Progress | PKG1443 | User manual | Progress PKG1443 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Kasutusjuhend
Käyttöohje
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Külmik-sügavkülmuti
Jääpakastin
PKG1443
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
2
3
5
5
6
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
7
9
10
13
14
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Algemene veiligheid
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Gebruik alleen drinkwater indien het apparaat is voorzien van
een ijsmaker of een waterdispenser.
Sluit het apparaat alleen aan op de drinkwatervoorziening.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 1
bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
•
•
•
•
•
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen, ovens
of kookplaten.
De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een plaats
met direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in gebieden die
te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
Til de voorkant van het apparaat op als u
hem wilt verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
4 Progress
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
•
•
•
•
•
•
•
•
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke ruimten.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
Progress 5
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
BEDIENING
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest
geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening
houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
LET OP! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat
continu werken, waardoor er ijs
op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de
knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing
mogelijk te maken en zodoende
het energieverbruik te beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
6 Progress
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen,
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale kou
te verkrijgen.
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het plaatsen van de
deurplateaus
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden
geschoven.
LET OP! In deze conditie komt
de temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt
u de thermostaatknop weer in
op een warmere instelling.
Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 2 uur op een
hoge instelling te laten werken voordat u er
producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
Voor een grondiger reiniging kunnen de
bovenste en onderste deurplateaus
gemakkelijk worden verwijderd en op hun
plek worden teruggezet
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Progress 7
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat wordt
aangegeven door het symbool. Zo niet (B)
past u de temperatuurregelaar aan naar
een koudere stand en wacht u 12 uur
voordat u het temperatuurlampje weer
controleert.
Verwijder de glasplaat boven de
groentela en het flessenrek niet
om een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de
vriezer te halen
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
A
OK
B
OK
Nadat u verse levensmiddelen in
de koelkast heeft gelegd of
nadat de deur regelmatig of
langer is open geweest, is het
normaal dat er geen OK wordt
weergegeven; wacht minstens
12 uur voordat u de
temperatuur opnieuw instelt.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat veroorzaakt
door thermische uitzetting (een natuurlijk
en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op de
verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet
u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te
8 Progress
laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en
mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
• Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden en in
de speciaal daarvoor bedoelde lade(n)
geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze moeten een dop hebben
en opgeslagen worden oftewel in het
flessenrek of het deurflessenrek (indien
voorzien).
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, wordt
vermeld op het typeplaatje.
• Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en zo kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt
• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel minder lang in de vriezer
goed blijft
• Water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
Progress 9
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak
aan de achterkant van het apparaat, boven
de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
De vriezer ontdooien
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp
van de verdamper te krabben,
deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen
mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
10 Progress
Stel ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien een lagere
temperatuur in om voldoende
koudereserve op te bouwen
voor de onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
WAARSCHUWING! Raak
ingevroren voedsel niet met
natte handen aan. Uw
handen kunnen dan aan de
producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor
bedoelde opening in het midden van de
bodem, plaats er een opvangbak onder
om het dooiwater op te vangen.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de
binnenkant grondig droog maken en de
schraper bewaren voor toekomstig
gebruik.
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
(indien nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING! Als uw
apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft als de stroom
uitvalt.
Progress 11
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is
te hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u
het bewaart.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer
bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.
De compressor werkt continu.
Er is te veel rijp en ijs.
12 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat speciaal bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten (het
Progress 13
maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
5. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van hittebronnen
vandaan, zoals radiatoren, boilers, direct
zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij aan
de achterkant van het apparaat kan
circuleren.
Plaatsing
Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op
een droge, goed geventileerde plek
binnenshuis waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die op het typeplaatje van
het apparaat wordt weergegeven:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Voor sommige typen of
modellen kunnen zich enige
functionele problemen voordoen
als ze worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan
op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
14 Progress
Ventilatievereisten
5 cm
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
TECHNISCHE INFORMATIE
Technische gegevens
In hoogte
mm
1441
Breedte
mm
540
Diepte
mm
549
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
20
Spanning
Volt
230 - 240
Tijd
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binne- of buitenkant van
het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 15
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Operation
First use
Daily use
15
16
18
18
18
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
20
21
23
25
26
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
General Safety
•
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in
the built-in structure, clear of obstruction.
16 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by
the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
If the appliance is equipped with an Ice maker or a water
dispenser, fill them with potable water only.
If the appliance requires a water connection, connect it to
potable water supply only.
The inlet water pressure (minimum and maximum) must be
between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before connecting
the appliance to the power supply. This
•
•
•
•
•
is to allow the oil to flow back in the
compressor.
Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
The rear of the appliance must stand
against the wall.
Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
Do not install this appliance in areas that
are too humid or too colds, such as the
construction appendices, garages or
wine cellars.
When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
Progress 17
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electrical shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless
they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. This gas is
flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Internal light
• The type of lamp used for this appliance
is not suitable for household room
illumination
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons in
the cooling unit. Only a qualified person
must do the maintenance and the
recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
18 Progress
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains flammable
gas. Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
OPERATION
Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the
temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is regulated automatically.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting
should be chosen keeping in
mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature,
• how often the door is
opened,
• the quantity of food stored,
• the location of the appliance.
1. Turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
2. Turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
CAUTION! If the ambient
temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest
temperatures, it may run
continuously causing frost to
form on the rear wall. In this
case the dial must be set to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and
therefore reduced energy
consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
CAUTION! Do not use
detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Progress 19
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
shelf compartment and can be slide
sideways.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
CAUTION! In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a
warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
In the event of accidental
defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer than the
value shown in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted food
must be consumed quickly or
cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
For more thorough cleaning, the top and
bottom door shelves can be easily removed
and refitted in position
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature,
depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
Positioning the door shelves
The model is equipped with a variable
storage box which is fitted under a door
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer and
the bottle shelf to ensure correct
air circulation.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
20 Progress
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
A
OK
Temperature indicator
B
OK
For proper storage of food the refrigerator is
equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show OK; wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
Hints for fresh food refrigeration
The following sounds are normal during
operation:
To obtain the best performance:
• A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.
• A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a
natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches
on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity
consumption.
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
• For safety, store in this way only one or
two days at the most.
• Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Progress 21
• Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf, or (if
equipped) on the bottle rack.
• Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the
refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the
rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be
added during this period;
• freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable
it to be rapidly and completely frozen
and to make it possible subsequently to
thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the
latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, can possibly cause the
skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable for
washing in a dishwasher.
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION! Take care of not to
damage the cooling system.
CAUTION! When moving the
cabinet, lift it by the front edge
to avoid scratching the floor.
22 Progress
The equipment has to be cleaned regularly:
Defrosting the freezer
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean and
free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
CAUTION! Never use sharp
metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you
could damage it. Do not use a
mechanical device or any
artificial means to speed up the
thawing process other than
those recommended by the
manufacturer. A temperature
rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten
their safe storage life.
Defrosting of the refrigerator
About 12 hours prior to
defrosting, set a lower
temperature, in order to build up
sufficient chill reserve for the
interruption in operation.
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special
container at the back of the appliance, over
the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance, or pull out
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it in
a cool place.
WARNING! Do not touch
frozen goods with wet
hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open and insert the
plastic scraper in the appropriate
seating at the bottom centre, placing a
basin underneath to collect the defrost
Progress 23
Periods of non-operation
water.
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the
appliance and all accessories.
4. Clean the appliance and all accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly and keep the scraper
for future use.
5. Switch on the appliance.
After three hours reload the previously
removed food into the freezer
compartment.
WARNING! If the cabinet will be
kept on, ask somebody to
check it once in a while to
prevent the food inside from
spoiling in case of a power
failure.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
24 Progress
Problem
Possible cause
Solution
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products to be
frozen were put in at the
same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart
on the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool
to room temperature before
storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door is not closed correctly or the gasket is deformed/dirty.
Refer to "Closing the door".
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Food products are not wrapped properly.
Wrap the food products better.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Water flows on the rear plate
of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost melts on
the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water
collector.
Make sure that food products do not touch the rear
plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The compressor operates
continually.
There is too much frost and
ice.
Progress 25
Problem
Possible cause
Solution
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room
temperature before storage.
Many food products are stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been opened
often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
If the advice does not lead to
the desired result, call the
nearest Authorized Service
Centre.
Replacing the lamp
Disconnect the plug from the mains socket.
1. Remove the screw from the lamp cover.
2. Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
3. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically
designed for household appliances (the
maximum power is shown on the lamp
cover).
4. Install the lamp cover.
5. Tighten the screw to the lamp cover.
6. Connect the plug to the mains socket.
7. Open the door.
Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Location
Refer to the assembly
instructions for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
26 Progress
Positioning
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
rating plate correspond to your domestic
power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided with
a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
T
+16°C to + 43°C
Ventilation requirements
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation
can only be guaranteed within
the specified temperature range.
If you have any doubts
regarding where to install the
appliance, please turn to the
vendor, to our customer service
or to the nearest Authorised
Service Centre.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
TECHNICAL INFORMATION
Technical data
Height
mm
1441
Width
mm
540
Depth
mm
549
Rising time
Hours
20
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
Progress 27
The technical information are situated in the
rating plate, on the external or internal side
of the appliance and in the energy label.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
28 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Kasutamine
Esimene kasutamine
Igapäevane kasutamine
28
29
31
31
31
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Paigaldamine
Tehnilised andmed
33
34
36
38
39
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste
ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka
edaspidi kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või
kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse
üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise
kasutamise osas ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Üldine ohutus
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes või kontorites
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
Progress 29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja
soovitatud tarvikuid.
Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud osades
elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt spetsiaalselt
soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Kui seadme juurde kuulub jäävalmistaja või veeautomaat,
täitke see ainult joogiveega.
Kui seade eeldab ühendust veevärgiga, kasutage ainult
joogivee-varustust.
Sissetuleva vee surve (minimaalne ja maksimaalne) peab
olema vahemikus 1 baari (0,1 MPa) kuni 10 baari (1 MPa)
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Enne seadme vooluvõrku ühendamist
oodake vähemalt 4 tundi. See on
vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu
seina.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või külma kohta, näiteks
soojustamata ruumi, garaaži või
keldrisse.
30 Progress
• Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Olge ettevaatlik külmutusagensi
süsteemiga – see on õrn.
Külmutusagens sisaldab isobutaani
(R600a), mis on suhteliselt
keskkonnaohutu gaas. Siiski on see
tuleohtlik.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Sisevalgusti
• Selle seadme valgusti tüüp ei sobi
eluruumide valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada
ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem
ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Progress 31
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
KASUTAMINE
Sisselülitamine
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Kõige sobivam on tavaliselt
keskmine säte.
Siiski tuleb sobiva sätte
valimiseks pidada meeles, et
seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
1. Keerake temperatuuriregulaatorit
madalama seade suunas, et valida
minimaalne külmutustase.
2. Keerake temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas, et valida
maksimaalne külmutustase.
ETTEVAATUST! Kui
ümbritseva keskkonna
temperatuur on kõrge või kui
seade on täis ja temperatuur
on seatud madalaimale
tasemele, võib külmik pidevalt
töötada, põhjustades härmatise
tekkimist tagaseinal. Sellisel
juhul tuleb valikunupp seada
kõrgemale temperatuurile, et
võimaldada automaatset
sulatamist ja vähendada
seeläbi energia tarbimist.
ESIMENE KASUTAMINE
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage pesuaineid või
abrasiivpulbreid, mis võivad
seadme viimistluskihti
kahjustada.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei
pea keskmist seadet muutma.
Kui aga soovite kiiremat külmutamist,
keerake maksimaalse külmutustaseme
saavutamiseks temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas.
32 Progress
ETTEVAATUST! Selles olekus
või külmikuosa temperatuur
langeda alla 0 °C. Sel juhul
keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel
vähemalt 2 tundi suuremal võimsusel
töötada, enne kui sügavkülmutiosasse
toiduaineid asetate.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta kauem
kui tehniliste andmete tabelis
toodud "tempreatuuri tõusu
aeg" seda lubaks, tuleb
sulatatud toit kiiresti ära
tarvitada või koheselt
küpsetada ja seejärel uuesti
külmutada (pärast jahtumist).
Põhjalikumaks puhastuseks saab ülemise
ja alumise ukseriiuli hõlpsalt eemaldada ja
hiljem jälle tagasi panna
Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib
sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Ukseriiulite paigutamine
Mudeli juurde kuulub ka ukseriiuli all asuv
nihutatav hoiukarp, mida saab lükata nii
vasakule kui ka paremale.
Piisava õhuringluse tagamiseks
ärge teisaldage klaasriiulit, mis
asub pudeliriiuli kohal.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Progress 33
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
Temperatuuri indikaator
Toidu õigeks säilitamiseks on külmik
varustatud temperatuuri indikaatoriga.
Seadme külgseinal asuv sümbol näitab,
milline on külmiku kõige külmem ala.
Kui näidikul kuvatakse OK (A), pange
värsked toiduained sümboliga näidatud
piirkonda, kui aga mitte (B), keerake
temperatuurinupp külmemale seadele ja
oodake 12 tundi, enne kui temperatuuri
indikaatorit uuesti kontrollite.
A
OK
B
OK
Pärast värskete toiduainete
külmikusse panemist või ukse
korduvat avamist või pikemat
kasutusperioodi on
ootuspärane, et indikaator ei
kuva tähist OK; sel juhul
oodake vähemalt 12 tundi,
enne kui hakkate temperatuuri
reguleerima.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Normaalsed töötamise ajal
kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
• Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
• Järsk praksuv heli seadme seest, mida
põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja
ohutu füüsikaline nähtus).
• Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
temperatuuriregulaator soojemale
tasemele, et võimaldada automaatset
sulatamist ja vähendada seeläbi
energia tarbimist.
Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
Parima tööjõudluse tagamiseks:
• ärge pange külmikusse sooja toitu või
auravaid vedelikke,
• katke toiduained kinni või mähkige
sisse, eriti juhul, kui toiduaine on
tugeva lõhnaga,
• pange toidud külmikusse nii, et õhk
saaks nende ümber liikuda.
Näpunäiteid energia
säästmiseks
Näpunäiteid toidu säilitamiseks
külmikus
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
• Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui
seade on täis ja temperatuuriregulaator
on seatud madalale tasemele, võib
kompressor pidevalt töötada,
põhjustades härmatise või jää tekkimist
aurustil. Sellisel juhul seadke
Näpunäited:
• Liha (igasugune): mähkige
polüetüleenkilesse ja pange
juurviljasahtli kohal olevale klaasriiulile.
• Sel viisil säilitage liha ainult üks või
kaks päeva, mitte rohkem.
• Küpsetatud toidud, külmad road jms:
tuleks kinni katta; paigutada võib neid
igale riiulile.
34 Progress
• Puu- ja köögiviljad: puhastada
korralikult ja panna vastava(te)sse
sahtli(te)sse.
• Või ja juust: hoida sobivas
hermeetilises pakendis või mähkida
alumiiniumfooliumisse või
polüetüleenkilesse, et õhk toiduainest
eemal hoida.
• Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on
olemas).
• Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid,
küüslauku ei tohi külmikus hoida.
Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
• mässige toit fooliumisse või
polüetüleenkilesse ja veenduge, et
pakend on õhukindel;
• ärge pange värsket külmutamata toitu
külmutatud toidu vastu, kuna vastasel
korral külmutatud toidu temperatuur
tõuseb;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased toiduained, sool
vähendab toidu säilitusaega;
• jäätükkide tarbimine kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist võib
põhjustada naha külmakahjustusi;
• säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale
säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks
kasutamiseks järgige paari olulist
soovitust:
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
• toidu maksimaalne kogus, mida võib 24
tunni jooksul külmutada, on toodud
seadme andmesildil;
• külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja vältel ei tohi seadmesse
toiduaineid lisada;
• külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu;
• jagage toiduained väiksemateks
portsjoniteks, et see kiiresti läbi
külmuks ja et hiljem saaksite ainult
vajaliku koguse üles sulatada;
• veenduma, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid
järgides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette
nähtud säilitusaega.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Üldised hoiatused
ETTEVAATUST! Eemaldage
seade vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta nõudepesumasinas.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST! Ärge
tõmmake, teisaldage ega
vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
korpuses.
ETTEVAATUST! Olge
ettevaatlik, et vältida
jahutussüsteemi vigastamist.
Progress 35
ETTEVAATUST! Seadme
teisaldamisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni
spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
Sügavkülmuti sulatamine
ETTEVAATUST! Aurusti
vigastamise vältimiseks ärge
kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist
tööriistu. Ärge kasutage
sulatamise kiirendamiseks
mehhaanilisi seadmeid või
muid kunstlikke vahendeid
peale tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus sulatamise
ajal võib lühendada nende
säilimisaega.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse ajaks.
Sügavkülmuti riiulitel ja ülemise kambri
ümbruses moodustub alati teatud määral
härmatist.
Sulatage sügavkülmutit, kui härmatisekihi
paksus on umbes 3–5 millimeetrit.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
HOIATUS! Ärge puudutage
külmutatud tooteid märgade
kätega. Käed võivad
külmutatud toodete külge
kinni jääda.
3. Jätke uks lahti ja sisestage
plastmassist kaabits sobivale
tugipinnale seadme alaosa keskel;
paigutage seadme alla anum
36 Progress
sulamisvee kogumiseks.
5. Lülitage seade sisse.
Kolme tunni pärast asetage varem välja
võetud toiduained külmutussektsiooni.
Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel murduvad
jäätükid.
4. Kui sulatamine on lõpule viidud, siis
kuivatage põhjalikult seadme sisemus
ja pange kaabits tulevaseks
kasutamiseks kõrvale.
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Sulatage (kui see on ette nähtud) ja
puhastage seade ning kõik tarvikud.
4. Puhastage seade ja kõik tarvikud.
5. Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
HOIATUS! Kui seade jääb
sisse, siis paluge kellelgi seda
aeg-ajalt kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa
mõni muu elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeri‐
tud elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade pai‐
kneb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vaheta‐
mine".
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
Kompressor töötab pidevalt.
Progress 37
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Külmutamiseks paigutati
seadmesse korraga liiga
palju toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Toa temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Uks ei ole korralikult kinni
või on tihend deformeeru‐
nud/määrdunud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Vee väljalaske kork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaske
kork õigesti.
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained pare‐
mini.
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotses‐
si ajal sulab tagapaneelil
olev härmatis.
Viga ei ole.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavoolua‐
va.
Toiduained takistavad vee
voolamist veekogumis‐
nõusse.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava ei
ole ühendatud kompressori
kohal asuva aurustumisren‐
niga.
Kinnitage sulamisvee välja‐
voolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuur seadmes on lii‐
ga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga pal‐
ju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
38 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Härmatise paksus on üle 4-5
mm.
Sulatage seade.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Lambi asendamine
Eemaldage toitepistik pistikupesast.
1. Eemaldage kruvi lambi katte küljest.
2. Eemaldage lambikate (vt joonist).
3. Asendage lamp uue, sama võimsa ja
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
nähtud lambiga (maksimaalne võimsus
on märgitud lambi kattele).
4. Paigaldage lambi kate.
5. Keerake lambi kate kruviga kinni.
6. Ühendage toitepistik pistikupessa.
7. Avage uks.
Kontrollige, kas lamp läheb põlema.
Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist
"Paigaldamine".
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Asukoht
Näpunäiteid ühendamise kohta
leiate paigaldusjuhistest.
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba õhuringlus.
Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Kliima‐
klass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Progress 39
maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele
normidele.
• Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
• See seade vastab EMÜ direktiividele.
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole, võivad
mõne mudeli töös tekkida
probleemid. Õige töö on
tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te
pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
Elektriühendus
• Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
• Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
min.
200 cm2
TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed
Kõrgus
mm
1441
Laius
mm
540
Sügavus
mm
549
Temperatuuri tõusu aeg
Tundi
20
Pinge
Volti
230 - 240
Sagedus
Hz
50
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
40 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
40
41
43
43
43
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Asennus
Tekniset tiedot
45
46
48
50
51
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Progress 41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä ne
ainoastaan juomavedellä.
Jos laite vaatii vesiliitännän, liitä se ainoastaan
juomavesiverkostoon.
Syöttöveden paineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa)
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten öljy
virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai
kylmiin tiloihin, kuten rakennustelineisiin,
autotalliin tai viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
42 Progress
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja
ole antanut lupaa niiden käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
Se sisältää isobutaania (R600a), joka on
hyvin ympäristöön yhteensopiva
maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja
sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Sisävalo
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi ei
sovi huoneiden valaistukseen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai
puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta
ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, sulanut
vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Progress 43
KÄYTTÖ
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.
Huomioi lämpötilan
säätämisessä seuraavat siihen
vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila,
• oven avaamistiheys,
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä,
• laitteen sijaintipaikka.
1. Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
pienempiä asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan
lämpötila on korkea tai laite on
täynnä ja laitteen lämpötilaksi on
valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita tai hankaavia
jauheita, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista
kääntämällä lämpötilan säätimen
kylmimpään asentoon.
44 Progress
HUOMIO! Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila voi
laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötila-asetuksen
kohdalle.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Lämmönnousuaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Oven ylä- ja alalokerot on helppo irrottaa
perusteellista puhdistusta varten ja kiinnittää
sen jälkeen takaisin paikoilleen.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Mallissa on siirrettävissä oleva
säilytyslaatikko, joka sijaitsee ovilokeron alla
ja joka voi liukua sivusuunnassa.
Älä siirrä vihanneslaatikon ja
pullohyllyn yläpuolella olevia
lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmanvaihto toimii oikein.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Progress 45
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
ja odota 12 tuntia ennen lämpötilanäytön
uudelleen tarkistamista.
A
OK
B
OK
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
Lämpötilanäyttö
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva symboli
osoittaa jääkaapin kylmimmän osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan
kohtaan. Säädä muussa tapauksessa (B)
lämpötilan säädin alhaisempaan asetukseen
Kun laitteeseen on asetettu
tuoreita elintarvikkeita, ovea on
avattu toistuvasti tai se on jätetty
auki pitemmäksi aikaa, on
normaalia, ettei näytössä näy
OK. Odota tällöin vähintään 12
tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleensäätämistä.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen
säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
Energiansäästövinkkejä
Säilytysohjeita
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
laitteen ollessa aivan täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai
jäätä. Aseta lämpötilan säädin tässä
tapauksessa lämpimämpään asetukseen
sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin voit
säästää energiaa.
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa
muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon
päällä olevalle lasihyllylle.
• Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan
muutama päivä.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.:
kannella ja aseta ne mille hyllylle tahansa.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa
laatikossa/laatikoissa.
46 Progress
• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai
muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: säilytä pullot suljettuina joko
pullotelineessä tai oven pullohyllyssä (jos
varusteena).
• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja
valkosipuleita ei pidä säilyttää
jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin ruokiin
verrattuna. Suola vähentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita kaapin sisällä olevia
putkia ja kaapeleita.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta,
nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Progress 47
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei
tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Aseta alhaisempi lämpötila noin
12 tuntia ennen sulatuksen
aloittamista, jotta pakasteet
jäätyvät mahdollisimman
kylmiksi ja varaavat näin
itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
VAROITUS! Älä koske
pakasteisiin märin käsin.
Kädet voivat jäätyä kiinni
ruokaan.
3. Jätä ovi auki ja aseta muovikaavin
laitteen alaosassa keskellä olevaan, sille
tarkoitettuun paikkaan. Aseta kaapimen
varren alapuolelle astia, joka kerää
sulatusveden.
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä
teräviä metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua. Älä yritä
nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin ja laita kaavin talteen.
5. Kytke laitteeseen virta.
Aseta pakasteet takaisin pakastimeen
kolmen tunnin kuluttua.
48 Progress
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite
sekä kaikki sen varusteet.
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
VAROITUS! Jos jätät laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan kaappiin
jätetyt elintarvikkeet aika ajoin,
jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
Progress 49
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein tai
tiiviste on epämuodostunut/
likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Veden poistoputken tulppaa
ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella
olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on
yli 4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Laitteessa on liikaa huurretta
ja jäätä.
50 Progress
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
2. Poista lampun suojus (katso kuva).
3. Vaihda palaneen lampun tilalle
samantehoinen uusi lamppu
(maksimiteho on merkitty lampun
suojukseen), joka on tarkoitettu
kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
5. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Avaa ovi.
Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijainti
Lue asennusohjeet.
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
ST
+16 °C – + 38 °C
T
+16 °C – + 43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
Sähköliitäntä
SN
+10 °C – + 32 °C
N
+16 °C – + 32 °C
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
Progress 51
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan
ja pyydä asentajaa kytkemään laite
erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot
Korkeus
mm
1441
Leveys
mm
540
Syvyys
mm
549
Käyttöönottoaika
Tuntia
20
Jännite
Volttia
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
*
www.progress-hausgeraete.de
211622762-A-222015
Download PDF

advertising