De Dietrich | DRF312JE | User manual | De Dietrich DRF312JE Handleiding

De Dietrich DRF312JE Handleiding
REFRIGERATEURS INTEGRABLE
BUILT-IN REFRIGERATORS
INBOUW KOELKASTEN
EINBAU KÜHLSCHRÄNKE
FRIGORÍFICOS INTEGRABLES
REFRIGERADORES UMBUTÍVEIS
DRF 312 JE
LES NOUVEAUX OBJETS DE VALEUR
2222680-24
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
N
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
¥ Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
¥ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
¥ Neem v——r u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
¥ Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
¥ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
¥ Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan
verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben;
wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
¥ Plaats nooit elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in de kast.
Onderhoud / Reparatie
¥ Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
die door personen zonder de noodzakelijke kennis
uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot
gevolg hebben.
¥ Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door onze SERVICE-afdeling en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
¥ Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
¥ Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg onze
SERVICE-afdeling.
Gebruik
¥ Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
¥ Attentie: u dient niet alleen rekening te houden met
de omgevingstemperatuur voor dit type product,
maar tevens met de volgende aanwijzingen:
wanneer de omgevingstemperatuur onder de
aangeduide minimum waarde daalt, wordt de
bewaartemperatuur in het vriesvak niet meer
gegarandeerd;
u
kunt
de
bewaarde
levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk
nuttigen.
¥ Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
¥ De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zoÕn wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
¥ Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
29
¥ Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
¥ Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing
van de inhoud exploderen.
Installatie
¥ Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd
raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij onze service-afdeling.
¥ Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
¥ Plaats het apparaat met zÕn achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
¥ Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug te
vloeien. Apparaten die van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
¥ Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat mag
niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten
weggegooid worden. Afgedankte koel- en
vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke
regelingen op deskundige wijze verwerkt
worden. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden in uw woonplaats. Voorkom dat
het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de
achterkant in de buurt van de warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Gebruik Reiniging van de binnenkant/Ingebruikname/Temperatuurinstelling/Koelen van levensmiddelen . .31
Invriezen en bewaren / Ontdooien van ingevroren produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Ijslaatjes / De indeling van de koeler / Verplaatsen var deurvakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Uitleg van de symbolische tekens van het koude gebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Tips Tips het koelen / Tips het invriezen / Tips het diepvriesprodukten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Onderhoud Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Tijdelijk buiten gebruik stellen / Schoonmaken / Vervangen van de lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Servicedienst en onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Wijzigen van de deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Omkeren draairichting deurtje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Installatie Plaats van opstelling / Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Voorbereiding van het ventilatierooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Inbouw onder een werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Montage van het sokkelpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
30
Gebruik
Reiniging van de binnenkant
Koelen van levensmiddelen
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
¥ plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
¥ dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
¥ plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan circuleren.
Gebruik
geen
schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Ingebruikname
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop,
rechtsom uit de stand ÇOÈ (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
¥ de kamertemperatuur;
¥ de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
¥ de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
¥ de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
middenstand te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand ÇOÈ te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand
gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van
zeer warme omgevingstemperatuur of het
snel willen koelen van grote hoeveelheden
dranken, de kompressor kontinu loopt,
waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich
daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de
thermostaatknop naar een wat minder
koude stand, zodat automatische
ontdooiing kan plaatsvinden; hierdoor
spaart u tevens energie.
Invriezen van verse
levensmiddelen
In het
-diepvriesvak kunt u verse
levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten
bewaren.
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan.
Wilt u sneller invriezen, dan dient u de
thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In
deze stand kan de temperatuur in het koelvak echter
beneden 0¡C dalen. In dat geval dient u de knop op
een minder koude stand te draaien.
Bewaren van diepvriesprodukten
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens
stroomuitval. Wij adviseren u om na een
stroomuitval de diepvriesprodukten in korte
tijd te konsumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de
produkten). De normale houdbaarheid
wordt niet aangetast indien de stroomuitval
kort was (minder dan 12 uur) en het
vriesvak vol is.
Ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u v——r gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
31
IJslaatjes
Verplaatsen van deurvakken
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor
het maken van ijsblokjes geleverd. Vul ze met
drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Het toetsel hebbe een variabele box dat naar de
zijkant verschoven kan worden en onder een
deurvak is aangebracht.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de
laatjes los te wrikken.
De indeling van de koeler
De rekken zijn naar verschillende hoogten
verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren
en kantel ze omlaag.
Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste
deurvakje verwijderd worden door het te schuiven,
waarna het weer op zijn plaats gezet wordt.
D338
EŽn legvlak zo mogelijk in de onderste
geleiders boven de groente- en fruitbak
schuiven en daar ook laten liggen.
Uitleg van de symbolische tekens van het koude gebied
Het symbool hiernaast duidt de plaats aan van het koudste gedeelte van ijskast.
Koudste gebied: lager of gelijk aan +4¡C
Vlees, pluimvee, vis, vleeswaren, kant en klare gerechten, gemengde salades, gerechten en gebak gemaakt
van eieren of slagroom, verse pasta, taartdeeg, pizza/quiche, verse producten en kaas gemaakt van verse
melk, groenten klaar voor gebruik verpakt in plastic zakjes en meer in het algemeen alle verse producten,
waarvan de vervaldatum in verband staat met een conserveringtemperatuur die lager is dan of gelijk aan +4¡C.
Temperatuuraanduiding
Thermostaat die afgesteld moet worden
Goede temperatuur
OK
De temperatuuraanduiding maakt het mogelijk de goede werking van uw ijskast te controleren.
Op de aanduiding verschijnt het opschrift "OK", wanneer het koudste gebied een temperatuur bereikt die lager
is dan, of gelijk aan 4¡C.
Indien de temperatuur hoger is dan 4¡C blijft de aanduiding zwart. De gebruiker dient de temperatuur van de
ijskast in dit geval dus te verlagen door de thermostaat af te stellen.
LET OP: Als de deur van de ijskast lang open blijft staan, wordt de interne temperatuur verhoogd. Om de
temperatuur op de juiste manier te meten, dient de aanduiding binnen 30 seconden afgelezen te worden.
32
Tips
Tips voor het koelen
Enkele praktische tips:
¥ Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
rek boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan ŽŽn of twee
dagen.
¥ Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
¥ Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
¥ Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard
of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.
¥ Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
¥ verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht af;
¥ zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren produkten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen;
¥ mager voedsel is ingevroren langer houdbaar dan
vet voedsel; ook zout verkort de houdbaarheid;
¥ vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
¥ schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
¥ plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen
zouden kunnen ontploffen.
Tips het diepvriesprodukten
Tips het invriezen
¥ de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
ÒtypeplaatjeÓ;
¥ het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
¥ vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
¥ verdeel de levensmiddelen in handzame porties .
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien;
Neem de volgende regels in acht:
¥ kontroleer dat de diepvriesprodukten in de winkel
op de juiste wijze bewaard worden;
¥ breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd
zo weinig en zo kort mogelijk.
¥ Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
¥ Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
Onderhoud
Neem v——r het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Wij adviseren u het afvoergaatje (F) dat zich
onder de groentelade bevindt van tijd tot tijd van
het dooiwater te ontdoen. U kunt dit doen door
de groentelade eruit te halen en het speciale
"reinigingsstaafje" (P) dat bij het apparaat
inbegrepen is te gebruiken om het gaatje door te
prikken. Op die manier voorkomt u dat het vak
waar de groentelade inzit volloopt met water.
Ontdooien
Het ijs dat zich op de achterwand van het
koeldeel vastzet wordt telkens als de
kompressormotor stilstaat automatisch ontdooid. Het
dooiwater wordt via een speciale goot naar een
verzamelbak aan de onderkant van het apparaat
gevoerd, waar het vervolgens uit verdampt.
P
F
S.I.011
33
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor de plastic spatel.
Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het
apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te
maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd
heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop op ÇOÈ of trek de steker
uit het stopkontakt;
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere
kranten en bewaar ze op een koele plaats;
3. laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het
onderste rek van het koelkastvak onder het
afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie
afbeelding);
Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik.
1. De sokkel (1) verwijderen;
2. het ventilatierooster (2) demonteren;
3. de verdamperbak (3) voorzichtig verwijderen, let
erop dat daarin druppels dooiwater aanwezig
kunnen zijn.
3
2
1
S.I.013
Tijdelijk buiten gebruik stellen
PR151
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en
sluit het gaatje weer af met de dop.
5. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of
steek de steker weer in het stopkontakt.
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
koelkast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die niet
door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging
van
diepvriesprodukten
kan
hun
houdbaarheidsduur verkorten.
Wij adviseren u v——r de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
¥ neem de stekker uit het stopcontact;
¥ verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
¥ laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed
schoon;
¥ laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan
van onaangename geur te voorkomen.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
1. Schroef het afschermkapje los;
2. verwijder het losse deel door er lichte druk op uit
te oefenen (zie afbeelding).
Schoonmaken
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om
het apparaat schoon te maken; dit zou het
apparaat kunnen beschadigen.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater. Lap de wanden na met schoon
water en droog ze zorgvuldig.
Het apparaat is zo gebouwd dat u de achterzijde bij
de muur kunt reinigen, eventueel met een borstel of
stofzuiger met borstel.
34
D411
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje
dan nog niet brandt, vervang het dan door een
lampje met hetzelfde vermogen.
Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven.
Servicedienst en onderdelen
Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer
dan:
¥ of de stekker goed in het zit;
¥ of de elektriciteit soms uitgevallen is;
¥ of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
¥ en indien er water op de bodem van de koeler ligt,
of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie
hoofdstuk ÒOntdooienÓ).
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer
van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich
rechtsonder aan de binnenzijde van het apparaat
bevindt.
Technische gegevens
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de rechter binnenzijde van het apparaat.
Wijzigen van de deurdraairichting
Voor het wijzigen van de deurdraairichting als volgt
te werk gaan:
6
6
4
1
7
8
5
2
1
6
3
2
35
Attentie!
Bij een lage omgevingstemperatuur (bijv. in de
winter) kan het voorkomen dat de
deurafdichting niet perfect aan de kast hecht.
De afdichting wordt na een bepaalde tijd
vanzelf in vorm getrokken. Als u dit proces wilt
bespoedigen, is het voldoende om de
afdichting m.b.v. een haardroger te
verwarmen.
6
10
13
9
6
12
11
3
Omkeren draairichting deurtje
1
2
3
180°
4
5
Installatie
Plaats van opstelling
Elektrische aansluiting
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18¡C en +43¡C (TKlasse); +18¡C en +38¡C (ST-Klasse);
+16¡C en +32¡C (N-Klasse);
+10¡C en +32¡C (SN-Klasse).
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrequentie in uw woning. Een
afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende
aanwijzingen.
36
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Voorbereiding van het
ventilatierooster
Neem het rooster uit de onderste verpakkingsschaal.
Deuropening links:
- Het linker paneel (A) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
A
B
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23
EG-richtlijn
van
19/02/73
(Laagspanning)
en
opeenvolgende
wijzigingen;
- 87/308 EG-richtlijn van 2.6.87 met betrekking
tot de radio-ontstoring;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzigingen.
DO002/2
Deuropening rechts:
- Het rechter paneel (B) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
Om het rooster op het apparaat te plaatsen, drukt u
het op de haken (a) tot het vastklikt.
a
a
DO001
Het rooster met de montagehaken in de nis
bevestigen, daarna het rooster monteren.
Inbouw onder een werkblad
Nismaten
1. Meegeleverde montage-onderdelen
De afmetingen van de nis moeten overeenkomen
met de afmetingen uit de tekening.
1xB
60
0
2xC
1xA
1xK
18xI
2xG
5
min50
.
2xL
600
2xF
2xD
DO013
2xE
1
37
1
Links
2
Rechts
B
2. De bijgeleverde hoeken (D) aan de kast
bevestigen (zie afb.).
4
3. Apparaat naar binnen schuiven. Het stopcontact
met randaarde dat het apparaat voor aansluiting
nodig heeft, moet zodanig ge•nstalleerd zijn dat
het niet door het apparaat wordt bedekt.
4. Voegafdekprofiel (B) op het apparaat plakken (zie
afb.).
b)
596
I
5
55 x
ma
+
-
+
E
3
Het apparaat is voorzien van verstelbare voeten; u
brengt het apparaat op de gewenste hoogte
(max. 870 mm) door de voeten in de vier
onderhoeken te verstellen.
5
5. Apparaat vastschroeven.
2
1
a
10
C
4
E
II52
Om het plaatsen in de nis te vergemakkelijken, zijn
twee glijblokjes (E) meegeleverd die onder de twee
achterste voeten moeten worden aangebracht.
Eventueel kunnen de glijblokjes op maat gemaakt
worden door ze te breken op de daarvoor
aangegeven breeklijn.
3
b
6
6. Meubeldeur monteren.
38
I
F
27
,5
cm
27
55
,5
cm
cm
10
7
1
2
45°
a
b
3
C
click
11
click
c
8
1
Boven
Möbeltür Innenseite
a
I
=
=
=
2
c
9
10
=
12
b
39
m
8m
I
F
L
K
90°
G
13
15
A
14
Montage van het sokkelpaneel
Belangrijk
Het originele ventilatie-rooster dient
gebruikt te worden opdat de functionaliteit
van het apparaat niet belemmerd wordt.
¥ Bij een binnenwerkse inbouwhoogte maat A=820
mm en een sokkelpaneelhoogte maat a=100 mm
kan het sokkelpaneel ongewijzigd worden
gemonteerd. Dat is ook zo bij een binnenwerkse
inbouwhoogte maat B=870 mm en een
sokkelpaneelhoogte maat b=150 mm.
¥ Bij sokkelpaneelhoogten boven a=100 mm, b=150
mm, moet het sokkelpaneel centrisch 580 mm
breed op een resterende hoogte van a=100 mm,
b=150 mm worden uitgesneden.
¥ Het sokkelpaneel aan het keukenblok bevestigen.
a = 100
b = 150
A = 820
B = 870
7. Afdekking (A) aanbrengen.
115°
L
580
25
- 80
25
DO008
Belangrijk
Het sokkelpaneel moet op een afstand van
tenminste 25 mm van de deur geplaatst
worden.
40
Brandt UK Ltd
Intec Four, Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8NE
Brochures and Stockist information : 08707 505 503
All other departments : 01256 308 000
Service fax : 01256 346 877
Sales Order Processing fax : 01256 843 024
Marketing and Home Economist fax : 01256 325 888
Distributor in Ireland :
Quality Electrical Distributors Ltd
143b Slaney Close, Dublin Industrial Estate , Glasnevin, Dublin 11
Sales telephone : 01 878 1996 ; Sales fax : 01 878 1473
Email : sales@qedltd.ie
ElcoBrandt Suisse SA
Service Apr•s Vente
Route de Soleure 12
2072 St Blaise (NE)
TŽl : 032-756-49-89
Fax : 032-756-49-99
NumŽro vert : 0800 81 12 34
E-mail : serviceCH@elcobrandt.com
Service Consommateurs De Dietrich
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel : +33 (0) 892 02 88 04*
*0,34 Eur TTC / min ˆ partir dÕun poste fixe
Tarif en vigueur au 1 avril 2004
Service fourni par
Brandt Customer Services sociŽtŽ par actions simplifiŽe au capital de 2.500.000 euros
5/7 avenue des BŽthunes, 95310 Saint Ouen l'Aum™ne
RCS Pontoise 440 303 303
Brandt Appliances - S. A. S. au capital de 10 000 000 Euros - RCS Nanterre B 440 302 347
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising