IKEA | SVALNA146 | User manual | IKEA SVALNA146 Brugermanual

SVALNA
DK
NO
DANSK
Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over
IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende
nationale telefonnumre.
NORSK
Se den siste siden i denne håndboken for en fullstendig liste over
IKEAs serviceleverandører og relevante telefonnumre i de
forskjellige landene.
DANSK
NORSK
4
19
4
DANSK
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Betjening
Før ibrugtagning
Daglig brug
4
5
7
8
8
9
9
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Miljøhensyn
IKEA-GARANTI
10
11
12
15
16
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
DANSK
5
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er
anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen og transportboltene.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
6
DANSK
•
•
•
•
•
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det indeholder
isobutan (R600a), en naturgas med høj
biologisk nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at der
ikke er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker
i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for elektrisk
stød.
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
DANSK
7
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og opladning
af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder brændbar
gas. Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Opstilling
Apparatet skal installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
SN
Omgivelsestemperatur
+10°C til +32°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
DANSK
8
Tilslutning, el
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og frekvensen
på mærkepladen svarer til boligens
forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten,
tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Produktbeskrivelse
Produktoversigt
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skuffeglasdæksel
Glashylder
Kontrolenhed og lys
Rum med låg til mejeriprodukter
Skuffe med glidelåge
Dørhylde
Flaskehylde
Grøntsagsskuffe
Mærkeplade (indvendig)
Mindst kølige zone
Mellemtemperaturzone
Køligste zone
9
8
7
Betjening
Aktivering
Indstilling af temperatur
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Temperaturen reguleres automatisk.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen på "0".
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
DANSK
9
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske på,
at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
Forsigtig! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller
apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på den laveste
temperatur, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim
eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Før ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Forsigtig! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede rengøringsmidler,
da de beskadiger finishets
overflade.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Tilbehør
Æggebakke
x1
Lampe for temperatur
DANSK
Dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette
land skal køleskabets nederste
afdeling være forsynet med en
særlig enhed (se tegningen), der
viser den koldeste zone i denne.
10
Placering af lågehylder
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så de hærdede glashylder kan placeres
efter ønske.
Forsigtig! Flyt ikke glashylden
over grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Modellen er udstyret med en skuffe med
glidelåge, som er placeret under en
mejeriafdeling og kan skubbes til side.
Nederste og øverste hylde i døren kan nemt
tages af, når de skal rengøres, og derefter
sættes grundigt i igen.
Råd og tips
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende lyd
fra apparatets inderside, som forårsages
af termisk udvidelse (et naturligt og
ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen
DANSK
på en varmere indstilling, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
11
•
Råd om køling af friske madvarer
•
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
•
Råd om køling
•
Nyttige tip:
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil
på en hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler, løg
og hvidløg må ikke lægges i køleskab,
med mindre de er pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller i
en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Forsigtig! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og service
og påfyldning af kølemiddel må
derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
Forsigtig! Undgå at trække i,
flytte eller beskadige evt. rør og/
eller ledninger i apparatet.
Forsigtig! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
DANSK
12
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Afrimning af køleskabet
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
Forsigtig! Hvis der skal være
tændt for apparatet: Bed nogen
se til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet, hvis
der har været strømsvigt.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Apparatet virker ikke.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
DANSK
13
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører hele tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Kompressoren kører hele tiden.
Der blev lagt for store
Vent nogle få timer, og konmængder mad i på samme trollér så temperaturen igen.
tid.
Kompressoren kører hele tiden.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Kompressoren kører hele tiden.
Madvarerne var for varme, da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Kompressoren kører hele tiden.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket korrekt, eller pakningen er
defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Der er for meget rim og is.
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Der er for meget rim og is.
Madvarerne er ikke pakket godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Der er for meget rim og is.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der løber vand ned ad bag- Rimen smelter på bagplapladen i køleskabet.
den under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke indfor lav/høj.
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Temperaturen i apparatet er Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
for lav/høj.
DANSK
14
Fejl
Mulig årsag
Temperaturen i apparatet er Madvarernes temperatur
for lav/høj.
er for høj.
Løsning
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Temperaturen i apparatet er Der blev lagt for store
Læg færre madvarer i ad ganfor lav/høj.
mængder mad i på samme gen.
tid.
Temperaturen i apparatet er Lågen er blevet åbnet for
for lav/høj.
tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Temperaturen i apparatet er Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
for lav/høj.
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Der er for meget kondense- Lågen blev ikke lukket helt. Sørg for, at lågen er helt lukret vand på køleskabets baket.
geste væg.
Der er for meget kondense- Opbevaret mad blev ikke
ret vand på køleskabets ba- pakket ind.
geste væg.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Lågen åbner ikke nemt.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Hvis apparatet stadig ikke virker
som det skal, når du har
undersøgt ovenstående, så
kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter. Listen
findes bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
Forsigtig! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Udvid samtidigt det gennemsigtige
dæksel op og ned med fingrene, og løsn
det i pileretningen.
DANSK
15
1
(Den maksimale effekt er angivet på
lampedækslet.)
Ingen glødepærer er tilladt.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
2
Lukning af døren
1
2. Udskift pæren med en, der har samme
effekt og form, og som er specielt
beregnet til husholdningsapparater.
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under monteringsanvisningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
Tekniske data
Produktkategori
Apparattype
Køleskab
Installationstype
Indbygget
Produktmål
Højde
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
549 mm
Rumfang (netto)
Køleskab
142 Liter
Afrimningssystem
Køleskab
automatisk
Energiforbrug
0,334 kWh/døgn
Støjniveau
38 dB (A)
Energiklasse
A+
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
DANSK
16
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
Miljøhensyn
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Denne garanti gælder i 5 år fra den
oprindelige dato for købet af dit apparat i
IKEA. Den originale kvittering kræves som
købsbevis. Garantireparationer forlænger
ikke garantiperioden for apparatet.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører
servicearbejdet via sine egne
serviceaktiviteter eller et net af autoriserede
servicepartnere.
garantien ikke?” I garantiperioden dækkes
udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks.
reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter,
forudsat at produktet er tilgængeligt for
reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktionseller materialefejl, der er omfattet af
garantien. På disse betingelser gælder EUretningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de
respektive lokale bestemmelser. Udskiftede
dele tilhører IKEA.
Hvad omfatter denne garanti?
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for
husholdningsbrug. Undtagelserne er anført
under overskriften “Hvad omfatter
IKEAs udpegede serviceudbyder
undersøger produktet og afgør efter eget
skøn, om det er omfattet af denne garanti.
Hvis fejlen anses for omfattet af garantien,
vil IKEAs serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner via sine egne
17
DANSK
serviceaktiviteter derefter efter eget valg
enten reparere det defekte produkt eller
udskifte det med det samme eller et
tilsvarende produkt. Under den almindelige
reklamationsperiode på 2 år fra levering,
gælder købelovens almindelige regler for
afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader
der skyldes kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rust, korrosion eller vandskade,
herunder men ikke udelukkende skader,
der skyldes for meget kalk i
vandforsyningen, skader, der skyldes
unormale forhold i det miljø, hvori
produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og
lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige
farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes
fremmedlegemer eller stoffer og
rengøring eller rensning af filtre,
afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve,
tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper
og lampeskærme, skærme, greb,
kabinetter og dele af kabinetter. Med
mindre det kan bevises, at sådanne
skader skyldes produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller
autoriserede servicepartner, eller hvor
der er anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation,
der er defekt eller ikke i
overensstemmelse med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig
anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden
transporterer varen til sit hjem eller en
anden adresse, fralægger IKEA sig
ansvaret for de skader, der evt. kan ske
under transporten. Hvis IKEA leverer
varen på kundens leveringsadresse, vil
eventuelle skader på varen under denne
levering være dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs
serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner reparerer
eller udskifter apparatet som fastsat i
vilkårene i denne garanti, vil
serviceudbyderen eller dennes
autoriserede servicepartner geninstallere
det reparerede apparat eller om
nødvendigt installere
ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse
produktet til de tekniske
sikkerhedsspecifikationer i et andet EUland.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og
føres til et andet EU-land, ydes
serviceydelserne inden for rammerne af de
garantibetingelser, der er normale i det nye
land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at
udføre servicearbejdet inden for garantiens
rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i
henhold til de tekniske specifikationer i
det land, hvor garantikravet fremsættes;
18
DANSK
• produktet efterlever og installeres i
henhold til Montagevejledningen og
Brugerhåndbogens
sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke
oplysninger vedrørende:
• den generelle installation af IKEAkøkkener;
• tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til
brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste
assistance, beder vi dig læse afsnittet
Montagevejledningen og/eller
Brugerhåndbogen i denne brochure, før du
kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du
finder en komplet liste over IKEAs
udpegede kontaktpersoner og deres
nationale telefonnumre.
For at give dig en hurtigere
service anbefaler vi, at du
anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i
denne manual. Se altid de
numre, der er anført i brochuren
for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du
kontakter os, skal du sørge for at
have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse,
produktnummer og serienummer
for det produkt, du har brug for
assistance til.
GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at
produktet er omfattet af
garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder
IKEAs varebetegnelse og
nummer (8-cifret kode) på hver
af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
19
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
19
20
22
23
23
24
24
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Beskyttelse av miljøet
IKEA EUROPA GARANTI
25
26
27
30
31
31
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Produktet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer
med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser,
hvis de har fått passende instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
NORSK
20
Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den
innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er
av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med
brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Ved første montering eller etter at du har
snudd døren må du vente minst 4 timer
21
NORSK
•
•
•
•
•
før du kobler produktet til
strømforsyningen. Dette er for at oljen
skal kunne renne tilbake i kompressoren.
Før du begynner ethvert arbeid på
produktet (f.eks. snu døren), må du
trekke støpselet ut av stikkontakten.
Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Ikke installer produktet der det er direkte
sollys.
Ikke installer dette produktet i områder
som er for fuktige eller kalde.
Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt med
servicesenteret eller en elektriker for å
endre de elektriske komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen. Den inneholder
isobutan (R600a), en naturgass uten
innvirkning på miljøet. Denne gassen er
brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at
det ikke er flammer og antenningskilder i
rommet. Ventiler rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i nærheten
av plastdelene til produktet.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke brukes
til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder hydrokarbon
i kjøleenheten. Vedlikehold og
etterfylling av enheten må kun foretas av
en kvalifisert person.
22
NORSK
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har
tinet samle seg i bunnen av produktet.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet er
ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer kan
oppstå for enkelte typer modeller
når de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er i
tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen vår
eller nærmeste servicesenter.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt
NORSK
23
ikke er jordet, skal produktet koples til en
separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Produktbeskrivelse
Produktoversikt
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Glassdeksel for skuff
Glasshyller
Kontrollenhet og lampe
Meieridel med lokk
Skyvbare dørhyller
Dørhylle
Flaskehylle
Grønnsaksskuff
Typeskilt (innsiden)
Minst kalde sone
Mellomkald sone
Kaldeste sone
9
8
7
Bruk
Slå på
Temperaturregulering
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
Temperaturen reguleres automatisk.
Slå av
Drei termostatbryteren til posisjonen "0" for
å slå av produktet.
1. Vri temperaturregulatoren mot en
lavere innstilling for å stille inn minste
kuldenivå.
2. Drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå maksimal
kjøleeffekt.
NORSK
24
Vanligvis er middels innstilling
mest passende.
Likevel bør du huske på at
temperaturen inne i produktet
avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres,
• produktets plassering.
FORSIKTIG! Dersom
romtemperaturen er høy eller det
oppbevares store mengder
matvarer og produktet er innstilt
på laveste temperatur, vil
produktet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det
danne seg rim på bakveggen. I
så fall må bryteren stilles på en
høyere temperatur, slik at den
automatiske avrimingsfunksjonen
aktiveres og energiforbruket
dermed reduseres.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne
den typiske lukten som sitter i flunkende nye
produkter. Husk å tørke nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert vaskemiddel,
da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Tilbehør
Eggholder
x1
Temperaturindikator
NORSK
Dette produktet selges i
Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette
landet må det leveres med en
spesialenhet (se figur) plassert i
kjøleskapets nedre seksjon som
skal vise den kaldeste sonen.
25
Plassering av dørhyller
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene i
sikkerhetsglass kan plasseres der de trengs.
FORSIKTIG! Ikke flytt glasshyllen
over grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig luftsirkulasjon.
Modellen er utstyrt med en skyvbar dørhylle
som er festet under en meieridel og som
kan skyves sidelengs.
For å forenkle rengjøringen kan den øvre
og den nedre hyllen i døren lett tas ut og
deretter settes på plass igjen etter
rengjøring.
Råd og tips
Normale driftslyder
Tips til energisparing
Følgende lyder er normale under bruk:
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav temperatur
og produktet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til
at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreier du
termostatbryteren til en varmere
innstilling slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket reduseres.
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden av
produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
26
NORSK
Tips til kjøling av ferske matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det følger
med) på flaskehyllen.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Tilbehøret og delene til prduktet
er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
NORSK
27
gang kompressoren stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i
en beholder på baksiden av produktet,
over kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å
hindre at vannet flommer over og drypper
ned på maten inne i kjøleskapet.
Perioder uten bruk
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du vil la
produktet stå på, bør du be noen
om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at matvarene
blir ødelagt ved et eventuelt
strømbrudd.
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre
tid tas følgende forholdsregler:
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Produktet fungerer ikke.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Produktet fungerer ikke.
Stikkontakten er ikke spen- Koble et annet elektrisk proningsførende.
dukt til stikkontakten. Kontakt
en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk".
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Mye mat ble lagt i fryseren Vent noen timer og kontroller
på en gang.
temperaturen igjen.
NORSK
28
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Romtemperaturen er for
høy.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matproduktene som ble
La matprodukter avkjøle seg
lagt ned i produktet var for til romtemperatur før du legvarm.
ger den i fryseren.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se "Lukke døren".
Det er for mye rim.
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er deformert/skitten.
Se "Lukke døren".
Det er for mye rim.
Vannavløpspluggen er ikke riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.
Det er for mye rim.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Det er for mye rim.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk".
Det renner vann på bakveg- Under den automatiske
gen i kjøleskapet.
avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Dette er korrekt.
Det renner vann inne i kjøle- Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer beskapet.
vannet strømmer inn i
rører bakveggen.
vannoppsamlingsbeholderen.
Temperaturen i produktet er Temperaturregulatoren er
for høy/lav.
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Temperaturen i produktet er Døren er ikke ordentlig
for høy/lav.
lukket.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i produktet er Matvarene har for høy
for høy/lav.
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Temperaturen i produktet er Mye mat ble lagt i fryseren Oppbevar færre matvarer i
for høy/lav.
på en gang.
produktet på samme tid.
Temperaturen i produktet er Døren har blitt åpnet for
for høy/lav.
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
NORSK
29
Problem
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i produktet er Det sirkulerer ikke kald luft
for høy/lav.
i produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
Det er for mye kondensert
Døren ble åpnet for ofte.
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Åpne produktets dør kun når
det er nødvendig.
Det er for mye kondensert
Døren ble ikke ordentlig
vann på den bakre veggen i lukket.
kjøleskapet.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Det er for mye kondensert
Lagret mat ble ikke pakket Pakk inn mat i egnet emballavann på den bakre veggen i inn.
sje før du legger det i produkkjøleskapet.
tet.
Døren åpnes ikke så lett.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Hvis produktet fremdeles ikke
fungerer tilfredsstillende etter at
ovennevnte kontroller er utført,
kontakter du servicesenteret. Du
finner listen bakerst i denne
bruksanvisningen.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
1. Samtidig som man bruker fingrene til å
flytte det gjennomsiktige dekselet opp
og ned, hekt det av i retning av pilene.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
1
2
1
2. Skift ut lyspæren med en pære med
samme effekt og form, og som er
spesielt beregnet på
husholdningsapparater.
(Makseffekten er angitt på
lampedekselet).
Ingen glødepære er tillatt.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
NORSK
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjonene.
30
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Tekniske data
Produktkategori
Produkttype
Kjøleskap
Installasjonstype
Innebygd
Produktdimensjoner
Høyde
873 mm
Bredde
540 mm
Dybde
549 mm
Nettovolum
Kjøleskap
142 Liter
Tinesystem
Kjøleskap
auto
Oversikt over
0,334 kWt/24 t
Støynivå
38 dB (A)
Energiklasse
A+
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske dataene finnes i merkeplaten
som er plassert inne i produktet, på venstre
side, og i energimerkingen.
31
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien er gyldig i 5 år fra
opprinnelig kjøpsdato for produktet fra
IKEA. Originalkvitteringen kreves som
kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i
løpet av garantitiden, forlenges ikke
garantiperioden for produktet.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon eller et autorisert
servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og
kan repareres uten ekstrautgifter og at
feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv
(99/44/EG) og relevante lokale forskrifter
gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke produktet og bestemme etter
eget skjønn om det dekkes av denne
garantien. Dersom problemet er funnet å
være dekket av garantien, vil IKEA sin
serviceleverandør eller autorisert
servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det
defekte produktet eller erstatte det med det
samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke
ble fulgt, feil installering eller tilkobling til
feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke
begrenset til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning
på bruken av apparatet, inkludert riper
og eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.
32
NORSK
• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan
bevises at slik skade skyldes
fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne
garantien, vil serviceyteren eller hans
autoriserte servicepartner gjeninstallere
det reparerte apparatet eller installere
det erstattede apparatet, hvis
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EUland.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke
rettigheter som dekker, eller overgår, de
lokale juridiske krav som kan variere fra
land til land. Garantien vil på ingen måte gi
dårligere betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil
utføres innenfor rammen til
garantibetingelsene som gjelder i det nye
landet. Plikten til å utføre servicearbeid
innenfor garantirammen er bare tilstede
dersom:
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de
monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne
garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom
maskinen leveres uten kabel og
støpsel), vann eller gass da dette må
utføres av en autorisert
servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.
NORSK
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss
Slik når du oss dersom du trenger service
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.
For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker
der spesifikke telefonnumrene
som står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss, bør
du forsikre deg at du har for
hånden IKEAS apparatnummer
(8-sifret nummer) for apparatet
som du trenger hjelp med.
TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
33
34
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
35
211624404-A-152018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-1166040-4
Download PDF

advertising