Aeg RTS8142XAW Handleiding

Aeg RTS8142XAW Handleiding
RTS8142XAW
NL
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
Benutzerinformation
Kühlschrank
2
20
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BEDIENING..................................................................................................................6
4. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................6
5. AANWIJZINGEN EN TIPS...........................................................................................8
6. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................................9
7. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................11
8. MONTAGE ................................................................................................................ 14
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of wijnkelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
5
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
2.4 Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke
ruimten.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een
gemiddelde stand
3.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• zet de temperatuurknop op een
lagere stand om de minimale koelte
te verkrijgen.
• zet de temperatuurknop op een
hogere stand om de maximale koelte
te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat.
Als de
omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat
volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan
het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de
achterwand wordt gevormd.
In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur
gezet worden om
automatische ontdooiing
mogelijk te maken en
zodoende het
energieverbruik te
beperken.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de
gemiddelde instelling veranderd
worden.
Om het invriezen sneller te laten
verlopen, moet u de thermostaatknop
echter op een hogere stand instellen om
de maximale kou te verkrijgen.
LET OP!
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
NEDERLANDS
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
4.4 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
een schuifhendel), waarmee u het
vochtgehalte in de groentelade(s) kunt
regelen.
Wanneer de ventilatieopeningen
gesloten zijn:
het natuurlijke vochtgehalte van het
voedsel in de fruit- en groentelades
wordt langer behouden.
Als de ventilatieopeningen geopend zijn:
heeft meer luchtcirculatie een lagere
luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in
de fruit- en groentelades.
4.6 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
4.5 Vochtigheidsregeling
De glasplaat omvat een constructie met
inkepingen (afstelbaar door middel van
7
8
www.aeg.com
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de
koelkast automatisch te laten
ontdooien en zo elektriciteitsverbruik
te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
5.5 Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens
deze periode moet er geen ander in
te vriezen voedsel worden
toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig
worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout
zorgt dat het voedsel in de vriezer
minder lang goed blijft;
NEDERLANDS
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt,
kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
5.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u
•
•
•
•
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
9
geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk;
als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren;
bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6.2 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
6.3 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
10
www.aeg.com
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
6.4 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
6.5 De vriezer ontdooien
LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om
de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische
of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die
door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Stel ongeveer 12 uur
voordat u gaat ontdooien
een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve
op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
WAARSCHUWING!
Raak ingevroren voedsel
niet met natte handen
aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
NEDERLANDS
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
6.6 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
11
4. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
(indien nodig) en maak alles schoon.
WAARSCHUWING!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand
stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet goed Raadpleeg het hoofdstuk
ingesteld.
'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en convoedsel tegelijk in de vriezer troleer dan nogmaals de
geplaatst.
temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
12
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het voedsel dat in het appa- Laat voedsel afkoelen tot karaat werd geplaatst, was te
mertemperatuur voordat u
warm.
het opslaat.
Er is te veel rijp en ijs.
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer
Plaats de dop voor de waterbevindt zich niet op de juiste afvoer op de juiste manier.
plaats.
De producten zijn niet op de Pak de producten beter in.
juiste wijze verpakt.
De temperatuur is niet goed Raadpleeg het hoofdstuk
ingesteld.
'Bediening'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan.
Het apparaat staat niet waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is niet
raat is te laag/hoog.
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
NEDERLANDS
Probleem
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk
open.
13
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
7.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust
met een LED-binnenlampje
dat een lange levensduur
heeft.
LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de
afdekking van het lampje.
2. Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met identiek vermogen
en vorm dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten. Het
maximale vermogen wordt getoond
op de afdekking van het lampje.
4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
5. Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
7.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
14
www.aeg.com
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
8.3 Locatie
De stroomtoevoer aan het
apparaat moet verbroken
kunnen worden; de stekker
moet daarom na de
installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van het keukenkastje. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand
tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het
apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
100 mm
8.2 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee
afstelbare voetjes die aan de voorkant en
onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
15 mm
15 mm
NEDERLANDS
8.4 Montage onder een
gesloten werkblad
Als uw koelkast onder een gesloten
werkblad is geïnstalleerd, dient er aan de
achterkant van het werkblad een
luchtopening van minstens 200 cm2 en
een ventilatierooster dat past op het
werkblad te worden geïnstalleerd.
De gezaagde vlakken van het werkblad
moeten vernist worden om te vermijden
dat ze opzwellen omwille van penetratie
door vocht.
De afstand tussen apparaat en muur
moet ten minste 30 mm zijn en moet
gecontroleerd worden alvorens het
ventilatierooster geplaatst wordt.
200 cm2
A
105 mm
570 mm
550 mm
93-103 mm
min. 820 mm
15
2. Duw het werkblad naar achteren en
til het op.
Bewaar de schroeven samen met het
werkblad op een veilige plaats.
8.6 Bevestiging aan gesloten
werkblad
Alvorens ze te plaatsen, wijzig de richting
van de deuropening, indien nodig (zie:
Omkeerbaarheid van de deur).
1. Duw het apparaat voorzichtig in de
opening.
Zorg ervoor dat de stroomkabels niet
samengedrukt worden.
2. Controleer de afstand tot de muur.
(zie: Montage onder een gesloten
werkblad).
3. Zet het apparaat waterpas door de
twee verstelbare pootjes aan de
voorzijde vast of los te schroeven en
zorg voor een stabiele positie.
4. Zet het apparaat d.m.v. geschikte
schroeven (afhankelijk van het design
van het werkblad en de afstand
tussen het apparaat en het werkblad,
niet meegeleverd) onder het
werkblad vast d.m.v. het bovenste
deurscharnier.
500/550/600 mm
8.5 Het werkblad losmaken
1. Schroef de schroeven links en rechts
aan de achterzijde los.
2
1
3
5. Indien nodig, lijn de opening tussen
het deurscharnier en het werkblad uit
d.m.v. een geschikte dichtingsring
(plastic of hout, niet meegeleverd).
Dit zal het doorbuigen van het
scharnier en mogelijke defecten van
de deurfunctie voorkomen.
16
www.aeg.com
8.7 Stekkerdoos
LET OP!
Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer niet klem zit.
De stekkerdoos die nodig is voor de
aansluiting van uw apparaat op het
stroomnet moet zo geplaatst worden dat
het mogelijk is om de stekker van het
apparaat uit de stekkerdoos te trekken.
Indien uw apparaat onder een gesloten
werkblad geïnstalleerd is, moet de
stekkerdoos als volgt geplaatst worden.
3. Draai de schroeven van het onderste
deurscharnier los.
4. Verwijder de deur van het apparaat
door deze iets omlaag te trekken.
5. Schroef de bovenste
deurscharnierpen los en monteer
deze aan de andere kant.
2
8.8 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet u
zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is
getrokken.
LET OP!
Om de volgende
handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen
met de hulp van iemand
anders die de deuren van
het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig
vasthoudt.
1. Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
2. Schroef beide afstelbare voetjes los.
1
6. Installeer de deur van het apparaat
op de bovenste deurscharnierpen.
7. Verwijder het onderste scharnier.
Verplaats de deurscharnierpen in de
richting van de pijl.
8. Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.
9. Installeer het onderste scharnier aan
de tegenovergestelde kant waarbij u
de stand van de deur ongewijzigd
laat.
10. Monteer de ene schroef op de plaats
die is vrijgekomen aan de andere
kant evenals de stelvoetjes (2 stuks).
11. Verwijder en installeer de handgreep
aan de andere kant.
NEDERLANDS
8.9 Omkeerbaarheid van de
deur van de vriezer
4
1
2
3
LET OP!
Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en
verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn
aangedraaid.
• De magnetische
afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en
dicht gaat.
Als de
omgevingstemperatuur laag
is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat het deurrubber niet
precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande
handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde
klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren
op uw kosten veranderen.
17
18
www.aeg.com
8.10 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
180˚
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Technische gegevens
In hoogte
mm
850
Breedte
mm
595
Diepte
mm
635
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
12
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
NEDERLANDS
buurt of neem contact op met de
gemeente.
19
20
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 21
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................22
3. BETRIEB......................................................................................................................24
4. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 25
5. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 26
6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 28
7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 30
8. MONTAGE................................................................................................................. 33
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................38
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
21
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen. Dies
ist erforderlich, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
DEUTSCH
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Innenbeleuchtung
• Der in diesem Gerät verwendete
Lampentyp eignet sich nicht zur
Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
24
www.aeg.com
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. BETRIEB
3.1 Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
3.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
3.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch
geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu
erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist
im Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden, dass
die Temperatur im Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel
• Standort des Geräts.
Ist die
Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll
beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei
andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Reifbildung kommen. In
diesem Fall muss eine
höhere Temperatur gewählt
werden, die ein
automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
DEUTSCH
25
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren
Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang
beschleunigen, drehen Sie den
Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
VORSICHT!
Unter diesen Umständen
kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall,
drehen Sie den
Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
4.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 2 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
4.3 Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
4.4 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
26
www.aeg.com
4.5 Feuchtigkeitsregulierung
In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit
(über einen Schieber verstellbaren)
Schlitzen integriert, die die
Feuchtigkeitsregelung in den
Gemüseschubladen ermöglicht.
4.6 Positionierung der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in der
gewünschten Höhe wieder ein.
Bei geschlossenen Belüftungsschlitzen:
der natürliche Feuchtigkeitsgehalt der
Lebensmittel in den Obst- und
Gemüseschubladen wird länger bewahrt.
Bei geöffneten Belüftungsschlitzen:
aufgrund des Luftstroms ist der
Feuchtigkeitsgehalt in den Obst- und
Gemüseschubladen geringer.
5. TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches
Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
DEUTSCH
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte: Decken Sie die Speisen ab
und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
5.5 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen
Gefriervorgang:
• Die maximale Menge an
Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem
Typschild angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24
Stunden, legen Sie während dieses
Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gerät.
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
27
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie benötigen.
• Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht
in Alufolie oder in Gefrierbeuteln und
achten Sie darauf, dass die
Verpackung so wenig Luft wie
möglich enthält.
• Achten Sie beim Hineinlegen von
frischen, noch ungefrorenen
Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
dieses sonst antauen könnte.
• Magere Lebensmittel lassen sich
besser und länger als fetthaltige
lagern; durch Salz wird die maximale
Lagerungsdauer verkürzt.
• Wird Wassereis direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach
verzehrt, kann dies zu Frostbrand auf
der Haut führen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
5.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die
gefrorenen Lebensmittel vom Händler
angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit zum Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie die Tür nicht länger
offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
28
www.aeg.com
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
6.3 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
VORSICHT!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.4 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei
jedem Anhalten des Kompressors
automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
DEUTSCH
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
6.5 Abtauen des Gefriergeräts
VORSICHT!
Entfernen Sie Reif und Eis
vom Verdampfer niemals mit
scharfen metallischen
Gegenständen, da dieser
dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht,
den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller
empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor
dem Abtauen eine
niedrigere Temperatur ein,
damit eine ausreichende
Kälte als Reserve für die
Unterbrechung im Betrieb
entstehen kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und
im Innern des oberen Fachs bildet sich
stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
29
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
WARNUNG!
Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit
nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den
Lebensmitteln
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke,
die sich lösen lassen.
4. Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten
Lebensmittel nach drei Stunden wieder
in das Gefrierfach.
6.6 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich). Reinigen Sie das Gerät
und alle Zubehörteile.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
30
www.aeg.com
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Leuchte ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Die Tür ist nicht richtig geSiehe „Schließen der Tür“.
schlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
31
Abhilfe
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.
Die Lebensmittel sind nicht
richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Das ist richtig.
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler
fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des
Gerätes“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele LebensLegen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig eingelegt. mittel gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4–5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
32
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
An der Rückwand des Kühl- Die Tür wurde zu oft geöffschranks befindet sich zu viel net.
Kondenswasser.
Abhilfe
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Tür wurde nicht vollstän- Vergewissern Sie sich, dass
dig geschlossen.
die Tür vollständig geschlossen ist.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Die eingelagerten Lebensmittel waren nicht verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel in geeigneten Verpackungen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Sie haben versucht die Tür
erneut zu öffnen, nachdem
Sie sie kurz zuvor geschlossen haben.
Warten Sie ein paar Sekunden nach dem Schließen der
Tür, bevor Sie sie erneut öffnen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung
ausgestattet.
VORSICHT!
Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
1. Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
3. Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung und Form, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist. Die
maximale Leistung ist auf der
Lampenabdeckung angegeben.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
7.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
33
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
8.2 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen
Sockel des Gerätes erreichen.
8.3 Standort
Es muss möglich sein, das
Gerät von der
Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der
Netzstecker nach der
Montage leicht zugänglich
sein.
Das Gerät sollte in ausreichendem
Abstand von Wärmequellen wie
Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung usw. aufgestellt
werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft
an der Rückseite des Gehäuses frei
zirkulieren kann. Um einen einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank
mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank
aufgestellt wird. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einem
Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die
ordnungsgemäße waagrechte
Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe
eines oder mehrerer verstellbarer Füße
am Sockel des Gehäuses erfolgen.
34
www.aeg.com
8.5 Abbauen der Arbeitsplatte
100 mm
1. Lösen Sie die linken und rechten
Schrauben auf der Rückseite.
2
15 mm
1
15 mm
3
8.4 Montage unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte
Wird Ihr Kühlschrank unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte montiert,
wird eine Luftaustrittsöffnung von
mindestens 200 cm2 benötigt und auf
der Hinterkante der Arbeitsplatte sollte
ein zum Dekor der Arbeitplatte
passendes Lüftungsgitter eingebaut
werden.
Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte
sind zu lackieren, damit sie nicht durch
eindringende Feuchtigkeit aufquellen.
Der Abstand zwischen Gerät und Wand
muss mindestens 30 mm betragen und
ist vor Einsetzen des Lüftungsgitters zu
überprüfen.
200 cm2
A
105 mm
570 mm
550 mm
93-103 mm
min. 820 mm
500/550/600 mm
2. Schieben Sie die Arbeitsplatte nach
hinten und heben Sie sie an.
Bewahren Sie die Schrauben zusammen
mit der Arbeitsplatte an einem sicheren
Ort auf.
8.6 Einsetzen und Befestigen
an der durchgängigen
Arbeitsplatte
Falls erforderlich, wechseln Sie vor dem
Einsetzen den Türanschlag (siehe:
Wechseln des Türanschlags).
1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig in
die Einbaunische.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt wird.
2. Kontrollieren Sie den Abstand zur
Wand (siehe: Montage unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte).
3. Zum Ausrichten des Geräts die
beiden Schraubfüße auf der
Vorderseite heraus- oder
hineinschrauben, um einen stabilen
Stand zu erreichen.
4. Befestigen Sie das Gerät mit
geeigneten Schrauben (abhängig
von der Arbeitsplattenkonstruktion
und dem Abstand zwischen Gerät
und Arbeitsplatte, nicht im
Lieferumfang enthalten) durch das
obere Türscharnier an der
Arbeitsplatte.
DEUTSCH
35
8.8 Wechseln des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets
der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.
5. Falls erforderlich, gleichen Sie den
Abstand zwischen Türscharnier und
Arbeitsplatte mit einer geeigneten
Unterlegscheibe (Kunststoff oder
Holz, nicht im Lieferumfang
enthalten) aus.
So wird ein Verbiegen des Scharniers
und eine eventuelle
Beeinträchtigung der Türfunktion
vermieden.
VORSICHT!
Die nachfolgend
beschriebenen Schritte
sollten von mindestens zwei
Personen durchgeführt
werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu
vermeiden.
1. Neigen Sie das Gerät vorsichtig auf
seine Rückseite, sodass der
Kompressor den Boden nicht
berührt.
2. Schrauben Sie beide Schraubfüße
ab.
8.7 Steckdose
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass sich
das Netzkabel des Geräts
frei bewegen lässt.
Die zum Anschluss des Geräts an die
Stromversorgung erforderliche
Steckdose muss so angeordnet sein,
dass der Gerätestecker aus der
Steckdose gezogen werden kann.
Wird das Gerät unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte installiert,
ist die Steckdose wie abgebildet
anzuordnen.
3. Lösen Sie die Schrauben des unteren
Türscharniers.
4. Nehmen Sie die Gerätetür ab, indem
Sie sie vorsichtig nach unten ziehen.
5. Schrauben Sie den Stift des oberen
Türscharniers ab und schrauben Sie
ihn an der gegenüberliegenden Seite
wieder an.
36
www.aeg.com
VORSICHT!
Rücken Sie das Gerät wieder
an die richtige Stelle, und
richten Sie es waagerecht
aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es
wieder an die
Stromversorgung
anschließen.
2
1
6. Hängen Sie die Gerätetür in den Stift
des oberen Scharniers ein.
7. Entfernen Sie das untere Scharnier.
Stecken Sie es in Pfeilrichtung auf
den Stift.
8. Lösen Sie die Schraube und bringen
Sie sie an der gegenüberliegenden
Seite wieder an.
9. Bringen Sie das untere Scharnier auf
der gegenüberliegenden Seite an,
ohne die Position der Tür zu ändern.
10. Drehen Sie die Schraube in die freie
Öffnung auf der
gegenüberliegenden Seite sowie die
beiden Schraubfüße ein.
11. Entfernen Sie den Griff und bringen
Sie ihn an der gegenüberliegenden
Seite an.
4
1
2
3
Führen Sie eine Endkontrolle
durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest
angezogen sind;
• Die Magnetdichtung am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß
öffnet und schließt.
Bei niedrigen
Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die
Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in
diesem Fall ab, bis sich die
Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an
den nächsten autorisierten
Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen
Tätigkeiten nicht selber
durchführen möchten. Ein
autorisierter
Kundendiensttechniker wird
die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
DEUTSCH
37
8.9 Wechseln des Türanschlags
des Gefriergeräts
180˚
8.10 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
38
www.aeg.com
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten
Höhe
mm
850
Breite
mm
595
Tiefe
mm
635
Lagerzeit bei Störung
Stunden
12
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
39
212001630-A-482016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement