Volta UT7770 Brugermanual

Volta UT7770 Brugermanual
DK
S
N
FIN
T77xx 02 05 01
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Tak, fordi du valgte en Volta Twintech-støvsuger. Med Twintech-teknologien kan støvsugeren bruges både med og uden en støvsugerpose.
•
Vil du gerne tømme støvsugeren sjældnere og have mindre støj under betjeningen?
Så sæt en støvsugerpose i maskinen, og brug støvsugeren med støvsugerposen.
•
Vil du gerne slippe for at bruge penge på støvsugerposer eller undgå besværet ved pludseligt at løbe tør for poser?
Så anbring blot støvbeholderen i støvsugeren, og brug støvsugeren uden støvsugerpose.
1a
1b
2
7
6
3
Med Volta Twintech-støvsugeren bestemmer du selv, hvad der passer dig bedst.
4
5
8b
8a
9b
9a
Al service og reparation skal udføres af et autoriseret Voltaservicecenter. Opbevar altid støvsugeren et tørt sted.
Tilbehør
1a
Støvbeholder
1b
2*
3*
4
5
6*
7a*
8
Støvpose
Teleskoprør
Forlængerrør (2)
Slangehåndtag + slange
Tæppe-/gulvmundstykke
Parketmundstykke
Turbomundstykke
Kombinationsmunds tykke
Inden start
(9.)
Støvsug aldrig
12
10
I våde områder.
I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
15
16
Skarpe genstande op.
Væske (dette kan forårsage alvorlig skade på
støvsugeren).
•
Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
•
Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
17
18
19
Brug af turbomundstykket
(kun på visse modeller) (7a.)
(19.) Sæt mundstykket på røret.
Bemærk: Brug ikke kraftig sugeeff ekt eller turbomundstykket
på skindtæpper, tæpper med lange frynser eller med luv på
over 15 mm. For at undgå at beskadige tæppet må
mundstykket ikke holdes stille, mens børsten roterer. Kør ikke
mundstykket over elektriske ledninger, og husk at slukke
støvsugeren umiddelbart efter brug.
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske ledninger
•
•
•
•
23
Hvis den medfølgende ledning beskadiges, skal
producenten, en servicerepræsentant eller tilsvarende
kvalificeret person udskifte den, så der ikke opstår farer.
Garantien dækker ikke beskadigelse af
støvsugerledningen.
Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af støvsugeren.
Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
1
25
24
35
30
33
32
31
26
29
28
27
Tæpper: Anvend tæppe-/gulvmundstykket med omskifteren i
stilling (17). Nedsæt sugeeff ekten på små tæpper.
Hårde gulve: Anvend tæppe-/gulvmundstykket med
omskifteren i stilling (18).
Trægulve: Anvend parketmundstykket (kun på visse modeller)
(6).
Særligt kombinationsmundstykke: Tag mundstykket ud af
tilbehørsrummet, og brug det til boghylder (med børsteenden
foldet ud) eller i sprækker og hjørner (med sprækkeenden) (8.)
Forsøg ikke at lukke dækslet med magt.
13
22
Anvend mundstykkerne som følger:
Uden en støvbeholder/støvsugerpose (dette kan forårsage
skade på støvsugeren). Der er monteret en
sikkerhedsanordning, som forhindrer, at dækslet lukkes
uden en støvbeholder/støvsugerpose.
•
•
14
20
Kontrollér, at støvbeholderen/støvsugerposen og
motorfiltret er anbragt korrekt.
Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på låsen for
at udløse slangen).
(11.) Sæt forlængerrøret eller teleskoprøret (kun på visse
modeller) i håndtaget til slangen og gulvmundstykket
(du skal dreje og hive for at skille dem ad igen).
(12.) Træk ledningen ud, og sæt den i stikkontakten.
Støvsugeren har et integreret ledningsoptræk. Træd
på pedalen for at rulle ledningen ind (hold i stikket for
at undgå at blive ramt).
(13.) Start støvsugeren ved at dreje på knappen til
regulering af sugeeff ekten.
(13./14.) Indstil sugeeff ekten ved hjælp af knappen til
regulering sugeeff ekten på støvsugeren eller på
slangehåndtaget.
(15.) En praktisk parkeringsfunktion (som også minimerer
risikoen for at anrette skade) gør det hele meget
nemmere, når man holder pause under støvsugningen.
(16.) Parkeringsfunktionen gør det nemmere at fl ytte og
opbevare støvsugeren.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn), hvis fysiske, sansemæssige eller mentale
evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og
viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet
eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
Støvsugeren er dobbeltisoleret og kræver ingen
jordforbindelse. Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege
med apparatet.
11
21b
(10.)
Sikkerhedsforanstaltninger
•
•
•
21a
36
34
37
VEDLIGEHOLDELSE (MODEL UDEN STØVSUGERPOSE)
ANBEFALEDE FILTRE:
TØMNING AF STØVBEHOLDER
Motorfilter: Menalux F9001
Brug aldrig støvsugeren, uden at støvbeholderen er isat.
Mikrofilter: Menalux F1800
Støvbeholderen skal tømmes, hvis vinduet på støvbeholderen skifter til rød,
når støvsugeren kører for fuld kraft med mundstykket løftet fra gulvet.
Ikke-vaskbart HEPA-filter: Menalux F1800H
Rengøring af slange og mundstykke
21
Fjern støvbeholderen fra støvsugeren.
22
Fjern filtersættet fra støvbeholderen ved at trække den ud
den vej, som ikonet angiver.
23
Tøm støvbeholderen.
24
Hver gang du tømmer støvbeholderen, skal de to filtre i
støvbeholderens låg kontrolleres og renses.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke, slange, rør eller
filtre og støvsugerposen tilstoppes. I disse tilfælde skal der slukkes
for stikkontakten i 20-30 minutter, så støvsugeren kan køle af.
Fjern blokeringen, og/eller udskift filtrene og støvsugerposen, og
start igen.
22
Sæt filteret tilbage i støvbeholderen.
(33.) Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre rør og slange.
21
Sæt støvbeholderen tilbage i støvsugeren.
(34.) Man kan måske også fj erne tilstopningen i slangen ved at
trykke på den. Men pas på, hvis tilstopningen skyldes glas
eller nåle, der er kommet i klemme i slangen.
Rengøring af rør og slange
VEDLIGEHOLDELSE (MODEL MED STØVSUGERPOSE)
UDSKIFTNING AF STØVSUGERPOSEN
Bemærk: Garantien dækker ikke skader på slangen, der forårsages
af rengøring.
Støvsugerposen skal senest udskiftes, når indikatoren er helt rød.
Aflæses med mundstykket løftet (20).
1
Åbn dækslet.
2
Fjern poseholderen (21b).
3
Træk i papstykket for at tage støvsugerposen ud af rillerne.
Rengøring af gulvmundstykket
(35.) Rens tæppe-/gulvmundstykket ofte, så sugeeff ekten ikke
nedsættes. Det gøres nemmest med slangehåndtaget.
Rengøring af turbomundstykket (kun på visse modeller)
Dermed lukkes støvsugerposen automatisk af, så støv ikke kan
trænge ud af posen (25).
4
(36.) Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen, og fj ern
sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe dem af med en saks.
Brug slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.
Isæt en ny støvsugerpose ved at skubbe papstykket helt i bund i
rillerne i holderen, indtil du kan mærke, at det klikker på plads.
(37.) Åbn renselemmen, hvis turbomundstykket ikke fungerer, og fj
ern eventuelle genstande, der forhindrer, at turbinen roterer frit.
Monter holderen igen, og luk dækslet. (26)
Anbefalet støvsugerpose
Fejlfinding
T197/S-bag® er den godkendte støvsugerpose til din Volta-støvsuger.
Støvsugeren starter ikke
Udskiftning af motorfilteret
Dette bør gøres ved hver 10. tømning af støvbeholderen eller ved
hver 10. udskiftning af støvsugerposen.
1
Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
2
Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.
3
Kontroller, om der er gået en sikring.
1.
Åbn dækslet.
2.
Fjern det gamle filter (28).
Støvsugeren stopper
3.
Sæt et nyt filter i, og luk dækslet.
1
Kontrollér, om støvbeholderen/støvsugerposen er fyldt.
Udskiftning af mikrofi lteret og det ikke-vaskbare
HEPA-filter*
2
Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
3
Er filtrene tilstoppede?
Filteret skal altid udskiftes med nye filtre. De kan ikke vaskes. Dette
bør gøres ved hver 10. tømning af støvbeholderen eller ved hver
10. udskiftning af støvsugerposen.
Der er kommet vand i støvsugeren
1.
Åbn og fj ern dækslet (28 - 29).
Motoren skal udskiftes på et autoriseret Volta-serviceværksted.
Skader på motoren pga. vandindtrængen dækkes ikke af
garantien.
2.
Fjern filteret, og isæt et nye som vist på billedet (30 - 32).
Forbrugerinformation
Vigtigt: sæt først den nederste del af filterrammen på og dernæst
den nederste del. Kontroller, at forseglingen er anbragt korrekt.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga.
forkert brug eller manipulation af apparatet.
Rengøring af det vaskbare HEPA-filter*
1.
Åbn og fj ern dækslet, og fj ern derefter filteret (28 - 29).
2.
Skyl indersiden (den snavsede side) i varmt vand fra hanen.
(31.) Bank på filterrammen for at fj erne overskydende vand.
Gentag fire gange, og lad derefter filteret tørre. Bemærk:
Brug ikke rengøringsmidler, og undgå at berøre filterets
skrøbelige overfl ade.
3.
Ved designet af dette produkt er der taget hensyn til miljøet. Alle
plasticdele er mærket med henblik på genbrug. Der er fl ere
oplysninger på vores websted: www.electrolux.com
Støvsugerposer og tilbehør!
Hvis du mangler støvsugerposer, filtre eller andet tilbehør
(mundstykker, rør, ekstra tilbehør) til din støvsuger og har svært
ved at finde det så ring til vores kundeservice (nummeret findes i
garantifolderen) eller besøg vor web-shop på www. electrolux.dk
Sæt filter og dæksel på plads igen som vist (30 - 32).
Vigtigt: sæt først den nederste del af filterrammen på og dernæst
den nederste del. Kontroller, at forseglingen er anbragt korrekt.
2
* Kun på visse modeller
Tack för att du har valt en Volta Twintech-dammsugare. Twintech-tekniken innebär att maskinen kan användas såväl med som utan dammpåse.
•
Vill du tömma dammbehållaren mer sällan och att dammsugaren låter mindre när den används?
Sätt i en dammpåse och använd den som en påsdammsugare.
•
Vill du spara pengar och inte lägga ut dem på dammpåsar som kan ta slut?
Sätt bara i dammbehållaren och använd den som en påslös dammsugare.
Med dammsugaren Volta Twintech kan du bestämma vilken variant du vill använda.
•
Tillbehör
1a
Dammbehållare
1b
Dammsugarpåse
2*
Teleskoprör
3*
Förlängningsrör (2)
4
Slanghandtag + slang
5
Matt-/golvmunstycke
6*
Parkettmunstycke
All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat
Volta-servicecenter. Förvara alltid dammsugaren på en torr plats.
Innan du börjar
(9) Kontrollera att dammbehållaren/dammpåsen och motorfiltret
sitter på plats.
(10) För in slangen i maskinen Sätt i slangen tills haken klickar
fast (tryck in haken för att lossa slangen).
7a* Turbomunstycke
8
(11) Montera förlängningsrören eller teleskopröret (bara på vissa
modeller) på slanghandtaget och golvmunstycket (när du vill
ta bort dem igen vrider du och drar isär).
Kombimunstycke
Säkerhetsföreskrifter
(12) Dra ut sladden och sätt i den i vägguttaget. Det finns en
inbyggd inbyggt sladdvinda i dammsugaren. Tryck på
fotpedalen för att dra in sladden (håll i kontakten så den inte
träff ar dig).
Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt känsel, nedsatt fysisk eller mental
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har
fått handledning eller instruktioner för hur apparaten används av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
(13) Starta dammsugaren genom att vrida på strömknappen.
(13./14) Justera sugeff ekten med strömknappen på dammsugaren
eller med sugkontrollen på slanghandtaget.
Dammsugaren har dubbel isolering och behöver inte jordas. Barn
måste passas så att de inte leker med apparaten.
(15) Ett praktiskt parkeringsläge (och samtidigt en
ryggbesparande egenskap) som underlättar vid paus i
städningen.
Dammsug aldrig:
•
I våtutrymmen.
•
Nära lättantändlig gas, m.m.
•
Utan dammbehållare/dammpåse (det kan skada
dammsugaren). En säkerhetsanordning på dammsugaren gör
att det inte går att stänga luckan utan
dammbehållare/dammpåse.
(16) Parkeringsläge som underlättar förfl yttning och förvaring av
dammsugaren.
Använd munstyckena så här:
Mattor: Använd matt-/golvmunsstycket med pedalen i läge (17).
För små mattor kan du minska sugeff ekten.
Försök inte tvinga igen luckan.
•
Vassa föremål.
•
Vätskor (vätska kan allvarligt skada maskinen).
•
Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller liknande.
•
Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl eller aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn – skador
som inte omfattas av dammsugarens garanti.
Golv: Använd matt-/golvmunsstycket med pedalen i läge (18).
Trägolv: Använd parkettmunstycket (bara på vissa modeller) (6)
Särskilt kombimunstycke: Ta loss munstycket från tillbehörsdockan
och använd det till bokhyllor (genom att vika ut borsten), skarvar
och hörn (med fogmunstycket) (8)
Använda turbomunstycket (bara på vissa modeller) (7a.)
(19) Montera munstycket på röret.
Att tänka på när det gäller elsladden:
•
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person
så att fara kan undvikas. Skador på dammsugarens sladd
omfattas inte av garantin.
•
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person
så att fara kan undvikas. Skador på dammsugarens sladd
omfattas inte av garantin.
•
Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
•
Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före underhåll
eller rengöring av dammsugaren.
Kontrollera regelbundet att sladden är i oskadat skick.
Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
Obs! Använd inte motor- eller turbomunstycket på skinnfällar
eller mattor med långa mattfransar eller en luddhöjd över 15 mm.
För att undvika skador på mattan ska du inte låta munstycket stå
stilla medan borsten rullar. Kör inte över elkablar och stäng av
dammsugaren omedelbart efter användning.
UNDERHÅLL (PÅSLÖS VERSION)
TA BORT INNEHÅLLET I DAMMBEHÅLLAREN
Använd aldrig dammsugaren utan att dammbehållaren är i.
Om indikatorfönstret visar rött när dammsugaren går på maxnivå
och munstycket lyfts från golvet, måste dammbehållaren tömmas.
21
3
Ta bort dammbehållaren från dammsugaren.
22 Ta bort filtren från dammbehållaren på det sätt som visas på bilden.
Rengöra slang och munstycke
23
Töm dammbehållaren.
24
Varje gång du tömmer dammbehållaren bör du kontrollera
och rengöra de två filtrena i dammbehållarens lucka.
22
Sätt tillbaka filtrena i dammbehållaren.
21
Sätt tillbaka dammbehållaren i dammsugaren.
Dammsugaren stannar automatiskt om munstycket, röret, slangen
eller filtren och dammsugarpåsen blir igentäppta. I så fall ska du
dra ut sladden ur vägguttaget och låta dammsugaren svalna i
20–30 minuter. Avlägsna det som täpper till och/eller byt ut
filtren och dammsugarpåsen. Starta sedan dammsugaren igen.
Rengöra rör och slang
UNDERHÅLL (VERSION MED PÅSE)
(33) Rensa rör och slang med hjälp av rensband eller liknande.
BYTA DAMMPÅSE
(34) Det kan också gå att ta bort hindret genom att klämma på
slangen. Var dock försiktig om det finns risk för att glas eller
nålar har fastnat i slangen.
Dammpåsen ska bytas senast när indikatorfönstret är helt rött. Läs
av med munstycket upplyft från underlaget (20).
1
Öppna luckan.
2
Ta bort påshållaren (21b).
3
Ta ut dammpåsen ur spåren genom att dra i kartongskivan.
Obs! Skador som uppkommit vid rengöring av slangar täcks ej av
dammsugarens garanti.
Rengöra matt-/golvmunstycke
Dammpåsen försluts då automatiskt så att damm inte läcker
ur påsen (25).
4
(35) Matt-/golvmunstycket bör rengöras ofta så att sugeff ekten
inte försämras. Det är enklast att rengöra munstycket med
slanghandtaget.
Sätt i en ny dammpåse genom att skjuta kartongskivan längst
in i spåren i hållaren tills den ”klickar” på plats.
Rengöra turbomunstycke (bara på vissa modeller)
Sätt tillbaka hållaren och stäng luckan. (26)
(36) Ta bort munstycket från dammsugaren och avlägsna trådar
och liknande som fastnat genom att klippa av dem med en
sax. Använd slanghandtaget för att rengöra munstycket.
Rekommenderade dammpåsar
T197 / S-bag® är den godkända dammpåsen för Volta-dammsugare.
Byta motorfilter
Bör göras vid var tionde tömning av dammbehållaren eller var
tionde gång dammpåsen byts ut.
(37) Om turbomunstycket slutar fungera öppnar du
rengöringslocket och tar bort eventuella föremål som hindrar
turbinen från att rotera fritt.
1.
Öppna luckan.
Felsökning
2.
Lyft ur det gamla filtret (28).
3.
Sätt i ett nytt filter och stäng locket.
Dammsugaren startar inte
Byte av mikrofilter och icke tvättbara HEPA-filter *
Filtren ska alltid bytas mot nya, och de kan inte tvättas eller
rengöras. Bör göras vid var tionde tömning av dammbehållaren
eller var tionde gång dammpåsen byts ut.
1
Kontrollera att sladden är ansluten till vägguttaget.
2
Kontrollera att stickpropp och sladd är i oskadat skick.
3
Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
1.
Öppna och ta bort locket (28, 29).
1
Kontrollera att dammbehållaren/dammpåsen inte är full.
2.
Ta bort filtret och byt ut det mot ett nytt enligt bilden (30,
32).
2
Är det stopp i munstycke, rör eller slang?
3
Har filtren täppts till?
Rengöra tvättbart HEPA-filter *
Vatten har kommit in i dammsugaren
1.
Öppna och lyft bort locket och ta sedan bort filtret (28, 29).
Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Volta-servicecenter.
2.
Skölj filtrets insida (den smutsiga sidan) i varmt vatten. (31)
Slå på filterramen för att skaka av vattnet. Upprepa detta
fyra gånger och låt filtret torka. Obs! Använd inte
rengöringsmedel och undvik att vidröra den känsliga
filterytan.
Motorskador som orsakats av vatteninträngning täcks inte av
dammsugarens garanti.
3.
Konsumentinformation
Volta ansvarar inte för skador som uppstått i samband med
olämplig användning eller vårdslös hantering av enheten.
Sätt tillbaka det torra filtret och locket enligt bilden (30, 32).
Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla plastdetaljer är
märkta för återvinning. Mer information finns på vår webbsida:
www.electrolux.com
Sätt först in den nedre delen av filterramen och sedan den övre.
Kontrollera att tätningen sitter på plats.
REKOMMENDERADE FILTER:
Dammsugarpåsar och tillbehör!
Motorfilter: Menalux F9001
Om du behöver dammsugarpåsar, filter eller andra tillbehör
(munstycken, rör, extra tillbehör) till din nya dammsugare och har
svårigheter att hitta dessa - vänligen ring vår kundtjänst (nummer
finns i garanti foldern) eller besök vår web shop på www.electrolux.se
Mikrofilter: Menalux F1800
Inte tvättbart HEPA-filter: Menalux F1800H
4
* Bara på vissa modelle
Takk for at du har valgt en støvsuger av typen Volta Twintech. Twintech-teknologien gjør at apparatet kan brukes med eller uten støvpose.
•
Vil du tømme støv fra støvsugeren sjeldnere og ha mindre støy når du støvsuger?
Sett i en støvpose, og bruk apparatet som en støvsuger med pose.
•
Vil du spare penger på å ikke bruke støvposer og ikke gå tom for dem?
Bare sett støvbeholderen inn i apparatet og bruk det uten støvpose.
Med støvsugeren Volta Twintech kan du velge hva som passer best for deg.
Før du starter
Tilbehør
1a
Støvbeholder
1b
Støvpose
2
Teleskoprør*
3
Forlengelsesrør* (2.)
4
Slangehåndtak + slange
5
Munnstykke for teppe / harde gulv
6
Parkettmunnstykke*
7
Turbomunnstykke*
8
Kombimunnstykke
(9.) Kontroller at støvbeholderen/støvposen og motorfilteret er
montert.
(10.) Sett inn slangen slik at den låses med et klikk (slangen løsnes
ved å trykke på låsen).
(11.) Fest forlengelsesrøret eller teleskoprøret (bare på bestemte
modeller) på slangehåndtaket og gulvmunnstykket (delene
tas fra hverandre igjen ved å vri og dra).
(12.) Trekk ut ledningen, og sett støpselet i en stikkontakt.
Støvsugeren har innebygd ledningsopprulling. Ledningen
rulles inn igjen ved å trykke på pedalen (hold i støpselet for å
unngå at det kastes hardt frem og tilbake).
(13.) Støvsugeren startes ved å dreie strømknappen.
(13./14.) Juster sugestyrken ved hjelp av strømknappen på
støvsugeren eller sugekontrollen på slangehåndtaket.
Forholdsregler
Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende
erfaring eller kunnskap, med mindre de under tilsyn av en
ansvarlig person får opplæring i bruk av apparatet.
(15.) En praktisk parkeringsfunksjon gjør det lettere å ta en pause
under støvsugingen (og reduserer faren for skader).
(16.) Parkeringsfunksjonen gjør det også lettere å bære
støvsugeren og sette den til oppbevaring.
Støvsugeren er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Pass på at
barn ikke får anledning til å leke med apparatet.
Bruk munnstykket slik:
Harde gulv: Bruk munnstykket for tepper / harde gulv med spaken
i riktig stilling (17.). Med børstene ute.
Bruk aldri støvsugeren i følgende tilfeller:
•
I våte områder.
•
Nær brennbare gasser osv.
•
Uten en støvbeholder/støvpose (dette kan skade støvsugeren).
Det er montert en sikkerhetsinnretning som gjør at dekselet
ikke kan lukkes uten støvbeholder/støvpose.
Tepper: Bruk munnstykket for tepper / harde gulv med spaken i
riktig stilling (18.). Med børstene inne. Reduser sugestyrken for
små tepper.
Tregulv: Bruk munnstykket for harde gulv (bare enkelte modeller, 6.).
Lite kombimunnstykke: Ta munnstykket av tilbehørsenheten, og
bruk det på bokhyller (fell ut børsteenden) eller fuger og hjørner
(med fugeenden) (8.).
Forsøk ikke å lukke dekselet med makt.
•
Skarpe objekter.
•
Væske (dette kan føre til alvorlig skade på støvsugeren).
•
Varm eller kald aske, tente sigarettstumper osv. Fint støv fra
f.eks. murpuss, betong, gips, mel eller aske.
•
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren
Bruke turbomunnstykket
(bare enkelte modeller) (7.).
(19.) Fest munnstykket på røret.
Merk: Bruk ikke turbomunnstykket på skinnfeller eller på tepper
med lange frynser eller en dybde på over 15 mm. For å unngå
skade på teppet må munnstykket holdes i bevegelse mens børsten
roterer. Ikke før munnstykket over elektriske ledninger, og slå
støvsugeren av umiddelbart etter bruk.
– skade som ikke dekkes av garantien.
Forholdsregler for strømledningen:
•
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut hos
produsenten, hos et autorisert servicesenter eller av
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Skade på
støvsugerledningen dekkes ikke av garantien.
VEDLIKEHOLD (UTEN STØVPOSE)
•
Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømledningen.
FJERNE INNHOLDET I STØVBEHOLDEREN
•
Trekk støpselet ut av stikkontakten før støvsugeren rengjøres
eller vedlikeholdes.
Bruk aldri støvsugeren uten at støvbeholderen er montert.
•
Kontroller regelmessig at ledningen ikke er skadet. Bruk aldri
støvsugeren hvis strømledningen er skadet.
Støvbeholderen må tømmes hvis sugeeffekt-indikatoren endres til rødt
når støvsugeren er på full styrke og munnstykket er løftet fra gulvet.
21
Ta støvbeholderen ut av støvsugeren.
All service og reparasjon må utføres av et autorisert Volta-servicesenter.
22
Ta filtersettet ut av støvbeholderen som vist ved ikonet.
Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted.
23
Fjern innholdet i støvbeholderen.
24
Hver gang du tømmer støvbeholderen, må du kontrollere og
5
filtre og støvpose blir tilstoppet. Trekk da støpselet ut av
stikkontakten og la støvsugeren avkjøles i 20–30 minutter. Fjern
tilstoppingen, og/eller skift ut filtre og støvpose, og slå på
støvsugeren igjen.
rengjøre de to filtrene i lokket på støvbeholderen.
25
Sett filtersettet på plass igjen i støvbeholderen.
26
Sett støvbeholderen på plass igjen i støvsugeren.
VEDLIKEHOLD (MED STØVPOSE)
Rengjøre rør og slange
SKIFTE STØVPOSE
(33.) Bruk en renselist e.l. til å rense rørene og slangen.
Støvposen må skiftes ut senest når indikatorvinduet er helt rødt.
Avleses med munnstykket løftet (20).
1
Åpne dekselet.
2
Ta ut støvposeholderen(21b).
3
Ta tak i papphåndtaket og dra støvposen ut av sporene.
(34.) Det kan også være mulig å fjerne blokkeringen i slangen ved
å klemme på den. Vær imidlertid forsiktig i tilfelle
tilstoppingen skyldes glass, nåler e.l.
Merk: Garantien dekker ikke skade som oppstår på slangen ved
rengjøring.
Støvposen lukkes automatisk, slik at det ikke drysser støv ut
av den (25).
4
Rengjøre gulvmunnstykket
Sett inn en ny støvpose ved å skyve papphåndtaket helt inn i
sporene i holderen til du føler et "klikk".
(35.) For å unngå tap av sugestyrke bør du rengjøre munnstykket
for teppe / hardt gulv ofte. Den enkleste måten å rengjøre
det på er ved å bruke slangehåndtaket.
Sett på plass holderen og lukk dekselet. (26)
Rengjøre turbomunnstykket (bare enkelte modeller)
Anbefalt støvpose
(36.) Koble munnstykket fra støvsugerrøret, og fjern tråder osv.
som er viklet inn, ved å klippe dem vekk med en saks. Rengjør
munnstykket med slangehåndtaket.
T197 / S-bag® er den anbefalte støvposen for Volta-støvsugeren din.
Skifte ut motorfilteret
(37.) Hvis turbomunnstykket slutter å virke, åpner du
rengjøringslokket og fjerner det som måtte hindre turbinen i
å rotere fritt.
Bør gjøres for hver 10. tømming av støvbeholderen eller hver 10.
utskifting av støvposen.
1.
Åpne dekselet.
2.
Ta ut det gamle filteret (28).
Feilsøking
3.
Sett inn et nytt filter og lukk dekselet.
Støvsugeren starter ikke
Utskifting av mikrofilteret og det ikke-vaskbare HEPAfilteret*
1
Kontroller at støpselet er satt inn i stikkontakten.
2
Kontroller at støpselet og ledningen ikke er skadet.
Filteret må alltid skiftes ut med nye, og kan ikke vaskes. Bør gjøres
for hver 10. tømming av støvbeholderen eller hver 10. utskifting
av støvposen.
3
Kontroller at ingen sikringer er gått.
1.
Åpne og ta av dekselet (28, 29).
2.
Ta ut filteret, og sett i et nytt, som vist i illustrasjonen (30, 32).
Støvsugeren stanser
Viktig: Trykk på nedre del av filterrammen først og deretter øvre
del. Kontroller at forseglingen er på plass.
Åpne og ta av dekselet, og ta deretter ut filteret (28, 29).
2.
Skyll den siden av filteret som vender innover (den skitne
siden), i varmt vann fra springen. (31) Gi filterrammen et lett
slag for å fjerne vannet. Gjenta fire ganger, og la filteret
tørke. Merk: Ikke bruk rengjøringsmiddel, og ikke berør den
fine filteroverflaten.
3.
Kontroller om støvbeholderen/støvposen er full.
2
Er munnstykket, røret eller slangen tilstoppet?
3
Er filtrene tilstoppet?
Det har kommet vann i støvsugeren
Motoren må skiftes ut på et autorisert Volta-service-senter. Skade
på motoren som er forårsaket av vann, dekkes ikke av garantien.
Rengjøre det vaskbare HEPA-filteret *
1.
1
Forbrukerinformasjon
Volta fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av
feil bruk av apparatet eller eksperimentering med apparatet.
Produktet er utformet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
merket som resirkulerbare. Nærmere opplysninger finner du på
vårt webområde: www.electrolux.com eller www.electrolux.no
Sett på plass filteret og dekselet, som vist (30, 32).
Støvsugerposer og tilbehør!
Viktig: Trykk på nedre del av filterrammen først og deretter øvre
del. Kontroller at forseglingen er på plass.
Hvis du trenger støvsugerposer, filter eller annet tilbehør
(munnstykker, rør, ekstra tilbehør) til din nye støvsuger, og du har
problemer med å finne dette, kan du ringe vårt kundesenter
(nummeret finnes i garantifolderen) eller besøke vår
internettbutikk på www.electrolux.no
ANBEFALTE FILTRE:
Motorfilter: Menalux F9001
Mikrofilter: Menalux F1800
Ikke-vaskbart HEPA-filter: Menalux F1800H
Rengjøre slangen og munnstykket
Støvsugeren stanser automatisk hvis munnstykke, rør, slange eller
6
* Bare enkelte modeller
Kiitos, että olet valinnut Volta Twintech -pölynimurin. Twintech-tekniikan ansiosta imuria voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman pölypussia.
•
Haluatko harvemmat tyhjennysvälit ja hiljaisemman käyttöäänen?
Aseta pölypussi koneeseen ja käytä konetta pussillisena imurina.
•
Haluatko säästää rahaa luopumalla pölypussien käytöstä tai käyttää imuria ilman niitä?
Aseta vain pölysäiliö koneeseen ja käytä konetta pussittomana imurina.
Kun sinulla on Volta Twintech -pölynimuri, voit itse päättää, kumpi tapa tuntuu sopivammalta.
Varusteet
1a
Pölysäiliö
1b
Pölypussi
2*
Teleskooppiputki
3*
Jatkoputki (2)
4
Letkun kahva ja letku
5
Matto-lattiasuutin
6*
Lattiasuutin
Ennen aloitusta
(9.) Tarkista, että pölysäiliö/pölypussi ja moottorin suodatin ovat paikallaan.
(10.) Kiinnitä letku niin, että kiinnikkeet napsahtavat paikalleen
(irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
(11.) Kiinnitä jatkovarsi tai teleskooppivarsi (vain tietyissä
malleissa) letkun kahvaan ja lattiasuuttimeen (voit irrottaa ne
kääntämällä ja vetämällä).
(12.) Vedä johto ulos ja kiinnitä se pistokkeeseen. Pölynimurissa on
sisäinen johtokelain. Kelaa johto sisään painamalla
jalkapoljinta (pidä kiinni pistotulpasta, jottei se osu sinuun).
7a* Turbosuutin
8
Suutin-harjayhdistelmä
(13.) Voit käynnistää imurin kääntämällä virtakatkaisijaa.
Turvaohjeet
(13./14.) Säädä imutehoa siirtämällä imurissa olevaa
imutehonsäädintä tai letkun kahvan imutehonsäädintä.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
ovat alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö le antanut heille ohjeita
laitteen käytöstä tai valvo heidän laitteen käyttöään.
(15.) Käytännöllinen kiinnitystoiminto helpottaa tauon pitämistä
siivotessa ja vähentää selkäsäryn vaaraa.
(16.) Kiinnitystoiminnon ansiosta pölynimuri on helposti
siirrettävissä ja varastoitavissa.
Imurissa on kaksoiseristys, eikä imuria tarvitse maadoittaa. Pidä
huoli siitä, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
Käytä suuttimia seuraavasti:
Matot: Käytä lattia/mattosuutinta vivun ollessa asennossa (17).
Vähennä imutehoa imuroidessasi pieniä mattoja.
Älä koskaan imuroi:
•
Märissä tiloissa.
•
Syttyvien kaasujen jne lähellä.
•
Ilman pölysäiliötä/pölypussia (se voi vahingoittaa imuria).
Turvalaite estää kantta sulkeutumasta, jos imurissa ei ole
pölysäiliötä/pölypussia.
Kovat lattiat: Käytä lattia/mattosuutinta vivun ollessa asennossa (18).
Puulattiat: Käytä lattiasuutinta (vain tietyt mallit, 6).
Suutin-harjayhdistelmä: Irrota suutin varustelokerosta ja käytä
sitä kirjahyllyissä (kääntämällä esiin harjapää) tai ahtaissa tiloissa
ja nurkissa (rakosuuttimella) (8.)
Älä yritä sulkea kantta väkisin.
Turbosuuttimen käyttö (vain tietyt mallit) (7a)
•
Teräviä esineitä.
•
Nesteitä (ne voivat vahingoittaa laitetta).
(19.) Kiinnitä suutin putkeen.
•
Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen pätkiä jne.
•
Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden erityisen
hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä. Edellä olevien
ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia
moottorivaurioita - joita takuu ei korvaa.
Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella eläintaljoja tai mattoja,
joissa on pitkiä hapsuja tai joiden nukka on yli 15 millimetrin
paksuista. Älä pidä suutinta paikallaan harjan pyöriessä, jotta
matto ei vahingoitu. Älä vedä suutinta virtajohtojen yli. Katkaise
imurista virta välittömästi käytön jälkeen.
Sähköjohdon turvaohjeet:
HOITO (PUSSITON KÄYTTÖ)
•
PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai
muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen
välttämiseksi.
Älä koskaan käytä pölynimuria ilman pölysäiliötä.
Pölysäiliö on tyhjennettävä, jos pölymäärän ilmaisin muuttuu
punaiseksi, kun pölynimuria käytetään täydellä teholla ja suutin
on nostettu irti lattiasta.
Imurin sähköjohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
•
Älä vedä tai nosta imuria johdosta.
•
Irrota pistoke pistorasiasta ennen imurin puhdistus- tai
huoltotoimia.
21
Poista pölysäiliö imurista.
Tarkista johto säännöllisesti. Älä käytä pölynimuria, jos johto
on vahingoittunut.
22
Poista suodatinsarja pölysäiliöstä kuvan osoittamalla tavalla.
23
Tyhjennä pölysäiliö.
24
Tarkista ja puhdista pölysäiliön kannessa sijaitsevat kaksi
suodatinta jokaisen pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä.
22
Aseta suodatinsarja takaisin pölysäiliöön.
21
Aseta pölysäiliö takaisin imuriin.
•
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun
Volta-huoltoliikkeen tehtäväksi.
Säilytä imuria aina kuivassa paikassa.
7
HOITO (PUSSILLINEN KÄYTTÖ)
Putkien ja letkun puhdistus
UUSI PÖLYPUSSI
(33.) Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa välinettä putkien ja
letkun puhdistuksessa.
Pölypussi on vaihdettava, kun pölymäärän ilmaisin muuttuu
kokonaan punaiseksi. Tarkista ilmaisin suutin ylösnostettuna (20).
(34.) Voit myös yrittää poistaa esteen letkusta puristamalla letkua.
Ole kuitenkin varovainen, jos tukos johtuu letkun sisällä
olevasta lasinpalasta tai neulasta.
1
Avaa kansi.
2
Poista pölypussin pidike (21b).
3
Poista pölypussi vetämällä pahvikahva ulos urista.
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Pölypussi sulkeutuu automaattisesti, eikä pölyä pääse
vuotamaan ulos pussista (25).
Lattiasuuttimen puhdistus
4
(35.) Imuteho säilyy hyvänä, kun puhdistat matto-lattiasuuttimen
säännöllisesti. Puhdistus sujuu parhaiten letkun kahvalla.
Aseta uusi pölypussi paikalleen työntämällä pahvikahvaa
pidikkeen uriin, kunnes tunnet "napsahduksen".
Turbosuuttimen puhdistus (vain tietyt mallit)
Aseta pidike takaisin paikalleen ja sulje kansi. (26)
(36.) Irrota suutin imurin letkusta ja poista suuttimeen kiertyneet
langat ja muut roskat leikkaamalla ne pois saksilla. Puhdistus
sujuu parhaiten letkun kahvalla.
Pölypussisuositus
Volta-pölynimuriisi suositellaan T197- tai S-bag®-pölypusseja.
Moottorin suodattimen vaihtaminen
(37.) Jos turbosuutin lakkaa toimimasta, avaa puhdistuskansi ja
poista esineet, jotka estävät turbiinia pyörimästä vapaasti.
Vaihdettava joka 10. pölysäiliön tyhjennyksen tai joka 10.
pölypussin vaihdon yhteydessä.
Vianetsintä
1.
Avaa kansi.
2.
Poista vanha suodatin (28.).
Pölynimuri ei käynnisty
3.
Aseta uusi suodatin paikoilleen ja sulje kansi.
1
Tarkista, että johto on kytketty pistorasiaan.
2
Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vioittuneet.
3
Tarkista sulakkeet.
Mikrosuodattimen tai kertakäyttöisen HEPAsuodattimen vaihtaminen *
Pölynimuri pysähtyy
Suodattimet on aina uusittava, eikä niitä voi pestä.
Suodatin on aina uusittava, eikä sitä voi pestä. Vaihdettava joka
10. pölysäiliön tyhjennyksen tai joka 10. pölypussin vaihdon
yhteydessä.
1
Tarkista, onko pölysäiliö/pölypussi täynnä.
2
Onko suutin, putki tai letku tukossa?
3
Ovatko suodattimet tukossa?
1.
Avaa ja irrota kansi (28., 29.).
Pölynimuriin on joutunut vettä
2.
Poista vanha suodatin ja vaihda tilalle uusi suodatin kuvan
mukaisesti (30., 32.).
Moottori on vaihdettava valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä.
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat veden joutumisesta
moottoriin.
Tärkeää: napsauta suodattimen kehyksen alaosa paikoilleen
ennen yläosan kiinnittämistä. Tarkista, että tiiviste on paikallaan.
Kuluttajaneuvonta
Pestävän HEPA-suodattimen puhdistaminen *
1.
Avaa ja irrota kansi ja poista sen jälkeen suodatin (28., 29.).
2.
Huuhdo suodattimen sisäpuoli (likainen puoli) lämpimällä
vesijohtovedellä. (31.) Poista ylimääräinen vesi napauttamalla
suodattimen kehystä. Toista neljästi ja anna suodattimen
kuivua. Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita äläkä kosketa
suodatinpintaa.
3.
Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä
muutoksista.
Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä.
Lisätietoja on Electroluxin kotisivulla osoitteessa
www.electrolux.com.
Laita suodatin ja kansi paikalleen kuvan mukaisesti (30., 32.).
Tärkeää: napsauta suodattimen kehyksen alaosa paikoilleen
ennen yläosan kiinnittämistä. Tarkista, että tiiviste on paikallaan.
SUODATINSUOSITUKSET:
Moottorin suodatin: Menalux F9001
Mikrosuodatin: Menalux F1800
HEPA-suodatin, ei pesunkestävä: Menalux F1800H
Letkun ja suuttimen puhdistus
Imuri pysähtyy automaattisesti, jos suuttimessa, putkessa, letkussa,
suodattimissa tai pölypussissa on tukkeuma. Kytke silloin imuri irti
sähköverkosta ja anna sen jäähtyä 20–30 minuuttia. Poista
tukkeumat ja/tai vaihda suodattimet sekä pölypussi ja käynnistä
imuri sitten uudelleen.
8
* Vain tietyt mallit.
Dansk:
Norsk
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med
til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at
dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.
Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For næærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Svenska:
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Suomi:
Symboli
joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, ettää tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
T77xx 02 05 01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement