Electrolux ERB3223 User manual

Electrolux ERB3223 User manual
køle - fryseskab
BRUGSANVISNING
ERB 3223
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
2222 332-22
DK
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smaeklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende børn
ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør laese dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
Generelle sikkerhedsoplysninger
•
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
•
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
•
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-tilførsel-sledningen.
•
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
•
•
•
Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
•
Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
Anvendelse
•
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
•
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
•
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
•
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstaendigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
•
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
•
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
laengere tid.
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må
ikkebenyttes inden i et køleskab, medmindre
de er godkendt til dette formål af
producenten.
Service/reparation
•
•
2
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
Installation
•
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
•
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
•
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
Miljøbeskyttelse
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket
med symbolet
, kan genbruges.
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Brug - Indvendig rengøring - Betjeningspanel - Funktion - Temperaturindstilling - . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hurting nedfrysning - Temperatur-alarmlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Brug - Nedfrysning af friske madvarer - Opbevaring af frosne madvarer - Optøning - . . . . . . . . . . . . .
Tilberedning af isterninger - Funktion - Temperaturindstilling - Afkøling af fødevarer . . . . . . . . . . . . . . .5
Brug -Flytbare hylder - Placering af dørhyider og drinkbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Råd - Råd Køl af friske fødevarer - Råd vedrørende nedfrysning - Råd vedrørende dybfrysning . . . . .7
Vedligeholdelse - Periodisk rengøring - Periodisk stilstand - Indvendig belysning - Afrimning . . . . . .8
Hvis noget ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tekniske data - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Installation - Placering - Hyldestop - Bageste afstandsstykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Installation - Omhœngsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3
BRUG
Omhængsling af dør
Indvendig rengøring
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
Betjeningspanel
max
ALARM
SUPER
A
B C D
min
ON
max
min
ON
E
A - Temperatur-alarmlampe
B - N/S kontakt
F
G
F - Kontrollampe
G - Termostatknap
C - Kontrollampe for el-tilslutning
D - Kontrollampe
E - Termostatknap temperaturundstilling
Funktion
Stikket sættes i stikkontakten. Kontrollampen (D)
tænder. Termostatknappen (E) drejes med uret forbi
positionen “■” (stop).
Hurtig nedfrysning
Tryk på N/S-knappen (C) for at opnå lynfrysning.
Signallampen for lynfrysning (B) begynder nu at
lyse.
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
Temperaturindstilling
Temperatur-alarmlampe (A)
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
Temperatur-alarmlampen tændes automatisk, når
temperaturen i fryseren stiger over en bestemt
værdi, der kan forhindre en tilfredsstillende
langtidsopbevaring. Det er helt normalt, at
temperatur-alarmlampen forbliver tændt i en kort
periode, når fryseren tilsluttes for første gang.
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
•
Hvor ofte døren åbnes.
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
En mellemindstilling vil som regel være mest
passende.
4
Den vil forblive tændt, indtil den optimale temperatur
for opbevaring af frosne madvarer er nået.
Hvis alarmlampen forbliver tændt i mere end to
dage, og døren har været korrekt lukket, er det
nødvendigt at tilkalde service.
Før nogen form for indgreb påbegyndes, skal skabets
strømtilførsel afbrydes.
Udfør nedenstående handlinger for at omhængsle
døren:
1. ventilationsgitteret (D), som er placeret i et
gribesæde, tages af.
2. fjern det nederste hængsel (E), ved at skrue de
fæsteskruer af.
3. den underste dør tages af, idet den trækkes ud af
det midterste hængsel.
4. afmonter det midterste hængsel (H).
5. aftag den øverste dør, idet den trækkes af den
øverste tap (G).
6. den øverste tap (G) skrues af og monteres igen på
den modsatte side.
7. fjern de to propper på skabets døre (hvis
forudsete) således at borehullerne, hvor
hængslernes tapper skal sættes i, frigøres.
Propperne skal sættes i hullerne på den modsatte
side, hvorefter den øverste dør monteres.
8. det midterste hængsel monteres på modsatte side.
9. monter den nederste dør.
10.ved hjælp af en 10-mm’ skruenøgle, skrues
hængslets tap (E) af og genmonteres på den
modsatte side af samme hængsel.
11.monter det nederste hængsel (E) på modsatte side
ved hjælp af de skruer, der før blev skruet af. Fjern
borehuls-beskyttelsen (F) på ventilationsgitteret
(D), ved at trykke i pilens retning, hvorefter den
monteres på den modsatte side.
12.monter ventilationsgitteret (D), der skal trykkes på
plads så der lyder et klik.
13.Håndtagene tages af og fastgøres på den
modsatte side.Plastpropperne på den modsatte
side af håndtagene gennemhulles med en syl. De
frie huller afdækkes med plastpropperne, som
findes i pakken med tilbehør.
Man indvirker på det midterste hængsel (H), for at
liniere dørene. De reguleres horisontalt, ved hjælp af
et værktøj, efter at de to skruer er blevet løsnet (se
figuren).
E
E
F
F
F
D
F
G
H
Bemærk:
Når dørene er blevet omhængslet, skal det
kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at
tætningslisten slutter helt tæt til skabet. Hvis
temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan
det forekomme, at tætningsllsten ikke ligger helt tæt
ind til skabet. Efter en vis tid vil tætningslisten
automatisk slutte helt tæt. Men hvis De ønsker at
fremskynde denne proces, kan De opvarme
tætningslisten med en hårtørrer.
13
INSTALLATION
Nedfrysning af friske madvarer
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal den
minimale ventilation være som vist på fig..
100 mm
Placering
NB: Sørg for, at ventilationsåbninger ikke
blokeres.
A
B
15 mm
Placering af skapet uden et overhængende
køkkenelement (se Fig. B)
15 mm
Placering af skabet under et overhængende
køkkenelement (se Fig. A)
Det 4-stjernede
fryseskab er beregnet til
nedfrysning af ferske madvarer og til opbevaring af is
og dybfrosne varer.
Hvis fryseren allerede har været i drift i et stykke tid,
skal man trykke på N/S-knappen mindst 12 timer, før
madvarerne placeres i fryseren for at sikre et bedre
resultat.
De madvarer, der skal fryses, skal anbringes i det
særlige rum som vist på billedet.
For at kunne nedfryse den mængde, der er angivet
på oversigten, skal madvarerne placeres i direkte
kontakt med kølefladerne. Hvis madvarerne
nedfryses i kurvene, formindskes den maksimale
mængde en lille smule.
NP008
Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets
sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant
(vandret).
Opbevaring af frosne madvarer
Hyldestop
A
Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det
muligt at blokere hylderne i forbindelse med
transport.
Gør følgende for at fjerne hyldestoppene:
Løft den bageste del af hylden og pres den i pilens
retning, indtil den frigøres. Fjern herefter stoppene.
B
Når der tændes for fryseren første gang eller efter en
længere stilstand, skal man trykke på N/S-knappen
og derefter vente i mindst to timer, før de madvarer,
der skal opbevares, sættes ind. Man kan nu trykke
på knappen én gang til. Man behøver ikke at vente i
to timer, hvis fryseren allerede har været i drift.
Derefter drejes termostatknappen tilbage til normal
igen. Hvis De har brug for at opbevare store
mængder madvarer, kan alle skuffer og kurve tages
ud, og madvarerne kan anbringes direkte på
hylderne. Der må ikke anbringes mere end den
tilladte mængde
som er angivet på siden
øverst i apparatet (alt efter model)
Vigtigt
I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld
(eksempelvis som følge af strømsvigt), som følge
af tidsrummet for afbrydelse er længere end
tidsrummet for temperaturforøgelse, er det
nødvendigt at tilberede og spise madvarerne
straks. Alternativt er det muligt at tilberede og
herefter nedfryse madvarerne igen (når de er
afkølede).
Bageste afstandsstykker
I posen med det skriftlige materiale finder De to
afstandsstykker, som skal monteres på de to
hjørner af toppladen bag på skabet.
Dette gøres ved at skrue skruerne ud, placere
afstandsstykkerne under skruehovederne, og til
sidst skrue skruerne fast igen.
Optøning
D594
De frosne eller dybfrosne levnedsmidler bør optøs
inden brug, idet de bedst optøs i køleskabet eller alt
efter den tid, der er til rådighed, ved stuetemperatur.
Små stykker kan koges i frossen tilstand. Kogetiden
forlænges naturligvis herved.
Funktion
Stikket sættes i stikkontakten. Kontrollampen (F)
tænder. Termostatknappen (G) drejes med uret forbi
positionen “■” (stop).
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
•
Hvor ofte døren åbnes.
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
En mellemindstilling vil som regel være mest
passende.
Vigtigt
Hvis termostatknappen er sat på højeste indstilling
samtidig med at rumtemperaturen er høj, og der er
mange madvarer i køleskabet, kan det medføre at
kompressoren går hele tiden. I sådan et tilfælde vil
der danne sig rim på køleskabets bagvæg. Afrimning
kan ske ved at termostatknappen bliver sat på en
lavere indstilling (højere temperatur), således at den
automatiske afrimning kan virke. Dette vil samtidig
medføre et lavere strømforburg.
Afkøling af fødevarer
Man opnår den bedst mulige ydeevne på følgende
måde:
undlad at stille varm mad eller dampende væsker i
køleskabet;
tildæk fødevarerne eller pak dem ind, især hvis de
har en stærk smag;
anbring fødevarerne således, at luften kan cirkulere
frit rundt om dem.
Tilberedning af isterninger
12
Der medfølger isterningebakker, som kan fyldes med
vand og stilles ind i fryserummet. Isterningerne kan
tages ud ved kort at holde isterningebakken under
løbende vand. Der bør ikke anvendes
metalgenstande til at tage isterningerne ud af
bakken med.
5
Flytbare hylder
GARANTI
Køleskabet har flere indvendige spor, så
hyldehøjden kan justeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de forreste halve
hylder placeres over de bageste.
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet “Service”
D338
Placering af dørhylder
For at tillade bedst mulig placering af emballager af
forskellige størrelser, kan dørhylderne og
drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.
Ved justering gøres følgende:
Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er
helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede
højde.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
•
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Reparation
Udpakning
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
Telefon
70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
Private bestilles
hos nærmeste forhandler
eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
6
11
TEKNISKE DATA
RÅD
Køleskab nettokapacitet
215
Køl af friske fødevarer
Fryseskabets nettokapacitet
79
For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest
hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.
•
Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og
lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares
på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra
fryseren, da det kan forårsage frysesår på
huden.
•
Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og
opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af
køleskabet.
Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte
madvarers emballage, således at
opbevaringstiden kan kontrolleres.
•
Symbolerne på skufferne viser forskellige typer
madvarer som kan dybfryses.
Tallene viser lagringstiden i måneder for de
forskellige typer madvarer. Om det er den øvre
eller nedre lagringstid der skal benyttes, er
afhængig af madens kvalitet og dens behandling
før indfrysning.
•
Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke
lægges i fryseren, da flasken (eller anden
beholder) kan sprænge.
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
0,756
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
276
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
25
Mål (mm)
Højde
1750
Bredde
600
Dybde
625
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
El-tilslutning
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
10
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket
), hvis stikkontakten kun er
for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
Smør og ost: Bør lægges i en speciel lutttæt
beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer
for at udelukke så megen luft som muligt.
Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i
køleskabets dør.
Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt):
Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i
bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen,
hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød
kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 12 døgn.
For at begrænse bakterievæksten i varm mad under
kølingsperioden, er det bedre at stille mindre
portioner mad til nedkøling i køleskabet end på
køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da
køleskabet er termostatstyret. Maden skal først
tildækkes, når den er nedkølet.
De bør kontrollere, at de dybfrosne madvarer er
blevet opbevaret korrekt i forretningen.
•
De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer
transporteres så hurtigt som muligt fra
forretningen til Deres fryser.
Råd vedrørende nedfrysning
•
Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være
åben i længere tid end højst nødvendigt.
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
•
Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
•
Den holdbarhedsdato, som er angivet på
emballagen, må ikke overskrides.
Den maksimale mængde madvarer, som kan
nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet.
Mængden bør ikke overskrides.
•
De bør kun nedfryse helt ferske og nøje rengjorte
madvarer af førsteklasses kvalitet.
•
Madvarerne bør nedfryses i små portioner, dels
fordi de nedfryses hurtigere, og dels fordi man på
et senere tidspunkt bedre kan udvælge den
mængde, man skal bruge, og optø den hurtigere.
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
•
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie
eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.
•
Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de
berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en
temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
•
Magre madvarer har længere holdbarhedstid end
fede.
•
Nedsœtter holdbarhedstiden.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallatøren opsætte en HFI-afbryder.
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
•
•
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
Råd vedrørende dybfrysning
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
7
1. Stil termostatknappen på «■», eller træk
stikproppen ud af stikkontakten.
VEDLIGEHOLDELSE
Før hvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
Regelmæssig rengøring
Vigtig
Mange af de specifikke rengøringsmidler til
køkkenoverflader, indeholder kemiske agenser
som kan angribe/beskadige dette apparats
plastikkomponenter. Det anbefales derfor
udelukkende at rengøre dette apparats eksterne
beklædning med varmt vand, som indeholder en
lille mængde almindeligt opvaskemiddel.
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden;
vedligeholdelse og efterfølgende påfyldning må
derfor kun udføres af autoriserede teknikere
Periodisk stilstand
Når skabet ikke skal anvendes i længere tid,
afbrydes det på følgende måde:
•
Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.
•
Alle madvarer tages ud af skabet.
•
Skabet afrimes, og de indvendige flader og
tilbehør rengøres.
Døren skal stå åben for at sikre en god luftcirkulation
i skabet og dermed undgå, at der dannes
ubehagelig lugt.
Anvend aldrig metalgenstande til rengøring af
apparatet, da det kan blive beskadiget.
Afvask jævnligt apparatet indvendigt med lunkent
vand tilsat håndopvaskemiddel eller køleskabsrens,
som kan rekvireres hos forhandleren eller ved
henvendelse til service.
Kondensatoren og kompressoren på skabets
bagside bør rengøres med en børste eller en
støvsuger for at forøge varmeafgivelsen og dermed
nedsætte strømforbruget.
2. Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af
fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og læg dem
på et koldt sted.
3. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen
som vist på billedet, således at smeltevandet kan
løbe ned i en skål, som De har placeret under.
4. Når afrimningen er færdig, tørres rummet
grundigt.
5. Termostatknappen stilles på den ønskede
indstilling, eller stikproppen stikkes igen i
stikkontakten.
6. Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer
lægges tilbage i fryseskabet.
Vigtigt
Der må aldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige
skader på skabet.
Indvendig belysning
Der må ikke anvendes mekaniske apparater eller
kunstige midler til at fremskynde madvarernes
optøningsproces, bortse fra de metoder, som
producenterne angiver på emballagen;
Hvis der opstår behov for at udskifte lysets pære, skal
man trykke på den bagerste krog og samtidig skyde
dækslet i pilens retning.
En temperaturstgning i de frosne madvarer
under afrimningen kan forkorte
opbevaringstiden.
D068
Giv agt:
Pæren skal erstattes med én med samme styrke
(maksimalstyrken er vist på lyssprederen).
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Skulle der i løbet af årene forekomme en
driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv
forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.
Afrimning
Ved åbning af døren tændes den indvendige
belysning ikke
Køleskabet
Det rimlag, der opstår på indersiden af køleskabet,
afrimes automatisk med jævne mellemrum.
Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand ,
løber ned i opfangsskålen på bagsiden af køleskabet
og fordamper der.
Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis
strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.
Ingen køleydelse
Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen
indstillet korrekt?
Vi anbefaler, at afløbshullet for smeltevand, der
befinder sig i midten af renden for smeltevand,
rengøres med jævne mellemrum.
Vibrationer eller generende støj
Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg
eller møbler?
Ved opringning til Deres nærmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse og
det serienummer, som De kan finde på
typeskiltet (i fryseskabets indvendige venstre
side forneden). Dette bidrager til hurtigere
afhjælpning af driftsforstyrrelsen og
fremskaffelse af materiale.
Kompressor kører konstant
Er temperaturindstillingen for høj?
Fryseskab
Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4
mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er
ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage
madvarerne ud.
Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal
fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende
måde:
8
D037
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement