ZANUSSI ZRG814SW Handleiding


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

ZANUSSI ZRG814SW Handleiding | Manualzz
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRG814SW
2
14
26
39
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
2
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik
zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel
gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenwww.zanussi.com
zij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
www.zanussi.com
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk
op de fles die daardoor kan ontploffen, dit
kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien no-
3
dig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
4
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
www.zanussi.com
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en
de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren
voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet
u de thermostaatknop echter op een hogere
stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C
dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten
in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
www.zanussi.com
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
geplaatst worden.
Trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat
het los komt en plaats
op een andere gewenste hoogte terug.
5
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling
krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel.
Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic
en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
6
www.zanussi.com
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze
door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw
vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
www.zanussi.com
7
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te
verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel
het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale
koude en laat het apparaat twee tot drie
uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in
het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om
de rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen
mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien
van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
opspoort, moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
Probleem
verricht door een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten op
de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
8
www.zanussi.com
Probleem
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig
openstaan.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in
de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten zijn te dicht opelkaar geplaatst.
Berg de producten zo op dat er een
koude luchtcirculatie is.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
www.zanussi.com
9
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
Verwijder de schroef
van de afdekking van
het lampje.
Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte
lampje door een
nieuw lampje met
hetzelfde vermogen
dat speciaal bedoeld
is voor huishoudelijke
apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking
van het lampje).
Plaats de afdekking
van het lampje terug.
Draai de schroef van
de afdekking van het
lampje vast.
Steek de stekker in
het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
maximale bewaartijd bij stroomuitval
11 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat en
op het energielabel.
10
www.zanussi.com
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie
kunt u het apparaat beter installeren op een
plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
de onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen,
moet de afstand tussen de muur en de kast ten
minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open
te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen
worden.
Waarschuwing!
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het
apparaat waterpas
staat wanneer u het
plaatst. Deze stand
kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn.
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
www.zanussi.com
min.
100 mm
15 mm
15 mm
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker moet
daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan
met de hulp van een tweede persoon die de
deuren van het apparaat stevig vasthoudt
tijdens de werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
11
1. Trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Kantel het apparaat
voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef het linkervoetje los.
4. Draai de schroeven
van het onderste
scharnier van de deur
los. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl.
5. Draai de schroef los
en monteer deze aan
de andere kant.
6. Monteer het scharnier aan de andere
kant.
7. Schroef het rechtervoetje vast.
8. Draai de beide
schroeven aan de
achterkant los.
9. Duw de bovenplaat
naar achteren en til
hem op uit de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven van het bovenste
deurscharnier los.
11. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl. Monteer
het scharnier aan de
andere kant.
12. Draai het scharnier
vast.
13. Leg de bovenplaat
weer op zijn plaats.
14. Trek hem naar voren.
15. Draai de schroeven aan de achterkant
weer vast.
16. Verwijder en monteer het handvat 1) op
de tegenoverliggende
zijde.
17. Zet het apparaat
op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en steek
dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat de pakking niet precies
op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
12
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de
Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
www.zanussi.com
Omkeerbaarheid van de deur van de vriezer
180˚
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk aarde-
punt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
www.zanussi.com
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
13
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
17
17
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
22
22
25
Subject to change without notice.
Safety instructions
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
14
sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the comwww.zanussi.com
ponents of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
www.zanussi.com
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against
the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheat15
•
•
•
•
ing. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
are recyclable.
the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high
or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures, it
may run continuously causing frost to form on
the rear wall. In this case the dial must be set to
a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy
consumption.
A medium setting is generally the most
suitable.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
16
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
www.zanussi.com
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn
the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the temperature
regulator to a warmer setting.
Positioning the door shelves
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours
on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power failure, if
the power has been off for longer than the
value shown in the technical characteristics
chart under "rising time", the defrosted food
must be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after cooling).
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with
a series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
To permit storage of
food packages of various sizes, the door
shelves can be
placed at different
heights.
Gradually pull the
shelf in the direction
of the arrows until it
comes free, then reposition as required.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from
the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
www.zanussi.com
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click" of
the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warm17
er settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to make
it possible subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharg18
ing must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
www.zanussi.com
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
www.zanussi.com
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Important! Defrost the freezer when the frost
layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the
maximum coldness and run the appliance
for two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into
the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you
could damage it. Do not use a mechanical
device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity
supply
2. remove all food
19
3.
4.
defrost and clean the appliance and all accessories
leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a power
failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable
(all the four feet should be on the
floor)
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
20
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each other.
Store products so that there is cold
air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the
mains socket.
www.zanussi.com
Remove the screw
from the lamp cover.
Remove the lamp
cover (refer to the illustration).
Replace the used
lamp with a new lamp
of the same power
and specifically designed for household
appliances (the maximum power is shown
on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to
the lamp cover.
Connect the plug to
the mains socket.
Open the door. Make
sure that the light
comes on.
21
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2.
3.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
550 mm
Depth
612 mm
Rising Time
11 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor (garage or cellar) also, but for
optimum performance install this appliance at a
location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
22
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can
be achieved by two
adjustable feet at the
bottom in front .
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet. To ensure
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm . Ideally,
however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate
levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
www.zanussi.com
If the cabinet is placed in a corner and the side
with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least
10 mm to allow the door to open enough so
that the shelves can be removed.
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
Door reversibility
Important! To carry out the following
operations, we suggest that this be made with
another person that will keep a firm hold on the
doors of the appliance during the operations.
Warning!
min.
100 mm
To change the opening direction of the door,
do these steps:
15 mm
15 mm
www.zanussi.com
23
1. Remove the plug
from the power socket.
2. Tilt back the appliance carefully so that
the compressor cannot touch the floor.
3. Unscrew the left
foot.
4. Unscrew the
screws of the door
bottom hinge. Remove
the hinge. Put over the
pin in the direction of
the arrow.
5. Unscrew and install
the screw on the opposite side.
6. Install the hinge on
the opposite side.
7. Screw the right
foot.
8. Unscrew both
screws on the rear
side.
9. Push back the top
and lift it from the fixing elements.
10. Unscrew the
screws of the door top
hinge.
11. Remove the hinge.
Put over the pin in the
direction of the arrow.
Install the hinge on the
opposite side.
12. Tighten the hinge.
13. Put the top in position.
14. Pull it forward.
15. Screw both
screws on the rear
side.
16. Remove and install
the handle1) on the
opposite side.
17. Reposition, level
the appliance, wait for
at least four hours and
then connect it to the
power socket.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of
the gasket.
24
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service
specialist will carry out the reversibility of the
doors at your cost.
www.zanussi.com
Reversibility of the freezer door
180˚
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
www.zanussi.com
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
25
Sommaire
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
29
29
30
31
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 32
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit
être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques
26
d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à
l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique
normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
– dans des cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans des
hôtels, motels et autres lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type chambre
d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations
non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
www.zanussi.com
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de
l'appareil. Une prise de courant écrasée
ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
www.zanussi.com
• Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la
peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
• Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
appareils ménagers. Elles ne sont pas du
tout adaptées à un éclairage quelconque
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre
la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
(Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la
prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
27
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Installation
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés
dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens
des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas
pour obtenir un réglage de froid minimum.
28
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
www.zanussi.com
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre
un dégivrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver les
aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat vers le haut pour obtenir
plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
Conservation d'aliments surgelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position maximale
pendant 2 heures environ avant d'introduire les
produits dans le compartiment.
Important En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une coupure
de courant, si la coupure a duré plus de temps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du chapitre « Caractéristiques
techniques », consommez rapidement les
aliments décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les recongeler (une
fois refroidis).
www.zanussi.com
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites
sans décongélation préalable (la cuisson sera
cependant un peu plus longue).
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
Selon la taille des
emballages des aliments conservés, les
balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.
29
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans
le circuit d'évaporation peut produire un bruit
de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un
soudain, léger bruit de craquement. C'est un
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position
du dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
30
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans
le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés
à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
www.zanussi.com
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améwww.zanussi.com
liore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la
carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
31
7.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est d'environ
3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez
celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit
frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de
froid et faites fonctionner l'appareil pendant
deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau
ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique
pour gratter la couche de givre, vous risquez de
détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou
moyen artificiel que ceux qui sont
recommandés par le fabricant pour accélérer le
dégivrage de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant
la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider l'appareil,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des
aliments en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
Tout problème non mentionné dans le présent
manuel, doit être exclusivement confié à un
électricien qualifié ou une personne
compétente.
Anomalie
L'appareil est bruyant
32
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
L'appareil n'est pas stable
Remède
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds
doivent être en contact avec le sol)
www.zanussi.com
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Cause possible
Remède
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
branchée à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant pour voir s'il
fonctionne.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe " Remplacement de l'ampoule ".
La température n'est pas bien réglée.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture
de la porte ".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans le congélateur.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau est
obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des aliments empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les aliments ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus
basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture
de la porte ".
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans le congélateur.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
www.zanussi.com
33
Anomalie
Cause possible
Remède
Trop de produits ont été introduits
simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
La température du compartiment réfrigérateur est
trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les uns
des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas bien emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture
de la porte ".
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus
élevée.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du
secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur
(voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule
défectueuse par une
ampoule neuve de
puissance identique,
spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers
(la puissance maximale est indiquée sur
le diffuseur).
Installez le diffuseur
de l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil
sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
34
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service
après-vente.
www.zanussi.com
Caractéristiques techniques
Dimension
Hauteur
850 mm
Largeur
550 mm
Profondeur
612 mm
Autonomie de fonctionnement
11 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est
impératif de respecter les températures ambiantes du local où doit être placé l'appareil,
suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au
delà de ces températures, ses performances
peuvent s'en trouver diminuées : les différentes
classes climatiques existantes et les températures ambiantes correspondantes en fonction du
modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
www.zanussi.com
Mise à niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau.
Servez-vous des deux
pieds réglables se
trouvant à l'avant de
l'appareil.
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l'appareil
et l'élément suspendu doit être d'au moins
100 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil
sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un coin avec le côté
des charnières contre le mur, laissez au moins
10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre
une ouverture suffisante de la porte, afin de
pouvoir retirer les clayettes.
35
Avertissement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement
les portes de l'appareil pendant les opérations.
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Pour changer le sens d'ouverture de la porte,
suivez les étapes suivantes :
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout
moment ; il est donc nécessaire que la prise
reste accessible après l'installation.
1. Retirez la fiche de la
prise de courant.
2. Inclinez l'appareil
avec précaution vers
l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
3. Dévissez le pied
gauche.
4. Dévissez les vis de
la charnière inférieure
de la porte. Retirez la
charnière. Placez la
goupille dans le sens
de la flèche.
5. Dévissez et installez
la vis sur le côté opposé.
6. Installez la charnière
sur le côté opposé.
7. Vissez le pied droit.
8. Dévissez les deux
vis à l'arrière.
9. Repoussez le dessus et soulevez-le
pour le dégager des
éléments de fixation.
10. Dévissez les vis de
la charnière supérieure
de la porte.
11. Retirez la charnière. Placez la goupille
dans le sens de la flèche. Installez la charnière sur le côté opposé.
12. Serrez la charnière.
13. Remettez le dessus en place.
14. Tirez-le vers
l'avant.
15. Vissez les deux vis
à l'arrière.
16. Retirez, puis installez la poignée, 1)
de l'autre côté.
17. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez
quatre heures au
moins puis branchezle à la prise de courant.
1) si cela est prévu,
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer
que :
36
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
www.zanussi.com
Si la température ambiante est basse (en hiver,
par exemple), il se peut que le joint n'adhère
pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le
joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contac-
tez le S.A.V. le plus proche. Un technicien du
S.A.V. pourra inverser le sens d'ouverture de la
porte, mais cette intervention vous sera facturée.
Réversibilité de la porte du congélateur
180˚
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre
réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
www.zanussi.com
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
37
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
38
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
39
41
42
42
43
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
44
46
48
49
51
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und
dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende
Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie
sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem
neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
www.zanussi.com
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
39
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein
eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden) für
die Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig
beim Transport.
40
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen
kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reiniwww.zanussi.com
gen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
www.zanussi.com
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• von der Raumtemperatur
41
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf
die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der
Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für
einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden
lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort
gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen die
42
www.zanussi.com
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener
Höhe positioniert
werden; damit ermöglichen Sie das
Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und
nach in Pfeilrichtung,
bis es sich herausheben lässt, dann setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln
und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist
normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das
Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
www.zanussi.com
eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
43
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt
werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur
44
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
www.zanussi.com
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich
die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.
Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablauföffnung befindet.
www.zanussi.com
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und
im Innern des oberen Fachs wird sich
stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab,
wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3
bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder
ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie
das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Fach hinein.
45
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt
werden könnte. Benutzen Sie keine
mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um
den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie
sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des Abtauens des
Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
1.
2.
3.
4.
Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör.
Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Geräts verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder
Störung
einer kompetenten Person durchgeführt
werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut
Unebenheiten im Boden sind durch
Unterlegen nicht ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt
ausgeglichen wurden, so dass alle
vier Füße fest auf dem Boden stehen
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht richtig
in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
46
www.zanussi.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Innenraum des Kühlschranks.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in
die Verdampferschale über dem
Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf
einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker
von der Netzversorgung.
www.zanussi.com
47
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die alte
Lampe durch eine
Lampe der gleichen
Leistung (die maximal
erlaubte Leistung
steht auf der Lampenabdeckung), die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
Ziehen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung
fest.
Stecken Sie den
Netzstecker in die
Steckdose.
Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
550 mm
Tiefe
612 mm
Lagerzeit bei Störung
11 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
48
www.zanussi.com
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut
belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung
sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem
Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte
die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden.
Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung
des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und
zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so
muss der Abstand zwischen Wand und Gerät
mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum
Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden
kann.
Warnung!
min.
100 mm
Ausrichten
15 mm
Bei der Aufstellung
des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt
sich mit zwei
Schraubfüßen am
vorderen Sockel des
Gerätes erreichen.
Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden.
Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um
www.zanussi.com
15 mm
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte
der Netzstecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten
Person durchgeführt werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
49
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, so dass der Kompressor nicht den Boden berühren kann.
3. Schrauben Sie den
linken Standfuß ab.
4. Lösen Sie die
Schrauben des unteren Türscharniers.
Nehmen Sie das
Scharnier ab. Stecken
Sie den Bolzen in
Pfeilrichtung um.
5. Lösen Sie die
Schraube und bringen
Sie sie an der gegenüberliegenden Seite
wieder an.
6. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüberliegenden
Seite.
7. Schrauben Sie den
rechten Standfuß an.
8. Lösen Sie die beiden Schrauben an der
Rückseite.
9. Schieben Sie die
Abdeckung nach hinten und heben Sie sie
aus den Halterungen
heraus.
10. Lösen Sie die
Schrauben am oberen
Türscharnier.
11. Nehmen Sie das
Scharnier ab. Stecken
Sie den Bolzen in
Pfeilrichtung um. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüber liegenden
Seite.
12. Ziehen Sie das
Scharnier fest.
13. Installieren Sie die
Abdeckung an der
vorgesehenen Position.
14. Ziehen Sie sie
nach vorn.
15. Schrauben Sie die
beiden Schrauben an
der Rückseite wieder
fest.
16. Entfernen Sie den
Griff und montieren
Sie in wieder, 1) auf
der gegenüberliegenden Seite.
17. Schieben Sie das
Gerät wieder an seinen Standort, richten
Sie es waagerecht
aus und nehmen Sie
es mindestens vier
Stunden lang nicht in
Betrieb. Schließen Sie
es dann an die Stromversorgung an.
1) falls dies vorgesehen ist,
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im
Winter) kann es sein, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in
50
diesem Fall auf die natürliche Anpassung der
Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst,
falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten
nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
www.zanussi.com
Wechsel des Gefrierschranks-Türanschlags
180˚
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdo-
se Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
www.zanussi.com
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
51
212000076-A-322012
www.zanussi.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement