ZANUSSI ZRT724W1 Handleiding


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

ZANUSSI ZRT724W1 Handleiding | Manualzz

NL

EN

FR

DE

Gebruiksaanwijzing

User manual

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Koel-vriescombinatie

Fridge Freezer

Réfrigérateur/congélateur

Kühl - Gefrierschrank

2

15

27

40

ZRT724W1

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsvoorschriften

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

2

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot

(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten

(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

www.zanussi.com

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4.

Trek niet aan het snoer.

5.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.

Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

www.zanussi.com

3

Installatie

Belangrijk!

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

Bediening

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

4 www.zanussi.com

Belangrijk!

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd

Het eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een

Dagelijks gebruik

wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Belangrijk!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.

Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

Belangrijk!

In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand instellen.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Sommige schappen moeten aan de achterkant worden opgetild om ze te kunnen verwijderen.

Belangrijk!

Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

www.zanussi.com

5

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

Trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug.

Nuttige aanwijzingen en tips

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

6

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

www.zanussi.com

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

Onderhoud en reiniging

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

Let op!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

www.zanussi.com

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

7

Belangrijk!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

De vriezer ontdooien heeft.

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

Belangrijk!

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1.

Schakel het apparaat uit.

2.

Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

3.

Laat de deur open staan.

4.

Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.

5.

Schakel het apparaat in.

6.

Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.

7.

Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

Haal al het voedsel eruit.

3.

Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.

4.

Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Belangrijk!

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

8 www.zanussi.com

Problemen oplossen

Waarschuwing!

Voordat u problemen opspoort, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Belangrijk!

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem Mogelijke oorzaak

Het apparaat maakt lawaai Het apparaat wordt niet goed ondersteund

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan)

Schakel het apparaat in.

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje staat in stand-by.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Reinig de waterafvoer.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

www.zanussi.com

9

Probleem

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Er is te veel rijp.

Mogelijke oorzaak

De temperatuur van het product is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Producten zijn te dicht opelkaar geplaatst.

Het product is niet goed verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Oplossing

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is.

Verpak het op de juiste manier.

Zie 'De deur sluiten'.

Stel een hogere temperatuur in.

Het lampje vervangen

Let op!

Trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.

Verwijder de afdekking van het lampje

(raadpleeg de afbeelding).

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg

"Montage".

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

10 www.zanussi.com

Technische gegevens

Afmeting maximale bewaartijd bij stroomuitval

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

1404 mm

545 mm

605 mm

19 h

230 V

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

Montage

Let op!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de

"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Opstelling

Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte, zoals een garage of kelder, geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Afstandsstukken achterkant

In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.

1.

Plaats de afstandhouders in de openingen.

Zorg er voor dat de pijl (A) is gepositioneerd, zoals in de afbeelding te zien is.

2.

Draai de houders

45° linksom totdat ze vergrendelen op de juiste plaats.

Waterpas zetten

Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.

45˚

A www.zanussi.com

11

Plaats

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.

Waarschuwing!

min.

100 mm

15 mm 15 mm

De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

Omkeerbaarheid van de deur

Belangrijk!

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig vasthoudt tijdens de werkzaamheden.

Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Open de deur van de vriezer. Maak het scharnier los.

2

1

3

3. Verwijder de deuren door ze licht omhoog te trekken en verwijder daarna het scharnier.

4. Verwijder aan de tegenovergestelde zijde de afdekking van de openingen.

5. Schroef beide afstelbare voetjes en de schroeven van het onderste deurscharnier los. Verwijder het onderste deurscharnier en monteer deze op de tegenoverliggende zijde.

12 www.zanussi.com

2

3

1

6. Schroef de onderste, achterste schroef los en monteer deze op de tegenoverliggende zijde.

7. Draai de borgpen van de bovenste deur los.

8. Schroef de pen aan de andere zijde weer aan.

9. Plaats de deuren in de pennen en monteer de deuren. Monteer het scharnier.

11. Draai het scharnier vast. Zorg ervoor dat de deuren zijn uitgelijnd.

12. Verwijder en monteer het handvat 1)

13. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het waterpas, wacht minstens vier uur en steek dan de stekker in het stopcontact.

10. Monteer aan de tegenovergestelde zijde de openingbedekking.

1) indien aanwezig

Controleer goed en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangehaald,

• de deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.

Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de

Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

www.zanussi.com

13

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

14 www.zanussi.com

Contents

Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Subject to change without notice.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children.

There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be www.zanussi.com

sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

Warning!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

15

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Warning!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

Power cord must not be lengthened.

2.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4.

Do not pull the mains cable.

5.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

16

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

Important!

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating.

To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

www.zanussi.com

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Operation

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

Important!

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Important!

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

www.zanussi.com

17

Daily use

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

Important!

In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below

0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important!

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Helpful hints and tips

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Some shelves must be lifted up by the rear edge to enable them to be removed.

Important!

Do not move the glass shelf above the vegetable drawer to ensure correct air circulation.

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.

18

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.

www.zanussi.com

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the

Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

www.zanussi.com

19

Care and cleaning

Caution!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Important!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Important!

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use.

The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

20

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.

Important!

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.

To remove the frost, do these steps:

1.

Switch off the appliance.

2.

Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.

3.

Leave the door open.

4.

When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.

5.

Switch on the appliance.

6.

Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this setting.

7.

Reload the previously removed food into the compartment.

www.zanussi.com

Important!

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

What to do if…

1.

disconnect the appliance from electricity supply

2.

remove all food

3.

defrost and clean the appliance and all accessories

4.

leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

Important!

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

Warning!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important!

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem

The appliance is noisy The appliance is not supported properly

Possible cause

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

The appliance is switched off.

The lamp does not work.

The compressor operates continually.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

The temperature is not set correctly.

Set a higher temperature.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

Solution

Check if the appliance stands stable

(all the four feet should be on the floor)

Switch on the appliance.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

www.zanussi.com

21

Problem

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

Possible cause

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Water flows into the refrigerator.

Products prevent that water flows into the water collector.

Water flows on the ground.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The temperature in the refrigerator is too high.

The temperature in the freezer is too high.

There is too much frost.

This is correct.

Solution

Clean the water outlet.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher temperature.

Set a lower temperature.

Refer to "Closing the door".

The product temperature is too high.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Store less products at the same time.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

The door is not closed correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

Store products so that there is cold air circulation.

Food is not wrapped correctly.

Wrap the food correctly.

Refer to "Closing the door".

Set a higher temperature.

Replacing the lamp

Caution!

Disconnect the plug from the mains socket.

22 www.zanussi.com

Remove the screw from the lamp cover.

Remove the lamp cover (refer to the illustration).

Replace the used lamp with a new lamp of the same power and specifically designed for household appliances (the maximum power is shown on the lamp cover).

Install the lamp cover.

Tighten the screw to the lamp cover.

Connect the plug to the mains socket.

Open the door. Make sure that the light comes on.

Technical data

Dimension

Rising Time

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

2.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

1404 mm

545 mm

605 mm

19 h

230 V

50 Hz

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

Installation

Caution!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

www.zanussi.com

Positioning

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor, also in a garage or cellar, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

23

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Rear spacers

In the bag with the documentation, there are two spacers which must be fitted as shown in the figure.

1.

Fit the spacers into the holes.

Make sure that the arrow (A) is positioned as shown in the picture.

2.

Turn counterclockwise the spacers through

45° until they lock into place.

Levelling

45˚

A

When placing the appliance ensure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front.

direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least

10 mm to allow the door to open enough so that the shelves can be removed.

Warning!

min.

100 mm

15 mm 15 mm

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Door reversibility

Important!

To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.

To change the opening direction of the door, do these steps:

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers,

24 www.zanussi.com

2

1

3

1. Remove the plug from the power socket.

2. Open the door of the freezer. Loosen the hinge.

3. Remove the doors by pulling them slightly and remove the hinge.

4. On the opposite side, remove the hole covers.

5. Unscrew both adjustable feet and the screws of the bottom door hinge. Remove the bottom door hinge and install it on the opposite side.

2

3

1

6. Unscrew the bottom far side screw and install on the opposite side.

7. Unscrew the top door holding pin.

11. Tighten the hinge.

Make sure that the doors are aligned.

8. Screw the pin back on the other side.

12. Remove and install the handle 1)

9. Fit the doors into the pins and install the doors. Install the hinge.

13. Reposition, level the appliance, wait for at least four hours and then connect it to the power socket.

10. On the opposite site, install the hole covers.

1) If foreseen

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The door opens and closes correctly.

www.zanussi.com

If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.

25

In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After

Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this

Environmental concerns

purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

26 www.zanussi.com

Sommaire

Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 34

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 36

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

En matière de sauvegarde de l'environnement

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39

Sous réserve de modifications.

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'élecwww.zanussi.com

trocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;

– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;

– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)

à l'intérieur des appareils de réfrigération à

27

moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

1.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

2.

Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

28

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.

(Si l'appareil est sans givre.)

• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment www.zanussi.com

réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.

Installation

Important Avant de procéder au branchement

électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.

Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre

Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

Fonctionnement

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.

contribuant ainsi à préserver l'environnement.

L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

www.zanussi.com

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

29

Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu.

Dans ce cas, il y a un risque de formation

Première utilisation

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

Utilisation quotidienne

excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.

Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.

Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.

Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.

Important Dans ce cas, la température du compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus chaud.

Conservation d'aliments surgelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position maximale pendant 2 heures environ avant d'introduire les produits dans le compartiment.

Important En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du chapitre « Caractéristiques techniques », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).

30

Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable (la cuisson sera cependant un peu plus longue).

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.

Certaines clayettes peuvent être soulevées par l'arrière, ce qui permet de les enlever.

Important Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette située au-dessus du bac à fruits et légumes afin de garantir une circulation d'air optimale.

www.zanussi.com

Emplacement des balconnets de la porte

Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.

Conseils utiles

Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon

à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou www.zanussi.com

31

de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :

• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures.

Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour

éviter une remontée en température de ces derniers.

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments

Entretien et nettoyage

• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;

• prévoyez un temps réduit au minimum pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;

• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire ;

• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;

• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

32

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

www.zanussi.com

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

Dégivrage du congélateur

Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.

Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ

3-5 mm.

Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :

1.

Mettez l'appareil à l'arrêt.

2.

Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

3.

Laissez la porte ouverte.

4.

Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.

5.

Mettez l'appareil en fonctionnement.

6.

Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.

7.

Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.

Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.

N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Prenez les précautions suivantes :

1.

débranchez l'appareil

2.

retirez tous les aliments

3.

dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires

4.

laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

www.zanussi.com

33

Important Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

Tout problème non mentionné dans le présent manuel, doit être exclusivement confié à un

électricien qualifié ou une personne compétente.

Important Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.

Anomalie

L'appareil est bruyant

Cause possible

L'appareil n'est pas stable

Remède

Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol)

Mettez l'appareil en fonctionnement.

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

L'appareil est éteint.

La fiche n'est pas correctement branchée à la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil.

La prise de courant n'est pas alimentée.

Branchez correctement la fiche à la prise de courant.

Branchez un autre appareil électrique

à la prise de courant pour voir s'il fonctionne.

Faites appel à un électricien qualifié.

Ouvrez et fermez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

L'éclairage est en mode veille

Le compresseur fonctionne en permanence.

L'ampoule est défectueuse.

Consultez le paragraphe " Remplacement de l'ampoule ".

La température n'est pas bien réglée.

La porte n'est pas bien fermée.

Sélectionnez une température plus

élevée.

Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".

La porte a été ouverte trop souvent.

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

La température du produit est trop

élevée.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Réduisez la température ambiante.

La température ambiante est trop

élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

Ce phénomène est normal.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

L'orifice d'écoulement de l'eau est obstrué.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Nettoyez l'orifice.

Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la plaque arrière.

34 www.zanussi.com

Anomalie

De l'eau coule sur le sol.

Cause possible

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

La porte n'est pas bien fermée.

Remède

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.

Le thermostat n'est pas bien réglé.

Sélectionnez une température plus

élevée.

Le thermostat n'est pas bien réglé.

Sélectionnez une température plus basse.

La température du produit est trop

élevée.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Introduisez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

La température du compartiment réfrigérateur est trop élevée.

La température du congélateur est trop élevée.

Il y a trop de givre.

Les produits sont trop près les uns des autres.

Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.

Les aliments ne sont pas bien emballés.

La porte n'est pas bien fermée.

Enveloppez les aliments correctement.

Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".

Le thermostat n'est pas bien réglé.

Sélectionnez une température plus

élevée.

Remplacement de l'ampoule

Attention Débranchez l'appareil du secteur.

www.zanussi.com

35

Retirez la vis du diffuseur.

Retirez le diffuseur

(voir l'illustration).

Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement con-

çue pour les appareils

électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Serrez la vis du diffuseur.

Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

2.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service aprèsvente.

Caractéristiques techniques

Dimension

Autonomie de fonctionnement

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à

1404 mm

545 mm

605 mm

10 h

230 V

50 Hz l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

36 www.zanussi.com

Installation

Attention Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local (sec et ventilé) où doit être installé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour laquelle il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées.

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 °C to +32 °C

+16 °C to +32 °C

+16 °C to +38 °C

+16 °C to +43 °C

Entretoises arrière

Le sachet avec la documentation contient deux entretoises, qui doivent être mises en place comme le montre l'illustration.

1.

Introduisez les entretoises dans les orifices. Veillez à ce que la flèche (A) se trouve dans la position illustrée sur la photo.

2.

Tournez les entretoises de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elles se bloquent.

45˚

A

Mise à niveau

Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ce qu'il soit d'aplomb.

Utilisez les deux pieds réglables se trouvant

à l'avant de l'appareil.

Emplacement

L'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être d'au moins

100 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'appareil.

Si l'appareil est placé dans un coin avec le côté des charnières contre le mur, laissez au moins

10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre une ouverture suffisante de la porte, afin de pouvoir retirer les clayettes.

Avertissement min.

100 mm

15 mm 15 mm

L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise reste accessible après l'installation.

www.zanussi.com

37

Réversibilité de la porte

Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les opérations.

Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les étapes suivantes :

2

1

3

1. Retirez la fiche de la prise de courant.

2. Ouvrez la porte du compartiment congélateur. Desserrez la charnière.

3. Déposez les portes en les tirant légèrement et retirez la charnière.

4. Retirez les caches des orifices de l'autre côté.

5. Dévissez les deux pieds réglables et les vis de la charnière de la porte inférieure. Déposez la charnière de la porte inférieure et montez-la de l'autre côté.

2

3

1

6. Dévissez la vis latérale inférieure et montez-la de l'autre côté.

7. Dévissez la goupille de la porte supérieure.

8. Vissez la goupille de l'autre côté.

9. Enfilez les portes dans les goupilles et installez-les. Installez la charnière.

38 www.zanussi.com

11. Serrez la charnière. Veillez à ce que les portes soient alignées.

12. Retirez et installez la poignée 1)

13. Remettez l'appareil en place, mettez-le d'aplomb, attendez quatre heures minimum avant de le brancher au secteur.

10 Installez les caches des orifices du côté opposé.

1) si cela est prévu

Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :

• Toutes les vis sont bien serrées.

• La porte s'ouvre et se ferme correctement.

Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint s'adapte naturellement.

Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le

S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V.

inversera le sens d'ouverture des portes à vos frais.

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

www.zanussi.com

39

Inhalt

Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40

Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42

Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ 44

Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47

Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50

Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ 52

Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und

Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der

Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum

Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich

Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und

Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des

Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und

40 entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem

Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

– Personalküchenbereiche in Geschäften,

Büros und anderen Arbeitsumfeldern

– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen

Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte

(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn www.zanussi.com

solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

Warnung!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht

Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die

Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/ feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu

Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere

Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem

Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den

Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein

No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten

Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder

Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der

Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im

Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopfwww.zanussi.com

41

tem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.

Montage

Wichtig!

Halten Sie sich für den elektrischen

Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das

Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie-

ßen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht

Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die

Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen

Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

Betrieb

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische

Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem

Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem

Symbol markiert sind, können recycelt werden.

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

42

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche

Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt: www.zanussi.com

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Wichtig!

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die

Erste Inbetriebnahme

niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der

Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem

Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch.

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem

Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Täglicher Gebrauch

Wichtig!

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die

Oberfläche beschädigen.

Einfrieren frischer Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.

Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine

Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.

Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

Wichtig!

In diesem Fall kann die Temperatur im

Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Wichtig!

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der

Tabelle mit den technischen Daten angegebene

Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem www.zanussi.com

ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei

Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.

Verstellbare Ablagen/Einsätze

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer

Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

Einige Ablagen müssen zum Herausnehmen an der hinteren Kante angehoben werden.

43

Wichtig!

Die Glasablage über der Gemüseschublade sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.

Positionierung der Türeinsätze

Die Türeinsätze können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern verschieden großer

Lebensmittelpackungen.

Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in Pfeilrichtung, bis es sich herausheben lässt, dann setzen Sie es in die neue

Position ein.

Praktische Tipps und Hinweise

Normale Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und

Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das

Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom

Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische

Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen

Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige

Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder

Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen

Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf

44 eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

Hinweise für die Kühlung frischer

Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese

Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.

www.zanussi.com

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und

Gemüse gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in

Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter

Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der

Verpackung zu haben;

Reinigung und Pflege

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können

Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener

Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem

Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen

Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen

Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes

Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.

Vorsicht!

Ziehen Sie bitte vor jeder

Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas

Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren www.zanussi.com

45

Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Wichtig!

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/ oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die Oberfläche des

Innenraums beschädigen und einen starken

Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die

Leistung des Geräts und es verbraucht weniger

Strom.

Wichtig!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten

Chemikalien, die den im Gerät verwendeten

Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.

Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts

über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht

überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte

Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der

Abflussöffnung befindet.

Abtauen des Gefrierschranks

Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.

Wichtig!

Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis

5 mm erreicht hat.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.

3.

Lassen Sie die Tür offen.

4.

Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.

5.

Schalten Sie das Gerät ein.

6.

Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser

Einstellung laufen.

7.

Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.

46 www.zanussi.com

Wichtig!

Verwenden Sie bitte niemals scharfe

Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des

Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des

Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Was tun, wenn …

1.

Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den

Innenraum und das gesamte Zubehör.

4.

Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Wichtig!

Möchten Sie bei einer längeren

Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die

Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts verdirbt.

Warnung!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden

Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder

Störung

Das Gerät ist zu laut

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Wichtig!

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

Mögliche Ursache

Unebenheiten im Boden sind durch

Unterlegen nicht ausgeglichen worden

Das Gerät ist abgeschaltet.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem Boden stehen

Schalten Sie das Gerät ein.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen Strom.

Es liegt keine Spannung an der

Netzsteckdose an.

Die Lampe ist im Standby-Modus.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Öffnen und schließen Sie die Tür.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

www.zanussi.com

47

Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Es bildet sich zu viel Reif oder Eis.

Störung

Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Wasser fließt in den Innenraum des Kühlschranks.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.

Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.

Mögliche Ursache

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der zu kühlenden

Lebensmittel ist zu hoch.

Abhilfe

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

Lassen Sie die Lebensmittel auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der

Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Der Wasserabflusskanal ist verstopft.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem

Kompressor.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der zu kühlenden

Lebensmittel ist zu hoch.

Reinigen Sie den Ablauf.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.

Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Lassen Sie die Lebensmittel auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im

Gerät zirkulieren kann.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im

Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Lampe wechseln

Vorsicht!

Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.

48 www.zanussi.com

Lösen Sie die

Schraube an der

Lampenabdeckung.

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab

(siehe hierzu die Abbildung).

Ersetzen Sie die alte

Lampe durch eine

Lampe der gleichen

Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Ziehen Sie die

Schraube an der

Lampenabdeckung fest.

Stecken Sie den

Netzstecker in die

Steckdose.

Öffnen Sie die Tür.

Prüfen Sie, ob die

Lampe brennt.

Technische Daten

Abmessungen

Lagerzeit bei Störung

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Daten befinden sich auf dem

Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

2.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.

3.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

1404 mm

545 mm

605 mm

19 Std.

230 V

50 Hz www.zanussi.com

49

Montage

Vorsicht!

Lesen Sie bitte die

"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der

Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für

Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten

Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Aufstellung

Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:

SN

N

Klimaklasse

ST

T

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38°C

+16 °C bis +43°C

Distanzstücke hinten

In der Dokumententasche befinden sich zwei

Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.

1.

Setzen Sie die

Distanzstücke in die Öffnungen ein. Stellen Sie sicher, dass der

Pfeil (A) wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.

2.

Drehen Sie die

Distanzstücke um

45°, bis sie einrasten.

45˚

A

Ausrichten

Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei

Schraubfüßen am vorderen Sockel des

Gerätes erreichen.

Standort

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von

Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter

Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der

Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die

Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden.

Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.

Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum

Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.

50 www.zanussi.com

Warnung!

min.

100 mm

15 mm 15 mm

Es muss möglich sein, das Gerät von der

Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

Wechsel des Türanschlags

Wichtig!

Die nachfolgend beschriebenen

Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten

Person durchgeführt werden, um ein

Herunterfallen der Türen zu vermeiden.

Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:

2

1

3

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

2. Öffnen Sie die Tür des Gerätes. Lösen

Sie das Scharnier.

3. Bauen Sie die Türen ab, indem Sie vorsichtig daran ziehen und das Scharnier entfernen.

4. Entfernen Sie auf der anderen Seite die

Abdeckungen der

Bohrungen.

5. Lösen Sie beide

Schraubfüße und die

Schrauben am unteren

Türscharnier. Bauen

Sie das untere Türscharnier ab und bauen Sie dieses auf der gegenüber liegenden

Seite ein.

2

3

1

6. Lösen Sie die untere seitliche äußere

Schraube, setzen Sie diese auf der anderen

Seite ein und ziehen

Sie sie fest.

7. Schrauben Sie den oberen Haltebolzen der Tür los.

8. Schrauben Sie den

Bolzen auf der anderen Seite ein.

9. Setzen Sie die Türen auf die Bolzen und sichern Sie diese. Installieren Sie das

Scharnier.

www.zanussi.com

51

11. Ziehen Sie das

Scharnier fest. Vergewissern Sie sich, dass alle Türen korrekt ausgerichtet sind.

12. Bauen Sie den

Griff aus und wieder ein 1)

13. Schieben Sie das

Gerät wieder an seinen Standort, richten

Sie es eben aus und nehmen Sie es mindestens vier Stunden lang nicht in Betrieb.

Schließen Sie dann das Gerät an die

Stromversorgung an.

10. Setzen Sie auf der gegenüber liegenden

Seite die Abdeckungen der Bohrungen ein.

1) falls dies vorgesehen ist

Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Die Tür korrekt öffnet und schließt.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im

Winter) kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der

Dichtung.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre

Kosten umbauen.

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des

Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz

Hinweise zum Umweltschutz

Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose

Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für

Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner

Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten

Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die

Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches

Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen

über das Recycling dieses Produkts erhalten

Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

52 www.zanussi.com

www.zanussi.com

53

54 www.zanussi.com

www.zanussi.com

55

www.zanussi.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Innovative cooling technology keeps food fresh for longer
  • Large capacity provides ample space for fresh and frozen food
  • Adjustable shelves and door balconies allow for customized storage
  • Audible and visible door alarm helps save energy and keep food fresh

Related manuals

Frequently Answers and Questions

How do I adjust the temperature of the fridge and freezer compartments?
The temperature of both compartments can be adjusted using the electronic controls on the display panel.
How do I activate the holiday mode?
To activate the holiday mode, press and hold the Super Cool button for 3 seconds.
How do I clean the condenser?
The condenser should be cleaned at least once a year using a vacuum cleaner.
What is the recommended spacing around the fridge freezer?
There should be at least 5 cm of spacing on each side of the fridge freezer and 10 cm at the back for proper ventilation.
Can I use the fridge freezer to store frozen food?
Yes, the fridge freezer can be used to store frozen food. The freezer compartment has a capacity of 98 liters.