Progress | PK0845 | User manual | Progress PK0845 Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
bruksanvisning
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Kylskåp
PK0845
2 progress
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
7
Onderhoud en reiniging
8
Problemen oplossen
9
Montage
11
Technische gegevens
11
Het milieu
11
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande
als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
progress 3
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt
door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat
zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het
apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
4 progress
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
progress 5
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale
koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan
de temperatuur in de koelkast tot onder de
0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 2 uur op een
hoge instelling te laten werken voordat u er
producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen
worden.
Belangrijk! Verwijder de glasplaat boven
de groentela en het flessenrek niet om een
goede luchtcirculatie te garanderen.
6 progress
Belangrijk! Dit apparaat wordt in Frankrijk
verkocht.
In overeenstemming met de regelgeving die
in dit land geldig is, moet hij worden geleverd met een speciaal apparaat (zie afbeelding) dat in het onderste deel van de koelkast moet worden geplaatst om de koudste
zone daarvan aan te geven.
Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende
hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte terug.
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden
geschoven.
progress 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend
geluid horen wanneer het koelmiddel
door leidingen wordt gepompt. Dat is
normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van de
compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is
een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de
koelkast verkleuren. Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te
bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
8 progress
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al
in het afvoergaatje zit.
progress 9
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee
tot drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
om de rijp van de verdamper te krabben,
deze zou beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien
van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de
vriezer en rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop
terugzetten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
10 progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het
lampje).
5. Plaats het lampenkapje terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
progress 11
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de
service-afdeling.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op
een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld
is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan enkel gega-
randeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u
vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van
het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw
klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
873 mm
Breedte
540 mm
Diepte
549 mm
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
HET MILIEU
Recycle de materialen met het symbool
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
12 progress
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
progress 13
CONTENTS
Safety instructions
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
13
15
15
15
17
Care and cleaning
18
What to do if…
19
Installation
21
Technical data
21
Environmental concerns
21
Subject to change without notice.
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
ance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
SAFETY INSTRUCTIONS
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appli-
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
14 progress
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back
of the appliance. A squashed or
damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected
for household appliances use only. They
are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
progress 15
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case the dial
must be set to a higher temperature to
allow automatic defrosting and therefore
reduced energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward high-
16 progress
er settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop
below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed
at different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition
as required.
The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf
compartment and can be slide sideways.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in
the freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
Important! Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer and the bottle
shelf to ensure correct air circulation.
Important! this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this
country it must be provided with a special
device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.
progress 17
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is
correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will
hear a whirring sound and a pulsating
noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is
correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click" of
the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact,
lemon juice can discolor the plastic parts of
your fridge. It is therefore recommended to
keep citruses in separate containers.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
18 progress
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner
provided, which you will find already inserted into the drain hole.
progress 19
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you
could damage it. Do not use a mechanical
device or any artificial means to speed up
the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always
form on the freezer shelves and around
the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5
mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
3. Leave the door open.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
20 progress
Problem
The lamp does not work.
Possible cause
Solution
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The compressor operates continually.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances.
(the maximum power is shown on the
lamp cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains
socket.
8. Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
progress 21
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
This appliance should be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems might occur for
some types of models when operating outside of that range. The correct operation
can only be guaranteed within the specified
temperature range. If you have any doubts
regarding where to install the appliance,
please turn to the vendor, to our customer
service or to the nearest Service Centre
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
873 mm
Width
540 mm
Depth
549 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.
22 progress
SOMMAIRE
Instructions de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
22
26
26
26
28
29
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
En matière de sauvegarde de
l'environnement
31
32
33
33
Sous réserve de modifications.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter
toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice
avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire,
afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de
ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/ou
décrets pour une utilisation sur le territoire
français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de
l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre
appareil.
Attention Pour éviter tout risque de
détérioration de l'appareil, transportezle dans sa position d'utilisation muni de
ses cales de transport (selon le
modèle). Au déballage de celui-ci, et
pour empêcher des risques d'asphyxie
et corporel, tenez les matériaux
d'emballage hors de portée des
enfants.
Attention Pour éviter tout risque
(mobilier, immobilier, corporel,...),
l'installation, les raccordements (eau,
gaz, électricité, évacuation selon
modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent
être effectuées par un professionnel
qualifié.
Attention Votre appareil a été conçu
pour être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique normal.
Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que ceux pour lesquels il
a été conçu. Vous éviterez ainsi des
risques matériel et corporel.
Attention Débranchez l'appareil avant
toute opération de nettoyage manuel.
N'utilisez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection d'eau
ou de vapeur est proscrite pour écarter
le risque d'électrocution.
Attention Si votre appareil est équipé
d'un éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de
l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter
de s'électrocuter.
Attention Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne placez
pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil.
progress 23
Attention Lors de la mise au rebut de
votre appareil, et pour écarter tout
risque corporel, mettez hors d'usage
ce qui pourrait présenter un danger :
coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil. Informez-vous auprès des
services de votre commune des
endroits autorisés pour la mise au
rebut de l'appareil.
Attention Respectez la chaîne de froid
dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à
sa consommation pour exclure le
risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez
la fiche de la prise électrique, coupez le
cordon d'alimentation au ras de l'appareil
et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à
la conservation des aliments et/ou des
boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et
autres lieux de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans
des hôtels, motels et autres lieux de
séjour ;
– dans des hébergements de type
chambre d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de
réfrigération à moins que cette utilisation
n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient
de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec
l’environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
24 progress
•
•
•
•
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant
écrasée ou endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors
de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement
de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à être
utilisées sur des appareils ménagers.
Elles ne sont pas du tout adaptées à un
éclairage quelconque d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l’appareil Consultez les instructions
respectives
Stockage des denrées dans les
réfrigérateurs et règles d'hygiène
La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au non-respect de la
chaîne de froid 1)rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur
et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des
aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise
des températures
Stockez les aliments selon leur nature dans
la zone appropriée:
• Zone tempérée:Boissons, œufs, beurre,
sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche:Produits laitiers, desserts
lactés, matières grasses, fromages frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles,
poissons, charcuteries, plats préparés,
salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches,
produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout
produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une
température de conservation inférieure
ou égale à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de
nature à éviter la contamination croisée et à
prévenir une mauvaise conservation des aliments:
• Emballer systématiquement les produits
pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les
aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des
manipulations successives de produits
différents, et après, bien sûr, au moment
de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au
préalable).
• Attendre le refroidissement complet des
préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause , ne pas la
laisser ouverte trop longtemps pour éviter
une remontée en température du réfrigérateur.
1) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
progress 25
• Disposer les aliments de telle sorte que
l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la
température, notamment celle de la zone la
plus froide, est correcte et le cas échéant,
d'ajuster le dispositif de réglage de température en conséquence comme indiqué (page Utilisation)
Mesure de la températureLa mesure de
la température dans une zone (sur une clayette, par exemple) peut se faire au moyen
d'un thermomètre placé, dès le départ,
dans un récipient rempli d'eau (verre). Pour
avoir une représentation fidèle de la réalité,
lisez la température sans manipulation des
commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau
additionnée de jus de citron, de vinaigre
blanc ou avec tout produit désinfectant
adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce
avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballages des
packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le
électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si
besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas l'ap-
•
•
•
•
•
•
pareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil
les dommages constatés. Dans ce cas,
gardez l'emballage.
Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. (Si un branchement sur le
réseau d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente,
exclusivement avec des pièces d'origine.
26 progress
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz in-
flammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux
utilisés dans cet appareil identifiés par
sont recyclables.
le symbole
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid
maximum.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs
facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
Une position moyenne est la plus indiquée.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est
pas nécessaire de modifier le réglage
moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur un réglage
plus chaud.
progress 27
Conservation d'aliments surgelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
maximale pendant 2 heures environ avant
d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré
plus de temps qu'indiqué au paragraphe
« Autonomie de fonctionnement » du
chapitre « Caractéristiques techniques »,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les immédiatement
avant de les recongeler (une fois refroidis).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable (la
cuisson sera cependant un peu plus longue).
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des
besoins.
Important Pour permettre une bonne
circulation de l'air, ne pas enlever la clayette
en verre au-dessus du bac à légumes ni le
balconnet porte-bouteilles.
Mise en place des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet dans
le sens des flèches pour le dégager, puis
repositionnez-le selon vos besoins.
Le modèle est équipé d'un bac de rangement réglable, qui est fixé sous un balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.
28 progress
Indicateur de température
Pour vous aider à contrôler correctement
votre appareil, nous avons intégré un indicateur de température à votre réfrigérateur
Le symbole sur le côté indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
La zone la plus froide s'étend de la clayette
en verre du bac à fruits et légumes au symbole ou à la clayette positionnée à la même
hauteur que le symbole.
Pour un bon stockage des aliments, assurez-vous que l'indicateur de température affiche « OK ».
Si « OK » n'est pas affiché, réglez le thermostat sur une température inférieure et attendez 12 heures avant de vérifier à nouveau.
Après chargement de denrées fraîches
dans l'appareil ou après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que l'inscription « OK »
disparaisse.
OK
CONSEILS UTILES
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe
dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce
phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer
un soudain, léger bruit de craquement.
C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la
mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter
ceci, modifiez la position du dispositif de
réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur
et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent
être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plastique
de votre réfrigérateur s'il les touche. C'est
progress 29
pourquoi il est recommandé de conserver
les agrumes dans des bacs séparés.
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées dans le balconnet
porte-bouteilles de la porte.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà con-
gelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que
le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
30 progress
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé
à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur
les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus
de froid et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet tranchant,
d'objet métallique pour gratter la couche de
givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun autre dispositif mécanique ou moyen
artificiel que ceux qui sont recommandés
par le fabricant pour accélérer le dégivrage
de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur
durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de
non-utilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
progress 31
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement
pour éviter la détérioration des aliments en
cas de panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit
être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
sur la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule".
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du compartiment réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de
l'eau de dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
32 progress
Anomalie
Cause possible
Remède
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de
l'eau au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse.
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop élevée.
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température
plus basse.
Remplacement de l'ampoule
d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule défectueuse par
une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les
appareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre service après-vente.
INSTALLATION
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Positionnement
Cet appareil doit être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la classe
progress 33
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent se
produire sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de températures. Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil. En cas de
doute concernant l'emplacement d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le centre
de maintenance le plus proche.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
873 mm
Largeur
540 mm
Profondeur
549 mm
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté
gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez
vos produits électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
34 progress
INHALT
Sicherheitshinweise
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
34
36
37
37
39
Reinigung und Pflege
40
Was tun, wenn …
41
Montage
43
Technische Daten
44
Hinweise zum Umweltschutz
44
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der
Ratschläge und Warnungen aufmerksam
durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung
von Fehlern und Unfällen alle Personen, die
das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen
Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu
einer Todesfalle für Kinder wird.
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen
nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden,
die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
progress 35
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur vom
Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals
in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden)
für die Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da
dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung
aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur
für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand. (Wenn
es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur
Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich
das Wasser auf dem Boden des Geräts
an.
36 progress
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den
elektrischen Anschluss strikt an die
Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler,
bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung
auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem
Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese
nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen
Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden.
Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recySymbol
celt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
progress 37
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf die niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu
Frostbildung kommen. In diesem Fall muss
eine höhere Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen ermöglicht
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am
besten durch Reinigen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die
die Oberfläche beschädigen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist
eine Änderung der mittleren Einstellung
nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0°C
fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere
Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens
zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in
das Gefrierfach hinein legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in
der Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach
dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus dem
Gefrierraum entnommen und anschließend
sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit
Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum
Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Wichtig! Die Glasablage über der
Gemüseschublade und die Flaschenablage
sollten jedoch nicht verstellt werden, um
eine korrekte Luftzirkulation zu
gewährleisten.
38 progress
Wichtig! Das Gerät wird in Frankreich
verkauft.
Entsprechend den Vorschriften in diesem
Land muss das Gerät mit einer speziellen
Vorrichtung ausgestattet sein (siehe Abbildung), die im unteren Fach des Kühlraums
angebracht ist und den kältesten Bereich
des Kühlraums anzeigt.
Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in unterschiedlicher
Höhe positioniert werden, womit das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt, und
setzen Sie sie dann nach Wunsch wieder
ein.
Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das unter einer Türablage
befestigt ist und sich seitlich verschieben
lässt.
progress 39
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln
und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören
ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das ist
eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und
damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem
Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf
diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine der
Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und
in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird
empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung
zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür
auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren
werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel
verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
40 progress
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln
darauf, dass diese keinen Kontakt mit
Gefriergut bekommen, da dieses sonst
antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln
im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut
führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren, um
einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät
zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten
werden.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
REINIGUNG UND PFLEGE
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten
und Nachfüllen von Kältemittel dürfen
daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es
verbraucht weniger Strom.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei
von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver,
stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas
flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem
Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
progress 41
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser
nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte
das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das
sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen,
und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen von
Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser
dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg
des Gefrierguts während des Abtauens des
Gerätes kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks
und im Innern des oberen Fachs wird
sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab,
wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa
3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den
Stopfen wieder ein.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und
das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Gerätes verdirbt.
WAS TUN, WENN …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem quali-
42 progress
fizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht
in die Verdampferschale über
dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Ersetzen der Lampe
1. Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
progress 43
4. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung,
die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung).
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
8. Tür öffnen. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich
hierzu an den Kundendienst.
MONTAGE
Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden
und einen korrekten Betrieb des Geräts
zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs gewährleistet. Bei Fragen zum Aufstellungsort des Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen Service-Partner.
44 progress
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
873 mm
Breite
540 mm
Tiefe
549 mm
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
progress 45
INNEHÅLL
Säkerhetsföreskrifter
Användning
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
45
47
47
48
49
Underhåll och rengöring
50
Om maskinen inte fungerar
51
Installation
53
Tekniska data
53
Miljöskydd
53
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt sätt är
det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder
produkten första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning
och se till att den följer med produkten om
den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser
och följer säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna
inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte instrueras och övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
produkten för att säkerställa att de inte
leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller
löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i
dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den
gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.
Om kylkretsen skadas:
46 progress
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt
på något sätt. En skadad nätkabel kan
orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast
bytas ut av en certifierad serviceagent
eller annan kvalificerad servicepersonal
för att undvika fara.
•
•
•
•
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida.
En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att
innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till skador
på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar
sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten
är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens
anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den
från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället
en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att
den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på
något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och
spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida
vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med
produktens varma delar (kompressor,
kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
progress 47
• Anslut endast till dricksvattenledning (om
det finns en vattenanslutning).
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten
skall utföras av en behörig elektriker eller
annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
någon gas som kan skada ozonlagret.
Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser
som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är
kan återvinmärkta med symbolen
nas.
Denna produkt innehåller inte, varken i
kylkretsen eller i isolationsmaterialen,
ANVÄNDNING
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Viktigt Om produkten är inställd på en låg
temperatur, och omgivningstemperatuen är
hög eller produkten är full med matvaror,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost bildas på den bakre
väggen. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
En medelhög inställning är i regel bäst.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga
tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
48 progress
DAGLIG ANVÄNDNING
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och
djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den
medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för
att erhålla en högre kyleffekt.
Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför
grönsakslådan eller flaskhyllan, detta för att
säkerställa korrekt luftcirkulation.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i
så fall in temperaturreglaget på en varmare
inställning.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som anges
i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande
för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från
frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.
Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en eller flera brickor för tillverkning av isbitar. Fyll dessa brickor med vatten och lägg dem sedan
i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal löpskenor så att hyllorna kan placeras
enligt användarens önskemål.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på
olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad
position.
Den här modellen är utrustad med en flyttbar förvaringslåda som sitter under en hylla
i dörren. Den kan flyttas i sidled.
progress 49
Viktigt Detta kylskåp säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta land
måste kylskåpet förses med en speciell anordning (se bild) som placeras i det nedre
facket för att indikera den kallaste zonen i
kylskåpet.
RÅD OCH TIPS
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett
bubblande ljud när köldmedlet pumpas
genom spiralrören och rörledningarna.
Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande
och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett
plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen.
Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett
svagt "klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt
och medföra att frost eller is bildas på insidan av produkten. Om detta inträffar,
ställ in temperaturreglaget på ett varmare
läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips för kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta
sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör
noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de
kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare.
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i
särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i
aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte
läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
50 progress
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning så
att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Tips för förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Försiktighet Koppla loss produkten
från eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller
kolväten: underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd
neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en
stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en
borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt
diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en
särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet
avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna.
Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
progress 51
5. Sätt på produkten.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två eller
tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg
för att skrapa av frost från evaporatorn
eftersom den kan skadas. Använd inga
mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen utöver de
som rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Viktigt Avfrosta frysen när frostlagret når en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg
dem på en sval plats.
3. Låt frysdörren stå öppen.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av
insidan och anslut produkten till eluttaget.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta (i förekommande fall) och rengör
produkten samt alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att inte matvarorna
i den förstörs i händelse av strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Koppla loss kylskåpet från
eluttaget innan du utför felsökning.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning
som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Problem
Produkten fungerar inte.
Belysningen fungerar
inte.
Viktigt Kylskåpet avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat
till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
52 progress
Problem
Belysningen fungerar
inte.
Kompressorn arbetar
hela tiden.
Möjlig orsak
Åtgärd
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på den bakre väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre
väggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från att
rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom
utloppet till avdunstningsbrickan
ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produkten är för hög.
Temperaturen är felinställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Byte av glödlampan
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Lossa skruven från lampglaset.
3. Avlägsna lampglaset (se figur).
4. Byt den använda lampan mot en ny
lampa med samma effekt och som är
specialtillverkad för produkten. (max.
effekt anges på lampglaset).
5. Sätt tillbaka lampglaset på plats.
6. Dra fast lampglaset med skruven.
7. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
8. Öppna dörren. Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna
progress 53
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta serviceavdelningen.
INSTALLATION
För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda produkten på
korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du
installerar produkten.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa
modeller vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras
inom angivet temperaturområde. Om du är
osäker på var du ska installera produkten
kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicestation
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på
typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte
är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker
för att ansluta produkten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder
inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
873 mm
Bredd
540 mm
Djup
549 mm
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten
samt på energietiketten.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
54 progress
progress 55
www.progress-hausgeraete.de
211622041-A-372013
Download PDF

advertising