Zanussi | ZRT18100WA | User manual | ZANUSSI ZRT18100WA Brugermanual

ZANUSSI ZRT18100WA Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRT18100WA
DA Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
FI Käyttöohje
Jääpakastin
NO Bruksanvisning
Kombiskap
2
12
22
32
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet
instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på en
sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet
uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
•
•
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i
apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er
anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det
er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
•
•
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen og transportboltene.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet
til strømforsyningen. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Apparatets bagside skal anbringes mod
væggen.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte
sollys.
Installér ikke dette apparat på områder, der er
for fugtige eller for kolde, som f.eks. udhuse,
garager og vinkældere.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
•
•
•
•
•
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at skifte de
elektriske komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til netstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på
apparatet som egnet af producenten.
Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet. Det indeholder isobutan
(R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er brandbar.
Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal
du sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i
apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
3
•
•
•
•
Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren.
De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine
hænder er våde eller fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
INDVENDIGT LYS
• Den type lampe, der bruges i dette apparat, er
ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter.
Kun en faguddannet person må udføre
vedligeholdelse og opladning af enheden.
•
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør
det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er
blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer
er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
BETJENING
AKTIVERING
Sæt stikket i en stikkontakt.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
DEAKTIVERING
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
positionen "O".
INDSTILLING AF TEMPERATUR
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• drej termostatknappen mod lavere indstillinger
for at vælge minimum køling.
• drej termostatknappen mod højere indstillinger
for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog
huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
Hvis den omgivende temperatur er høj
eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste
trin, kan kompressoren køre konstant,
så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en højere
temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
FØR IBRUGTAGNING
INDVENDIG RENGØRING
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt
apparat. Tør grundigt efter.
4
FORSIGTIG! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
NEDFRYSNING AF FRISKE MADVARER
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske
madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere, drejes
termostatknappen hen på en højere indstilling for at
få maksimal køling.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
PLACERING AF DØRHYLDER
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil
hylden er fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
FORSIGTIG! I så fald kan
temperaturen i køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere
indstilling.
OPBEVARING AF FROSNE MADVARER
Når skabet tændes igen efter en længere periode,
hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der
lægges madvarer ind.
FLYTBARE HYLDER
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere
end den angivne
temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten
spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
OPTØNING
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal
bruges.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
RÅD OG TIP
NORMALE DRIFTSLYDE
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og boblende lyd
fra kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og pulserende lyd
fra kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
•
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk
fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren
tændes eller slukkes.
ENERGISPARETIPS
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
5
•
Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav temperatur, og
apparatet er helt fyldt, kører kompressoren
muligvis konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en varmere indstilling, så
den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
RÅD OM KØLING AF FRISKE MADVARER
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis
den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt
om den
RÅD OM KØLING
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2
dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en
hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en
speciel skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg
må ikke lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller i en
polyætylenpose for at udelukke så meget luft
som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare
dem i dørflaskehylden, eller (hvis tilgængelige)
på flaskestativet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer, står på typepladen.
Fryseprocessen tager 24 timer, og der bør ikke
tilføjes yderligere fødevarer, som skal indfryses, i
denne periode.
Nedfrys kun førsteklasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte.
Del maden op i små portioner, så den indfryses
hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø
netop den mængde, du skal bruge.
Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og
sørg for, at indpakningen er lufttæt.
Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre
ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem.
Magre madvarer holder sig bedre og længere
end fedtholdige. Salt nedsætter madens
holdbarhed.
Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet,
kan de give forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
TIPS OM OPBEVARING AF FROSTVARER
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal
du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været
korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og
kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
RÅD OM FRYSNING
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du udnytter
fryseafdelingen bedst muligt:
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
GENERELLE ADVARSLER
FORSIGTIG! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
6
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
REGELMÆSSIG RENGØRING
FORSIGTIG! Undgå at trække i, flytte
eller beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.
FORSIGTIG! Undgå at beskadige
kølesystemet.
FORSIGTIG! Når du flytter skabet,
skal du løfte op i forkanten, så gulvet
ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af,
så de er rene og fri for belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til
dem.
Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
AFRIMNING AF KØLESKABET
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang kompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet
(over kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Ca. 12 timer før afrimningen indstilles
termostatknappen til en lavere
temperatur for at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm
tykt.
1. Sluk for apparatet, eller tag stikket ud af
stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere
lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke frostvarer
med våde hænder. Hænderne kan
fryse fast til pakken.
3. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i rummene efter tre timer.
PAUSE I BRUG
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og
alt tilbehør.
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være tændt
for apparatet: Bed nogen se til det en
gang imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
AFRIMNING AF FRYSEREN
FORSIGTIG! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte
deres holdbarhed.
7
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVIS NOGET GÅR GALT...
Problemer
Apparatet virker ikke.
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på én
gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de lægges i.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er ikke lukket korrekt, eller pakningen er defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke sat
rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Madvarerne er ikke pakket godt
nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Kompressoren kører hele tiden.
Der er for meget rim og is.
8
Mulige årsager
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at vandet
ikke løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken
over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Lågen flugter ikke med skabet
eller støder på ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Temperaturen i apparatet er for
lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over 4-5
mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem
lukning og genåbning af lågen.
Der er for meget kondenseret
vand på køleskabets bageste
væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
UDSKIFTNING AF PÆREN
Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
9
4. Montér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
3. Erstat den defekte pære med en ny pære med
samme effekt, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater (maks. styrke fremgår af
lampedækslet).
LUKNING AF DØREN
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
PLACERING
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor rumtemperaturen passer
til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse typer
modeller, når de betjenes uden for
dette interval. Der kan kun garanteres
korrekt drift inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i tvivl
om, hvor du kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til sælgeren,
vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
10
PLACERING
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet
placeres i god afstand fra varmekilder som
radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at
luften kan cirkulere frit omkring kabinettets bagside.
TILSLUTNING, EL
• Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på mærkepladen
svarer til boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret
installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
Højde
mm
1209
Bredde
mm
496
Dybde
mm
604
Temperaturstigningstid
Timer
17
Spænding
Volt
230 - 240
Hyppighed
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
11
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder en door personen met beperkingen, mits ze zijn
voorgelicht over het veilige gebruik van het apparaat en de
potentiële gevaren en/of ze onder toezicht staan.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
12
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze
door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
•
•
•
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
Verwijder de verpakking en de transportbouten.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat
aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan
de olie terug in de compressor stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
De achterzijde van het apparaat moet tegen de
muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of kelders.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
•
•
•
•
•
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
•
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de
•
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a),
aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
13
•
•
•
•
•
•
•
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
BINNENVERLICHTING
• Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is
niet geschikt voor de verlichting van
huishoudelijke ruimten.
•
•
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
BEDIENING
INSCHAKELEN
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te
stellen:
• zet de temperatuurknop op een lagere stand om
de minimale koelte te verkrijgen.
• zet de temperatuurknop op een hogere stand
om de maximale koelte te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
14
De exacte instelling moet echter worden gekozen
rekening houdend met het feit dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat
continu werken waardoor er ijs op de
achterwand wordt gevormd. In dat
geval moet de knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
INVRIEZEN VAN VERS VOEDSEL
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale kou te verkrijgen.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in
dat geval zal de bereiding iets langer duren.
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
1. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
LET OP! In deze conditie komt de
temperatuur in het koelkastgedeelte
mogelijk onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de thermostaatknop
weer in op een warmere instelling.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te
laten werken voordat u er producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
ONTDOOIEN
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat
het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
VERPLAATSBARE LEGREKKEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
15
AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant
van het apparaat veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als
de compressor aan of uit gaat.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open laten staan
dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur staat
en het apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien
en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS
VOEDSEL
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder
als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
TIPS VOOR HET KOELEN
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade. Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen, aardappelen,
uien en knoflook moeten als deze niet verpakt
zijn niet in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes
leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes
wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
16
•
Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te
vriezen, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden, staat vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens deze
periode moet er geen ander in te vriezen
voedsel worden toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan
het snel en volledig worden ingevroren en zo
kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en
zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen
het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat
dit laatste warm wordt;
• mager voedsel kan beter worden ingevroren dan
vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel in de
vriezer minder lang goed blijft;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het
al bewaard is.
TIPS VOOR HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast
en verplaats of beschadig ze niet.
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt verplaatsen,
om krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
ingevroren voedsel niet met natte
handen aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten vastvriezen.
3. Zet het apparaat aan.
17
Plaats na drie uur het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING! Als u uw
apparaat ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS…
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand
stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst, was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De compressor werkt continu.
18
Mogelijke oorzaak
Probleem
Er is te veel rijp en ijs.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De deur is verkeerd uitgelijnd
of komt tegen het ventilatierooster aan.
Het apparaat staat niet waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van
de koelkast.
19
Probleem
Deur gaat niet makkelijk open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
HET LAMPJE VERVANGEN
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het
maximumvermogen is vermeld op de afdekking
van het lampje).
4. Plaats de afdekking van het lampje terug.
5. Draai de schroef van de afdekking van het
lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
erkende servicedienst.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
PLAATSING
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat.
Klimaatklasse
SN
20
Omgevingstemperatuur
+10°C tot + 32°C
Klimaatklasse
N
Omgevingstemperatuur
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat
kan circuleren.
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
LOCATIE
Raadpleeg de montage-instructies
voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS
In hoogte
mm
1209
Breedte
mm
496
Diepte
mm
604
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
17
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
21
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset
sekä rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu
ja/tai heitä valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
•
•
•
•
22
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät
ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
•
•
•
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
•
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen
ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket
laitteen sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin
tai keittotasojen lähelle.
Laitteen takaosa on asetettava seinää kohden.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai kylmiin
tiloihin, kuten rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
•
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa
niiden käyttöön.
Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. Se
sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöön yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin,
jos kätesi ovat märät tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
23
SISÄVALO
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi ei sovi
huoneiden valaistukseen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa
huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
KÄYTTÖ
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
LAITTEEN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon "O".
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja
kohti.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen
vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea
tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin
lämpötila, kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
SISÄTILAN PUHDISTAMINEN
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
24
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN
PAKASTAMINEN
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä
asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä
lämpötilan säätimen kylmimpään asentoon.
HUOMIO! Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila voi laskea
alle 0 °C. Aseta lämpötilan säädin
tällöin suuremman lämpötila-asetuksen
kohdalle.
PAKASTEIDEN SÄILYTTÄMINEN
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
OVILOKEROIDEN SIJOITTAMINEN
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten,
että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.
SIIRRETTÄVÄT HYLLYT
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä
ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Lämmönnousuaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmankierto toimii oikein.
SULATUS
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä,
kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää
tässä tapauksessa pitempään.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
NORMAALIN TOIMINNAN ÄÄNET
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
•
•
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen aiheuttama
ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton
ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä
kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
25
ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea ja lämpötila
on säädetty hyvin kylmäksi laitteen ollessa aivan
täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
Aseta lämpötilan säädin tässä tapauksessa
lämpimämpään asetukseen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin voit säästää energiaa.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
SÄILYTYSOHJEITA
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se vihanneslaatikon päällä
olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan 1-2
päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa ja aseta
mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella ja
aseta erityiseen laatikkoon. Banaaneja,
perunoita, sipulia ja valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen ilmatiiviiseen
rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai
polyeteenipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa
joko oven pullotelineeseen tai pullohyllyyn (jos
varusteena).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia
ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu
nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin
sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa
muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien
koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden
lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja
pitempään rasvaisiin ruokiin verrattuna. Suola
vähentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
PAKASTEIDEN SÄILYTYSOHJEITA
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen
parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on
säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman
nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä
saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
PAKASTUSOHJEITA
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
YLEISET VAROITUKSET
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
26
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei saa
pestä astianpesukoneessa.
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita kaapin sisällä olevia putkia
ja kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta, nosta
sitä etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon,
josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa
säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu
ruokien päälle.
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12
tuntia ennen sulatuksen aloittamista,
jotta pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja varaavat
näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on
noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri
ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
VAROITUS! Älä koske
pakasteisiin märin käsin. Kädet
voivat jäätyä kiinni ruokaan.
3. Kytke laitteeseen virta.
Aseta pakasteet takaisin pakastimeen kolmen
tunnin kuluttua.
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VAROITUS! Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
PAKASTIMEN SULATTAMINEN
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
27
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Laite ei toimi lainkaan.
Korjaustoimenpide
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein tai
tiiviste on epämuodostunut/
likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Veden poistoputken tulppaa ei
ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva huurre
sulaa.
Tämä on normaalia.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteessa on liikaa huurretta ja
jäätä.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
28
Mahdollinen syy
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty
kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Ovi on kohdistettu virheellisesti
tai se on ilmanvaihtosäleikön
tiellä.
Laite ei ole oikein tasapainotettu.
Katso kohta "Tasapainottaminen".
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on yli
4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei
ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.
Ovi ei avaudu helposti.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä puhelimitse
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
2. Poista lampun suojus (katso kuva).
LAMPUN VAIHTAMINEN
Irrota pistoke pistorasiasta.
29
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Avaa ovi.
Tarkista, että valo syttyy.
3. Vaihda palaneen lampun tilalle samantehoinen
uusi lamppu (maksimiteho on merkitty lampun
suojukseen), joka on tarkoitettu kodinkoneisiin.
OVEN SULKEMINEN
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SIJOITTAMINEN
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan,
jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
30
SIJAINTI
Lue asennusohjeet.
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi
laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä
suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT
Korkeus
mm
1209
Leveys
mm
496
Syvyys
mm
604
Käyttöönottoaika
Tuntia
17
Jännite
V
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
31
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper
som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på
instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE PERSONER
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og
av personer med reduserte evner hvis de har tilsyn og/eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
GENERELT OM SIKKERHET
•
•
•
•
•
•
•
32
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre
arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den
innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er av en
type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
•
•
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med
brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten,
et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å
unngå skader.
SIKKERHETSANVISNINGER
MONTERING
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasjen og transportboltene.
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger med
produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Sørg for at luften kan sirkulere rundt produktet.
Vent minst 4 timer før du kobler produktet til
strømforsyningen. Dette er for at oljen skal
kunne renne tilbake i kompressoren.
Ikke installer produktet i nærheten av radiatorer,
komfyrer, ovner eller kokeplater.
Baksiden av produktet må stå mot veggen.
Ikke installer produktet der det er direkte sollys.
Ikke monter dette produktet på steder som er for
fuktige eller kalde, slik som konstruksjonstilbygg,
garasjer eller vinkjellere.
Når du skal flytte produktet, løft den i fremkant
for ikke å skrape opp gulvet.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
Produktet må være jordet.
Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det,
må du kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske
komponenter (f. eks støpsel, nettkabel,
kompressor). Ta kontakt med servicesenteret
eller en elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
•
•
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
BRUK
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller brann.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre slik
anvendelse er oppgitt av produsenten.
Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobutan
(R600a), en naturgass uten innvirkning på
miljøet. Denne gassen er brannfarlig.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke
er flammer og antenningskilder i rommet.
Ventiler rommet godt.
Ikke la varme artikler komme i nærheten av
plastdelene til produktet.
Ikke legg mineralvann i fryseren. Dette vil skape
press på beholderen.
Ikke oppbevar lett antennelig gass eller væske i
produktet.
Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander
som er fuktet med brennbare produkter, inn i
eller i nærheten av produktet.
Ikke berør kompressoren eller kondensatoren.
De er varme.
Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren med våte/
fuktige hender.
Ikke frys mat om igjen som er tinet.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
INNVENDIG BELYSNING
• Typen lampe som brukes i dette produktet
egner seg ikke til rombelysning
33
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Dette produktet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av
enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet
og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er
blokkert, vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
•
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir
stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til
dette produktet er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en riktig
måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
BRUK
SLÅ PÅ
Sett støpslet i en stikkontakt.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels
innstilling.
SLÅ AV
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå av
produktet.
REGULERE TEMPERATUREN
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene produktet:
• drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å
oppnå minste kjøleeffekt.
• drei termostatbryteren mot høyere innstillinger
for å oppnå største kjøleeffekt.
Vanligvis er middels innstilling mest
passende.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i
produktet avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
Dersom romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder
matvarer og produktet er innstilt på
laveste temperatur, vil produktet
muligens gå kontinuerlig. Dermed kan
det danne seg rim på bakveggen. I så
fall må bryteren stilles på en høyere
temperatur, slik at den automatiske
avrimingsfunksjonen aktiveres og
energiforbruket dermed reduseres.
FØRSTE GANGS BRUK
RENGJØRE INNE I OVNEN
Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden
samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten
som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
34
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da dette vil
skade finishen.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FRYSING AV FERSKE MATVARER
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen
for å fryse inn ferske matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere,
kan du dreie termostatbryteren på en høyere
innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
FORSIKTIG! Når du gjør det, kan
temperaturen i kjøleskapseksjonen
falle under 0 °C. Hvis det skjer, må du
sette termostaten på en varmere
innstilling.
OPPBEVARING AV FROSNE MATVARER
Når produktet slås på for første gang eller etter en
periode der det ikke har vært i bruk, må du la
produktet stå på i minst 2 timer på høyeste
innstilling før du legger inn matvarer.
PLASSERE DØRHYLLENE
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse.
1. Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til den
løsner.
2. Flytt etter behov.
FLYTTBARE HYLLER
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med en rekke
spor, som gjør at hyllene kan plasseres der de
trengs.
Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn den
verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid",
må den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling).
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den sikrer
riktig luftsirkulasjon.
TINING
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal
brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er
frosne, direkte fra fryseren: i så fall tar
tilberedningen lengre tid.
RÅD OG TIPS
NORMALE DRIFTSLYDER
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når
kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra kompressoren
når kuldemediet pumpes.
•
•
En plutselig knakende lyd fra innsiden av
produktet som lages av termisk dilatasjon (et
naturlig og ufarlig fysisk fenomen).
En lav klikkelyd fra temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
35
TIPS TIL ENERGISPARING
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger
enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav temperatur og
produktet er fullt av mat, vil kompressoren gå
uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is
på fordamperen. Hvis dette skjer, dreier du
termostatbryteren til en varmere innstilling slik at
apparatet avrimes automatisk og strømforbruket
reduseres.
TIPS TIL KJØLING AV FERSKE MATVARER
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller dampende
væsker i kjøleskapet
• dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den
har sterk lukt
• plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den
TIPS TIL KJØLING
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet forpakning
og plasseres på glasshyllen over
grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2
dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter: tildekkes
godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og plasser i den
spesialboks. Bananer, poteter, løk og hvitløk må
kun oppbevares i kjøleskap dersom de ikke er
innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i flaskehyllen i
døren, eller (hvis det følger med) på flaskehyllen.
TIPS TIL FRYSING
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig
frysing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maksimal mengde mat som kan fryses på 24
timer, er spesifisert på typeplaten:
fryseprosessen tar 24 timer – det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden.
kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er
godt renset bør innfryses;
pakk matvarene i små porsjoner, slik at de
innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det
senere blir enklere å tine kun den mengden du
vil bruke;
pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og
sørg for at pakkene er lufttette;
ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt
med matvarer som allerede er frosne for å
hindre at temperaturen øker i disse;
magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete;
salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
saftis som spises like etter at de er tatt ut av
fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på
huden;
det er lurt å merke hver enkelt pakke med
innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge
med på oppbevaringstiden.
TIPS TIL OPPBEVARING AV FROSNE
MATVARER
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør
du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på
riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til
fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står
åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og kan ikke
fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
GENERELLE ADVARSLER
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar enhver
rengjøring av skapet.
36
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til prduktet er
ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.
REGELMESSIG RENGJØRING
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller kabler
inne i kabinettet.
FORSIKTIG! Unngå skader på
kjølesystemet.
FORSIKTIG! Når du skal flytte skapet,
løft den i fremkant for ikke å skrape
opp gulvet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres kondensatoren
og kompressoren bak på produktet med en
børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du
sparer energi.
AVRIMING AV KJØLESKAPET
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang
kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å hindre at
vannet flommer over og drypper ned på maten inne
i kjøleskapet.
AVRIMING AV FRYSEREN
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim av
fordamperen, da det kan skade den.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har
anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. En
temperaturstigning i pakkene med
frossen mat under tining, kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ca. 12 timer før avriming velger du en
lavere temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve før
driftsbruddet.
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på
frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca. 3-5 mm
tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere
lag avispapir og legg dem på et kaldt sted.
ADVARSEL! Ikke berør frosne
matvarer med våte hender.
Hendene dine kan fryse fast til
matvarene.
3. Slå på produktet.
Etter tre timer kan du legge maten inn i
fryseseksjonen igjen.
PERIODER UTEN BRUK
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas
følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Tine (ved behov) og rengjør produktet og alt
tilbehøret.
4. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
5. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det
dannes ubehagelig lukt.
ADVARSEL! Hvis du vil la produktet
stå på, bør du be noen om å
kontrollere det fra tid til annen for å
unngå at matvarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
37
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA MÅ GJØRES, HVIS ...
Feil
Produktet fungerer ikke.
Løsning
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt
en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står stabilt.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som skal
fryses ble lagt i samtidig.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble lagt
ned i produktet var for varm.
La matprodukter avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren er ikke riktig lukket eller
pakningen er deformert/skitten.
Se "Lukke døren".
Vannavløpspluggen er ikke riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn på
riktig måte.
Matvarene er ikke pakket skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Det renner vann på bakveggen
i kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet
på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Det er for mye rim.
38
Mulig årsak
Feil
Mulig årsak
Løsning
Matprodukter forhindrer at vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperbrettet over
kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Døren er ikke skikkelig justert
eller berører ventilasjonsgrillen.
Produktet står ikke plant.
Se i avsnittet "Plan oppstilling".
Temperaturen i produktet er for
høy/lav.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Det er for mye kondensert vann
på den bakveggen i kjøleskapet.
Døren åpnes ikke så lett.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger til
oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn i
produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid.
Tykkelsen til frosten er større
enn 4–5 mm.
Avrim produktet.
Døren har vært åpnet for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Pass på at den kalde luften kan
sirkulere i produktet.
Døren ble åpnet for ofte.
Åpne produktets dør kun når
det er nødvendig.
Døren ble ikke ordentlig lukket.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det inn.
Du prøvde å åpne døren igjen
med en gang etter den ble lukket.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir det ønskede
resultatet, ta kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
SKIFTE LYSPÆRE
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
1. Skru skruen ut av lampedekselet.
2. Fjern lampedekselet (se figur).
39
3. Skift den brukte pæren ut med en ny pære med
samme effekt og som er spesielt beregnet på
husholdningsprodukter (maksimal effekt er
oppført på lampedekselet).
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Stram skruen på lampedekselet.
6. Sett støpslet i stikkontakten.
7. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
LUKKE DØREN
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om nødvendig.
Kontakt det autoriserte service-senteret.
MONTERING
LOKALITET
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
PLASSERING
Monter dette produktet på et godt ventilert sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på typeskiltet.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
For å sikre best mulig effekt, monter produktet et
godt stykke borte fra varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv. Pass på
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av
kabinettet.
ELEKTRISK TILKOPLING
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Noen funksjonelle problemer kan
oppstå for enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette området.
Korrekt drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er i tvil om
hvor du skal montere produktet, må du
kontakte leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste servicesenter.
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
40
Høyde
mm
1209
Bredde
mm
496
Dybde
mm
604
Hevetid
Timer
17
Energitilførsel
Volt
230 – 240
Frekvens
Hz
50
Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre
utvendig på produktet, på den utvendige eller
innvendige siden på produktet og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen
41
*
42
43
212001422-A-112016
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising