IKEA | LAGAN 30281956 | User manual | IKEA LAGAN 30281956 Brugermanual

LAGAN
DK
NO
DANSK
NORSK
4
21
4
DANSK
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse af apparatet
Betjening
Før ibrugtagning
Daglig brug
4
5
7
8
8
9
9
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
MILJØHENSYN
IKEA-GARANTI
11
12
13
16
17
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
DANSK
5
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er
anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette er
for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes mod
væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
6
DANSK
• Installér ikke dette apparat på områder,
der er for fugtige eller for kolde, som
f.eks. udhuse, garager og vinkældere.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet. Det indeholder
isobutan (R600a), en naturgas med høj
biologisk nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at der
ikke er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker
i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Indvendigt lys
• Den type lampe, der bruges i dette
apparat, er ikke egnet til oplysning i
almindelige rum.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og opladning
af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
7
DANSK
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder brændbar
gas. Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Opstilling
Apparatet skal installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Tilslutning, el
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og frekvensen
på mærkepladen svarer til boligens
forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten,
tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
DANSK
8
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Produktbeskrivelse af apparatet
Produktoversigt
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, inden
du tager apparatet i brug.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Opbevaringshylder
Fryser
Termostatknap og indvendig belysning
Rum til smør og ost med låg
Variable opbevaringskasse
Flaskeholder
Frugt- og grøntskuffe
Mærkeplade
Mindst kølige zone
Mellemtemperaturzone
Køligste zone
8
7
Betjening
Aktivering af
Deaktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimal køling.
• drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
DANSK
9
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
Pas på! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller
apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på det koldeste
trin, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Før ibrugtagning
Indvendig rengøring
1. Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat.
2. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Lampe for temperatur
Tilbehør
Æggebakke
x1
Isterningbakker
x1
Dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette
land skal køleskabets nederste
afdeling være forsynet med en
særlig enhed (se tegningen), der
viser den koldeste zone i denne.
DANSK
10
Flytbare hylder
Pas på! I så fald kan
temperaturen i køleafdelingen
komme under 0 °C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Frysekalender
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Placering af dørhylder
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Hylderne i døre kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre
følgende: træk gradvist hylden i pilenes
retning, indtil hylden er fri, og sæt den
derpå i den ønskede højde.
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Tallene angiver det antal måneder, de
pågældende madvarer kan opbevares.
Madvarens kvalitet og behandling før
nedfrysningen afgør, om det højeste eller
laveste tal for opbevaringstid gælder.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Pas på! Hvis madvarerne optøs
ved et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og strømafbrydelsen
har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid
under tekniske specifikationer,
skal madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
11
DANSK
Optøning
Isterningbakker
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af
hvornår de skal bruges.
Apparatet har en isterningbakke.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
Pas på! Brug ikke
metalgenstande til at løsne
bakken fra frostrummet.
Råd og tip
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende lyd
fra apparatets inderside, som forårsages
af termisk udvidelse (et naturligt og
ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen
på en varmere indstilling, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i
polyætylenposer og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
• Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
• Frugt og grønt: bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
• Smør og ost: bør lægges i specielle
lufttætte beholdere eller pakkes ind i
alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
• Flasker: disse har brug for en hætte og
skal opbevares i dørflaskehylden, eller
(hvis udstyret hermed) på flaskestativet.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg må
ikke lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
DANSK
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind.
• Nedfrys kun førsteklasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller
polyætylen, og sørg for, at indpakningen
er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen
stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt nedsætter
madens holdbarhed.
12
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Pas på! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og service
og påfyldning af kølemiddel må
derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
Pas på! Undgå at trække i, flytte
eller beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.
Pas på! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Pas på! Når du flytter skabet,
skal du løfte op i forkanten, så
gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
DANSK
Det øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet. Brug den
medfølgende specialflaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryseren
Der vil altid dannes lidt rim på
hylderne i frostrummet og rundt
om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget
af rim er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk apparatet.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
13
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendig, og
proppen sættes i igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
ADVARSEL! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim
af fryseren. Det kan beskadige
den. Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør
apparatet og alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være
tændt for skabet: Bed nogen se
til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet, hvis
der har været strømsvigt.
DANSK
14
Hvis noget går galt
Problem
Apparatet slet ikke virker.
Mulige årsager
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket ikke er sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der ingen strøm er i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk, og åbn døren.
Pæren er defekt.
Se "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle timer, og kontroller
så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typeskiltet.
Madvarerne var for
varme, da de blev lagt i
apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Kompressoren kører hele
tiden.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se "Lukning af døren".
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket korrekt, eller pakningen er
defekt/snavnet.
Se "Lukning af døren".
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Madvarerne er ikke pakket godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
DANSK
15
Problem
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ned ad bag- Rimen smelter på bagplapladen i køleskabet.
den under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke infor lav/høj.
dstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Døren er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun døren, når det er
nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, om der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Hvis apparatet stadig ikke virker
som det skal, når du har
undersøgt ovenstående, så
kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter. Listen
findes bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af pæren
Pas på! Apparatet er forsynet
med en indvendig LED-pære
med lang holdbarhed.
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern skruen i lampedækslet.
3. Tryk og skub lampedækslet for at fjerne
det.
DANSK
16
5.
6.
7.
8.
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
Lukning af døren
4. Udskift pæren med en pære af lignende
karakteristika og effekt.
Det er ikke tilladt at indsætte
glødepærer.
Det anbefales at bruge en
E14 LED-lampe med maks.
1,5 watt.
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under monteringsanvisningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
Teknisk information
Tekniske data
Produktkategori
Apparattype
Køleskab - Fryser
Installationstype
Fritstående
Produktmål
Højde
1404 mm
Bredde
545 mm
Dybde
604 mm
Rumfang (netto)
Køleskab
184 Liter
Fryser
44 Liter
Afrimningssystem
Køleskab
automatisk
Fryser
manuel
Antal stjerner
DANSK
17
Temperaturstigningstid
19 timer
Indfrysningskapacitet
3 kg/døgn
Energiforbrug
0,622 kWh/døgn
Støjniveau
40 dB (A)
Energiklasse
A+
Spænding
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i apparatet, på
venstre væg, samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra
levering fra IKEA, med mindre produktet
hedder LAGAN, idet det i så fald kun er
omfattet af den almindelige
reklamationsret. Den originale kvittering
kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
18
DANSK
IKEA-serviceudbyderen udfører
servicearbejdet via sine egne
serviceaktiviteter eller et net af autoriserede
servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for
husholdningsbrug. Undtagelserne er anført
under overskriften “Hvad omfatter
garantien ikke?” I garantiperioden dækkes
udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks.
reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter,
forudsat at produktet er tilgængeligt for
reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktionseller materialefejl, der er omfattet af
garantien. På disse betingelser gælder EUretningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de
respektive lokale bestemmelser. Udskiftede
dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder
undersøger produktet og afgør efter eget
skøn, om det er omfattet af denne garanti.
Hvis fejlen anses for omfattet af garantien,
vil IKEAs serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner via sine egne
serviceaktiviteter derefter efter eget valg
enten reparere det defekte produkt eller
udskifte det med det samme eller et
tilsvarende produkt. Under den almindelige
reklamationsperiode på 2 år fra levering,
gælder købelovens almindelige regler for
afhjælpningsret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader
•
der skyldes kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rust, korrosion eller vandskade,
herunder men ikke udelukkende skader,
der skyldes for meget kalk i
vandforsyningen, skader, der skyldes
unormale forhold i det miljø, hvori
produktet er opstillet.
Forbrugsdele, herunder batterier og
lamper.
Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige
farveforskelle.
Utilsigtet skade, der skyldes
fremmedlegemer eller stoffer og
rengøring eller rensning af filtre,
afløbssystemer eller sæbeskuffer.
Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve,
tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper
og lampeskærme, skærme, greb,
kabinetter og dele af kabinetter. Med
mindre det kan bevises, at sådanne
skader skyldes produktionsfejl.
Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller
autoriserede servicepartner, eller hvor
der er anvendt uoriginale dele.
Reparationer, der skyldes installation,
der er defekt eller ikke i
overensstemmelse med specifikationen.
Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig
anvendelse.
Transportskader. Hvis kunden
transporterer varen til sit hjem eller en
anden adresse, fralægger IKEA sig
ansvaret for de skader, der evt. kan ske
under transporten. Hvis IKEA leverer
varen på kundens leveringsadresse, vil
eventuelle skader på varen under denne
levering være dækket af denne garanti.
Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs
serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner reparerer
DANSK
eller udskifter apparatet som fastsat i
vilkårene i denne garanti, vil
serviceudbyderen eller dennes
autoriserede servicepartner geninstallere
det reparerede apparat eller om
nødvendigt installere
ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse
produktet til de tekniske
sikkerhedsspecifikationer i et andet EUland.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og
føres til et andet EU-land, ydes
serviceydelserne inden for rammerne af de
garantibetingelser, der er normale i det nye
land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at
udføre servicearbejdet inden for garantiens
rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i
henhold til de tekniske specifikationer i
det land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i
henhold til Montagevejledningen og
Brugerhåndbogens
sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEA-
19
køkkeninventar. Servicen giver ikke
oplysninger vedrørende:
• den generelle installation af IKEAkøkkener;
• tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til
brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste
assistance, beder vi dig læse afsnittet
Montagevejledningen og/eller
Brugerhåndbogen i denne brochure, før du
kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du
finder en komplet liste over IKEAs
udpegede kontaktpersoner og deres
nationale telefonnumre.
For at give dig en hurtigere
service anbefaler vi, at du
anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i
denne manual. Se altid de
numre, der er anført i brochuren
for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du
kontakter os, skal du sørge for at
have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse,
produktnummer og serienummer
for det produkt, du har brug for
assistance til.
DANSK
GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at
produktet er omfattet af
garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder
IKEAs varebetegnelse og
nummer (8-cifret kode) på hver
af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
20
21
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
21
22
24
25
25
26
26
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
BESKYTTELSE AV MILJØET
IKEA EUROPA GARANTI
28
29
31
33
34
35
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner
for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Generelt om sikkerhet
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
NORSK
22
Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den
innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er
av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med
brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhetsanvisninger
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette er
•
•
•
•
•
for at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
Ikke installer produktet der det er direkte
sollys.
Ikke monter dette produktet på steder
som er for fuktige eller kalde, slik som
konstruksjonstilbygg, garasjer eller
vinkjellere.
Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
23
NORSK
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke
er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt med
servicesenteret eller en elektriker for å
endre de elektriske komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen. Den inneholder
isobutan (R600a), en naturgass uten
innvirkning på miljøet. Denne gassen er
brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at
det ikke er flammer og antenningskilder i
rommet. Ventiler rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i nærheten
av plastdelene til produktet.
• Ikke legg mineralvann i fryseren. Dette vil
skape press på beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Innvendig belysning
• Typen lampe som brukes i dette
produktet egner seg ikke til rombelysning
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder hydrokarbon
i kjøleenheten. Vedlikehold og
etterfylling av enheten må kun foretas av
en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har
tinet samle seg i bunnen av produktet.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
24
NORSK
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet er
ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer kan
oppstå for enkelte typer modeller
når de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er i
tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen vår
eller nærmeste servicesenter.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt
ikke er jordet, skal produktet koples til en
separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
NORSK
25
Produktbeskrivelse
Produktoversikt
Les brukerveiledningen nøye før du bruker
produktet.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Oppbevaringshyller
Fryseseksjon
Termostat og innvendig belysning
Rom med lokk til smør og ost
Regulerbar oppbevaringsboks
Flaskeholder
Frukt- og grønnsakskuff
Typeskilt
Minst kalde sone
Sone med middels temperatur
Kaldeste sone
8
7
Bruk
Slå på
Regulere temperaturen
1. Sett støpselet inn i vegg-kontakten.
2. Vri temperaturregulatoren med klokken,
til medium innstilling.
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene produktet:
• drei termostatbryteren mot lavere
innstillinger for å oppnå mindre
kjøleeffekt.
• drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå større
kjøleeffekt.
Vanligvis er middels innstilling
mest passende.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå av produktet.
Likevel bør du huske på at temperaturen
inne i produktet avhenger av følgende når
du velger innstilling:
NORSK
•
•
•
•
26
romtemperaturen
hvor ofte døren åpnes
mengde mat som oppbevares
produktets plassering.
OBS! Dersom romtemperaturen
er høy eller det oppbevares store
mengder matvarer og produktet
er innstilt på laveste temperatur,
vil produktet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det
danne seg rim på bakveggen. I
så fall må bryteren stilles på en
høyere temperatur, slik at den
automatiske avrimingsfunksjonen
aktiveres og energiforbruket
dermed reduseres.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i ovnen
1. Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for
å fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter.
2. Tørk godt.
Ikke bruk kraftige vaskemidler
eller skurepulver, da dette vil
skade finishen.
Daglig bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Isbitbeholdere
Tilbehør
Eggholder
x1
x1
27
NORSK
Temperaturindikator
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plassereres i
forskjellige høyder.
For å gjøre disse innstillingene, gjør
følgende: dra hyllen gradvis i retningen som
pilen viser inntil den løsner, og plasser den
der den trengs.
Frysing av fersk mat
Dette produktet selges i
Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette
landet må det leveres med en
spesialenhet (se figur) plassert i
kjøleskapets nedre seksjon som
skal vise den kaldeste sonen.
Fryserdelen passer for frysing av fersk mat,
og lagring av frossen og dyp-frossen mat
over lengre tid.
For å fryse ned fersk mat trenger ikke
medium-innstillingen endres.
Men, for raskere nedfrysing vris
temperaturregulatoren mot en høyere
innstilling for å oppnå maksimal kulde.
OBS! I denne innstillingen kan
temperaturen i kjøledelen synke
under 0 °C. Hvis dette skjer,
stilles temperaturregulatoren
tilbake til en varmere innstilling.
Flyttbare hyller
Frysekalender
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Plassering av dørhyller
Symbolene viser forskjellige typer
frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som
gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet
og behandling før innfrysing.
NORSK
Oppbevaring av frosne matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la produktet stå på i minst 2
timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
OBS! Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte lenger
enn den verdien som er oppført i
tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid", må
den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling).
28
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Produksjon av isbiter
Dette produktet kommer med et brett for å
lage isbiter.
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet i fryserdelen
OBS! Ikke bruk instrumenter av
metall for å ta ut brettet fra
fryseren.
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
Råd og tips
Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden av
produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav temperatur
og produktet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til
at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreier du
termostatbryteren til en varmere
innstilling slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet
• dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt
• plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den
Tips til kjøling
Nyttige tips:
NORSK
• Kjøtt (alle typer) : pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over
grønnsakskuffen.
• Kjøtt bør kun oppbevares slik i en til to
dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
• Flasker: disse trenger en kork og bør
lagres i flaskehyllen i døren, eller (hvis
det følger med) på flaskehyllen.
• Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av 24 timer er angitt på
merkeplaten;
• innfrysingen tar 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
29
•
•
•
•
•
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker
i disse;
magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke
står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
OBS! Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til prduktet
er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
NORSK
Regelmessig rengjøring
OBS! Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
OBS! Unngå skader på
kjølesystemet.
OBS! Når du skal flytte skapet,
løft den i fremkant for ikke å
skrape opp gulvet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i
en beholder på baksiden av produktet,
over kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å
30
hindre at vannet flommer over og drypper
ned på maten inne i kjøleskapet. Bruk
vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i
dreneringshullet.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss
mengde rim på frysehyllene og i
området øverst i seksjonen.
Rim av fryseren når rimlaget har
blitt ca. 3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
3. La døren stå åpen.
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsiden
av apparatet grundig, og sett pluggen
på igjen.
5. Slå på produktet.
6. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller tre
timer med denne innstillingen.
7. Legg matvarene tilbake i rommet.
ADVARSEL! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim
av fordamperen, da det kan
skade den. Ikke bruk mekaniske
redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for
å gjøre avrimingsprosessen
raskere. En temperaturstigning i
pakkene med frossen mat under
tining, kan redusere matens
holdbarhetstid.
NORSK
31
Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre
tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Tine (ved behov) og rengjør produktet
og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
ADVARSEL! Dersom du lar
produktet være i drift, bør du be
noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å unngå at
matvarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Produktet fungerer ikke.
Mulig årsak
Produktet er slått av.
Løsning
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke orden- Sett støpselet ordentlig inn i
tlig i stikkontakten.
stikkontakten.
Stikkontakten er ikke spen- Koble et annet elektrisk proningsførende.
dukt til stikkontakten. Kontakt
en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standbymodus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Drift".
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Mye mat ble lagt i fryseren Vent noen timer og kontroller
på en gang.
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble
La matprodukter avkjøle seg
lagt ned i produktet var for til romtemperatur før du legvarm.
ger den i fryseren.
NORSK
32
Problem
Det er for mye rim.
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er deformert/skitten.
Se "Lukke døren".
Vannavløpspluggen er
ikke riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Drift".
Det renner vann på bakveg- Under den automatiske
gen i kjøleskapet.
avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann inne i kjøle- Vannavløpet er tilstoppet.
skapet.
Rengjør vannavløpet.
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer
vannet får samle seg i van- berører bakveggen.
noppsamlingsbeholderen.
Temperaturen i produktet er Temperaturregulatoren er
for høy/lav.
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt
inn i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid.
Tykkelsen til frosten er
større enn 4-5 mm.
Avrim produktet.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
NORSK
Hvis produktet ditt fremdeles ikke
virker etter kontrollene ovenfor,
må du kontakte nærmeste
servicesenter. Du finner listen
bakerst i denne
bruksanvisningen.
Skifte lyspære
OBS! Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-taklys.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skru skruen ut av lampedekselet.
3. Press og dytt lampedekslet for å fjerne
det.
33
4. Bytt med en pære med samme
egenskaper og effekt.
Ingen glødepære er tillatt.
Du bør bruke E14 LED-lampe
med maksimalt 1,5 watt.
5. Sett lampedekselet på igjen.
6. Stram skruen på lampedekselet.
7. Sett støpslet i stikkontakten.
8. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjonene.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Tekniske data
Tekniske data
Produktkategori
Produkt Type
Kjøleskap – Fryser
Montering Type
Frittstående
Produktmål
Justerbar
1404 mm
Bredde
545 mm
Dybde
604 mm
Nettvolum
Kjøleskap
184 Liter
NORSK
Fryser
34
44 Liter
Avrimingssystem
Kjøleskap
auto
Fryser
bruksanvisning
Stjerneklasse
Stigetid
19 timer
Innfrysingskapasitet
3 kg/24 t
Energiforbruk
0,622 kWh/24 t
Støynivå
40 dB (A)
Energiklasse
A+
Elektrisk spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske dataene finner du på typeskiltet
til venstre på produktets innside og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
35
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra
datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er
LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to
(2) år. Originalkvitteringen kreves som
kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i
løpet av garantitiden, forlengers ikke
garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon eller et autorisert
servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og
kan repareres uten ekstrautgifter og at
feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv
(99/44/EG) og relevante lokale forskrifter
gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke produktet og bestemme etter
eget skjønn om det dekkes av denne
garantien. Dersom problemet er funnet å
være dekket av garantien, vil IKEA sin
serviceleverandør eller autorisert
servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det
defekte produktet eller erstatte det med det
samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke
ble fulgt, feil installering eller tilkobling til
feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke
begrenset til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning
på bruken av apparatet, inkludert riper
og eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan
bevises at slik skade skyldes
fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
36
NORSK
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne
garantien, vil serviceyteren eller hans
autoriserte servicepartner gjeninstallere
det reparerte apparatet eller installere
det erstattede apparatet, hvis
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EUland.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke
rettigheter som dekker, eller overgår, de
lokale juridiske krav som kan variere fra
land til land. Garantien vil på ingen måte gi
dårligere betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.
landet. Plikten til å utføre servicearbeid
innenfor garantirammen er bare tilstede
dersom:
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de
monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne
garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom
maskinen leveres uten kabel og
støpsel), vann eller gass da dette må
utføres av en autorisert
servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss
Slik når du oss dersom du trenger service
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil
utføres innenfor rammen til
garantibetingelsene som gjelder i det nye
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
NORSK
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.
For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker
der spesifikke telefonnumrene
som står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss, bør
du forsikre deg at du har for
hånden IKEAS apparatnummer
(8-sifret nummer) for apparatet
som du trenger hjelp med.
TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
37
38
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
39
212000806-A-412014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-1392120-1
Download PDF

advertising