ZANUSSI ZT174RM Handleiding
KÜHLSCHRANK
REFRIGERATEUR
KOELKAST
ZT 174 RM
D
F
N
BEDIENUNGSANLEITUNG
2222666-53
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INHOUD
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
31
Beschrijving van het apparaat
Gebruik
32
33
Technische gegevens
37
Installatie
38
Reiniging van de binnenkant
33
Plaats van opstelling
38
Ingebruikname
33
Elektrische aansluiting
38
Temperatuurinstelling
33
Het wijzigen van de deurdraairichting
39
Koelen van levensmiddelen
33
Invriezen van verse levensmiddelen
33
Omkeren draairichting deurtje
Plaatsing van de kast onder werkblad
39
40
Bewaren van diepvriesprodukten
33
Ontdooien van ingevroren produkten
34
Ijslaatjes
34
De indeling van de koeler
34
Verplaatsen var deurvakken
34
Tips
35
Tips het koelen
35
Tips het invriezen
35
Tips het diepvriesprodukten
35
Onderhoud
35
Ontdooien
35
Schoonmaken
36
Geprolongeerd stilstand
36
Vervangen van de lamp
36
Storingen
Garantievoorwaarden (B) (NL)
37
30
41
WAARSCHUWINGEN EN
BELANGRIJKE ADVIEZEN
N
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
Onderhoud / Reparatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
■ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■ Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
■ Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
■ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
■ Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok
bloot kunnen staan.
■ Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
■ Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
■ Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
■ Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd
schade aan de koelkringloop.
■ Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
■ Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast.
■
■
■
■
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
welke door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel
tot gevolg hebben.
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
Gebruik
■
■
■
■
31
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
■
■
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
■
Installatie
■
■
■
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd
raakt, moet de kabel, eventueel met stekers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum.
Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
■
■
Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat mag
niet samen met huisvuil of gesloopte
apparaten weggegooid worden. Afgedankte
koel- en vriesapparaten moeten volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente
naar de mogelijkheden in uw woonplaets.
Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd,
vooral aan de achterkant in de buurt van de
warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
➀ Botervak
➁ Schuifrek
➂ Flessenrek
➃ Groentenladen
➄ Levensmiddeln rekken
➅ Thermostaat
➆ Diepvriesvak
➀
➆
➅
➁
➄
➃
32
➂
N
GEBRUIK
Reiniging van de binnenkant
Koelen van levensmiddelen
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af. Gebruik geen
schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
■ plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
■ dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
■ plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
Ingebruikname
Invriezen van verse levensmiddelen
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom
uit de stand «O» (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
In het
-diepvriesvak kunt u verse
levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten
bewaren.
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan.
Wilt u sneller invriezen, dan dient u de
thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In
deze stand kan de temperatuur in het koelvak echter
beneden 0°C dalen. In dat geval dient u de knop op
een minder koude stand te draaien.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
de kamertemperatuur;
de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
middenstand te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
Bewaren van diepvriesprodukten
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens
stroomuitval. Wij adviseren u om na een
stroomuitval de diepvriesprodukten in korte
tijd te konsumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de
produkten). De normale houdbaarheid wordt
niet aangetast indien de stroomuitval kort
was (minder dan 6-8 uur) en het vriesvak vol
is.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand
gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van
zeer warme omgevingstemperatuur of het
snel willen koelen van grote hoeveelheden
dranken, de kompressor kontinu loopt,
waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich
daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de
thermostaatknop naar een wat minder
koude stand, zodat automatische
ontdooiing kan plaatsvinden; hierdoor
spaart u tevens energie.
33
Ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kook- of
baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
IJslaatjes
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor
het maken van ijsblokjes geleverd. Vul ze met
drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los
te wrikken.
De indeling van de koeler
De rekken zijn naar verschillende hoogten
verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren
en kantel ze omlaag.
Om de ruimte beter te benutten, bij sommige
modellen, kunt u de voorste platen over de achterste
plaatsen.
D338
Verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen de deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden.
Ga daartoe als volgt te werk:
1. trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt.
2. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte.
Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste
deurvakje verwijderd worden door het in de richting
van de pijl (zie Fig.) te schuiven, waarna het weer op
zijn plaats gezet wordt.
PR260
34
N
TIPS
Tips het koelen
Enkele praktische tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht
te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in
plastic- of alluminiumfolie verpakt.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
■
■
■
■
■
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren produkten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen;
mager voedsel is ingevroren langer houdbaar dan
vet voedsel; ook zout verkort de houdbaarheid;
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Tips het diepvriesprodukten
Tips het invriezen
■
■
■
■
■
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u
kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op
het “typeplaatje”;
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
verdeel de levensmiddelen in handzame porties .
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien;
verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht
af;
Neem de volgende regels in acht:
■ kontroleer dat de diepvriesprodukten in de winkel
op de juiste wijze bewaard worden;
■ breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak; open de deur
altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
■ Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
■ Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
ONDERHOUD
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen
in een bakje dat zich aan de achterkant van het
apparaat boven de kompressor bevindt. Hier verdampt
het water. Wij raden u aan het gaatje in het
afvoerkanaal regelmatig schoon te maken,
teneinde te voorkomen dat het dooiwater de
levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het
doorprikken het staafje dat zich in het gaatje
bevindt.
35
D037
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel.
Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het
apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te
maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd
heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker
uit het stopkontakt;
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere
kranten en bewaar ze op een koele plaats;
3. laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het
onderste rek van het koelkastvak onder het
afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie
figuur);
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en
sluit het gaatje weer af met de dop.
5. Bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt
gebruiken.
6. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of
steek de steker weer in het stopkontakt.
7. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesprodukten
weer terugplaatsen.
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
koelkast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die niet
door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van
diepvriesprodukten kan hun
houdbaarheidsduur verkorten.
PR151
Geprolongeerd stilstand
Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren:
neem de steker uit de wandkontaktdoos;
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed
schoon;
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van
onaangename geur te voorkomen.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
1. Schroef het afschermkapje los;
2. verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te
oefenen (zie figuur).
Schoonmaken
Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het
schoonmaken van het apparaat; dit zou
beschadigingen tot gevolg kunnen hebben.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater. Lap de wanden na met schoon water
en droog ze zorgvuldig.
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer
per jaar de kondensor en de motor (beide aan de
achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of
stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmteafgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik.
D411
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje
dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje
met hetzelfde vermogen.
Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven.
36
N
STORINGEN
Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer dan:
Verhelpen
Storing
Apparaat wrkt niet.
- Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten.
- Stekker zit niety in het stop-contact of zit los; stekker in
stop contact teken.
- Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel
vernieuwen.
- Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door Uw
electrovakman laten verhelpen.
Apparaat koelt te sterk.
- Temperatuur is te laag ingesteld; temperatuurregelaar
tijdelijk op een hogere stand zetten.
De levensmiddelen zijn te warm.
- Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuck
“Ingestbruikname”.
- Deur heeft te lang opengestaan; deur slechtszo lang
open laten als notig is.
- In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen; temperatuurregelaar op
een koudere stand zetten.
- Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk
“Platats van opstelling”.
Binnenverlichting werkt niet.
- Lamp is kapot; zie hoofdstuk “Vervangen van de lamp”.
Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de
deurafdichting.
- Deurafdichting is lek (eventueel na het wijzigen van de
deurdraairichting); op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met een föhn® verwarmen
(niet heter dan ca. 50°C). Tegelijkertijd de verwarmde
deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij
weer helemaal sluit.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de
compressor niet direct.
- Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor
start na enige tijd automatisch.
Water op de bodem van de koelruimte of op de planken.
- Ontdooiwaterafvoer is verstopt; zie hoofdstuk “Het
Ontdooien”.
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
Hoogte
mm 850
Breedte
mm 595
Diepte
mm 600
37
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld wordt,
dan is het raadzaam de sluiting van het oude
apparaat, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen
zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308
van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Plaats van opstelling
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +16°C en +32°C (NKlasse), of tussen +10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn
als aangegeven in de afbeelding.
Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes
(zie afb.-A).
Plaatsing van het apparaat zonder
keukenhangkastjes (zie afb.-B).
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de
kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes.
NP008
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrequentie in uw woning.
Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6%
is toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
38
N
Het wijzigen van de
deurdraairichting
Neem voor het wijzigen van de deurdraairichting de
stekker uit het stopcontact.
Houd het apparaat schuin achterover; steun het door
een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant
te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de
achterkant niets kunt beschadigen.
Ga nu als volgt te werk:
1. Verwijder het bodemscharnier (5);
2. Verwijder de deur (4);
3. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en
breng hem over naar de tegenoverliggende kant;
4. Schroef deel (6) uit de bodem en breng het over
naar de tegenoverliggende kant;
5. Herplaats de deur en breng het bodemscharnier
aan (de schroefgaatjes zijn reeds geboord);
6. De handgreep (3) losschroeven. Aan de andere
kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met
een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen
gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze
vindt u in het zakje van de documentatie.
Zet de kast weer rechtop en controleer of de
deurafdichting rondom goed sluit.
Omkeren draairichting deurtje
1. Maak het steunstukje (1) los door met een
schroevedraaier op de binnenveer te drukken en
verwijder het tegelijkertijd met het deurtje;
2. verwijder naaf (2) en monteer haar aan de andere
kant op het vrijgekomen gaatje;
3. draai het deurtje 180° om, verwijder het steunstukje
(1) en monteer het aan de andere kant;
4. Monteer het deurtje door bovenstift en steunstukje
(1) op hun plaats te schuiven tot ze geblokkeerd
worden.
Om de houdbaarheid van de levensmiddelen te
verzekeren is het deurtje voorzien van een
eenvoudige veerinstallatie, waardoor het deurtje open
blijft staan tot u het niet goed dichtdrukt.
180°
2
1
PR140
39
Plaatsing van de kast onder
werkblad
Deze kast kan ook onder het werkblad van een
aanbouwkeuken geplaatst worden; ga hiervoor als
volgt te werk:
1. verwijder de schroeven waarmee het blad voor aan
de scharnieren bevestigd is;
2. verwijder het blad, na het losgehaakt te hebben;
3. schroef de achtervoetjes van het meubel los en
verwijder het 3 mm-tussenstukje;
4. hermonteer de voetjes;
5. verdraai de voorvoetjes tot de gewenste hoogte.
Belangrijk
Voor een goede werking van het apparaat dient
het/ werkblad van de aanbouwkeuken van een
ventilatieopening van min 137 cm2 voorzien te
zijn.
Bovendien moet de afstand tussen de
warmtewisselaar en wand bedragen zoals
aangegeven in figure.
40
(B) (NL)
GARANTIEVOORWAARDEN
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
41
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen,
tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België en in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België en in Nederland. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
België
Nederland
ELECTROLUX SERVICE
ELECTROLUX SERVICE
Adres Klantendienst:
Adres Servicedienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising