Zanussi | ZFT11110WA | User manual | ZANUSSI ZFT11110WA Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefriergerät
ZFT11110WA
2
13
24
36
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
6
6
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is
niet verantwoordelijk voor schade die door het
niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
2
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf
in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel
gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
www.zanussi.com
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen
om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
www.zanussi.com
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Let op! Plaats geen bevroren voedsel op
het werkblad omdat kou en damp
condenswater kunnen produceren aan de
binnenkant. De druppelende vloeistof kan
storingen veroorzaken. Leg daarom geen
bevroren dingen op het werkblad.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk
op de fles die daardoor kan ontploffen, dit
kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van
het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
3
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom
komen staan.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien
of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting
leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen
de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Bedieningspaneel
1
2
3
1 Groen controlelampje aan/uit
2 Thermostaatknop en aan/uit schakelaar
3 Geel controlelampje Snelvries
4 Geluidsignaal en schakelaar Snelvries
4
4
5
5 Rood indicatielampje alarm
Inschakelen
1. Laat na plaatsing het apparaat 4 uur staan.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
www.zanussi.com
3.
4.
5.
6.
7.
Draai de Thermostaatknop naar rechts naar
een temperatuur met een lagere stand dan
<< - 16 °C >>.
Het groene controlelampje aan/uit gaat
branden en het rode controlelampje alarm
gaat knipperen.
Als het groene aan/uit controlelampje gaat
branden betekent dit dat het apparaat is ingeschakeld.
Als het rode controlelampje gaat branden
betekent dit een onjuiste temperatuur in het
vriesvak. Bovendien klinkt er een reeks geluiden dat kan worden gestopt door eenmaal te drukken op het Geluidsignaal en
Snelvries.
Als de vriezer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat het rode controlelampje
knipperen tot de temperatuur is bereikt die
nodig is voor het invriezen van voedsel.
Uitschakelen
1. Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact om de
stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld
door de thermostaatknop op het bedieningspaneel.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
www.zanussi.com
Rood indicatielampje alarm
Onder normale omstandigheden zorgt de temperatuur in de vriezer ervoor dat het voedsel
lang kan worden bewaard.
Als de temperatuur boven een bepaald niveau
komt (-12 °C), klinkt er een alarm en gaat het
lampje knipperen. Het lichtalarm is een rood
alarmlampje dat gaat knipperen en u hoort een
reeks geluiden.
U kunt het alarm stoppen door eenmaal op de
Stop geluidsignaal te drukken.
Als de vriezer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat het rode controlelampje
knipperen tot de temperatuur is bereikt die nodig is voor het invriezen van voedsel.
Functie Snelvriezen
Als er meer dan 3-4 kg voedsel wordt ingevroren:
1. Druk, ongeveer 6-24 uur voordat er vers
voedsel in de vriezer wordt geplaatst, gedurende 2-3 seconden op de snelvriesknop
om de functie Snelvriezen te activeren. Het
gele snelvriesindicatielampje gaat branden.
De compressor zal constant gaan lopen om
ervoor te zorgen dat het verse voedsel zo
snel mogelijk wordt ingevroren.
2. Het is mogelijk om de functie te allen tijde
te deactiveren door gedurende 2 - 3 seconden op de snelvriesschakelaar te drukken.
3. Plaats het voedsel in het vriesvak (het bovenste vak). Voor optimale vriesprestaties
kunt u de vrieslade verwijderen (indien van
toepassing) en het in te vriezen voedsel direct op de verdamper plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen, hoeft u de lade niet te verwijderen.
4. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt u de
snelvriesfunctie uitschakelen door de snelvriestoets gedurende 2-3 seconden in te
drukken. Het gele snelvriesindicatielampje
gaat dan ook uit.
5. Verplaats het bevroren voedsel van het
vriesvak naar de andere twee vakken (bewaarvakken) om plaats te maken voor in te
vriezen voedsel.
5
Als de snelvriesfunctie per ongeluk niet
wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48
uur later automatisch. Het gele snelvriesindicatielampje gaat ook uit.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak (bovenste vak) is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en voor het voor een
lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de functie
snelvriezen.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden, staat vermeld op het typeplaatje, een etiket dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan voordat het wordt gebruikt, ontdooid worden op kamertemperatuur.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling
krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is
normaal.
6
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
www.zanussi.com
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren en
zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic
en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door
de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen
zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels
aan de binnenkant van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
www.zanussi.com
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het
bovenste vak.
7
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
5.
6.
Belangrijk! Zet ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op een
hogere stand om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens de
werking.
7.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te
verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel
het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet met
natte handen aan. Uw handen kunnen dan
aan de producten vastvriezen.
3.
Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er
een opvangbak onder om het dooiwater op
te vangen.
Om het ontdooiproces te
versnellen kunt u
een bak warm water in het vriesvak
zetten. Verwijder
bovendien stukken
ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4.
Schakel het apparaat in.
Zet de Thermostaatknop op << -18 °C >>
en laat het minstens 4 uur in de Snelvriesstand staan.
Plaats na 4 uur het eerder verwijderde
voedsel terug in de laden.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe
metalen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien
van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
8
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
www.zanussi.com
Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, betekent dit niet
dat er geen stroom is. Daarom moet u geen
Probleem
elektrische onderdelen van het apparaat
aanraken voordat u de stroom heeft
uitgeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten op
de vloer staan)
De compressor werkt continu
De thermostaatregeling is verkeerd
ingesteld
Stel een hogere temperatuur in
Deuren sluiten niet goed af of zijn
niet goed gesloten
Controleer of de deuren goed sluiten
en of de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn
De deur is te vaak open gedaan
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk
Er zijn grote hoeveelheden voedsel
tegelijk in de vriezer geplaatst
Wacht een paar uur en controleer
dan nogmaals de temperatuur
Het voedsel dat in het apparaat is
geplaatst, was te warm
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De producten zijn niet op de juiste
wijze verpakt
Pak de producten beter in
Deuren sluiten niet goed af of zijn
niet goed gesloten
Controleer of de deuren goed sluiten
en of de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een hogere temperatuur in
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een lagere temperatuur in
De deur sluit niet stevig of is niet op
de juiste manier gesloten
Controleer of de deur goed sluit en
de pakking onbeschadigd en schoon
is
Er zijn grote hoeveelheden voedsel
tegelijk in de vriezer geplaatst
Leg kleinere hoeveelheden voedsel
tegelijk in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat is
geplaatst, was te warm
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
In te vriezen producten zijn te dicht
bij elkaar geplaatst
Plaats de producten zodanig dat koude lucht daartussen kan circuleren
Het is te koud in de vriezer
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een hogere temperatuur in
Het apparaat werkt helemaal niet. De koeling en de
verlichting werken niet
De stekker zit niet goed in het stopcontact
Sluit de stekker goed aan
De stroom bereikt het apparaat niet
Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten
Het apparaat staat niet aan
Schakel het apparaat in
Er is te veel rijp en ijs
Het is te warm in de vriezer
www.zanussi.com
9
Probleem
Het apparaat koelt helemaal niet
Het controlelampje knippert groen
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er staat geen spanning op het stopcontact (probeer een ander apparaat er op aan te sluiten)
Bel een elektricien
De stekker zit niet goed in het stopcontact
Sluit de stekker goed aan
Er staat geen spanning op het stopcontact (probeer een ander apparaat er op aan te sluiten)
Bel een elektricien
Het apparaat staat niet aan
Schakel het apparaat in
Thermostaatknop is niet aan
Controleer de Thermostaatknop
Probleem met de temperatuur van
de sensor
Neem contact op met de klantenservice
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3.
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze temperaturen niet
worden gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd worden
als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de monta10
gelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de
dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde
technische dienst
Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het
apparaat waterpas
staat wanneer u het
plaatst. Deze stand
kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant
van het apparaat bevestigd zijn.
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestawww.zanussi.com
tie kunt u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
de onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen,
moet de afstand tussen de muur en de kast ten
minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open
te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen
worden.
Waarschuwing!
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met
de hulp van een tweede persoon die de deuren
van het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
min.
100 mm
15 mm
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker moet
daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk
zijn.
15 mm
2
1
1. Trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Kantel het apparaat
voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef het linkervoetje los.
4. Draai de schroeven
van het onderste deurscharnier los.
5. Verwijder de deur
van het apparaat door
deze iets omlaag te
trekken.
6. Schroef de bovenste deurscharnierpen
los en monteer deze
aan de andere kant.
7. Installeer de deur
van het apparaat op
de bovenste deurscharnierpen.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
www.zanussi.com
8. Verwijder het onderste scharnier. Verplaats de deurscharnierpen in de richting
van de pijl.
9. Draai de schroef los
en monteer deze aan
de andere kant.
10. Installeer het onderste scharnier aan
de tegenovergestelde
kant waarbij u de
stand van de deur ongewijzigd laat.
11. Monteer de ene
schroef op de plaats
die is vrijgekomen aan
de andere kant evenals het rechtervoetje.
12. Verwijder en installeer de handgreep
(indien van toepassing) aan de andere
kant.
13. Zet het apparaat
op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en steek
dan de stekker in het
stopcontact.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat de pakking niet precies
op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
11
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de
Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voor-
zien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan
aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften
niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
635 mm
maximale bewaartijd bij stroomuitval
24 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat en
op het energielabel.
Het milieu
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
12
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
www.zanussi.com
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful Hints and Tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
16
17
17
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
21
23
23
Subject to change without notice.
Safety instructions
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety
features. Save these instructions and make sure
that they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its life
will be properly informed on appliance use and
safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused
by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
www.zanussi.com
sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless
flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
13
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Caution! Do not place frozen food on the
worktop since cold and vapour may
produce water condensate within its inner side.
The resulting drip liquid may cause
malfunctions. Therefore, do not place nor leave
frozen items of any kind on the worktop.
14
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against
the air outlet on the rear wall. (If the appliance
is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat
may damage the plastic interior, and humidity
could enter the electric system making it live.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
www.zanussi.com
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating.
To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The
materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
Control panel
1
2
3
1 Green On/Off Indicator Light
2 Temperature Regulator and On/Off Switch
3 Yellow Fast Freeze Indicator Light
4 Acoustic Signal Stop and Fast Freeze
Switch
5 Red Alarm Indicator Light
Switching on
1. Allow the appliance to stand for 4 hrs after
installation.
2. Insert the plug into the wall socket.
3. Turn the Temperature Regulator clockwise
to a temperature lower than << - 16 °C >>
position.
www.zanussi.com
4
5
4.
5.
6.
7.
The Green On/Off Indicator Light will light
up and Red Alarm Indicator Light will blink.
The lighting up of the Green On/Off Indicator Light means that the appliance is
switched on.
The blinking of the Red Alarm Indicator
Light means an improper temperature in the
freezing compartment. In addition, an intermittent sound can be heard, which can be
stopped by pressing the Acoustic Signal
Stop and Fast Freeze Switch once.
When switching on the freezer for the first
time, the Red Alarm Indicator Light will blink
until the internal temperature has reached a
15
level required for the safe conservation of
frozen food.
Switching off
1. To turn off the appliance, turn the Temperature Regulator to the "O" position.
2. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the wall
socket.
Temperature regulation
The temperature within the appliance is controlled by the Temperature Regulator situated on
the control panel.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature Regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature Regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Red Alarm Indicator Light
Under normal operating conditions, the internal
temperature of the freezer will ensure the longterm conservation of the stored food.
When such temperature rises above a certain
level (-12 °C), the appliance will trigger an
acoustic and light alarm. The light alarm is a
blink red light (Red Alarm Indicator Light), while
the acoustic alarm is an intermittent sound.
You can stop the acoustic alarm by pressing the
Acoustic Signal Stop Switch once.
When switching on the freezer for the first
time, the Red Alarm Indicator Light will
blink until the internal temperature has reached
a level required for the safe conservation of frozen food.
Fast Freeze function
If more than 3-4 kg of food is to be frozen:
1. Press the Fast Freeze Switch for 2-3 seconds to activate the fast-freeze function
6-24 hours before placing the fresh food in
the freezer, the Yellow Fast Freeze Indicator
Light will illuminate. The compressor will
now run continuously, to ensure that the
fresh food is frozen as quickly as possible.
2. It is possible to deactivate the function at
any time by pressing the Fast Freeze
Switch for 2-3 seconds.
3. Place the foods in the freezing compartment (the top box), for maximum freezing
performance remove the drawer (if the
drawer is foreseen) and then place the
foods to be frozen directly on the evaporator. In case of freezing smaller food volumes
do not need to remove the drawer.
4. Once the food is completely frozen (it may
take up to 24 hours) you can manually
switch off the fast-freeze function by pressing the Fast Freeze Switch for 2- 3 seconds and the Yellow Fast Freeze Indicator
light will also go out.
5. Move frozen food from the freezing compartment into the other two compartments
(storing compartments) to make room for
another freezing.
If the Fast Freeze Switch is accidentally left
on, the fast-freeze function will be automatically switched off 48 hours later. The Yellow
Fast Freeze Indicator light will also go out.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
16
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
www.zanussi.com
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment (the top box) is suitable for freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the fast freeze
function.
The maximum amount of food that can be frozen
in 24 hours is specified on the rating plate, a
label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on
the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power failure, if
the power has been off for longer than the value
shown in the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed at room temperature.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Helpful Hints and Tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from the
compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click" of the
temperature regulator. This is correct.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
www.zanussi.com
• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to make
it possible subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
17
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized
technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean
to ensure they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface
and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is
recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a
little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to defrosting,
set the Temperature Regulator toward higher
settings , in order to build up sufficient chill
reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance and disconnect
the mains plug from the mains socket.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool
place.
Caution! Do not touch frozen goods with
wet hands. Hands can freeze to the goods.
3.
In order to
speed up the
defrosting process,
place a pot of
warm water in the
freezer compartment. In addition,
remove pieces of
ice that break away
before defrosting is complete.
4.
5.
18
Leave the door open and insert the plastic
scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a basin underneath
to collect the defrost water.
When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for future use.
Switch on the appliance.
www.zanussi.com
6.
Turn the Temperature Regulator to the <<
-18 °C >> position and leave to run for at
least 4 hours in quick freeze mode.
After 4 hours reload the previously removed
food into the compartments.
1.
Warning! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you
could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other
than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
4.
7.
2.
3.
disconnect the appliance from electricity
supply
remove all food
defrost and clean the appliance and all accessories
leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a power
failure.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
Only a qualified electrician or competent person
must do the troubleshooting that is not in this
manual.
Important! The appliance operates
discontinuously, so the stopping of compressor
does not mean being no current. That is why
you must not touch the electrical parts of the
appliance before breaking the circuit.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable
(all the four feet should be on the
floor)
The compressor operates
continually
The thermostatic control is set incorrectly
Set a warmer temperature
Doors are not shut properly or do
not close tightly
Check if the doors close well and the
gaskets are undamaged and clean
The door has been opened too frequently
Do not leave the door open longer
than necessary
Large quantities of food to be frozen
were put in at the same time
Wait some hours and then check the
temperature again
Food placed in the appliance was
too warm
Allow food to cool to room temperature before storing
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature
www.zanussi.com
19
Problem
There is too much frost
and ice
Possible cause
Solution
Products are not wrapped properly
Wrap the products better
Doors are not shut properly or do
not close tightly
Check if the doors close well and the
gaskets are undamaged and clean
The Temperature regulator may be
set incorrectly
Set a warmer temperature
Temperature regulator may be set
incorrectly
Set a lower temperature
The door does not close tightly or it
is not shut properly
Check if the door closes well and the
gasket is undamaged and clean
Large quantities of food to be frozen
were put in at the same time
Insert smaller quantities of food to be
frozen at any one time.
Food placed in the appliance was
too warm
Allow food to cool to room temperature before storing.
Products to be frozen are placed
too closely to each other
Place the products in a way so that
cold air could circulate among them
It is too cold inside the
freezer
Temperature regulator may be set
incorrectly
Set a warmer temperature
The appliance does not
work at all. Neither cooling
nor lighting works
Plug is not connected to the mains
socket properly
Connect the mains plug properly
Power does not reach the appliance
Try connecting another electrical device to the power outlet
The appliance is not switched on
Switch on the appliance
There is no voltage in the mains
socket (try to connect another appliance into it)
Call an electrician
Plug is not connected to the mains
socket properly
Connect the mains plug properly
There is no voltage in the mains
socket (try to connect another appliance into it)
Call an electrician
The appliance is not switched on
Switch on the appliance
Temperature Regulator is not on
Check the Temperature Regulator
Temperature sensor problem
Call the service personnel
It is too warm in the freezer
The appliance does not
cool at all
Green indicator flashing
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
20
3.
If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
www.zanussi.com
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Positioning
This appliance should be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated
on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems might occur for some
types of models when operating outside of that
range. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If
you have any doubts regarding where to install
the appliance, please turn to the vendor, to our
customer service or to the nearest Service Centre
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can
be achieved by two
adjustable feet at the
bottom in front .
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet. To ensure
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the
wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned
below overhanging wall units. Accurate levelling
is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side
with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least
10 mm to allow the door to open enough so
that the shelves can be removed.
Warning!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
Door reversibility
Important! To carry out the following
operations, we suggest that this be made with
another person that will keep a firm hold on the
doors of the appliance during the operations.
To change the opening direction of the door, do
these steps:
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
www.zanussi.com
21
2
1
1. Remove the plug
from the power socket.
2. Tilt back the appliance carefully so that
the compressor cannot touch the floor.
3. Unscrew the left
feet.
4. Unscrew the screws
of the door bottom
hinge.
5. Take off the appliance door by pulling it
slightly downwards.
6. Unscrew the top
door hinge pin of the
appliance then screw
it back on the other
side.
7. Fit the appliance
door on the upper
door hinge pin.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the
gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service
specialist will carry out the reversibility of the
doors at your cost.
8. Remove the lower
hinge. Put over the pin
in the direction of the
arrow.
9. Unscrew and install
the screw on the opposite side.
10. Install the lower
hinge on the opposite
side leaving the position of the door unchanged.
11. Screw in the one
screw in the place set
free on the other side
as well as the right
feet.
12. Remove and install
the handle (if foreseen)
on the opposite side.
13. Reposition, level
the appliance, wait for
at least four hours and
then connect it to the
power socket.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this
purpose. If the domestic power supply socket is
not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
22
www.zanussi.com
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
595 mm
Depth
635 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Environmental concerns
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health
and to recycle waste of electrical and electronic
www.zanussi.com
appliances. Do not dispose appliances marked
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility
or contact your municipal office.
23
Sommaire
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
28
28
28
29
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 31
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 35
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre
cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement
et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon
d'alimentation au ras de l'appareil et démon24
tez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés
dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal,
tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans des
hôtels, motels et autres lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type chambre
d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations
non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
www.zanussi.com
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie
et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou
endommagée peut s'échauffer et causer
un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
www.zanussi.com
• Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
• Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout
adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
Attention Ne placez pas d'aliments
surgelés sur le plan de travail car le froid et
la vapeur peuvent produire une condensation
d'eau sur sa face intérieure. L'égouttement qui
en résulterait risquerait de provoquer des
dysfonctionnements. Par conséquent, ne placez
et ne déposez aucun aliment surgelé sur le plan
de travail.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre
la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
(Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et
endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que
les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
25
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou
agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La
chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité pourrait s'introduire dans le système électrique.
• Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément
aux règlements applicables disponibles auprès
des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet
sont recyappareil identifiés par le symbole
clables.
Bandeau de commande
1
2
3
1 Voyant Marche/ Arrêt vert
2 Thermostat et interrupteur Marche/ Arrêt
3 Voyant Congélation rapide jaune
4 Touche Arrêt du signal sonore et Congélation rapide
26
4
5
5 Voyant Alarme rouge
Mise en fonctionnement
1. Après l'installation, attendez quatre heures
avant de brancher votre appareil.
2. Branchez l'appareil à une prise murale.
www.zanussi.com
3.
4.
5.
6.
7.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour le régler sur une
température inférieure à << - 16 °C >>.
Le voyant Marche/ Arrêt vert s'allume et le
voyant Alarme rouge clignote.
Le voyant Marche/ Arrêt vert allumé signifie
que le congélateur est sous tension et
fonctionne.
Le voyant Alarme rouge allumé signifie que
la température à l'intérieur du congélateur
est incorrecte. En outre, cet avertissement
est confirmé par un signal sonore intermittent que l'on peut arrêter en appuyant une
fois sur la touche Arrêt du signal sonore et
Congélation rapide.
Lorsque l'on allume le congélateur pour la
première fois, le voyant Alarme rouge clignote jusqu'à ce que la température interne
atteigne le niveau requis pour assurer une
conservation sûre des produits congelés.
Mise à l'arrêt
1. Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
thermostat sur la position "O"
2. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Réglage de la température
La température régnant à l'intérieur de l'appareil
est contrôlée par un thermostat situé sur le bandeau de commande.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le thermostat sur la position minimum
pour obtenir moins de froid.
• tournez le thermostat sur la position maximum
pour obtenir plus de froid.
Une position moyenne est généralement la
plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
www.zanussi.com
Voyant Alarme rouge
Dans des conditions d'utilisation normales, la
température interne du congélateur assure une
conservation à long terme des produits congelés.
Lorsque la température interne remonte anormalement (-12°C ), l'alarme visuelle et sonore
se déclenche. L'alarme visuelle est un voyant
rouge clignotant (voyant Alarme rouge). L'alarme sonore est une tonalité intermittente.
Vous pouvez arrêter l'alarme sonore en appuyant une fois sur la touche Arrêt du signal sonore.
Lorsque l'on allume le congélateur pour la
première fois, le voyant Alarme rouge clignote jusqu'à ce que la température interne atteigne le niveau requis pour assurer une conservation sûre des produits congelés.
Fonction Congélation Rapide
Pour congeler plus de 3-4 kg d'aliments :
1. Appuyez sur la touche de congélation rapide pendant 2-3 secondes pour activer la
fonction Congélation Rapide 6 à 24 heures
avant de placer les aliments frais dans le
congélateur, le voyant jaune s'allume. Le
compresseur fonctionne désormais continuellement pour que les denrées fraîches
soient congelées le plus rapidement possible.
2. Il est possible de désactiver la fonction à
n'importe quel moment en appuyant sur la
touche de congélation rapide pendant 2 ou
3 secondes.
3. Placez les aliments dans le compartiment
de congélation (compartiment supérieur).
Pour une performance de congélation optimale, retirez le tiroir (si présent) et rangez
les aliments directement sur l'évaporateur.
Vous n'avez pas besoin d'enlever le tiroir si
vous congelez des quantités d'aliments
moins importantes.
4. Lorsque les aliments sont totalement congelés (la congélation peut nécessiter jusqu'à 24 heures), vous pouvez appuyer pendant 2 à 3 secondes sur la touche Congélation rapide pour désactiver cette fonction.
27
5.
Le voyant jaune Congélation rapide s'éteindra.
Transférez les aliments congelés du compartiment de congélation dans les deux autres compartiments de stockage pour pouvoir congeler d'autres aliments.
Si la touche Congélation rapide reste involontairement activée, la congélation rapide
sera automatiquement désactivée après 48
heures. Le voyant Congélation rapide jaune
s'éteindra également.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur (supérieur) est
idéal pour congeler des denrées fraîches et
conserver à long terme des aliments surgelés
ou congelés.
Pour congeler des denrées fraîches, activez la
fonction Congélation Rapide.
La quantité maximale de denrées fraîches que
vous pouvez congeler par tranche de 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures :
vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Conservation d'aliments surgelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position maximale
pendant 2 heures environ avant d'introduire les
produits dans le compartiment.
Important En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré plus de temps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du chapitre « Caractéristiques
techniques », consommez rapidement les
aliments décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les recongeler (une
fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être
décongelés à température ambiante.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans
le circuit d'évaporation peut produire un bruit
de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un
soudain, léger bruit de craquement. C'est un
28
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
www.zanussi.com
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés à
l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
www.zanussi.com
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endom29
mager les pièces en plastique utilisées dans cet
appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Important Mettez le thermostat sur la position
maximum environ 12 heures avant d'effectuer le
dégivrage pour assurer une réserve de froid
suffisante.
Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le
électriquement.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez
celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit
frais.
Attention Ne touchez pas avec les mains
humides les surfaces givrées et les
produits congelés. (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
3.
Maintenez la porte ouverte et utilisez la spatule en plastique comme gouttière en l'insérant dans l'emplacement prévu à cet effet.
Placez au-dessous un récipient pour recueillir l'eau de dégivrage.
Le dégivrage
peut être accéléré en plaçant
dans le compartiment congélateur
un ou plusieurs récipients d'eau
chaude non bouillante, à l'exclusion
30
de toute autre source de chaleur. Retirez également les morceaux de glace au fur et à mesure
que ceux-ci se détachent, avant que le processus de dégivrage ne soit terminé.
4.
5.
6.
7.
Une fois le dégivrage terminé, épongez et
séchez bien l'intérieur du congélateur et
conservez la spatule pour une prochaine
utilisation.
Mettez l'appareil sous tension.
Tournez le thermostat dans la position <<
-18 °C >> et laissez-le fonctionner en mode congélation rapide pendant au moins
4 heures.
Au bout de 4 heures, remettez dans les
compartiments les aliments que vous aviez
retirés.
Avertissement N'utilisez jamais d'outil
métallique pointu ou tranchant pour gratter
la couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
moyen artificiel pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés par le
fabricant.
Une élévation de la température des denrées
congelées, pendant la décongélation, peut
réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider l'appareil,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des
aliments en cas de panne de courant.
www.zanussi.com
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le électriquement.
La résolution des problèmes non mentionnés
dans la présente notice doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou à votre
service après vente.
Important L'appareil fonctionne de façon
discontinue. L'arrêt du compresseur ne signifie
donc pas l'absence de courant électrique.
L'appareil doit être débranché électriquement
avant toute intervention sur votre appareil.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds
doivent être en contact avec le sol).
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Le thermostat n'est pas correctement réglé
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
Les portes ne sont pas correctement fermées ou ne ferment pas de
façon hermétique
Vérifiez que les portes ferment correctement et que les joints sont en
bon état et propres
La porte a été ouverte trop souvent
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil.
Attendez quelques heures et vérifiez
de nouveau la température
Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les ranger
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
Les produits ne sont pas correctement emballés.
Emballez les produits de façon plus
adaptée.
Les portes ne sont pas correctement fermées ou ne ferment pas de
façon hermétique
Vérifiez que les portes ferment correctement et que les joints sont en
bon état et propres
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir plus de froid.
La porte ne ferme pas de façon hermétique ou n'est pas correctement
fermée
Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint est en bon état et
propre
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil.
Introduisez de plus petites quantités
d'aliments à congeler en même
temps.
Il y a trop de givre et de
glace.
La température à l'intérieur
du congélateur est trop
élevée.
www.zanussi.com
31
Anomalie
Cause possible
Solution
Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre
dans l'appareil.
Les produits à congeler sont placés
trop près les uns des autres.
Placez les produits de façon à ce que
l'air puisse circuler entre eux.
La température à l'intérieur
du congélateur est trop
basse.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
L'appareil ne fonctionne
pas du tout. Ni la production de froid ni l'éclairage
ne fonctionnent
L'appareil n'est pas correctement
branché.
Branchez correctement l'appareil.
L'appareil n'est pas alimenté électriquement.
Essayez de brancher un autre appareil dans la prise de courant.
L'appareil n'est pas sous tension.
Mettez l'appareil en fonctionnement
La prise de courant n'est pas alimentée (essayez de brancher un
autre appareil dans la prise).
Faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil n'est pas correctement
branché.
Branchez correctement l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée (essayez de brancher un
autre appareil dans la prise).
Faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil n'est pas sous tension.
Mettez l'appareil en fonctionnement
Le thermostat n'est pas sur
Vérifiez la position du thermostat
Capteur de température défectueux
Faites appel au service après-vente
L'appareil ne refroidit pas
du tout
Clignotement du voyant
vert
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez votre service aprèsvente.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Positionnement
Cet appareil doit être installé dans un pièce intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
32
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
www.zanussi.com
Des problèmes fonctionnels peuvent se produire sur certains types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de températures. Seul le
respect de la plage de températures spécifiée
peut garantir un bon fonctionnement de l'appareil. En cas de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service après-vente ou le centre
de maintenance le plus proche.
sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un coin avec le côté
des charnières contre le mur, laissez au moins
10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre
une ouverture suffisante de la porte, afin de
pouvoir retirer les clayettes.
Avertissement
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à le
placer de niveau. Servez-vous des deux
pieds réglables se
trouvant à l'avant de
l'appareil.
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l'appareil
et l'élément suspendu doit être d'au moins
100 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil
www.zanussi.com
min.
100 mm
15 mm
15 mm
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout
moment ; il est donc nécessaire que la prise
reste accessible après l'installation.
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement
les portes de l'appareil lors de toute
manipulation de l'appareil.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte,
suivez les étapes suivantes :
33
2
1
1. Débranchez l'appareil électriquement.
2. Inclinez l'appareil
avec précaution vers
l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
3. Dévissez les pieds
gauches.
4. Dévissez les vis de
la charnière inférieure
de la porte.
5. Retirez la porte de
l'appareil en la tirant
légèrement vers le
haut.
6. Dévissez la goupille
de la charnière de la
porte supérieure de
l'appareil puis revissez-la de l'autre côté.
7. Installez la porte de
l'appareil sur la goupille de la charnière de la
porte supérieure.
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer
que :
• Toutes les vis sont serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver,
par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas
parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint
reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement
les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service après-vente. Un technicien du service après-vente procédera à la réversibilité de la
porte à vos frais.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque si-
34
8. Retirez la charnière
inférieure. Placez la
goupille dans le sens
de la flèche.
9. Dévissez et installez
la vis sur le côté opposé.
10. Installez la charnière inférieure du côté
opposé sans changer
la position de la porte.
11. Vissez la vis à
l'emplacement libéré
de l'autre côté, ainsi
que les pieds droits.
12. Démontez et remettez la poignée en
place (si présente) sur
le côté opposé.
13. Remettez l'appareil
en place, mettez-le
d'aplomb, attendez
quatre heures au
moins puis branchezle à la prise de courant.
gnalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement pour
mise à la terre. Si la prise de courant murale
n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur
une prise de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
www.zanussi.com
Caractéristiques techniques
Dimension
Hauteur
850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
635 mm
Autonomie de fonctionnement
24 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et
à votre sécurité, recyclez vos produits
www.zanussi.com
électriques et électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
35
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
36
38
40
40
41
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
45
47
47
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und
dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und
Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen
alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der
Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung
gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer
des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt
werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
36
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
www.zanussi.com
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die
Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig
beim Transport.
www.zanussi.com
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
Vorsicht! Legen Sie keine tiefgefrorenen
Lebensmittel auf die Arbeitsplatte, da die
Verdunstungskälte zur Wasserkondensation in
ihrem Inneren führen kann. Die tropfende
Flüssigkeit könnte Störungen verursachen.
Stellen Sie daher keine gefrorenen Lebensmittel
auf die Arbeitsplatte oder lassen sie darauf
liegen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend
den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion
führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
37
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände
zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät.
Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner
oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu
beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
lichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) mög-
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Bedienfeld
1
2
3
4
5
1 Grüne Ein/Aus-Kontrolllampe
38
www.zanussi.com
2 Temperaturregler und Ein-/Aus-Taste
3 Gelbe Superfrost-Kontrolllampe
4 Taste zum Abschalten des Alarmsignals
und für die Superfrost-Funktion
5 Rote Alarm-Kontrolllampe
Einschalten
1. Lassen Sie das Gerät nach dem Aufstellen
4 Stunden stehen.
2. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
3. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine niedrigere Temperatur
unterhalb der - 16 °C-Position.
4. Die grüne Ein/Aus-Kontrolllampe leuchtet
auf und die rote Alarm-Kontrolllampe beginnt zu blinken.
5. Das Aufleuchten der grünen Ein/Aus-Kontrolllampe zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
6. Das Blinken der roten Alarm-Kontrolllampe
zeigt an, dass die Temperatur im Gefrierfach nicht richtig ist. Zudem ist eine akustische Signalabfolge zu hören, die durch einmaliges Drücken der Taste zum Abschalten
des Alarmsignals und für die SuperfrostFunktion abgeschaltet werden kann.
7. Wenn das Gefriergerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt die rote AlarmKontrolllampe zu blinken, bis die Innentemperatur den Wert erreicht hat, der für die sichere Aufbewahrung des Gefrierguts erforderlich ist.
Ausschalten
1. Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position „O“.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
Temperaturregelung
Die Temperatur im Gefrierraum wird durch den
Temperaturregler, der sich auf der Bedienblende befindet, geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
www.zanussi.com
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Von der Häufigkeit der Türöffnung
• Von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Und vom Standort des Geräts.
Rote Alarm-Kontrolllampe
Unter normalen Betriebsbedingungen gewährleistet die Innentemperatur des Gefriergeräts
die Haltbarkeit der eingelagerten Lebensmittel
über einen längeren Zeitraum.
Sobald die Temperatur einen bestimmten Wert
(-12 °C) übersteigt, löst das Gerät einen akustischen und optischen Alarm aus. Als optischer
Alarm blinkt die rote Lampe (rote Alarm-Kontrolllampe) und als akustischer Alarm gibt das
Gerät eine akustische Signalabfolge aus.
Der Alarmton kann durch einmaliges Drücken
der Taste zum Abschalten des Alarmtons ausgeschaltet werden.
Wenn das Gefriergerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt die rote AlarmKontrolllampe zu blinken, bis die Innentemperatur auf einen Wert abgesunken ist, der für die
sichere Lagerung des Gefrierguts erforderlich
ist.
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren)
Wenn mehr als 3-4 kg Lebensmittel eingefroren
werden sollen:
1. Aktivieren Sie die Superfrost-Funktion 6-24
Stunden, bevor Sie frische Lebensmittel in
das Gefriergerät legen. Halten Sie dafür die
Superfrost-Taste 2-3 Sekunden gedrückt.
Die gelbe Kontrolllampe leuchtet auf. Der
39
2.
3.
4.
Kompressor läuft jetzt kontinuierlich und
gewährleistet so eine möglichst schnelle
Tiefkühlung der frischen Lebensmittel.
Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Halten Sie dafür die Superfrost-Taste 2-3 Sekunden gedrückt.
Legen Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach (das obere Fach). Um die höchste Gefrierleistung zu ermöglichen, entnehmen Sie
die Schublade (falls vorhanden) und legen
Sie dann die einzufrierenden Lebensmittel
direkt auf den Verdampfer. Beim Gefrieren
kleinerer Mengen ist eine Herausnahme der
Schublade nicht notwendig.
Sobald die Lebensmittel vollständig gefroren sind (dies kann bis zu 24 Stunden dau-
5.
ern), können Sie die Superfrost-Funktion
ausschalten. Halten Sie dafür die Superfrost-Taste 2-3 Sekunden gedrückt. Die
gelbe Superfrost-Kontrolllampe erlischt
dann ebenfalls.
Nehmen Sie das Gefriergut aus dem Gefrierfach heraus und legen Sie es in die anderen beiden Fächer (Lagerfächer), um
wieder Platz für ein erneutes Schnellgefrieren zu schaffen.
Falls die Superfrost-Taste versehentlich
eingeschaltet bleibt, schaltet sich die Superfrost-Funktion automatisch 48 Stunden später aus. Die gelbe Superfrost-Kontrolllampe erlischt dann ebenfalls.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem
Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum (das oberste Fach) eignet sich
zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
Aktivieren Sie zum Einfrieren frischer Lebensmittel die Superfrost-Funktion.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben, das sich im Innern des Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden
lang auf den höheren Einstellungen laufen, be40
vor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem
ungewollten Abtauen, dann müssen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus
dem Gefriergerät entnommen und anschließend
sofort gekocht werden: in diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
www.zanussi.com
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und
Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist
normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das
Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in
•
•
•
•
lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem
Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch
www.zanussi.com
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
41
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Vorsicht! Fassen Sie eingefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen Händen an.
Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln
festfrieren.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Stellen Sie eine Schale mit
warmem Wasser in
das Gefrierfach,
um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen
Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen
lassen.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund
ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit
warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Gefriergeräts
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Inneren des oberen Fachs bildet sich stets etwas
Reif.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
3.
4.
5.
6.
7.
Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen
und setzen Sie den Kunststoffschaber in
die entsprechende Aufnahme unten in der
Mitte; stellen Sie eine Schale zum Auffangen des Tauwassers darunter.
Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und bewahren Sie den Kunststoffschaber für eine spätere Verwendung auf.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie den Temperaturregler auf die
Position -18 °C und lassen Sie das Gerät
mindestens 4 Stunden mit eingeschalteter
Superfrost-Funktion laufen.
Legen Sie nach 4 Stunden die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Gerät.
Wichtig! Stellen Sie den Temperaturregler bitte
12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere
Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als
Reserve für die Unterbrechung des Betriebes
entstehen kann.
42
www.zanussi.com
Warnung! Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer bitte niemals mit scharfen
Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt
werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während
des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit
dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
1.
2.
3.
4.
Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör.
Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Geräts verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder
einer Fachkraft durchgeführt werden.
Wichtig! Das Gerät arbeitet nicht
kontinuierlich; wenn der Kompressor aufhört zu
arbeiten, bedeutet das nicht, dass kein Strom
mehr fließt. Aus diesem Grund dürfen Sie erst
dann elektrische Teile des Geräts berühren,
wenn das Gerät vom Netz getrennt wurde.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Das Gerät steht nicht genau waagerecht auf dem Boden.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle vier Füße müssen fest auf
dem Boden stehen).
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Der Temperaturregler ist falsch eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Türen schließen nicht richtig
oder sind nicht fest geschlossen.
Prüfen Sie, ob die Türen gut schließen und die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese
einlagern.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
www.zanussi.com
43
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gefriergut ist nicht korrekt verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel besser.
Die Türen schließen nicht richtig
oder sind nicht fest geschlossen.
Prüfen Sie, ob die Türen gut schließen und die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
Der Temperaturregler kann falsch
eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Der Temperaturregler kann falsch
eingestellt sein.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür schließt nicht richtig oder ist
nicht fest geschlossen.
Prüfen Sie, ob die Tür gut schließt
und die Dichtung unbeschädigt und
sauber ist.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Legen Sie kleinere Mengen an Lebensmitteln in den Gefrierschrank.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese
einlagern.
Die einzelnen Packungen des einzufrierenden Gefrierguts liegt zu dicht
aneinander.
Legen Sie das Gefriergut so hinein,
dass die Kaltluft dazwischen frei zirkulieren kann.
Es ist zu kalt im Gefriergerät.
Der Temperaturregler kann falsch
eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Das Gerät funktioniert
überhaupt nicht. Weder die
Kühlung noch die Beleuchtung funktioniert.
Der Stecker ist nicht richtig in die
Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Versuchen Sie, ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anzuschließen.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an (schließen Sie
zum Test ein anderes Gerät an).
Rufen Sie einen Elektriker.
Der Stecker ist nicht richtig in die
Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an (schließen Sie
zum Test ein anderes Gerät an).
Rufen Sie einen Elektriker.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Temperaturregler ist nicht eingestellt.
Überprüfen Sie den Temperaturregler.
Temperatursensor - Störung
Rufen Sie den Kundendienst.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Es ist zu warm im Gefriergerät.
Das Gerät kühlt überhaupt
nicht.
Die grüne Kontrolllampe
blinkt.
44
www.zanussi.com
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt,
die auf dem Typenschild des Geräts angegeben
ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben werden. Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs gewährleistet. Bei Fragen zum Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder nächstgelegenen ServicePartner.
Ausrichten
Bei der Aufstellung
des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt
sich mit zwei
Schraubfüßen am
vorderen Sockel des
Gerätes erreichen.
www.zanussi.com
Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden.
Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um
einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100 mm
betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden.
Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung
des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und
zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so
muss der Abstand zwischen Wand und Gerät
mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum
Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden
kann.
Warnung!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte
der Netzstecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
45
Wechseln des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten
Person durchgeführt werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Beim Wechseln des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
8. Entfernen Sie das
untere Scharnier. Stecken Sie es in Pfeilrichtung auf den Stift.
2
9. Lösen Sie die
Schraube und bringen
Sie sie an der gegen1
überliegenden Seite
wieder an.
10. Bringen Sie das
1. Ziehen Sie den Ste- 5. Nehmen Sie die
untere Scharnier auf
cker aus der Steckdo- Gerätetür ab, indem
se.
Sie sie vorsichtig nach der gegenüberliegenden Seite an, ohne die
2. Neigen Sie das Ge- unten ziehen.
rät vorsichtig nach hin- 6. Schrauben Sie den Position der Tür zu ändern.
ten, so dass der Kom- Stift des oberen Tür11. Drehen Sie die
pressor nicht den Bo- scharniers ab und
Schraube in die freie
den berühren kann.
schrauben Sie ihn an
3. Schrauben Sie die
der gegenüberliegen- Öffnung auf der gegenüberliegenden Seilinken Standfüße ab.
den Seite wieder an.
4. Lösen Sie die
7. Die Gerätetür in den te sowie die rechten
Standfüße ein.
Schrauben des unteStift des oberen
ren Türscharniers.
Scharniers einhängen.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im
Winter) kann es sein, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in
diesem Fall auf die natürliche Anpassung der
Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf
Ihre Kosten umbauen.
46
12. Entfernen Sie den
Griff (je nach Ausstattung) und bringen Sie
ihn an der gegenüberliegenden Seite an.
13. Schieben Sie das
Gerät wieder an seinen Standort, richten
Sie es waagerecht aus
und nehmen Sie es
mindestens vier Stunden lang nicht in Betrieb. Schließen Sie es
dann an die Stromversorgung an.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
www.zanussi.com
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
635 mm
Lagerzeit bei Störung
24 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
Hinweise zum Umweltschutz
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
www.zanussi.com
.
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
47
212000468-A-322013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising