Aeg SKS68800F1 Handleiding


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Aeg SKS68800F1 Handleiding | Manualzz

SKS58800F1

SKS68800F1

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

FR Notice d'utilisation

DE Benutzerinformation

2

15

27

43

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7.

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

4 www.aeg.com

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen bescha-

2.

BEDIENINGSPANEEL

NEDERLANDS

5 digen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

1 2

3

4

1

2

Temperatuurweergave LED

FROSTMATIC-indicatielampje

FROSTMATIC-toets

Temperatuurknop

AAN-/UITtoets

2.1

Inschakelen

Steek dan de stekker in het stopcontact.

4 3

Raak de toets van de temperatuurregelaar aan als alle LED uit zijn.

2.2

Uitschakelen

Blijf de toets van de temperatuurregelaar 3 seconden aanraken.

Alle indicatielampjes zijn uit.

6 www.aeg.com

2.3

Temperatuurregeling

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• houd de thermostaatknop ingedrukt tot de LED van de gewenste temperatuur brandt. De selectie loopt van 2°C tot 8°C

Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft de huidige instelling LED knipperen.

Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie naar rechts. De bijbehorende LED knippert even.

Druk de instelknop in tot de vereiste temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet koudste instelling: +2°C warmste instelling: +8°C

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• De kamertemperatuur

• hoe vaak de deur wordt geopend

• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard

• de plek van het apparaat

2.4

FROSTMATIC-functie

U kunt de FROSTMATIC-functie inschakelen door te drukken op de FROSTMA-

TIC-knop.

De LED die bij het symbool FROSTMA-

TIC hoort gaat branden.

U kunt de FROSTMATIC-functie uitschakelen door te drukken op de FROSTMA-

TIC-knop.

Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat branden.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

3.

HET EERSTE GEBRUIK

3.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

dit apparaat is verkocht in Frankrijk.

In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel

(zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in de onderste lade van de koelkast om de koudste zone aan te geven.

NEDERLANDS

7

4.1

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

4.2

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

8 www.aeg.com

5.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren.

Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

6.1

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

6.2

Het ontdooien van de koelkast

NEDERLANDS

9

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

6.3

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

7.

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Oplossing

Schakel het apparaat in.

10 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Oplossing

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

De compressor werkt continu.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

7.1

Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum.

7.2

De deur sluiten

1.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3.

NEDERLANDS

11

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur

N

ST

T

Klimaatklasse

SN +10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst

8.2

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

12 www.aeg.com

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

NEDERLANDS

13

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

10.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

CRACK!

14 www.aeg.com

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ENGLISH

15

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.

CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.

FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.

WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

9.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

10.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

16 www.aeg.com

1.

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

2.

3.

4.

5.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

ENGLISH

17

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

18 www.aeg.com

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable

2.

CONTROL PANEL

gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

1 2

3

4

1

2

Temperature indicator LED

FROSTMATIC indicator

FROSTMATIC button

Temperature regulator

ON/OFF button

2.1

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Touch the temperature regulator button if all LED are off.

2.2

Switching off

Keep touching the temperature regulator button for 3 Sec.

All indicators light off.

2.3

Temperature regulation

To operate the appliance, proceed as follows:

• touch the temperature regulator button until the LED corresponding to the required temperature lights up. Selec-

4 3 tion is progressive, varying from 2 to

8°C.

At first button touch actual setting

LED keeps blinking.

Any time the button is touch the set temperature is moved to 1 position right. Corresponding LED will blink for a while.

Touch the setting button until the required temperature is selected. The set will be fixed coldest setting: +2°C warmest setting: +8°C

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• quantity of food stored

• appliance location.

2.4

FROSTMATIC function

You can activate theFROSTMATIC function by pressing theFROSTMATIC button.

The LED corresponding to the symbol

FROSTMATICindicator lights up.

You can deactivate theFROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC button again.

ENGLISH

19

The FROSTMATIC indicator will light off.

This function stops automatically after 52 hours.

3.

FIRST USE

3.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

4.

DAILY USE

this appliance is sold in France.

In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device

(see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.

4.1

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Do not move the glass shelf above the vegetable drawer and the bottle shelf to ensure correct air circulation.

20 www.aeg.com

4.2

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf compartment and can be slide sideways.

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS

5.1

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.

This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon.

This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint

"click" of the temperature regulator.

This is correct.

5.2

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

5.3

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

5.4

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc.: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruits and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice can discolor the plastic parts of your fridge. It is therefore rec-

ENGLISH

21 ommended to keep citruses in separate containers.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

6.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

6.1

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

6.2

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and drip-

22 www.aeg.com

ping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

6.3

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

7.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Solution

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

ENGLISH

23

Problem

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

Water flows on the ground.

Possible cause

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

The temperature regulator is not set correctly.

7.1

Replacing the lamp

2.

The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service

Center.

3.

Solution

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher temperature.

Set a lower temperature.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

7.2

Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

8.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

8.1

Positioning

This appliance should be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

24 www.aeg.com

Climate class

SN

Ambient temperature

N

ST

T

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Some functional problems might occur for some types of models when operating outside of that range. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Service Centre

8.2

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

9.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

ENGLISH

25

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

26 www.aeg.com

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Height

Width

Depth

Voltage

Frequency

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

11.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS

27

SOMMAIRE

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.

BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.

PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

9.

BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

28 www.aeg.com

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.

Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

ATTENTION

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

ATTENTION

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

ATTENTION

Votre appareil a été conçu pour

être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu.

Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

ATTENTION

Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un

éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

ATTENTION

Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

ATTENTION

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

ATTENTION

Respectez la chaîne de froid dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa consommation pour exclure le risque d'intoxication alimentaire.

Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

FRANÇAIS

29

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;

– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;

– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières

électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une

électrocution.

AVERTISSEMENT

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent

être effectuées que par un professionnel qualifié.

30 www.aeg.com

1.

2.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3.

4.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5.

6.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

1.3

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

1.4

Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et règles d'hygiène

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au non-respect de la chaîne de froid

1) rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage de ces produits.

A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.

Conservation des aliments / Maîtrise des températures

Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:

• Zone tempérée: Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.

• Zone fraîche: Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.

• Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à

+4°C.

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à prévenir une mauvaise conservation des aliments:

• Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.

• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr,

1)

Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur

au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.

• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable).

• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker

(exemple : soupe).

• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause , ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.

• Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas

échéant, d'ajuster le dispositif de réglage de température en conséquence comme indiqué (page Utilisation)

Mesure de la température La mesure de la température dans une zone (sur une clayette, par exemple) peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau

(verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la température sans manipulation des commandes ni ouverture de porte.

Respect des règles d'hygiène

• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).

• Couvrez les aliments.

• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.

1.5

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.

FRANÇAIS

31

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur

Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

1.6

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.7

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces d'origine.

32 www.aeg.com

1.8

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

2.

BANDEAU DE COMMANDE

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

1 2

3

4

1

2

Indicateur de température LED

Voyant FROSTMATIC

Touche FROSTMATIC

Thermostat

Touche MARCHE/ARRÊT

2.1

Mise en marche

Insérez la fiche dans la prise murale.

Appuyez sur le thermostat si tous les

LED sont éteints.

2.2

Mise à l'arrêt

Maintenez la touche du thermostat enfoncée pendant 3 secondes.

Tous les voyants sont éteints.

4 3

2.3

Réglage de la température

Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :

• appuyez sur la touche du thermostat jusqu'à ce que le voyant LED correspondant à la température souhaitée apparaisse. La sélection se fait progressivement de + 2 °C à + 8 °C

Lorsque vous appuyez sur la touche la première fois, le voyant LED du réglage actuel continue de clignoter.

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la température réglée change d'un cran vers la droite. Le voyant LED correspondant clignotera un instant.

Appuyez sur la touche de réglage, jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Le réglage sera maintenu

Réglage le plus froid : +2 °C

Réglage le plus chaud : +8 °C

Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.

Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées entreposées

• l'emplacement de l'appareil.

2.4

Fonction FROSTMATIC

Pour activer la fonction FROSTMATIC, appuyez sur la touche FROSTMATIC.

FRANÇAIS

33

Le voyant LED correspondant au symbole FROSTMATIC s'allume.

Pour désactiver la fonction FROSTMA-

TIC, appuyez de nouveau sur la touche

FROSTMATIC.

Le voyant FROSTMATIC s'éteint.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

3.

PREMIÈRE UTILISATION

3.1

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

4.1

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.

Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.

Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.

Dans ce cas, la température du compartiment réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus chaud.

4.2

Conservation d'aliments surgelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position maximale pendant 2 heures environ avant d'introduire les produits dans le compartiment.

En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du chapitre

« Caractéristiques techniques », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).

34 www.aeg.com

4.3

Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable (la cuisson sera cependant un peu plus longue).

4.4

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau de la clayette inférieure en verre.

L'espace situé directement au-dessus de la clayette en verre du bac à légumes est la zone la plus froide du compartiment réfrigérateur, comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la paroi de votre appareil. Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position inférieure. L'indication « OK » apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. Un bon éclairage facilite la lecture de celui-ci.

À chaque modification du dispositif de réglage de la température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder, si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins

12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

Après chargement de l'appareil en denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins

12 heures avant de réajuster le dispositif de réglage de température.

Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, thermostat sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du thermostat sur une position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête par intermittence.

OK

FRANÇAIS

35

4.5

Étagères amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

Pour permettre une bonne circulation de l'air, n'enlevez pas la clayette en verre au-dessus du bac à légumes ni le compartiment à bouteilles.

4.6

Emplacement des balconnets de la porte

Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement le balconnet dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon les besoins.

Le modèle est équipé d'un compartiment de rangement réglable, qui est fixé sous un balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.

5.

CONSEILS UTILES

5.1

Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

36 www.aeg.com

5.2

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

5.3

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

5.4

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plastique de votre réfrigérateur s'il les touche. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les agrumes dans des bacs séparés.

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon et être placées dans le balconnet porte-bouteilles de la porte.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

6.1

Nettoyage périodique

Conseils utiles :

• nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux ;

• lavez régulièrement le joint de porte en caoutchouc.

• rincez et séchez soigneusement.

Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

N'utilisez jamais de détergents, de poudres abrasives, de produits de nettoyage très parfumés ou de produits caustiques pour nettoyer l'intérieur de l'appareil car cela risque d'endommager la surface et de laisser une forte odeur.

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents domestiques contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les plastiques utilisés dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique.

6.2

Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.

FRANÇAIS

37

L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

6.3

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est à l'arrêt.

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.

Remède

Mettez l'appareil en fonctionnement.

38 www.aeg.com

Anomalie

L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

Remède

Branchez correctement la fiche sur la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique sur la prise de courant.

Faites appel à un électricien qualifié.

Ouvrez et fermez la porte.

L'ampoule est en mode veille.

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas correctement réglée.

Consultez le paragraphe

"Remplacement de l'ampoule".

Sélectionnez une température plus élevée.

Le compresseur fonctionne en permanence.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du compartiment réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

La gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

La température n'est pas correctement réglée.

Consultez le paragraphe

"Fermeture de la porte".

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Réduisez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez la gouttière d'évacuation.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau d'évaporation.

Sélectionnez une température plus élevée.

FRANÇAIS

39

Anomalie

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Cause possible

La température n'est pas correctement réglée.

7.1

Remplacement de l'ampoule

2.

L'appareil est équipé d'une ampoule d'intérieur à diode DEL longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.

3.

Remède

Sélectionnez une température plus basse.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

7.2

Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

8.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

8.1

Positionnement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Température ambiante Classe climatique

SN

N

ST

T

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

8.2

Branchement électrique

Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé. Vérifiez que le compteur électrique est peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils déjà branchés. Calibre des fusibles en ligne

(un par phase) : 10 A à 230 V.

L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme NF.C.15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie

électrique.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C.

15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur, ou par le fabricant. L'appareil ne doit pas être raccordée à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

40 www.aeg.com

9.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

FRANÇAIS

41

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'encastrement

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz

CRACK!

42 www.aeg.com

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH

43

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.

BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.

ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.

WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

9.

GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

44 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der

Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und

Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,

Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde

Anwendungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

3.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4.

5.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

DEUTSCH

45

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

1.4

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen

Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem

Boden des Geräts an.

1.5

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

46 www.aeg.com

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.6

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

2.

BEDIENFELD

1 2

1

2

3

4

LED Temperaturanzeige

Kontrolllampe „FROSTMATIC“

FROSTMATIC-Taste

Temperaturregler

Taste EIN/AUS

2.1

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.

Berühren Sie den Temperaturregler, wenn alle Kontroll-LED ausgeschaltet sind.

4 3

2.2

Ausschalten des Geräts

Halten Sie den Temperaturregler länger als 3 Sek. gedrückt.

Alle Kontrolllampen erlöschen.

2.3

Temperaturregelung

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die Kontroll-LED für die gewünschte Temperatur aufleuchtet. Die Temperatur kann im Bereich von +2 °C bis +8 °C eingestellt werden.

Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt die Kontroll-LED für die aktuelle

Einstellung zu blinken.

Mit jedem weiteren Tastendruck springt die Temperatureinstellung um eine Position weiter nach rechts und die Kontroll-LED für die eingestellte

Temperatur blinkt eine Weile.

Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist.

Die Einstellung wird gespeichert.

Niedrigste Temperatur: +2 °C

Höchste Temperatur: +8 °C

Eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren abhängt:

• Raumtemperatur

DEUTSCH

47

• Häufigkeit des Türöffnens

• Menge der gelagerten Lebensmittel

• Aufstellungsort des Geräts

2.4

Funktion FROSTMATIC

Sie können die Funktion FROSTMATIC durch Drücken der Taste FROSTMATIC einschalten.

Die entsprechende LED für die Funktion

„FROSTMATIC“ leuchtet auf.

Zum Ausschalten der Funktion „FROST-

MATIC“ drücken Sie die Taste „FROST-

MATIC“ erneut.

Die Kontrolllampe für die Funktion

„FROSTMATIC“ erlischt.

Diese Funktion endet automatisch nach

52 Stunden.

3.

ERSTE INBETRIEBNAHME

3.1

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Das Gerät wird in Frankreich verkauft.

Entsprechend den Vorschriften in diesem Land muss das Gerät mit einer speziellen Vorrichtung ausgestattet sein (siehe Abbildung), die im unteren Fach des Kühlraums angebracht ist, und den kältesten Bereich des Kühlraums anzeigt.

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

48 www.aeg.com

4.1

Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

Die Glasablage über der Gemüseschublade und der Flaschenhalter sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte

Luftzirkulation zu gewährleisten.

4.2

Positionierung der Türeinsätze

Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt, und setzen Sie sie dann nach Wunsch wieder ein.

Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das unter einer Türablage befestigt ist und sich seitlich verschieben lässt.

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

5.1

Normale

Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

5.2

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

5.3

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

DEUTSCH

49

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen gelegt werden.

Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile

Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in

Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten Behältern zu lagern.

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der

Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie vor jeder Wartungsmaßnahme immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe in seinem Kältekreislauf.

Aus diesem Grund dürfen die

Wartung und das Nachfüllen ausschließlich durch autorisiertes

Fachpersonal erfolgen.

6.1

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

50 www.aeg.com

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der

Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

6.2

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine

Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte

Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Abflussöffnung befindet.

6.3

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das

Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

DEUTSCH

51

7.

WAS TUN, WENN …

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Störung

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

Abhilfe

Gerät einschalten.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

52 www.aeg.com

Störung

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

7.1

Mögliche Ursache

Der Wasserablauf ist verstopft.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum

Wasserablauf fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Beleuchtung darf nur von einem

Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

2.

3.

Abhilfe

Reinigen Sie den Ablauf.

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

7.2

Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

8.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

8.1

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typenschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse

SN

Umgebungstemperatur

N

ST

T

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

+16 °C bis +43 °C

Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben werden. Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des angegebenen

Temperaturbereichs gewährleistet. Bei

Fragen zum Aufstellungsort des Geräts wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren Kundendienst oder nächstgelegenen

Service-Partner.

8.2

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist der Netzstecker mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die

DEUTSCH

53

Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der vorstehenden

Sicherheitshinweise.

Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BRRR!

54 www.aeg.com

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

DEUTSCH

55

10.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der Einbaunische

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im

Gerät sowie auf der Energieplakette.

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und

880 mm

560 mm

550 mm

230 V

50 Hz elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

www.aeg.com/shop

advertisement

Key Features

  • Spacious 279-liter capacity
  • Adjustable shelves and compartments for customized storage
  • Dedicated drawer for fruits and vegetables
  • 87-liter freezer compartment with three transparent drawers
  • LED interior lighting for clear visibility
  • Reversible door for flexible placement
  • Low noise operation for a peaceful kitchen environment
  • Energy-efficient design to reduce your energy consumption

Frequently Answers and Questions

What is the total capacity of the AEG SKS68800F1?
The total capacity of the AEG SKS68800F1 is 279 liters, with a 192-liter fridge compartment and an 87-liter freezer compartment.
Can I adjust the shelves in the refrigerator compartment?
Yes, the shelves in the refrigerator compartment are adjustable, allowing you to customize the storage space to suit your specific needs.
Is there a dedicated drawer for fruits and vegetables?
Yes, there is a dedicated drawer in the refrigerator compartment for fruits and vegetables, helping to maintain their freshness and extend their shelf life.
How many drawers are in the freezer compartment?
There are three transparent drawers in the freezer compartment, ensuring easy access and organization of your frozen items.