ZANUSSI ZK29/10FS5 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
15 Pages

advertisement

ZANUSSI ZK29/10FS5 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
 OdSönyiss acgalsias
Еукатастаст
AAAayn mAsupag avoiypatos
портом
Ро@р1ст ка: 2Леухос
Пос ма хрусо1ропо1иЩ OTE
то WUVYELO-KATAWÜKTN CAC
Zuvtnp;ion TOU
WUYEiOo-KATAWÜKTIN JAS
Kari dev Acttoupyei
PucroÂoy1xoi Oôpupoi
Asttoupyiag
Evyünon, Service
ка: аутаЛЛакт1 ка
Texvixà ctoixeia
OEA. 6
OEA. 7-8
OEA. 9-10
OEA. 11
OEA. 12-13
OEA. 14
OEA. 15
сел. 16
Ilpoeidonooeig yta mv асфаЛела сас. A To aépro R600a éxet amapedel aTÓ TO obomua YÚENC, and
АлаВасте просектлка TIS MAPAKATO OSNYIES MPOTOU Eva EEOVOLOÖOTNHEVO ÉTOUO TOUV TO MUTUOTOÉYETE
EVKATAOTNOËTE KAL XPNOLNONOLNOETE LM] OUOKEUN.
* Hovoxevú eíva oyediaoué VO XONVLLOTOLELTAL novo amd
eviMueSG Aev aQÉTEL MOTÉ VA APÚVETE TU ACLÓLÁ VA MELOGLOVY
TOUS OLAXÓTNITES Ñ VA TACOVYV LLE TO MOOTÓV
* “Okes ot nhextOONOYINÉS €QYUOIEC TOV CAMCULTOÚVITOAL ук TNV
EYRATACTOON TING CUOHEVNG TOEMEL VU EXTENOÚVIAL ATÓ EXCAY-
VEMATÍO NAEXTOONÓYO Y AMÓ AQUÉÔLO AOÉCOTO
* Hovoxeví eívar Bagtá TIQÉTEL VO mv petaAXIVEÍTE HE MQOCO-
x
* Befawwbeite ót to uarMoLO dev etvaL TAYIDEVHÉVO XÁTW AUXÓ TN
OvOXEVÑ OÚTE UU ÉOYETAL OE ENCOÍ HE TO HOTÉO
* TvyÔv EMOXEVÉS TOU VÉVOVTOL ATÉ UN ELÔLXEURÉVE ÁTOMO LITO-
Del va TOOXLANÉCOUV TEOAULATIOMLOÚS Y COBADÉC BAÓPEC Aev-
BuvOeite oto EMIZHMO TEXNIKO XEPBIZ
* Hovoxevú n70ÉTEL va hEÍVEL EXTÓC RELTOVOQYÍAS TOVNÓYLOTOY VIA
4 Lec pETÁ TNV EYAOTÁCTAON MOTE TO YUXTIAÓ UYOÓ va ÉQDeL
CTN owoT Tov BEom
* Tlow to xa0ágw.ka 4 mv emoxeu INS OVOXEUNG, PEBALWÖELTE
ot Tv €xete PyAXeL AMÓ TNV MWLITA
* Eívar emxivouvo va arxdEete TIC IQOOLAYOUMÉS Y VA TOOTOTOL-
NOETE TN OUOKEU KATÉ OTOLOVONTOTE TOÔTO
* Ta oxiaxá AUTO WVYE(A EÉVAL OYEOLAGHÉVA DOTE VA YONOULO-
TOLOÜVTAL ELOLNÁ YLA ATOOÍXEVON XUL CUVITONON TOONÍLWY
* Ta nayouéva tOÓMLO dev AQÉTEL VA EXOVATOTOBETOVVTUL OTNV
ROTAYPVEN edv Éxouv NON atoyyuydeí
* TMoéxei va axoNovOeíte aVOTNOÓ TIG OVOTÁCVELS TOV XATAOHEVA-
OT óJOY AMOLÁ TV ATOÏNKEUON TWV TOOPILOY
YTAOYEL HÉVOUVOG VO TÁDETE EYAAÚLATA AMÓ TO XQÚ0 dv
EMULELONOETE VOL PATE TAYWTA TOU PÔMS BydAote ané my xa-
TAYVEN
Mv YONOWOTOLEITE NAEXTQLMÉC OVOREVÉS UÉOA OTOV YUYELO
- KATAYÚNTN
Му толобетейе AVOYALOÚYaA Y AVAYUXTLAÓ OTINV XATÁYUEN,
OLÔTE UTOQEÉ VA TOOXANDEL ÉxoNEN
“Otav o xatayúnmc éyet TAMWOoEL Ko OÉXETE VU TOV TETÓCETE,
Pepfarwbeite om:
* “Eyete anxoouvaQuoXoyúoet tIS MÖQTEG, ÚCTE VA INV VIÓOYEL
XÍVOUVOC VEL EYUMOBLOTOÚV AOL
Ua
TonoBeTnon
® TOnoDETHOTE TO WUYELO UAXPIÄ UNG TO PWS TOV Mov LAI UXÓ
mnyés Gcpuémtas
e Mpéxer va vadoyer pia EXEÓDEEON ATÓSTAON TOVAAYLOTOY 50 yh
TÁáVO ATÓ TN CVONEVÑ
® Потё UNV TONOBETEÏTE OTLÓNMOTE UNMQOOTÁ AXÓ TOV EEAEQLTÍVA
INS OVOXEUNG ( BA Eux 1)
® ВеВсиодейе бт то Yuyelo €xer oprtovawbel cwotd yveitovtag
TA QUOULLÔUEVA UTQOOTIVÉ TÓDIA, WOTE VA ATOPÚYETE NOUDA-
orotic xo dopúBous xat va OLYOUNEVIEÍTE ÓTI OL TÓNPTES XAELVOUY
TENELOC (BA eLX 2)
e Tlow totOVEoEte TO NÁMWLLA Pu, TOABTEtE ÉéEa tO TUÑUA
OTEQÉWONS TWY TOOTÔV TOU KONOLUOTOLEÉTAL HAVO YIU COMÁXELA
XUTÁ NV OÁGXELA TNC METAMOQUS (BA Eux 3)
e Me mv tÓLTA TOV HATAYÚXTN EVTEMIDC AYOLYTÁ, CUVAQUOXOYÁOTE
TnV Páo zov wadÉyEtAL HÉCA GTNY OUOHEU, AXHOAOUOOVTAG TG
OONVÉES TOU EÉVAL XOMMLÉVES EXÁVU
® A(pALDÉOTE TOUS HÔXALVOUS CUVOÉOUOUS UETAPOOGS and Ta QE-
PLA, CÓPOVTÁAC TU (PA eux 4)
e Hovoxevñ ntoÉétet va TOTOVETNOEL JE uÉON UE UÉYLOM OEeYLOXQA-
ota ÓTWC TAQAXÁTO:
+32 C ya mv N/SN ramyogía (XatátaEn mov AVAYOÁNPETOL
OTNV TLVAXÍOO AVAYVWELOTS)
+43 C ya mv T/SN xamyogía (atátuEn OU AVAYOÉPETOU
OTNV AWAXLÖC AVAYVÓQLONC)
® Avn OEpuoxQaota Efvar VYMAÎTEON AITTÉ ŒUTÉS TOU AVAHÉOONAEV
TAQATÁVO, N AELTOVOYÍA XL N AOPÁXELA NS CUONEVS ULTOQEÍ VA
EXNQEAOTOÚV
KaBápicua TOU ECMTEPIKOÚ
® Миу YONOULONOIMOETE OLVOTVEURO Ÿ OTOLOÔNTOTE XHAÂAOLOTIXÉ
TOOTÔV TOV VA MEQLÉYEL OLVÓNTVEVUA YLATÍ UMTOQEÍ VA PAAYEL TIC
AAOTÉS EXIPÁVELES TNC OVOREVS
e TIQOTOÚ YONOLLOTOLÑUETE TV GUOKEUR YLA TQUTN POE, TAUVETE
TO EOWTEQLXÖ pE YMUAQÓ VEQÖ NAL OVDÉTEQO VANOQUVL MOTE VA
APUALOÉCETE TNV TVNLAÍ HUQUWOLÉ TOU HALVOÏEOYLOU YYUYELO - XUATA-
POUT) ET OUVÉYELA OTEYVOOTE HAAÉ
e Mv YONOULONOLEÏTE ATOQQUITAVTIXÉ À OKÔVES AELAVONC VIA VO
UNV ROTAOTQEYPETE TLS EMUPAVELES
® APALQÉOTE TA AVIMEÍEVA GAOMAXEÍAS mov xonowoTomonroay
ума TN HETAMOQÁ
НАсктролоуки OUVÈEON
* . TIgotoú Bdahete m GvoxeuR omv лоба, BeBauobelre 61 n LOYÚS
HAL N CUYVÓTNTA MOV AVAMÉQOVIAL OTIS TEXVIXÉS TOOOLAYQAMÉC
AVYTANOXNPHÍVOVIAL OTNV TAQOYÁ TOV ONLTLOÚ OAC (BA ELA 5)
* Efvar Baowd n ovorev va etvar ETAQRÓS YVELWDÉV Pia To
OXONÓ AUTO, TO HAMIÔLO NC AAQOYE ÉVEL EVODUOTOUÉ VN ELÔLXN
EXAMN VEtwonc Edv OL Urrodoyés apitas TOU GMTIOŸ oug dev
EÉVAIL YELONMÉVES, CUVOÉOTE TN OVOXEUÑ OE EEYWOLOTÓ NANDÓLO
VELWONG CÜLPOVA HE TOUS LOYÜOVTES XAVOVLOUOŸS AOPOALAC
Eux 4
rating
plate —
Eux |
Eux 2
Eux 3
H ouokeuñ oe ActToUDYÍO
ZUVAPHIOAGYNON TOV dINYGIPIOTOY
e Toxodetñote tn cvoxevrj omMY Лобо: Tia va ouvaguokoyfoete TOUG dLAYMOLOTÉS AXONOVOYOTE TIC TUQU-
e AvoíEte TNV AÔOTA TMC OUVTÉONONS XÁTO OONYÍEC:
® Miéote ouvEyÓLEVA YIA 3 OEVTEQÓXNENTA TO AAÑXTOO EVAQENS /
MEnc mov elvan tomoBemuévo omy ovvriipnon To Yuyeio Ba
aQytOeL vou RELTOVQYEL NAL O ESWTEQLÓS hapTITOGS da avárper
To xAxt00 ÉvaoEnc / AEnc 0a eívar YOWÓLUTOS AVOLYTOÚ AOGOL-
VOU AL OL dLAXÓNTES CUVTÑENONS / *aATÁYWENS OA avárpouv (BA
Eux 6)
e O ouvayequéc Bepuoxngaciac (exavaklauBavôuevos Ayoc) uopet
VA EVEQYOMTOLMOEL *UATÁ TNV dLAQRELA ÉVADENS TNS hELTOVOYÍAS
Eáv ovuBef Auvté MÉOTE TO TAMATQO CUVAYEQUOŸ Bepuoxnpauitac
(AEÎTE TO HEQAAALO OTOV ÉXEYYO DEQOLONOQUOÍAC YLOL MEQLOUÓTEQES
NENTOMÉQELEC)
® THOU UTOQEÏTE VA XAELOETE TNV MÓQTA
OUVAYEPHOQ
портас
симауернос дернокрас!ас
Taxela YoEn
\ =e © ° \
on/off |
púe4ion puBjion
дернокрас(ас katawükm = Oepuokpaciag ouvrpnons
Eix 6
Un
Edv 0éXete va axáEete mv TAEUQOG AVOLYHATOS, TUY TÓQTWV ANO-
AOUONOTE TIC TAQAXÓÁTO OONYÍEC:
1
AvotEte mv tógta tTOU ATAÚXTN “Ohec or ovoaxevéc Éyouy pia
Búáon eEuEQLOMOÚ OTO XÓTO HÉQOS AmMULOÉOTE TN MLÉCOVTAS dV-
VATÁ OTTO MEVIQLUÓ row eve pÉQOS TA ETÁVW UNTOCSTACÍYUATA
ба Yahapwowvv yua va Pyáxete TO NÉQOS ÉEW “Exerta, Bydite to
HGAUU HO TOU HEVTECÉ OITÉ NV ATÉVAVIL TNEVOG TOV HANÚLLATOS
TOU ESUEQLOUOÚ XUL TOTOVETÑUTE TO ÓMTWS ATALTEÍTOL (BA ELY 7)
2 Amuígeon tOU HEVIQLLOÚ UEVTEOÉ:
oe
— AvvtEte ua tic dÚO AÔOTEC
— AQOLQÉOTE Tov EEWTEQIZÓ TEÍQO NAL ÉTELTA XNELOTE TNV XÓDTA
TOU RATAWÜATN
— AQOLQÉOTE RAL TOV AMO TEÍQO XUL XAEÍOTE TV XÓQTA MC OU-
”
VTHIONONS
— MoocéEte va У TÉCOUY OL KÓQTEC, TOUBÑETE TLS MÉYOL VA YA-
Aapwùcouv où Bides
— Toto0etote tQOOEXTINÓÁ TIC MÓQTEC STO TÁTO UC
AMÓETE TIC PLDEG TOU EÉVO NAL XÓTW UEVTEOÉ OTNV AVIÉDETN
TAEUOO AMAGÈTE ETÉONC KOL TA TACOTULÉ HAMÔUUATE TOU HEVIOL-
HO OLAYWEOLITIKOÜ
AMÓETE TO CÚCTNUA TNG TÔOTAS AUTÉUATOU HAELOÍMATOS, TOTODE-
TWVITAS AUTÓ TIC MÓQTAC TOU RATAYVRTY OT TOOT TIC VUVIÑON-
ONG RAL AVTLOTOÔPWIC
MoocaguÓcte nv TÓQTA TOV HATAYÚXTN OTNV XÁTW ба то UE-
VIECÉ XL TOTOVETÍOTE TOV HEVIOLLÓ HEVTECÉ OTIYV MÓDTC
TMpooappdote tv TéETA TNS VUVITONUNC OTNV XÁVU BLOG Tov
hevreoé ToaPpúvias xa tic dúo TÓPTES AO0S TA ÉEM, TOOCUO-
uoote emiomg XUL TNV *EVIOLUÑ PÍO TOU LEVIEOÉ TomoNetñote
TIS TOTES
AvoiEte Tv tÓQtA TNS CUYIÑONONS XL PLÓMOTE TOV TEÍPHO TOV
HEVTOLKOŸ HEVTECÉ “Exerta, avotEte MY TÓQTA TOU KATAYÚÓXTN
aL PIOMOTE TOY AMO TELQO
ZvvaguoXoyñote Y Páon *EUTÓVIAS TNV TÓQTA AVOLYT, XAEC-
ote TV Oto PETA TUÑUA TIYOCAQUÓCTE TA dÚO YAUNNÓTEOA
PÜLAA TOU TAOOTIKOŸ HÉQOUG UÉOX OTO HETANAXÓ, TLÉOTE TQOS TAL
HAT TA OÛO EXGVO AYALOTOA (YWOÏS VA CTAUATHOETE VO MÉCETE
Tnv Báon) EnxomETE NOOS TO HETANMNÓ HÉQOC HÉYOL VA TALOLÓ-
Eovv TÉXELA
'Otav EXEtE TEAELOOEL PEParMOETTE OTI OAOL OL CUVÓOE-
оро: убро апо тду порта кЛетуопу тёЛела at cÂéy-
ÊTE ÔTL O EGOTEPLKÔS Aaprttpas oBivet dtav KALiVETE
TNV IOpta tNS OUVTAHpNnoNns. (BA. Eux. 8)
Eux 7
=)
Eux 8
1 PuBpioTiic Beppokpaoiac
Pu6uitovrac tov OLAXÓNITN oro 1 Ba cog doer TNV EXÁyLOTN Oeo-
noxQacía YúEnNS PubviCovtas TOV ото 7 Ba dac duwoet TV péytom
Bepuoxpacta YúEns Ta oumodiouévn yorjon ECUÁBLÍOTE TOV XATA-
Youn og pia peoaia Bom (H ахои Ис oúBuon eEaptáta. axó TV
YONON TOU HATAYÚXTN)
2 2учауернос портас
Edv úxora axó tic TÓNTES ÉYEI HEÍVEL AVOLYTÁ YLA MAQUATETALÉVO
YOÉVO O CUVAYEOUÔS MS TÓYTAC Oa aQyíGel VA NYEL AL LÍA XÓXXE-
vn wyvía 6a avaBooBrver TéTlovrtas TO XOVUXTÉ CUVAYEQUOÚ Ba
otaLaTÑOEL O Бои ити хол п Avyvia dev Ba avaBoaBíivet amá Ва
TAQOUEËLVEL KÔKKIVN Edv Aid »hELOETE TIC MTÓQTES, O foufnmic
TOV OUVAYEQUOU TNS TÓQTAS XUL N huyvía da ateveOyoTOLMDOÚY
AVTONÁTOS
3 Luvayepude Sepuoxpaciae
Еду n Eoutepun depuoxgacía avEndeí onuavxá ба: соо! УС,
nYEL O CUVAYEQUÓÁS OepuoXQaACÍas XA N Avyvía Ba avaBoofnver
Ta va ATEVEOYOTOWNOETE TOV OUVAYEQUÉ ATAÁ TLÉOTE TO NOVUKÍ
TOU CUVaAYEQLOÚ Bepporpaciog Аллу п evépyeta Ba otAMATÑOEL
tov Bou PNTÁ xa 7 xóxxv1 Avyvia dev Ba avapoopriver xa1 da aa-
QAUELVEL HÔXKLVN
O vvvayeguós Bepuonpaoiag propel va OUVEXÉTEL VLA TOUS EENG
Nóyouc:
a - OL TÓPtES ÉYyOUY AMEDEL AVOLYTÉC
B - Eywe diaxozí aapoyc peûuatoc
y -“Exer tonobembef peyakiteon TOCÓTITA TEOTÍLWOV ams my KOO-
TELVÔUEVN ОЕ Ма POOÛ
ö- Tlp€ner va puBuloete tous Oraxôntes Bepuonpaciac ce Оест
ueyahiteons YVENG
Eúv o ovvayeouós ovveyilet Ota6£pd OA APÉTEL VA ETUXOLVWVHOEËTE
ue to EMIZHMO TEXNIKO ZEPBIZ
4 Tpñyopn ugn
AvtÓ TO YAQAXTNOLOTINÓ ÉXEL pENETNOEL y1A VA CAC BonOder va iú-
YETE TA TOÓMIA MIO YONYOQAM Elva xalótepa va xLÉTETE TO TOVUXÍ
Yvonyoons YÚEnC OLY TATE ука YWVIA (XATÁ TOOTÉR:NON 3 úbDEC VU-
обтера) BOTE O HUTANYÚMINC GUG VA EÉVAL GE ÁYLOTI RATAOTUON VIC
VA TOTOVETÑCETE TA TOÓMLA Ev dev ÉVETE MLÉCEL TO HOVUXÍ MOL
UVOQUUETE TA TOÔQULÉ OUG UXOQEÎTE PUOUAÉ VA TA TOMOVETÑOETE
aMmá da yoeraodel TEQLOSÓTEGL YEÚúvO O XATAYÚXITIS CJUS VIA VA
Vuydeí (Edv pákete peyármn TOCÓTNTA MOÉCRMAY TOOCÍLOV Ha EVEO-
VOROLNDEL 0 GuvayeppuOs Geppoxnpaotac Dia enutAéov rAnpomopiec
dEÍTE NV TAQÉYQUPO YLA TOV OUVAYEQUÉ Bepuoxpaotac)
SFR,
5 MAnkTpo évapénc / An£ne (On/Off)
Pia va Aertoupynoet n OUOXEUR MÉOTE TO TMRTOO EVENS / IMENC
OUVEY CUEVA yi 3 DEVTEOÉAENTOA
Na va ANREVEQYONOLNOETE 1} GUOXEUN MLÉOTE TO TAMATQO OUVEYÔUE-
va yıc 3 devteGÓNEXTA “Otav n vvoxeví ouvdedeí( he mv xofta x
TO XAÑATOO TLEOTEÍ YLO. 3 OEVTEQÓNEMTA, da aAVÁYEL LE TOÁSLVO Mus
Eáv to xMuTYo EvavEnc / MEns eívar tEdovo TÓTE da aváoUY XL
OL OLAXÓTIES TOY XATAYÚXTI XUL INC CUVTÑMONS
5 EXevyyoc cuvTÍDNONC
PyOuiTovtas tov OLaAxÓóxIN UTNV Oéo avapovis ÓtUY O XATAYÚMTIC
hertovOYEÍ, AMA N CUVIÑONON dev YONOLHOTOLEÍTCL, (YLA TAQADELY-
ua ÉTAV TÂTE OUIKOTÉS ), Ot GC BONGNOEL VOA eEXATTMSETE NV XOTA-
váwon evéoyeras Map’ GÀA AUTé n KONTO. THG OUVTHONONC MOÉTEL
VO ITAQAHELVEL HÂELOTN
TTEQUOTHÉPOVTAC TOV OLAHÔTEA ILE TV (POQÉ TOU QOAoyLOŸ Ba UELS-
OETE OTAÔLARÉ TV Geppoxçaota H Déom 7 etvar N mo xoûa Suvarm
QUOLLON
Edv dev yonowonoieite OÙÛTE H OUVTHONON OÙTE O KATAWÜKTNG (YLA.
TOQAOELYUO N OVOXNEVÍ EÍVAL ATEVEOYOMOMUÉVN), XUL OL dÚN OL
XÓQTEC AQÉTEL VA pELVOUY AVOLYTÉS AVTÓ TO YEYOVÓS Ba Bonbioet
оду aATOMQUY MLOAVUV OSLÓV TOV AQOXCÑOÚVIAL AXTÓ TA VIMAG
EXÍNTEOA VYQNOÍAS
EowTepIKOC QWTIONGC:
Aver otav avoiyete tv sOQTA TOU Yuyeiov war OßNVEL Отом
rheivere mv mopta [ow va AMÁLETE TO AUUXTÍQA, ATEVEOYOTOL-
ELOTE TNV CVOMEVÁ TLÉCOVIUS TO MOVUNÍ EvaRENC / MENG, HCL ÉTELTAA
ONOCUVOÉOTE TNV UNO TNV MOTA
Howta avotEte to TAAOTIXÓ ÁVILA TLÉTOVIAS TOOS TA XÓVO LE TO
бахтуМО 005 OTO XEVIPLXÓ OMIYATOA Táte TO XÉwuua Ва x*peua-
OTEL NOOC TA NÁTW NAL UMOQENTE VA APALQÉOTE NAL VA AVTIACTUOTÁ-
VETE TO haALTTÍOS (TOUS MUUITEÑOEC)
A Koivoi Adurtipec
Edv to yuyeio cag éye, dúo haumtipeg Ba xpéxer va YONOLIO-
NOLEÉTE TÚTO MULXTÍQOV 25 Watt (HÉYLOTN LOYÚC) ne UTTOSOYÍ El4
Ze xauía TEQMTTMON dev OU TOÉTEL VA YONOIMONOLEÍTE AOUITTHOEC
ahoyóvou (BA Er 9)
В Лорптпрос А
Eáv to yuyeío vac éyet éva hauxmoa YoNOLIONTOLÑOTE ÉVAY AÂOYÉ-
vov 25 watt (u€yiot toxic) O Nauztípas OU XOÉTEL VA YENOUO-
TOMOEL EÉvaL:
Osram Halolux T
Klar/Clear
E М vodoym
Méytom roxûs 25 watts
Nodvuepo xpoïévros: 64860 T (BA eux 10)
2 kavoviko! Aaurmmpec 25 W
Eix 9
|
EER TN
¡(a \ \
NE
fr =
y
1 Aaurrmpac adoyévou 25 W
Eux 10
KaTawüKTne
O RaTayPpuxring, mou @EPet tnv £vdeidy Ех + +),
eivart xatdäAAnAos yra nv wüên Tpopipov rai Sivet
бъуатотдта ano0fxevons xatewuypévov Tpopiuov
via peydAn xpovixi S1äpKera.
Karaguin Tpooiuov:
Tux VA HATAWVABOÜV TA TOÔQULA TOÉTEL VA TAQALELVOUY TOVAGXE-
OTov 24 does omv raTÓYVEN Hódiadixacía etvar us XÁTWOL:
Еду éye1 atoovvdebeí 0 XATAWÜKTNS HAL EÉvar Aderoc, Párte
TV TOIT xa apíute va NEQÄOOUV 3 OPEC YLA va TOMTOBETÑVETE
та TOÓMINA Mrélovras to XOVUXÍ YLA YONYORN YÚEN 24 mec
Tow NATAYÚÓEETE O BONONGETE TOV RATONPÓNIN VA YUYOGDEL
Yonyopétepa Edv o cvvvayequóds Ocpuoxpactas ouveyioe:
CUUPBOVAEVTEITE TO TQONYOUUEVO NEMÓNCULO YLA TOV JUVUYEQUÓ
Oepuoxpactas
2 Etvar mBavov ма пудов, о ovvayeQuée Bcouorpacitias sav
TONODETNOETE UEYGAN MOCÓTNTA PHÉCHOV TOOPIUOV Hall UE TA
HÔN UTAOYOVTIA Avté OuuBaiver Aôyw mc puxoñs aenons me
Bepuoxpaotas O ovvayeouós Ba oBíOEt aAVTÓNATA
o Ц pOGÍNOY
Fue сост COBEN Y wv TOOMÍLLWY, n DEQUOXOAOÉA OTO EOGWTEOL-
XÓ TOU RATAYÚXTN DEV AQÉTEL VA VAEOPaIVEL TOUS —18° C
H 0001.07 AUS mc Depuoxpactas vivetar ue mm Poñ0erx avtéua-
TOU UNYOAVLOUOŸ
Befauwv6eite ótt o guOuuotic Bepnonpaciag foloretat omy uecata
CB on
“Ouwc, (OwG HEQUXÉS POQÉE XOELUOTEL (Aôyo) EAAtoÜc EENEOLOUOŸ,
vyminc depuoxpacías dmwpattov, vuyvá aVOÍYULATO TÓQTES, XMT) VA
AMÓEETE TN QÚALLON TOV QVOLLOTÁ Beopoxpucías
Ze XEQLTTON MTOV ATÓ AABOS N CVOXEUÑ OTAMATÍOEL VA NELTOVOYEÍ
À vives Oiaxomm QEÚMATOC, AXONOVOÑOTE TU EEC Púptata:
e AMÑote TLC AÔQTES KAELOTÉS CE HGÔE TEOÛTTOWON
® TTpoorafvote va pdbete moon wea Ba SiapxéoEL n OuaxOT
MOG ERAVAAELTOVQYV CEL 1] GUOXEUR:
A) Eáv o xatayyúsmc etvar yeunátos xa 7 draxanú EEÚMATOG ÓLUO-
El MYÓTEQO AXÓ TOV YOÓVO TOV AVAMÉNHETAL OTIC “Teyvinés Tgo-
drivoaAmÉS” TA TOÓmua dev Oa you mabe Timo
B) Eáv o xatayyóxtnc dev etvar yenátos, n Bepuongacia Ba aven-
Bel zio YoNYOo(A Eádv v xáyoc dev éyet aLyídeL кора VA MWYVEL,
XOOYWQÑOTE ÓTWS AUQAXIÁVO (ONLLELO A)
P) Eóv n 0eguoxpacía éye avEndeí apxetá 0a nyjuet o JUVAYEO-
uóc depuoroadcías XAL N EVÖELEN Bepponpaociag Ba avaBuuBíver
Eoeíc 0a noÉTEL:
e Na ENÉYEETE ÓTL OL MÓDTEC ElVAL NhELOTÉC Edv dev ivan, da axoû-
VETE XUL TOY VVVAYEQUÓ TIC MÓVTEIC
e Na ENÉvEETE ÓTI DEV ÉYETE UNMTEQPOQTÁÓCEL TOV YYUyELO - XATAYYÓNXTA
UE HEYÄAMN HTOCÓTNTA MOÉCHWY TOOCÍLLWY
e Na EÑÉyEete ÓtI DEV éyeL VíVeL uÁTOLA OLANONÁ QEÚLCATOS HEYÓNNC
OLÁQUELUC
e Na ENÉYEETE ÓTL O YyeLo - XATOWÜKTNG ÖOUÄEVEL XAVOVLAC ®t OTL
dev éyeL yaháver Oa atEÉTEL VA AMTEVEQYOTOLÑVETE TOV VUVAYEO-
hÓ TÉCOVTAS TO RUTÓNMNAO NOVUTÍ
® Edv ouveyiCet, elvan TOMÓ mBave va uTdOYEL XÓTOLO TQSBIMUA
010 TROIOV ZvpPovievteite oe exelivn my mEQÍATWON to Exiomuo
Teyvixó ZéoBIC
Edv éxet apyíoet to Eetáywpa, XATAVAMÍNTE AJÉCUC TA TOÓQULA
Ñ HAYELOÉYTE TA XUL OTI CUVÉYELA TOTOVETÑOTE TA TAAL OTHV XA-
TAWVEN
Wuycio (2uvriipno
Wuyeio (Zuvrñpnon)
To wwyeio eivat xataokevaoptvo yia ti Srathpnon
потоу ка! фрёскоу троф1у. Н ECOTEPIKA Ocpyo-
Kpacia eivar aróAuta otadEpi Kai ouvenpeitar 5po-
CEPH AIO TOV PUXPO AEpa nov KUKAOPOpPEL.
Anompúyete va tTOTONETÍUETE TA TROPLUA OE AUEON ETAPN UE TOUS
EEQEQLOTHRES UTO TOW UEQOG TOV YWYELOV, YLATÍ LAOQEÍ VA MAYWÓ-
covv (BA em 11)
To cûomua duvautxis UEQOPVENS OLATMUEL TOM uANÚTEOA TA
TOÉPUUO, KQOTUIVEUS TO VAPAHTIQLOTAÉ TOUS VUX UEYGAO VOOVEXÉ
Otdomua Pix auté tO Ayo, TUMETE TA TOÔQUUA, DOTE VA иду уа-
COUV MV VYDAOÉA TOUS (AQUOGTWON, ANBAELX YOWUATOC) “Etor, Ba
dramondoúv extonc n aEía “ur TO ÁQWLA TU TOOMÍLOV
Meptxot TÉTOL jITOQEL VA ÉLOUV:
e “Eva tuñua via Enoá маи, фобока: Лауомиа Вау уси, Oa Éver
ETIONS XL ÉVA PÉATQO UYOGOÍAS TO OTOÍO BPonBdáeL aTNV OratÑONON
TIS UYOACÍUS OE VYMAA EXÍMEOOA XUL CUVETÓC TA POOÚTA NAL TA
NAYUVIXÓ CAS MOEURÓTEQA
e “Eva doyeto yúEnc Avrtó eítvar éva ¡dSavixó pégoc ya va aTOBN-
REVOETE PEAS, PAQL ROL TQO-UAYELOEREVL TOOPLUL
Xonoivec ZuuBouhée
14. My TOXOÔETE(TE péoa OTOV KATAYÜKTN AAUVOÏOYLA THÉ
AUTÁ TN OLGQOXELA HAS MTANCMÓC MEQLÓDOV WÜENS
: Mnv TONODETEÏTE Yio MTOWTN TOLÁ TOÓTINA OTOV HUTAYÚNTN
‚бела ов ОО On xatAYuYULÉVA
Po
$
do
Tao A
1 TuMEte tU TEÓMILA ahd 1 TOTOGETÑOTE TA VE doyEeía EQUNTIZÁ
uNELOMÉVEL MOOTOÚ TA NÓXETE pÉOA OTNV CUVITONON / XATÓNUEN
ir Li
{| Миу Вабете Ceotá tTOÓMPaA UECH OTOV KATAÜKTN
Deas
dd Toópua xa zotá zov éxouv buvatés puqwbiés, ATOQEÍ EXTN-
QEGUOUY TN HUQMÓLA “AL TNV YEÚON TOY áMOY TOOTÍLOV HOL
XOTWY AV dEV AUMTODNAEVTOÚV UE TOY OWOTÉ TOÔTO
=> > Y N ” ” ” x
A Anohovoñote tic OÖNYLES twv BiBMwv uoryeruns YLC VO OUVIN-
ondoúv TU TEOPLUU MEQLAUCTEDO
10
|
939858
e
9.9 3 3 9
MS
y
I
a
>»
=
(398300.
MH OPAZZETE
>
AAN
\
\
—
MH OPAZZETE
| J
Eux 11
Iporoú avaAdfete ororecBNIMOTE EPYaCiES ouvtñpn-
ong, RefarwOcite ÖtL EXxete Ayaler tn OUOKEUN ANNO
nv npida.
KI 00
© Mnv YONOILOTOIMNOETE OLVÉTVEURA Ñ OTULOMÁTOTE TOOTÓV xABA-
QLOLOÚ XOV VA MTEQLÉYEL OLVÓXVEVLA YIGTÍ UITOQEÉ VOL PAGYEL TIC
TAUOTILÉ HÉON
e XonotmozoLÑoTE YMAQÓ VEQÓ “AL OVÓOÉTEQO OGAMTOÚYL Y ÓLTTCV-
Oqaxixí oóda y.a va XaBaAPÍdETE TU EOMWTEQLXÓ XUL TO EEWTEQLÓ
tn OuOXEUNE TIOTÉ UN YONOLUOTOLELTE AXOOQQUAUVTEXÉ À OHÔVEC
Netavons
e Kadapíote Y paúon *VuaTOELÓY oydoa (ovpmunvetic) oto
Tow pÉQOS TOV YUYELOV, TOY AiVNTÑQA NAL TA AÁVO RAL RATW
avolyuata tov eEEdeptupoÚ he pía Poúdtoa 4 he mua NAEXTOLAY
oxoûra Me œutôv tov TOÔTO N ATÔOOON MC OVOXEUNE Ba NPertL-
wOEL xa 7 xatTAVÁMDON EVÉQYELAS Ba penOEÍ
e Tia va aANaALQÉOETE TO PÁNL Távw ATÓ TO VUYTÁN! TWY haAYaAVIXWY
(0€ HEQUÁ HOVTÉÑA OVO), пошта ал’ Ома PYÁrte TIC PAAVILEC
domMaArEtUc ÓNWE MuUlvETAL OTO OYÉDLO (Eux 13) “Orav da то Ea-
VUTOROVETÑOETE , PÁXTE TIC MhAVITES oMY dOYIXÁ TOUS OÉoN
Nepiodol un Xprione
Katá tic TEQLÓDOVS TOV dEV YONOLMONOLE(TE TN CUOYEVUÑ, TÁQTE TIC
NAQAXÁTAO MOOPUNAEELC:
e Byáxte tn ovoxeuf axé mv xofta
e AmMULOÉOTE ÓNA TA TOÓMULOL
e Kadapíote TO EOWTEPIXÓ XAL ÓN та ESAQTÁMATA
e Aqñjote poÁvoLYTN NV TÔOTA VOTE O AÉQAC VA HUXAOPOHEÉ OTO
ECWTEQUXÉ HAL VO ATOPÜÛYETE ÉTOL OUOGAQPEOTEG OUUÉE
Eux 13
Opiopéva mpofAñpata Acitoupyias ocpzilovrat GE G1ti£S MOU PNOPOUV £UKOAA va AuBouUv пр1у каЛёссте то
TexviKo E£pPis. TaparaAoúpe aroAovOnote TIS MaAPaKdTO OBNYIES:
AY2r
A)EZQTEPIKOZ POTIZMOS
1 O eowtegwxós Nauatípas
(n Ouvrionon dev hertoVOYEÍ)
e Hovoxevu dev eíva. ouvdedenÉN
e H ovoxevñ dev уе! evepyonombel
® Aev umdyeL QEBUA OTNV TOIT
® О Ahaumripog dev elvan naka BLÖWUE-
vog 1} €xet nael
® ZUVÖEOTE TN OUOXEUN OTNV KAQOXN QEÚ-
WATOS
e EveoyontoLÑOtE TNV
e EXéyEte то QUTÓMATO CÚSTNUA ACMA-
her
® D HÉÈTE A AVILMOATAOTÁCTE TO AUTON UE
évav RALVOÜOLO
B) ATIOAOZH
1 Hovoxeu dev Piel EnaQrdg
® Or aôptec dev Évouv xAcioër akd
® Avolyete ovyvd tv Tota
® О pv0piotic Oepuorpadías dev etvar
OTNV XaATÓXANAN Oéon
e TIoóopata TOTOVETÑONRAV TOÓMI]TOA
® КЛе{оте TIC MÓQTEC
e Mv avoívete ouyvá tnv TÓQTOA
e AMdEte tnv Béon tou qUBLIOTÁ ÓTMS
OITOLTE ÉTOLL
e Hovoxev 0a atodmoe1 TÁX XaAVOVIZÁ
ITequévete
2 Tatoógwa oto yuyeío TAYúvOUY
® О puBuotig Beguoxrpaociag dev eival
OTNV KATÓNANAN Вест
® Та тодфииа ебуси TOM LOVER OTIS OES
EEXEOLOUOŸ OTA TÉOW TOLY NATA
e AMáEte nv Oéon tOU qUBLLOTÁ ÓTMS
OJTOLTE (TOLL
® AGHOTE ÉVA UIXOÔ REVÉ
3 To uotéo dev OTAUuAtTÉEL VOA XELTOUOYEÍ
® О puBuiotric deouoxgacías dev elvan
OTNV xATGAMmAN Béon
e Hó0ta Aev éyei xheíoet xañá
e Avolyete ouyvá Tig TOQTES
e TIoóomata toxobemonxav tTOÓMIMO
® О cvunuxvarís ctvar Bocduuxos
e AMáEte mv Déon tou puôuiom dec
алое Сто,
e Kiciote xahá tnv TÓQTA
e Mv avotyete cuyvá TIC TÓQTES
e Hovoxevi 0a atodmoeL MÄAL XAVOVLXA
Meowuévete
e Kabagiote tov (GiaBdote to EMÁlaLO
YLO TO HAÜAOLOUO TOU OUUTUXVOT)
12
4 Ymdgyel veQO OT0 CUQTAQL TWV
Ao avirav
® Eyete Bake uÉCO OTO CUQTÁNOI NayaYvL-
né Eva rav vyod
® Auto elvan Quotohoyino
5 AyviCet TO EEOTEQUÓ TOLYOWLO
e Yndoyet vYmAÓ exinedo UYOUDÍAC OTO
dwudtio
® Auto etvar GUOALOAOYEXÉ Aevennoedle.
TNV ATÉÔOON TOU PUVELO - XATAYÚRTN
Г) NOPTEX
1 О лботес dev xAcivouv
* H voxsuN dev €yer ogiovuimBel
OWOTÉ
e OL môptes EXOUV KÄELOEL LE ÖUVALN
e “Eyete PáXet TOÓMIUA NTAQATÁVO AMÓ
TO EXLTOENTÓNEVO ÓNLO TOU QAPLOŸ
® Ou tÓQtEC OEV ÉyovY EVOUYOGLLLOTEL
OWOTÉ
® OQULOVTIIOTE OWOTÉ TNV OUOXEUN
e KXeívete Tic TÓQTES MIO ола
® TONODETMOTE XAVOVIXÉ TA TOÓMIO
e =avá — TQOCAQUÓVTE TIS
A) OOPYBOI
E) OAEX OI AYXNIEZ TOY IPOÍO-
NTOZ ANABOSZBHNOYN KAI HXEI
O EYNATEPMOS
® Н ovoxeu dev €yel ogllovniwBel
GWOTÉ
e Kóátt CTO ECMTEQLXÓ LMOQEÍ VA OOVELÏ-
TOL
e To xooióv das éyet ueyáxo TOÓBANLa
e OpiCovt.dote OMWOTÁ TNV CUOXEVÁ
e EXévEte ÓTL TA TEQLEYÓLEVA NAL TA QPÓNQLA
Elvar TOMTOVETNUÉVA coward
e Karéote to Extonuo Teyvixó EéoBic
1.PuByiorñç Bepyokpaciac.
Mmopei va sporaréoel ndmorovg Bopupoug dtav то céomua
CuvdOEDEL ATOCUVOEDEÍ
2.T0 vv0THA WÚENC.
To uépto yúEns zov tePtÉYEL ITOQEÍ VA TMOXAXNÉCEL Bopúbovs aa
XL AVTOÚS MOV NÁVEL UYQOÓ TOV TOÉYEL pÉOA GE OWAŸVES
Mxogef va tworahéve1 Oópupo xar / ehamoó THÁvTAYLA
voon
To vMxó TOU KONOIUOTOLEÏTAL ÉVEL TNV TÁCN VA AVEÓvEeL EXAMOÓS
TOUS BopúBouc, amMá povwver TÉXELA RAUL pELÓVEL THY RUTOVAADOY
EVÉOYELAG
>Avepioripec.
MTOQEL AEOLOTAOLANÉ VO AXOÚJETE TOUS AVELLOTÍDES VA AELTOVO-
yoúv Avtó dev wOoÉTEL VA OUS OTEVOYWOEL Ot avELLOTÍOES ола,
BonBo0Úv tOVY AÉDA VA XUYXÑOMOQEÍ TLO ATOTENECUATIAC
14
Mali pe tv ovorevy Ba xOÉNEL VA NÓÑPETE TA TAQANÓTO ÉYYOAPA:
* Odnvíes yoñonc
e Mia xápta eyyónuns “Guarantee Card”, иобб pe touc óvouc TIC
EVYÜMONG TUTOUÉVOUS AÉ KLUG
TA YAOTÉ OAUTÉ AOÉTEL TOVTA VA POLOXOVIAL OE ÉVA OMAÑÉS HÉQOC
Edv xouWoete mn OUOKEUN 7 NV UETABIBGOETE GE HATOLOY GAAOV
YoÑorn, PePaLwOEtte ót1 TA YUQTIÓ алла ба GUVODÉWOUV TN GUOXEUR
WUTE O XALVOÚYYLOS LOLOXTÍTINC VA EVNLEQMOEÍ VIGA TO TOOÏÔV
Npiv kaXkéoeTe TO Enionpo Teyvikó ZépBi
Arapéute tig odnyisg tov xoñom XUL AXONOVÓÑOTE TIC ounBovréc
NOV CAC divOVTAL Le mTOMÉC TEQLTIWOEIS OA UMTOQÉSETE VA EXTLUÑ-
OETE TO TROPANUA “UL ÉTOL VU. ATONPÚYETE VU HAÑÉCETE VIA EMLÓLOO-
Bwon ywoiz va yoeudtetau
ETO TTOONVOÏUEVO HÉQOS MOV ÉyEL TOV TÍTAO (Káti dev hertovOYEÍ)
NEQLÉYEL MOOTÁCELS VLA TO TL AQÉTEL VU EXEYYOEL THLV HAÑÉCETE VILA
emÓLÓQYUON Eáv, amoú drafávete TIC OÓNYÉEC, N OUOKEU HAL ла
dev OOUAEŸVEL OWOTÉ, XAÑÉOTE TO XOVILVÓTEPO Extonuo Teyvixó
Zéoprc
ZV TEQÛTTWON AVEU AÔYOU ETÉOREUMS, N ECV OL OONYÉES AUTOŸ TOU
EYXELQLÖLOU DEV ÉVOUV EPAQUOCTEÉ OMOTÁ, O YOÑOTIC 0a YOEWOEL
y. AvTÁV TNV ETLÓOLÓGO MON AXÓLN 1 AV HANÓTTETAL ОО ту EYYÚ-
non
Hoapoaxarovpe va OIVETE TOV TÜTO XAL TO VOŸUEQO TOU UOVIEAOU
TOV TAQOÏ6VTOS AuUTjV TNV TANQÇOPOOÉE UTOQEÎTE VA MY Poette сту
TLVAIHÉON UE TLC TEXVIKÉS TOOÔLYOAPÉS OTO EOWTEQUXRÉ INC GUOXEU-
Nc (ETO AQLOTEQÉ KOTW HÉQOC OTO TUÑUA TNS XATÓNUENC)
Service Kai avroXAe
MTOQELTE VA TA xQOUNDEUTELTE axd to Extonuo Teyvixé ZéoBic pas
EVNHEQWVOVIAS YLA:
Movtého:
AgiOnéc Igoiôvroc:
AvEuv aprdmos:
AUTEG OL WÄNQOPOLLEG Putoxovrar utTNV TIVAXÍda YAQAXTNQLOTÓY
AL OMV XÁBTA EYYÚNONS
Acá: GOTE Tie obmviec aopaieiag ov apy AUTOÚ TOU EYYELOLÓOLOV
O HATOGKEVAOTÉS OEV EivAL VTEVOUVOS VIA TA TOONAÑUCTA TOV
UTOQEÍ YA TOOXÚPOUY ATÓ TNV UN VMOTÁ YOBON Y AMÓ MEC ALTÍES
ANÓ AVTÉC TOU NABOCÍTOVITAL UTIC OONYÍES TOV YOÑOTN
+ fipocidoroinan
Mnv yonowoxoteíte tOV Puyeto-xataydxem сас ука VA axtOONAE Ú-
ETE EÜPAENTA AÉQLA Í VYQOÚ, TY, AVATIÑQEC UYOCEDÍOV, Beviivy ,
apa, AOETÓV
AIAZTAZEIZ ME THN AIAZTAZEIZ ME THN
HOPTA KAERTH HOPTA ANOIKTH
_— 595
Г —_—
7
7 0
|
не
u!
zz
ZZ |
696
e Avowtí xóota: TIpézet va vzdoyet pia axdotaon 56 yh PETAED THE CVOLEVHS KUL TOU TOTO
To ovomua yúEns vow povwong avrg tng cvoxevns dev zeoréyer CFCs rj HCFCs wc ovverompopá ot vaeQdomion TOV TEQLPÁXMOVIOS
C € H ovoxew avi axodoube( Tic aapaxéte oônytes mc Evourainns Kouvdmtas :
— 73/23 CEE Ttov 19/02/73 (oëônyta xauning TAONS) xat ETÓLEVWY TQOTOTOLÑOEWY
— 89/336 CEE tov 03/05/89 (oSmyía niextooNaYYNTXC OVLBATÓTTAS)XAL EXÓLEVOV TOOTOROLÍTEWY
ZTOIXEIA EYM®QNA ME TA MPOTYTIA “UNE”
ZK 25/10 F ($) 2К 29/10 Е (5)
SYNOAIKH MEIKTH XQPHTIKOTHTA 341 380
YYOZ “A” (mm) | 860 2 010
TAEH (V) 220 240 220 240
SYXNOTHTA (Hz) 50 50
IKANOTHTA KATAYYEHE (x106/24000) 9 9
KATANAAQEH PEYMATOE (W) 150 150
XPONOZ AYEHZHEZ OGEPMOKPAZIAZ (QPEX) 13 13
16

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement