Electrolux ZB13ER Instrukcja obsługi

Electrolux ZB13ER Instrukcja obsługi
PL
Odkurzacz
Instrukcja obsługi
2
Polski
Dziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux
ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ to bezprzewodowy, ręczny
odkurzacz przeznaczony do sprzątania lekkich i suchych
zanieczyszczeń w pomieszczeniach domowych. Aby
uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze stosowaćużywać
oryginalnych oryginalne akcesoriów akcesoria i części
zamiennych zamienne firmy Electrolux. Zostały one
zZaprojektowaneo je specjalnie do tego odkurzacza.
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
• Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie
elementy opisane w instrukcji obsługi odkurzacza
ERGORAPIDO™.
• Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
• Zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczący
środków bezpieczeństwa.
SPIS TREŚCI
Środki bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rozpakowanie odkurzacza i ładowanie akumulatora. . . . . 6
Czyszczenie filtrów i pojemnika na kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Czyszczenie wałka szczotki, kółek i węża . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Informacje dla użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Życzymy udanego użytkowania odkurzacza Electrolux
ERGORAPIDO™!
Środki bezpieczeństwa
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą świadome
związanych z tym zagrożeń.
• Odkurzacz ERGORAPIDO™ powinien powinny być
używanytkować wyłącznie przez osoby dorosłe i
tylko do odkurzania w warunkach domowych.
• Odkurzacz należy przechowywać w suchym
miejscu.
• Serwis i naprawy należy zlecać mogą być
wykonywane wyłącznie w autoryzowanym
serwisie firmy Electrolux.
• Przed rozpoczęciem odkurzania lub konserwacji
odkurzacza ERGORAPIDO™ należy odłączyć go od
ładowarki.
• Nie pozwalaćNależy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.
• Materiały opakowaniowe, takie jak torby
plastikowe, należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.
• Odkurzacz należy powinien być podłączanyyć do
źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Należy
sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z
napięciem podanym na tabliczce znamionowej
zasilacza.
• Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza
przeznaczonego do odkurzacza ERGORAPIDO™.
3
Nigdy nie należy używać odkurzacza:
• Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.
• Do odkurzania przedmiotów z ostrymi
krawędziami lub płynów.
• Do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli,
tlących się niedopałków itp.
• Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu,
cementu, mąki, gorącego lub zimnego popiołu.
• Nie wystawiać odkurzacza na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
• Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiej
temperatury.
• Akumulatora nie można rozbierać, zwierać ani kłaść
na metalowych powierzchniach.
• Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.
• Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzacz
jest włączony, a wałek się obraca.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może
skutkować poważnym zranieniem użytkownika lub
uszkodzeniem urządzenia. Uszkodzenia tego typu
nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zmniejszenia
pojemności akumulatora spowodowanego
procesem starzenia się lub jego użytkowaniem,
ponieważ żywotność akumulatora zależy od
intensywności i sposobu użycia.
4
1.
19.
2.
20.
23.
18.
4.
24.
3.
14.
25.
7.
6.
17.
5.
8.
11.
16.
10.
12.
15.
21.
9.
13.
22.
5
OPIS ODKURZACZA ERGORAPIDO™
1. Przycisk wł./wył.
2. Przycisk regulacji mocy
3. Przycisk wł./wył., jednostka ręczna
4. Uchwyt
5. Korpus
6. Śruba blokująca
7. Przycisk zwalniający, jednostka ręczna
8. Stacja ładująca, jednostka ścienna
9. Stacja ładująca, jednostka podłogowa
10. AdapterPrzejściówka
11. Filtr dokładny (filtr wewnętrzny)
12. Filtr wstępny (filtr zewnętrzny)
13. Przycisk zwalniający, pojemnik na kurz
14. Wskaźnik naładowania akumulatora, wersja z
akumulatorem litowym*
15. Pojemnik na kurz
16. Szczotka*
17. Ssawka szczelinowa*
18. Przycisk zwalniający wałek szczotki*
19. Pokrywa wałka szczotki*
20. Wałek szczotki
21. Przycisk funkcji BRUSHROLLCLEAN™*
22. Przednie oświetlenie ssawki*
23. Wskaźnik ładowania, wersja z akumulatorem NiMH*
24. Zaczep
25. Dodatkowe miejsce na umieszczenie ssawki
szczelinowej i szczotki
* Tylko niektóre modele
6
Rozpakowanie i montaż
1. Zamontować uchwyt, ostrożnie zakładając go na
korpus odkurzacza.
2. Zamocować uchwyt, dokręcając dołączoną śrubę blokującą. Użyć w
tym celu śrubokręta lub monety.
Ładowanie odkurzacza ERGORAPIDO™ Po umieszczeniu odkurzacza ERGORAPIDO™w stacji ładującej zacznie świecić
na pomarańczowa wskaźnik ładowania. Gdy odkurzacz ERGORAPIDO™ zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik
ładowania zacznie powoli migać (co minutę).
Stacja ładująca 1. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego i ustawić stację ładującą na
stabilnym, poziomym podłożu, z dala od źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci.
Na spodzie stacji ładującej znajduje się miejsce, w którym gdzie można nawinąć nadmiar przewodu.
W przypadku modelu ERGORAPIDO™ Lithium Plus liczba świecących się kontrolek LED informuje o stopniu naładowania
akumulatora. 3 kontrolki LED = akumulator w pełni naładowany. Czas ładowania całkowicie rozładowanego odkurzacza
ERGORAPIDO™ wynosi około: 16 godz. (model 12 V i 12 V BRC) lub 14 godz. (model 14,4 V) lub 4 godz. (model 18 V). W celu
zapewnienia lepszej wydajności akumulatora nieużywany odkurzacz ERGORAPIDO™ należy zawsze umieszczać w stacji ładującej.
A
B
Odkurzanie odkurzaczem ERGORAPIDO™ Aby uniknąć zarysowania
delikatnych podłóg i zapewnić maksymalną wydajność odkurzania, przed
jego rozpoczęciem należy sprawdzić, czy do kółek ssawki i wałka szczotki
nie przyczepiły się ostre przedmioty.
Na ścianie można zamontować jednostkę
ścienną. Należy odłączyć ją od jednostki
podłogowej. Należy upewnić się, że ściana
utrzyma ciężar odkurzacza ERGORAPIDO™.
Odkurzacz ERGORAPIDO™ włącza i wyłącza się za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. (A). W odkurzaczu ERGORAPIDO™
dostępne są dwa ustawienia mocy, które wybiera się za pomocą przycisku B. 1. Po włączeniu odkurzacz
ERGORAPIDO™ rozpoczyna pracę w trybie wyższej mocy. 2. Aby zmniejszyć głośność odkurzania i wydłużyć czas
pracy urządzenia, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk B w celu włączeniu trybu „cichej pracy”.
7
1
2
3
Odkurzanie mebli, foteli samochodowych itp. 1. Ssawkę szczelinową i małą szczotkę przechowuje się w stacji
ładującej (można je również umieścić na uchwycie). 2. Ssawka szczelinowa ułatwia odkurzanie trudno dostępnych
miejsc. Szczotki należy używać do usuwania kurzu. 3. Aby włączyć/wyłączyć jednostkę ręczną, należy nacisnąć przycisk
uruchamiania.
Odkurzacz ERGORAPIDO™ w wersjach 12 V BRC, 14,4 V i18 V jest wyposażony w funkcję BRUSHROLLCLEAN™, która
ułatwia oczyszczanie wałka szczotki z włosów i włókien. Zaleca się używanie tej funkcji raz w tygodniu. Aby uzyskać
najlepsze efekty, należy używać funkcji BRUSHROLLCLEAN™, gdy odkurzacz ERGORAPIDO™ jest w pełni naładowany.
1. Umieścić odkurzać ERGORAPIDO™ na twardym i równym podłożu. Nie używać funkcji BRUSHROLLCLEAN™ na dywanie. 2. Gdy odkurzacz jest włączony, nacisnąć stopą przycisk BRUSHROLLCLEAN™. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund, aby
usunąć zanieczyszczenia, a następnie zwolnić go. Procesowi temu towarzyszy zwiększony hałas – jest to normalne zjawisko. Jeśli na wałku szczotki pozostaną zanieczyszczenia, należy powtórzyć proces. Ze względów bezpieczeństwa funkcja czyszczenia
wałka szczotki wyłącza się automatycznie po upływie 30 sekund. W takim przypadku aby przywrócić działanie funkcji BRUSHROLLCLEAN™, należy umieścić odkurzacz ERGORAPIDO™ w stacji ładującej.
a)
b) *
*
c) c)
A
Należy pamiętać, że funkcja BRUSHROLLCLEAN™ może nieskutecznie nie
być w stanie usuwaćnąć grubszych grubsze nici, przewodów przewody lub
włókien włókna zaplątanych zaplątane w wałek szczotki. .
Opróżnianie pojemnika na kurz
a) Otworzyć pojemnik na kurz, naciskając
przycisk (A).
b) Wyjąć filtry, naciskając przyciski zwalniające*. Wyjąć
filtry, ciągając za uchwyty*.
* Tylko niektóre modele
c) Opróżnić pojemnik do kosza na śmieci. Nie wolno myć
pojemnika na kurz ani filtrów w zmywarce.
8
*
*
B
Wyciągnąć do oporu dźwignię (B), a następnie zwolnić ją, aby usunąć kurz z
filtra wewnętrznego. Powtórzyć te czynności pięciokrotnie.
Tylko niektóre modele
Czyszczenie filtrów (zalecanie przy co piątym opróżnianiu pojemnika).
Wyjąć oba filtry, naciskając przyciski zwalniające*. Wyjąć filtry, ciągając
za uchwyty*.
* Tylko niektóre modele
Rozdzielić filtry.
12
9
3
6
Dokładnie umyć części filtra ciepłą wodą bez dodatku detergentów
(filtrów nie wolno myć w zmywarce ani prać w pralce).
Wytrząsnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12
godzin. Przed ponownym umieszczeniem części filtra w odkurzaczu należy
upewnić się, że są one zupełnie suche.
Czyszczenie węża i kanału przepływu powietrza
Odłączyć wąż znajdujący się z tyłu ssawki od górnego połączenia. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które mogłyby
blokować przepływ powietrza w wężu i kanale przepływu powietrza, a następnie ponownie podłączyć wąż.
WAŻNE – CZYSZCZENIE FILTRÓW!
Aby zapewnić wysoką skuteczność odkurzania, należy regularnie czyścić filtry.
Czyszczenie kółek
Jeśli kółka wymagają czyszczenia lub doszło do ich zablokowania, należy je wymontować, podważając ostrożnie płaskim
śrubokrętem.
9
Kontrolki – prawidłowe działanie
Co oznacza to wskazanie
Co zrobić?
Wersja 18 V (akumulator Li-Ion):
3 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >75%.
OK
1-3 pomarańczowe kontrolki podczas pracy
2 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >25%.
OK
1 kontrolka = odkurzacz ERGORAPIDO™ wyłączy się za kilka minut.
Zakończyć odkurzanie i naładować odkurzacz
ERGORAPIDO™
Pomarańczowa kontrolka po umieszczeniu
odkurzacza w stacji ładującej
Urządzenie działa prawidłowo – trwa ładowanie odkurzacza
ERGORAPIDO™
OK
Pomarańczowa kontrolka miga co minutę po
umieszczeniu odkurzacza w stacji ładującej.
Urządzenie działa prawidłowo – odkurzacz ERGORAPIDO™ jest w
pełni naładowany.
Zaleca się, aby po użyciu odkurzacza
ERGORAPIDO™ umieszczać go w stacji
ładującej.
Kontrolki ostrzegawcze (tylko wersja z akumulatorem
Li-Ion)
Jaki wystąpił problem?
Co zrobić?
Pomarańczowa kontrolka miga i urządzenie
zatrzymuje się
Akumulator jest rozładowany
Naładować odkurzacz ERGORAPIDO™.
Miga czerwona kontrolka
Wałek szczotki jest zablokowany.
Wymontować wałek szczotki i wyczyścić go
ręcznie
Miga czerwona i pomarańczowa kontrolka, nie
działa funkcja BRUSHROLLCLEAN™ i wyłączone jest
przednie oświetlenie ssawki
Funkcja BRUSHROLLCLEAN™ była używana przez zbyt długi czas.
Umieścić odkurzacz ERGORAPIDO™ na 10 minut
w stacji ładującej, aby przywrócić działanie
funkcji.
Stale świeci się czerwona kontrolka i nastąpiło
wyłączenie odkurzacza ERGORAPIDO™
Odkurzacz ERGORAPIDO™ jest przegrzany
Oczyścić filtry. Sprawdzić, czy nie jest zatkany
wąż lub ssawka. Jeśli to nie rozwiąże problemu,
należy skontaktować się z serwisem.
UWAGA! Podczas normalnej pracy odkurzacza ERGORAPIDO™ z akumulatorem NiMH nie świeci się żadna kontrolka LED. Kontrolka LED świeci się tylko podczas ładowania.
10
Obsługa serwisowa i naprawy
Akcesoria i części zamiennie są dostępne w punktach sprzedaży, na
stronie www.electrolux.com/shop oraz w punktach serwisowych.
W przypadku razie uszkodzenia lub usterki odkurzacza ERGORAPIDO™,
należy oddać go do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux.
Jeśli przewód zasilający lub ładowarka są uszkodzone, należy ze
względów bezpieczeństwa zlecić ich wymianę producentowi urządzenia
lub przedstawicielowi serwisu bądź też innej osobie o podobnych
kwalifikacjach.
Informacje dla użytkownika
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
urządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.
Gwarancja nie obejmuje spadku wydajności akumulatora z upływem
czasu.1
Ten produkt zaprojektowano z myślą o poszanowaniu środowiska
naturalnego. Jego wszystkie plastikowe nadają się do ponownego
przetworzenia.
Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej www.
electrolux.com
Informujemy, że ten odkurzacz z zasilaniem akumulatorowym
przeznaczony do użytku domowego spełnia wymogi dyrektywy
zgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC), dyrektywy niskiego
napięcia (2006/95/EC) oraz dyrektywy oznakowania CE (93/68/EEC).
Wszystkie testy potwierdzające zgodność z dyrektywami zostały
wykonane przez niezależną instytucję badawczą.
11
Polski
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza,
że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów
na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
2198910-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement