Aeg S71700TSW0 Handleiding

Aeg S71700TSW0 Handleiding
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
Notice d'utilisation
Réfrigérateur
Benutzerinformation
Kühlschrank
2
16
31
S71700TSW0
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENING............................................................................................................... 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 6
5. AANWIJZINGEN EN TIPS........................................................................................ 7
6. ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................ 8
7. PROBLEEMOPLOSSING.......................................................................................... 9
8. MONTAGE ..............................................................................................................11
9. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 15
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
NEDERLANDS
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
5
verlichting van huishoudelijke
ruimten.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een
gemiddelde stand
3.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• zet de temperatuurknop op een
lagere stand om de minimale koelte
te verkrijgen.
• zet de temperatuurknop op een
hogere stand om de maximale koelte
te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat.
Als de
omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat
volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan
het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de
achterwand wordt gevormd.
In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur
gezet worden om
automatische ontdooiing
mogelijk te maken en
zodoende het
energieverbruik te
beperken.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
4.2 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
NEDERLANDS
7
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de
koelkast automatisch te laten
ontdooien en zo elektriciteitsverbruik
te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
8
www.aeg.com
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6.2 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
6.3 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
6.4 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
NEDERLANDS
9
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
6.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
WAARSCHUWING!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand
stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet goed Raadpleeg het hoofdstuk
ingesteld.
'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en convoedsel tegelijk in de vriezer troleer dan nogmaals de
geplaatst.
temperatuur.
10
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het appa- Laat voedsel afkoelen tot karaat werd geplaatst, was te
mertemperatuur voordat u
warm.
het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan.
Het apparaat staat niet waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is niet
raat is te laag/hoog.
goed ingesteld.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
NEDERLANDS
Probleem
Deur gaat niet makkelijk
open.
11
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet volledig
gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
7.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust
met een LED-binnenlampje
dat een lange levensduur
heeft.
LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de
afdekking van het lampje.
2. Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met identiek vermogen
en vorm dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten. Het
maximale vermogen wordt getoond
op de afdekking van het lampje.
4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
5. Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
7.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
12
www.aeg.com
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
8.3 Locatie
De stroomtoevoer aan het
apparaat moet verbroken
kunnen worden; de stekker
moet daarom na de
installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van het keukenkastje. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand
tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het
apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
100 mm
8.2 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee
afstelbare voetjes die aan de voorkant en
onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
15 mm
15 mm
8.4 Montage onder een
gesloten werkblad
Als uw koelkast onder een gesloten
werkblad is geïnstalleerd, dient er aan de
achterkant van het werkblad een
luchtopening van minstens 200 cm2 en
een ventilatierooster dat past op het
werkblad te worden geïnstalleerd.
De gezaagde vlakken van het werkblad
moeten vernist worden om te vermijden
dat ze opzwellen omwille van penetratie
door vocht.
NEDERLANDS
De afstand tussen apparaat en muur
moet ten minste 30 mm zijn en moet
gecontroleerd worden alvorens het
ventilatierooster geplaatst wordt.
200 cm2
A
105 mm
570 mm
550 mm
93-103 mm
min. 820 mm
13
Zorg ervoor dat de stroomkabels niet
samengedrukt worden.
2. Controleer de afstand tot de muur.
(zie: Montage onder een gesloten
werkblad).
3. Zet het apparaat waterpas door de
twee verstelbare pootjes aan de
voorzijde vast of los te schroeven en
zorg voor een stabiele positie.
4. Zet het apparaat d.m.v. geschikte
schroeven (afhankelijk van het design
van het werkblad en de afstand
tussen het apparaat en het werkblad,
niet meegeleverd) onder het
werkblad vast d.m.v. het bovenste
deurscharnier.
500/550/600 mm
8.5 Het werkblad losmaken
1. Schroef de schroeven links en rechts
aan de achterzijde los.
2
1
3
5. Indien nodig, lijn de opening tussen
het deurscharnier en het werkblad uit
d.m.v. een geschikte dichtingsring
(plastic of hout, niet meegeleverd).
Dit zal het doorbuigen van het
scharnier en mogelijke defecten van
de deurfunctie voorkomen.
8.7 Stekkerdoos
2. Duw het werkblad naar achteren en
til het op.
Bewaar de schroeven samen met het
werkblad op een veilige plaats.
LET OP!
Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer niet klem zit.
8.6 Bevestiging aan gesloten
werkblad
De stekkerdoos die nodig is voor de
aansluiting van uw apparaat op het
stroomnet moet zo geplaatst worden dat
het mogelijk is om de stekker van het
apparaat uit de stekkerdoos te trekken.
Alvorens ze te plaatsen, wijzig de richting
van de deuropening, indien nodig (zie:
Omkeerbaarheid van de deur).
Indien uw apparaat onder een gesloten
werkblad geïnstalleerd is, moet de
stekkerdoos als volgt geplaatst worden.
1. Duw het apparaat voorzichtig in de
opening.
14
www.aeg.com
5. Schroef de bovenste
deurscharnierpen los en monteer
deze aan de andere kant.
2
8.8 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet u
zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is
getrokken.
LET OP!
Om de volgende
handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen
met de hulp van iemand
anders die de deuren van
het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig
vasthoudt.
1. Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
2. Schroef beide afstelbare voetjes los.
1
6. Installeer de deur van het apparaat
op de bovenste deurscharnierpen.
7. Verwijder het onderste scharnier.
Verplaats de deurscharnierpen in de
richting van de pijl.
8. Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.
9. Installeer het onderste scharnier aan
de tegenovergestelde kant waarbij u
de stand van de deur ongewijzigd
laat.
10. Monteer de ene schroef op de plaats
die is vrijgekomen aan de andere
kant evenals de stelvoetjes (2 stuks).
11. Verwijder en installeer de handgreep
aan de andere kant.
4
1
2
3
3. Draai de schroeven van het onderste
deurscharnier los.
4. Verwijder de deur van het apparaat
door deze iets omlaag te trekken.
LET OP!
Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
NEDERLANDS
15
8.9 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Voer een eindcontrole uit en
verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn
aangedraaid.
• De magnetische
afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en
dicht gaat.
Als de
omgevingstemperatuur laag
is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat het deurrubber niet
precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande
handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde
klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren
op uw kosten veranderen.
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Technische gegevens
In hoogte
mm
850
Breedte
mm
595
Diepte
mm
635
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
elektronische apparaten. Gooi apparaten
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
16
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ............................................................................ 17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 18
3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................20
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................20
5. CONSEILS................................................................................................................21
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 22
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................23
8. INSTALLATION....................................................................................................... 26
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................30
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
17
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et
les boulons de transport.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Vérifiez que l'air peut circuler autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
raccorder l'appareil à l'alimentation
•
•
•
•
•
électrique. Ceci permet à l'huile de
revenir dans le compresseur.
N'installez pas l'appareil à proximité
des radiateurs, des cuisinières, des
fours ou des plaques de cuisson.
L'arrière de l'appareil doit s'appuyer
contre le mur.
N'installez pas l'appareil à un
emplacement où il est exposé aux
rayons solaires directs.
N'installez pas cet appareil dans des
zones trop humides ou trop froides,
telles que les cabines de chantier, les
garages ou les celliers à vin.
Pour transporter l'appareil, soulevezle par son bord avant pour ne pas
rayer le plancher.
FRANÇAIS
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
•
•
•
•
19
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage interne
• Le type d'ampoule utilisé dans cet
appareil n'est pas adapté à l'éclairage
de votre habitation.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
20
www.aeg.com
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur
une position médiane.
3.2 Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
Toutefois, on obtiendra le réglage exact
en tenant compte du fait que la
température à l'intérieur de l'appareil
dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité d'aliments stockés
• l'emplacement de l'appareil.
3.3 Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme
suit :
• tournez le thermostat vers le réglage
minimal pour obtenir le niveau de
froid minimal.
• tournez le thermostat vers le réglage
maximal pour obtenir le niveau de
froid maximal.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus
indiqué.
Si la température ambiante
est élevée ou l'appareil très
rempli et si le thermostat est
réglé sur la température la
plus basse, il est possible
que le compresseur
fonctionne en régime
continu, d'où un risque de
formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de
façon à permettre un
dégivrage automatique et,
par conséquent, des
économies d'énergie.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
FRANÇAIS
21
4.2 Mise en place des
balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Faites glisser le balconnet dans le
sens des flèches jusqu'à ce qu'il se
libère.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
5. CONSEILS
5.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
5.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
• Si la température ambiante est
élevée, le thermostat réglé sur la
position maximale et l'appareil plein,
il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où
un risque de formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température plus élevée pour faciliter
le dégivrage automatique, ce qui
permet ainsi d'économiser de
l'énergie.
5.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez
soigneusement les aliments, surtout
s'ils sont aromatiques
• placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
5.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage
adapté et placez-la sur l'étagère en
verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne
sont pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
22
www.aeg.com
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
6.3 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.4 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
FRANÇAIS
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
23
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
AVERTISSEMENT!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici pour éviter que les
aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de
coupure de courant.
6.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est éteint.
du tout.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimenta- Branchez correctement la fition n'est pas correctement che du câble d'alimentation
insérée dans la prise de cou- dans la prise de courant.
rant.
La prise de courant n'est pas Branchez un autre appareil
alimentée.
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
24
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
La température ambiante est Reportez-vous au tableau
trop élevée.
des classes climatiques de la
plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la
plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation
l'eau de dégivrage n'est pas de l'eau au bac d'évaporaraccordé au bac d'évapora- tion de l'eau de dégivrage.
tion situé au-dessus du compresseur.
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la
grille de ventilation.
L'appareil n'est pas de niveau.
Reportez-vous au chapitre
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
Solution
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
25
La température des produits Laissez les aliments refroidir
est trop élevée.
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes après avoir fermé la
porte pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
7.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un
éclairage à DEL longue
durée.
ATTENTION!
Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Retirez la vis du diffuseur.
2. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
3. Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule neuve de puissance
et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les
appareils électroménagers. La
puissance maximale est indiquée sur
le diffuseur.
4. Installez le diffuseur de l'ampoule.
5. Serrez la vis du diffuseur.
6. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
26
www.aeg.com
7. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
7.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
8.1 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
8.3 Emplacement
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
8.2 Mise de niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des
L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ;
il est donc nécessaire que la
prise reste accessible après
l'installation.
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil. Pour garantir un rendement
optimal si l'appareil est installé sous un
élément suspendu, la distance entre le
haut de l'appareil et l'élément suspendu
doit être d'au moins 100 mm. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des
éléments suspendus. La mise de niveau
se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
FRANÇAIS
27
8.5 Désinstallation du plan de
travail
100 mm
1. Dévissez les vis gauche et droite à
l'arrière.
2
15 mm
1
15 mm
3
8.4 Installation sous un plan de
travail continu
Si votre réfrigérateur est installé sous un
plan de travail continu, vous devez
installer une ouverture pour l'arrivée d'air
d'au moins 200 cm² et une grille
d'aération, assortie au design, à l'arrière
du plan de travail.
Les surfaces découpées du plan de
travail doivent être vernies pour éviter
tout gonflement dû à la pénétration de
l'humidité.
La distance entre l'appareil et le mur doit
être d'au moins 30 mm et doit être
vérifiée avant l'insertion de la grille de
ventilation.
200 cm2
A
105 mm
570 mm
550 mm
93-103 mm
min. 820 mm
500/550/600 mm
2. Poussez le plan de travail vers
l'arrière, puis soulevez-le.
Conservez les vis dans un endroit sûr,
avec le plan de travail.
8.6 Installation et montage
avec un plan de travail continu
Avant le montage, modifiez le sens
d'ouverture de la porte au besoin
(consultez la section Réversibilité de la
porte).
1. Encastrez l'appareil dans la niche.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé.
2. Vérifiez la distance du mur (voir :
Installation sous un plan de travail
continu).
3. Mettez l'appareil de niveau en
vissant les deux pieds réglables à
l'avant dans un sens ou dans l'autre
afin de garantir une position stable.
4. À l'aide des vis appropriées (en
fonction de la conception du plan de
travail et de la distance qui sépare
l'appareil du plan de travail, non
fournies), installez l'appareil sous le
plan de travail via la charnière de la
porte supérieure.
28
www.aeg.com
8.8 Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération,
débranchez la fiche de la
prise électrique.
5. Si nécessaire, égalisez l'écart entre la
charnière de porte et le plan de
travail avec une rondelle adaptée (en
plastique ou en bois, non fournie)
afin d'éviter de tordre la charnière et
de remédier à toute faille éventuelle
dans le fonctionnement de la porte.
ATTENTION!
Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de
se faire aider par une autre
personne pour maintenir
fermement les portes de
l'appareil lors de toute
manipulation.
1. Inclinez l'appareil avec précaution
vers l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
2. Dévissez les deux pieds réglables.
8.7 Prise électrique
ATTENTION!
Vérifiez que le câble
d'alimentation secteur peut
se déplacer librement.
La prise électrique pour raccorder votre
appareil à l'alimentation électrique doit
être placée afin qu'il soit possible de
retirer la prise mâle de l'appareil.
Si votre appareil est installé sous un plan
de travail continu, la prise électrique doit
être disposée comme indiqué.
3. Dévissez les vis de la charnière
inférieure de la porte.
4. Retirez la porte de l'appareil en la
tirant légèrement vers le bas.
5. Dévissez la goupille de la charnière
de porte supérieure de l'appareil
puis revissez-la de l'autre côté.
2
1
FRANÇAIS
6. Installez la porte de l'appareil sur la
goupille de la charnière de porte
supérieure.
7. Retirez la charnière inférieure. Placez
la goupille dans le sens de la flèche.
8. Dévissez et installez la vis sur le côté
opposé.
9. Installez la charnière inférieure du
côté opposé sans changer la position
de la porte.
10. Vissez la vis à l'emplacement libéré
de l'autre côté, ainsi que les pieds
réglables (2 pièces).
11. Retirez et installez la poignée sur le
côté opposé.
4
1
2
3
ATTENTION!
Remettez l'appareil en
place, mettez-le de niveau,
attendez au moins quatre
heures puis branchez-le à la
prise de courant.
29
Faites une dernière
vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien
serrées.
• Le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se
ferme correctement.
Si la température ambiante
est basse (par exemple, en
hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le
joint reprenne sa taille
naturelle.
Si vous ne voulez pas
effectuer personnellement
les opérations décrites cidessus, contactez le service
après-vente agréé le plus
proche. Un technicien du
service après-vente agréé
procédera à la réversibilité
de la porte à vos frais.
8.9 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
30
www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
850
Largeur
mm
595
Profondeur
mm
635
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
31
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE.........................................................................................32
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 33
3. BETRIEB................................................................................................................... 35
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................35
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 36
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................37
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 38
8. MONTAGE...............................................................................................................41
9. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 45
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
32
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
33
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Installation
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
34
www.aeg.com
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
•
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
•
•
•
•
•
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Innenbeleuchtung
• Der in diesem Gerät verwendete
Lampentyp eignet sich nicht zur
Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
DEUTSCH
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
35
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. BETRIEB
3.1 Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
3.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
3.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch
geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu
erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden, dass
die Temperatur im Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel
• Standort des Geräts.
Ist die
Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll
beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei
andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Reifbildung kommen. In
diesem Fall muss eine
höhere Temperatur gewählt
werden, die ein
automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Eine mittlere Einstellung ist
im Allgemeinen am besten
geeignet.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
4.1 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
36
www.aeg.com
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in der
gewünschten Höhe wieder ein.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
4.2 Positionierung der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
5. TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches
Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
DEUTSCH
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte: Decken Sie die Speisen ab
und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
37
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
6.3 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
VORSICHT!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
38
www.aeg.com
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.4 Abtauen des Kühlschranks
6.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Bei normalem Betrieb wird Reif bei
jedem Anhalten des Kompressors
automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
39
Abhilfe
Der Netzstecker wurde nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose ges- korrekt in die Steckdose.
teckt.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das
Gerät stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Leb- Lassen Sie die Lebensmittel
ensmittel waren noch zu
vor dem Einlagern auf
warm.
Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Das ist in Ordnung.
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler
fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Wasser läuft auf den Boden.
40
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des
Gerätes“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen.
An der Rückwand des Kühls- Die Tür wurde zu oft geöfchranks befindet sich zu viel fnet.
Kondenswasser.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Tür wurde nicht vollstän- Vergewissern Sie sich, dass
dig geschlossen.
die Tür vollständig geschlossen ist.
Die eingelagerten LebenVerpacken Sie die Lebensmittel waren nicht verpackt. smittel in geeigneten Verpackungen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Sie haben versucht die Tür
erneut zu öffnen, nachdem
Sie sie kurz zuvor geschlossen haben.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
Warten Sie ein paar Sekunden nach dem Schließen der
Tür, bevor Sie sie erneut öffnen.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung
ausgestattet.
VORSICHT!
Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
DEUTSCH
1. Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
41
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
7.3 Schließen der Tür
3. Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung und Form, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist. Die
maximale Leistung ist auf der
Lampenabdeckung angegeben.
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
8.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
8.2 Ausrichten
T
+16 °C bis +43 °C
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen
Sockel des Gerätes erreichen.
42
www.aeg.com
100 mm
15 mm
15 mm
8.3 Standort
Es muss möglich sein, das
Gerät von der
Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der
Netzstecker nach der
Montage leicht zugänglich
sein.
Das Gerät sollte in ausreichendem
Abstand von Wärmequellen wie
Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung usw. aufgestellt
werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft
an der Rückseite des Gehäuses frei
zirkulieren kann. Um einen einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank
mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank
aufgestellt wird. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einem
Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die
ordnungsgemäße waagrechte
Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe
eines oder mehrerer verstellbarer Füße
am Sockel des Gehäuses erfolgen.
8.4 Montage unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte
Wird Ihr Kühlschrank unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte montiert,
wird eine Luftaustrittsöffnung von
mindestens 200 cm2 benötigt und auf
der Hinterkante der Arbeitsplatte sollte
ein zum Dekor der Arbeitplatte
passendes Lüftungsgitter eingebaut
werden.
Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte
sind zu lackieren, damit sie nicht durch
eindringende Feuchtigkeit aufquellen.
Der Abstand zwischen Gerät und Wand
muss mindestens 30 mm betragen und
ist vor Einsetzen des Lüftungsgitters zu
überprüfen.
200 cm2
A
105 mm
570 mm
550 mm
93-103 mm
min. 820 mm
500/550/600 mm
DEUTSCH
43
8.5 Abbauen der Arbeitsplatte
1. Lösen Sie die linken und rechten
Schrauben auf der Rückseite.
2
1
3
2. Schieben Sie die Arbeitsplatte nach
hinten und heben Sie sie an.
Bewahren Sie die Schrauben zusammen
mit der Arbeitsplatte an einem sicheren
Ort auf.
8.6 Einsetzen und Befestigen
an der durchgängigen
Arbeitsplatte
Falls erforderlich, wechseln Sie vor dem
Einsetzen den Türanschlag (siehe:
Wechseln des Türanschlags).
1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig in
die Einbaunische.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt wird.
2. Kontrollieren Sie den Abstand zur
Wand (siehe: Montage unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte).
3. Zum Ausrichten des Geräts die
beiden Schraubfüße auf der
Vorderseite heraus- oder
hineinschrauben, um einen stabilen
Stand zu erreichen.
4. Befestigen Sie das Gerät mit
geeigneten Schrauben (abhängig
von der Arbeitsplattenkonstruktion
und dem Abstand zwischen Gerät
und Arbeitsplatte, nicht im
Lieferumfang enthalten) durch das
obere Türscharnier an der
Arbeitsplatte.
5. Falls erforderlich, gleichen Sie den
Abstand zwischen Türscharnier und
Arbeitsplatte mit einer geeigneten
Unterlegscheibe (Kunststoff oder
Holz, nicht im Lieferumfang
enthalten) aus.
So wird ein Verbiegen des Scharniers
und eine eventuelle
Beeinträchtigung der Türfunktion
vermieden.
8.7 Steckdose
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass sich
das Netzkabel des Geräts
frei bewegen lässt.
Die zum Anschluss des Geräts an die
Stromversorgung erforderliche
Steckdose muss so angeordnet sein,
dass der Gerätestecker aus der
Steckdose gezogen werden kann.
Wird das Gerät unter einer
durchgängigen Arbeitsplatte installiert,
ist die Steckdose wie abgebildet
anzuordnen.
44
www.aeg.com
8.8 Wechseln des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets
der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.
VORSICHT!
Die nachfolgend
beschriebenen Schritte
sollten von mindestens zwei
Personen durchgeführt
werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu
vermeiden.
1. Neigen Sie das Gerät vorsichtig auf
seine Rückseite, sodass der
Kompressor den Boden nicht
berührt.
2. Schrauben Sie beide Schraubfüße
ab.
3. Lösen Sie die Schrauben des unteren
Türscharniers.
4. Nehmen Sie die Gerätetür ab, indem
Sie sie vorsichtig nach unten ziehen.
5. Schrauben Sie den Stift des oberen
Türscharniers ab und schrauben Sie
ihn an der gegenüberliegenden Seite
wieder an.
2
1
6. Hängen Sie die Gerätetür in den Stift
des oberen Scharniers ein.
7. Entfernen Sie das untere Scharnier.
Stecken Sie es in Pfeilrichtung auf
den Stift.
8. Lösen Sie die Schraube und bringen
Sie sie an der gegenüberliegenden
Seite wieder an.
9. Bringen Sie das untere Scharnier auf
der gegenüberliegenden Seite an,
ohne die Position der Tür zu ändern.
10. Drehen Sie die Schraube in die freie
Öffnung auf der
gegenüberliegenden Seite sowie die
beiden Schraubfüße ein.
11. Entfernen Sie den Griff und bringen
Sie ihn an der gegenüberliegenden
Seite an.
4
1
2
3
DEUTSCH
45
8.9 Elektrischer Anschluss
VORSICHT!
Rücken Sie das Gerät wieder
an die richtige Stelle, und
richten Sie es waagerecht
aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es
wieder an die
Stromversorgung
anschließen.
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
Führen Sie eine Endkontrolle
durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest
angezogen sind;
• Die Magnetdichtung am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß
öffnet und schließt.
Bei niedrigen
Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die
Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in
diesem Fall ab, bis sich die
Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an
den nächsten autorisierten
Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen
Tätigkeiten nicht selber
durchführen möchten. Ein
autorisierter
Kundendiensttechniker wird
die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten
Höhe
mm
850
Breite
mm
595
Tiefe
mm
635
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
46
www.aeg.com
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
47
212001584-A-332016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement