ZANUSSI ZUD9124 Handleiding
KÜHLSCHRANK
REFRIGERATEUR
KOELKAST
ZUD 9124
D
F
N
BEDIENUNGSANLEITUNG
2222676-63
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INHOUD
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
36
Beschrijving van het apparaat
Gebruik
Onderhoud
38
38
41
Ontdooien
41
Periodieke reiniging
42
Extra reiniging
42
Geprolongeerd stilstand
42
41
Reiniging van de binnenkant
38
Vervangen van de lamp
Ingebruikname
38
Storingen
43
Temperatuurinstelling
38
Koelen van levensmiddelen
39
Technische gegevens
43
Invriezen van verse levensmiddelen
39
Bewaren van diepvriesprodukten
39
Installatie
44
Ontdooien van ingevroren produkten
39
Ijslaatjes
39
De indeling van de koeler
39
Verplaatsen var deurvakken
39
Tips
40
Plaats van opstelling
44
Elektrische aansluiting
44
Voorbereiding van het ventilatierooster
44
Overzetten van het deurscharnier
45
Omkeren draairichting deurtje
46
Inbouw onder een werkblad
46
49
Tips het koelen
40
Montage van de sokkel
Tips het invriezen
40
Tips het diepvriesprodukten
40
Garantievoorwaarden (B) (NL)
50
WAARSCHUWINGEN EN
BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee
wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Deze
waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
■
■
■
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
■ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
■ Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
■
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
36
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok
bloot kunnen staan.
■ Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
■ Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
■ Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
■ Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd
schade aan de koelkringloop.
■ Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
■ Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast.
■
■
■
Installatie
■
Onderhoud / Reparatie
■
■
■
■
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact
dient, ook na eventuele onder- of inbouw,
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden
welke door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel
tot gevolg hebben.
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat
geen andere dan originele onderdelen plaatsen.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
■
■
Gebruik
■
■
■
Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Het aansluitsnoer mag alleen door
gekwalificeerd personeel vervangen worden.
Wend u in geval van reparaties tot onze serviceafdeling.
Tijdens normaal gebruik worden de condensor en
de compressor die zich op de achterkant van het
apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen
moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in
de speciale afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit
voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen
worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf
stellen of het apparaat naar behoren werkt.
Milieubescherming
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
■
■
37
Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat moet
niet weggegooid worden samen met het
huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden
dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral
aan de achterkant in de zone van de
warmtewisselaar. Inlichtingen over
ophaaldiensten kunnen worden verschaft door
de gemeentelijke autoriteiten.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn
van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
➀ Botervak
➁ Deurvak met beugel
➂ Flessenrek
➃ Groentenlade
➄ Levensmiddeln rekken
➅ Thermostaat
➆ Diepvriesvak
➆
➀
➅
➄
➁
➃
➂
GEBRUIK
Reiniging van de binnenkant
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
de kamertemperatuur;
de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
middenstand te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Ingebruikname
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand
gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van
zeer warme omgevingstemperatuur of het
snel willen koelen van grote hoeveelheden
dranken, de kompressor kontinu loopt,
waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich
daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de
thermostaatknop naar een wat minder
koude stand, zodat automatische
ontdooiing kan plaatsvinden; hierdoor
spaart u tevens energie.
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom
uit de stand «O» (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien.
38
N
Koelen van levensmiddelen
IJslaatjes
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
■ plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
■ dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
■ plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
Bij het apparaat worden 1 of meerdere
ijslaatjes voor het maken van ijsblokjes geleverd. Vul
ze met drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los
te wrikken.
De indeling van de koeler
De rekken zijn naar verschillende hoogten
verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren
en kantel ze omlaag.
Invriezen van verse levensmiddelen
In het
-diepvriesvak kunt u verse
levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten
bewaren.
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan.
Wilt u sneller invriezen, dan dient u de
thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In
deze stand kan de temperatuur in het koelvak echter
beneden 0°C dalen. In dat geval dient u de knop op
een minder koude stand te draaien.
D338
Om de ruimte beter te benutten, bij sommige
modellen, kunt u de voorste platen over de achterste
plaatsen.
Bewaren van diepvriesprodukten
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen de deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden.
Ga daartoe als volgt te werk:
1. trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt.
2. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens
stroomuitval. Wij adviseren u om na een
stroomuitval de diepvriesprodukten in korte
tijd te konsumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de
produkten). De normale houdbaarheid wordt
niet aangetast indien de stroomuitval kort
was (minder dan 13 uur) en het vriesvak vol
is.
Ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste
deurvakje verwijderd worden door het in de richting
van de pijl (zie Fig.) te schuiven, waarna het weer op
zijn plaats gezet wordt.
39
TIPS
Tips het koelen
Tips het diepvriesprodukten
Enkele praktische tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht
te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in
plastic- of alluminiumfolie verpakt.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
Neem de volgende regels in acht:
■ kontroleer dat de diepvriesprodukten in de winkel
op de juiste wijze bewaard worden;
■ breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak; open de deur
altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
■ Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
■ Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
Tips het invriezen
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u
kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op
het “typeplaatje”;
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
verdeel de levensmiddelen in handzame porties .
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien;
verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht
af;
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren produkten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen;
mager voedsel is ingevroren langer houdbaar dan
vet voedsel; ook zout verkort de houdbaarheid;
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
40
N
ONDERHOUD
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient
daarom uitsluitend door door de fabrikant
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
Ontdooien
Het ijs dat zich op de achterwand van het
koeldeel vastzet wordt telkens als de
kompressormotor stilstaat automatisch ontdooid. Het
dooiwater wordt via een speciale goot naar een
verzamelbak aan de onderkant van het apparaat
gevoerd, waar het vervolgens uit verdampt.
Wij adviseren u het afvoergaatje (F) dat zich onder
de groentelade bevindt van tijd tot tijd van het
dooiwater te ontdoen. U kunt dit doen door de
groentelade eruit te halen en het speciale
"reinigingsstaafje" (P) dat bij het apparaat
inbegrepen is te gebruiken om het gaatje door te
prikken. Op die manier voorkomt u dat het vak
waar de groentelade inzit volloopt met water.
P
F
S.I.011
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel.
Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het
apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te
maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd
heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker
uit het stopkontakt;
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten
en bewaar ze op een koele plaats;
3. laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het
onderste rek van het koelkastvak onder het
afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie figuur);
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en
sluit het gaatje weer af met de dop.
5. Bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt
gebruiken.
6. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of
steek de steker weer in het stopkontakt.
7. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesprodukten
weer terugplaatsen.
PR151
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp
nooit metalen voorwerpen; u zou uw
koelkast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken
om het ontdooiproces te versnellen die
niet door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van
diepvriesprodukten kan hun
houdbaarheidsduur verkorten.
41
Schoonmaken
Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het
schoonmaken van het apparaat; dit zou
beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Reinig de
binnenkant van de kast regelmatig met lauw
sodawater. Lap de wanden na met schoon water en
droog ze zorgvuldig.
Het apparaat is zo gebouwd dat u de achterzijde bij de
muur kunt reinigen, eventueel met een borstel of
stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmteafgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik.
1. De sokkel (1) verwijderen;
2. het ventilatierooster (2) demonteren;
3. de verdamperbak (3) voorzichtig verwijderen, let
erop dat daarin druppels dooiwater aanwezig
kunnen zijn.
3
S.I.013
Geprolongeerd stilstand
Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren:
neem de stekker uit het stopcontact;
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed
schoon;
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van
onaangename geur te voorkomen.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
1. Schroef het afschermkapje los;
2. verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te
oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje
dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje
met hetzelfde vermogen.
Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven.
D411
42
2
1
N
STORINGEN
Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer dan:
Verhelpen
Storing
Apparaat wrkt niet.
- Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten.
- Stekker zit niety in het stop-contact of zit los; stekker in
stop contact teken.
- Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel
vernieuwen.
- Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door Uw
electrovakman laten verhelpen.
Apparaat koelt te sterk.
- Temperatuur is te laag ingesteld; temperatuurregelaar
tijdelijk op een hogere stand zetten.
De levensmiddelen zijn te warm.
- Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuck
“Ingestbruikname”.
- Deur heeft te lang opengestaan; deur slechtszo lang
open laten als notig is.
- In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen; temperatuurregelaar op
een koudere stand zetten.
- Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk
“Platats van opstelling”.
Binnenverlichting werkt niet.
- Lamp is kapot; zie hoofdstuk “Vervangen van de lamp”.
Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de
deurafdichting.
- Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van
de deuraanslag); op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met een föhn verwarmen
(niet heter dan ca. 50°C). Tegelijkertijd de verwarmde
deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij
weer helemaal sluit.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de
compressor niet direct.
- Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor
start na enige tijd automatisch.
Water op de bodem van de koelruimte of op de planken.
- Ontdooiwaterafvoer is verstopt; zie hoofdstuk “Het
Ontdooien”.
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
43
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld wordt,
dan is het raadzaam de sluiting van het oude
apparaat, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen
zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02t73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 87/308 EG-richtlijn van 02/06/87 (Betrekking tot de
radio-ontstoring) en opeenvolgende wijzingen;
- 89/336EG-richtlijn van 3/05/89 (Elektromagnetische
compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen.
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen:
centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse);
+16°C en +32°C (N-Klasse);
+10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor deurdraairichtung en inbouw de betreffende
aanwijzingen.
Voorbereiding van het
ventilatierooster
Neem het rooster uit de onderste verpakkingsschaal.
Deuropening links:
- Het linker paneel (A) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
Elektrische aansluiting
A
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Een
afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
B
DO002/2
Deuropening rechts:
Belangrijk
De stekker mag alleen geplaatst worden in
een geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wrijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
- Het rechter paneel (B) van het rooster vanaf de
achterzijde afsnijden.
a
a
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet
dus ook na de installatie bereikbaar blijven.
DO001
Om het rooster op het apparaat te plaatsen, drukt u
het op de haken (a) tot het vastklikt.
Het rooster met de montagehaken in de nis
bevestigen, daarna het rooster monteren.
44
N
Overzetten van het deurscharnier
Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin het
wordt afgeleverd) naar links overgezet worden als dat
voor de opstelplaats nodig is.
6
4
1
7
8
5
2
3
1
2
10
13
9
12
11
3
Attentie!
Bij een lage omgevingstemperatuur (bijv. in de
winter) kan het voorkomen dat de
deurafdichting niet perfect aan de kast hecht.
De afdichting wordt na een bepaalde tijd vanzelf
in vorm getrokken. Als u dit proces wilt
bespoedigen, is het voldoende om de afdichting
m.b.v. een haardroger te verwarmen.
45
Omkeren draairichting deurtje
1xB
2xC
180°
2
1xA
1
12
PR140
1. Maak het steunstukje (1) los door met een
schroevedraaier op de binnenveer te drukken en
verwijder het tegelijkertijd met het deurtje;
2. verwijder naaf (2) en monteer haar aan de andere
kant op het vrijgekomen gaatje;
3. draai het deurtje 180° om, verwijder het
steunstukje (1) en monteer het aan de andere kant;
4. Monteer het deurtje door bovenstift en steunstukje
(1) op hun plaats te schuiven tot ze geblokkeerd
worden.
Om de houdbaarheid van de levensmiddelen te
verzekeren is het deurtje voorzien van een
eenvoudige veerinstallatie, waardoor het deurtje open
blijft staan tot u het niet goed dichtdrukt.
2
1
2
1
2
1
2. Meegeleverde montage-onderdelen
Links
Inbouw onder een werkblad
Rechts
3. De bijgeleverde hoeken aan de kast bevestigen
(zie afb.).
60
0
1
5
min50
.
600
DO013
2
1. De afmetingen van de nis moeten overeenkomen
met de afmetingen uit de tekening.
2
4. Apparaat naar binnen schuiven. Het stopcontact
met randaarde dat het apparaat voor aansluiting
nodig heeft, moet zodanig geïnstalleerd zijn dat het
niet door het apparaat wordt bedekt.
46
N
596
5
55 x
ma
Li89
+
5. Het apparaat is voorzien van verstelbare voeten; u
brengt het apparaat op de gewenste hoogte
(max. 870 mm) door de voeten in de vier
onderhoeken te verstellen.
115°
4
II52
6. Om het plaatsen in de nis te vergemakkelijken, zijn
twee glijblokjes meegeleverd die onder de twee
achterste voeten moeten worden aangebracht.
Eventueel kunnen de glijblokjes op maat gemaakt
worden door ze te breken op de daarvoor
aangegeven breeklijn.
5
8. Apparaat vastschroeven
2
1
a
10
C
2
4
1
B
3
b
3
6
7. Voegafdekprofiel op het apparaat plakken (zie
afb.).
9. Meubeldeur monteren
47
ONDER
275
275
00
x1
ma
9/a
7
1
2
45
°
a
b
3
C
clic
C
10
clic
c
8
BOVEN
1
a
=
=
10
=
=
11
2
9
b
48
N
Montage van het
sokkelpaneel
a = 100
b = 150
A = 820
B = 870
Belangrijk
Het originele ventilatie-rooster dient gebruikt
te worden opdat de functionaliteit van het
apparaat niet belemmerd wordt.
12
580
25
- 80
25
DO008
■
A
■
■
Bij een binnenwerkse inbouwhoogte maat
A=820 mm en een sokkelpaneelhoogte maat
a=100 mm kan het sokkelpaneel ongewijzigd
worden gemonteerd.
Dat is ook zo bij een binnenwerkse inbouwhoogte
maat B=870 mm en een sokkelpaneelhoogte maat
b=150 mm.
Bij sokkelpaneelhoogten boven a=100 mm,
b=150 mm, moet het sokkelpaneel centrisch
580 mm breed op een resterende hoogte van
a=100 mm, b=150 mm worden uitgesneden.
Het sokkelpaneel aan het keukenblok bevestigen.
Belangrijk
Het sokkelpaneel moet op een afstand van
tenminste 25 mm van de deur geplaatst
worden.
13
9. Afdekking (A) aanbrengen.
49
(B) (NL)
GARANTIEVOORWAARDEN
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek.
De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In
geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde
en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden
naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
50
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België en in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België en in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Nederland
België
ELECTROLUX SERVICE
ELECTROLUX SERVICE
Adres Servicedienst:
Adres Klantendienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising