Aeg S51540TSW0 Handleiding

Aeg S51540TSW0 Handleiding
S51540TSW0
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerinformation
2
20
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LAWAAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
4
www.aeg.com
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het ap-
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
paraat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uit-
5
voeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
2. BEDIENING
2.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
2.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
2.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
6
www.aeg.com
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
3. HET EERSTE GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter
op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot
onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
NEDERLANDS
7
4.4 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
4.5 Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
8
www.aeg.com
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
5.5 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
5.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
NEDERLANDS
9
6. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.2 Het ontdooien van de
koelkast
6.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
6.3 De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal
zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het
bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer
3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
10 www.aeg.com
4.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en
de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen
om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen
die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging
tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
6.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig)
en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
7. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan)
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het lampje werkt
niet.
Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
by.
De compressor
werkt continu.
11
Oplossing
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen
dat water in de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
12 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in
het vriesvak is te
hoog.
Producten zijn te dicht
opelkaar geplaatst.
Berg de producten zo op
dat er een koude luchtcirculatie is.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed
verpakt.
Verpak het op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
7.1 Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op
de afdekking van het lampje).
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
NEDERLANDS
13
8. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
11 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
9.1 Opstelling
SN
+10°C tot + 32°C
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of
kelder) geïnstalleerd worden, maar voor
de beste prestatie kunt u het apparaat
beter installeren op een plaats waar de
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
9.2 Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn
14 www.aeg.com
9.3 Plaats
100 mm
15 mm
15 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het keukenkastje. Als het
apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning. Als de kast in een hoek is
geplaatst en de zijkant bevat scharnieren
die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en de kast ten minste 10
mm zijn om de deur ver genoeg open te
krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
9.4 Installatie onder een doorlopend werkblad
200 cm
2
93-103 mm
A
105 mm
570 mm
550 mm
min. 820 mm
500/550/600 mm
Als uw koelkast onder een gesloten
werkblad geïnstalleerd is, moeten er aan
de achterzijde van het werkblad een
luchtafvoeropening van ten minste 200
cm2 en een ventilatierooster, passend bij
het design van het werkblad, geplaatst
worden.
De gezaagde vlakken van het werkblad
moeten vernist worden om te vermijden
dat ze opzwellen omwille van penetratie
door vocht.
De afstand tussen apparaat en muur
moet ten minste 30 mm zijn en moet gecontroleerd worden alvorens het ventilatierooster geplaatst wordt.
NEDERLANDS
15
9.5 Het werkblad losmaken
2
1
3
Ga als volgt te werk om het werkblad te
verwijderen:
• Schroef de schroeven links en rechts
aan de achterzijde los.
• Til het werkblad aan de voorkant lichtjes op, duw het ongeveer 20 mm naar
achteren en til het van de voorzijde.
• Schroef de schroeven links en rechts
aan de voorzijde los.
• Bewaar de schroeven samen met het
werkblad op een veilige plaats.
9.6 Plaatsing en montage aan doorlopend werkblad
Alvorens ze te plaatsen, wijzig de richting van de deuropening, indien nodig
(zie: Omkeerbaarheid van de deur).
• Duw het apparaat voorzichtig in de
opening.
• Zorg ervoor dat de stroomkabels niet
samengedrukt worden.
• Controleer de afstand tot de muur.
(zie: Montage onder een gesloten
werkblad).
• Zet het apparaat waterpas door de
twee verstelbare pootjes aan de voorzijde vast of los te schroeven en zorg
voor een stabiele positie.
• Zet het apparaat d.m.v. geschikte
schroeven (afhankelijk van het design
van het werkblad en de afstand tussen
het apparaat en het werkblad, niet
meegeleverd) onder het werkblad vast
d.m.v. het bovenste deurscharnier. Indien nodig, lijn de opening tussen het
deurscharnier en het werkblad uit
d.m.v. een geschikte dichtingsring
(plastic of hout, niet meegeleverd). Dit
zal het doorbuigen van het scharnier
en mogelijke defecten van de deurfunctie voorkomen.
16 www.aeg.com
9.7 Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
• Schroef het linkerafstelvoetje los.
• Draai de schroeven van het onderste
deurscharnier los. Verwijder het scharnier. Verplaats de deurscharnierpen in
de richting van de pijl.
• Monteer het scharnier aan de andere
kant.
• Verwijder de deur door deze iets geopend omlaag te trekken.
• Schroef het bovenste deurscharnier
los en monteer het aan de andere
kant.
• Plaats de deur terug op zijn plaats.
• Plaats de pen terug in het scharnier
zoals getoond in de afbeelding.
• Plaats de pen in de deur onderaan de
linkerkant en bevestig het deurscharnier met de schroef.
2
1
1
2
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
• Schroef het rechtervoetje vast.
• Zet het apparaat recht.
• Verwijder en installeer de handgreep
(indien van toepassing) aan de andere
kant.
• Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcontact.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber
zich op een natuurlijke wijze zet.
NEDERLANDS
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
9.8 Omkeerbaarheid van de deur van de vriezer
2
1
180˚
1
2
17
18 www.aeg.com
9.9 Stopcontact voor stekker
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer
niet klem zit.
De stekkerdoos die nodig is voor de
aansluiting van uw apparaat op het
stroomnet moet zo geplaatst worden
dat het mogelijk is om de stekker van
het apparaat uit de stekkerdoos te trekken.
Indien uw apparaat onder een gesloten
werkblad geïnstalleerd is, moet de stekkerdoos als volgt geplaatst worden.
9.10 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
10. LAWAAI
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
NEDERLANDS
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
19
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
20 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
24
25
27
28
31
32
37
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
21
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und
Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
22 www.aeg.com
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.
•
•
•
•
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
DEUTSCH
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
23
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
2. BETRIEB
2.1 Einschalten des Geräts
2.3 Temperaturregelung
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
2.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
24 www.aeg.com
eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
3. ERSTE INBETRIEBNAHME
3.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
4.2 Lagerung gefrorener
Produkte
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem
Abkühlen) erneut eingefroren
werden.
DEUTSCH
4.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
25
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
4.4 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
4.5 Positionierung der Türeinsätze
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch
wieder ein.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
26 www.aeg.com
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
5.5 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
5.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
DEUTSCH
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
27
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
6.2 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit
das Tauwasser nicht überfließt und auf
28 www.aeg.com
die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in
der Abflussöffnung befindet.
6.3 Abtauen des
Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas
Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab,
wenn die Reifschicht eine Stärke
von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie
den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei
bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Verwenden Sie bitte niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während
des Abtauens des Gerätes kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
6.4 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen
lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
7. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
DEUTSCH
29
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut
Unebenheiten im Boden
sind durch Unterlegen
nicht ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der
Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen
Das Gerät funktioDas Gerät ist abgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen
der Lampe".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks
hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Innenraum des Kühlschranks.
Der Wasserabflusskanal
ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
30 www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die eingelagerten LeStellen Sie sicher, dass die
bensmittel verhindern,
Lebensmittel nicht die
dass das Wasser zum Kol- Rückwand berühren.
lektor fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft Befestigen Sie den Taunicht in die Verdampferwasserablauf an der Verschale über dem Komdampferschale.
pressor.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele LeLegen Sie weniger Lebensbensmittel auf einmal ein- mittel auf einmal ein.
gelegt.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann nicht im
Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die einzufrierenden Pack- Stellen Sie sicher, dass die
ungen liegen zu dicht an- Kaltluft im Gerät zirkuliert
einander.
und die Lebensmittel dies
nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel
Reif oder Eis.
Die Lebensmittel sind
nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
DEUTSCH
31
7.1 Ersetzen der Lampe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
7.2 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (die maximale
Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben).
Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob
die Lampe brennt.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
8. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
550 mm
Tiefe
612 mm
Lagerzeit bei Störung
11 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
32 www.aeg.com
9. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
9.1 Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Ge-
rät an einem Ort installiert werden, an
dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
9.2 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
DEUTSCH
33
9.3 Standort
100 mm
15 mm
15 mm
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung, usw.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Wenn das Gerät unter
einem Hängeschrank installiert wird, muss
der Abstand zwischen der Geräteoberseite
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, um die bestmögliche Leistung zu garantieren. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte
Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am
Sockel des Gehäuses erfolgen. Wird das
Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt
die Scharnierseite dabei zur Wand, so
muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die
Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.
9.4 Installation unter einer durchgehenden Arbeitsplatte
200 cm2
93-103 mm
A
105 mm
570 mm
550 mm
min. 820 mm
500/550/600 mm
Soll der Kühlschrank unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, sind eine Luftauslassöffnung von
mindestens 200 cm2 und ein auf die Arbeitsplattengröße abgestimmtes Belüftungsgitter an der Rückseite der Arbeitsplatte vorzusehen.
Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte
sind mit einem geeigneten Dichtungsmaterial gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit zu schützen.
Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und der Wand muss mindestens 30
mm betragen und ist vor dem Einsetzen
des Belüftungsgitters zu prüfen.
34 www.aeg.com
9.5 Abnehmen der Arbeitsplatte
2
1
3
Zum Abbau der Arbeitsplatte sind folgende Schritte erforderlich:
• Lösen Sie die Schrauben links und
rechts hinten.
• Heben Sie die Arbeitsplatte vorn
leicht an, schieben Sie sie ca. 20 mm
nach hinten und heben Sie sie von
vorn ab.
• Lösen Sie die Schrauben links und
rechts vorn.
• Bewahren Sie die Schrauben zusammen mit der Arbeitsplatte an einem sicheren Ort auf.
9.6 Einbau und Montage unter einer durchgehenden
Arbeitsplatte
Falls erforderlich, wechseln Sie vor dem
Einsetzen den Türanschlag (siehe: Wechseln des Türanschlags).
• Schieben Sie das Gerät vorsichtig in
die Einbaunische.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt wird.
• Kontrollieren Sie den Abstand zur
Wand (siehe: Montage unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte).
• Zum Ausrichten des Geräts die beiden
Schraubfüße auf der Vorderseite heraus- oder hineinschrauben, um einen
stabilen Stand zu erreichen.
• Befestigen Sie das Gerät mit geeigneten Schrauben (abhängig von der Arbeitsplattenkonstruktion und dem Abstand zwischen Gerät und Arbeitsplatte, nicht im Lieferumfang enthalten)
durch das obere Türscharnier an der
Arbeitsplatte. Falls erforderlich, gleichen Sie den Abstand zwischen Türscharnier und Arbeitsplatte mit einer
geeigneten Unterlegscheibe (Kunststoff oder Holz, nicht im Lieferumfang
enthalten) aus. So wird ein Verbiegen
des Scharniers und eine eventuelle
Beeinträchtigung der Türfunktion vermieden.
DEUTSCH
35
9.7 Wechsel des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen
der Türen zu vermeiden.
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach
hinten, so dass der Kompressor den
Boden nicht berührt.
• Schrauben Sie den linken verstellbaren Fuß ab.
• Lösen Sie die Schrauben des unteren
Türscharniers. Nehmen Sie das Scharnier ab. Stecken Sie es in Pfeilrichtung
auf den Stift.
• Befestigen Sie das Scharnier an der
gegenüberliegenden Seite.
• Bauen Sie die Tür aus, indem Sie sie
leicht geöffnet nach unten ziehen.
• Schrauben Sie das Scharnier der oberen Tür ab und an der gegenüberliegenden Seite an.
• Setzen Sie die Tür wieder ein.
• Setzen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Türhaltestift in das Türscharnier ein.
• Setzen Sie den Türhaltestift unten links
in die Tür ein und befestigen Sie das
Scharnier mit der Schraube.
2
1
1
2
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Schrauben Sie den rechten Standfuß
an.
• Stellen Sie das Gerät in die aufrechte
Position.
• Entfernen Sie den Griff (je nach Ausstattung) und bringen Sie ihn an der
gegenüberliegenden Seite an.
• Rücken Sie das Gerät wieder an die
richtige Stelle und richten Sie es waagerecht aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es wieder an
die Stromversorgung anschließen.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z.B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
36 www.aeg.com
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
um bei den oben beschriebenen Tätig-
keiten Unterstützung zu bekommen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
9.8 Wechsel des Gefrierfach-Türanschlags.
2
1
180˚
1
2
DEUTSCH
37
9.9 Steckdose
VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich
das Netzkabel des Geräts frei bewegen lässt.
Die Steckdose für den Anschluss Ihres
Geräts an die Stromversorgung sollte so
gewählt werden, dass ein Herausziehen
des Steckers jederzeit ungehindert möglich ist.
Wird Ihr Gerät unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt, sollte die
Steckdose wie abgebildet vorhanden
sein.
9.10 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
10. GERÄUSCH
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CR
AC
K!
38 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
39
212000087-A-412012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement