Progress PG0853 User manual

Progress PG0853 User manual
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Návod k použití
Benutzerinformation
Фризер
Zamrzivač
Mraznička
Gefriergerät
PG0853
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за сигурност
Инструкции за сигурност
Действие
Първа употреба
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Инсталиране
Техническа информация
8
9
11
13
14
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно
използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за
бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Общи мерки за безопасност
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал
в магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества
като аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само
от квалифицирани лица.
• Премахнете цялата опаковка.
• Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
• Спазвайте инструкцията за монтаж,
приложена с уреда.
• Винаги внимавайте когато местите
уреда, защото е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
• Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
• Изчакайте поне 4 часа преди за
свържете уреда към
електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече
обратно в компресора.
• Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
• Задната част на уреда трябва да е
до стената.
• Не инсталирайте уреда на места с
пряка директна светлина.
• Не монтирайте този уред в зони,
които са прекалено влажни или
студени като строителни халета,
гаражи или винарски изби.
• Когато местите корпуса, наклонете
го на предния му ръб, за да
избегнете надраскване на пода.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
4 Progress
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор).
Свържете се с оторизираният
сервизен център или електротехник,
за да смени електрическите
компоненти.
• Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Внимавайте да не причините
повреда на хладилната верига. Той
съдържа изобутан (R600a), природен
газ с високо ниво на екологична
съвместимост. Този газ е запалим.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът
за напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение, ако
ръцете Ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
Progress 5
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
ДЕЙСТВИЕ
Kомандно табло
1
2
3
4
5
1 Индикаторна лампичка за
електрозахранване
2 Регулатор за температурата
3 лампичка FastFreeze
4 ключFastFreeze и бутон за нулиране
на алармата
5 Лампичка на алармата
Включване
2. Натиснете ключа FastFreeze и
аларменият сигнал ще спре.
3. Натиснете ключа FastFreeze още
веднъж, за да светне лампичката
FastFreeze. Уредът ще заработи.
Свържете уреда към основният
източник на захранване.
1. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Сигналната лампа за мощност ще
светне и ще прозвучи звуков сигнал за
2 секунди.
Ако температурата във
вътрешната част на уреда е
твърде висока, лампичката за
алармата ще премигне и
звуковата аларма ще се
включи.
Изключване
Завъртете регулатора за температура
към позиция "O" и ще се включи звуков
сигнал за 2 секунди.
Сигналната лампичка ще изгасне.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира
автоматично.
6 Progress
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че
температурата във
вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на
уреда.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска
настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора
температурата на по-висока
настройка с цел максимално
охлаждане.
ВНИМАНИЕ! Ако
температурата в
помещението е висока или
ако уредът е напълно
зареден и е настроен на найниската температура, тогава
уредът може да работи
непрекъснато,
предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв
случай кръговият селектор
трябва да се завърти на повисока температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и
следователно да се намали
консумацията на енергия.
функция FastFreeze
Можете да активирате функцията
FastFreeze, като натиснете бутона
FastFreeze. Лампичката FastFreeze
светва.
Можете да деактивирате функцията по
всяко време чрез натискане на ключа
FastFreeze. Лампичката FastFreeze се
изключва.
Аларма за висока
температура
Ако температурата във фризера се е
покачила до степен, която не гарантира
безопасно съхранение на на
замразените храни (например поради
прекъсване на електрозахранването),
лампичката на алармата ще премигне и
ще прозвучи звуков сигнал.
Когато фризерът е включен
за първи път, лампичката на
алармата ще мига, докато
температурата не се понижи
до подходящо ниво за
съхраняване на замразени
храни.
1. Предупредителният сигнал се
изключва чрез натискане на ключа
FastFreeze.
Индикаторът FastFreeze се появява.
Лампичката на алармата ще продължи
да мига, докато не бъде достиганата
необходимата температура.
2. Отпуснете ключаFastFreeze веднага
след като лампичката на алармата
се изключи.
Индикаторът FastFreeze се изключва.
ПЪРВА УПОТРЕБА
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко
неутрален сапун, за да отстраните
типичната за новите изделия миризма,
а след това подсушете напълно.
Progress 7
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
миялни препарати или
абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FastFreeze и поставете хранителните
продукти за замразяване във
фризерното отделение.
Поставете свежата храна, която искате
да замразите във горните две
отделения.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни,
етикет, поставен във вътрешността на
уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на необходимата
температура (вж. "Функция
FastFreeze").
Съхраняване на замразена
храна
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция FastFreeze,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението.
Ако трябва да се съхраняват големи
количества храна, извадете всички
чекмеджета от уреда и поставете
храните върху стъклен рафт, за да
получите максимално добри резултати.
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на
повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви
веднага и след това да се
замрази отново (след
охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, което имате за
тази операция.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
Календар на дълбоко
замразените храни
Символите показват различни типове
замразени продукти.
8 Progress
Цифрите показват времето за
съхранение в месеци за съответните
типове замразени продукти. Дали важи
горната или долната стойност за
посоченото време на съхранение
зависи от количеството на
хранителните продукти и
предварителната им обработка преди
замразяване.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
•
•
•
•
•
•
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да
ви помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
• максималното количество
хранителни продукти, които могат да
•
се замразят за 24 часа, е показано
на табелката с данни;
процесът на замразяване отнема 24
часа и не трябва да се добавя храна
за замразяване по време на този
период;
замразявайте само
висококачествени, пресни и добре
измити хранителни продукти;
разделяйте храната на малки
порции, за да може да се замрази
бързо и напълно и за да можете да
размразявате впоследствие само
нужното ви количество;
обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и
проверете дали торбичките са
вакуумирани;
не позволявайте прясна,
незамразена храна да се допира до
вече замразени хранителни
продукти, като така ще избегнете
повишаване на температурата им;
крехките храни се съхраняват подобре и по-дълго, отколкото мазните;
солта намалява продължителността
на съхранение на храната;
има вероятност ледените кубчета,
ако се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
Progress 9
• препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
Съвети за съхранение на
замразени храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
• проверете дали фабрично
замразените хранителни продукти са
правилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
• веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно;
• не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Общи предупреждения
ВНИМАНИЕ! Изключете
уреда от контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
ВНИМАНИЕ! Не дърпайте,
не движете и не повреждайте
тръбите и/или кабелите в
корпуса.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да
не повредите охлаждащата
система.
ВНИМАНИЕ! Когато местите
корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри
работата на уреда и ще реализира
икономия на енергия.
10 Progress
Размразяване на фризера
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
остри метални инструменти
за изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните
от производителя.
Покачването на
температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат
за храната.
3. Оставете вратата отворена и
поставете пластмасовата стъргалка
на съответното място в центъра на
дъното, като поставите под нея
съда за събиране на водата от
разтопения скреж.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла вода
във фризерното отделение. Освен
това, отстранете парченцата лед,
които се отделят преди края на
размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част
и запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
уредът ще остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на виното в
случай на спиране на тока.
Progress 11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно
щепсела в захранващия
контакт.
Няма напрежение в
захранващия контакт.
Включете друг
електроуред в контакта.
Обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен
неотдавна или
температурата е още
твърде висока.
Вижте „Аларма за
отворена врата" или
„Аларма за висока
температура".
Температурата в уреда е
твърде висока.
Вижте „Аларма за
отворена врата" или
„Аларма за висока
температура".
Възникнала е
неизправност при
измерване на
температурата.
Свържете се с
квалифициран
електротехник или с найблизкия упълномощен
сервизен център.
Уредът не работи
правилно.
Свържете се с
квалифициран
електротехник или с найблизкия упълномощен
сервизен център.
Температурата в уреда е
твърде висока.
Свържете се с
квалифициран
електротехник или с найблизкия упълномощен
сервизен център.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Светлинният индикатор за
захранване мига.
Компресорът работи
непрекъснато.
12 Progress
Проблем
Възможна причина
Решение
Поставили сте
едновременно голямо
количество храна за
замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете
температурата отново.
Температурата в
помещението е твърде
висока.
Вижте таблицата за
климатичен клас на
табелката с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Вратата не е затворена
правилно или
уплътнението е
деформирано/мръсно.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Тапата на отвора за
отцеждане на водата не е
позиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на
водата правилно.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона или след смяна
на температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправност.
Компресорът се включва
след известно време.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на
температурата не е
настроен правилно.
Задайте по-висока/пониска температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Температурата на
хранителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до
температурата в
помещението, преди
съхранение.
Има твърде много скреж и
лед.
Progress 13
Проблем
Възможна причина
Решение
Прекалено много
хранителни продукти се
съхраняват едновременно.
Съхранявайте
едновременно по-малко
хранителни продукти.
Дебелината на леда е
повече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Няма циркулация на
студен въздух в уреда.
Уверете се, че има
циркулация на студен
въздух в уреда.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда:
Клима
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
14 Progress
Свързване към
електрическата мрежа
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина
мм
880
Ширина
мм
560
Дълбочина
мм
550
Време на повишаване
Часа
20
Волтаж
Волта
230 - 240
Честота
Hz
50
Progress 15
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
16 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Rad uređaja
Prva uporaba
Svakodnevna uporaba
16
17
19
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Tehnički podaci
21
22
23
25
26
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Progress 17
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer
je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnica ili ploča
za kuhanje.
• Stražnji dio uređaja mora biti postavljen
uz zid.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na
prevlažna i prehladna mjesta, poput
gradilišta, garaža ili vinskih podruma.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
18 Progress
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin
je zapaljiv.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Progress 19
RAD UREĐAJA
Upravljačka ploča
1
2
3
1 Svjetlo indikatora napajanja
2 Regulator temperature
3 Svjetlo FastFreeze
Uključivanje
Priključite uređaj na napajanje.
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
Zasvijetliti će indikator napajanja i zvučni
signal oglasiti će se na 2 sekunde.
Ako je temperatura u uređaju
previsoka, svjetlo alarma će
bljeskati i zvučni alarm će se
uključiti.
2. Pritisnite prekidač FastFreeze i isključit
će se zvučni signal alarma.
3. Ponovno pritisnite prekidačFastFreeze
i upalit će se svjetlo FastFreeze.
Uređaj će započeti s radom.
Isključivanje
Regulator temperature okrenite u položaj
"O" i zvučni signal radi samo 2 sekunde.
Indikator napajanja se isključuje.
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
4
5
4 Prekidač FastFreeze i prekidač za
resetiranje alarma
5 Svjetlo alarma
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
veći stupanj hladnoće.
20 Progress
POZOR! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
Funkcija FastFreeze
Funkciju FastFreeze možete uključiti
pritiskom prekidača FastFreeze. Uključuje
se svjetlo FastFreeze.
Funkciju možete u bilo kojem trenutku
isključiti pritiskom na prekidač FastFreeze.
Isključit će se svjetlo FastFreeze.
pohranjivanje zamrznutih namirnica (na
primjer tijekom nestanka struje), svjetlo
alarma će treptati i oglasit će se zvučni
alarm.
Kada se zamrzivač po prvi put
uključi, svjetlo alarma treptat će
sve dok se temperatura ne
spusti do razine sigurne za
zamrznute namirnice.
1. Zvuk upozorenja isključite pritiskom na
prekidač FastFreeze.
Pojavljuje se indikator FastFreeze.
Svjetlo alarma treperit će sve dok se
ponovno ne postigne potrebna
temperatura.
2. Otpustite prekidačFastFreeze čim se
svjetlo alarma isključi.
Indikator FastFreeze se isključuje.
Alarm za visoku temperaturu
Ako se temperatura u zamrzivaču podigne
do razine na kojoj više nije sigurno
PRVA UPORABA
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
POZOR! Ne koristite
deterdžente ili abrazivna
sredstva jer mogu oštetiti
završni sloj.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica
i čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica
uključite funkciju FastFreeze, a zatim
namirnice stavite u odjeljak zamrzivača.
Svježu hranu koju želite zamrznuti stavite
u dva gornja odjeljka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se nalazi
u unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata.
tijekom tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
Progress 21
Kada je postupak zamrzavanja završen,
uređaj vratite na željenu temperaturu
(pogledajte "Funkcija FastFreeze").
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata s uključenom postavkom
FastFreeze.
Ukoliko je potrebno pohraniti veliku
količinu namirnica, izvadite sve ladice iz
uređaja i namirnice stavite na staklenu
policu kako biste postigli najbolje
rezultate.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer usljed
prekida dovoda električne
energije, ili ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
podataka pod "vrijeme
odgovora", odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Odmrzavanje
Duboko smrznuta ili smrznutu hrana prije
uporabe može se odmrznuti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno
o vremenu dostupnom za tu radnju.
Mali komadi mogu se čak i skuhati
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će dulje trajati.
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste
zamrznute hrane. Valjanost gornje ili
donje vrijednosti označenog vremena
čuvanja ovisi o kvaliteti namirnica i
pripremi prije zamrzavanja.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Nemojte koristiti metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Savjeti za uštedu energije
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za zamrzavanje
Kako bi imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedite nekoliko važnih
savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata prikazana
je na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata i
tijekom tog perioda ne smije se
22 Progress
•
•
•
•
•
•
dodavati dodatna hrana koju je
potrebno zamrznuti;
zamrzavajte samo svježe i dobro
očišćene namirnice vrhunske kvalitete;
pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo
i potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
zamotajte namirnice u aluminijsku foliju
ili polietilensku foliju kako biste osigurali
da je pakovanje nepropusno;
nemojte dozvoliti da svježa,
nezamrznuta hrana dođe u dodir s već
zamrznutom hranom, tako ćete
spriječiti porast temperature zamrznute
hrane;
nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;
vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjeljka zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih performansi
uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine
namirnicama prebacite u zamrzivač u
što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka
kojeg je otisnuo proizvođač.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
POZOR! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Redovito čišćenje
POZOR! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar elementa.
POZOR! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
POZOR! Prilikom pomicanja
kućišta podignite prednji kraj
kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Progress 23
Odleđivanje zamrzivača
POZOR! Nikada ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje
postupka odleđivanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
Rast temperature pakiranja
zamrznutih namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće za slučaj prekida
rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
utičnice napajanja.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zamrznuti na
hrani.
3. Ostavite vrata otvorena i umetnite
plastični strugač u odgovarajuće
sjedište na sredini donjeg dijela,
stavljajući spremnik za sakupljanje
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
odleđene vode ispod njega.
Kako biste ubrzali proces odleđivanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odleđivanje dovršeno.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro
osušite unutrašnjost i čuvajte strugač
za daljnje korištenje.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Iskopčajte uređaj iz električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Odmrznite (ako je potrebno) i očistite
uređaj i sav pribor.
4. Ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE! Ako ćete
uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako
toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
24 Progress
Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no umetnut u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno umetnite utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj u utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlaš‐
tenom električaru.
Uređaj je bučan.
Uređaj ne stoji pravilno.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Uključen je zvučni ili vizualni
alarm.
Uređaj ste nedavno uključili
ili je temperatura još uvijek
previsoka.
Pogledajte "Alarm otvorenih
vrata" ili "Alarm za visoku
temperaturu".
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Pogledajte "Alarm otvorenih
vrata" ili "Alarm za visoku
temperaturu".
Došlo je do pogreške u
mjerenju temperature.
Kontaktirajte ovlaštenog
električara ili najbliži servis.
Uređaj ne radi ispravno.
Kontaktirajte ovlaštenog
električara ili najbliži servis.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Kontaktirajte ovlaštenog
električara ili najbliži servis.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane stavljeno je is‐
tovremeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati pa
ponovno provjerite tempera‐
turu.
Sobna temperatura je previ‐
soka.
Pogledajte grafikon kli‐
matske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u uređaj
bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Indikator napajanja treperi.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
Progress 25
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno postavljen.
Pravilno postavite čep za is‐
puštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska ili
nakon promjene tempera‐
ture.
To je normalno; nije došlo
do pogreške.
Kompresor se uključuje na‐
kon određenog vremena.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tem‐
peraturu.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od 4-5
mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
U uređaju nema cirkulacije
hladnog zraka.
Provjerite kruži li hladan
zrak unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zatvaranje vrata
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
1. Očistite brtve na vratima.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
26 Progress
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Namještanje
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Kli‐
mat‐
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
min.
200 cm2
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
mm
880
Širina
mm
560
Dubina
mm
550
Vrijeme zadržavanja temperature
Sati
20
Progress 27
Napon
Volti
230 - 240
Frekvencija
Hz
50
Tehničke informacije nalaze se na
nazivnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
28 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Při prvním použití
Denní používání
28
29
31
32
32
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické informace
33
34
35
37
38
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Progress 29
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
30 Progress
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení,
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento plyn
je hořlavý.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
•
•
•
•
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
Progress 31
PROVOZ
Ovládací panel
1
2
3
1 Kontrolka napájení
2 Regulátor teploty
3 Kontrolka FastFreeze
Zapnutí spotřebiče
Připojte spotřebič ke zdroji elektrické
energie.
1. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Rozsvítí se kontrolka napájení a na dvě
sekundy zazní zvukový signál.
Pokud je teplota uvnitř
spotřebiče příliš vysoká,
výstražná kontrolka začne
blikat a začne znít zvuková
výstraha.
2. Stisknutím přepínače FastFreeze
vypnete zvukovou výstrahu.
3. Po opětovném stisknutí přepínače
funkce FastFreeze se rozsvítí
kontrolka FastFreeze. Spotřebič začne
pracovat.
Vypnutí spotřebiče
Otočte regulátor teploty do polohy „O“,
poté na dvě sekundy rozezní zvuková
signalizace.
Kontrolka napájení zhasne.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
4
5
4 Spínač FastFreeze a spínač resetu
výstrahy
5 Výstražná kontrolka
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených
potravin,
• umístění spotřebiče.
1. Otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout
nižší teploty.
POZOR! Jestliže je okolní
teplota vysoká, nebo je
spotřebič zcela zaplněný
(přitom je spotřebič nastavený
na nejnižší teplotu) může běžet
nepřetržitě a na zadní stěně se
pak tvoří námraza. V tomto
případě je nutné nastavit vyšší
teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
32 Progress
Funkce FastFreeze
Funkci FastFreeze můžete zapnout
stisknutím spínače FastFreeze. Rozsvítí
se kontrolka FastFreeze.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím spínače FastFreeze. Kontrolka
FastFreeze zhasne.
Výstraha vysoké teploty
V případě, že se teplota uvnitř mrazničky
zvýší natolik, že již není možné zajistit
bezpečné skladování zmrazených
potravin (například v případě výpadku
proudu), začne blikat výstražná kontrolka
a rozezní se zvuková výstraha.
Když je mraznička zapnuta
poprvé, výstražná kontrolka
bliká, dokud teplota neklesne
na úroveň bezpečnou pro
uchovávání zmražených
potravin.
1. Zvukovou výstrahu vypnete stisknutím
přepínače FastFreeze.
Zobrazí se ukazatel FastFreeze.
Výstražná kontrolka bliká, dokud není opět
dosaženo požadované teploty.
2. Jakmile zhasne výstražná kontrolka,
spínač FastFreeze uvolněte.
Ukazatel FastFreeze se přestane
zobrazovat.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze a uložte
potraviny ke zmrazení do mrazicího
oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
dvou horních oddílů.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na skleněnou
polici, kde se potraviny zmrazí nejlépe.
Progress 33
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší
dobu, než je „Skladovací doba
při poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned tepelně
upravit a (po ochlazení) opět
zmrazit.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících
pro příslušné druhy zmrazených potravin.
Zda platí horní nebo dolní hodnota
uvedeného času skladování, závisí na
kvalitě potravin a jejich zpracování před
zmrazením.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Kalendář zmrazování potravin
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Tipy pro úsporu energie
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin – v
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
• mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
• potraviny si připravte v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
34 Progress
•
•
•
•
•
bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR! Při přemisťování
skříně spotřebiče ji
nadzdvihněte za přední okraj,
abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Progress 35
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje. Mohli byste jej
poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmrazených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3 – 5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
UPOZORNĚNÍ!
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře spotřebiče otevřené,
plastovou škrabku vložte do určeného
místa dole uprostřed a pod ní dejte
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
misku na rozmraženou vodu.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor a škrabku
uschovejte pro další použití.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a
vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
UPOZORNĚNÍ! Pokud necháte
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
36 Progress
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky
zástrčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut nedáv‐
no nebo teplota je ještě příliš
vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je příliš
vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké te‐
ploty“.
Při měření teploty došlo k
chybě.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Spotřebič nefunguje
správně.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Teplota ve spotřebiči je příliš
vysoká.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Kontrolka napájení bliká.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
Progress 37
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně za‐
balené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po stisknutí nebo po změně
teploty se kompresor nes‐
pustí okamžitě.
Toto je normální jev, který
nepřestavuje poruchu
spotřebiče.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá chlad‐
ný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obí‐
hat chladný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
38 Progress
Požadavky na větrání
Umístění
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
5 cm
min.
200 cm2
Umístění
min.
200 cm2
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
880
Progress 39
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Skladovací doba při poruše
hodin
20
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
40 Progress
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
40
41
43
44
44
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
46
47
48
51
52
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Progress 41
•
•
•
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
•
•
•
•
•
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein
könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z. B.
in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden nicht
zu verkratzen.
42 Progress
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung
trennen möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwendung
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- und Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z.
B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller
für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem
hohen Grad an Umweltverträglichkeit.
Dieses Gas ist brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in
das Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck
auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren Gase
und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie diese
nicht, falls Ihre Hände nass oder feucht
sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht
wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Verletzungsgefahr
sowie Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
Progress 43
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches Gas.
Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
BETRIEB
Bedienfeld
1
2
1 Betriebskontrolllampe
2 Temperaturregler
3 Kontrolllampe FastFreeze
Einschalten des Geräts
Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz
an.
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet und es
ertönt 2 Sekunden lang ein Signalton.
Wenn die Temperatur im Innern
des Gerätes zu hoch ist, blinkt
die Alarmleuchte, und es ertönt
ein Alarmsignal.
2. Drücken Sie die Taste FastFreeze und
der akustische Alarm wird
ausgeschaltet.
3. Drücken Sie erneut die Taste
FastFreeze und die Kontrolllampe
3
4
5
4 Taste FastFreeze und Taste zum
Ausschalten des Alarms
5 Alarmkontrolllampe
FastFreeze leuchtet. Das Gerät ist nun
eingeschaltet.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler in die
Position „O“, es ertönt 2 Sekunden lang ein
Signalton.
Die Betriebs-Kontrolllampe schaltet sich
aus.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
44 Progress
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im
Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal
mögliche Kühlung zu erreichen.
ACHTUNG! Ist die
Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Frostbildung kommen. In
diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Funktion FastFreeze
Sie können die Funktion FastFreeze durch
Drücken von FastFreeze einschalten. Die
Anzeige FastFreeze leuchtet auf.
Diese Funktion kann jederzeit durch
Drücken der Taste FastFreeze
ausgeschaltet werden. Die Anzeige
FastFreeze erlischt.
Temperaturwarnung
Wenn die Temperatur im Gefrierschrank so
weit ansteigt, dass die sichere Lagerung
des Gefrierguts nicht mehr gewährleistet ist
(z. B. wegen eines Stromausfalls), blinkt die
Alarmleuchte und der Alarmton ist zu hören.
Wenn das Gefriergerät zum
ersten Mal eingeschaltet wird,
blinkt die Alarmleuchte so lange,
bis die Temperatur auf einen
Wert abgesunken ist, der für die
sichere Lagerung des
Gefrierguts erforderlich ist.
1. Drücken Sie den Schalter FastFreeze,
um den Alarmton abzuschalten.
Die Anzeige FastFreeze erscheint.
Die Alarmleuchte blinkt so lange, bis die
erforderliche Temperatur wieder erreicht
wurde.
2. Sobald die Alarmleuchte erloschen ist,
lassen Sie den Schalter FastFreeze
wieder los.
Die Anzeige FastFreeze erlischt.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen "Neugeruch"
am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ACHTUNG! Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
Progress 45
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum
längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die FastFreeze-Funktion ein
und legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren
werden kann, ist auf dem im Inneren des
Geräts befindlichen Typenschild
angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FastFreeze“).
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten
angegebene Wert (siehe
„Lagerzeit bei Störung“) zu
einem ungewollten Abtauen,
dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut
werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt
aus dem Gefriergerät entnommen und
anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
Gefrierkalender
Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens
zwei Stunden lang mit der Einstellung
FastFreeze laufen, bevor Sie Lebensmittel in
das Fach legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Schubladen aus dem Gerät und legen Sie
die Lebensmittel auf die Glasablage, um die
optimale Leistung zu erhalten.
Die Symbole zeigen verschiedene Arten
gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in
Monaten für das entsprechende Gefriergut
an. Es hängt von der Qualität der
Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere
Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet.
46 Progress
Verwenden Sie zum Entnehmen
der Schalen aus dem
Gefrierfach keine Gegenstände
aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser.
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt
wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine natürliche
und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typschild angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden,
legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
•
•
•
•
•
die Menge auftauen müssen, die Sie
benötigen.
Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht in
Alufolie oder in Gefrierbeuteln und
achten Sie darauf, dass die Verpackung
so wenig Luft wie möglich enthält.
Achten Sie beim Hineinlegen von
frischen, noch ungefrorenen
Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
dieses sonst antauen könnte.
Magere Lebensmittel lassen sich besser
und länger als fetthaltige lagern; durch
Salz wird die maximale Lagerungsdauer
verkürzt.
Wird Wassereis direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt,
kann dies zu Frostbrand auf der Haut
führen.
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren, um
einen genauen Überblick über die
Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die
gefrorenen Lebensmittel vom Händler
angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit zum
Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein
erneutes Einfrieren.
Progress 47
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im
Innern des Geräts und achten
Sie darauf, diese nicht zu
verschieben oder zu
beschädigen.
ACHTUNG! Bitte achten Sie
darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
ACHTUNG! Wenn Sie das
Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite,
falls diese zugänglich sind, mit einer
Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Gefriergeräts
ACHTUNG! Entfernen Sie Reif
und Eis vom Verdampfer
niemals mit scharfen
metallischen Gegenständen, da
dieser dadurch beschädigt
werden könnte. Versuchen Sie
nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller
empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor dem
Abtauen eine niedrigere
Temperatur ein, damit eine
ausreichende Kälte als Reserve
für die Unterbrechung im Betrieb
entstehen kann.
48 Progress
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets
etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen
Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
WARNUNG! Fassen Sie
gefrorene Lebensmittel nicht
mit nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den
Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen
stehen, und setzen Sie den
Kunststoffschaber in die entsprechende
Aufnahme unten in der Mitte ein. Stellen
Sie eine Schale zum Auffangen des
Tauwassers darunter.
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke,
die sich lösen lassen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig
abgetaut, trocken Sie die nassen
Oberflächen gründlich ab, und
bewahren Sie den Kunststoffschaber für
eine spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
nach drei Stunden wieder in das
Gefrierfach.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen
Sie folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich). Reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
WARNUNG! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit das
Gerät weiterlaufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit
das Kühlgut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Progress 49
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden sind
durch Unterlegen nicht ausgeglichen worden.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde erst kürzlich
eingeschaltet oder die Temperatur ist noch zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Fehler beim Messen der
Temperatur.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft oder die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft oder die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft oder die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel
gleichzeitig zum Einfrieren
eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
Raumtemperatur zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Betriebs-Kontrolllampe
blinkt.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
50 Progress
Störung
Mögliche Ursache
Lösung
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.
Die Nahrungsmittel sind nicht
richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Der Kompressor schaltet sich
nicht sofort ein, nachdem Sie
gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert
eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Störung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann nicht im
Gerät zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Progress 51
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Standort
Beachten Sie bei der Installation
die Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der
Rückseite des Gerätes zirkulieren können.
Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild
des Geräts angegeben ist:
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
52 Progress
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
880
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Lagerzeit bei Störung
Stunden
20
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
*
Progress 53
54 Progress
Progress 55
www.progress-hausgeraete.de
211622735-A-262015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement