ZANUSSI ZRA25600WA Handleiding

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

ZANUSSI ZRA25600WA Handleiding | Manualzz
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRA25600WA
2
11
20
30
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
2
3
5
5
5
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
6
6
7
9
10
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze
door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens
technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Gebruik alleen drinkwater indien het apparaat is voorzien van
een ijsmaker of een waterdispenser.
Sluit het apparaat alleen aan op de drinkwatervoorziening.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 1 bar
(0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te sluiten.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Hierdoor kan de olie terug in de compressor
stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid
van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
De achterzijde van het apparaat moet tegen
de muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een plaats
met direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of kelders.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
•
Binnenverlichting
•
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
4
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a),
aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit optreedt,
zorg er dan voor dat er zich geen vlammen
en andere ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is
niet geschikt voor de verlichting van
huishoudelijke ruimten.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan het
apparaat.
•
•
•
Gebruik
WAARSCHUWING!
Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en
herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien
de afvoer verstopt is, zal er water op de
bodem van het apparaat liggen.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in
het apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van
dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
www.zanussi.com
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• zet de temperatuurknop op een lagere stand
om de minimale koelte te verkrijgen.
• zet de temperatuurknop op een hogere
stand om de maximale koelte te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
Als de omgevingstemperatuur hoog
is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan het
apparaat continu werken waardoor
er ijs op de achterwand wordt
gevormd. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet
worden om automatische ontdooiing
mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
LET OP!
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen
de lak.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal glijschoenen zodat de legrekken op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
www.zanussi.com
5
1. Trek het plateau geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
1
3
2
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
•
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
•
•
•
•
•
•
Een zacht gorgelend en borrelend geluid als
het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat veroorzaakt
door thermische uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
Een zacht klikkend geluid van de thermostaat
als de compressor aan of uit gaat.
Tips voor energiebesparing
•
•
De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
•
•
•
•
•
•
•
Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze
moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld
worden om zoveel mogelijk lucht in te
sluiten.
Flessen: deze moeten een dop hebben en
opgeslagen worden oftewel in het flessenrek
of het deurflessenrek (indien voorzien).
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6
www.zanussi.com
Algemene waarschuwingen
Het ontdooien van de koelkast
LET OP!
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen
in de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak
regelmatig schoon te maken om te voorkomen
dat het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
De toebehoren en onderdelen van
het apparaat zijn niet geschikt om in
een afwasmachine gewassen te
worden.
Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of kabels
aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de koelkast op
als u hem wilt verplaatsen, om
krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en
de compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als
het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
www.zanussi.com
7
Problemen oplossen
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is
te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De deur is verkeerd uitgelijnd
of komt tegen het ventilatierooster aan.
Het apparaat staat niet waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De compressor werkt continu.
8
Mogelijke oorzaak
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
Het lampje vervangen
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de afdekking van
het lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten
(het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
4. Plaats de afdekking van het lampje terug.
5. Draai de schroef van de afdekking van het
lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
klantenservice.
Montage
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
www.zanussi.com
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
9
voor dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking
van het apparaat kan enkel
gegarandeerd worden als het
opgegeven temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen hebt
m.b.t. de montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de dealer,
uw klantenservice of de
dichtstbijzijnde technische dienst
Aansluiting op het elektriciteitsnet
•
•
Locatie
Raadpleeg de montage-instructies
voor de installatie.
•
Installeer, om de beste prestatie te garanderen,
het apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er
•
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De netsnoerstekker
is voorzien van een contact voor dit doel Als
het stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Technische informatie
Technische gegevens
Hoogte
mm
1250
Breedte
mm
550
Diepte
mm
612
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant van het
apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
10
www.zanussi.com
Contents
Safety information
Safety Instructions
Operation
First use
Daily use
11
12
13
14
14
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
14
15
16
18
19
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
General Safety
•
•
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
www.zanussi.com
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
If the appliance is equipped with an Ice maker or a water
dispenser, fill them with potable water only.
If the appliance requires a water connection, connect it to
potable water supply only.
The inlet water pressure (minimum and maximum) must be
between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
Safety Instructions
Installation
WARNING!
Only a qualified person must install
this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
12
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always wear
safety gloves.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
Wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to
allow the oil to flow back in the compressor.
Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
•
•
•
The rear of the appliance must stand against
the wall.
Do not install the appliance where there is
direct sunlight.
Do not install this appliance in areas that are
too humid or too colds, such as the
construction appendices, garages or wine
cellars.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
•
•
•
The appliance must be earthed.
All electrical connections should be made by
a qualified electrician.
Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power
supply. If not contact an electrician.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Service or an electrician to change the
electrical components.
The mains cable must stay below the level of
the mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure
that there is access to the mains plug after
the installation.
Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
•
Internal light
•
Risk of injury, burns, electrical shock
or fire.
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this
appliance.
Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless they
are stated applicable by the manufacturer.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. This gas is
flammable.
If damage occurs to the refrigerant circuit,
make sure that there are no flames and
sources of ignition in the room. Ventilate the
room.
Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
The type of lamp used for this appliance is
not suitable for household room illumination
Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to the
appliance.
•
•
Use
WARNING!
Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
•
Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do
the maintenance and the recharging of the
unit.
Regularly examine the drain of the appliance
and if necessary, clean it. If the drain is
blocked, defrosted water collects in the
bottom of the appliance.
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and
pets to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance
correctly.
Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat exchanger.
Operation
Switching on
Switching off
Insert the electrical plug into a wall socket.
To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.
Turn the temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
www.zanussi.com
13
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator towards
higher settings to obtain the maximum
coldness.
•
•
•
how often the lid is opened
the quantity of food stored
the location of the appliance.
If the ambient temperature is high or
the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest
temperature, it may run continuously
causing frost to form on the rear
wall. In this case the dial must be set
to a higher temperature to allow
automatic defrosting and therefore
reduced energy consumption.
A medium setting is generally the
most suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
First use
Cleaning the interior
CAUTION!
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the
finish.
Before using the appliance for the first time, the
interior and all internal accessories should be
washed with lukewarm water and some neutral
soap to remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
Daily use
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Positioning the door shelves
Movable shelves
To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
1. Gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free.
2. Reposition as required.
1
3
2
Hints and tips
Normal operating sounds
•
The following sounds are normal during
operation:
•
•
14
A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.
A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a
natural and not dangerous physical
phenomenon).
www.zanussi.com
•
A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches on
or off.
Hints for energy saving
•
•
Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting and so
a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
•
•
•
do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
•
•
•
•
•
•
•
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf, or (if
equipped) on the bottle rack.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Care and cleaning
WARNING!
Refer to Safety chapters.
General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of the
appliance are not suitable for
washing in a dishwasher.
www.zanussi.com
Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage the
cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet, lift it by
the front edge to avoid scratching
the floor.
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
15
4. If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance
with a brush.
This operation will improve the performance
of the appliance and save electricity
consumption.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during
normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from electricity
supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
WARNING!
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
Troubleshooting
WARNING!
Refer to Safety chapters.
What to do if...
16
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands
stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products to be frozen were put in at the same
time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Water flows on the rear plate
of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost melts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is not
connected to the evaporative
tray above the compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
Door is misaligned or interferes
with ventilation grill.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are stored
at the same time.
Store less food products at the
same time.
The compressor operates continually.
www.zanussi.com
17
Problem
Possible cause
Solution
The door has been opened often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
If the advice does not lead to the
desired result, call the nearest
brand-mark service.
Replacing the lamp
Disconnect the plug from the mains socket.
1. Remove the screw from the lamp cover.
2. Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
3. Replace the used lamp with a new lamp of
the same power and specifically designed
for household appliances (the maximum
power is shown on the lamp cover).
4. Install the lamp cover.
5. Tighten the screw to the lamp cover.
6. Connect the plug to the mains socket.
7. Open the door.
Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Installation
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
18
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation can
only be guaranteed within the
specified temperature range. If you
have any doubts regarding where to
install the appliance, please turn to
the vendor, to our customer service
or to the nearest Service Centre
Location
Refer to the assembly instructions
for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat such
as radiators, boilers, direct sunlight etc. Make
sure that air can circulate freely around the back
of the cabinet.
www.zanussi.com
Electrical connection
•
•
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power
supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance
•
•
with current regulations, consulting a
qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Technical information
Technical data
Height
mm
1250
Width
mm
550
Depth
mm
612
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in the
rating plate, on the external or internal side of
the appliance and in the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal
office.
www.zanussi.com
19
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
20
21
23
23
23
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
24
25
26
28
28
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Consignes générales de sécurité
•
20
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des utilisation telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte
de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés
par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf
s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Si l'appareil est équipé d'un distributeur de glaçons ou d'eau,
remplissez-le uniquement avec de l'eau potable.
Si l'appareil nécessite un raccordement à l'arrivée d'eau,
raccordez-le uniquement à une arrivée d'eau potable.
La pression de l'arrivée d'eau (minimale et maximale) doit être
comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bars (1 MPa).
Instructions de sécurité
Installation
•
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
•
•
•
•
www.zanussi.com
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
21
•
•
N'installez pas l'appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans un endroit trop
humide ou trop froid, comme une
dépendance extérieure, un garage ou une
cave.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
•
•
•
•
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la fiche
secteur, le câble d'alimentation ou le
compresseur. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise
de courant qu'à la fin de l'installation.
Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
Utilisation
•
Éclairage interne
•
•
•
•
22
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil
n'est pas adapté à l'éclairage de votre
habitation.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure corporelle ou de
dommages matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération. L'entretien
et la recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si
l'orifice est bouché, l'eau provenant du
dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec
les parties en plastique de l'appareil.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants
et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations sur
www.zanussi.com
la marche à suivre pour mettre l'appareil au
rebut.
•
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
Fonctionnement
Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat
sur la position « O ».
Réglage de la température
La température est régulée automatiquement.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le thermostat vers le réglage minimal
pour obtenir le niveau de froid minimal.
• tournez le thermostat vers le réglage maximal
pour obtenir le niveau de froid maximal.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs
facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture du couvercle
• la quantité d'aliments stockés
• l'emplacement de l'appareil.
Si la température ambiante est
élevée ou l'appareil très rempli et si
le thermostat est réglé sur la
température la plus basse, il est
possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où
un risque de formation de givre sur
la paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la position du
thermostat pour obtenir moins de
froid, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies
d'énergie.
Toutefois, on obtiendra le réglage exact en
tenant compte du fait que la température à
Première utilisation
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec
de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer
toute odeur de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de produits abrasifs
ou caustiques car ils pourraient
endommager le revêtement.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes
puissent être positionnées comme vous le
souhaitez.
www.zanussi.com
23
Mise en place des balconnets de la
porte
Selon la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent
être positionnés à différentes hauteurs.
1
3
2
1. Faites glisser le balconnet dans le sens des
flèches jusqu'à ce qu'il se libère.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Conseils
Bruits normaux de fonctionnement
•
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
•
•
•
•
•
Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un bruit de craquement soudain provenant
de l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel
et inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
Conseils d'économie d'énergie
•
•
Évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la
laissez ouverte que le temps nécessaire.
Si la température ambiante est élevée, le
thermostat réglé sur la position maximale et
l'appareil plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez
le thermostat sur une température plus
élevée pour faciliter le dégivrage
automatique, ce qui permet ainsi
d'économiser de l'énergie.
Conseils pour la réfrigération des
aliments frais
Pour obtenir les meilleurs résultats :
•
24
couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
placez correctement les aliments pour que
l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
•
•
•
•
•
•
•
Viande (tous types de viande) : enveloppezla dans des sachets en plastique et placez-la
sur la clayette en verre au-dessus du bac à
légumes.
Pour des raisons de sécurité, ne la
conservez de cette manière que pendant un
ou deux jours maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent
être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes.
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou des sachets en plastique,
afin que le volume d'air avec lesquels ils sont
en contact soit réduit autant que possible.
Bouteilles : elles nécessitent un bouchon et
doivent être stockées sur l'étagère à
bouteilles de la porte ou (si équipé) sur la
grille à bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
doivent pas être mis dans le réfrigérateur,
s'ils ne sont pas emballés.
n'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le
réfrigérateur
www.zanussi.com
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant toute
opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée, via une gouttière, dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus
du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située au
milieu du compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de couler à
l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le
bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être lavés
au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez pas,
n'endommagez pas les tuyaux et/ou
câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
En cas de non-utilisation prolongée
ATTENTION!
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
ATTENTION!
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec
de l'eau tiède et un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les performances
de l'appareil et permet des économies
d'électricité.
www.zanussi.com
AVERTISSEMENT!
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci et ceci
en tenant compte de sa charge et
de son autonomie de
fonctionnement.
25
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
26
Cause probable
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
Solution
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la grille
de ventilation.
L'appareil n'est pas de niveau.
Reportez-vous au chapitre
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente le
plus proche.
Remplacement de l'éclairage
Débranchez la fiche de l'appareil de la prise
secteur.
1. Retirez la vis du diffuseur.
2. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
3. Remplacez l'ampoule défectueuse par une
ampoule neuve de puissance identique,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers (la puissance maximale est
indiquée sur le diffuseur).
4. Installez le diffuseur de l'ampoule.
5. Serrez la vis du diffuseur.
6. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
7. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez votre service aprèsvente.
www.zanussi.com
27
Installation
Emplacement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Consultez la notice de montage lors
de l'installation.
Installation
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc.
Assurez-vous que l'air circule librement à
l'arrière de l'appareil.
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
Branchement électrique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
•
•
Des problèmes fonctionnels peuvent
se produire sur certains types de
modèles fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul le
respect de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil. En cas
de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez
contacter le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
maintenance le plus proche.
•
•
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous
que la tension et la fréquence indiquées sur
la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau électrique
domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant
n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
à une mise à la terre séparée conformément
aux réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de non-respect de ces consignes de
sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
28
Hauteur
mm
1250
Largeur
mm
550
Profondeur
mm
612
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
www.zanussi.com
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur
ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette
énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Apportez ce produit à votre
centre de recyclage local ou contactez votre
administration municipale.
www.zanussi.com
29
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
30
31
33
33
33
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
34
35
36
38
39
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
•
30
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern.
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse
um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu
vermeiden.
Ist das Gerät mit einem Eiswürfelbereiter oder einem
Wasserspender ausgestattet, füllen Sie diese nur mit
Trinkwasser.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das
Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Der Wasserdruck am Einlass (Mindest- und Höchstdruck)
muss zwischen 1 bar (0,1 MPa) und 10 bar (1 MPa) liegen.
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
•
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
www.zanussi.com
•
•
•
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor
Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich, damit das
Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
31
•
•
•
Die Geräterückseite muss gegen die Wand
gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein
könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten
oder kalten Orten auf, wie z. B. in
Nebengebäuden, Garagen oder Weinkellern.
•
•
Elektrischer Anschluss
•
WARNUNG!
•
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor)
nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an
den technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Gebrauch
•
Innenbeleuchtung
•
•
•
•
32
Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für
diesen Zweck zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht
zu beschädigen. Er enthält Isobutan
Der in diesem Gerät verwendete Lampentyp
eignet sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet und
nachgefüllt werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss
des Geräts und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Entsorgung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- und
Brandgefahr.
(R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad
an Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen
Sie bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf
die Kunststoffteile des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder
den Kondensator. Sie sind heiß.
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
www.zanussi.com
•
•
Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind
ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
•
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in
der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position „O“.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Türöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf die niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei
andauerndem Betrieb des Geräts an
der Rückwand zu Reifbildung
kommen. In diesem Fall muss eine
höhere Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
besten durch Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife.
Sorgfältig nachtrocknen.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
www.zanussi.com
33
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in der gewünschten
Höhe wieder ein.
1
Positionierung der Türablagen
3
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
2
Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
•
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
•
•
•
•
•
Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt
wird.
Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch
vom Kompressor, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird.
Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
Energiespartipps
•
•
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist,
der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem
Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen und
damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
•
Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
•
•
•
•
•
•
Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie Fleisch
in einem Frischhaltebeutel und legen Sie
diesen auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus
Sicherheitsgründen nur einen oder maximal
zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der
Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und
in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n)
legen.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden,
um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
34
www.zanussi.com
•
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten im Kühlschrank nicht
unverpackt aufbewahrt werden.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG!
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls
diese zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Abtauen des Kühlschranks
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem Grund
dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch vom
Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das
Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne
und läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG!
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Geräts
und achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an
der Rückwand des Kühlraums, damit das
Tauwasser nicht überläuft und auf die
gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie
dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Abflussöffnung befindet.
ACHTUNG!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
ACHTUNG!
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen, um zu
gewährleisten, dass diese sauber und frei
von Fremdkörpern sind.
www.zanussi.com
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
35
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiterlaufen
lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Kühlgut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
Fehlersuche
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker.
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe hierzu Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel
gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
36
www.zanussi.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
schmilzt der Reif an der Rückwand des Geräts.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Es befindet sich Wasser auf
dem Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale über
dem Kompressor verbunden.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des
Gerätes“.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Bitte rufen Sie den nächsten
Kundendienst an, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg führen.
Austauschen der Lampe
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
1. Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
www.zanussi.com
3. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung (die
maximal erlaubte Leistung steht auf der
Lampenabdeckung), die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
37
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an
den Kundendienst.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
Montage
WARNUNG!
Standort
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen
kann, sollte es weit entfernt von Wärmequellen
wie Heizungskörpern, Boilern, direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss frei an der Rückseite des Gerätes
zirkulieren können.
Elektrischer Anschluss
•
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts wenden
Sie sich an den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder nächstgelegenen
Service-Partner.
38
Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.
•
•
•
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Geräts, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
www.zanussi.com
Technische Daten
Technische Daten
Höhe
mm
1250
Breite
mm
550
Tiefe
mm
612
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des
Geräts sowie auf der Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
Sie Geräte mit dem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
www.zanussi.com
39
*
212000675-A-062014
www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement