Electrolux ER7425D Uživatelský manuál

Electrolux ER7425D Uživatelský manuál
HıtŒ-Fagyasztó szekrény / Ch∏odziarko - zamra˝arka / Chladniãka s mrazákem
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í Ë ÁÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔË·Ó‡
MÙ
ÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUKCJA OBS¸UGI
NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ
ïéãéÑàãúçàä-åéêéáàãúçàä
ER 7425 D
HU
PL
CZ
2222 300-59
RU
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK
Nagyon fontos, hogy a készülékkel együtt ezt a kis könyvecskét is megŒrizze hisz egy esetlegesen
felmerülŒ problémánál segítségére lehet! Amennyiben a készüléket eladja, vagy egy másik személyhez
szállítja, gondoskodjék arról, hogy e kis könyvecske is mellékelve legyen, hogy az új tulajdonos is
tájékozódhasson a gép mıködésérŒl és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekrŒl!
Ezek a figyelmeztetések az Ön és a többi személy biztonsága érdekében készültek, ezért kérjük Önt, hogy
igen figyelmesen olvassa el ezeket még a készülék üzembehelyezése és használatba vétele elŒtt!
Általános biztonsági szabályok
Szervíz / Javítás
•
•
Az elektromos háztartási készülék üzembe
helyezéséhez szükséges valamennyi módosítást
csak az arra illetékes szakember végezheti el.
•
Amennyiben beavatkozás válik szükségessé,
forduljon valamelyik javítószervízhez és kérjen
eredeti cserealkatrészt!
•
Amennyiben szükségessé válik a készülék
javítása, azt ne kísérelje meg Ön! Ha a javítást
nem hozzáértŒ személy végzi, az a berendezés
károsodását okozhatja. Forduljon az Önhöz
legközelebb található javítószervizhez és
kizárólag eredeti alkatrészt igényeljen!
•
Ez a készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember
végezheti.
Ez a készülék oly módon lett megtervezve, hogy
azt felnŒttek használják. Gyerekeknek nem
szabad megengedni, hogy a szabályozó
részekhez nyúljanak vagy, hogy a készülékkel
játszanak.
•
Veszélyes a készülék jellemzŒin változtatni vagy
bármiféle módosítást végezni rajta.
•
MielŒtt bármilyen tisztításba, vagy karbantartásba
kezdene (pl. izzólámpa - mellyel a készülék el van
látva - cseréje), húzza ki a konnektorból a dugót!
•
Ez a készülék nehéz. Végezze óvatosan a
mozgatását.
•
Ha a jégkrémeket a készülékbŒl való azonnali
kivétel után fogyasztja, égési sérüléseket
okozhatnak.
•
Legyen igen óvatos a készülék mozgatásakor,
nehogy a folyadék kiszivárgáshoz vezetŒ
sérülést okozzon a hıtŒkörben.
Használat
•
A készüléket nem szabad radiátor vagy
gáztızhely közelében elhelyezni.
•
A készülék üzembe helyezésekor bizonyosodjék
meg arról, hogy az nem a tápvezetéken áll!
•
Kerülje, hogy a készülék hosszú idŒn keresztül
napsugárzásnak legyen kitéve.
•
•
A készülék hátsó részén biztosítani kell a levegŒ
megfelelŒ keringését és kerülni kell a hıtŒkör
bármilyen sérülését.
•
Csak a fagyasztónak (nem a bútorba illeszthetŒ
készülékeknek) a legideálisabb elhelyezést a
pincében vagy alagsorban lehet biztosítani.
Az optimális mıködéshez legmegfelelŒbb
szobahŒmérséklet + 18°C és +43°C között (T
kategória); +18°C és +38°C között (ST
kategória); + 16°C és +32°C között (N kategória);
+ 10°C és +32°C között (SN kategória). Az Ön
készülékének kategóriája az adattáblán van
feltüntetve.
•
2
Figyelmeztetés: ha a szobahŒmérséklet nincs a
készülék kategóriájára megjelölt határokon belül,
a következŒ útmutatásokat kell betartani: amikor
a környezeti hŒmérséklet a minimális szint alá
csökken, a fagyasztó rekeszben a tárolási
hŒmérséklet nem biztosított; ezért ajánlatos a
fagyasztott ételt mielŒbb elfogyasztani.
Ne használjon más elektromos készülékeket
(például fagylaltkészítŒ gépet) a
hıtŒkészülékben, hacsak a gyártó azt jóvá nem
hagyta erre a célra.
•
A háztartási hıtŒszekrények és/vagy fagyasztók
kizárólag élelmiszerek tárolására és/vagy
fagyasztására szolgálnak.
•
A már egyszer kiolvasztott termék soha nem
fagyasztható újra!
•
Valamennyi hıtŒ- és fagyasztókészülékben
találhatóak olyan felületek, amelyeket zúzmara
von be. A típustól függŒen, e zúzmara
képzŒdését ki lehet zárni automatikusan
(automatikus leolvasztás), vagy kézileg. Soha ne
kísérelje meg a zúzmarát hegyes tárggyal
eltávolítani, mert ezzel visszafordíthatatlan
károsodást okozhat a párologtatóban! E célból
csak a készülékhez mellékelt mıanyag
vakarókést használja!
•
Soha ne tegyen az alacsony hŒmérsékletı
részbe (fagyasztó) szénsavas üdítŒt, mert az
felrobbanhat!
•
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül
más fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
•
Soha ne használjon fémeszközöket a készülék
tisztításához, mert kárt okozhat benne.
Üzembehelyezés
•
A normál mıködés alatt a készülék hátsó részén
található kondenzátor és kompresszor
érezhetŒen felmelegszik. Biztonsági okokból a
szellŒzésnek az Ábrán feltüntetettel
megegyezŒnek kell lennie.
Figyelem: a szellŒzésnek fenntartott nyílásokat
mindennemı elzáródástól mentesen kell tartani.
•
Fontos: ha a tápvezeték megsérül, a gyártótól
vagy annak márkaszervizétŒl beszerezhetŒ
vezetékkel vagy készlettel kell kicserélni.
•
Az élelmiszerek tárolása és/vagy fagyasztása
során kövesse a gyártó útmutatásait!
•
A készülék érezhetŒen felmelegszik a
kondenzátorral és kompresszorral megegyezŒ
magasságban. Biztosítania kell tehát, hogy a
levegŒ szabadon áramolhasson a készülék körül!
A nem megfelelŒ szellŒzés helytelen mıködést
eredményez és károsítja a készüléket. Tartsa be
az üzembehelyezéshez adott tanácsokat!
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hıtŒközegében, sem a
szigetelésében nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a városi
hulladékokkal együtt selejtezni. Kerülje a hıtŒkör
sérülését, különösen hátul a hŒcserélŒ közelében. A
helyi selejtezŒ központokról a Polgármesteri
Hivatalok adnak felvilágosítást. A készülékhez
használt,
jelzéssel rendelkezŒ anyagok újra
felhasználhatók.
A készülék vízszintes helyzetben történŒ
szállítása esetén elŒfordulhat, hogy a
kompresszorban lévŒ olaj a hıtŒkörbe folyik.
Ebben az esetben legalább két órát kell várni a
készülék üzembehelyezése elŒtt, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
TARTALOMJEGYZÉK
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Használat / Tisztítás - Üzembehelyezés - A hŒmérséklet szabályozása - Friss ételek hıtése - . . . . . . .
Friss ételek fagyasztása - Mélyhıtött ételek tárolása - Kiolvasztás - Jégkocka készítés . . . . . . . . . . . . .
Használat / KivehetŒ rácspolcok - A polcok elhelyezése - Fagyasztási naptár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tanácsok// Hıtési tanácsok - Fagyasztási tanácsok - Tanácsok a fagyasztott étel tárolásához . . . . . . . . . .
Karbantartás / IdŒszakos tisztítás - Hosszabb használaton kívüli idŒszak - Világító lámpa . . . . . . . . . . .
Karbantartás / A zúzmara eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mıködési zavarok elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mıszaki adatok - Üzembehelyezés / Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzembehelyezés / Elektromos csatlakoztatás - Hátsó távtartók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzembehelyezés / Ajtónyitás irányának megcserélése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2222 300-59
2
4
5
6
7
8
8
9
10
11
3
àÁÏÂÌÂÌË ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÍ˚ÚËfl
‰‚ÂÂÈ
HASZNÁLAT
Tisztítás
Friss ételek fagyasztása
A felállított készüléket langyos vízzel és semleges
mosószerrel gondosan tisztítsa meg, hogy ezzel
megszüntesse a tipikus “új” szagot!
A 4 csillagos
fagyasztó alkalmas friss
ételek fagyasztására illetve fagyasztott, valamint
mélyhıtött ételek hosszú idŒn keresztüli tárolására.
A friss ételek lefagyasztásához nem szükséges a
termosztát szabályozógombján beállított
hŒmérsékletet megváltoztatni, kivéve, ha meg
kívánja gyorsítani a fagyasztási folyamatot. Ez
esetben állítsa a leghidegebb hŒmérsékletre a
gombot. Figyelem: a hıtŒrekesz hŒmérséklete is 0
fok alá csökkenhet, ilyenkor állítsa a gombot egy
alacsonyabb értékre.
A fagyasztandó ételt a legfelsŒ rekeszbe helyezze.
Ne használjon semmilyen dörzsölŒszert,
poralakú terméket, se acél súrolót!
Üzembehelyezés
Kapcsolja be a készüléket az áramkörbe!
Fordítsa el a szabályozógombot a “O” (stop) jelrŒl az
óra járásával egyezŒ irányba.
Ha a gombot a “O” állásra állítja, a készülék
kikapcsol.
A hŒmérséklet szabályozása
A készülékben egy termosztát szabályozza
automatikusan a hıtŒ és a fagyasztó részleg belsŒ
hŒfokát. A termosztát kapcsolóján feltüntetett
magasabb számértéknek alacsonyabb hŒfok felel
meg. Vagyis minél magasabb számra állítja a
kapcsolót, annál alacsonyabb lesz a belsŒ
hŒmérséklet.
A megfelelŒ hŒmérsékletet az alábbi
körülményeknek megfelelŒen kell megválasztani:
• szobahŒmérséklet értéke
• ajtónyitogatás gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése
Rendszerint a közepes érték a megfelelŒ.
Fontos!
Ha a fokszabályzó a legalacsonyabb hŒmérsékletre
van állítva, magas szobahŒmérséklet és nagy
ételmennyiség hıtése esetében a készülék
folyamatosan mıködhet. A hıtŒrész párolóján
képzŒdhet zúzmara vagy jégréteg is. Ez esetben a
kapcsolót kissé magasabb fokra kell állítani.
Friss ételek hıtése
A hıtŒ részleg jobb kihasználása érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
• ne tegyen a gépbe meleg ételeket vagy gŒzölgŒ
folyadékokat
• az élelmiszereket (fŒleg, ha fıszerezettek)
gondosan csomagolja be
• ne tegyen a rácsra papír vagy mıanyaglapot, ami
a rácson keresztüli levegŒmozgás akadályozná.
4
Mélyhıtött ételek tárolása
Mıködésbe helyezéskor vagy ha hosszabb ideig
nem használta a készüléket, mıködtesse azt
legalább két órán keresztül a legalacsonyabb
hŒmérsékleten, majd pedig állítsa a
hŒfokszabályozó gombot a normál mıködési állásra.
Fontos!
Az étel véletlenszerı - például áramkimaradásnak
betudható - felengedése esetén, ha az
áramkimaradás idŒtartama a mıszaki adatok
táblázatának “felengedési idŒ” alatt feltüntetett
értékétŒl jelentŒsen eltér, a felengedett ételt minél
elŒbb el kell fogyasztani vagy azonnal megfŒzni és
(miután kihılt) újra lefagyasztani.
Kiolvasztás
A fagyasztott- illetve mélyhıtött ételeket
felhasználás elŒtt ki kell olvasztani a hıtŒszekrény
részben, illetve szobahŒmérsékleten, a
rendelkezésre álló idŒ függvényében.
A kisebb adagokat közvetlenül is elkezdheti fŒzni;
természetesen ebben az esetben a fŒzési idŒ
hosszabb lesz.
èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÌËÊÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ
ÓÚÍβ˜ËÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË ÔËÚ‡ÌËfl.
G
1. 쉇ÎËÚ ÌËÊÌ˛˛ ÔÂÚβ (1) Ë ÓÔÓÌÛ˛ ÌÓÊÍÛ
(2);
2. éÚ‚ËÌÚËÚ ÎÂ‚Û˛ ÔÂÂ‰Ì˛˛ ÌÓÊÍÛ (3) Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ëڠ ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ;
3. ëÌËÏËÚ ‰‚Â¸ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ÒÓ Ò‰ÌÂÈ
ÔÂÚÎË (ç) Ë Û‰‡ÎËÚ ÂÂ.
4. ëÌËÏËÚ ‰‚Â¸ ÏÓÓÁËθÌË͇ Ò Ô‡Î¸ˆ‡ (G),
ÓÚ‚ËÌÚËÚ „Ó, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Á‡‚ËÌÚËÚÂ Â„Ó ‚
ÔÂÚβ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ.
5. 쉇ÎËÚ ‰‚ ÔÓ·ÍË, ӷ̇ÛÊË‚‡fl
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ÓÒÂÈ ÔÂÚÎË, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ëı
̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ.
6. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚Â¸ ÏÓÓÁËθÌË͇ Ë ÒÂ‰Ì˛˛
ÔÂÚβ ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
7. ëÏÓÌÚËÛÈÚ ÌËÊÌ˛˛ ÔÂÚβ (1) Ë ÓÔÓÌÛ˛
ÌÓÊÍÛ (2) ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
8. éÚ‚ËÌÚËÚ Û˜ÍË. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ëı ̇
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ
ÔÓÍÓÎÓ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ·ÓÈÌËÍÓÏ.
á‡ÍÓÈÚ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ôӷ͇ÏË,
ÒÓ‰Âʇ˘ËÏËÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË.
H
ÑÎfl
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl
‰‚ÂÂÈ
ÏÓÊÌÓ
ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÂ‰Ì˛˛ ÔÂÚβ (ç) ‚
„ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ
ÔÎÓÒÍÓÒÚË,
ËÒÔÓθÁÛfl
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ
ÓÒ··Ë‚ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡ (ÒÏÓÚË ËÒÛÌÓÍ).
3
1
2
ÇÌËχÌËÂ:
àÁÏÂÌË‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌË ÓÚÍ˚ÚËfl ‰ ‚ ÂÂÈ,
۷‰
‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ‚ËÌÚ˚ ÚÛ„Ó Á‡ÚflÌÛÚ˚, Ë ˜ÚÓ
χ„ÌËÚÌ˚È ÛÔÎÓÚÌËÚÂθ ÔÎÓÚÌÓ ÔË΄‡ÂÚ Í
¯Í‡ÙÛ. èË ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰
‰˚ (̇ÔËÏÂ, ÁËÏÓÈ) ÏÓÊÂÚ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸Òfl
ÌÂÔÎÓÚÌÓ ÔË΄‡ÌË ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎfl. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÛÔÎÓÚÌËÚÂθ ÔËÏÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÛ˛ ÙÓÏÛ
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ò Ú˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË. чÌ̇fl
ÓÔÂ‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÍÓÂ̇, ̇„‚‡fl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ó·˚˜Ì˚Ï ÙÂÌÓÏ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ.
D715 PIED/M
Jégkocka készítés
PR228
Ez a készülék jégkészítéshez szükséges mıanyag
tartályokkal van ellátva. Töltse meg a tartályokat
vízzel és helyezze be a fagyasztóba!
Soha ne használjon fémtárgyat a jégkockatartók
eltávolítására!
41
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ‰
‰Íβ˜ÂÌËÂ
KivehetŒ rácspolcok
èÂ‰
‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ,
ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ Ë ÏÓ Û·Â‰
‰ Ë Ú¸Òfl, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË Ë
˜‡ÒÚÓÚ‡, Ô˂‰
‰ÂÌÌ˚ ̇ Á‡‚Ó‰
‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á̇˜ÂÌËflÏ ‰Óχ¯ÌÂÈ ÒÂÚË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÍÓη‡ÌË ‚ Ô‰Â·ı +/- 6% ÓÚ
ÌÓÏË̇θÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl.
ÑÎfl ‡·ÓÚ˚ Ò ‰Û„ËÏË Ì‡ÔflÊÂÌËflÏË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÙÓχÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
A készülék belsŒ falain sínek találhatók, melyekre
tetszés szerint lehet beilleszteni a polcokat.
A belsŒ tér jobb kihasználhatósága érdekében a
polcok két részre vannak osztva. A polcok elülsŒ
felét ráteheti a hátsóra (lásd ábra).
D338
LJÊÌÓ!
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÓÁÂÚÍÂ,
Ò̇·ÊÂÌÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ.
èËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ ËÏÂÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È
Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl Û ‰Óχ¯ÌÂÈ
˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÒÔˆˇθÌÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl
ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ-˝ÎÂÍÚËÍÓÏ ÔË Òӷβ‰ÂÌËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ Ô‡‚ËÎ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
ᇂӉ
‰-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â
ÒÎÛ˜‡Ë,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â
ÌÂÒӷβ‰
‰ Â ÌËÂÏ
‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓÈ ÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË.
A polcok elhelyezése
A különbözŒ méretı élelmiszerek tárolásához a
ajtón levŒ polcokat eltérŒ magasságokba lehet
helyezni.
Ehhez a következŒképpen járjon el:
Nyomja a polcot a nyilak által jelzett irányba, amíg ki
nem mozdul, majd helyezze a kívánt magasságra.
PR249
чÌÌ˚È ÔË·Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡Ï Öùë
87/308/ëÖÖ ÓÚ 2/6/87 ÔÓ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌ˲
‡‰ËÓÔÓÏÂı;
73/23/ëÖÖ
ÓÚ
19/02/73
(çËÁÍÓÂ
̇ÔflÊÂÌËÂ) Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl;
89/336/Öùë
ÓÚ
03/05/89
(ùÎÂÍÚÓχ„ÌËÚ̇fl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸) Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl.
ÇÌËχÌËÂ
ëΉÛÂÚ
Ô‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÔË·Ó‡ ÓÚ ÒÂÚË, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Í ‚ËÎÍÂ
ËÏÂÎÒfl ‰ÓÒÚÛÔ.
PR250
Fagyasztási naptár
ᇉ
‰ÌË ‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË
Ç Ô‡ÍÂÚÂ, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÏ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔË·Ó‡, ̇ıÓ‰flÚÒfl Ú‡ÍÊ ‰‚Â
‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl
ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ÓÔ‰ÂÎfiÌÌÓ„Ó ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ
ÒÚÂÌ˚. ùÚË ‰ÂÚ‡ÎË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ̇ Á‡‰Ì˛˛
˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
A
45°
PR60
40
A szimbólumok a különféle fagyasztandó ételtípusokat jelképezik.
A számok azt mutatják, hogy melyik ételtípust hány hónapig szabad a hıtŒben tárolni. Az étel minŒségétŒl és
a fagyasztást megelŒzŒ elŒkészítésétŒl függ, hogy a felsŒ vagy az alsó értéket kell figyelembevenni.
5
íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
Fagyasztási tanácsok
Néhány fontos tanács a tökéletes fagyasztáshoz:
• a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek
maximális mennyiségét az “adattábla” tünteti fel
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez
idŒ alatt nem ajánlatos egyéb fagyasztani való
élelmiszert betenni
• csak kiváló minŒségı, friss és tökéletesen
megtiszított élelmiszert fagyasszon le
• ossza kisebb adagokra a fagyasztandó
élelmiszert, így az gyorsabban lefagy és csak a
szükséges mennyiséget kell kiolvasztania
• csomagolja az élelmiszereket alufóliába vagy
polietilénfóliába úgy, hogy az tökéletesen zárjon
• ne helyezze a fagyasztandó termékeket a már
lefagyasztottakra, mert azok hŒmérsékletét
megemeli
• vegye figyelembe, hogy a sovány élelmiszerek a
zsíros ételeknél jobban és hosszabb ideig
tárolhatók és a só csökkenti a tárolhatósági idŒt
• ha a fagyasztó rekeszbŒl éppen kivett, vízbŒl
készült fagylaltot fogyaszt, az égési sérüléseket
okozhat a bŒrön
• ajánlatos az egyes csomagokon feltüntetni a
lefagyasztás dátumát, így könnyen ellenŒrizheti a
tárolás idŒtartamát
• soha ne tegyen a fagyasztó részbe szénsavas
italokat (üdítŒket, stb.), mert azok
felrobbanhatnak.
6
•
•
•
•
•
gyŒzŒdjön meg arról, hogy a mélyhıtött ételeket
az üzletben megfelelŒen tárolták-e
csökkentse minimálisra az üzlettŒl a
hazaérkezésig és a hıtŒszekrénybe való
elhelyezésig tartó idŒt
ne nyissa túl gyakran a rekesz ajtaját és ne
hagyja a szükségesnél tovább nyitva.
a kiolvasztott étel rövid idŒ alatt megromlik, ezért
nem lehet újra fagyasztani
ne lépje túl a gyártó által az élelmiszeren
feltüntetett eltarthatósági határidŒt.
ER 7425 D
åÓ‰
‰Âθ
é·˘‡fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ÏÓÓÁËθÌË͇, Î
190
èÓÎÂÁ̇fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ÏÓÓÁËθÌË͇, Î
186
é·˘‡fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇, Î
44
èÓÎÂÁ̇fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇, Î
44
140x54,5x60
ê‡ÁÏÂ˚ (¯ËË̇ ı ‚˚ÒÓÚ‡ ı ‰ÎË̇, ÒÏ)
220-240
ç‡ÔflÊÂÌË (Ç/Ɉ)
0,90
ê‡ÒıÓ‰ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË (ÍÇÚ˜/24 ˜)
ä·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
B
åÓÓÁËθ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ (Í„/24 ˜)
3
ÇÂÏfl ÔÓ‰˙Âχ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ˜
19
òÛÏ (‰·/Ä)
41
SN, ST
äÎËχÚ˘ÂÒÍËÈ Í·ÒÒ
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ò΂‡, ‚ÌÛÚË ÔË·Ó‡.
ìëíÄçéÇäÄ
ê‡ÁÏ¢ÂÌËÂ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔË·Ó ‚‰‡ÎË ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·,
Ú‡ÍËı ͇Í: ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ ·‡Ú‡ÂË, Ô˜Ë, ÔflÏ˚Â
ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë Ë Ú.‰.
ÑÎfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚ÂÌÚËÎflˆËfl ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊ̇
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl Í‡Í ˝ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ.:
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË·Ó‡ ÔÓ‰ ̇ÒÚÂÌÌ˚ÏË ÍÛıÓÌÌ˚ÏË
ÔÓÎ͇ÏË (ÒÏÓÚË ËÒ. -Ä).
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË·Ó‡ ·ÂÁ ̇ÒÚÂÌÌ˚ı ÍÛıÓÌÌ˚ı
ÔÓÎÓÍ Ì‡‰ ÌËÏ (ÒÏÓÚË ËÒ. -Ç).
ÇÌËχÌËÂ: Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ Á‡ÒÓÂÌËfl ÔÓÂÏÓ‚ ‰Îfl
ˆËÍÛÎflˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
èË ÔÓÏÓ˘Ë Ó‰ÌÓÈ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍËı
„ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚ı ÌÓÊÂÍ ÏÓÊÌÓ ıÓÓ¯Ó
‚˚Ó‚ÌflÚ¸ ÔË·Ó.
A
B
10 mm
Hús, szárnyasok, hal: csomagolja mıanyag
tasakokba és helyezze a zöldségfélék rekesze fölé.
Max. eltarthatóság: 1-2 nap.
FŒtt ételek, hidegtálak, stb.: jól lezárva bármely
rácsra helyezhetŒk.
Gyümölcs és zöldségfélék: megtisztítva kerüljenek a
megfelelΠrekeszbe.
Vaj és sajt: speciális légzáró dobozokban vagy
alufóliába csomagolva tárolandó.
Tejesüvegek: lezárva az ajtón levŒ rekeszekben
tárolandók.
Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csak
becsomagolva lehet a hıtŒben tárolni.
Tanácsok a fagyasztott étel
tárolásához
100 mm
Hıtési tanácsok
10 mm
TANÁCSOK
NP004
ÇÌËχÌËÂ!
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÔË·Ó‡ ÓÚ ÒÂÚË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÓÒÎÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÒÚÛÔ Í ÓÁÂÚÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï.
39
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ
àÌÂÈ Ì‡ ËÒÔ‡ËÚÂΠıÓÎÓ‰ËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇
Û‰‡ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔË Í‡Ê‰ÓÈ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡. í‡Î‡fl ‚Ó‰‡ ÒÚÂ͇ÂÚ ÔÓ
ÒÔˆˇθÌÓÏÛ ÊÂÎÓ·Û Ë ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇‰ ÍÓÏÔÂÒÒÓÓÏ, ÓÚÍÛ‰‡ Ó̇
ËÒÔ‡flÂÚÒfl.
êÂÍÓÏẨ
‰ Û ÂÏ ÔÂËÓ‰
‰ Ë ˜ÂÒÍË ÔÓ˜Ë˘‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
‰ Î fl
ÒÎË‚‡
Ú‡ÎÓÈ
‚Ó‰
‰˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ ÔÓ ˆÂÌÚÛ ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡
‚ ıÓÎÓ‰
‰ Ë Î¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰ Î fl ˝ÚÓ„Ó
ÒÔˆˇθÌÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ, ̇ıÓ‰
‰ fl
fl˘ÂÂÒfl ‚
ÓÚ‚ÂÒÚËË, Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó‰
‰ ‡ Ì ÔÓԇ· ̇
ÔÓ‰
‰ÛÍÚ˚.
Ç ÏÓÓÁËθÌÓÏ ÓÚÒÂÍ ËÌÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ Û‰‡ÎflÚ¸Òfl
ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÚÓ΢ËÌ˚ ÓÍÓÎÓ 4
ÏÏ. ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
ÒÔˆˇθÌ˚È ÒÍ·ÓÍ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È ‚ÏÂÒÚ Ò
ıÓÎÓ‰ËθÌËÍÓÏ.
èË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ÚÓÎÒÚÓ„Ó ÒÎÓfl 艇
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
·Û‰ÂÚ
ÔÓ‚ÂÒÚË
ÔÓÎÌÓÂ
‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ, ‚˚ÔÓÎÌË‚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
1 ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ËÎË ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ
ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “é”;
2 Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÎÓ‚
„‡ÁÂÚ˚ Ë ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ëı ‚ ÔÓı·‰ÌÓ ÏÂÒÚÓ;
3 ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Â¸ ÓÚÍ˚ÚÓÈ;
4 ‚˚ÔÓÎÌË‚ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ, ‚˚ÚËÚ ÒÚÂÌÍË
̇ÒÛıÓ;
5 ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ;
6 ÔÂ‚‰ËÚ Û˜ÍÛ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÎË ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ
‚ ÓÁÂÚÍÛ. óÂÂÁ ‰‚‡ ËÎË ÚË ˜‡Ò‡ ‡·ÓÚ˚
ÔË·Ó ‚ÌÓ‚¸ „ÓÚÓ‚ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl
Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
KARBANTARTÁS
Áramtalanítsa a készüléket bármilyen
karbantartási mıvelet megkezdése elŒtt.
Figyelem
D037
IdŒszakos tisztítás
ÇÌËχÌËÂ:
êÂÍÓÏẨ
‰ÛÂÏ Ì ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰ Î fl Û‰
‰ ‡ ÎÂÌËfl ËÌÂfl, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
̇ÌÂÒÚË ıÓÎÓ‰
‰ËθÌËÍÛ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Û˘Â·.
ç ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ͇ÍËÏË-ÎË·Ó ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËflÏË ËÎË ‰Û„ËÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
Ò‰
‰ Ò Ú‚‡ÏË ‰ Î fl ÛÒÍÓÂÌËfl ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl,
ÍÓÏ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚ ÂÍÓÏẨ
‰Ó‚‡Ì˚.
èÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰
‰ Û ÍÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÓÍ‡˘ÂÌ˲ Ëı
ÒÓ͇ ı‡ÌÂÌËfl.
Öëãà ÇéáçàäãÄ çÖàëèêÄÇçéëíú
ÖÒÎË ‚ ‡·ÓÚ ÔË·Ó‡ ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇fl-ÎË·Ó
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ:
- ‚ËÎ͇ ıÓÓ¯Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ;
- ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË Ì ÓÚÍβ˜ÂÌÓ;
- ͇ۘ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó:
- ÂÒÎË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ËÁÎ˯Ì ¯ÛÏËÚ, ÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Â„Ó ·ÓÍÓ‚ËÌ˚ ÌÂ
͇҇˛ÚÒfl Ï·ÂÎË ËÎË Â Á‡‰ÌËı ÒÚÂÌÓÍ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ¯ÛÏ ËÎË ‚Ë·‡ˆË˛;
- ÔË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË ‚Ó‰˚ ̇ ‰Ì ÓÚÒÂ͇
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÒÎË‚ÌÓÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ڇÎÓÈ ‚Ó‰˚ Ì Á‡ÒÓÂÌÓ.
38
A készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember végezheti.
ÖÒÎË ÔÓÒΠ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‚ÂÍË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ì ÛÒÚ‡ÌË·Ҹ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
A falakat és a járulékos részeket langyos vízzel és
szódabikarbónával mossa le!
Gondosan öblítse le és jól szárítsa ki a készüléket!
A készülék hátsó részén található kompresszort Œs a
fekete rácsot kefével, vagy porszívóval tisztítsa meg
a portól! A por felhalmozódása csökkentheti a
készülék gazdaságos mıködését!
Hosszabb használaton kívüli idŒszak
Amennyiben hosszabb ideig nem használná a
készüléket,
áramtalanítsa,
ürítse ki,
olvassza le és tisztítsa meg azt,
s az ajtaját hagyja kissé nyitva a használaton kívüli
idŒtartamra!
Világító lámpa
A hıtŒ részleg világító lámpájának cseréjét az
alábbiak szerint lehet elvégezni:
- távolítsa el a plafonlámpa rögzítŒ csavarját
- kicsit megnyomva, emelje ki a lámpa mozgatható
részét az ábra szerint.
Amennyiben az ajtó kinyitásakor a lámpa nem
gyullad fel, ellenŒrizze, hogy szorosan be van-e
csavarva. Szükség esetén cserélje ki az izzót egy, a
diffuzoron megadott erŒsségı új égŒre.
D411
7
A zúzmara eltávolítása
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
A kompresszor leállásával a hıtŒ zúzmaramentesítése automatikusan bekövetkezik. A
leolvasztáskor keletkezett víz a készülék hátsó
részén elhelyezett kis tartályban gyılik össze, majd
onnan elpárolog.
èÂ‰
‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË
‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
ÇÌËχÌËÂ:
Ç ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ۄ΂Ӊ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË Ë
Á‡Ô‡‚͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ.
A készülék vízlevezetŒ nyílását rendszeresen ki kell
tisztítani, ellnkezŒ esetben a nyílás eldugulhat és a
víz a készülékben található élelmiszerekre folyik.
Használja e célra a készülék vásárlásakor a
nyílásban talált tisztítót.
D037
Amennyiben a zúzmara vastagsága meghaladja a
4mm-t, szükségessé válik annak eltávolítása a
készülékben található mıanyag lapátkával. (Erre a
célra soha ne használjon fémtárgyat, mert azzal a
párologtató tönkremenését kockáztatná!)
çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË
Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÓÎÓ‰ËθÌË͇, Ú‡Í Í‡Í
˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ „Ó.
é˜ËÒÚËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò
·Ë͇·Ó̇ÚÓÏ ÒÓ‰˚. èÓÚËÚÂ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ
‚˚ÒÛ¯ËÚÂ.
E célból nem szükséges a készüléket
áramtalanítani, vagy kiüríteni.
èÂËÓ‰
‰˚ ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡
A teljes leolvasztáshoz - évente egyszer vagy
kétszer - a következŒket kell betartania:
1. helyezze a hŒfok szabályozót “0” állásra, vagy
áramtalanítsa a készüléket
2. vegye ki a fagyasztott élelmiszereket, csomagolja
újságpapírba, vagy még jobb, ha hıtŒtáskába,
majd tárolja azokat hıvös helyen
3. hagyja a fagyasztó ajtaját nyitva
4. a leolvasztás befejeztével törölje gondosan
szárazra a készülék bejsejét
5. helyezze a hŒszabályozót a kívánt értékre, illetve
kapcsolja ismét be a készüléket az áramba!
6. két-három óra elteltével helyezze vissza a
készülékbe az élelmiszereket
Fontos!
Ne használjon éles fém eszközöket a jégnek a
párologtatóról való eltávolításához, mert sérüléseket
okozhat rajta.
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül más
fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
A fagyasztott ételek hŒmérsékletének emelkedése a felengedés alatt - jelentŒsen csökkentheti azok
biztonságos eltarthatóságának idŒtartamát.
MÙKÖDÉSI ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA
A készülék muködésében bekövetkezŒ problémák
esetén ellenŒrizze a következŒket:
•
a készülék be van-e kapcsolva az áramba, az
elektromos hálózat fŒkapcsolója nincs-e
lekapcsolva
•
a problémát megelŒzŒen nem volt-e áramszünet
•
a hŒfokszabályozó a megfelelŒ helyzetre van-e
állítva.
•
ha a rekeszek alján víz gyılt össze, ellenŒrizze,
hogy a lefolyó nyílása nincs-e eldugulva
8
èÂËÓ‰
‰Ë˜ÂÒ͇fl ˜ËÒÚ͇
•
ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË:
‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË, ‚˚ÌÛÚ¸ ËÁ
ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ‚Ò ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‡ÁÏÓÓÁËÚ¸
ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ, Ó˜ËÒÚËÚ¸ Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÚ¸
Ë ‚Ò ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË;
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Â¸ ÔËÓÚÍ˚ÚÓÈ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÌÛÚË Ë Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÌÂÔËflÚÌ˚ı Á‡Ô‡ıÓ‚.
ÇÌÛÚÂÌÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ
ÑÎfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Î‡ÏÔ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl
ıÓÎÓ‰ËθÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÓÔÂ‡ˆËË:
• éÚ‚ËÌÚËÚ¸ ÍÂÔÂÊÌ˚È ‚ËÌÚ Í˚¯ÍË
• 쉇ÎËÚ¸ ÔÓ‰‚ËÊÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Í˚¯ÍË, ̇ÊËχfl
̇ ÌÂÂ Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ÖÒÎË Î‡ÏÔ‡ Ì „ÓËÚ ÔË ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‰‚ÂË
ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‚‚ÂÌÛÚ‡fl ÎË Ó̇ ËÎË ÌÂÚ.
ÖÒÎË ‚‚ÂÌÛÚ‡fl ·ÏÔ‡ Ì „ÓËÚ, Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÂÂ
ÌÓ‚ÓÈ Î‡ÏÔÓÈ Ó‰
‰Ë̇ÍÓ‚ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ·ÏÔ˚ Û͇Á‡Ì‡ ̇ Í˚¯ÍÂ.
D411
Amennyiben a probléma az elvégzett
ellenŒrzések után is fennáll, kérje a legközelebbi
javítószervíz segítségét!
A minél gyorsabb hibaelhárítás érdekében adja meg
a jótállási jegyen, illetve a készülék belsŒ, bal
oldalának alsó részén elhelyezett adattáblán
található modell- és szériaszámot.
37
êÖäéåÖçÑÄñàà
MÙSZAKI ADATOK
ER 7425 D
Modell
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÔÓˆÂÒÒ‡ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔË‚Ó‰ËÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‚‡ÊÌ˚ ÂÍÓÏẨ‡ˆËË:
‰ Û ÍÚÓ‚,
• χÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰
ÍÓÚÓÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÓÓÊÂÌÓ Á‡ 24 ˜‡Ò‡,
ÔË‚Ó‰
‰ËÚÒfl ̇ Ú‡·Î˘Í ıÓÎÓ‰
‰ËθÌË͇;
•
ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ‰ÎËÚÒfl 24 ˜‡Ò‡. ç‡
ÔÓÚflÊÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚ͇ ‚ÂÏÂÌË ÌÂ
ÒΉÛÂÚ ‰Ó·‡‚ÎflÚ¸ ‰Û„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Îfl
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl;
•
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÓÚ΢ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ò‚ÂÊËÂ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Â;
•
•
•
•
36
‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ̇ Ì·Óθ¯Ë ‰ÓÁ˚,
˜ÚÓ·˚ ÛÒÍÓËÚ¸ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ë ‰‡Ú¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ëı ˜‡ÒÚ¸;
Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛ ÙÓθ„Û
ËÎË ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÎÓÚÌÓ
ÔË΄‡Ú¸ Í ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸
„ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸;
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ͇҇ÌËfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ò ÛÊ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ÏË. ùÚÓ
Ô˂‰ÂÚ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÔÓÒΉÌËı;
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ·ÂÁ ÊË‡
ı‡ÌflÚÒfl ÎÛ˜¯Â Ë ‰Óθ¯Â ÊËÌ˚ı, ‡ ÒÓθ
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚ ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl;
•
HıtŒ bruttó térfogat (l)
190
HıtŒ nettó térfogat (l)
186
̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Í ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÌÂÒÚË ‰‡ÚÛ
Á‡ÏÓÓÁÍË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸
ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl;
Fagyasztó bruttó térfogat (l)
44
Fagyasztó nettó térfogat (l)
44
Ì Í·‰
‰ Ë Ú ‚ ÏÓÓÁËθÌ˚È ÓÚÒÂÍ
„‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
Méretek (Szél* Mag* Mély*, cm)
140x54,5x60
220-240
Hálózati feszültség (V/HZ)
0,90
Energiafogyasztás (kWh/24h)
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË ÔÓ ı‡ÌÂÌ˲
Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
Energiaosztály
B
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
3
ÑÎfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
ÓÚÒÂ͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
• ۷‰ËÚ¸Òfl ‚ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ı‡ÌÂÌËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ χ„‡ÁËÌÂ;
HŒm. emelkedési idŒ (h)
19
Zajszint (dB/A)
41
•
˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓÍÛÔÍË ‰Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ ·˚Î
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÍÓÓ˜Â;
A mıszaki információk a készülék belsŒ bal oldalán található adattáblán vannak feltüntetve.
•
Ì ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÒÎ˯ÍÓÏ ˜‡ÒÚÓ ‰‚Â¸
ÏÓÓÁËθÌË͇ Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸  ÓÚÍ˚ÚÓÈ
·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
•
èÓÒΠ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ·˚ÒÚÓ
ÔÓÚflÚÒfl Ë Ì ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲.
Elhelyezés
ç Ô‚˚¯‡Ú¸ ÔÂËÓ‰ ı‡ÌÂÌËfl, Û͇Á‡ÌÌ˚È
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
A készüléket hŒforrásoktól (radiátorok, bojlerek,
közvetlen napfény, stb.) távol kell elhelyezni.
•
SN, ST
Klímaosztály
ÜZEMBEHELYEZÉS
Biztosítsa, hogy a levegŒ szabadon, akadálytalanul
áramolhasson a készülék körül!
Az optimális hatásfok fenntartása érdekében a
minimális távolság a készülék legmagasabb pontja
és egy függŒ konyhaelem között legalább 100 mm
legyen (A. ábra).
A legjobb elhelyezési módot a B. ábra illusztrálja
(függŒ elem nélkül).
A
B
10 mm
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË ÔÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲
•
Ì ÛÔÓÚ·ÎflÚ¸ ‚ ÔË˘Û ÙÛÍÚÓ‚Ó ÏÓÓÊÂÌÓÂ
Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒÎÂ Â„Ó ‚˚ÌËχÌËfl ËÁ
ÏÓÓÁËθÌË͇, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ó·ÏÓÓÊÂÌ˲;
100 mm
åflÒÓ (‚Ò ÚËÔ˚): ‰ÓÎÊÌÓ ÛÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚
ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚ ԇÍÂÚ˚ Ë ÔÓÏ¢‡Ú¸Òfl ̇
ÒÚÂÍÎÓ 4 ̇‰ fl˘ËÍÓÏ ‰Îfl Ó‚Ó˘ÂÈ.
Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ı‡ÌËÚ¸Òfl Ó‰
‰ËÌ ËÎË
‰‚‡ ‰Ìfl χÍÒËÏÛÏ.
LJÂÌ˚ ÔÓ‰
‰ÛÍÚ˚, ıÓÎÓ‰
‰Ì˚ ·Î˛‰
‰‡ Ë Ú.‰
‰.: ÓÌË
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó Ì‡Í˚Ú˚ Ë ÏÓ„ÛÚ
ÛÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl ̇ β·Û˛ ¯ÂÚ˜‡ÚÛ˛ ÔÓÎÍÛ.
îÛÍÚ˚ Ë Ó‚Ó˘Ë: ÔÓÒΠÔÓÏ˚‚ÍË ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
ÛÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl
‚
ÒÔˆˇθÌÓ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚È(Â) fl˘ËÍ(Ë).
ëÎË‚Ó˜ÌÓ χÒÎÓ Ë Ò˚: ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ı‡ÌËÚ¸Òfl
‚ ÒÔˆˇθÌ˚ı ÂÏÍÓÒÚflı Ë Á‡‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl ‚
ÔÎÂÌÍÛ ËÎË ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛ ÙÓθ„Û ‰Îfl
Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ.
åÓÎÓÍÓ ‚ ·ÛÚ˚Î͇ı: ‰ÓÎÊÌÓ ÔÎÓÚÌÓ
Á‡Í˚‚‡Ú¸Òfl Ë ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰ÂʇÚÂÎË
‰Îfl ·ÛÚ˚ÎÓÍ.
Ň̇Ì˚, ͇ÚÓÙÂθ, ÂÔ˜‡Ú˚È ÎÛÍ Ë ˜ÂÒÌÓÍ,
ÂÒÎË ÓÌË Ì ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì˚, Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ı‡ÌËÚ¸Òfl ‚
ıÓÎÓ‰
‰ËθÌËÍÂ.
•
10 mm
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË ÔÓ Óı·ʉ
‰ÂÌ˲
NP004
Figyelem: tartsa a szellŒzŒnyílásokat elzáródásoktól
mentesen!
A két szabályozható láb segítségével állítsa
vízszintes helyzetbe a készüléket.
Figyelem
A készülék hálózati áramellátásról történŒ
lekapcsolását biztosítani kell. Ezért a dugaszoló
aljzatnak a beszerelés után könnyen
hozzáférhetŒnek kell lennie.
9
Elektromos csatlakoztatás
èÓÎÍË, „ÛÎËÛÂÏ˚ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ
MielŒtt a készülék csatlakozó dugóját csatlakoztatná
a fali dugaszoló aljzathoz, ellenŒrizze, hogy a helyi
hálózati feszültség megfelel-e a mıszaki adatokban
megadott feszülségértéknek. A feszülség +-6% kal
térhet el a megadott értéktŒl.
A megadottól eltérı feszültségı hálózatra csak
megfelelŒ adapter beiktatásával szabad rákötni a
készüléket.
A készüléket földelni kell.
A készülék elsŒ érintésvédelmi osztályú, csak
megfelelŒ védŒföldeléssel ellátott fali dugaszoló
aljzatról mıködtethetŒ.
A csatlakozó vezeték nem hosszabbítható meg. Ha
rövid, ki kell cserélni egy hosszabb kábelre vagy a
dugaszoló aljzatot kell áthelyezni, kizárólag
szakember segítségével.
A gyártó cég elhárítja a felelŒsséget minden olyan
esetleges balesetért, amely ezen biztonsági
elŒírások be nem tartásából származik.
Ez a készülék megfelel az alábbi Közös Piaci
rendeleteknek:
ÇÌÛÚÂÌÌË ÒÚÂÌ˚ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ò̇·Ê‡˛ÚÒfl
̇Ô‡‚Îfl˛˘ËÏË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÏË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÔÓÎÓÍ Ì‡ ‡ÁÌ˚ ‚˚ÒÓÚ˚.
ÑÎfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
Ó·˙Âχ ÔÂ‰ÌË ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÔÓÎÓÍ ÏÓÊÌÓ
ÔÓÎÓÊËÚ¸ ̇ Á‡‰ÌËÂ.
-
87//308//EEC az Európai Közös Piac
(EEC)1987.VI..2. -án kelt, a rádióinterferenciákról
szóló elŒírásai.
-
73//23 EEC 1973.II.19 (Alacsony
villamosfeszültség) és kiegészitŒ elŒirások
-
89//336 EEC 1989.V.3 (Elektromágneses
kompatibilitás) és kiegészitŒ elŒirások.
D338
ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓÎÓÍ
èÓÎÍË ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ÏÓ„ÛÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ̇
‡ÁÌ˚ ‚˚ÒÓÚ˚.
ùÚÓ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ̇
ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ ‡ÁÌ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡ÊËχfl ̇ ÔÓÎÍÛ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË,
Û͇Á‡ÌÌÓÏ ÒÚÂÎÓÈ, ÒÌflÚ¸ ÔÓÎÍÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÂÂ
‚ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛.
PR249
Hátsó távtartók
A tájékoztató anyag tasakjában két darab távtartó is
van mellékelve. A távtartókat a készülék hátsó
oldalán levŒ furatokba kell szerelni. Illessze a
távtartókat a furatokba. Ügyeljen arra, hogy az (A)
nyíl az ábrán megfelelŒ helyzetbe kerüljön, majd 45
fokkal elforgatva (a nyíl függŒleges legyen) rögzítse
a távtartót.
PR250
ä‡ÎẨ
‰‡¸ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl
A
45°
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
PR60
ëËÏ‚ÓÎ˚ Ó·ÓÁ̇˜‡˛Ú ‡Á΢Ì˚ ÚËÔ˚ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
ñËÙ˚ Ó·ÓÁ̇˜‡˛Ú ÔÂËÓ‰ ı‡ÌÂÌËfl ‚ ÏÂÒflˆ‡ı ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÚËÔ‡ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÂıÌÂ„Ó ËÎË ÌËÊÌÂ„Ó Á̇˜ÂÌËfl Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ı‡ÌÂÌËfl Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÓÚ Ëı Ó·‡·ÓÚÍË ÔÂ‰ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂÏ.
10
35
Ajtónyitás irányának megcserélése
ùäëèãìÄíÄñàü
óËÒÚ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ
á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ҂ÂÊËı ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
èÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‚ÒÂ
‚ÌÛÚÂÌÌË ˜‡ÒÚË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï
ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl ı‡‡ÍÚÂÌÓ„Ó
“Á‡Ô‡ı‡ ÌÓ‚Ó„Ó”, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ‚˚ÚÂÂÚ¸ ̇ÒÛıÓ.
éÚÒÂÍ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ÛÊ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ̇ ‰ÎËÌÌ˚È ÒÓÍ Ë ‰Îfl
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl Ò‚ÂÊËı Ôˢ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
ÑÎfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl Ò‚ÂÊËı Ôˢ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‚ ÔÓÁËˆË˛,
ÓÚ΢‡˛˘Û˛Òfl ÓÚ ÔÓÁˈËË ÌÓχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
ÔË·Ó‡.
íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ‰Îfl ·ÓΠ·˚ÒÚÓ„Ó
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ Û˜ÍÛ
ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡Ë·ÓΠÌËÁÍÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. èË Ì‡ıÓʉÂÌËË Û˜ÍË ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ÏÓÊÂÚ
ÓÔÛÒÚËÚ¸Òfl ÌËÊÂ 0°C. èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ‚
Ú‡ÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ ӷÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ.
ç ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË
Ò‰
‰ Ò Ú‚‡ÏË ËÎË ÔÓӯ͇ÏË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰
‰ËÚ¸ ÓÚ‰
‰ÂÎÍÛ.
ÇÍβ˜ÂÌË ÔË·Ó‡
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
éÚÍÓÈÚ ‰‚Â¸ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ë, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl
ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ Û˜ÍÛ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡,
‚˚‚‰ËÚÂ Â„Ó ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl “é” (‚˚Íβ˜ÂÌËÂ).
èË·Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ.
ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ „ÛÎËÛÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ë
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚˚¯Â̇ (ÏÂÌ ıÓÎӉ̇fl)
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË Ì‡ ·ÓΠÌËÁÍË Á̇˜ÂÌËfl, ËÎË
ÔÓÌËÊÂ̇ (·ÓΠıÓÎӉ̇fl) ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË Ì‡
·ÓΠ‚˚ÒÓÍË Á̇˜ÂÌËfl.
ç‡Ë·ÓΠۉӷÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚:
1.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚;
2.
˜‡ÒÚÓÚ‡ ÓÚÍ˚ÚËfl ‰‚ÂË;
3.
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ı‡ÌËÏ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚;
4.
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔË·Ó‡.
êÂÍÓÏẨ
‰ÛÂÚÒfl ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡
ÔÓ ÒÂ‰
‰ËÌ ¯Í‡Î˚.
ÇÌËχÌËÂ!
Ç˚·Ë‡fl ÌËÁÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰
‰ ˚ Ë ÔË
Á̇˜ËÚÂθÌÓÏ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â
ÔÓ‰
‰ Û ÍÚÓ‚,
ıÓÎÓ‰
‰ Ë Î¸ÌËÍ ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ,
Ó·‡ÁÛfl ËÌÂÈ ËÎË Î‰
‰ ̇ Á‡‰
‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍ ͇ÏÂ˚.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ Ë ÏÓ ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ
ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡
̇
·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÂ
‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ, ‡, ÒΉ
‰ Ó ‚‡ÚÂθÌÓ, ÏÂ̸¯ËÈ
‡ÒıÓ‰
‰ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
ï‡ÌÂÌË Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
ÖÒÎË ÏÓÓÁËθÌËÍ Ì ·˚· ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú
‚Íβ˜ÂÌÌ˚Ï ‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔË
ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‚ ÔÓÁˈËË Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó ıÓÎÓ‰‡
ÔÂ‰ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ. Ç
ÍÓ̈ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚ͇ ‚ÂÏÂÌË ÚÂÏÓÒÚ‡Ú
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÒÌÓ‚‡ ̇ ÌÓχθÌ˚È ÂÊËÏ
‡·ÓÚ˚.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËË, ̇ÔËÏÂ,
‚‚ˉ
‰Û ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÒ̇·ÊÂÌËfl, ÂÒÎË
ÔÂËÓ‰
‰ Ô‚˚¯‡ÂÚ Á̇˜ÂÌËÂ, Ô˂‰
‰ÂÌÌÓ ̇
Ú‡·Î˘Í ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ ÔÛÌÍÚ “‚ÂÏfl
ÔÓ‰
‰˙Âχ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚”, ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ ·Û‰
‰ÂÚ
ÛÔÓÚ·ËÚ¸ ÔÓ‰
‰ÛÍÚ˚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓ ËÎË ÊÂ
ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ëı Ë Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ (ÔÓÒΠÓÒÚ˚‚‡ÌËfl).
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
éı·ʉ
‰ÂÌË ÔË˘Ë Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚
á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â Ë ·˚ÒÚÓÁ‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡˛ÚÒfl ‰Îfl ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ‚
ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ Í‡ÏÂ ËÎË ÔË ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ëϲ˘Â„ÓÒfl ‚
‡ÒÔÓflÊÂÌËË ‚ÂÏÂÌË.
ç·Óθ¯Ë ÔÓˆËË ÔË˘Ë ÏÓÊÌÓ ‚‡ËÚ¸ Ò‡ÁÛ
ÔÓÒΠËı ‚˚ÌËχÌËfl ËÁ ÏÓÓÁËθÌË͇, ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Û‰ÎËÌflÂÚÒfl ‚ÂÏfl „ÓÚÓ‚ÍË.
ÑÎfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ıÓÎÓ‰ËθÌË͇
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
Ì ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ „Ófl˜Ë Ôˢ‚˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÎË Ó·‡ÁÛ˛˘Ë ԇ ÊˉÍÓÒÚË;
̇Í˚Ú¸ ËÎË ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÎÂÌÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‚
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÒÎË ÓÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‡ÓχÚÌ˚Â
‚¢ÂÒÚ‚‡;
ÛÎÓÊËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰Ûı
ÏÓ„ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË.
èË·Ó Ò̇·ÊÂÌ ‚‡ÌÌӘ͇ÏË ‰Îfl ÍÛ·ËÍÓ‚ ≇.
LJÌÌÓ˜ÍË Á‡ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ‚Ó‰ÓÈ ‚ ‡ÁÏÂ 3/4 Ëı
‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÔÓÏ¢‡˛ÚÒfl ‚ ÏÓÓÁËθÌÛ˛ ͇ÏÂÛ.
äÛ·ËÍË Î¸‰‡ ‚˚ÌËχ˛ÚÒfl ΄ÍËÏ ÒÍۘ˂‡ÌËÂÏ
‚‡ÌÌÓ˜ÍË.
ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ‚‡ÌÌÓ˜ÂÍ ËÁ ÏÓÓÁËθÌË͇ ÌÂ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË.
34
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÍÛ·ËÍÓ‚ θ‰
‰‡
MielŒtt a szereléshez hozzákezdene, áramtalanítsa
a készüléket.
Az ajtónyitás irányát az alábbi módon lehet
megcserélni:
G
1. Szerelje le az alsó (1) csapot és a (2) lábat.
2. Csavarja le a baloldali (3) támasztó lábat és
tegye át az ellenkezŒ oldalra.
3. Emelje le az alsó ajtót a (H) középsŒ ajtótartó
pántról, szerelje le a középsŒ pántot.
4. Emelje le a felsŒ ajtót a (G) csapról, csavarja ki
ezt a csapot és szerelje át az ellenkezŒ oldalra.
H
5. Vegye ki a furatdugókat, és tegye át a az
ellenkezΠoldalra.
6. Szerelje vissza a felsŒ ajtót és a középsŒ pántot
az ellenkezΠoldalra.
7. Szerelje vissza az alsó ajtót és az alsó (1) pántot
és a (2) támasztó lábat az ellenkezŒ oldalra.
8. Szerelje le a fogantyút. Lyukassza ki az ellenkezŒ
oldalon a furattakaró dugaszokat, és szerelje át a
fogantyút.
A szabadon maradt furatokat a használati
utasitás tasakában található dugaszokkal fedje
be.
3
Az ajtók illeszkedését a középsŒ pánt (H) vízszintes
irányú szabályozásával lehet beállítani, miután
meglazította a csavarokat. (lásd az ábrát).
1
2
D715 PIED/M
Figyelem:
Miután megcserélte az ajtó nyitásirányát,
ellenŒrizze, hogy a tömítŒ mágneses profil jól tapade a szekrényhez. Ha a szobahŒmérséklet alacsony
(pl. télen), elŒfordulhat, hogy mágnesprofil nem
fekszik fel tökéletesen az ajtókeretre. Ez esetben
vagy megvárja, hogy a tömítŒprofil magától
hozzáidomul a szekrényhez, vagy pedig egy
hajszárítóval óvatosan felmelegíti a tömítést,
elŒsegítve ily módon annak gyorsabb illeszkedését.
PR228
11
ÑÎfl ‰‡ÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛
ÎÓÔ‡ÚÍÛ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÛ˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ.
ZALECENIA WST¢PNE
Przed uruchomieniem urzàdzenia nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która powinna zostaç
zachowana przez ca∏y czas u˝ytkowania. W wypadku sprzeda˝y urzàdzenia lub pozostawienia go w domu w
razie przeprowadzki instrukcj´ nale˝y przekazaç nowemu u˝ytkownikowi, aby móg∏ zapoznaç si´ z zasadami
bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego sprz´tu.
JeÊli urzàdzenie wyposa˝one w zamek magnetyczny ma zastàpiç zu˝yte urzàdzenie z drzwiami lub zamkiem
spr´˝ynowym (zatrzask), nale˝y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz´tu. W przeciwnym razie
móg∏by on stanowiç zagro˝enie dla dzieci.
Przed zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z ni˝ej podanymi
zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa.
Ogólne zasady
bezpieczeƒstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urzàdzenie mogà obs∏ugiwaç wy∏àcznie osoby
doros∏e. Nie wolno pozwalaç dzieciom na
manipulowanie elementami sterujàcymi ani
bawienie si´ urzàdzeniem
Zmiana parametrów technicznych i/lub
modyfikacje urzàdzenia sà niebezpieczne.
Przed przystàpieniem do czyszczenia i
konserwacji urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç z
zasilania.
Urzàdzenie jest ci´˝kie i nale˝y je
przenosiç/przesuwaç ostro˝nie.
Nie nale˝y jeÊç lodów wyj´tych bezpoÊrednio z
zamra˝arki, gdy˝ grozi to odmro˝eniami.
Zaleca si´ zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
przenoszàc urzàdzenie, aby nie uszkodziç
obwodu ch∏odniczego i nie spowodowaç wycieku
p∏ynu.
Urzàdzenie nale˝y umieÊciç z dala od grzejników
lub kuchenek gazowych.
Unikaç d∏u˝szego wystawiania urzàdzenia na
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Nale˝y zapewniç odpowiedni przep∏yw powietrza
z ty∏u urzàdzenia. Chroniç uk∏ad ch∏odniczy przed
wszelkimi uszkodzeniami.
Dotyczy zamra˝arek (z wyjàtkiem modeli
wbudowanych): idealne miejsce ustawienia to
piwnica lub parter domu.
Nie u˝ywaç ˝adnych urzàdzeƒ elektrycznych (np.
maszynki do lodów) we wn´trzu urzàdzeƒ
ch∏odzàcych.
Serwis / Naprawy
•
•
•
•
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Í·‰ËÚ ‚
ÌËÁÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ ÓÚÒÂÍË (ÏÓÓÁËθÌËÍ
ËÎË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ) „‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË, Ú‡Í
Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
•
ç Í·‰ËÚ „Ófl˜Ë ÊˉÍÓÒÚË ËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚,
Ë Ì ̇ÔÓÎÌflÈÚ ÒÓÒÛ‰˚ Ò Í˚¯ÍÓÈ
ÊˉÍÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ „ÓÎ˚¯ÍÓ.
•
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌË͇ÍË ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÎË ‰Û„Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl
ÛÒÍÓÂÌËfl ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl, ÍÓÏÂ
Û͇Á‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
•
èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl fl‰
‰ÓÏ Ò
ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ËÎË „‡ÁÓ‚˚ÏË
ÔÎËÚ‡ÏË.
•
àÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‰
‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÔ‡‰
‰‡ÌËfl ̇
ÔË·Ó ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
•
ᇉ
‰Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊ̇ ËÏÂÚ¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰
‰Ûı‡. äÓÌÚÛ
ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‚Âʉ
‰‡Ú¸Òfl.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË
‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔË·Ó‡, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ „Ó.
ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰
‰˚
ìÒÚ‡Ìӂ͇
•
ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÓχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ Ë
ÍÓÏÔÂÒÒÓ, ÍÓÚÓ˚ ̇ıÓ‰flÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÔË·Ó‡, Á̇˜ËÚÂθÌÓ Ì‡„‚‡˛ÚÒfl.
•
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ·˚· ‚˚ÔÓÎÌÂ̇
Òӄ·ÒÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ç‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl
Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Ô˂‰fiÚ Í ÔÎÓıÓÈ ‡·ÓÚ Ë
̇ÌÂÒfiÚ Û˘Â· ÔË·ÓÛ.
•
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË·Ó‡ ÓÌ
Ì ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔËÚ‡˛˘ÂÏ Í‡·ÂÎÂ.
ÇÌËχÌËÂ: ÂÒÎË Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉfiÌ,
ÚÓ Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó ÒÔˆˇθÌ˚Ï
͇·ÂÎÂÏ ËÎË Í‡·ÂÎÂÏ Ò ‚ËÎÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È
ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚ ëÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
•
чÌÌ˚È ÔË·Ó Ì ÒÓ‰
‰ÂÊËÚ ‚ ıÓÎÓ‰
‰ËθÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÂ Ë ‚ ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËË ‡ÁÛ¯‡˛˘Ëı
ÓÁÓÌ „‡ÁÓ‚. èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÚËÎËÁÓ‚‡Ú¸Òfl
‚ÏÂÒÚÂ Ò „ÓÓ‰
‰ Ò ÍËÏË ÓÚıÓ‰
‰ ‡ ÏË Ë
ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏÓÏ. çÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ Ô‰
‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
ÔÓ‚Âʉ
‰ Â ÌËÂ ıÓÎÓ‰
‰ Ë Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Á‡‰
‰ Ì ÂÈ ˜‡ÒÚË, fl‰
‰ÓÏ Ò
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓÏ. àÌÙÓχˆËfl Ó ˆÂÌÚ‡ı
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰ Ó ÎÊ̇ Ô‰
‰ Ó ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚ ‚
‰ ‡ ÌÌÓÏ ÔË·Ó χÚÂˇÎ˚ Ò ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
U˝ytkowanie
•
•
•
•
12
Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane
wy∏àcznie przez autoryzowane placówki, a do
napraw u˝ywane tylko oryginalne cz´Êci
zamienne.
Pod ˝adnym pozorem nie wolno samodzielnie
naprawiaç urzàdzenia. Naprawy przeprowadzone
przez osob´ nieuprawnionà mogà spowodowaç
jeszcze powa˝niejsze uszkodzenia. W wypadku
niesprawnego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y
zwróciç si´ do autoryzowanej placówki
serwisowej i zawsze ˝àdaç oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory:
konserwacja i uzupe∏nianie muszà byç
przeprowadzone przez autoryzowane serwisy
•
ÖÒÎË ÔË·Ó ÔÂ‚ÓÁËÚÒfl ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÒÎÓ,
ÒÓ‰Âʇ˘ÂÂÒfl ‚ ÍÓÏÔÂÒÒÓÂ, ÔÓÔ‡‰fiÚ ‚
ıÓÎÓ‰ËθÌ˚È ÍÓÌÚÛ. èÓÒÚ‡‚¸Ú ÔË·Ó ‚
‚ÂÚË͇θÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË Ì ÏÂÌ ˜ÂÏ Á‡ 2
˜‡Ò‡ ÔÂ‰ Â„Ó ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ·˚ χÒÎÓ
‚˚ÚÂÍÎÓ ‚ ÍÓÏÔÂÒÒÓ.
Domowy sprz´t ch∏odniczy przeznaczony jest
wy∏àcznie do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych.
Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze
otoczenia +18°C – +43°C (klasa T); +18°C –
+38°C (klasa ST); +16°C – +32°C (klasa N);
+10°C – +32°C (klasa SN). Klasa urzàdzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Uwaga: je˝eli temperatura otoczenia nie mieÊci
si´ w podanych zakresach, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ: JeÊli temperatura spada
poni˝ej poziomu minimalnego, temperatura
mro˝enia w zamra˝arce nie mo˝e byç
zapewniona. Zaleca si´ jak najszybciej
skonsumowaç przechowywanà ˝ywnoÊç.
Raz rozmro˝one produkty nie powinny byç
ponownie zamra˝ane.
Przechowywanie i zamra˝anie produktów
˝ywnoÊciowych powinno odbywaç si´ zgodnie ze
wskazówkami podanymi przez producenta.
Wydrukowano na papierze z odzysku
éÉãÄÇãÖçàÖ
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËfl Ë ‚‡ÊÌ˚ ҂‰
‰ÂÌËfl / 鷢ˠ҂‰ÂÌËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ - ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl - ìÒÚ‡Ìӂ͇ - ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ . . . . . . . . .
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl / óËÒÚ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ - ÇÍβ˜ÂÌË ÔË·Ó‡ - ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ éı·ʉÂÌË ÔË˘Ë Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚ - á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ҂ÂÊËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - ï‡ÌÂÌË Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÍÛ·ËÍÓ‚ 艇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl / èÓÎÍË, „ÛÎËÛÂÏ˚ ÔÓ ‚˚ÒÓÚ - ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓÎÓÍ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ä‡ÎẨ‡¸ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË / êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ Óı·ʉÂÌ˲ - êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲ - . . . . . . . . .
êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ ı‡ÌÂÌ˲ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
.................................
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌË / èÂËӉ˘ÂÒ͇fl ˜ËÒÚ͇ - ÇÌÛÚÂÌÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌË - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
èÂËÓ‰˚ ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌË / ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË / ÖÒÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ / ìëíÄçéÇäÄ - ê‡ÁÏ¢ÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË - ᇉÌË ‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
àÁÏÂÌÂÌË ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÍ˚ÚËfl ‰‚ÂÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
35
36
37
38
39
40
41
33
êÖäéåÖçÑÄñàà à ÇÄÜçõÖ ëÇÖÑÖçàü
•
óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰
‰ÒÚ‚Ó ı‡ÌËÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÏ ‚
·Û‰
‰Û˘ÂÏ. ÖÒÎË ÔË·Ó ·Û‰
‰ÂÚ ÔÓ‰
‰‡Ì ËÎË ÔÂ‰
‰‡Ì ‰Û„ÓÏÛ ÎˈÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ ÔÂ‰
‰‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ
Ú‡ÍÊÂ Ë ÛÍÓ‚Ó‰
‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÌÓ‚˚È ‚·‰
‰ÂΈ ÏÓ„ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‡·ÓÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë
Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËflÏË.
чÌÌ˚ ÂÍÓÏẨ
‰ ‡ ˆËË ·˚ÎË ÔÓ‰
‰ „ ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‰ Î fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚‡Ò Ò‡ÏËı Ë ‰  Û„Ëı Îˈ. èÂ‰
‰
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ËÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ÂÍÓÏẨ
‰ÛÂÏ ‚‡Ï ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌËÏË.
鷢ˠ҂‰
‰ÂÌËfl Ó
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
•
ÖÒÎË ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï
ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎÂÏ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ÏÂÒÚÓ ÔË·Ó‡
Ò Á‡ÏÍÓÏ, ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ ‚˚‚ÂÒÚË Á‡ÏÓÍ
ËÁ ÒÚÓfl ÔÂ‰ ÛÚËÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·Âʇڸ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚
ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ‰ÂÚÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl Ë„˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ÊËÁ̸ ‚ ·Óθ¯Û˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
•
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ Û·ÓÍË ÔË·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË (Í‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Á‡ÏÂÌ˚ ·ÏÔ˚ ‚ ÔË·Ó‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
ÓÒ̇˘ÂÌ˚ ²).
•
чÌÌ˚È ÔË·Ó ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì ‰Îfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÁÓÒÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. é·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÔË·ÎËʇÎËÒ¸
Í ÔË·ÓÛ Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ Ë„‡Ú¸ Ò ÌËÏ.
•
àÁÏÂÌÂÌË ËÎË ÔÓÔ˚Ú͇ ËÁÏÂÌÂÌËfl
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
•
Ç ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ۄ΂Ӊ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë Á‡Ô‡‚͇ ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Î˯¸ ÚÓθÍÓ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ.
•
é·‡ÚËÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ÔÂÂÌÓÒ
ÔË·Ó‡, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰
‰ËÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ıÓÎÓ‰
‰ËθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Ô‰
‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
‚˚ÚÂ͇ÌË ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡.
•
èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl fl‰
‰ÓÏ Ò
ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ËÎË „‡ÁÓ‚˚ÏË
ÔÎËÚ‡ÏË.
•
àÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‰
‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÔ‡‰
‰‡ÌËfl ̇
ÔË·Ó ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
•
ᇉ
‰Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊ̇ ËÏÂÚ¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰
‰Ûı‡. äÓÌÚÛ
ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‚Âʉ
‰‡Ú¸Òfl.
•
íÓθÍÓ ‰Îfl ÏÓÓÁËθÌËÍÓ‚ (ÍÓÏÂ
‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı): ̇ËÎÛ˜¯Â ÏÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÚÓ ÔÓ„·.
•
ç ÒÚ‡‚¸Ú ‚ ıÓÎÓ‰
‰ËθÌËÍ ‰Û„ËÂ
˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó˚ (̇ÔËÏÂ, ÏÓÓÊÂÌˈÛ).
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ
•
ã˛·Ó ËÁÏÂÌÂÌË ·˚ÚÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï
‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË·Ó‡, ‰ÓÎÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl
ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ Ò ‰ÓÔÛÒÍÓÏ.
•
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ò‡ÏËÏ. êÂÏÓÌÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È
ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ Û˘Â·‡. é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
·ÎËʇȯËÈ ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë
Á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚ ÚÓθÍÓ ÙËÏÂÌÌ˚ Á‡Ô‡ÒÌ˚Â
˜‡ÒÚË.
•
We wn´trzu urzàdzenia ch∏odniczego przebiegajà
kana∏y z p∏ynem ch∏odzàcym. Przek∏ucie ich mo˝e
spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie
urzàdzenia i zepsucie si´ produktów
˝ywnoÊciowych. NIE NALE˚Y U˚YWAå
OSTRYCH PRZYRZÑDÓW do usuwania szronu
lub lodu. Szron mo˝na usunàç specjalnà plastikowà
∏opatkà. Pod ˝adnym pozorem nie wolno odrywaç
powsta∏ego lodu. Mo˝na go usunàç tylko przez
rozmro˝enie, zgodnie z ni˝ej podanymi instrukcjami.
Do zamra˝arki nie nale˝y wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi i musujàcymi. Wywo∏ujàc
wzrost ciÊnienia we wn´trzu opakowania, mogà
one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie. Nie
przyspieszaç procesu rozmra˝ania przy pomocy
urzàdzeƒ mechanicznych i sztucznych Êrodków
innych ni˝ te zalecane przez producenta. Nie
pos∏ugiwaç si´ metalowymi przedmiotami przy
czyszczeniu urzàdzenia: grozi to jego
uszkodzeniem.
Instalacja
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl
Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i
spr´˝arka, znajdujàce si´ w tylnej cz´Êci
urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi
byç wi´c zapewniona minimalna wentylacja,
zgodnie z odnoÊnym rysunkiem.
•
Uwaga: nie zas∏aniaç otworów wentylacyjnych
•
ÑÓχ¯ÌË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË Ë/ËÎË ÏÓÓÁËθÌËÍË
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl
Ë/ËÎË Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl.
èË·Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔË
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı: ÓÚ +18°C ‰Ó +43°C
(ä·ÒÒ í); ÓÚ +18°C ‰Ó +38°C (ä·ÒÒ Sí); ÓÚ
+16°C ‰Ó +32°C (ä·ÒÒ N); ÓÚ +10°C ‰Ó +32°C
(ä·ÒÒ SN). ä·ÒÒ ÔË·Ó‡ Û͇Á‡Ì ̇
Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ͇ÏÂÂ, fl‰ÓÏ Ò
ÓÚÒÂÍÓÏ ‰Îfl Ó‚Ó˘ÂÈ.
ÇÌËχÌËÂ: ÔÓÏËÏÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰˚, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËÏ
Í·ÒÒÓÏ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Û͇Á‡ÌËfl:
ÍÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÌËÊ ÏËÌËχθÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÚÓ ‚
ÏÓÓÁËθÌÓÏ ÓÚÒÂÍ Ì „‡‡ÌÚËÛÂÚÒfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ
ÛÔÓÚ·ËÚ¸ ‚ ÔË˘Û ÒÓ‰Âʇ˘ËÂÒfl ‚ ÌfiÏ
ÔÓ‰ÛÍÚ˚.
•
ÇÓ ‚ÒÂı ıÓÎÓ‰ËθÌ˚ı ÔË·Ó‡ı ËϲÚÒfl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÔÓÍ˚‚‡˛˘ËÂÒfl ËÌÂÂÏ. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ˝ÚÓÚ ËÌÂÈ ÏÓÊÂÚ
Û‰‡ÎflÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË (‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÂ
‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ) ËÎË Ê ‚Û˜ÌÛ˛. çË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Û‰‡ÎËÚ¸ ËÌÂÈ
Á‡ÓÒÚfiÌÌ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ: ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
·ÂÁ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ËÒÔ‡ËÚÂθ.
•
•
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
Wa˝ne: W razie uszkodzenia przewodu
zasilajàcego nale˝y zastàpiç go specjalnym
przewodem lub zespo∏em przy∏àczeniowym
dost´pnym w autoryzowanym serwisie.
W razie transportu w pozycji poziomej,
znajdujàcy si´ w spr´˝arce olej mo˝e dostaç si´
do uk∏adu ch∏odzàcego. Przed pod∏àczeniem
urzàdzenia do sieci elektrycznej zaleca si´
poczekaç przynajmniej dwie godziny, aby olej
sp∏ynà∏ ponownie do spr´˝arki.
•
Niektóre elementy urzàdzenia nagrzewajà si´.
Nale˝y zapewniç w∏aÊciwy przep∏yw powietrza:
zaniedbanie tego mog∏oby spowodowaç
przepalenie si´ elementu i utrat´
przechowywanej ˝ywnoÊci. Zob. rozdz.
Instalacja.
•
Elementy nagrzewajàce si´ nie powinny
znajdowaç si´ w zasi´gu r´ki. W miar´
mo˝liwoÊci nale˝y tak ustawiç urzàdzenie, aby
jego tylna cz´Êç by∏a zwrócona do Êciany.
Ochrona Êrodowiska
Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla
warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk∏adu
ch∏odzàcego jak materia∏ów izolacyjnych.
Urzàdzenia nie mo˝na usuwaç razem z innymi
odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk∏adu
ch∏odzàcego, zw∏aszcza w pobli˝u wymiennika
ciep∏a. Informacji na temat punktów zbiórki udzielajà
w∏adze lokalne.
Zastosowane w tym urzàdzeniu materia∏y ze
znakiem
nadajà si´ do ponownego
wykorzystania.
SPIS TREÂCI
Zalecenia wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
U˝ytkowanie – Czyszczenie wn´trza – Uruchomienie – Regulacja temperatury – . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechowywanie produktów ˝ywnoÊciowych w ch∏odziarce – Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci – . . . . . . .
Przechowywanie mro˝onek – Rozmra˝anie – Przygotowanie kostek lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
U˝ytkowanie / Pó∏ki przenoÊne – Rozmieszczenie pó∏ek na drzwiach - Czas przechowywania mro˝onek . .15
Zalecenia / Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoÊci w ch∏odziarce – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro˝onek . . . . . . . . . . . . . . .16
Konserwacja / Czyszczenie wn´trza - Okresowe czyszczenie – Przerwy w u˝ytkowaniu – . . . . . . . . . .
Wymiana ˝arówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Konserwacja – Rozmra˝anie / Serwis / Naprawy i cz´Êci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Parametry techniczne / Instalacja – Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Instalacja – Pod∏àczenie do zasilania – Tylne elementy dystansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Instalacja – Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
ç‡Ô˜‡Ú‡ÌÓ Ì‡ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ·Ûχ„Â.
32
13
Obrácení dvefií
U˚YTKOWANIE
Czyszczenie wn´trza
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nowego
urzàdzenia nale˝y umyç starannie jego wn´trze i
wszystkie akcesoria letnià wodà z ∏agodnym
detergentem, w celu usuni´cia zapachu typowego
dla fabrycznie nowego wyrobu, a nast´pnie
dok∏adnie osuszyç mi´kkà szmatkà.
Nie nale˝y u˝ywaç detergentów i Êrodków
szorujàcych, mogàcych uszkodziç
powierzchni´ urzàdzenia.
Uruchomienie
W∏o˝yç wtyczk´ przewodu zasilajàcego do gniazdka
sieci zasilajàcej
Przekr´ciç pokr´t∏o termostatu w prawo, ustawiajàc
je w pozycji innej ni˝ “0” (STOP)
Urzàdzenie mo˝na wy∏àczyç ustawiajàc pokr´t∏o
termostatu w pozycji “0”.
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Przestawienie pokr´t∏a termostatu na ni˝szà wartoÊç
powoduje wzrost temperatury wewn´trznej.
Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr´t∏a
na wy˝szà wartoÊç.
W∏aÊciwy wybór temperatury uzale˝niony jest od
nast´pujàcych czynników:
• temperatury otoczenia
• cz´stotliwoÊci otwierania drzwi
• iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci
• lokalizacji urzàdzenia.
Ustawienie temperatury w pozycji poÊredniej jest
zalecane przy normalnym u˝ywaniu sprz´tu.
Wa˝ne:
JeÊli temperatura otoczenia jest wysoka lub
urzàdzenie jest maksymalnie wype∏nione i
ustawione na najni˝szà temperatur´, urzàdzenie
b´dzie pracowaç bez przerwy powodujàc
gromadzenie si´ lodu na tylnej Êcianie. W tym
wypadku nale˝y przestawiç pokr´t∏o termostatu na
ni˝szà wartoÊç, umo˝liwiajàc samoczynne
rozmra˝anie i obni˝ajàc zu˝ycie energii.
Przechowywanie produktów
˝ywnoÊciowych w ch∏odziarce
Prawid∏owe przechowywanie produktów wymaga
przestrzegania nast´pujàcych zasad:
• Nie wolno przechowywaç w ch∏odziarce ciep∏ej
˝ywnoÊci i parujàcych p∏ynów
14
•
•
˚ywnoÊç powinna byç przykryta lub opakowana,
zw∏aszcza jeÊli wydziela silny zapach
Nale˝y rozmieÊciç produkty w sposób
umo˝liwiajàcy swobodny przep∏yw powietrza
Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci
Komora oznaczona 4 gwiazdkami
jest
przeznaczona do d∏ugoterminowego przechowywania
mro˝onek i do zamra˝ania Êwie˝ej ˝ywnoÊci.
W celu zamro˝enia Êwie˝ej ˝ywnoÊci nie trzeba
koniecznie zmieniaç po∏o˝enia termostatu. ˚eby
przyspieszyç proces zamra˝ania, mo˝na ustawiç
pokr´t∏o termostatu na najni˝szà temperatur´,
pami´tajàc jednak, ˝e mo˝e to spowodowaç spadek
temperatury w ch∏odziarce poni˝ej 0°C. Gdy to
nastàpi, nale˝y przestawiç pokr´t∏o termostatu na
wy˝szà temperatur´.
˚ywnoÊç przeznaczonà do zamro˝enia nale˝y
umieÊciç w górnej cz´Êci komory zamra˝arki.
Przechowywanie mro˝onek
Przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci do zamra˝arki w nowym
urzàdzeniu, po d∏u˝szej przerwie w jego pracy,
nale˝y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o w
pozycji najwy˝szego ch∏odzenia. Po up∏ywie
przynajmniej 2 godz. wróciç do pozycji normalnej.
Wa˝ne
W razie przypadkowego rozmro˝enia,
spowodowanego np. przerwà w dostawie energii
elektrycznej trwajàcà d∏u˝ej ni˝ czas podany w
parametrach technicznych (poz.: zdolnoÊç
utrzymywania temperatury), rozmro˝ona ˝ywnoÊç
musi zostaç szybko spo˝yta lub natychmiast
ugotowana i po ostudzeniu ponownie zamro˝ona.
Rozmra˝anie
Mro˝onki mo˝na rozmroziç w ch∏odziarce lub w
temperaturze pokojowej, w zale˝noÊci od czasu,
jakim dysponujemy.
Niewielkie porcje ˝ywnoÊci mo˝na gotowaç równie˝
bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝arki, tj. bez
uprzedniego rozmra˝ania. W tym wypadku czas
gotowania b´dzie d∏u˝szy.
Pfied zaãátkem následující ãinnosti nejprve odpojte
spotfiebiã od pfiívodu elektrické energie.
1. odmontujte spodní závûs (1) a noÏku (2);
G
2. od‰roubujte levou noÏku a pfii‰roubujte ji na
druhou stranu;
3. VysuÀte spodní dvefie ze stfiedního závûsu (H) a
odmontujte jej.
4. VysuÀte horní dvefie z ãepu (G), od‰roubujte jej a
na‰roubujte na závûs na druhé stranû.
5. OdstraÀte dva kryty, které chrání otvory pro
závûsové kolíky a namontujte je na druhou
stranu.
H
6. Na opaãnou stranu nasaìte horní dvefie a stfiední
závûs.
7. Pfiimontujte spodní závûs (1) a noÏku (2) na
opaãnou stranu.
8. Od‰roubujte drÏadlo. Hrotem propíchnûte kryty a
namontujte drÏadlo na protûj‰i stranu.
Zbylé otvory zakryjte kryty, které najdete v sáãku
s dokumentací.
Pro vyrovnání dvefií je moÏné vodorovnû nastavit
stfiední závûs (H) po uvolnûní ‰roubÛ (viz nákres).
3
1
Pozor
Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda
jsou v‰echny ‰rouby dobfie utaÏeny a zda tûsnûní
dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky.
2
D715 PIED/M
Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mÛÏe stát,
Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte,
dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel˘ proces
urychlete nahfiíváním pfiíslu‰né ãásti bûÏn˘m
vlasov˘m fénem.
PR228
Przygotowanie kostek lodu
W sk∏ad wyposa˝enia zamra˝arki wchodzi pojemnik
na kostki lodu. Nale˝y wype∏niç go wodà i umieÊciç
w zamra˝arce.
Nie nale˝y wyjmowaç kostek przy pomocy
przedmiotów metalowych.
31
Zapojení do elektrické sítû
Pó∏ki przenoÊne
Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, zda hodnoty
napûtí a frekvence uvedené na v˘robním ‰títku
pfiístroje odpovídají vlastnostem va‰í elektrické sítû.
Napûtí se mÛÏe od stanovené hodnoty odchylovat o
+/- 6%.
Wewn´trzne Êcianki ch∏odziarki wyposa˝one sà w
szereg prowadnic umo˝liwiajàcych dowolne
rozmieszczenie pó∏ek.
Dla lepszego wykorzystania przestrzeni mo˝na
na∏o˝yç przednià cz´Êç pó∏ki na tylnà.
Pfii provozu s jin˘mi hodnotami napûtí je tfieba
pouÏívat transformátor.
Spotfiebiã musí b˘t uzemûn˘.
Pro tento úãel je zástrãka spotfiebiãe vybavena
pfiíslu‰n˘m kontaktním kolíkem.
D338
JestliÏe va‰e elektrická zásuvka není uzemûna,
zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v souladu s
platn˘mi pfiedpisy a za tímto úãelem se poraìte s
odborníkem.
Rozmieszczenie pó∏ek na drzwiach
Aby umo˝liwiç przechowywanie artyku∏ów
spo˝ywczych ró˝nej wielkoÊci, pó∏ki mo˝na
umieszczaç na ró˝nych wysokoÊciach.
V˘robce odmítá jakoukoliv zodpovûdnost v pfiípadû,
Ïe nejsou dodrÏovány v˘‰e uvedené bezpeãnostní
zásady,
KolejnoÊç post´powania: pociàgnàç pó∏k´ zgodnie z
kierunkiem strza∏ki a˝ do obluzowania, umieÊciç na
˝àdanej wysokoÊci.
Tento pfiístroj odpovídá následujícím
pfiedpisÛm Evropského spoleãenství:
-
87//308 EEC z 2.6. 1987 vztahující se k
radiovému odru‰ení.
-
73//23//CEE z 19.2.1973 (Pfiedpis pro nízké
napûtí) a následující úpravy.
-
89//336//CEE z 3.5. 1989 (Pfiedpis o
elektromagnetické shodnosti) a následující
úpravy.
PR249
Zadní v˘stupky
V sáãku obsahujicím návod k obsluze jsou také dva
prvky – v˘stupky, které se zasadí do zvlá‰tních
otvorÛ na zadní stranû pfiístroje.
ZasuÀte v˘stupky do otvorÛ tak, aby ‰ipka (A) byla v
poloze jako na obrázku 2 a pak jimi otáãejte o 45°,
aÏ se pevnû uzamknou (‰ipka A bude ve vodorovné
pozici).
PR250
A
Czas przechowywania mro˝onek
45°
PR60
Symbole oznaczajà ró˝ne rodzaje produktów ˝ywnoÊciowych do zamro˝enia.
Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka˝dego z produktów (w miesiàcach). Od jakoÊci produktów
˝ywnoÊciowych i od rodzaju ich wst´pnej obróbki przed zamro˝eniem zale˝y wybór górnej lub dolnej wartoÊci.
1-2
30
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
15
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Podstawowe zalecenia:
•
Mi´so (ka˝dego rodzaju): zawinàç w torebki z
tworzywa i umieÊciç na szklanej pó∏ce nad
pojemnikiem na warzywa.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa przechowywaç w ten
sposób najwy˝ej 1-2 dni.
Produkty ugotowane, ciep∏e potrawy itd.: przykryç i
umieÊciç na dowolnych pó∏kach.
Owoce i warzywa: dok∏adnie umyç i umieÊciç na
dole, w szufladzie na warzywa.
Mas∏o i sery: powinny byç umieszczone w
specjalnych szczelnych pojemnikach lub w
opakowaniach aluminiowych bàdê foliowych, aby
utrudniç dost´p powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny byç zamkni´te i
ustawione na specjalnej pó∏ce drzwiowej.
Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, je˝eli sà
nieopakowane, nie mogà byç przechowywane w
ch∏odziarce.
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania.
Prawid∏owe zamra˝anie produktów wymaga
przestrzegania kilku poni˝szych zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Maksymalna iloÊç artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,
którà mo˝na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana
jest na tabliczce znamionowej;
Proces zamra˝ania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie wolno dok∏adaç kolejnych produktów
do zamro˝enia.
Podlegajàce zamro˝eniu produkty muszà byç
doskona∏ej jakoÊci, Êwie˝e i czyste;
Przed zamro˝eniem nale˝y podzieliç ˝ywnoÊç na
ma∏e porcje, co przyspiesza proces zamra˝ania
oraz umo˝liwia rozmra˝anie produktów w
odpowiedniej iloÊci;
Produkty spo˝ywcze nale˝y zawijaç w foli´
aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by
opakowanie by∏o przylegajàce i szczelne;
Âwie˝e produkty ˝ywnoÊciowe nie powinny
dotykaç zamro˝onych, aby nie powodowaç
zmian temperatury ˝ywnoÊci wczeÊniej
zamro˝onej;
˚ywnoÊç o niskiej zawartoÊci t∏uszczu
przechowuje si´ d∏u˝ej i lepiej ni˝ o wysokiej
zawartoÊci t∏uszczu; sól skraca okres
przechowywania produktów;
Nie nale˝y spo˝ywaç lodów bezpoÊrednio po
wyj´ciu z zamra˝alnika, gdy˝ mo˝e to
spowodowaç odmro˝enia skóry;
Zaleca si´ opatrzyç ka˝dy produkt datà
zamro˝enia. U∏atwi to kontrol´ okresu
przechowywania;
Do zamra˝alnika nie wolno wk∏adaç p∏ynów
zawierajàcych w´glany (napoje gazowane itp.),
gdy˝ mogà one eksplodowaç.
Zalecenia dotyczàce
przechowywania mro˝onek
Aby w optymalny sposób wykorzystaç mo˝liwoÊci
urzàdzenia, nale˝y:
•
upewniç si´, ˝e mro˝onki by∏y odpowiednio
przechowywane w miejscu zakupu;
•
zadbaç, by czas od momentu zakupu do chwili
w∏o˝enia do zamra˝arki by∏ jak najkrótszy.
•
nie otwieraç zbyt cz´sto drzwiczek zamra˝alnika
i nie pozostawiaç ich otwartych d∏u˝ej ni˝ to
konieczne.
•
Po rozmro˝eniu ˝ywnoÊç bardzo szybko si´
psuje i nie mo˝e ponownie zostaç zamro˝ona.
•
Nie nale˝y przekraczaç daty wa˝noÊci podanej
przez producenta na opakowaniu ˝ywnoÊci.
Modell
ER 7425 D
Objem mrazáku - brutto (l)
190
Objem mrazáku - netto (l)
186
Objem chladniãky - brutto (l)
44
Objem chladniãky - netto (l)
44
140x54,5x60
Rozmûry (‰ífika-v˘‰ka-hloubka, cm)
220-240
Napûtí (V/HZ)
0,90
Spotfieba energie (kW/24 h)
Energetická tfiída
B
Kapacita zmrazování (kg/24 h)
3
âas zv˘‰ení teploty (h)
19
Hluãnost (dB/A)
41
Klimatická tfiída
SN, ST
Technické informace se nacházejí na v˘robním ‰títku, kter˘ je umístûn˘ nalevo uvnitfi spotfiebiãe.
INSTALACE
Umístûní
Spotfiebiã musí b˘t nainstalován daleko od zdrojÛ
tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní
paprsky atd.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ musí b˘t zaji‰tûno
minimální proudûní vzduchu, jak je to zobrazeno na
ilustraci.
Umístûní spotfiebiãe pod zavû‰ené skfiíÀky
kuchyÀské linky (viz obr. A).
Umístûní spotfiebiãe bez zhora zavû‰en˘ch skfiínûk
kuchyÀské linky (viz obr. B).
A
B
10 mm
•
100 mm
Zalecenia dotyczàce przechowywania
˝ywnoÊci w ch∏odziarce
10 mm
ZALECENIA
NP004
Pozor: udrÏujte ventilaãní otvory stále volné.
Dvû nastavitelné noÏky na základnû spotfiebiãe
umoÏÀují jeho pfiesné nastavení do vodorovné
polohy.
Pozor
Musí zÛstat moÏnost vypojení spotfiebiãe od pfiívodu
elektrické energie a zástrãka musí b˘t proto za tímto
úãelem i po instalaci dobfie pfiístupná.
29
Odledování
KONSERWACJA
Námraza je odstraÀována automaticky z v˘parníku
chladniãky pokaÏdé, kdyÏ se motor kompresoru
zastaví v prúbûhu normálního provozu. Rozmrazená
voda vytéká do speciální nádrÏky na zadní stranû
spotfiebiãe nad motorem kompresoru a odtud se
volnû vypafiuje.
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci przed
rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
konserwacyjnych.
Je dÛleÏité pravidelnû ãistit otvor pro odvod
rozpu‰tûné námrazy, kter˘ se nachází ve stfiedu
kanálku na zadní stûnû prostoru chladniãky, ãímÏ
zabráníte, aby voda pfietekla a zaãala kapat na
uvnitfi uloÏené potraviny. PouÏívejte k tomu speciální
ãistící nástroj, kter˘ vsunete dovnitfi odtokového
otvoru.
Uwaga
Urzàdzenie to zawiera weglowodory w uk∏adzie
ch∏odniczym; konserwacja i uzupe∏nianie musi byç
przeprowadzane wy∏àcznie przez personel
autoryzowanych zak∏adów serwisowych.
D037
Czyszczenie wn´trza
Mrazák se v‰ak ãasem pfiesto pokryje vrstvou
námrazy. Tuto námrazu je moÏno odstranit
pfiiloÏenou plastikovou ‰krabkou, jakmile její v˘‰ka
pfiekroãí 4 mm. Bûhem této operace není nutno
odpojovat spotfiebiã z elektircké sítû nebo vyjímat
potraviny.
Pod ˝adnym pozorem nie u˝ywaç metalowych
przedmiotów przy czyszczeniu urzàdzenia: grozi∏oby
to jego uszkodzeniem.
Komor´ ch∏odziarki i akcesoria nale˝y myç ciep∏à
wodà z dodatkiem oczyszczonej sody (jedna
tabletka na 4 litry wody).
Starannie op∏ukaç i osuszyç.
Nahromadí-li se ale velmi siln˘ ledov˘ pfiíkrov, je
tfieba pfiístroj kompletnû odledovat pomocí
následujícího postupu:
Okresowe czyszczenie
1. vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi nebo
nastavte koleãko termostatu na pozici "0";
2. vyjmûte v‰echny potraviny, zabalte je do nûkolika
vrstev novinového papíru a umístûte je na
chladném místû;
3. nechejte dvefie otevfiené;
4. po ukonãení odledování, pozornû vysu‰te cel˘
vnitfiek;
5. znovu otoãte koleãkem termostatu do potfiebné
provozní polohy nebo zasuÀte zástrãku zpût do
zásuvky.
6. Po dvou aÏ tfiech hodinách vraÈte dfiíve vyjmuté
potraviny zpût do chladniãky.
DÛleÏité:
Nikdy nepouÏívejte ostré kovové pfiedmûty k
o‰krabávání námrazy na v˘parníku, neboÈ jej takto
mÛÏete po‰kodit.
NepouÏívejte mechanická zafiízení nebo jakékoliv
jiné umûlé postupy k urychlení procesu
rozmrazování, nebo jak je to doporuãeno v˘robcem.
Zv˘‰ení teploty zmrazen˘ch balíãkÛ potravin bûhem
odmrazování mÛÏe zpÛsobit krácení jejich
trvanlivosti.
Komor´ ch∏odziarki nale˝y myç ciep∏à wodà z
dodatkiem oczyszczonej sody.
Starannie op∏ukaç i osuszyç.
Skraplacz (czarny ruszt) i spr´˝ark´ w tylnej cz´Êci
zamra˝arki odkurzyç przy pomocy szczotki lub
odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia
bezawaryjnà prac´ urzàdzenia i oszcz´dne zu˝ycie
energii elektrycznej.
Przerwy w u˝ytkowaniu
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ytkowane przez
d∏u˝szy okres czasu, nale˝y:
wy∏àczyç urzàdzenie z sieci;
wyjàç wszystkie produkty;
rozmroziç, wyczyÊciç wn´trze i akcesoria;
pozostawiç otwarte drzwi, aby umo˝liwiç swobodny
przep∏yw powietrza i zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
SLUÎBA ZÁKAZNÍKÒM A NÁHRADNÍ DÍLY
JesliÏe spotfiebiã správnû nefunguje, zkontrolujte,
zda:
•
zástrãka je pevnû zasunuta do zásuvky ve stûnû
a hlavní spínaã je zapnut˘;
•
síÈ je pod napûtím (vyzkou‰ejte zapojením jiného
spotfiebiãe do zásuvky);
•
koleãko termostatu je nastaveno do správné
polohy;
•
pokud se na dnû chladniãky nachází voda,
28
zkontrolujte, zda nedo‰lo k ucpání odtokového
otvoru rozmrazené vody (viz. ãást
“Odmrazování”)
•
jestliÏe po vykonání v‰ech pfiede‰l˘ch kontrol
spotfiebiã stále správnû nefunguje, spojte se s
nejbliωím servisním stfiediskem.
Chcete-li obdrÏet co nejrychlej‰í servisní sluÏbu, je
tfieba pfii Ïádosti uvést model a sériové ãíslo
spotfiebiãe, které jsou uvedeny na záruãním listû
nebo na v˘robním ‰títku uvnitfi spotfiebiãe, na levé
spodní stranû.
Wymiana ˝arówki
Dost´p do ˝arówki oÊwietlajàcej komor´ ch∏odziarki
uzyskaç mo˝na w nast´pujàcy sposób:
- nale˝y odkr´ciç Êrub´ os∏ony ˝arówki.
- wyjàç jej cz´Êç ruchomà przez naciÊni´cie, zob.
rysunek.
D411
Je˝eli po otwarciu drzwi ˝arówka si´ nie
zapala, nale˝y sprawdziç, czy jest ona dobrze
wkr´cona. Je˝eli nie zapala si´ w dalszym ciàgu,
nale˝y zastàpiç jà nowà o tej samej mocy. Moc
maksymalna podana jest na os∏onie ˝arówki.
17
Rozmra˝anie
ÚDRÎBA
Szron usuwany jest automatycznie z parownika
ch∏odziarki podczas ka˝dego cyklu wy∏àczania si´
spr´˝arki w trakcie pracy urzàdzenia. Powsta∏a w
wyniku tego woda sp∏ywa do specjalnego pojemnika
znajdujàcego si´ z ty∏u urzàdzenia nad spr´˝arkà, a
nast´pnie wyparowuje.
Pfied kaÏdou operací je zapotfiebí nejprve
odpojit zástrãku ze zásuvky.
Nale˝y pami´taç o okresowym czyszczeniu otworu
odp∏ywowego wody, znajdujàcego si´ poÊrodku
kana∏u odp∏ywowego w komorze ch∏odziarki.
Zapobiega si´ w ten sposób gromadzeniu wody,
która mog∏aby dostaç si´ do przechowywanej
˝ywnoÊci. U˝yç nale˝y specjalnej przetyczki,
znajdujàcej si´ w otworze odp∏ywowym.
Upozornûní
D037
Komora zamra˝arki pokrywa si´ stopniowo
szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4
mm. gruboÊci, nale˝y usuwaç jà specjalnà
plastikowà ∏opatkà, wchodzàcà w sk∏ad
wyposa˝enia urzàdzenia. Podczas wykonywania tej
czynnoÊci nie jest konieczne od∏àczenie urzàdzenia
od zasilania lub wyj´cie produktów.
Pravidelné ãi‰tûní
Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a
bikarbonátem sodn˘m.
Pfiístroj otfiete a peãlivû osu‰te.
Ca∏kowite rozmro˝enie zamra˝alnika, w razie gdy
lód w komorze osiàga znacznà gruboÊç, wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wy∏àczyç urzàdzenie z sieci, ustawiç pokr´t∏o
termostatu w pozycji "0";
2. Wyjàç wszystkie przechowywane produkty,
owinàç w kilka gazet i umieÊciç w ch∏odnym
miejscu;
3. Pozostawiç otwarte drzwi;
4. Po ca∏kowitym rozmro˝eniu dok∏adnie osuszyç
komor´;
5. Ustawiç pokr´t∏o termostatu na ˝àdanej wartoÊci
lub ponownie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci.
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky; z tohoto dÛvodu údrÏba a
doplÀování musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
Wa˝ne
Nie u˝ywaç pod ˝adnym pozorem ostrych
metalowych przedmiotów do zeskrobywania szronu
z parownika. Grozi to jego uszkodzeniem.
Do rozmra˝ania nie u˝ywaç innych urzàdzeƒ
mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni˝ te
zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamro˝onych produktów,
majàcy miejsce podczas operacji rozmra˝ania,
mo˝e skróciç ich bezpieczny okres
przechowywania.
Oãistûte v˘parník (ãerná mfiíÏ), kompresor a celou
zadní stranu spotfiebiãe kartáãem nebo odsávaãem.
Zlep‰íte tak ãinnost chladniãky a u‰etfiíte spotfiebu
elektrické energie.
Odstavení pfiístroje
JestliÏe nebude spotfiebiã dlouhodobû pouÏíván,
vykonejte následující opatfiení:
vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi;
vyberte potraviny z chladniãky;
6. Po 2-3 godzinach w∏o˝yç do zamra˝alnika wyj´te
przedtem produkty
odledujte a vyãistûte vnitfiek spotfiebiãe a v‰echny
pfiídavné prvky;
.
nechejte dvefie chladniãky otevfiené, aby vzduch
mohl proudit a netvofiil se nepfiíjemn˘ zápach.
SERWIS / NAPRAWY I CZ¢ÂCI ZAMIENNE
W wypadku stwierdzenia nieprawid∏owej pracy
urzàdzenia nale˝y sprawdziç, czy:
•
urzàdzenie jest w∏aÊciwie pod∏àczone do sieci
zasilajàcej
•
obwód zasilania elektrycznego jest pod
napi´ciem (np. przez pod∏àczenie innego
urzàdzenia)
•
pokr´t∏o termostatu znajduje si´ we w∏aÊciwej
pozycji
•
Je˝eli na dnie komory ch∏odziarki wyst´pujà
Êlady wody, nale˝y sprawdziç, czy otwór
odp∏ywowy jest dro˝ny (zob. rozdz.
“Rozmra˝anie”).
18
•
Je˝eli – po przeprowadzeniu powy˝szych
czynnoÊci sprawdzajàcych – urzàdzenie w
dalszym ciàgu nie pracuje prawid∏owo, nale˝y
zwróciç si´ do najbli˝szego autoryzowanego
punktu napraw.
˚eby przyspieszyç wykonanie us∏ugi, przy
zg∏oszeniu nale˝y koniecznie podaç model i numer
produktu urzàdzenia, znajdujàcy si´ w karcie
gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej
umieszczonej w dolnej cz´Êci komory ch∏odziarki, po
lewej stronie.
Vnitfiní osvûtlení
K Ïárovce vnitfiního osvûtlení chladniãky se
dostanete následujícím zpÛsobem:
- od‰roubujte upevÀovací ‰roub krytu Ïárovky.
- vytáhnûte zaháknutou, pohyblivou ãást, jak je to
vidût na ilustraci.
JestliÏe se svûtlo po otevfiení dvefií chladniãky
nerozsvítí, zkontrolujte, zda je dobfie
za‰roubováno na své místo. JestliÏe se
nadále neroÏíná, vymûÀte Ïárovku. V˘kon
Ïárovky je oznaãen na jejím krytu.
D411
27
PARAMETRY TECHNICZNE
RADY
PojemnoÊç brutto: zamra˝alnik (l)
190
Aby do‰lo k nejlep‰ímu vyuÏití tohoto spotfiebiãe, je
zapotfiebí:
PojemnoÊç netto: zamra˝alnik (l)
186
•
pfiesvûdãit se o tom, zda prÛmyslovû zmrazené
potravinové v˘robky byly dobfie uloÏené jiÏ v
prodejnû;
PojemnoÊç brutto: ch∏odziarka (l)
44
PojemnoÊç netto: ch∏odziarka (l)
44
zajistit, aby pfieprava prÛmyslovû zmrazen˘ch
potravinov˘ch v˘robkÛ z místa nákupu do
mrazáku probûhla v co nejkrat‰í moÏné dobû;
Wymiary (*wys. *szer. *g∏´b., cm.)
•
neotvírat pfiíli‰ ãasto dvífika a nenechávat je
otevfiené déle, neÏ je nezbytnû nutné.
Zu˝ycie energii (kWh/24h)
•
Jakmile jednou byly potraviny rozmrazené,
dochází velmi rychle k jejich kaÏení a nesmí b˘t
znovu zmrazovány.
Klasa efektywnoÊci energetycznej
B
ZdolnoÊç zamra˝ania (kg/24h)
3
Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v˘robcem
na obalu potravin.
ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h)
19
Poziom ha∏asu (dB/A)
41
Pro jistotu maso skladujte tímto zpÛsobem pouze
jeden aÏ dva dny.
Vafiené potraviny, studená jídla atd.: tyto potraviny
by mûly b˘t pfiikryty a umístûny na jednotlivé ro‰ty.
Ovoce a zelenina: tyto potraviny by mûly b˘t
oãi‰tûny a uskladnûny do pfiíslu‰né zásuvky.
Máslo a s˘ry: by mûly b˘t umístûny do zvlá‰tních
hermetick˘ch nádob nebo zabaleby do alobalu nebo
polyethylénov˘ch sáãkÛ, aby se k nim vzduch dostal
co nejménû.
Láhve s mlékem: mûly by b˘t uzavfieny víãkem a
uloÏeny v poliãce pro lahve ve dvefiích.
BBanány, brambory, cibule a ãesnek: pokud nejsou
zabaleny, nelze je skladovat v chladniãce.
Rady pro zmrazování
Zde je nûkolik dÛleÏ˘it˘ch rad, které Vám pomohou
zefektivnit zmrazování.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
maximální mnoÏství potravin, které lze zmrazit za
24 hodin, je uvedeno na v˘robním ‰títku;
proces zmrazování trvá 24 hodin. V prÛbûhu této
lhÛty není moÏné pfiidávat do mrazáku nové
potraviny na zmraÏení;
zmrazujte jen zboÏí prvotfiídní kvality, ãerstvé a
peãlivû oãi‰tûné potraviny;
pfiipravte si potraviny v mal˘ch porcích, abyste
umoÏnili jejich rychlé a kompletní zmraÏení, coÏ
vám také pozdûji umoÏní rozmrazovat pouze
potfiebné mnoÏství;
zabalte potraviny do igelitov˘ch sáãkÛ nebo
alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu;
nedovolte, aby se ãerstvé potraviny dot˘kaly jiÏ
zmrazen˘ch a zpÛsobovaly tak zv˘‰ení jejich
teploty;
libové potraviny se pfiechovávají lépe a déle neÏ
tuãné; sÛl zkracuje pfiechovávací Ïivotnost
potravin;
kostky ledu, pokud by do‰lo k jejich konzumaci
okamÏitû po vybrání z mrazniãky, mohou
zpÛsobit pfii styku se sliznicí studené popáleniny;
nedávejte do mrazáku nápoje sycené
kysliãníkem uhliãit˘m (‰umivé nápoje atd.) neboÈ
mohou explodovat.
ER 7425 D
•
•
140x54,5x60
220-240
Napi´cie (V/HZ)
0,90
SN, ST
Klasa klimatyczna
Informacje techniczne znajdujà si´ na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz´Êci ch∏odziarki, po
lewej stronie.
INSTALACJA
Ustawienie
Urzàdzenie powinno zostaç ustawione z dala od
takich êróde∏ ciep∏a jak kaloryfery, grzejniki wody czy
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝y zapewniç
minimalny swobodny przep∏yw powietrza, zgodnie z
rys.
Urzàdzenie stojàce pod kuchennà szafkà wiszàcà
(rys. A).
Urzàdzenie wolnostojàce (rys. B).
Uwaga: nie wolno zas∏aniaç otworów
wentylacyjnych.
Regulacja obu nó˝ek urzàdzenia umo˝liwia jego
dok∏adne wypoziomowanie.
A
B
10 mm
Masa (v‰ech druhÛ): zabalte do polyetylénov˘ch
sáãkÛ a umístûte na sklenûnou polici nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu.
Model
100 mm
UÏiteãné rady:
Rady pro uskladnûní zmraÏen˘ch
potravin
10 mm
Rady pro pouÏití chladniãky
NP004
Uwaga
Musi byç mo˝liwe wy∏àczenie urzàdzenia z sieci
zasilajàcej; z tego wzgl´du wtyczka musi byç ∏atwo
dost´pna po zakoƒczeniu instalacji.
19
Pod∏àczenie do zasilania
Nastavitelné poliãky
Przed pod∏àczeniem urzàdzenia nale˝y upewniç si´,
czy napi´cie i nat´˝enie podane na tabliczce
znamionowej sà zgodne z parametrami Paƒstwa
sieci zasilajàcej. Dopuszcza si´ +-6% odchylenia od
normy.
Na bocích chladniãky se nachází nûkolik pfiíchytek,
na nûÏ se umisÈují ro‰ty do rÛzn˘ch poloh.
Pro lep‰í vyuÏití místa mohou pfiední polo-ro‰ty leÏet
nad zadními.
Przy innych wartoÊciach napi´cia nale˝y stosowaç
autotransformator o odpowiedniej mocy.
Urzàdzenie musi byç uziemione.
Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w tym celu
zaopatrzona w styk ochronny (uziemienie).
D338
Je˝eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak
uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod∏àczone
przez uprawnionego elektromontera do odzielnej
instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami bezpieczeƒstwa
Rozmístûní poliãek vestavûn˘ch do
dvefií
W wypadku nieprzestrzegania powy˝szych
przepisów bezpieczeƒstwa, producent nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za powsta∏e szkody.
Aby bylo moÏné skladovat balené potraviny rÛzn˘ch
rozmûrÛ, mÛÏete poliãky vestavûné do dvefií
rozmístit do rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch poloh.
Urzàdzenie to spe∏nia wymagania
nast´pujàcych wytycznych EWG:
-
87//308 EEC z 2.06.87 dot. zak∏óceƒ RTV.
-
73//23 EEC 19.02.73 (niskie napi´cia) i
póêniejsze nowelizacje.
-
89//336 EEC 03.05.89 (kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna) i póêniejsze nowelizacje.
Pfii tûchto úpravách postupujte takto: postupnû
vysunujte poliãku ve smûru oznaãeném ‰ipkou,
dokud se celkem neuvolní a pak ji umístûte do
poÏadované pozice.
PR249
Tylne elementy dystansowe
W opakowaniu zawierajàcym instrukcj´ obs∏ugi
znajdujà si´ równie˝ dwa elementy dystansowe,
które nale˝y zamocowaç w otworach w tylnej
Êciance urzàdzenia, upewniajàc si´, ˝e po∏o˝enie
strza∏ki (A) jest zgodne z rysunkiem Nast´pnie oba
elementy nale˝y przekr´ciç o 45° (strza∏ka w pozycji
pionowej), a˝ do ich wciÊni´cia.
PR250
A
45°
Kalendáfi zmrazování
PR60
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
Symboly oznaãují jednotlivé druhy potravin urãen˘ch ke zmraÏení.
âísla oznaãují skladovací období v mûsících pro kaÏd˘ v˘robek urãen˘ ke zmraÏení. Závisí na kvalitû v˘robkÛ a
na jejich zpracování pfied zmraÏením, zda platné období pro uskladnûní bude del‰í nebo krat‰í.
20
25
Zmiana kierunku otwierania drzwi
OBSLUHA
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci elektrycznej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
âi‰tûní vnitfiku pfiístroje
Zmrazování ãerstv˘ch potravin
Pfied prvním pouÏitím vyãistûte v‰echny vnitfiní ãásti
teplou vodou s neutrálním saponátem, ãímÏ
spotfiebiã zbavíte typického zápachu nového
v˘robku. Peãlivû jej cel˘ vysu‰te.
Mrazící oddûlení oznaãené 4 hvûzdiãkami
je vhodné pro dlouhodobé skladování prÛmyslovû
zmraÏen˘ch potravin a pro zmrazování ãerstv˘ch
potravin.
Pfied samotn˘m zmrazováním není tfieba mûnit
nastavení termostatu. Chcete-li ov‰em zmrazování
urychlit, nastavte koleãko termostatu na nejniωí
teploty, ale pamatujte si, Ïe tímto zpÛsobem mÛÏe
teplota v chladniãce poklesnout pod 0°C. V takovém
pfiípadû nastavte koleãko termostatu na hodnoty
vy‰‰ích teplot .
Potraviny urãené ke zmrazování uloÏte do horního
oddûlení.
1. Wyjàç dolny zawias (1) wraz z nó˝kà (2).
Uskladnûní zmraÏen˘ch potravin
7. Zamocowaç dolny zawias (1) i nó˝k´ (2) po
przeciwnej stronie.
NepouÏívejte rozpou‰tûdla nebo brusné
prá‰ky, neboÈ mohou po‰kodit nátûr.
PouÏití
Zapojte zástrãku do zásuvky ve zdi.
Otoãte koleãkem termostatu
Chcete-li spotfiebiã vypnout, otoãte jednodu‰e
koleãkem do pozice “0”.
Regulace teploty
Teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena, tj. nastavena na vy‰‰í hodnoty (chladí
ménû), otoãením koleãka termostatu na niωí ãísla,
anebo sníÏena (chladí více), otoãením koleãka na
vy‰‰í ãísla.
Správná pozice v‰ak musí b˘t zvolena po zváÏení
faktorÛ, které vnitfiní teplotu v chladniãce ovlivÀují:
•
•
•
•
teplota místnosti;
frekvence otvírání dvefií;
mnoÏství uchovávan˘ch potravin;
umístûní spotfiebiãe.
Vût‰inou nejlépe vyhovuje nastavení volby na
stfiední hodnoty.
DÛleÏité
Je-li pokojová teplota dosti vysoká nebo je-li
spotfiebiã zcela zaplnûn a zároveÀ je nastaven na
nejniωí teploty, mÛÏe se stát, Ïe chladniãka pobûÏí
nepfietrÏitû a na zadní stûnû se vytvofií námraza. V
takovém pfiípadû bude tfieba nastavit teplotu na
ponûkud vy‰‰í hodnotu, ãímÏ umoÏníte automatické
odmraÏení námrazy a sníÏíte spotfiebu energie.
V okamÏiku uvedení spotfiebiãe do provozu, anebo
po jeho del‰ím odstavení, zapnûte pfied uloÏením
potravin spotfiebiã alespoÀ na dvû hodiny na
nejchladnûj‰í nastavení a potom vraÈte knoflík
termostatu do normální provozní pozice.
DÛleÏité
V pfiípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfi.
díky náhlému v˘padku v dodávce proudu, jehoÏ
délka pfiesáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch údajÛ pod heslem: “kritick˘ ãas”, bude
tfieba rozmrazené potraviny co nejdfiív spotfiebovat,
anebo je okamÏitû uvafiit a teprve potom (uvafiené)
znovu zmrazit.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo mraÏené potraviny, které
chcete konzumovat, je moÏno rozmrazit v oddíle
chladniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleÏí na tom,
jak rychle chcete potraviny rozmrazit.
G
2. Odkr´ciç nó˝k´ lewà (3) i przykr´ciç jà po
przeciwnej stronie.
3. Zdjàç dolne drzwi z zawiasu Êrodkowego (H),
nast´pnie odkr´ciç zawias.
4. Zdjàç górne drzwi ze sworznia (G), odkr´ciç
sworzeƒ i zamocowaç odpowiednio w zawiasie
po przeciwnej stronie.
5. Usunàç dwie zaÊlepki maskujàce otwory na
sworznie zawiasów i w∏o˝yç je po przeciwnej
stronie.
H
6. Zamocowaç po przeciwnej stronie górne drzwi i
zawias Êrodkowy.
8. Odkr´ciç uchwyty. Przek∏uç zaÊlepki przy
pomocy ostrego narz´dzia, zamocowaç uchwyty
po przeciwnej stronie.
Zakryç pozosta∏e po uchwytach otwory
zaÊlepkami znajdujàcymi si´ w opakowaniu z
dokumentacjà.
˚eby wyrównaç ustawienie drzwi, wystarczy
obluzowaç wkr´ty Êrodkowego zawiasu (H) i
wyregulowaç go poziomo (zob. rys.).
3
1
Uwaga:
Po prze∏o˝eniu drzwi nale˝y sprawdziç, czy
wszystkie Êruby sà dobrze dokr´cone i czy
uszczelka magnetyczna w∏aÊciwie przylega do
obudowy. Je˝eli temperatura otoczenia jest niska
(np. zimà) i uszczelka przylega niedok∏adnie, mo˝na
poczekaç na jej powrót do naturalnego stanu lub
przyspieszyç ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy
tego odcinek zwyk∏à suszarkà do w∏osów.
2
D715 PIED/M
Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v
tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle.
Pfiíprava kostek ledu
Chlazení ãerstv˘ch potravin
Zásady pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ:
•
neukládejte do chladniãky teplá jídla nebo
odpafiující se tekutiny;
•
potraviny pfiikryjte nebo zabalte, zvlá‰tû jestliÏe
mají silné aroma;
•
potraviny rozmisÈujte tak, aby vzduch mohl
kolem volnû proudit.
24
Tento pfiístroj je vybaven jednou nebo více
vaniãkami na pfiípravu kostek ledu. NaplÀte tyto
vaniãky vodou a umístûte jej do oddílu mrazáku.
PR228
Nikdy nepouÏívejte kovové pfiedmûty pfii
odstraÀování vaniãky pfiimrzlé k mrazáku.
21
•
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Je velmi dÛleÏité, aby tento návod na pouÏí stále doprovázel spotfiebiã a slouÏil jako zdroj informací o jeho
obsluze. I v pfiípadû prodeje, pfievodu spotfiebiãe na nového vlastníka, nebo i v pfiípadû stûhování se ujistûte, Ïe
návod byl pfiiloÏen ke spotfiebiãi, aby se nov˘ vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a dÛleÏit˘mi
upozornûními.
U tohoto typu spotfiebiãe nahradilo magnetické uzavírání dvefií pÛvodní, které u star‰ích typÛ chladniãek mûlo
na dvefiích západku. Pfied vyskládkováním va‰í vyfiazené chladniãky se postarejte, aby západka na jejím
zavírání byla nepouÏitelná. Zabráníte tím, aby se ze spotfiebiãe stala smrtelná past pro dûti.
Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfieãtûte pfied samotou instalací a
pouÏitím spotfiebiãe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toto zafiízení by mûlo b˘t obsluhováno pouze
dospûl˘mi osobami. Dûtem by nemûlo b˘t
povoleno zacházet ãi hrát si s v˘robkem.
Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat
jak˘mkoliv zpÛsobem do v˘robku.
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
Tento elektrospotfiebiã je tûÏk˘. Pfii jeho
pfiemisÈování je tfieba postupovat opatrnû.
Ledové kostky mohou zpÛsobit studené
popáleniny, jsouli poÏívány ihned po vyjmutí z
elektrospotfiebiãe.
V pfiípadû pfiemisÈování elektrospotfiebiãe je
zapotfiebí postupovat opatrnû, aby nedo‰lo k
po‰kození chladící jednotky, které by mohlo
zpÛsobit únik chladící kapaliny.
Elektrospotfiebiã se nesmí nacházet v plynov˘ch
sporákÛ radiátorÛ nebo plynu.
Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebiã na del‰í
dobu vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení.
Na zadní stranû spotfiebiãe musí b˘t zaji‰tûna
odpovídající ventilace a musí b˘t vylouãeno
kaÏdé moÏné po‰kození na chladícím okruhu.
Pouze u mrazníãky (kromû zabudovan˘ch
modelÛ) je ideálním umístûním suterénní sklep ãi
podsklep.
NepouÏívat jiné elektrospotfiebiãe (jako
zmrzlinové stroje) uvnitfi chladících
elektrospotfiebiãÛ.
Servis//opravy
•
Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k
instalaci tohoto zafiízení musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m odborníkem nebo kompetentní
osobou.
•
Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho opravû se pouÏívají jen
originální náhradní díly.
•
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou
22
Instalace
•
Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se
kondenzátor a kompresor umístûné na zadní
stûnû silnû zahfiívají. Z bezpeãnostních dÛvodÛ
proto minimální ventilace musí b˘t zaji‰tûna
podle pfiíslu‰ného obrázku. Upozornûní:
ventilaãní otvory je zapotfiebí udrÏovat volnû
prÛchodné.
•
Dejte pozor, aby spotfiebiã nestál na pfiívodové
‰ÀÛfie.
osobou mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné
selhání funkce zafiízení. Po poru‰e kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vÏdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
V‰eobecná bezpeãnost
•
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky
uvnitfi chladící jednotky: údrÏba a doplÀování
proto musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování poÏivatin.
•
Nejlep‰í pracovní v˘sledky dosáhnete, bude-li se
venkovní teplota pohybovat mezi + 18°C a +
43°C (tfiída T); + 18°C a + 38°C (tfiída ST); +
16°C a + 32°C (tfiída N); + 10°C a + 32°C (tfiída
SN). Tfiída va‰eho spotfiebiãe je vyznaãena na
v˘konnostním ‰títku.
Upozornûní: jestliÏe se venkovní teplota pohybuje
mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou
tfiídu spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle
následujících instrukcí: jestliÏe se teplota
prostfiedí sníÏí pod stanovenou hranici, nemÛÏe
b˘t zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto
dÛvodu doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné
potraviny co nejdfiíve.
•
RozmraÏené potraviny nesmí b˘t znovu
zmrazovány.
•
Pfiesnû dodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se
skladování, Seznamte se s pfiíslu‰n˘mi
instrukcemi.
•
Vnitfiní obloÏení pfiístroje je tvofieno kanálky,
kter˘mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru‰ení
dojde k nenávratnému po‰kození pfiístroje a
ztrátû uchovávan˘ch potravin.
NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P¤EDMùTY K
ODSTRA≈OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K
odstraÀování námrazy je moÏno pouÏít
pfiiloÏenou ‰krabku. Za Ïádn˘ch okolností
nestrhávejte násilím pevn˘ led z obloÏení. Pfii
rozmrazování zafiízení musí led nejprve roztát.
Vyti‰tûno na ekologickém papífie
Ochrana prostfiedí
Tento pfiístroj neobsahuje v okruhu chlazení ani v
izolaci plyny, které jsou ‰kodlivé pro ozón.
Elektrospotfiebiã se nesmí odhazovat spolu s
bûÏn˘m odpadem. Musí b˘t zaji‰tûno, Ïe nedojde k
po‰kození chladícího okruhu, hlavnû v jeho zadní
ãásti v blízkosti v˘mûníku. Potfiebné informace o
sbûrn˘ch stfiedisích poskytne odpovûdn˘ pracovník
obecní zprávy. Materiály opattfiené znaãkou
se
dají recyklovat.
DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození
pfiívodové ‰ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální
‰ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mÛÏete vyÏádat
u v˘robce, nebo u jeho servisní sluÏby.
PouÏití
•
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje,
neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu, která mÛÏe
explodovat a zniãit zafiízení. NepouÏívejte Ïádné
mechanické nástroje ani jiné pfiedmûty ãi
pfiístroje k urychlení odmraÏení, kromû nástrojÛ
doporuãen˘ch v˘robcem. NepouÏívejte zásadnû
pfii ãi‰tûní va‰eho elektrospotfiebiãe kovové
pfiedmûty, neboÈ by mohly zpÛsobit jeho
po‰kození.
•
Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají.
VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem
pfiístroje, neboÈ následkem jejího nedostatku
mÛÏe dojít k poru‰e pfiístroje a a ztrátû
uchovávan˘ch potravin. Seznamte se s
pfiíslu‰n˘mi instrukcemi.
•
Zahfiívající se souãásti by nemûly b˘t zakryty. Jeli to moÏné, mûla b˘ b˘t zadní stûna zafiízení
otoãena ke stûnû.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Obsluha / âi‰tûní vnitfiku pfiístroje – PouÏití – Regulace teploty – Chlazení ãerstv˘ch potravin – . . . . . .
Zmrazování ãerstv˘ch potravin – Uskladnûní zmraÏen˘ch potravin – Rozmrazování – . . . . . . . . . . . . .
Pfiíprava kostek ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Obsluha / Nastavitelné ro‰ty – Rozmístûní poliãek vestavûn˘ch do dvefií / Kalendáfi zmrazování . . . . . .25
Rady / Rady pro pouÏití chladniãky – Rady pro zmrazování - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady pro uskladnûní zmrazen˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
ÚdrÏba / Upozornûní - Pravidelné ãi‰tûní – Odstavení pfiístroje – Vnitfiní osvûtlení . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ÚdrÏba / Odledování / SluÏba zákazníkÛm a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Technické vlastnosti / Instalace – Umístûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Instalace – Zapojení do elektrické sítû – Zadní v˘stupky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Instalace – Obrácení dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement