Progress | PKG1443 | User manual | Progress PKG1443 Ръководство за употреба

Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Návod k použití
Brugsanvisning
Хладилник-фризер
Zamrzivač hladnjak
Chladnička s mrazničkou
Køle-/fryseskab
PKG1443
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за сигурност
Инструкции за сигурност
Действие
Първа употреба
Всекидневна употреба
2
3
5
6
6
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Инсталиране
Техническа информация
8
10
12
14
15
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно
използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за
бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Общи мерки за безопасност
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал
в магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества
като аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Ако този уред е оборудван с машина за лед или
автомат за вода, пълнете ги само с питейна вода.
Ако уредът изисква връзка към вода, свържете го само
към водопровода за питейна вода.
Входното налягане на водата (минимум и максимум)
трябва да бъде между 1 bar (0,1 MPa) и 10 bar (1 MPa)
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само
от квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
• Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
• Изчакайте поне 4 часа преди за
свържете уреда към
електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече
обратно в компресора.
4 Progress
• Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
• Задната част на уреда трябва да е
до стената.
• Не инсталирайте уреда на места с
пряка директна светлина.
• Не монтирайте този уред в зони,
които са прекалено влажни или
студени като строителни халета,
гаражи или винарски изби.
• Когато местите корпуса, наклонете
го на предния му ръб, за да
избегнете надраскване на пода.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор).
Свържете се с оторизираният
сервизен център или електротехник,
за да смени електрическите
компоненти.
• Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Внимавайте да не причините
повреда на хладилната верига. Той
съдържа изобутан (R600a), природен
газ с високо ниво на екологична
съвместимост. Този газ е запалим.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът
за напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение, ако
ръцете Ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Вградена лампичка
• Типът лампичка, която се ползва за
този уред, не е подходящ за
домашно осветление
Progress 5
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
ДЕЙСТВИЕ
Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
Регулиране на температурата
Температурата се регулира
автоматично.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че
температурата във
вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на
уреда.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска
настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора
температурата на по-висока
настройка с цел максимално
охлаждане.
6 Progress
ВНИМАНИЕ! Ако
температурата в
помещението е висока или
ако уредът е напълно
зареден и е настроен на найниската температура, тогава
уредът може да работи
непрекъснато,
предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв
случай кръговият селектор
трябва да се завърти на повисока температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и
следователно да се намали
консумацията на енергия.
ПЪРВА УПОТРЕБА
Почистване на вътрешността
Прди да използвате уреда за първи
път, почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода (неутрален сапун), за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
миялни препарати или
абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче,
завъртете регулатора на
температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
ВНИМАНИЕ! При това
положение температурата на
хладилника може да падне
до под 0°C. Ако се случи
това, завъртете регулатора
на температурата на повисока настройка.
Съхраняване на замразена
храна
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа на най-високата настройка,
Progress 7
преди да поставите хранителните
продукти в отделението.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на
повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви
веднага и след това да се
замрази отново (след
охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, което имате за
тази операция.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
За по-добро почистване най-горният и
най-долният рафт на вратата могат
лесно да се снемат и отново да се
поставят
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
Позициониране на рафтовете
на вратата
Моделът е снабден с подвижна кутия за
съхранение, която е поставена под
отделение на рафтовете на вратата и
може да се плъзга настрани.
Не размествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци и рафта за
бутилки, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
8 Progress
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Индикатор на температурата
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ,
ако не (B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка
и изчакайте 12 часа преди да
проверявате индикатора за
температура отново.
A
OK
B
OK
След поставяне на свежа
храна в уреда или след
многократно отваряне на
вратата, или държането й
дълго време отворена, е
нормално индикаторът да не
показва OK; изчакайте поне
12 часа преди да
пренастроите температурния
регулатор.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
• Ако температурата в помещението е
висока и регулаторът на
температурата е настроен на ниска
температура и ако уредът е напълно
зареден, тогава компресoрът може
да работи непрекъснато,
предизвиквайки образуването на
скреж или лед по изпарителя. Ако
това стане, завъртете регулатора на
температурата на настройка за повисока температура, за да дадете
възможност да се стартира
автоматичното обезскрежаване и
така да се реализира икономия на
електроенергия.
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
Progress 9
• поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всички видове) : завийте в
полиетиленови пликове и поставете
на стъкления рафт над чекмеджето
за зеленчуци.
• За да е безопасно, съхранявайте
храната по този начин най-много за
един или два дни.
• Готвени храни, студени ястия и т.н.:
трябва да са покрити и могат да се
поставят на всеки рафт.
• Плодове и зеленчуци: трябва да са
добре измити и поставени в
специалното предоставено
чекмедже.
• Масло и сирене: трябва да се
поставят в специални херметично
затворени контейнери или да са
завити с алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички, за да се
предпазят възможно най-добре от
влиянието на въздуха.
• Бутилки: трябва да са с капачка и да
се съхраняват или на поставката за
бутилки или на рафта за бутилки на
вратата.
• Банани, картофи, лук и чесън, ако не
са пакетирани, не трябва да се
съхраняват в хладилника.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да
ви помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
• максималното количество
хранителни продукти, които могат да
се замразят за 24 часа, е показано
на табелката с данни;
• процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва да
се добавя допълнително храна за
замразяване;
• замразявайте само
висококачествени, пресни и добре
измити хранителни продукти;
• разделяйте храната на малки
порции, за да може да се замрази
бързо и напълно и за да можете да
размразявате впоследствие само
нужното ви количество;
• обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и
проверете дали торбичките са
вакуумирани;
• не позволявайте прясна,
незамразена храна да се допира до
вече замразени хранителни
продукти, като така ще избегнете
повишаване на температурата им;
• крехките храни се съхраняват подобре и по-дълго, отколкото мазните;
солта намалява продължителността
на съхранение на храната;
• има вероятност ледените кубчета,
ако се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
• препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
Съвети за съхранение на
замразени храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
• проверете дали фабрично
замразените хранителни продукти са
правилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
• веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно;
• не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
10 Progress
производителя на хранителния
продукт.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Общи предупреждения
ВНИМАНИЕ! Изключете
уреда от контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
ВНИМАНИЕ! Не дърпайте,
не движете и не повреждайте
тръбите и/или кабелите в
корпуса.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да
не повредите охлаждащата
система.
ВНИМАНИЕ! Когато местите
корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри
работата на уреда и ще реализира
икономия на енергия.
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя
в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на хладилното
отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й
върху храната вътре.
Progress 11
Размразяване на фризера
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
остри метални инструменти
за изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните
от производителя.
Покачването на
температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат
за храната.
3. Оставете вратата отворена и
поставете пластмасовата стъргалка
на съответното място в центъра на
дъното, като поставите под нея
съда за събиране на водата от
разтопения скреж.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла вода
във фризерното отделение. Освен
това, отстранете парченцата лед,
които се отделят преди края на
размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част
и запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
уредът ще остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на виното в
случай на спиране на тока.
12 Progress
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно
щепсела в захранващия
контакт.
Няма напрежение в
захранващия контакт.
Включете друг
електроуред в контакта.
Обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не свети.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете
вратата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на
крушката".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте
едновременно голямо
количество храна за
замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете
температурата отново.
Температурата в
помещението е твърде
висока.
Вижте таблицата за
климатичен клас на
табелката с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Вратата не е затворена
правилно или
уплътнението е
деформирано/мръсно.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Компресорът работи
непрекъснато.
Има твърде много скреж и
лед.
Progress 13
Проблем
Възможна причина
Решение
Тапата на отвора за
отцеждане на водата не е
позиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на
водата правилно.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
По задната стена на
хладилника се стича вода.
По време на
автоматичното
размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е
запушен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват
изтичането на водата в
съда за събиране.
Уверете се, че
хранителните продукти не
се допират до задната
стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топящата се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над
компресора.
Свържете изходящия
маркуч за топяща се вода
към тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на
температурата не е
настроен правилно.
Задайте по-висока/пониска температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Температурата на
хранителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до
температурата в
помещението, преди
съхранение.
Прекалено много
хранителни продукти се
съхраняват едновременно.
Съхранявайте
едновременно по-малко
хранителни продукти.
Дебелината на леда е
повече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
14 Progress
Проблем
Възможна причина
Решение
Няма циркулация на
студен въздух в уреда.
Уверете се, че има
циркулация на студен
въздух в уреда.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
1. Свалете винта от капака на
крушката.
2. Свалете капака на крушката (вж.
илюстрацията).
3. Сменете използваната крушка с
нова крушка със същата мощност и
специално проектирана за
домакински уреди (максималната
мощност е посочена на капака на
крушката).
4. Поставете капака на крушката.
5. Затегнете винта на капака на
крушката.
6. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
7. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж.
глава "Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда:
Клима
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Progress 15
Клима
тичен
клас
Околна температура
Т
+16°C до + 43°C
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
Свързване към
електрическата мрежа
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
min.
200 cm2
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Технически данни
Височина
мм
1441
Ширина
мм
540
Дълбочина
мм
549
Време на повишаване
Часа
20
Волтаж
Волта
230 - 240
Честота
Hz
50
16 Progress
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Progress 17
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Rad uređaja
Prva uporaba
Svakodnevna uporaba
17
18
20
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Tehnički podaci
22
23
25
27
28
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
18 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Ako je uređaj opremljen ledomatom ili dozatorom vode,
napunite ih isključivo pitkom vodom.
Ako uređaj zahtijeva priključak vode, priključite ga
isključivo na priključak pitke vode.
Radni tlak vode na ulazu (minimalni i maksimalni) mora biti
između 1 bar (0,1 MPa) i 10 bar (1 MPa)
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer
je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
•
•
•
•
•
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnica ili ploča
za kuhanje.
Stražnji dio uređaja mora biti postavljen
uz zid.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na
prevlažna i prehladna mjesta, poput
gradilišta, garaža ili vinskih podruma.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Progress 19
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin
je zapaljiv.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje u ovom uređaju nije
prikladna za osvjetljenje sobe
domaćinstva
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
20 Progress
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
veći stupanj hladnoće.
POZOR! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
PRVA UPORABA
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
POZOR! Ne koristite
deterdžente ili abrazivna
sredstva jer mogu oštetiti
završni sloj.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica
i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Progress 21
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli najviši
stupanj hladnoće.
POZOR! U ovom slučaju,
temperatura odjeljka hladnjaka
može pasti ispod 0°C. Ako se
to dogodi ponovno postavite
regulator temperature na topliju
postavku.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Za temeljitije čišćenje, gornji i donji dio
police na vratima mogu se jednostavno
ukloniti i vratiti na mjesto
Pomične police
Stjenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Odmrzavanje
Duboko smrznuta ili smrznutu hrana prije
uporabe može se odmrznuti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno
o vremenu dostupnom za tu radnju.
Mali komadi mogu se čak i skuhati
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će dulje trajati.
Stavljanje polica u vratima
Model je opremljen pomičnom kutijom za
pohranu koja se nalazi ispod police na
vratima i može se klizno pomicati.
Nemojte pomicati staklenu
policu iznad ladice za povrće i
police za boce kako biste
osigurali ispravno kruženje
zraka.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
22 Progress
Nemojte koristiti metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon stavljanja svježih
namirnica u uređaj ili nakon
uzastopnog otvaranja vrata ili
nakon duljeg razdoblja
uobičajeno je da kontrolna
žaruljica ne prikazuje OK;
pričekajte najmanje 12 sati prije
ponovnog podešavanja
regulatora temperature.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, a
regulator temperature postavljen na
nisku temperaturu i uređaj pun,
kompresor može neprekidno raditi, što
stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko
se to dogodi, postavite regulator
temperature prema toplijim postavkama
kako biste omogućili automatsko
odmrzavanje i uštedu električne
energije.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
Za postizanje najboljih rezultata:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili
isparive tekućine u hladnjaku
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu,
naročito ako ima jak miris
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko
nje slobodno kružiti
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u
polietilenske vrećice i stavite na
staklenu policu iznad ladice za povrće.
• Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj
način najdulje dan-dva.
• Skuhana hrana, hladna jela i sl.: treba
ih pokriti i mogu se staviti na bilo koju
policu.
• Voće i povrće: potrebno ih je dobro
očistiti i staviti u specijalnu ladicu/
ladice.
Progress 23
• Maslac i sir: treba ih staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice
kako biste ih što je više moguće zaštitili
od zraka.
• Boce: trebaju poklopac i trebaju biti
pohranjene na policu za boce u vratima
(ako postoji) ili na stalak za boce.
• Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko
se ne nalaze u ambalaži, ne smiju se
čuvati u hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
zamrznutom hranom, tako ćete
spriječiti porast temperature zamrznute
hrane;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjeljka zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakovanju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu pohranjivanja.
Kako biste imali najveću korist od
postupka zamrzavanja, slijedi nekoliko
važnih savjeta:
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata prikazana
je na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za
zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro
očišćene namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo
i potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju
ili polietilensku foliju kako biste osigurali
da je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa,
nezamrznuta hrana dođe u dodir s već
Za postizanje najboljih performansi
uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine
namirnicama prebacite u zamrzivač u
što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka
kojeg je otisnuo proizvođač.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
POZOR! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
24 Progress
Redovito čišćenje
POZOR! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar elementa.
POZOR! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
POZOR! Prilikom pomicanja
kućišta podignite prednji kraj
kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Odleđivanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Odleđivanje zamrzivača
POZOR! Nikada ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje
postupka odleđivanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
Rast temperature pakiranja
zamrznutih namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće za slučaj prekida
rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
utičnice napajanja.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zamrznuti na
hrani.
3. Ostavite vrata otvorena i umetnite
plastični strugač u odgovarajuće
sjedište na sredini donjeg dijela,
stavljajući spremnik za sakupljanje
Progress 25
Razdoblje nekorištenja
odleđene vode ispod njega.
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
Kako biste ubrzali proces odleđivanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odleđivanje dovršeno.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro
osušite unutrašnjost i čuvajte strugač
za daljnje korištenje.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
1. Iskopčajte uređaj iz električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Odmrznite (ako je potrebno) i očistite
uređaj i sav pribor.
4. Očistite uređaj i sav pribor.
5. Ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE! Ako ćete
uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako
toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no utaknut u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno utaknite utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlaš‐
tenom serviseru.
Uređaj je bučan.
Uređaj ne stoji pravilno.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
26 Progress
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Pogledajte poglavlje "Zamje‐
na žarulje".
Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Mnogo hrane stavljeno je is‐
tovremeno na zamrzavanje.
Pričekajte nekoliko sati pa
ponovno provjerite tempera‐
turu.
Sobna temperatura je previ‐
soka.
Pogledajte grafikon kli‐
matske klase na nazivnoj
pločici.
Hrana stavljena u uređaj bila
je pretopla.
Prije pohranjivanja ostavite
namirnice da se ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Niz stražnju stijenku hladnja‐
ka curi voda.
Za vrijeme automatskog
procesa odmrzavanja inje se
otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Proizvodi sprječavaju protok
vode u kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda teče na podu.
Izlaz otopljene vode nije
priključen na pliticu za ispar‐
avanje iznad kompresora.
Postavite otvor za otopljenu
vodu u pliticu za ispara‐
vanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tem‐
peraturu.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zat‐
varanje vrata".
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
Progress 27
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura hrane je previ‐
soka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili puno
namirnica.
Stavljajte manje proizvoda
istovremeno.
Debljina leda veća je od 4-5
mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan
zrak unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
1. Skinite vijak s poklopca žarulje.
2. Skinite poklopac žarulje (vidi sliku).
3. Istrošenu žarulju zamijenite novom
žaruljom jednake snage, posebno
namijenjenu kućanskim uređajima
(maksimalna snaga navedena je na
poklopcu svjetla).
4. Ugradite poklopac žarulje.
5. Zategnite vijak poklopca žarulje.
6. Utaknite električni utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se svjetlo.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Namještanje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
28 Progress
Kli‐
mat‐
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci
Visina
mm
1441
Širina
mm
540
Dubina
mm
549
Vrijeme zadržavanja temperature
Sati
20
Napon
Volti
230 - 240
Frekvencija
Hz
50
Tehničke informacije nalaze se na
nazivnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
Progress 29
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
30 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Při prvním použití
Denní používání
30
31
33
33
34
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické informace
35
36
38
40
41
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Progress 31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
Pokud je spotřebič vybaven výrobníkem ledu nebo
dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou.
Pokud spotřebič vyžaduje vodovodní přípojku, připojte jej
pouze ke zdroji pitné vody.
Hodnota vstupního tlaku vody (minimální a maximální)
musí být v rozmezí 1 bar (0,1 MPa) a 10 bar (1 MPa).
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
32 Progress
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení,
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento plyn
je hořlavý.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Vnitřní osvětlení
• Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
Progress 33
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených
potravin,
• umístění spotřebiče.
1. Otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout
nižší teploty.
POZOR! Jestliže je okolní
teplota vysoká, nebo je
spotřebič zcela zaplněný
(přitom je spotřebič nastavený
na nejnižší teplotu) může běžet
nepřetržitě a na zadní stěně se
pak tvoří námraza. V tomto
případě je nutné nastavit vyšší
teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
34 Progress
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Umístění dveřních polic
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem, který je umístěn pod
dveřní přihrádkou a lze jej vysunout na
stranu.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod
0 °C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit
či upéct a potom opět zmrazit
(po ochlazení).
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
Pro důkladnější čištění mohou být horní a
dolní dveřní police snadno vyjmuty a opět
nasazeny.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Progress 35
Skleněná police nad oddílem
pro ovoce a zeleninu musí vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
A
OK
B
OK
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří či
otevření dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK;
vyčkejte alespoň 12 hodin, než
provedete nové nastavení
ovladače teploty.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří
námraza nebo led. V takovém případě
je nutné nastavit regulátor teploty na
nižší nastavení, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
36 Progress
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
polyetylénového sáčku a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou.
• Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
• Vařená jídla, studená jídla apod:
můžete zakrýt a položit na jakoukoli
polici.
• Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí
vybavení.
• Máslo a sýr: musí být ve speciální
vzduchotěsné nádobě nebo zabalené
do hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy buďto v polici na lahve ve
dveřích spotřebiče nebo v držáku na
lahve (je-li součástí výbavy).
• Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
• mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
• potraviny si připravte v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
•
•
•
•
•
bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Progress 37
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR! Při přemisťování
skříně spotřebiče ji
nadzdvihněte za přední okraj,
abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje. Mohli byste jej
poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmrazených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3 – 5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
38 Progress
UPOZORNĚNÍ!
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře spotřebiče otevřené,
plastovou škrabku vložte do určeného
místa dole uprostřed a pod ní dejte
misku na rozmraženou vodu.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a
vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor a škrabku
uschovejte pro další použití.
UPOZORNĚNÍ! Pokud necháte
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky
zástrčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Spotřebič je hlučný.
Progress 39
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně za‐
balené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odm‐
razování se na zadní stěně
rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní
stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do od‐
pařovací misky nad kompre‐
sorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do od‐
pařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
40 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá chlad‐
ný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obí‐
hat chladný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1. Uvolněte šroub z krytu žárovky.
2. Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
3. Použitou žárovku vyměňte za novou o
stejném výkonu a určenou pouze pro
použití v domácích spotřebičích
(maximální výkon je uveden na krytu
žárovky).
4. Nasaďte kryt žárovky.
5. Utáhněte šroub krytu žárovky.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Progress 41
Umístění
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
Požadavky na větrání
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje
Výška
mm
1441
Šířka
mm
540
Hloubka
mm
549
Skladovací doba při poruše
hodin
20
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
42 Progress
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Progress 43
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Betjening
Før ibrugtagning
Daglig brug
43
44
46
46
46
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Teknisk information
48
49
50
53
54
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Generelt om sikkerhed
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
44 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er
anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en
vanddispenser, må de kun fyldes med drikkevand.
Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må det kun sluttes
til drikkevand.
Indgangsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette er
•
•
•
•
•
for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer
eller komfurer, ovne eller kogeplader.
Apparatets bagside skal anbringes mod
væggen.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Installér ikke dette apparat på områder,
der er for fugtige eller for kolde, som
f.eks. udhuse, garager og vinkældere.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Progress 45
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det indeholder
isobutan (R600a), en naturgas med høj
biologisk nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at der
ikke er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker
i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Indvendigt lys
• Den type lampe, der bruges i dette
apparat, er ikke egnet til oplysning i
almindelige rum.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og opladning
af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder brændbar
gas. Kontakt din genbrugsplads ang.
46 Progress
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
BETJENING
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske på,
at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
PAS PÅ! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller
apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på det koldeste
trin, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed
falder.
FØR IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig, inkl. tilbehør, med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
PAS PÅ! Brug ikke sæbepulver
eller skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af
friske madvarer og til opbevaring af frosne
og dybfrosne madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
PAS PÅ! I så fald kan
temperaturen i køleafdelingen
komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen
på en varmere indstilling.
Progress 47
Opbevaring af frosne madvarer
Flytbare hylder
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses
igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af
hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
Placering af dørhylder
Modellen er udstyret med en variabel
opbevaringskasse, som er placeret under et
hylderum i døren og kan skubbes til side.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen og
flaskehylden. De sikrer korrekt
luftcirkulation.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Indikator for temperatur
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere indstilling,
og temperaturindikatoren kontrolleres igen
efter 12 timer.
Nederste og øverste hylde i døren kan nemt
tages af, når skabet skal rengøres grundigt
48 Progress
A
OK
B
OK
Når du har lagt friske madvarer i
apparatet, og når du har åbnet
døren gentagne gange i en
længere periode, er det normalt,
at indikatoren ikke viser OK.
Vent mindst 12 timer, inden du
justerer temperaturvælgeren
igen.
RÅD OG TIP
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant,
så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere
indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed
falder.
Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i
polyætylenposer og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
• Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
• Frugt og grønt: bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
• Smør og ost: bør lægges i specielle
lufttætte beholdere eller pakkes ind i
alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
• Flasker: disse har brug for en hætte og
skal opbevares i dørflaskehylden, eller
(hvis udstyret hermed) på flaskestativet.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg må
ikke lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind.
Progress 49
• Nedfrys kun førsteklasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen
stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt nedsætter
madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
PAS PÅ! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og service
og påfyldning af kølemiddel må
derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
PAS PÅ! Undgå at trække i,
flytte eller beskadige evt. rør og/
eller ledninger i skabet.
PAS PÅ! Undgå at beskadige
kølesystemet.
PAS PÅ! Når du flytter skabet,
skal du løfte op i forkanten, så
gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
50 Progress
3. Lad døren stå åben, og sæt
plastskraberen ind i den tilhørende
holder midt i bunden. Sæt en skål
nedenunder til at opsamle
afrimningsvandet.
Afrimning af fryseren
PAS PÅ! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim
af fryseren. Det kan beskadige
den. Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling til afbrydelsen i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5
mm tykt.
1. Sluk for apparatet, eller tag stikket ud af
stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke
frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan
fryse fast til pakken.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendigt, og
skraberen gemmes til næste gang.
5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i rummene efter
tre timer.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør
apparatet og alt tilbehør.
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være
tændt for skabet: Bed nogen se
til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
Progress 51
Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker slet ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt
en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der er lagt store mængder
mad til indfrysning på én
gang.
Vent nogle timer, og kontroller så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet
på mærkepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korrekt,
eller pakningen er defekt/
snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke sat
rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak maden rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der er for meget rim og is.
52 Progress
Problem
Mulige årsager
Løsning
Madvarer forhindrer, at vandet ikke løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet til fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder mad i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du ringe
til det nærmeste autoriserede
servicecenter.
Udskiftning af pæren
Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
3. Erstat den defekte pære med en ny
pære med samme effekt, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater (maks. styrke
fremgår af lampedækslet).
4. Montér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
Progress 53
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler
ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
54 Progress
TEKNISK INFORMATION
Tekniske data
Højde
mm
1441
Bredde
mm
540
Dybde
mm
549
Temperaturstigningstid
Timer
20
Spænding
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet udvendigt eller indvendigt i
apparatet samt af energimærket.
MILJØHENSYN
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
*
Progress 55
www.progress-hausgeraete.de
211622733-A-222015
Download PDF

advertising