort de zoemer.
Als de temperatuur in het
apparaat te hoog is, gaat het
alarmlampje knipperen. Activeer
de snelvriesfunctie
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Het lampje gaat uit en u hoort de zoemer.
4 Schakelaar/alarmresetschakelaar
Snelvriezen
5 Alarmlampje
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening
houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
Temperatuurregelaar
Snelvriezenfunctie
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
1. Druk op de knop Snelvriezen om de
functie Snel vriezen te activeren.
Het lampje Snelvriezen gaat branden.
2. Druk op de knop Snelvriezen om de
functie weer uit te schakelen.
Het lampje Snelvriezen gaat uit
Deze functie stopt automatisch
na 52 uur.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Akoestisch alarm
Er klinkt een akoestisch alarm wanneer de
temperatuur in de vriezer een punt heeft
29
NEDERLANDS
bereikt waarbij een veilige opslag van
voeding niet langer kan worden
gegarandeerd.
Als de normale omstandigheden hersteld
zijn, wordt het akoestisch alarm
uitgeschakeld.
U kunt altijd de
terugzetschakelaar van het
alarm indrukken om het
geluidsalarm uit te schakelen.
Alarm bij open deur
Als de deur ongeveer 80 seconden heeft
opengestaan klinkt er een geluidsalarm.
Als de normale omstandigheden hersteld
zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm
uitgeschakeld.
U kunt altijd de terugzetschakelaar van het
alarm indrukken om het geluidsalarm uit te
schakelen.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Invriesagenda
x1
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren
levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit
van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
Accessoires
Bakje voor ijsblokjes
IJsschraper
x1
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in de
twee onderste vakken.
NEDERLANDS
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje, een
label dat zich aan de zijkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens
deze periode geen ander voedsel toe om in
te vriezen.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is
voltooid, de functie Snelvriezen weer
uitzetten (zie "functie Snelvriezen").
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 12 uur op de
instelling Snelvriezen laten werken voordat
u er producten in plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel
bewaard moeten worden, dient u alle
laden en korven uit het apparaat te
verwijderen en het voedsel op het glazen
schap te zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
30
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bakjes voor het maken van ijsblokjes.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij
stroomuitval' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
NEDERLANDS
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor energiebesparing
31
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel in de vriezer minder lang
goed blijft;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Tips voor het invriezen
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens
deze periode moet er geen ander in te
vriezen voedsel worden toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en zo kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
32
NEDERLANDS
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
De binnenkant schoonmaken
1. Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen.
2. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Let op! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
De vriezer ontdooien
Let op! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp
van de verdamper te krabben,
deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen
mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen
die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien een lagere
temperatuur in om voldoende
koudereserve op te bouwen voor
de onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
NEDERLANDS
33
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
5. Zet het apparaat aan.
Wacht minstens 3 uur voordat u het voedsel
terugplaatst in het diepvriesvak.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
WAARSCHUWING! Raak
diepvriesproducten nooit aan
met natte handen. Uw
handen kunnen dan aan de
producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en bescherm
de vloer tegen het ontdooiwater met
bijv. een doek.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt
u een bak warm water in het vriesvak
zetten. Verwijder bovendien stukken ijs
met een ijsschraper voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de
binnenkant grondig droog maken en de
schraper bewaren voor toekomstig
gebruik.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
(indien nodig) en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING! Als u uw
apparaat ingeschakeld wilt
laten, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat werkt niet.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
NEDERLANDS
Probleem
34
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
De compressor werkt continu.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De compressor werkt continu.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de
is te hoog.
klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
De compressor werkt continu.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De compressor werkt continu.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Er is te veel rijp en ijs.
De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'.
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Er is te veel rijp en ijs.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Er is te veel rijp en ijs.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
NEDERLANDS
Probleem
35
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Snelvriezen of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na een
korte tijd.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Schakel Snelvriezen handmatig uit of wacht tot de functie
automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de
erkende klantenservice. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de erkende servicedienst.
NEDERLANDS
36
Technische gegevens
Technische gegevens
Productcategorie
Apparaattype
Diepvries
Installatietype
Inbouw-
Productafmetingen
In hoogte
873 mm
Breedte
540 mm
Diepte
549 mm
Nettovolume
Diepvries
98 Liter
Ontdooisysteem
Diepvries
handmatig
Aantal sterren
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
20 uur
Invriescapaciteit
10 kg/24u
Energieverbruik
0,430 kWh/24u
Geluidsniveau
34 dB (A)
Energieklasse
A++
Spanning
230 – 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
NEDERLANDS
37
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf
de oorspronkelijke datum van aankoop van
uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat
van het merk LAGAN is, dan geldt een
garantieperiode van twee (2) jaar. De
originele kassabon is nodig als
aankoopbewijs. Als er tijdens de
garantieperiode werkzaamheden worden
uitgevoerd, wordt de garantie- periode van
het apparaat niet verlengd, dat geldt ook
voor de nieuwe onderdelen.
Welke apparatuur valt niet onder de vijf
(5) jaar garantie van IKEA?
De apparaten van het merk LAGAN en alle
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus
2007.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
NEDERLANDS
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
38
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
39
NEDERLANDS
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Zorg
ervoor dat u het artikelnummer
(8 cijfers) van het IKEA apparaat
bij de hand hebt, voordat u ons
belt om assistentie te vragen.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
NEDERLANDS
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
40
41
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
42
43
211624264-A-052018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-1885128-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement