Progress | PKU0801 | User manual | Progress PKU0801 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
PKU0801
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
5
6
7
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische gegevens
7
9
11
12
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
Progress 3
Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
4 Progress
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
Progress 5
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
BEDIENING
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregelaar
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude
te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het meest
geschikt.
De exacte instelling moet
echter worden gekozen
rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
LET OP! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het
apparaat continu werken,
waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet
worden om automatische
ontdooiing mogelijk te maken
en zodoende het
energieverbruik te beperken.
6 Progress
DAGELIJKS GEBRUIK
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Het plaatsen van de
deurschappen
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat
wordt aangegeven door het symbool. Zo
niet (B) past u de temperatuurregelaar
aan naar een koudere stand en wacht u
12 uur voordat u het temperatuurlampje
weer controleert.
A
OK
B
OK
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Het is normaal dat de indicator
geen OK aanduidt nadat u
voedsel in het apparaat
geplaatst hebt of na
herhaaldelijk openen van de
deur. Wacht minstens 12 uur
voordat u de
temperatuurregelaar opnieuw
aanpast.
Progress 7
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op de
verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet
u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een schap
leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
8 Progress
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
van het apparaat schoon met een
borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
Het reinigen van de
luchtkanalen
1. Verwijder de plint (A) en daarna het
ventilatierooster (B).
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan
leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van het apparaat
en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
C
B
A
2. Reinig het ventilatierooster.
3. Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig
uit, controleer of er geen dooiwater is
achtergebleven.
4. Maak het onderste deel van het
apparaat schoon met een stofzuiger.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater (F) onder de groentela
regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger (P),
die al in het afvoergaatje zit.
Progress 9
F
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
P
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
WAARSCHUWING! Als u uw
apparaat ingeschakeld wilt
laten, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektri‐
cien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand
stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.
De compressor werkt conti‐
nu.
10 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en con‐
troleer dan nogmaals de
temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het appa‐
raat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het opslaat.
De deur is niet goed geslo‐
ten.
Zie 'De deur sluiten'.
Er loopt water over de ach‐
terkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koel‐
kast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de waterop‐
vangbak loopt.
Zorg ervoor dat de produc‐
ten de achterwand niet ra‐
ken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdam‐
perbak boven de compres‐
sor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tem‐
peratuur in.
De deur is niet goed geslo‐
ten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voor‐
dat u het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder produc‐
ten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcircu‐
latie in het apparaat aanwe‐
zig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa‐
raat aanwezig is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er bevindt zich teveel con‐
denswater op de achter‐
wand van de koelkast.
Progress 11
Probleem
Deur gaat niet makkelijk
open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet volledig ge‐
sloten.
Zorg ervoor dat de deur vol‐
ledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te ope‐
nen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met
een LED-binnenlampje dat een
lange levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend originele
reserveonderdelen te
gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen
(E14-basis). Het maximale
vermogen wordt getoond op de
lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit
het stopcontact.
1. Verwijder de schroef met een
schroevendraaier van de afdekking
van het lampje.
2. Maak de afdekking van het lampje los
door deze in de richting van de pijl te
bewegen.
3. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met dezelfde kenmerken
dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten.
4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
5. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
12 Progress
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat.
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens
In hoogte
mm
815
Breedte
mm
596
Progress 13
Diepte
mm
550
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
14 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Operation
Daily use
Hints and tips
14
15
17
17
18
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical data
19
20
23
23
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8
years of age and persons with very extensive and complex
disabilities, if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
Progress 15
Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in
the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging and the
transit bolts.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
16 Progress
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electric shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. This gas
is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
Internal lighting
WARNING! Risk of electric
shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
Progress 17
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
OPERATION
Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the
temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is regulated
automatically.
1. Turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
2. Turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf up until it
comes free.
2. Reposition as required.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting
should be chosen keeping in
mind that the temperature
inside the appliance depends
on:
• room temperature,
• how often the door is
opened,
• the quantity of food stored,
• the location of the appliance.
CAUTION! If the ambient
temperature is high or the
appliance is fully loaded, and
the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to
form on the rear wall. In this
case the dial must be set to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and
therefore reduced energy
consumption.
18 Progress
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to
ensure correct air circulation.
Temperature indicator
For proper storage of food the refrigerator
is equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show OK. Wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor
switches on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity
consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Progress 19
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable
for washing in a dishwasher.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move
or damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
Cleaning the air channels
1. Remove the plinth (A), then the
ventilation grid (B).
20 Progress
overflowing and dripping onto the food
inside. Use the special cleaner provided
(P), which you will find already inserted
into the drain hole.
C
B
F
A
2. Clean the ventilation grid.
3. Carefully pull the air deflector out (C),
checking that there is no water left
from the defrosting.
4. Clean the lower part of the appliance
with a vacuum cleaner.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it
evaporates.
P
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole (F) situated under
the salad drawers to prevent the water
WARNING! If you want to keep
the appliance switched on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a
power failure.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con‐
nected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
Progress 21
Problem
Possible cause
Solution
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains sock‐
et. Contact a qualified elec‐
trician.
The appliance is noisy.
The appliance is not suppor‐
ted properly.
Check if the appliance
stands stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation" chap‐
ter.
Many food products to be
frozen were put in at the
same time.
Wait a few hours and then
check the temperature
again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart
on the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool
to room temperature before
storing.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
Water flows on the rear plate
of the refrigerator.
During the automatic de‐
frosting process, frost melts
on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refriger‐
ator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water
collector.
Make sure that food prod‐
ucts do not touch the rear
plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evapo‐
rative tray above the com‐
pressor.
Attach the melting water out‐
let to the evaporative tray.
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The compressor operates
continually.
22 Progress
Problem
There is too much con‐
densed water on the rear
wall of the refrigerator.
Door does not open easily.
Possible cause
Solution
The food products' tempera‐
ture is too high.
Let the food products tem‐
perature decrease to room
temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
The door has been opened
often.
Open the door only if neces‐
sary.
There is no cold air circula‐
tion in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appli‐
ance.
Door was opened too fre‐
quently.
Open the door only when
necessary.
Door was not closed com‐
pletely.
Make sure the door is
closed completely.
Stored food was not wrap‐
ped.
Wrap food in suitable pack‐
aging before storing it in the
appliance.
You attempted to re-open
the door immediately after
closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of
the door.
If the advice does not lead to
the desired result, call the
nearest Authorized Service
Centre.
2. Detach the lamp cover in the direction
of the arrows.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with
a long-life LED interior light.
It is strongly recommended to
use original spare parts only.
Use LED bulbs (E14 base)
only. The maximum power is
shown on the lamp unit.
CAUTION! Disconnect the plug
from the mains socket.
1. Using a screwdriver, remove the screw
from the lamp cover.
3. Replace the lamp with the one that has
identical characteristics and is
specifically designed for household
appliances.
4. Reassemble the lamp cover.
5. Tighten the screw to the lamp cover.
6. Connect the plug to the mains socket.
7. Open the door.
Make sure that the light switches on.
Progress 23
Closing the door
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Some functional problems
might occur for some types of
models when operating outside
of that range. The correct
operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have
any doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
Location
Refer to the assembly
instructions for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
Positioning
Electrical connection
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Cli‐
mate
class
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
TECHNICAL DATA
Technical data
Height
mm
815
Width
mm
596
24 Progress
Depth
mm
550
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information is situated in the
rating plate, on the external or internal
side of the appliance and in the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
Progress 25
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
Conseils
25
26
28
29
30
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
31
32
35
36
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d'avoir reçu de bonnes
instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
26 Progress
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins, bureaux
et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne
soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil
pour accélérer le processus de dégivrage que ceux
recommandés par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil,
sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et les
boulons de transport.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Progress 27
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un
niveau élevé de compatibilité
environnementale. Ce gaz est
inflammable.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
28 Progress
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
FONCTIONNEMENT
Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
1. Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le
réglage exact en tenant compte
du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de
la porte,
• la quantité d'aliments
stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
Progress 29
ATTENTION! Si la température
ambiante est élevée ou
l'appareil très rempli et si le
thermostat est réglé sur la
température la plus basse, il
est possible que le
compresseur fonctionne en
régime continu, d'où un risque
de formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de façon
à permettre un dégivrage
automatique et, par
conséquent, des économies
d'énergie.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Mise en place des balconnets
de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets de
la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Ne modifiez pas l'emplacement
de la clayette en verre située
au-dessus du bac à légumes,
afin de garantir une circulation
d'air optimale.
Indicateur de température
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les aliments
frais dans la zone indiquée par le
symbole. Si ce n'est pas le cas (B), réglez
30 Progress
le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
A
OK
B
OK
Après chargement de denrées
fraîches dans l'appareil ou
après des ouvertures répétées
(ou une ouverture prolongée)
de la porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins 12 heures
avant de régler le thermostat.
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le thermostat réglé sur la position
maximale et l'appareil plein, il est
possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température plus élevée pour faciliter le
dégivrage automatique, ce qui permet
ainsi d'économiser de l'énergie.
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques
• placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage adapté
et placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les
et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas être
mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont
pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
Progress 31
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
ATTENTION! N'endommagez
pas le circuit de
refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée d'un
détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Nettoyage des dispositifs de
ventilation
1. Retirez la plinthe (A), puis la grille
d'aération (B).
C
B
A
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
2. Nettoyez la grille de ventilation.
3. Retirez délicatement le déflecteur d'air
(C) et vérifiez qu'il n'y a aucune trace
d'eau de dégivrage dans le dispositif.
4. Nettoyez les parties inférieures de
l'appareil à l'aide d'un aspirateur.
32 Progress
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage (F)
située sous le bac à salade pour
empêcher l'eau de déborder et de couler à
l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage avec
le bâtonnet spécial (P) se trouvant déjà
dans l'orifice.
F
En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
P
AVERTISSEMENT! Si,
toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour
éviter que les aliments qu'il
contient ne pourrissent en cas
de coupure de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas
du tout.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimenta‐
tion n'est pas correctement
insérée dans la prise de
courant.
Branchez correctement la fi‐
che du câble d'alimentation
dans la prise de courant.
Progress 33
Problème
Cause probable
Solution
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de cou‐
rant. Contactez un électri‐
cien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode veil‐
le.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'am‐
poule ».
Il y a une erreur dans le ré‐
glage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
De l'eau s'écoule sur la pla‐
que arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage auto‐
matique, le givre fond sur la
plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le ré‐
frigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obs‐
trué.
Nettoyez l'orifice d'écoule‐
ment de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le ré‐
servoir d'eau.
Assurez-vous que les pro‐
duits ne touchent pas la pla‐
que arrière.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est pas
raccordé au bac d'évapora‐
tion situé au-dessus du
compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évapora‐
tion de l'eau de dégivrage.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
De l'eau coule sur le sol.
34 Progress
Problème
Cause probable
Solution
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré‐
glé correctement.
Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été in‐
troduits simultanément.
Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La porte n'est pas entière‐
ment fermée.
Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secon‐
des après avoir fermé la
porte pour la rouvrir.
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfri‐
gérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Remplacement de l'éclairage
L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.
Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la
fiche de l'appareil de la prise
secteur.
1. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis du
diffuseur.
2. Détachez le diffuseur en le tirant dans
le sens des flèches.
Progress 35
5. Serrez la vis du diffuseur.
6. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
7. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de caractéristiques
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
4. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Emplacement
Consultez la notice de montage
lors de l'installation.
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil.
Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect
de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
36 Progress
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
815
Largeur
mm
596
Profondeur
mm
550
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Progress 37
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Betrieb
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
37
39
40
41
42
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
43
44
47
48
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die
sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
38 Progress
•
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
Progress 39
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Elektroanschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwendung
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
40 Progress
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Legen Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Progress 41
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu
erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur
im Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
VORSICHT! Ist die
Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb
des Geräts an der Rückwand
zu Reifbildung kommen. In
diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter
Höhe ein.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt werden,
um eine korrekte Luftzirkulation
zu gewährleisten.
42 Progress
Temperaturanzeige
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den
kältesten Bereich im Kühlraum an.
Legen Sie bei der Anzeige OK (A) frische
Lebensmittel in den durch das Symbol
angezeigten Bereich; sollte kein
„OK“ angezeigt werden (B), dann stellen
Sie eine niedrigere Temperatur ein und
warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die
Temperaturanzeige erneut prüfen.
A
OK
B
OK
Nach dem Einlegen von
frischen Lebensmitteln oder
nach häufigem Öffnen der Tür
über einen längeren Zeitraum,
ist es normal, dass die Anzeige
OK erlischt. Warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor
Sie den Temperaturregler neu
einstellen.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist, der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und
das Gerät voll beladen ist, kann es zu
andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches
Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Progress 43
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte:
Decken Sie die Speisen ab und ordnen
Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT! Ziehen Sie nicht
an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie
nicht das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
44 Progress
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese zugänglich
sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Reinigen der Luftkanäle
1. Entfernen Sie die Sockelleiste (A) und
dann das Belüftungsgitter (B).
C
B
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers (F) unter
den Gemüseschubladen, damit das
Wasser nicht überläuft und auf die
eingelagerten Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug (P), das sich bereits
in der Ablauföffnung befindet.
F
P
A
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
2. Reinigen Sie das Belüftungsgitter.
3. Ziehen Sie das Luftleitblech (C)
vorsichtig heraus und prüfen Sie, dass
sich hier kein Tauwasser angesammelt
hat.
4. Reinigen Sie das Unterteil des Geräts
mit einem Staubsauger.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
WARNUNG! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit
die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht
im Innern des Gerätes
verderben.
Progress 45
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose ge‐
steckt.
Stecken Sie den Netzste‐
cker korrekt in die Steckdo‐
se.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofach‐
kraft.
Das Gerät erzeugt Geräu‐
sche.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das
Gerät stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmit‐
tel gleichzeitig zum Einfrie‐
ren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Le‐
bensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Wasser fließt an der Rück‐
wand des Kühlschranks hi‐
nunter.
Während des automatischen
Abtauprozesses schmilzt
Reif auf der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasserab‐
lauf.
Die eingelagerten Lebens‐
mittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersamm‐
ler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rück‐
wand berühren.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
46 Progress
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kompres‐
sor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdamp‐
ferschale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu küh‐
lenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Ge‐
rät stellen.
Es wurden zu viele Lebens‐
mittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebens‐
mittel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig ge‐
öffnet.
Öffnen Sie die Tür nur,
wenn es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen.
Die Tür wurde zu oft geöff‐
net.
Öffnen Sie die Tür nur,
wenn es notwendig ist.
Die Tür wurde nicht vollstän‐
dig geschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass
die Tür vollständig geschlos‐
sen ist.
Die eingelagerten Lebens‐
mittel waren nicht verpackt.
Verpacken Sie die Lebens‐
mittel in geeigneten Verpa‐
ckungen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Sie haben versucht die Tür
erneut zu öffnen, nachdem
Sie sie kurz zuvor geschlos‐
sen haben.
Warten Sie ein paar Sekun‐
den nach dem Schließen
der Tür, bevor Sie sie erneut
öffnen.
An der Rückwand des Kühl‐
schranks befindet sich zu
viel Kondenswasser.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen
nur Originalersatzteile zu
verwenden.
Progress 47
Verwenden Sie nur LEDLampen (E14 Fassung). Die
maximale Leistung ist auf der
Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der
Steckdose.
1. Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung mit einem
Schraubendreher.
2. Nehmen Sie die Lampenabdeckung in
Pfeilrichtung ab.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine
Lampe mit denselben Eigenschaften,
die speziell für Haushaltsgeräte
vorgesehen ist.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klima‐
klasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
48 Progress
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
Höhe
mm
815
Breite
mm
596
Tiefe
mm
550
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Progress 49
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
211624449-A-112018
Download PDF

advertising