Electrolux EU6830C Uživatelský manuál

Electrolux EU6830C Uživatelský manuál
L
Fagyasztószekrény - Zamra˝arka - Mrazák - åÓÓÁËθÌËÍ
MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLLATI UTASÍTÁS
INSTRUKCJA OBS¸UGI
NÁVOD NA INSTALLACI A POUÎITÍ
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà
EU 6830 C
HU
PL
CZ
2222 113-94
RU
FONTOS FIGYELLMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK
Nagyon fontos, hogy a készülékkel együtt ezt a kis könyvecskét is megŒrizze hisz egy esetlegesen
felmerülŒ problémánál segítségére lehet! Amennyiben a készüléket eladja, vagy egy másik személyhez
szállítja, gondoskodjék arról, hogy e kis könyvecske is mellékelve legyen, hogy az új tulajdonos is
tájékozódhasson a gép mıködésérŒl és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekrŒl!
Ezek a figyelmeztetések az Ön és a többi személy biztonsága érdekében készültek, ezért kérjük Önt, hogy
igen figyelmesen olvassa el ezeket még a készülék üzembehelyezése és használatba vétele elŒtt!
Általános biztonsági szabályok
Szervíz / Javítás
•
•
Az elektromos háztartási készülék üzembe
helyezéséhez szükséges valamennyi módosítást
csak az arra illetékes szakember végezheti el.
•
Amennyiben beavatkozás válik szükségessé,
forduljon valamelyik javítószervízhez és kérjen
eredeti cserealkatrészt!
•
Amennyiben szükségessé válik a készülék
javítása, azt ne kísérelje meg Ön! Ha a javítást
nem hozzáértŒ személy végzi, az a berendezés
károsodását okozhatja. Forduljon az Önhöz
legközelebb található javítószervizhez és
kizárólag eredeti alkatrészt igényeljen!
•
Ez a készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember
végezheti.
Ez a készülék oly módon lett megtervezve, hogy
azt felnŒttek használják. Gyerekeknek nem
szabad megengedni, hogy a szabályozó
részekhez nyúljanak vagy, hogy a készülékkel
játszanak.
•
Veszélyes a készülék jellemzŒin változtatni vagy
bármiféle módosítást végezni rajta.
•
A készülék freon-gázt tartalmaz, mely a
környezetre veszélyt jelenthet, amennyiben azt
nem a megfelelŒ módon és helyen dobja el!
•
MielŒtt bármilyen tisztításba, vagy karbantartásba
kezdene (pl. izzólámpa - mellyel a készülék el van
látva - cseréje), húzza ki a konnektorból a dugót!
•
Ez a készülék nehéz. Végezze óvatosan a mozgatását.
•
Ha a jégkrémeket a készülékbŒl való azonnali
kivétel után fogyasztja, égési sérüléseket
okozhatnak.
•
Legyen igen óvatos a készülék mozgatásakor,
nehogy a folyadék kiszivárgáshoz vezetŒ
sérülést okozzon a hıtŒkörben.
•
A készüléket nem szabad radiátor vagy
gáztızhely közelében elhelyezni.
•
Kerülje, hogy a készülék hosszú idŒn keresztül
napsugárzásnak legyen kitéve.
•
A készülék hátsó részén biztosítani kell a levegŒ
megfelelŒ keringését és kerülni kell a hıtŒkör
bármilyen sérülését.
•
Csak a fagyasztónak (nem a bútorba illeszthetŒ
készülékeknek) a legideálisabb elhelyezést a
pincében vagy alagsorban lehet biztosítani.
•
Ne használjon más elektromos készülékeket
(például fagylaltkészítŒ gépet) a
hıtŒkészülékben, hacsak a gyártó azt jóvá nem
hagyta erre a célra.
2
Használat
•
A készülék üzembe helyezésekor bizonyosodjék
meg arról, hogy az nem a tápvezetéken áll!
•
Az optimális mıködéshez legmegfelelŒbb
szobahŒmérséklet + 18°C és +43°C között (T
kategória); +18°C és +38°C között (ST
kategória); + 16°C és +32°C között (N
kategória); + 10°C és +32°C között (SN
kategória). Az Ön készülékének kategóriája az
adattáblán van feltüntetve.
Figyelmeztetés: ha a szobahŒmérséklet nincs a
készülék kategóriájára megjelölt határokon belül,
a következŒ útmutatásokat kell betartani: amikor
a környezeti hŒmérséklet a minimális szint alá
csökken, a fagyasztó rekeszben a tárolási
hŒmérséklet nem biztosított; ezért ajánlatos a
fagyasztott ételt mielŒbb elfogyasztani.
•
A háztartási hıtŒszekrények és/vagy fagyasztók
kizárólag élelmiszerek tárolására és/vagy
fagyasztására szolgálnak.
•
A már egyszer kiolvasztott termék soha nem
fagyasztható újra!
•
Valamennyi hıtŒ- és fagyasztókészülékben
Újrahasznosított papírra nyomtatva
‰d
•
találhatóak olyan felületek, amelyeket zúzmara
von be. A típustól függŒen, e zúzmara
képzŒdését ki lehet zárni automatikusan
(automatikus leolvasztás), vagy kézileg. Soha ne
kísérelje meg a zúzmarát hegyes tárggyal
eltávolítani, mert ezzel visszafordíthatatlan
károsodást okozhat a párologtatóban! E célból
csak a készülékhez mellékelt mıanyag
vakarókést használja!
•
Soha ne tegyen az alacsony hŒmérsékletı
részbe (fagyasztó) szénsavas üdítŒt, mert az
felrobbanhat!
•
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül
más fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
•
Soha ne használjon fémeszközöket a készülék
tisztításához, mert kárt okozhat benne.
Üzembehelyezés
•
A normál mıködés alatt a készülék hátsó részén
található kondenzátor és kompresszor
érezhetŒen felmelegszik. Biztonsági okokból a
szellŒzésnek az Ábrán feltüntetettel
megegyezŒnek kell lennie.
Figyelem: a szellŒzésnek fenntartott nyílásokat
mind
dennemı elzáród
dástól mentesen kell tartani.
•
Fontos: ha a tápvezeték megsérül, a gyártótól
vagy annak márkaszervizétŒl beszerezhetŒ
vezetékkel vagy készlettel kell kicserélni.
•
Az élelmiszerek tárolása és/vagy fagyasztása
során kövesse a gyártó útmutatásait!
•
A készülék érezhetŒen felmelegszik a
kondenzátorral és kompresszorral megegyezŒ
magasságban. Biztosítania kell tehát, hogy a
levegŒ szabadon áramolhasson a készülék körül!
A nem megfelelŒ szellŒzés helytelen mıködést
eredményez és károsítja a készüléket. Tartsa be
az üzembehelyezéshez adott tanácsokat!
Környezetvéd
delem
Ez a készülék sem a hıtŒközegében, sem a
szigetelésében nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad
d a városi
hullad
dékokkal együtt selejtezni. Kerülje a hıtŒkör
sérülését, különösen hátul a hŒcserélŒ közelében. A
helyi selejtezŒ központokról a Polgármesteri
Hivatalok ad
dnak felvilágosítást. A készülékhez
használt,
jelzéssel rend
delkezŒ anyagok újra
felhasználhatók.
A készülék vízszintes helyzetben történŒ
szállítása esetén elŒfordulhat, hogy a
kompresszorban lévŒ olaj a hıtŒkörbe folyik.
Ebben az esetben legalább két órát kell várni a
készülék üzembehelyezése elŒtt, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
TARTALOMJEGYZÉK
Fontos figyelmeztetések és tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Használat - Üzembehelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Használat - Tisztítás - Üzembehelyezés – a hŒmérséklet szabályozása -Gyorsfagyasztás - . . . . . . . . . . .
VészjelzŒ lámpa (E) - BelsŒ hŒmérŒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Használat - Friss ételek fagyasztása - Mélyhıtött ételek tárolása - Kiolvasztás - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jégkocka készítés - Jégakku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tanácsok - Fagyasztási tanácsok - Tanácsok a fagyasztott étel tárolásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Karbantartás - BelsŒ rész tisztítása - KülsŒ rész tisztítása - Hosszabb használaton kívüli idŒszak - . . . . . .
A zúzmara eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mıköd
dési zavarok elhárítása - Mıszaki ad
datok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Üzembehelyezés - Elhelyezés - Elektromos csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Üzembehelyezés - Az ajtónyitás irányának megcserélése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2222 113-94
3
àÁÏÂÌÂÌË ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÍ˚ÚËfl
‰‚ÂÂÈ
HASZNÁLAT
Kapcsolótábla
N S
MAX
èÂ‰
‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÌËÊÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ
‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
min
G
ëÌËÏËÚ ÌËÊÌ˛˛ ÔÂÚβ (1) Ë Ô‡Îˆ (2).
ON
A
B
C
SUPER
D
ALARM
E
éÚ‚ËÌÚËÚ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡, Á‡Í˚‚‡˛˘Ëı ÍÂÔfiÊÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÂÚÎË Ì‡ ΂ÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
A. "Gyorsfagyasztás” gomb
B. HŒfokszabályzó kapcsoló
C. Mıködési jelzŒlámpa
ëÌËÏËÚ ‰‚Â¸ Ò ÓÒË (G). éÚ‚ËÌÚËÚ ÓÒ¸ (G) Ë
Á‡‚ËÌÚËÚ Âfi ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÔÓÎÓÊÂÌË ̇
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
D. SZUPER mıködési jelzŒlámpa
E. VészjelzŒ lámpa
Tisztítás
VészjelzŒ lámpa (E)
A felállított készüléket langyos vízzel és semleges
mosószerrel gondosan tisztítsa meg, hogy ezzel
megszüntesse a tipikus “új” szagot! Ne használjon
semmilyen dörzsölŒszert, poralakú terméket, se acél
súrolót!
A vészjelzŒ akkor jelez, amikor a fagyasztó belsŒ
hŒmérséklete a biztonsági szintnél magasabb
értékre emelkedik. Amikor elsŒ alkalommal
üzemelteti a készüléket, vagy amikor épphogy csak
behelyezte az ételeket a fagyasztóba, ez a
jelzŒlámpa mindaddig égve marad, míg a
hŒmérséklet le nem száll egy olyan értékre, mely a
tökéletes tartósítást biztosítani tudja.
Üzembehelyezés – a hŒmérséklet
szabályozása
Kapcsolja be a készüléket az áramkörbe! Az (C)
jelzŒlámpa kigyullad, jelezvén ezzel, hogy a
készülék be lett kapcsolva.
Fordítsa el a (B) szabályozógombot a «!» jelrŒl! Az
(E) vészjelzŒ lámpa is világít.
Az ételek tökéletes fagyasztása érdekében a
fagyasztó hŒmérsékletének –18°C-nak, vagy annál
hidegebbnek kell lennie. Ennek elérésére a
hŒfokszabályozót (B) állítsa középértékre! A
fagyasztó hŒmérséklete automatikusan
szabályozott. Ha a készüléknek nehezített
körülmények között kell dolgoznia – mint pl. nem
megfelelŒ légcsere, túl magas, illetve túl alacsony
környezeti hŒmérséklet, és/vagy a készülék
ajtajának gyakori nyitásakor –, a hŒmérsékletet
ennek megfelelŒen szabályozni kell! Forgassa a
szabályozógombot (B) egy magasabb értékre,
csökkentve ezzel a hŒmérsékletet, illetve ellenkezŒ
irányba, ha növelni kívánja azt!
éÚ‚ËÌÚËÚ ÔÂ‰ÌËÈ Î‚˚È Ô‡Îˆ (3) Ë
Á‡‚ËÌÚËÚÂ Â„Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÔÓÎÓÊÂÌË ̇
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
BelsŒ hŒmérŒ
A fagyasztó belsŒ hŒmérsékletét jelzi. Ha nagy
mennyiségı fagyasztani való élelmiszer került a
hıtŒbe vagy a hıtŒ ajtaja sokáig nyitva maradt, a
hŒmérŒ -18 foknál magasabb hŒmérsékletet jelez,
azaz a készülék nem elég hideg.
3
쉇ÎËÚ ‰‚ Á‡„ÎÛ¯ÍË ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‰Îfl ÓÒÂÈ
ÔÂÚÎË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ëı ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛
ÒÚÓÓÌÛ.
1
2
ëÓ·ÂËÚ ÌËÊÌ˛˛ ÔÂÚβ (1) Ë Ô‡Îˆ (2) ̇
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
D715 PIED/M
ÇÌËχÌËÂ!
Ç˚ÔÓÎÌË‚ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌ˲ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl
ÓÚÍ˚ÚËfl ‰‚ÂÂÈ, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌ˚È
ÛÔÎÓÚÌËÚÂθ ÔÎÓÚÌÓ ÔË΄‡ÂÚ Í ÍÓÔÛÒÛ
ıÓÎÓ‰ËθÌË͇. ÖÒÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰˚ ıÓÎӉ̇fl (̇Ô. ÁËÏÓÈ), ÚÓ ÛÔÎÓÚÌËÚÂθ
ÏÓÊÂÚ ÌÂÔÎÓÚÌÓ ÔË΄‡Ú¸ Í ÍÓÔÛÒÛ. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓʉËÚÂÒ¸ ÌÓχθÌÓÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË
ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎfl ËÎË Ê ÛÒÍÓ¸Ú ÔÓˆÂÒÒ, ̇„‚‡fl
ÌÂÔÎÓÚÌÓ ÔË΄‡˛˘Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÙÂÌÓÏ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ.
PR228
Kék: normál hŒmérséklet
Piros: vigyázat! túl magas hŒmérséklet.
Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, forgassa el a
szabályozógombot (B) a «!» jelre!
Gyorsfagyasztás
A gyorsfagyasztáshoz fordítsa az N/S gombot (A) az
“S” állásra. A gyorsfagyasztó jelzŒlámpa (D) ekkor
kigyullad.
4
37
Friss ételek fagyasztása
ìëíÄçéÇäÄ
Kapcsolja be a gyorsfagyasztót (SZUPER) legalább
24 órával a friss ételek fagyasztóba helyezése elŒtt.
ê‡ÁÏ¢ÂÌËÂ
ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ
Ú‡ÍËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·, ͇Í: ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚Â
·‡Ú‡ÂË Ë Ô˜Ë, ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë Ë Ú.‰.
Az adattáblán megjelölt mennyiség fagyasztásához
helyezze az élelmiszert közvetlenül a fagyasztó
felületre. A rekeszekben történŒ fagyasztás esetén a
fagyasztható mennyiség csökken.
100 mm
ä·ÒÒ Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ
Ú‡·Î˘Í ÔË·Ó‡.
A
B
10 mm
NP006
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ‰
‰Íβ˜ÂÌËÂ
ᇉ
‰ÌË ‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË
èÂ‰
‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ,
ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ Û·Â‰
‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË Ë
˜‡ÒÚÓÚ‡, Ô˂‰
‰fi
fiÌÌ˚ ̇ Á‡‚Ó‰
‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á̇˜ÂÌËflÏ ‰Óχ¯ÌÂÈ ÒÂÚË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÍÓη‡ÌË ‚ Ô‰Â·ı +/-6% ÓÚ
ÌÓÏË̇θÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl.
ÑÎfl ‡·ÓÚ˚ Ò ‰Û„ËÏË Ì‡ÔflÊÂÌËflÏË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÙÓχÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
Ç Ô‡ÍÂÚÂ, ÒÓ‰Âʇ˘ÂÏ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔË·Ó‡, ̇ıÓ‰flÚÒfl Ú‡ÍÊ ‰‚Â
‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl
ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ÓÔ‰ÂÎfiÌÌÓ„Ó ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ
ÒÚÂÌ˚. ùÚË ‰ÂÚ‡ÎË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ̇ Á‡‰Ì˛˛
˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡.
Mıködésbe helyezéskor vagy ha hosszabb ideig
nem használta a készüléket, mıködtesse azt
legalább két órán keresztül a legalacsonyabb
hŒmérsékleten, majd pedig állítsa a
hıfokszabályozó gombot a normál mıködési állásra.
A legjobb eredményt biztosító tárolás érdekében
vegy figyelembe a következŒket:
Ha nagyobb mennyiségı élelmiszert kell
elhelyeznie, ki lehet venni a készülékbŒl minden
tartódobozt vagy rekeszt (a legalsót nem!) és az
ételeket közvetlenül a hıtŒpolcokra lehet helyezni.
Ügyeljen arra, hogy ne haladja meg a felsŒ rekesz
(ahol van) oldalán lévŒ
terhelési határértéket:
Figyelem
Az étel véletlenszerı - péld
dául áramkimarad
dásnak
betud
dható - felenged
dése esetén, ha az
áramkimarad
dás id
dŒtartama a mıszaki ad
datok
táblázatának "felenged
dési id
dŒ" alatt feltüntetett
értékétŒl jelentŒsen eltér, a felenged
dett ételt minél
elŒbb el kell fogyasztani vagy azonnal megfŒzni és
(miután kihılt) újra lefagyasztani.
LJÊÌÓ!
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÓÁÂÚÍ Ò
ËÒÔ‡‚Ì˚Ï Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ. èËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ
ËÏÂÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
ÖÒÎË ·˚ÚÓ‚‡fl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ÒËÒÚÂχ Ì ËÏÂÂÚ
Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl, ÚÓ ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ
Í ÒÔˆˇθÌÓÏÛ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ÂÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û
ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ-˝ÎÂÍÚËÍÓÏ ÔË Òӷβ‰ÂÌËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÙËÏÓÈ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ Ô‡‚ËÎ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
îËχ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â
ÒÎÛ˜‡Ë, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ÌÂÒӷβ‰
‰ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓÈ ÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË.
10 kg
Mélyhıtött ételek tárolása
10 mm
èÓ‚Â¸Ú ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Ô‰ÏÂÚÓ‚ ‚ÓÍÛ„
ÔË·Ó‡, ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ
ˆËÍÛÎflˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔË·Ó‡ ÔÓ‰
ÔÓ‰‚ÂÒÌÓÈ ÍÛıÓÌÌÓÈ Ï·Âθ˛ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ
ÏÂÊ‰Û Ï·Âθ˛ Ë ÔË·ÓÓÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 100 ÏÏ (ÒÏ. ËÒ. Ä).
è‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇,
Û͇Á‡Ì̇fl ̇ ËÒÛÌÍ Ç.
èÓÎÓÊÂÌË ÔË·Ó‡ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË
„ÛÎËÛÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‚Ûı ÌÓÊÂÍ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‰ÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡.
10 kg
A fagyasztandó ételt az ábrának megfelelŒen
helyezze el. 24 óra elteltével az étel fagyasztása
befejezŒdik, ekkor az (A) kapcsolót forgassa vissza
a "NORMÁL" állásba.
Kiolvasztás
A
45°
PR60
A fagyasztott- illetve mélyhıtött ételeket
felhasználás elŒtt ki kell olvasztani a hıtŒszekrény
részben (hús, szárnyasok, hal), illetve
szobahŒmérsékleten (valamennyi egyéb élelmiszer),
a rendelkezésre álló idŒ függvényében. A kisebb
adagokat közvetlenül is elkezdheti fŒzni;
természetesen ebben az esetben a fŒzési idŒ
hosszabb lesz.
PR176/1
Jégkocka készítés
Ez a készülék jégkészítéshez szükséges mıanyag
tartályokkal van ellátva, melyek a mindennapos
szükséglet kielégítésére elégségesek.
Töltse meg a tartályokat 3/4 részig vízzel és
helyezze be a fagyasztóba! Ha az Ön által használt
víz sok ásványi sót tartalmazna (fŒképp mészkövet),
azt tanácsoljuk, hogy használjon szénsavmentes és
alacsony ásványi só tartalmú kristályvizet!
A jégkocka tartók kivételéhez elegendŒ azok enyhe
csavarása (mozgatása). Soha ne használjon
fémtárgyat a tartók eltávolítására!
Jégakku
A fagyasztóban egy jégakku található, mely
áramszünet vagy meghibásodás esetén
meghosszabbítja az élelmiszerek hıtve tartását.
A szállítás biztonsága érdekében az akku az alsó
rekeszben található, de az üzembe helyezéskor
tegye az akkut a használatnak megfelelŒ helyre, a
felsŒ rekeszbe, az élelmiszerek fölé.
чÌÌ˚È ÔË·Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡Ï Öùë
-
36
87/308/ëÖÖ ÓÚ 2/6/87 ÔÓ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌ˲
‡‰ËÓÔÓÏÂı;
73/23/ëÖÖ ÓÚ 19/02/73 (çËÁÍÓ ̇ÔflÊÂÌËÂ) Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl;
89/336/Öùë ÓÚ 03/05/89 (ùÎÂÍÚÓχ„ÌËÚ̇fl
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸) Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl.
5
Öëãà ÇéáçàäãÄ çÖàëèêÄÇçéëíú
TANÁCSOK
Fagyasztási tanácsok
•
a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek
maximális mennyiségét az "adattábla" tünteti fel
•
a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez
idŒ alatt nem ajánlatos egyéb fagyasztani való
élelmiszert betenni
Tanácsok a fagyasztott étel
tárolásához
ÖÒÎË ‚ ‡·ÓÚ ÔË·Ó‡ ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇fl-ÎË·Ó
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ:
• ‚ËÎ͇ ıÓÓ¯Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ;
•
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a mélyhıtött ételeket az
üzletben megfelelŒen tárolták-e
•
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË Ì ÓÚÍβ˜ÂÌÓ;
•
͇ۘ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
ÖÒÎË ÔÓÒΠ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‚ÂÍË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ì ÛÒÚ‡ÌË·Ҹ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
•
csökkentse minimálisra az üzlettŒl a
hazaérkezésig és a hıtŒszekrénybe való
elhelyezésig tartó idŒt
èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó:
• ÂÒÎË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ËÁÎ˯Ì ¯ÛÏËÚ, ÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Â„Ó ·ÓÍÓ‚ËÌ˚ ÌÂ
͇҇˛ÚÒfl Ï·ÂÎË ËÎË Âfi Á‡‰ÌËı ÒÚÂÌÓÍ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ¯ÛÏ ËÎË ‚Ë·‡ˆË˛;
•
csak kiváló minŒségı, friss és tökéletesen
megtiszított élelmiszert fagyasszon le
•
•
ossza kisebb adagokra a fagyasztandó
élelmiszert, így az gyorsabban lefagy és csak a
szükséges mennyiséget kell kiolvasztania
ne nyissa túl gyakran a rekesz ajtaját és ne
hagyja a szükségesnél tovább nyitva.
•
a kiolvasztott étel rövid idŒ alatt megromlik, ezért
nem lehet újra fagyasztani.
•
csomagolja az élelmiszereket alufóliába vagy
polietilénfóliába úgy, hogy az tökéletesen zárjon
•
ne lépje túl a gyártó által az élelmiszeren
feltüntetett eltarthatósági határidŒt.
•
ne helyezze a fagyasztandó termékeket a már
lefagyasztottakra, mert azok hŒmérsékletét
megemeli
•
vegye figyelembe, hogy a sovány élelmiszerek a
zsíros ételeknél jobban és hosszabb ideig
tárolhatók és a só csökkenti a tárolhatósági idŒt
íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
•
ha a fagyasztó rekeszbŒl éppen kivett, vízbŒl
készült fagylaltot fogyaszt, az égési sérüléseket
okozhat a bŒrön
åÓ‰
‰Âθ
•
•
•
ÔË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË ‚Ó‰˚ ̇ ‰Ì ÓÚÒÂ͇
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÒÎË‚ÌÓÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ڇÎÓÈ ‚Ó‰˚ Ì Á‡ÒÓÂÌÓ.
EU 6830 C
é·˙fiÏ ·ÛÚÚÓ (Î)
170
ajánlatos az egyes csomagokon feltüntetni a
lefagyasztás dátumát, így könnyen ellenŒrizheti a
tárolás idŒtartamát
é·˙fiÏ ÌÂÚÚÓ (Î)
150
ê‡ÁÏÂ˚ (¯Ë. * ‚˚Ò. * „ÎÛ·.*, ÒÏ)
124*55*60
A rekeszeken levŒ szimbólumok a különféle
fagyasztandó ételtípusokat jelképezik.
ç‡ÔflÊÂÌË (Ç/Ɉ)
220-240/50
A számok azt mutatják, hogy melyik ételtípust
hány hónapig szabad a hıtŒben tárolni. Az étel
minŒségétŒl és a fagyasztást megelŒzŒ
elŒkészítésétŒl függ, hogy a felsŒ vagy az alsó
értéket kell figyelembevenni.
soha ne tegyen a fagyasztó részbe szénsavas
italokat (üd
dítŒket, stb.), mert azok
felrobbanhatnak.
Energiafogyasztás (kWh/24h)
0,75
ùÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍËÈ Í·ÒÒ B
B
á‡ÏÓ‡ÊË‚‡˛˘‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ (Í„/24˜)
20
ÇÂÏfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (˜)
35
ìÓ‚Â̸ ¯Ûχ (‰Å/Ä)
40
äÎËχÚËÚ˜ÂÒÍËÈ Í·ÒÒ
SN, T
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ΂ÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, ‚ÌÛÚË
ÔË·Ó‡.
6
35
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
èÂ‰
‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË
‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
ÇÌËχÌËÂ:
Ç ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ۄ΂Ӊ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË Ë
Á‡Ô‡‚͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ.
KARBANTARTÁS
èÂËÓ‰
‰Ë˜ÂÒ͇fl ˜ËÒÚ͇
çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË
Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÓÎÓ‰ËθÌË͇, Ú‡Í ˝ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ „Ó.
é˜ËÒÚËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÚ¸ ÚfiÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò
·Ë͇·Ó̇ÚÓÏ ÒÓ‰˚. èÓÚËÚÂ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ
‚˚ÒÛ¯ËÚÂ.
èÂËÓ‰
‰˚ ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
ÔË·Ó‡
ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË:
‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË, ‚˚ÌÛÚ¸ ËÁ
ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ‚Ò ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‡ÁÏÓÓÁËÚ¸
ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ, Ó˜ËÒÚËÚ¸ Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÚ¸
Ë ‚Ò ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË;
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Â¸ ÔËÓÚÍ˚ÚÓÈ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÌÛÚË Ë Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÌÂÔËflÚÌ˚ı Á‡Ô‡ıÓ‚.
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ
óÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl ̇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflı ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇ Ó·‡ÁÛÂÚÒfl
ÒÎÓÈ Î¸‰‡. äÓ„‰‡ ÚÓ΢Ë̇ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓfl
Ô‚˚¯‡ÂÚ 4 ÏÏ, Îfi‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎflÚ¸
Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚Ï ÒÍ·ÍÓÏ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Ï ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ.
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇ ÌÂ
Ú·ÛÂÚ ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÔË·Ó‡ ËÎË ‚˚ÌËχÌËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ Ì„Ó.
íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ÔË Ì‡Î˘ËË ÚÓÎÒÚÓ„Ó ÒÎÓfl 艇
ÔÓÎÌÓ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇
fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï (ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Â„Ó ·ÂÁ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚).
ÑÎfl ÔÓÎÌÓ„Ó ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ÌËÊÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â
ÓÔÂ‡ˆËË.
Ç˚̸Ú Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÁ
ÏÓÓÁËθÌË͇. ᇂÂÌËÚ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ „‡ÁÂÚÛ. èÓÎÓÊËÚ Ëı ‚ ÔÓı·‰ÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ.
Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ËÎË ÔÂ‚‰ËÚÂ
ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË «!».
éÒÚ‡‚¸Ú ‰‚Â¸ ÏÓÓÁËθÌË͇ ÓÚÍ˚ÚÓÈ.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ÒÍ·ÓÍ ‚
ÒÔˆˇθÌÓ ÏÂÒÚÓ ‚ ˆÂÌÚ ‰ÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÔË·Ó‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. èÓÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÔÓ‰ ÒÍ·ÓÍ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ú‡ÎÓÈ ‚Ó‰˚.
Ç ÍÓ̈ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓÚËÚÂ
‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓÎÓÒÚ¸ ÔË·Ó‡. ëÓı‡ÌËÚÂ
ÒÍ·ÓÍ ‰Îfl Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ. èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ
˜ÂÂÁ ÔÓΘ‡Ò‡ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÏÂÒÚËÚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚
ÏÓÓÁËθÌËÍ.
34
D068
LJÊÌÓ!
èÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ Ëı ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÓÒÚ˚ÏË ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÒÎÓfl ËÌÂfl Ò
ËÒÔ‡ËÚÂÎfl ‚Ó ËÁ·ÂʇÌËÂ Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl.
Áramtalanítsa a készüléket bármilyen
karbantartási mıvelet megkezd
dése elŒtt.
Figyelem
A készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember végezheti.
BelsŒ rész tisztítása
A falakat és a járulékos részeket langyos vízzel és
semleges kémhatású mosószerrel mossa le!
Gondosan öblítse le és jól szárítsa ki a készüléket!
A hıtŒt kb. egyszer egy hónapban le kell mosni.
A fagyasztót annak teljes leolvasztásakor tisztítsa ki!
KülsŒ rész tisztítása
A készüléket langyos vízzel és szappannal mossa
le! IdŒnként használjon speciális tisztítószert!
A készülék hátsó részén található kompresszort
kefével, vagy porszívóval tisztítsa meg a portól!
A por felhalmozódása csökkentheti a készülék
gazdaságos mıködését!
Hosszabb használaton kívüli id
dŒszak
Amennyiben hosszabb ideig nem használná a
készüléket, áramtalanítsa, ürítse ki, olvassza le és
tisztítsa meg azt, s az ajtaját hagyja kissé nyitva a
használaton kívüli idŒtartamra!
A zúzmara eltávolítása
A fagyasztó kiolvasztása
Amennyiben a zúzmara vastagsága meghaladja a
4mm-t, szükségessé válik annak eltávolítása a
készülékben található mıanyag lapátkával. (Erre a
célra soha ne használjon fémtárgyat, mert azzal a
párologtató tönkremenését kockáztatná!)
E célból nem szükséges a készüléket
áramtalanítani, vagy kiüríteni.
A tökéletes leolvasztáshoz - évente egyszer vagy
kétszer - a következŒket kell betartania:
1. helyezze a hŒfok szabályozót «!» állásra, vagy
áramtalanítsa a készüléket;
2. vegye ki a fagyasztott élelmiszereket, csomagolja
újságpapírba, vagy még jobb, ha hıtŒtáskába,
majd tárolja azokat hıvös helyen;
3. hagyja a fagyasztó ajtaját nyitva és helyezzen a
fagyasztó részbe egy meleg vízzel teli edényt
(egy kartonlapot alátéve), ezzel meggyorsítja a
leolvasztás folyamatát;
4. a zúzmara eltávolítására használja a lapátkát a
fagyasztó alján, annak középsŒ része alá
helyezve, az ábrán látható módon
5. helyezzen a lapát alá egy edényt, a
leolvasztáskor keletkezett víz összegyıjtésére;
6. a fagyasztó oldalait gondosan törölje szárazra
7. helyezze a hŒszabályozót a kívánt értékre, illetve
kapcsolja ismét be a készüléket az áramba!
D068
Fontos!
Ne használjon éles fém eszközöket a jégnek a
párologtatóról való eltávolításához, mert sérüléseket
okozhat rajta.
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül más
fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
A fagyasztott ételek hŒmérsékletének emelkedése a felengedés alatt - jelentŒsen csökkentheti azok
biztonságos eltarthatóságának idŒtartamát.
7
êÖäéåÖçÑÄñàà
MÙKÖDÉSI ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA
A készülék muködésében bekövetkezŒ problémák
esetén ellenŒrizze a következŒket:
•
a fallal), és hogy a fagyasztó egységben és a
csövekben nincs-e rezgés.
a készülék be van-e kapcsolva az áramba, az
elektromos hálózat fŒkapcsolója nincs-e
lekapcsolva
•
•
a problémát megelŒzŒen nem volt-e áramszünet
•
a hŒfokszabályozó a megfelelŒ helyzetre van-e
állítva.
•
Amennyiben a készülék túl zajosan mıködne,
ellenŒrizze azt is, hogy a készülék oldalfalai nem
kerültek-e érintkezésbe a konyhabútorral (illetve
A minél gyorsabb hibaelhárítás érdekében adja meg
a jótállási jegyen, illetve a készülék belsŒ, bal
oldalának alsó részén elhelyezett adattáblán
található modell- és szériaszámot.
Amennyiben a probléma az elvégzett
ellenŒrzések után is fennáll, kérje a legközelebbi
javítószervíz segítségét!
MÙSZAKI ADATOK
Az Electrolux Lehel Kft igazolja, hogy a minŒség tanúsítása megfelel a 2/1984 (III.10) BkM-IpM együttes
rendeletének.
Mod
dell
EU 6830 C
Bruttó térfogat (l)
170
Nettó térfogat (l)
150
Méretek (Szél* Mag* Mély*, cm)
124*55*60
Hálózati feszültség (V/HZ)
220-240/50
Energiafogyasztás (kWh/24h)
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÔÓˆÂÒÒ‡ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔË‚Ó‰ËÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‚‡ÊÌ˚ ÂÍÓÏẨ‡ˆËË:
‰ÛÍÚÓ‚,
• χÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰
ÍÓÚÓÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÓÓÊÂÌÓ Á‡ 24 ˜‡Ò‡,
ÔË‚Ó‰
‰ËÚÒfl ̇ Ú‡·Î˘Í ıÓÎÓ‰
‰ËθÌË͇;
• ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ‰ÎËÚÒfl 24 ˜‡Ò‡. ç‡
ÔÓÚflÊÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚ͇ ‚ÂÏÂÌË ÌÂ
ÒΉÛÂÚ ‰Ó·‡‚ÎflÚ¸ ‰Û„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Îfl
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl;
• Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÓÚ΢ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ò‚ÂÊËÂ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Â;
• ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ̇ Ì·Óθ¯Ë ‰ÓÁ˚,
˜ÚÓ·˚ ÛÒÍÓËÚ¸ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ë ‰‡Ú¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ëı ˜‡ÒÚ¸;
• Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛ ÙÓθ„Û
ËÎË ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÎÓÚÌÓ
ÔË΄‡Ú¸ Í ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸
„ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸;
• Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ͇҇ÌËfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ò ÛÊ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ÏË. ùÚÓ
Ô˂‰fiÚ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÔÓÒΉÌËı;
•
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ·ÂÁ ÊË‡
ı‡ÌflÚÒfl ÎÛ˜¯Â Ë ‰Óθ¯Â ÊËÌ˚ı, ‡ ÒÓθ
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚ ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl;
•
Ì ÛÔÓÚ·ÎflÚ¸ ‚ ÔË˘Û ÙÛÍÚÓ‚Ó ÏÓÓÊÂÌÓÂ
Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒÎÂ Â„Ó ‚˚ÌËχÌËfl ËÁ
ÏÓÓÁËθÌË͇, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ó·ÏÓÓÊÂÌ˲;
•
̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Í ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÌÂÒÚË ‰‡ÚÛ
Á‡ÏÓÓÁÍË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸
ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl;
ëËÏ‚ÓÎ˚ ̇ fl˘Ë͇ı Ó·ÓÁ̇˜‡˛Ú ‡Á΢Ì˚Â
ÚËÔ˚ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. ñËÙ˚
Ó·ÓÁ̇˜‡˛Ú ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ı‡ÌÂÌËfl,
‚˚‡ÊÂÌÌÛ˛ ‚ ÏÂÒflˆ‡ı ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÚËÔ‡
Á‡ÏÓÓÊÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸
·Óθ¯Â„Ó
ËÎË
ÏÂ̸¯Â„Ó
Á̇˜ÂÌËfl
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË ı‡ÌÂÌËfl Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
͇˜ÂÒÚ‚‡ Ôˢ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÓÚ Ó·‡·ÓÚÍË
ÔÂ‰ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂÏ.
0,75
Energiaosztály
B
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
20
HŒm. emelkedési idŒ (h)
35
Zajszint (dB/A)
40
Klímaosztály
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË ÔÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲
•
SN, T
A mıszaki információk a készülék belsŒ bal oldalán található adattáblán vannak feltüntetve.
•
8
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË ÔÓ ı‡ÌÂÌ˲
Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
ÑÎfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
ÓÚÒÂ͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
•
۷‰ËÚ¸Òfl ‚ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ı‡ÌÂÌËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ χ„‡ÁËÌÂ;
•
˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓÍÛÔÍË ‰Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ ·˚Î
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÍÓÓ˜Â;
•
Ì ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÒÎ˯ÍÓÏ ˜‡ÒÚÓ ‰‚Â¸
ÏÓÓÁËθÌË͇ Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Âfi ÓÚÍ˚ÚÓÈ
·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
•
èÓÒΠ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ·˚ÒÚÓ
ÔÓÚflÚÒfl Ë Ì ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ
Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲.
•
ç Ô‚˚¯‡Ú¸ ÔÂËÓ‰ ı‡ÌÂÌËfl, Û͇Á‡ÌÌ˚È
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
Ì Í·‰
‰ËÚ ‚ ÏÓÓÁËθÌ˚È ÓÚÒÂÍ
„‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
33
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÚÂÏÓÏÂÚ
ÜZEMBEHELYEZÉS
ì͇Á˚‚‡ÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÌÛÚË ÏÓÓÁËθÌË͇.
éÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚˚¯Â -18°C,
ÂÒÎË ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ Í·‰ÛÚÒfl ·Óθ¯ËÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Îfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl, ËÎË
ÂÒÎË ‰‚Â¸ ·˚· ‰ÓÎ„Ó ÓÚÍ˚Ú‡.
ëËÌËÈ ÒÂÍÚÓ: ÌÓχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
ä‡ÒÌ˚È ÒÂÍÚÓ: ‡‚‡ËÈ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
ÑÎfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ·˚ÒÚÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË (SUPER) ÔÓ
Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ Á‡ 24 ˜‡Ò‡ ÔÂ‰ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÏ
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÂÏ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÓÚÒÂÍË Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ ËÒÛÌÍÂ. á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl
Á‡‚Â¯fiÌÌ˚Ï ˜ÂÂÁ 24 ˜‡Ò‡. èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó
ÒÓ͇ ÔÂ‚‰ËÚ Û˜ÍÛ (Ä) ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
“NORMALE”.
ÑÎfl Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ÔÓÎÓÊËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Í‡Ò‡ÎËÒ¸
Óı·ʉ‡˛˘ÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. èË Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËË
‚ fiÏÍÓÒÚflı ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò΄͇ ÒÌËʇÂÚÒfl.
10 kg
ÇÌËχÌËÂ
èË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËË, ̇ÔËÏÂ,
‚‚ˉ
‰Û ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÒ̇·ÊÂÌËfl, ÂÒÎË
ÔÂËÓ‰
‰ Ô‚˚¯‡ÂÚ Á̇˜ÂÌËÂ, Ô˂‰
‰fi
fiÌÌÓ ̇
Ú‡·Î˘Í ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ ÔÛÌÍÚ “‚ÂÏfl
ÔÓ‰
‰˙fiχ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚”, ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ ·Û‰
‰ÂÚ
ÛÔÓÚ·ËÚ¸ ÔÓ‰
‰ÛÍÚ˚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÂÂ, ËÎË ÊÂ
ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ëı Ë Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ (ÔÓÒΠÓÒÚ˚‚‡ÌËfl).
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â Ë ·˚ÒÚÓÁ‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡˛ÚÒfl ‰Îfl Ëı
ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌÓÏ ÓÚÒÂÍ ËÎË Ê ÔË
ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
32
A
B
NP006
A legjobb elhelyezési módot a B.1. ábra illusztrálja
(függŒ elem nélkül).
A két szabályozható láb segítségével állítsa
vízszintes helyzetbe a készüléket.
10 kg
PR176/1
Elektromos csatlakoztatás
Hátsó távtartók
MielŒtt a készülék csatlakozó dugóját csatlakoztatná
a fali dugaszoló aljzathoz, ellenŒrizze az alábbiakat:
A tájékoztató anyag tasakjában két darab távtartó is
van mellékelve. A távtartókat a készülék hátsó
oldalán levŒ furatokba kell szerelni. Illessze a
távtartókat a furatokba. Ügyeljen arra, hogy az (A)
nyíl az ábrán megfelelŒ helyzetbe kerüljön, majd 45
fokkal elforgatva (a nyíl függŒleges legyen) rögzítse
a távtartót.
1. a helyi hálózati feszültség megfelel-e a mıszaki
adatokban megadott feszülségértéknek.
ï‡ÌÂÌË ·˚ÒÚÓÁ‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
èË ‚Íβ˜ÂÌËË ËÎË Ê ÔÓÒÎÂ
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓÏ¢‡ÈÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ˜ÂÂÁ ‰‚‡
˜‡Ò‡ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔË ‚Íβ˜fiÌÌÓÏ
·˚ÒÚÓÏ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËË, ÔÓÒΠ˜Â„Ó
ÔÂ‚‰ËÚ Û˜ÍÛ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÌÓχθÌÓÈ
‡·ÓÚ˚.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÏ¢ÂÌËfl ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ
·Óθ¯Ëı ÍÓ΢ÂÒÚ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ‚˚ÌÛÚ¸ ËÁ
ÌÂ„Ó ‚Ò fiÏÍÓÒÚË (ÍÓÏ ҇ÏÓÈ ÌËÊÌÂÈ) Ë
ÔÓÎÓÊËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡
ıÓÎÓ‰ËθÌ˚ ÔÓÎÍË, Òӷ≇fl Ô‰ÂθÌÛ˛
̇„ÛÁÍÛ, „‰Â Ó̇ Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇.
Biztosítsa, hogy a levegŒ szabadon, akadálytalanul
áramolhasson a készülék körül! Az optimális
hatásfok fenntartása érdekében a készülék
minimális távolsága - a készülék legmagasabb
pontja és egy függŒ konyhaelem között - legalább
100 mm legyen (A.1. ábra).
10 mm
á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ҂ÂÊËı ÔÓ‰
‰ÛÍÚÓ‚
10 mm
A készüléket hŒforrásoktól (radiátorok, bojlerek,
közvetlen napfény, stb.) távol kell elhelyezni.
100 mm
Elhelyezés
Ëϲ˘Â„ÓÒfl ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË ‚ÂÏÂÌË.
ç·Óθ¯Ë ÔÓˆËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸
Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒΠËı ËÁ‚ΘÂÌËfl ËÁ ÏÓÓÁËθÌË͇,
ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÂÏfl „ÓÚÓ‚ÍË Û‚Â΢ËÚÒfl.
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÍÛ·ËÍÓ‚ θ‰
‰‡
èË·Ó Ò̇·ÊfiÌ ‚‡ÌÌӘ͇ÏË ‰Îfl ÍÛ·ËÍÓ‚ 艇.
LJÌÌÓ˜ÍË Á‡ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ 3/4 Ëı ‚˚ÒÓÚ˚ Ë
ÔÓÏ¢‡˛ÚÒfl ‚ ÏÓÓÁËθÌÛ˛ ͇ÏÂÛ. äÛ·ËÍË
艇 ‚˚ÌËχ˛ÚÒfl Îfi„ÍËÏ ÒÍۘ˂‡ÌËÂÏ
‚‡ÌÌÓ˜ÍË.
ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ‚‡ÌÌÓ˜ÂÍ ËÁ ÏÓÓÁËθÌË͇ ÌÂ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË.
ïÓÎÓ‰
‰ËθÌ˚È Ì‡ÍÓÔËÚθ
Ç ÏÓÓÁËθÌËÍ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ıÓÎÓ‰ËθÌ˚È
̇ÍÓÔËÚθ (˝‚ÚÍÚ˘Ò͇fl χÒÒ‡), ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÁ‚ÓÎflÚ Û‚Î˘ËÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚθÌÓÒÚ¸ ı‡ÌÌËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ ÒÎÛ˜‡ ÓÚÍβ˜ÌËfl ˝ÎÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
ËÎË ÌËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË.
èÓ Ô˘ËÌ‡Ï ·ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô‚ÓÁÍË ˝ÚÓÚ
̇ÍÓÔËÚθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌËÊÌÏ ÓÚÒÍ. ÑÎfl „Ó
Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÌÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÏÒÚËÚ¸ „Ó ‚ ‚ıÌ˛˛ fiÏÍÓÒÚ¸, ̇‰ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË.
2. a lakásában lévo fogyasztásmérŒ, a biztosítók, a
rendelkezésre álló hálózat és a fali dugaszoló aljzat
kielégítik-e a maximális felvett teljesítmény által
támasztott követelményeket.
A készülék elsŒ érintésvédelmi osztályú, csak
megfelelŒ védŒföldeléssel ellátott fali dugaszoló
aljzatról mıködtethetŒ. A csatlakozó vezeték nem
hosszabbítható meg. Ha rövid, ki kell cserélni egy
hosszabb kábelre vagy a dugaszoló aljzatot kell
áthelyezni.
A meghibásodott készüléket, beleértve a hálózati
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak
szakember/szervíz javíthatja.
A
45°
PR60
A gyártó cég elhárítja a felelŒsséget minden olyan
esetleges balesetért, amely ezen biztonsági
elŒírások be nem tartásából származik.
Ez a készülék az Európai Közös Piac (CEE)
1987.6.2.-án kelt 87/308 sz.
A készülék az alábbi Közös Piaci rendeleteknek
megfelel:
- 73/23/CEE 1973.II.19 (Alacsony
villamosfeszültség) és kiegészitŒ elŒirások.
- 89/336/CEE 1989.V.3 (Elektromágneses
kompatibilitás) és kiegészitŒ elŒirások.
9
Az ajtónyitás irányának
megcserélése
ùäëèãìÄíÄñàü
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
MielŒtt az alábbi mıveleteket elvégezné,
áramtalnítsa a készüléket.
N S
MAX
min
G
Az ajtónyílás irányának megcseréléséhez az
alábbiak szerint járjon el:
ON
SUPER
ALARM
Szerelje le az alsó forgópántot (1), és a lábat (2).
Csavarja ki a bal elülsŒ lábat (3) és tegye át az
ellenkezΠoldalra.
A
Vegye ki a bal elülsŒ oldalról a két furatfedö csavart,
ide lesz felszerelve a forgópánt
Akassza le az ajtót a (G) csapról. Szerelje le a (G)
csapot és tegye át az ellenkezŒ oldalra.
B
D
E
A. íÂÏÓ„ÛÎflÚÓ
D. ã‡ÏÔ‡ “Å˚ÒÚÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË”
B. äÌÓÔ͇ ç/ë
E. ã‡ÏÔ‡ “Ä‚‡ËÈ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡”
C. ã‡ÏÔ‡ “ÇÍΔ
Emelje le a két csavarfedŒ pecket a furatról, ahová a
forgópánt kerül és és tegye át az ellenkezŒ oldalra.
3
Szerelje vissza az elllenkezŒ oldalra az alsó
forgópántot (1) és a lábat (2).
1
2
Figyelem:
D715 PIED/M
Miután megcserélte az ajtónyílás irányát,
ellenŒrizze, hogy az ajtótömítés tökéletesen tapad
d-e
a készülékhez.
óËÒÚ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ
ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
èÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‚ÒÂ
‚ÌÛÚÂÌÌË ˜‡ÒÚË ÚfiÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï
ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl
ı‡‡ÍÚÂÌÓ„Ó “Á‡Ô‡ı‡ ÌÓ‚Ó„Ó”, ÔÓÒΠ˜Â„Ó
‚˚ÚÂÂÚ¸ ̇ÒÛıÓ.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ „ÛÎËÛÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ë
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚˚¯Â̇ (ÏÂÌ ıÓÎӉ̇fl)
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË Ì‡ ·ÓΠÌËÁÍË Á̇˜ÂÌËfl, ËÎË
ÔÓÌËÊÂ̇ (·ÓΠıÓÎӉ̇fl) ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË Ì‡
·ÓΠ‚˚ÒÓÍË Á̇˜ÂÌËfl.
ç‡Ë·ÓΠۉӷÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ Ò Û˜fiÚÓÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚:
1. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚;
2. ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÓÚÍ˚ÚËfl ‰‚ÂË;
3. ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ı‡ÌËÏ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚;
4. ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔË·Ó‡.
êÂÍÓÏẨ
‰ÛÂÚÒfl ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ‡
ÔÓ Ò‰
‰ËÌ ¯Í‡Î˚.
ç ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË
Ò‰
‰ÒÚ‚‡ÏË ËÎË ÔÓӯ͇ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰
‰ËÚ¸ ÓÚ‰
‰ÂÎÍÛ.
Alacsony szobahŒmérsékletnél (pl. télen)
elŒfordulhat, hogy tömítés nem illeszkedik
tökéletesen a készülék oldalához. Ez esetben vagy
várja meg a tömítés spontán illeszkedését, vagy
melegíte fel egy hajszárítóval a nem tapadó részt.
Ç‚Ó‰
‰ ÔË·Ó‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
PR228
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ (·ÏÔ‡ (ë)
‚Íβ˜‡ÂÚÒfl, Û͇Á˚‚‡fl, ˜ÚÓ ÔË·Ó ÔËÚ‡ÂÚÒfl
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËÂÈ).
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ (Ç) ‚ Ò‰ÌÂÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl Â„Ó ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍ (·ÏÔ‡ ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (D)
‚Íβ˜‡ÂÚÒfl).
ÑÎfl ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ı‡ÌÂÌËfl Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÏÓÓÁËθÌË͇ ‰ÓÎÊ̇ ËÏÂÚ¸ Á̇˜ÂÌË ÌËÊ 18°C.
ç ÔÓÏ¢‡Ú¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ÏÓÓÁËθÌËÍ ÔÂ‰
‚˚Íβ˜ÂÌËÂÏ Î‡ÏÔ˚ (Ö) (‚˚Íβ˜ÂÌË ˝ÚÓÈ
·ÏÔ˚ ÓÁ̇˜‡ÂÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌË ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚).
á̇˜ÂÌË ̇ ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ ÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰˚, ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔË·Ó‡, ˜‡ÒÚÓÚ˚
ÓÚÍ˚ÚËfl ‰‚ÂË Ë Ú.‰.
ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌË ÏÓÓÁËθÌË͇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÚÂÏÓ„ÛÎflÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË «!».
10
C
Å˚ÒÚÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ
ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ
ç/ë (Ä) ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÒËÏ‚ÓÎÓÏ “S”. ã‡ÏÔ‡
·˚ÒÚÓ„Ó Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl (D) Á‡„ÓËÚÒfl.
ã‡ÏÔ‡ “Ä‚‡ËÈ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡” (Ö)
ã‡ÏÔ‡ “Ä‚‡ËÈ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡” ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ÍÓ„‰‡ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÏÓÓÁËθÌË͇ Ô‚˚¯‡ÂÚ ÓÔ‰ÂÎfiÌÌÓÂ
Á̇˜ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÒÓÍ ı‡ÌÂÌËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
è·˚‚‡ÌË ·ÏÔ˚ ‚Ó ‚Íβ˜fiÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‚
Ú˜ÂÌË ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒΠÔÛÒ͇
ÔË·Ó‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÓχθÌ˚Ï.
ã‡ÏÔ‡ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÍÓ„‰‡ ‚ÌÛÚÂÌÌflfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÓÁËθÌË͇ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Á̇˜ÂÌËfl,
ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
31
ÑÎfl ‰‡ÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛
ÎÓÔ‡ÚÍÛ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÛ˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ.
•
•
•
•
ÖÒÎË ÔË·Ó ÔÂ‚ÓÁËÚÒfl ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÒÎÓ,
ÒÓ‰Âʇ˘ÂÂÒfl ‚ ÍÓÏÔÂÒÒÓÂ, ÔÓÔ‡‰fiÚ ‚
ıÓÎÓ‰ËθÌ˚È ÍÓÌÚÛ. èÓÒÚ‡‚¸Ú ÔË·Ó ‚
‚ÂÚË͇θÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË Ì ÏÂÌ ˜ÂÏ Á‡ 2
˜‡Ò‡ ÔÂ‰ Â„Ó ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ·˚ χÒÎÓ
‚˚ÚÂÍÎÓ ‚ ÍÓÏÔÂÒÒÓ.
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Í·‰ËÚ ‚
ÌËÁÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ ÓÚÒÂÍË (ÏÓÓÁËθÌËÍ
ËÎË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ) „‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ̇ÔËÚÍË, Ú‡Í
Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
ç Í·‰ËÚ „Ófl˜Ë ÊˉÍÓÒÚË ËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚,
Ë Ì ̇ÔÓÎÌflÈÚ ÒÓÒÛ‰˚ Ò Í˚¯ÍÓÈ
ÊˉÍÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ „ÓÎ˚¯ÍÓ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌË͇ÍË ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÎË ‰Û„Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl
ÛÒÍÓÂÌËfl ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl, ÍÓÏÂ
Û͇Á‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl fl‰
‰ÓÏ Ò
ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ËÎË „‡ÁÓ‚˚ÏË
ÔÎËÚ‡ÏË.
•
àÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‰
‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÔ‡‰
‰‡ÌËfl ̇
ÔË·Ó ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
•
ᇉ
‰Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊ̇ ËÏÂÚ¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰
‰Ûı‡. äÓÌÚÛ
ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‚Âʉ
‰‡Ú¸Òfl.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË
‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔË·Ó‡, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ „Ó.
ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰
‰˚
ìÒÚ‡Ìӂ͇
•
•
•
ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÓχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ Ë
ÍÓÏÔÂÒÒÓ, ÍÓÚÓ˚ ̇ıÓ‰flÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÔË·Ó‡, Á̇˜ËÚÂθÌÓ Ì‡„‚‡˛ÚÒfl.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ·˚· ‚˚ÔÓÎÌÂ̇
Òӄ·ÒÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ç‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl
Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Ô˂‰fiÚ Í ÔÎÓıÓÈ ‡·ÓÚ Ë
̇ÌÂÒfiÚ Û˘Â· ÔË·ÓÛ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË·Ó‡ ÓÌ
Ì ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔËÚ‡˛˘ÂÏ Í‡·ÂÎÂ.
ÇÌËχÌËÂ: ÂÒÎË Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉfiÌ,
ÚÓ Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó ÒÔˆˇθÌ˚Ï
͇·ÂÎÂÏ ËÎË Í‡·ÂÎÂÏ Ò ‚ËÎÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È
ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚ ëÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
•
чÌÌ˚È ÔË·Ó Ì ÒÓ‰
‰ÂÊËÚ ‚ ıÓÎÓ‰
‰ËθÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÂ Ë ‚ ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËË ‡ÁÛ¯‡˛˘Ëı
ÓÁÓÌ „‡ÁÓ‚. èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÚËÎËÁÓ‚‡Ú¸Òfl
‚ÏÂÒÚÂ Ò „ÓÓ‰
‰ Ò ÍËÏË ÓÚıÓ‰
‰ ‡ ÏË Ë
ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏÓÏ. çÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ Ô‰
‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
ÔÓ‚Âʉ
‰ Â ÌËÂ ıÓÎÓ‰
‰ Ë Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Á‡‰
‰ Ì ÂÈ ˜‡ÒÚË, fl‰
‰ÓÏ Ò
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓÏ. àÌÙÓχˆËfl Ó ˆÂÌÚ‡ı
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰ Ó ÎÊ̇ Ô‰
‰ Ó ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚ ‚
‰ ‡ ÌÌÓÏ ÔË·Ó χÚÂˇÎ˚ Ò ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
Przed
d uruchomieniem urzàd
dzenia nale˝y dok∏ad
dnie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która powinna zostaç
zachowana przez ca∏y czas u˝ytkowania. W wypad
dku sprzed
da˝y urzàd
dzenia instrukcj´ nale˝y przekazaç
nowemu u˝ytkownikowi, aby móg∏ zapoznaç si´ z zasad
dami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego
sprz´tu.
Przed
d zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok∏ad
dnie zapoznaç si´ z ni˝ej pod
danymi
zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa.
Ogólne zasad
dy
bezpieczeƒstwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do
u˝ytku osób doros∏ych. Nie wolno pozwalaç
dzieciom na manipulowanie elementami
sterujàcymi ani bawienie si´ urzàdzeniem.
Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
•
Niebezpieczna jest zmiana parametrów
technicznych lub jakiekolwiek modyfikacje
urzàdzenia.
Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane
wy∏àcznie przez autoryzowane placówki, a do
napraw u˝ywa si´ tylko oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
•
Pod ˝adnym pozorem nie wolno samodzielnie
naprawiaç urzàdzenia.
•
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
•
•
Przed przystàpieniem do czyszczenia i
konserwacji urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç z
zasilania.
•
Urzàdzenie jest ci´˝kie i nale˝y przemieszczaç je
ostro˝nie.
Naprawy przeprowadzone przez osoby
nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze
powa˝niejsze uszkodzenia. W wypadku
niesprawnego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y
zwróciç si´ do autoryzowanej placówki
serwisowej i zawsze ˝àdaç oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
•
Nie nale˝y jeÊç lodów wyj´tych bezpoÊrednio z
zamra˝arki, gdy˝ grozi to odmro˝eniami.
•
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory:
konserwacja i uzupe∏nianie muszà byç
przeprowadzone przez autoryzowanych fachowców.
•
Nale˝y uwa˝aç, aby pod
dczas przemieszczania
urzàd
dzenia nie uszkod
dziç spr´˝arki i uk∏ad
du
ch∏od
dniczego i w konsekwencji nie spowod
dowaç
wycieku.
•
Urzàd
dzenie nie mo˝e znajd
dowaç si´ w
bezpoÊred
dnim sàsied
dztwie kaloryferów i kuchenki
gazowej.
•
•
•
•
Urzàd
dzenie nie powinno byç przez d∏u˝szy czas
nara˝one na bezpoÊred
dnie dzia∏anie promieni
s∏onecznych.
•
Musi byç zapewniony od
dpowied
dni przep∏yw
powietrza w tylnej cz´Êci urzàd
dzenia i nie wolno
dopuÊciç do jakiegokolwiek uszkod
dzenia uk∏ad
du
ch∏od
dzàcego.
•
Dotyczy wy∏àcznie zamra˝arek (z wyjàtkiem
mod
deli do zabud
dowy): najlepsza lokalizacja to
piwnica lub posad
dzka.
•
W zamra˝arce nie wolno u˝ywaç innych
urzàd
dzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lod
dów)
bez uprzed
dniej akceptacji prod
ducenta.
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl - ìÒÚ‡Ìӂ͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl - óËÒÚ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ - Ç‚Ó‰ ÔË·Ó‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ - è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl .
ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ - Å˚ÒÚÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË - ã‡ÏÔ‡ “Ä‚‡ËÈ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡” (E) . . . . .31
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl - ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÚÂÏÓÏÂÚ - á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ҂ÂÊËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - . . . . . . . . . . . . . . . . .
ï‡ÌÂÌË ·˚ÒÚÓÁ‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÍÛ·ËÍÓ‚ 艇 - ïÓÎÓ‰ËθÌ˚ ̇ÍÓÔËÚÂÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË - êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡Ì˲ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ ı‡ÌÂÌ˲ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌË - èÂËӉ˘ÂÒ͇fl ˜ËÒÚ͇ - èÂËÓ‰˚ ÌÂËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ - ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË .34
ÖÒÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ìÒÚ‡Ìӂ͇ - ê‡ÁÏ¢ÂÌË - ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË - ᇉÌË ‡ÒÔÓÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË . . . . . . . . . . .36
Serwis / Naprawy
•
•
éÉãÄÇãÖçàÖ
êÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËË Ë ‚‡ÊÌ˚ ҂‰
‰ÂÌËfl
ZALECENIA WST¢PNE
U˝ytkowanie
•
•
•
Domowy sprz´t ch∏odniczy przeznaczony jest
wy∏àcznie do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych.
Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze
otoczenia +18°C – +43°C (klasa T); +18°C –
+38°C (klasa ST); +16°C – +32°C (klasa N);
+10°C – +32°C (klasa SN). Klasa urzàdzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Uwaga: je˝eli temperatura otoczenia nie mieÊci
si´ w podanych zakresach, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
JeÊli temperatura spada poni˝ej poziomu
minimalnego, temperatura mro˝enia w zamra˝arce
nie mo˝e byç zapewniona. Nale˝y jak najszybciej
skonsumowaç przechowywanà ˝ywnoÊç.
Raz rozmro˝one produkty nie powinny byç
ponownie zamra˝ane.
Przechowywanie i zamra˝anie produktów
˝ywnoÊciowych powinno odbywaç si´ zgodnie ze
wskazówkami podanymi przez producenta.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ - àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Wydrukowano na papierze z odzysku
30
11
•
•
We wszystkich urzàdzeniach ch∏odniczych
elementy ch∏odzàce z biegiem czasu pokrywajà
si´ szronem lub lodem. Mechaniczne usuwanie
szronu ostrym przyrzàdem mo˝e spowodowaç
uszkodzenie urzàdzenia i zepsucie si´
produktów ˝ywnoÊciowych. NIE NALE˚Y
U˚YWAå OSTRYCH PRZYRZÑDÓW do
usuwania szronu lub lodu. Szron mo˝na usunàç
specjalnà ∏opatkà wchodzàcà w sk∏ad
wyposa˝enia. Pod ˝adnym pozorem nie wolno
odrywaç powsta∏ego lodu, który mo˝e zostaç
usuni´ty tylko podczas rozmra˝ania, zgodnie z
ni˝ej podanymi instrukcjami.
Do zamra˝arki nie nale˝y wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy˝ mogà
one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie.
•
Nie nale˝y u˝ywaç ˝adnych urzàdzeƒ ani
sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces
rozmra˝ania, oprócz sposobów zalecanych przez
producenta.
•
Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u˝ywaç
przedmiotów metalowych, poniewa˝ mogà one
spowodowaç jego uszkodzenie.
Instalacja
•
Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i
spr´˝arka, znajdujàce si´ w tylnej cz´Êci
urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi
byç wi´c zapewniona minimalna wentylacja,
zgodnie z odnoÊnym rysunkiem.
êÖäéåÖçÑÄñàà à ÇÄÜçõÖ ëÇÖÑÖçàü
serwisowym.
W wyniku ewentualnego transportu w pozycji
poziomej, znajdujàcy si´ w spr´˝arce olej mo˝e
dostaç si´ do uk∏adu ch∏odzàcego. Przed
pod∏àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej
nale˝y wi´c poczekaç przynajmniej dwie godziny,
aby olej sp∏ynà∏ ponownie do spr´˝arki.
•
•
Poniewa˝ cz´Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà
si´ podczas jego pracy, nale˝y pami´taç o
zapewnieniu swobodnego dop∏ywu powietrza,
zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi.
Niewystarczajàcy przep∏yw powietrza mo˝e
spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si´
elementów oraz zepsucie produktów
˝ywnoÊciowych.
óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰
‰ÒÚ‚Ó ı‡ÌËÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÏ ‚
·Û‰
‰Û˘ÂÏ. ÖÒÎË ÔË·Ó ·Û‰
‰ÂÚ ÔÓ‰
‰‡Ì ËÎË ÔÂ‰
‰‡Ì ‰Û„ÓÏÛ ÎˈÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰
‰ËÏÓ ÔÂ‰
‰‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ
Ú‡ÍÊÂ Ë ÛÍÓ‚Ó‰
‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÌÓ‚˚È ‚·‰
‰ÂΈ ÏÓ„ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‡·ÓÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë
Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÂÍÓÏẨ
‰‡ˆËflÏË.
чÌÌ˚ ÂÍÓÏẨ
‰ ‡ ˆËË ·˚ÎË ÔÓ‰
‰ „ ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‰ Î fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚‡Ò Ò‡ÏËı Ë ‰  Û„Ëı Îˈ. èÂ‰
‰
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ËÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ÂÍÓÏẨ
‰ÛÂÏ ‚‡Ï ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌËÏË.
鷢ˠ҂‰
‰ÂÌËfl Ó
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
•
Wszystkie elementy nagrzewajàce si´ powinny
byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale˝y
staraç si´ tak ustawiç zamra˝ark´, aby jej tylna
cz´Êç by∏a zwrócona do Êciany.
Ochrona Êrod
dowiska
Urzàd
dzenie to nie zawiera gazów szkod
dliwych dla
warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk∏ad
du
ch∏od
dzàcego jak materia∏ów izolacyjnych.
Urzàd
dzenia nie mo˝na usuwaç razem z innymi
od
dpad
dami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk∏ad
du
ch∏od
dzàcego, zw∏aszcza w pobli˝u wymiennika
ciep∏a. Informacji na temat w∏aÊciwych sk∏ad
dowisk
ud
dzielajà w∏ad
dze lokalne. Zastosowane w tym
urzàd
dzeniu materia∏y ze znakiem
nad
dajà si´ do
ponownego wykorzystania.
ÖÒÎË ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï
ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎÂÏ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ÏÂÒÚÓ ÔË·Ó‡
Ò Á‡ÏÍÓÏ, ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ ‚˚‚ÂÒÚË Á‡ÏÓÍ
ËÁ ÒÚÓfl ÔÂ‰ ÛÚËÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·Âʇڸ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚
ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ‰ÂÚÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl Ë„˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ÊËÁ̸ ‚ ·Óθ¯Û˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
•
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ Û·ÓÍË ÔË·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË (Í‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Á‡ÏÂÌ˚ ·ÏÔ˚ ‚ ÔË·Ó‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
ÓÒ̇˘ÂÌ˚ ²).
•
чÌÌ˚È ÔË·Ó ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì ‰Îfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÁÓÒÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. é·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÔË·ÎËʇÎËÒ¸
Í ÔË·ÓÛ Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ Ë„‡Ú¸ Ò ÌËÏ.
•
àÁÏÂÌÂÌË ËÎË ÔÓÔ˚Ú͇ ËÁÏÂÌÂÌËfl
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
•
Ç ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡
ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ۄ΂Ӊ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë Á‡Ô‡‚͇ ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Î˯¸ ÚÓθÍÓ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ.
•
é·‡ÚËÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ÔÂÂÌÓÒ
ÔË·Ó‡, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰
‰ËÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ıÓÎÓ‰
‰ËθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Ô‰
‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
‚˚ÚÂ͇ÌË ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡.
•
èË·Ó Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl fl‰
‰ÓÏ Ò
ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ËÎË „‡ÁÓ‚˚ÏË
ÔÎËÚ‡ÏË.
U˝ytkowanie - Termometr wewn´trzny - Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci - Przygotowanie kostek lodu Przechowywanie mro˝onek - Rozmra˝anie - Zasobnik termiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
•
àÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‰
‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÔ‡‰
‰‡ÌËfl ̇
ÔË·Ó ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
Zalecenia - Zalecenia dotyczàce zamra˝ania.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczàce przechowywania zamro˝onej ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
•
ᇉ
‰Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ ÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊ̇ ËÏÂÚ¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰
‰Ûı‡. äÓÌÚÛ
ı·‰
‰‡„ÂÌÚ‡ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‚Âʉ
‰‡Ú¸Òfl.
•
íÓθÍÓ ‰Îfl ÏÓÓÁËθÌËÍÓ‚ (ÍÓÏÂ
‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı): ̇ËÎÛ˜¯Â ÏÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÚÓ ÔÓ„·.
•
ç ÒÚ‡‚¸Ú ‚ ıÓÎÓ‰
‰ËθÌËÍ ‰Û„ËÂ
˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó˚ (̇ÔËÏÂ, ÏÓÓÊÂÌˈÛ).
Uwaga: nale˝y usunàç elementy utrud
dniajàce
wentylacj´.
•
Wa˝ne: W razie uszkodzenia przewodu
zasilajàcego nale˝y zastàpiç go specjalnym
przewodem lub zespo∏em przy∏àczeniowym
dost´pnym u producenta lub w punkcie
SPIS TREÂCI
Zalecenia wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
U˝ytkowanie - Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
U˝ytkowanie - Czyszczenie wn´trza nowego urzàdzenia - Korzystanie z zamra˝arki - Uruchomienie - . . . .
Regulacja temperatury - Szybkie zamra˝anie - Lampka awaryjna temperatury (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Konserwacja - Czyszczenie wn´trza urzàdzenia - Czyszczenie obudowy - Przerwy w u˝ytkowaniu Rozmra˝anie urzàdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Serwis / Naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Parametry techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Instalacja - Ustawienie - Pod∏àczenie do sieci elektrycznej - Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . .18
Instalacja - Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
12
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ
•
ã˛·Ó ËÁÏÂÌÂÌË ·˚ÚÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï
‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË·Ó‡, ‰ÓÎÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl
ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ Ò ‰ÓÔÛÒÍÓÏ.
•
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ò‡ÏËÏ. êÂÏÓÌÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È
ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ Û˘Â·‡. é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
·ÎËʇȯËÈ ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë
Á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚ ÚÓθÍÓ ÙËÏÂÌÌ˚ Á‡Ô‡ÒÌ˚Â
˜‡ÒÚË.
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl
•
ÑÓχ¯ÌË ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË Ë/ËÎË ÏÓÓÁËθÌËÍË
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl
Ë/ËÎË Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl.
•
èË·Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔË
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı: ÓÚ +18°C ‰Ó +43°C
(ä·ÒÒ í); ÓÚ +18°C ‰Ó +38°C (ä·ÒÒ Sí); ÓÚ
+16°C ‰Ó +32°C (ä·ÒÒ N); ÓÚ +10°C ‰Ó +32°C
(ä·ÒÒ SN). ä·ÒÒ ÔË·Ó‡ Û͇Á‡Ì ̇
Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ͇ÏÂÂ, fl‰ÓÏ Ò
ÓÚÒÂÍÓÏ ‰Îfl Ó‚Ó˘ÂÈ.
ÇÌËχÌËÂ: ÔÓÏËÏÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰˚, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËÏ
Í·ÒÒÓÏ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Û͇Á‡ÌËfl:
ÍÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÌËÊ ÏËÌËχθÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÚÓ ‚
ÏÓÓÁËθÌÓÏ ÓÚÒÂÍ Ì „‡‡ÌÚËÛÂÚÒfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ
ÛÔÓÚ·ËÚ¸ ‚ ÔË˘Û ÒÓ‰Âʇ˘ËÂÒfl ‚ ÌfiÏ
ÔÓ‰ÛÍÚ˚.
•
ÇÓ ‚ÒÂı ıÓÎÓ‰ËθÌ˚ı ÔË·Ó‡ı ËϲÚÒfl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÔÓÍ˚‚‡˛˘ËÂÒfl ËÌÂÂÏ. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ˝ÚÓÚ ËÌÂÈ ÏÓÊÂÚ
Û‰‡ÎflÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË (‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÂ
‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ) ËÎË Ê ‚Û˜ÌÛ˛. çË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Û‰‡ÎËÚ¸ ËÌÂÈ
Á‡ÓÒÚfiÌÌ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ: ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
·ÂÁ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ËÒÔ‡ËÚÂθ.
ç‡Ô˜‡Ú‡ÌÓ Ì‡ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ·Ûχ„Â.
29
Obrácení dvefií
U˚YTKOWANIE
Pfied zaãátkem následující ãinnosti nejprve
vytáhnûte zástrãku ledniãky ze zásuvky.
Sejmûte dolní záves (1) a patku (2);
od‰roubujte levou pfiední patku (3) a na‰roubujte ji
do stejné pozice na opaãné stranû.
Vy‰roubujte oba ‰rouby, které zakr˘vají otvory pro
pfiipevnûní závûsu dvefií, kter˘ jste sejmuli z levé
pfiední strany;
Sundejte dvefie z ãepu (G). Od‰roubujte ãep (G) a
na‰roubujte jej do stejné pozice na opaãné stranû.
OdstraÀte dva uzávûry pro závûsové ãepy a
nasaìte je na otvory na protilehlé stranû.
Namontujte dolní závûs dvefií (1) a patku (2) na
opaãnou stranu.
Panel sterujàcy
N S
MAX
min
G
ON
A
B
ALARM
D
E
A. Pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania
B. Pokr´t∏o termostatu
C. Lampka kontrolna zasilania
Pozor
Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda
tûsnûní dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky.
Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mÛÏe stát,
Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte,
dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel˘ proces
urychlete nahfiíváním pfiíslu‰né ãásti bûÏn˘m
vlasov˘m fénem.
3
D. Lampka kontrolna szybkiego zamra˝ania
E. Lampka kontrolna temperatury
1
2
D715 PIED/M
Czyszczenie wn´trza nowego
urzàd
dzenia
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nowej zamra˝arki
nale˝y umyç starannie jej wn´trze letnià wodà z
∏agodnym detergentem, w celu usuni´cia zapachu
typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a
nast´pnie dok∏adnie osuszyç mi´kkà szmatkà.
Nie nale˝y u˝ywaç Êrod
dków szorujàcych,
mogàcych uszkod
dziç powierzchni´
urzàd
dzenia.
PR228
KORZYSTANIE Z ZAMRA˚ARKI
Uruchomienie
Pod∏àczyç wtyczk´ do gniazda sieci zasilajàcej
(zapalenie si´ lampki kontrolnej zasilania wskazuje,
˝e zamra˝arka zosta∏a w∏àczona).
Celem uruchomienia urzàdzenia nale˝y przekr´ciç
pokr´t∏o termostatu (A) w prawo, ustawiajàc go w
pozycji Êrodkowej (zapali si´ lampka awaryjna E).
Prawid∏owe przechowywanie zamro˝onej ˝ywnoÊci
wymaga temperatury poni˝ej -18°C.
Nale˝y poczekaç a˝ lampka awaryjna zgaÊnie, co
nastàpi po osiàgni´ciu optymalnej temperatury.
Temperatur´ wewnàtrz zamra˝arki mo˝na
regulowaç w zale˝noÊci od temperatury otoczenia,
lokalizacji zamra˝arki, cz´stotliwoÊci otwierania
drzwi itp.
W celu wy∏àczenia zamra˝arki pokr´t∏o termostatu
nale˝y ustawiç w pozycji «!».
28
C
SUPER
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Jej wzrost (wy˝sza temperatura wewn´trzna)
otrzymuje si´ przez przestawienie pokr´t∏a
termostatu na ni˝szà wartoÊç.
W ka˝dym wypadku w∏aÊciwy wybór temperatury
uzale˝niony jest od nast´pujàcych czynników:
temperatury otoczenia, cz´stotliwoÊci otwierania
drzwi, iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci, lokalizacji
urzàdzenia.
W celu wy∏àczenia zamra˝arki pokr´t∏o termostatu
nale˝y ustawiç w pozycji «!».
Szybkie zamra˝anie
W celu w∏àczenia szybkiego zamra˝ania nale˝y
ustawiç pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania (A) w pozycji
"S". Zapali si´ lampka kontrolna szybkiego
zamra˝ania (D).
Lampka awaryjna temperatury (E)
Lampka awaryjna temperatury zapala si´
automatycznie, gdy temperatura w zamra˝arce
przekracza wartoÊç wymaganà dla przechowywania
produktów ˝ywnoÊciowych.
Lampka pozostanie zapalona przez pewien czas po
w∏àczeniu zamra˝arki.
Lampka b´dzie si´ Êwieciç a˝ do osiàgni´cia
temperatury wymaganej dla przechowywania
zamro˝onej ˝ywnoÊci.
13
Termometr wewn´trzny
INSTALACE
Wskazuje temperatur´ wewn´trznà zamra˝arki.
Mo˝e wskazywaç temperatur´ powy˝ej –18°C, kiedy
wprowadza si´ do zamra˝arki wi´kszà iloÊç
˝ywnoÊci, albo gdy drzwi pozostajà otwarte przez
d∏u˝szy czas.
Niebieski: temperatura normalna
Czerwony: temperatura alarmowa
10 kg
10 kg
PR176/1
W sk∏ad wyposa˝enia zamra˝arki wchodzi pojemnik
na lód w kostkach. Nale˝y wype∏niç go wodà do 3/4
pojemnoÊci i umieÊciç w zamra˝arce.
Kostki lodu mo˝na wyjàç z pojemnika lekko go
skr´cajàc.
Nie nale˝y wyjmowaç kostek przy pomocy
przed
dmiotów metalowych.
Przechowywanie mro˝onek
Rozmra˝anie
Przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci do nowej zamra˝arki, lub
po d∏u˝szej przerwie w jej pracy, nale˝y uruchomiç
urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o w pozycji
najwy˝szego mro˝enia. Po up∏ywie przynajmniej 2
godz. wróciç do pozycji normalnej.
JeÊli zachodzi koniecznoÊç umieszczenia w
zamra˝arce du˝ych iloÊci produktów, mo˝na wyjàç
wszystkie szuflady i/lub koszyki (z wyjàtkiem
ostatniej z do∏u) i umieÊciç ˝ywnoÊç bezpoÊrednio
na pó∏kach ch∏odzàcych, uwa˝ajàc, ˝eby nie
przekr oczyç dozwolonego obcià˝enia
wskazanego na bocznej Êciance górnej niszy (je˝eli
wyst´puje).
Mro˝onki i zamro˝one produkty ˝ywnoÊciowe przed
spo˝yciem muszà zostaç rozmro˝one w ch∏odziarce
lub w temperaturze pokojowej, w zale˝noÊci od
czasu, jakim dysponujemy.
Niewielkie porcje ˝ywnoÊci (np. hamburgery, kotlety,
kurczaki, filety rybne) mo˝na gotowaç równie˝
bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝arki, tj. bez
uprzedniego rozmra˝ania. W tym wypadku czas
gotowania b´dzie d∏u˝szy.
W
razie
przypad
d k owego
rozmro˝enia,
spowod
dowanego np. brakiem energii elektrycznej,
trwajàcego d∏u˝ej ni˝ czas pod
dany w parametrach
technicznych, rozmro˝ona ˝ywnoÊç musi zostaç
szybko spo˝yta lub natychmiast ugotowana i
ponownie zamro˝ona.
14
NP006
Zapojení do el. sítû
Przygotowanie kostek lod
du
Wa˝ne
B
10 mm
W celu zamr o˝enia ˝ywnoÊci nale˝y ustawiç
pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania w pozycji “S”
przynajmniej na 24 godz. przed w∏o˝eniem
˝ywnoÊci.
˚ywnoÊç przeznaczonà do zamr o˝enia nale˝y
r ozmieÊciç wed∏ug za∏àczonego rysunku.
Zamra˝anie mo˝na uznaç za zakoƒczone po up∏ywie
24 godzin. Nale˝y wówczas ustawiç pokr´t∏o
szybkiego zamra˝ania (A) ponownie w pozycji “N”.
˚eby zamr oziç ˝ywnoÊç w iloÊci podanej na
tabliczce znamionowej, nale˝y umieÊciç jà na pó∏ce
ch∏odzàcej, wyjmujàc szuflad´. W przypadku
zamra˝ania w szufladach zaleca si´ nieznacznie
zmniejszyç iloÊç zamra˝anej ˝ywnoÊci.
A
10 mm
Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci
Spotfiebiã musí b˘t nainstalován daleko od zdrojÛ
tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní
paprsky atd.
Zajistûte, aby nic za pfiístrojem, na jeho vrchu a pod
ním nebránilo volné cirkulaci vzduchu. Pro správnou
funkci zafiízení je tfieba, aby minimální vzdálenost
mezi horní deskou zafiízení a pfievisl˘m kuchyÀsk˘m
nábytkem byla minimálnû 100 mm (viz obr. 1A).
Pfiesto v‰ak nejlep‰ím fie‰ením je situace na obr. 1B,
kdyÏ nad pfiístrojem Ïádn˘ nábytek není.
Pfiístroj je vybaven dvûma vyrovnávacími noÏkami
na spodu skfiínû, které napomáhají zaji‰tûní pfiístroje
ve vodorovné pozici.
100 mm
Umístûní
Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, Ïe hodnoty
napûtí a frekvence uvedené na ‰títku pfiístroje
odpovídají místní el. síti. Napûtí se mÛÏe od
stanovené hodnoty odchylovat o ≠ 6%. Pfii uÏívání
pod jin˘m napûtím musí b˘t pouÏit pfiíslu‰n˘
transformátor s v˘stupem min. 500 VA.
Pozor:
Je nezbytné, aby zafiízení bylo pfiipojeno k uzemûní.
Pro tento úãel je zástrãka pfiístroje vybavena
zvlá‰tním kolíkem. Není-li Va‰e el. zásuvka
uzemûna, zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v
souladu se souãasn˘mi pfiedpisy (provede
odborník).
Nejsou-li dodrÏeny v˘‰e uved
dené bezpeãnostní
zásad
dy, od
dmítá v˘robce jakoukoliv zod
dpovûd
dnost.
Toto zafiízení odpovídá smûrnici EEC ãís. 87/308 z
2.6. 1987 o odru‰ení.
Tento pfiístr oj odpovídá následujícím
pfiedpisÛm Evropského spoleãenství.
– 73/23/CEE z 19.2.1973 (nízké napûtí) a
následujícím modifikacím.
– 89/336/CEE z 3.5. 1989 (elektromagnetická
kompaktibilita) a následujícím modifikacím
Zasobnik termiczny
Zamra˝arka jest wyposa˝ona w zasobnik termiczny
(eutektyk), który pozwala przed∏u˝yç czas
przechowywania ˝ywnoÊci w wypadku przerwy w
zasilaniu bàdê awarii. Ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo w czasie transportu zasobnik
znajduje si´ w dolnej szufladzie. ˚eby zapewniç
jego prawid∏owe funkcjonowanie, nale˝y umieÊciç
go w szufladzie górnej, nad przechowywanà
˝ywnoÊcià.
Zad
dní v˘stupky
V sáãku obsahujicím návod k obsluze jsou také dva
prvky – v˘stupky, které se zasadí do zvlá‰tních
otvorÛ na zadní stranû pfiístroje.
ZasuÀte v˘stupky do otvorÛ tak, aby ‰ipka (A) byla v
poloze jako na obrázku 2 a pak jimi otáãejte o 45°,
aÏ se pevnû uzamknou (‰ipka A bude ve vodorovné
pozici).
A
45°
PR60
27
ZALECENIA
OPRAVY
Co dûlat v pfiípad
dû poruchy pfiístroje
•
Nefunguje-li nûco tak, jak by mûlo, zkontrolujte,
zda:
• zástrãka pfiístroje je zapojena do sítû a zásuvka
je pod proudem;
• dodávka elektfiiny nebyla pfieru‰ena (zkontrolujte
funkci ostatních el. spotfiebiãÛ);
• koleãko termostatu je ve funkãní poloze.
Dále pak:
• Je-li pfiístroj pfiíli‰ hluãn˘, zkontrolujte, zda se
jeho stûny nedot˘kají nábytku, kter˘ mÛÏe
zesilovat hluk nebo vibrace.
•
Zkontrolujte také, zda nevibrují chladící trubice.
Objevuje-li se voda na dnû chladniãky,
zkontrolujte, zda není ucpán otvor
rozmrazovacího kanálku.
Pfietrvává-li závada i po provedení v˘‰e uveden˘ch
úkonÛ, kontaktujte nejbliωí opravnu.
Pro urychlení opravy je dÛleÏité pfii jejím ohlá‰ení
uvést ãíslo modelu chladniãky a její sériové ãíslo.
Obû tato ãísla jsou uvedena na sériovém ‰títku.
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania.
•
Prawid∏owe zamra˝anie wymaga przestrzegania
kilku poni˝szych zasad.
•
˚ywnoÊç do zamro˝enia nale˝y umieÊciç w
górnym pojemniku komory zamra˝arki, gdzie jest
najni˝sza temperatura.
•
Maksymalna iloÊç artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,
którà mo˝na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana
jest na tabliczce znamionowej.
•
Podlegajàce zamro˝eniu produkty muszà byç
doskona∏ej jakoÊci, Êwie˝e i czyste.
•
Przed zamro˝eniem nale˝y podzieliç ˝ywnoÊç na
ma∏e porcje, co przyspiesza proces zamra˝ania
oraz umo˝liwia rozmra˝anie produktów w
˝àdanej iloÊci.
•
Produkty spo˝ywcze nale˝y zawijaç w foli´
aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by
opakowanie by∏o przylegajàce i szczelne.
•
Z ty∏u drzwi zamra˝arki umieszczona jest
specjalna tabela z wykazem produktów
˝ywnoÊciowych wraz z podanym (w miesiàcach)
maksymalnym okresem przechowywania.
•
Âwie˝e produkty ˝ywnoÊciowe nie powinny
dotykaç zamro˝onych, aby nie powodowaç
zmian temperatury ˝ywnoÊci wczeÊniej
zamro˝onej.
•
Do zamra˝arki nie wolno wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi, gdy˝ mogà one
eksplodowaç.
•
Nie nale˝y spo˝ywaç lodu bezpoÊrednio po
wyj´ciu z zamra˝arki, gdy˝ mo˝e to spowodowaç
odmro˝enia skóry.
•
Nale˝y pami´taç, ˝e rozmro˝ona ˝ywnoÊç psuje
si´ bardzo szybko.
•
Symbole na pojemnikach oznaczajà rodzaje
˝ywnoÊci do zamro˝enia.
Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka˝dego
z pr oduktów (w miesiàcach). Od jakoÊci
pr oduktów ˝ywnoÊciowych i od r odzaju ich
wst´pnej obróbki przed zamro˝eniem zale˝y
wybór górnej lub dolnej wartoÊci.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mod
del
EU 6830 C
Hrubá kapacita obsahu (l)
170
âistá kapacita obsahu (l)
150
Rozmûry (‰ífika.* v˘‰ka.* hloub.*, cm)
124*55*60
Napûtí (V/HZ)
220-240/50
Spotfieba energie (kWh/24h)
0,75
Energetická tfiída
B
Zmrazovací kapacita (kg/24h)
20
âas zv˘‰ení teploty(h)
35
Hluãnost (dB/A)
40
Klimatická tfiída
SN, T
Technické informace se nacházejí na v˘robním ‰títku, kter˘ je umístûn˘ nalevo uvnitfi spotfiebiãe.
26
Zalecenia dotyczàce
przechowywania zamro˝onej
˝ywnoÊci
Prawid∏owe zamra˝anie wymaga zachowania kilku
zasad:
• upewniç si´, ˝e mr o˝onki by∏y dobrze
przechowywane w miejscu zakupu
• ˝e trasa od miejsca zakupu do miejsca
przeznaczenia jest nied∏uga
• nie otwieraç zbyt cz´sto drzwiczek i nie
pozostawiaç ich otwartych d∏u˝ej ni˝ jest to
konieczne
•
Po rozmro˝eniu ˝ywnoÊç bardzo szybko si´
psuje i nie mo˝e ponownie zostaç zamro˝ona.
•
Nie nale˝y przekraczaç daty wa˝noÊci podanej
przez producenta na opakowaniu.
15
KONSERWACJA
Nale˝y wy∏àczyç urzàd
dzenie przed
d
rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
konserwacyjnych.
Uwaga:
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory:
konserwacja i uzupe∏nianie musi byç
przeprowadzone przez personel autoryzowanych
zak∏adów serwisowych.
Czyszczenie wn´trza urzàd
dzenia
Komor´ i akcesoria zamra˝arki nale˝y, po
uprzednim r ozmr o˝eniu, myç ciep∏à wodà z
dodatkiem oczyszczonej sody (kwaÊny w´glan
sodowy: 1 ∏y˝ka sto∏owa na 4 litry wody), a
nast´pnie starannie op∏ukaç i osuszyç.
ÚDRÎBA
Czyszczenie obud
dowy
Obudow´ urzàdzenia nale˝y myç ciep∏à wodà z
detergentem. Nie u˝ywaç ostrych Êr odków
czyszczàcych.
Raz lub dwa razy w roku nale˝y odkurzyç przy
pomocy szczotki lub odkurzacza skraplacz (czarny
ruszt) i spr´˝ark´ w tylnej cz´Êci zamra˝arki.
Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà
prac´ urzàdzenia i oszcz´dne zu˝ycie energii
elektrycznej.
Przerwy w u˝ytkowaniu
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ytkowane przez
d∏u˝szy okres czasu, nale˝y wy∏àczyç je z sieci,
opró˝niç, wyczyÊciç i pozostawiç otwarte drzwi, aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Uwaga
Wzr ost temperatury zamr o˝onych pr oduktów,
majàcy miejsce podczas operacji rozmra˝ania,
mo˝e skr óciç ich przewidywany okres
przechowywania.
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç metalowej ∏opatki do
zeskrobywania szronu ze skraplacza, gdy˝ grozi to
jego uszkodzeniem.
16
Upozornûní
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky; z tohoto dÛvodu údrÏba a
doplÀování musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi firemními pracovníky.
Od
dstavení pfiístroje
NepouÏíváte-li pfiístroj po jakkoliv dlouhé období,
mûjte na pamûti následující zásady:
Odpojte pfiístroj z el. sítû; vyjmûte v‰echny potraviny;
nechte chladniãku rozmrazit a vyãistûte vnitfiek a
v‰echno pfiíslu‰enství; nechte dvefie pootevfiené,
abyste zabránili vytváfiení nepfiíjemného zápachu.
Vnitfiní ãi‰tûní
Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a
bikarbonátem sodn˘m (1 polévková lÏíce na 4 litry
vody). Pfiístroj osu‰te.
Vnitfiek mrazáku vyãistûte po kaÏdém rozmrazení.
Vnûj‰í ãi‰tûní
Omyjte skfiíÀ pfiístroje m˘dlovou vodou. NepouÏívejte
agresivní chemikálie. Jednou nebo dvakrát za rok
opra‰te v˘parník (ãerná mfiíÏ) a kompresor kartáãem
nebo odsávaãem. Nahromadûn˘ prach mÛÏe ovlivnit
funkci pfiístroje a zv˘‰it spotfiebu el. energie.
Rozmrazování
Rozmra˝anie urzàd
dzenia
Zamra˝arka stopniowo pokrywa si´ szr onem.
Dopóki warstwa szr onu nie przekracza 4 mm.
gruboÊci, nale˝y usuwaç jà specjalnà plastikowà
∏opatkà, wchodzàcà w sk∏ad wyposa˝enia
urzàdzenia.
Podczas wykonywania tej czynnoÊci nie ma
potrzeby wy∏àczaç dop∏ywu pràdu ani wyjmowaç
przechowywanych produktów.
Kiedy jednak warstwa lodu staje si´ bardzo gruba,
nale˝y przystàpiç do odmro˝enia urzàdzenia, po
uprzednim opró˝nieniu go z przechowywanych
produktów.
Ca∏kowite rozmro˝enie zamra˝arki oznaczonej
symbolem
wymaga ni˝ej podanej
kolejnoÊci post´powania.
Nale˝y wyjàç wszystkie przechowywane produkty,
owinàç w kilka gazet i umieÊciç w ch∏odnym miejscu.
Wy∏àczyç urzàdzenie z sieci, a pokr´t∏o termostatu
ustawiç w pozycji «!».
Pozostawiç otwarte drzwi
Zgodnie z rysunkiem umieÊciç plastikowà ∏opatk´
pod otworem w dolnej kraw´dzi, podstawiç naczynie
do zbierania sp∏ywajàcej wody.
Po ca∏kowitym r ozmr o˝eniu nale˝y dok∏adnie
osuszyç komor´ zamra˝arki.
¸opatk´ nale˝y zachowaç w celu ponownego u˝ycia.
Ponownie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci. Po up∏ywie
0,5 godziny w∏o˝yç wyj´te przedtem produkty.
Pfied
d kaÏd
dou operací je zapotfiebí nejprve
od
dpojit zástrãku ze zásuvky.
D068
âasem se v‰ak pfiesto v mrazáku nahromadí silná
námraza. Tuto námrazu odstraÀte pfiiloÏenou
plastikovou ‰krabkou, jakmile její tlou‰Èka pfiekroãí 4
mm. Bûhem této operace není nutno odpojovat
zafiízení z el. sítû nebo vyjímat potraviny.
Nahromadí-li se ale velmi siln˘ ledov˘ pfiíkrov, je
tfieba pfiístroj kompletnû rozmrazit. Bûhem této
operace musí b˘t pfiístroj prázdn˘.
Chcete-li zcela rozmrazit oddíl mrazáku,
,
postupujte podle následujících pokynÛ:
Vyjmûte v‰echny potraviny, zabalte je do nûkolika
vrstev novinového papíru a umístûte je na chladném
místû.
Odpojte pfiístroj z el. zásuvky nebo nastavte koleãko
termostatu na pozici «!».
Nechte dvefie otevfiené.
Pfiipevnûte ‰krabku pod kanálek dole uprostfied a
pod ní umístûte nízkou nádrÏku na stékající vodu
(viz. obr.):
Po rozmrazení cel˘ pfiístroj vysu‰te.
Sejmûte ‰krabku a uschovejte ji pro pfií‰tû.
Znovu zapojte pfiístroj do el. sítû nebo otoãte
koleãkem termostatu do funkãní polohy a asi po pÛl
hodinû umístûte zpût potraviny.
D068
Pozor:
Zv˘‰ení teploty potraviny bûhem procesu
rozmrazování sniÏuje její skladovací dobu.
DÛleÏité:
Nikdy nepouÏívejte ostré kovové pfiedmûty k
o‰krabávání námrazy na v˘parníku, neboÈ jej takto
mÛÏete po‰kodit. NepouÏívejte mechanická zafiízení
nebo jakékoliv jiné umûlé postupy k urychlení
procesu rozmrazování, nebo jak je to doporuãeno
v˘robcem.
Zv˘‰ení teploty zmrazen˘ch balíãkÛ potravin bûhem
rozmrazování mÛÏe zpÛsobit zkrácení jejich
trvaulivosti.
25
RADY
Rad
dy pro zmrazování
SERWIS / NAPRAWY
Rad
dy pro usklad
dnûní zmrazen˘ch
potravin
Zalecana kolejnoÊç post´powania w wypad
dku
stwierd
dzenia nieprawid
d∏owej pracy urzàd
dzenia.
W wypadku stwierdzenia nieprawid∏owej pracy
urzàdzenia nale˝y sprawdziç, czy:
• urzàdzenie jest pod∏àczone do sieci zasilajàcej
• obwód zasilania elektrycznego jest pod
napi´ciem (np. przez pod∏àczenie innego
urzàdzenia)
• pokr´t∏o termostatu znajduje si´ we w∏aÊciwej
pozycji.
Je˝eli urzàdzenie pracuje zbyt g∏oÊno, nale˝y
sprawdziç, czy jego Êcianki nie stykajà si´ z
meblami, wzmacniajàc lub przekazujàc drgania.
Nale˝y równie˝ sprawdziç, czy nie drgajà rurki
uk∏adu ch∏odzàcego.
Je˝eli na dnie komory zamra˝arki wyst´pujà Êlady
wody, nale˝y sprawdziç, czy otwór odp∏ywowy jest
dro˝ny.
Je˝eli – po przeprowadzeniu powy˝szych czynnoÊci
sprawdzajàcych – urzàdzenie w dalszym ciàgu nie
pracuje prawid∏owo, nale˝y zwr óciç si´ do
najbli˝szego autoryzowanego punktu napraw.
Przy zg∏oszeniu nale˝y podaç model i numer seryjny
urzàdzenia, znajdujàcy si´ na tabliczce
znamionowej.
•
Zde je nûkolik tipÛ, které Vám pomohou
zefektivnit zmrazování.
•
Potraviny urãené k zmrazení umisÈujte do
horního ko‰íku v oddílu mrazáku, protoÏe je to
nejchladnûj‰í ãást.
•
Maximální mnoÏství potravin, které lze zmrazit za
24 hodin, je uvedeno na v˘robním ‰títku.
•
Zmrazujte jen zboÏí prvotfiídní kvality, potraviny
ãerstvé a ãisté.
•
Pfiipravte si potraviny k zmrazení do mal˘ch
balení, abyste umoÏnili rychlé zmrazení a takié
souãasnû umoÏnili pokaÏdé rozmrazování pouze
potfiebného mnoÏství.
•
Zabalte potraviny do igelitov˘ch sáãkÛ nebo
alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu.
•
Na drÏáku na vnitfiní stranû dvefií v oddílu
mrazáku se nachází informaãní zobrazení
rÛzn˘ch typÛ potravin následovan˘ch ãíslicí. Tyto
ãíslice znázorÀují maximální skladovací dobu v
mûsících pro kaÏd˘ druh potravin.
PARAMETRY TECHNICZNE
Na spodní stranu tohoto zobrazení si lze tuÏkou
poznamenat konkrétní údaje o uchovávan˘ch
potravinách.
PojemnoÊç brutto (l)
170
PojemnoÊç netto (l)
150
Zajistûte, aby se ãerstvé potraviny nedot˘kaly jiÏ
zmrazen˘ch a nezpÛsobovaly tak jejich ãásteãné
tání.
Wymiary (wys.* szer.* g∏´b.* cm.)
124*55*60
Napi´cie (V/HZ)
220-240/50
Nedávejte do mrazáku nápoje obsahující CO2
(‰umivé nápoje atd.) neboÈ mohou explodovat.
Zu˝ycie energii (kWh/24h)
•
•
•
•
Zmrzliny, jsou-li konzumovány okamÏitû po
vyjmutí z mrazáku, mohou zpÛsobit omrzliny.
Symboly na pfiihrádkách oznaãují jednotlivé druhy
potravin urãené ke zmraÏení.
âísla oznaãují skladovací období v mûsících pro
kaÏd˘ v˘robek urãen˘ ke zmraÏení. Závisí na
kvalitû v˘r obkÛ a na jejich zpracování pfied
zmraÏením, zda platné období pro uskladnûní
bude del‰í nebo krat‰í.
24
Aby do‰lo k nejlep‰ímu vyuÏití oddûlení mrazniãky,
je zapotfiebí:
• pfiesvûdãit se o tom, zda potraviny byly dobfie
zmrazené jiÏ v prodejnû;
• aby doba pfiepravy od místa nákupo do místa
uloÏení byla co nejkrat‰í;
• neotvírat pfiíli‰ ãasto dvífika a nenechávat je
otevfiené déle, neÏ je nezbytnû nutné.
•
Jakmile jednou byly potraviny rozmraÏené,
dochází velmi rychle k jejich kaÏení a v Ïádném
pfiípadû nesmí dojít k jejich opakovanému
mraÏení.
•
Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v˘robcem
na obalu potravin.
Mod
del
EU 6830 C
0,75
Klasa efektywnoÊci energetycznej
B
ZdolnoÊç zamra˝ania (kg/24h)
20
ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h)
35
Poziom ha∏asu (dB/A)
40
Klasa klimatyczna
SN, T
Informacje techniczne znajdujà si´ na tabliczce znamionowej umieszczonej w urzàdzeniu po lewej stronie.
17
Zmrazování ãerstv˘ch potravin
INSTALACJA
Pod
d∏àczenie do sieci elektrycznej
Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do sieci zasilajàcej
nale˝y upewniç si´, czy napi´cie i nat´˝enie podane
na tabliczce znamionowej sà zgodne z parametrami
instalacji elektrycznej w miejscu eksploatacji.
Dopuszcza si´ +/-6% odchylenia od normy.
Przy innych wartoÊciach napi´cia nale˝y stosowaç
autotransformator o mocy minimalnej 500 VA.
Uwaga:
Urzàdzenie musi byç uziemione.
Z tego wzgl´du wtyczka przewodu zasilajàcego
zawiera specjalny styk ochronny (uziemienie).
Je˝eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak
uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod∏àczone
przez uprawnionego elektromontera do odzielnej
instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami bezpieczeƒstwa.
W wypad
d k u nieprzestrzegania powy˝szych
przepisów bezpieczeƒstwa, prod
ducent uchyla si´ od
d
wszelkiej od
dpowied
dzialnoÊci za powsta∏e szkod
dy.
Urzàdzenie spe∏nia wymagania normy EWG nr
87/308 z 2.06.87 r. w zakresie zak∏óceƒ RTV.
Urzàdzenie to spe∏nia wymagania
nast´pujàcych wytycznych EWG:
– 73/23 EEC 19.02.73 (niskie napi´cie) i
póêniejsze zmiany
– 89/336 EEC 03.05.89 (kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna) i póêniejsze zmiany
18
A
10 mm
B
10 mm
Urzàdzenie powinno zostaç zainstalowane z dala od
takich êróde∏ ciep∏a jak kaloryfery, grzejniki wody czy
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Nale˝y uwa˝aç, aby zapewniony by∏ swobodny
przep∏yw powietrza z ty∏u, na dole i w górnej cz´Êci
urzàdzenia.
JeÊli urzàdzenie stoi pod szafkà wiszàcà, odleg∏oÊç
pomi´dzy dolnà kraw´dzià szafki i górnà kraw´dzià
zamra˝arki powinna wynosiç min. 100 mm. (por.
rys.A). Tym niemniej idealne ustawienie wymaga∏oby
zachowania wolnej przestrzeni nad zamra˝arkà
(por.B). Zamra˝arka mo˝e ÊciÊle przylegaç do
pozosta∏ych mebli, pod warunkiem, ˝e zapewniony
zostanie swobodny przep∏yw powietrza z ty∏u i nad
nià.
Regulacja nó˝ek urzàdzenia umo˝liwia jego
dok∏adne wypoziomowanie.
100 mm
Ustawienie
Chcete-li pfiistoupit ke zmrazování potravin, zapnûte
rychlé zmrazování (SUPER) nejménû 24 hodin pfied
uloÏením samotn˘ch potravin.
Potraviny urãené ke zmrazení musí b˘t uloÏeny a
vyskládány do pfiihrádek podle nákresu. Po uplynutí
24 hodin je moÏné povaÏovat zmrazování za
ukonãené. Po uplynutí tohoto ãasu nastavte knoflík
(A) do pozice “NORMAL”.
Chcete-li zmrazovat mnoÏství uvedené na v˘robním
‰títku, naskládejte potraviny do pfiímého kontaktu s
chladícím povrchem. V pfiípadû zmrazování potravin
v pfiihrádkách se jejich mnoÏství lehce sníÏí.
10 kg
10 kg
Konzervování zmraÏen˘ch potravin
NP006
PR176/1
Tylne elementy dystansowe
W opakowaniu zawierajàcym instrukcj´ obs∏ugi
znajdujà si´ równie˝ dwa elementy dystansowe,
które nale˝y zamocowaç w otworach w tylnej
Êciance urzàdzenia, upewniajàc si´, ˝e po∏o˝enie
strza∏ki (A) jest zgodne z rys. 2. Nast´pnie oba
elementy nale˝y przekr´ciç o 45° (strza∏ka w pozycji
pionowej), a˝ do ich wciÊni´cia.
V okamÏiku uvedení do chodu anebo po del‰ím
odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied
uloÏením potravin alespoÀ na dvû hodiny na
nejchladnûj‰í nastavení a potom vraÈte knoflík
termostatu do normální pracovní pozice.
V pfiípadû, Ïe mnoÏství potravin ke zmraÏení je
velké, je moÏné odstranit zásuvky, (kromû poslední
dole), ãi ko‰e a uloÏit potraviny pfiímo na mrazící
pfiihrádky.
Pfiitom je tfieba nepfieplÀovat spotfiebiã
kapacita spotfiebiãe je uvedena na boku horní
pfiihrádky (u modelÛ s horní pfiihrádkou).
Teplotní akumulátor
V mrazáku se nachází teplotní akumulátor, kter˘
umoÏÀuje prodlouÏení doby uskladnûní potravin v
pfiípadû v˘padku elektrické energie nebo poruchy.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ pfii dopravû se tento
akumulátor nachází ve spodní pfiihrádce; za úãelem
správného pouÏití je tfieba jej pfiemístit do horní
pfiihrádky nad potraviny.
DÛleÏité
V pfiípad
dû, Ïe dojd
de k náhod
dnému rozmrazení, napfi.
d í ky náhlému v˘pad
d k u v d o d á vce proud
d u , jehoÏ
d é lka pfiesáhne hod
d n otu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch úd
dajÛ pod
d heslem: “kritick˘ ãas”, bud
de
tfieba co nejd
dfifiív spotfiebovat rozmrazené potraviny,
anebo je uvafiit a teprve potom (uvafiené) znovu
zmrazit.
Rozmrazování
A
45°
PR60
Hlubokozmrazené nebo mraÏené potraviny, které
chcete konzumovat, je moÏno rozmrazit v oddíle
ledniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleÏí na tom,
jak rychle chcete potraviny rozmrazit.
Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v
tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle.
Vytváfiení kostek led
du
Tento pfiístroj je vybaven zásobníky na kostky ledu.
NaplÀte zásobník pitnou vodou a umístûte jej do
oddílu mrazáku. Kostky lze vyjmout ze zásobníku
jednodu‰e jeho ohnutím; nikdy nepouÏívejte kovové
pfiedmûty pfii odstraÀování pfiimrzlého zásobníku z
mrazáku.
23
Zmiana kierunku otwierania drzwi
OBSLUHA
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci elektrycznej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
Ovlád
dací panel
N S
MAX
min
wyjàç dolny zawias (1) i nó˝k´ (2);
ON
A
B
C
SUPER
ALARM
D
G
odkr´ciç przednià lewà nó˝k´ (3) i przykr´ciç jà po
przeciwnej stronie;
odkr´ciç dwie Êruby maskujàce otwory do
przykr´cenia zawiasu po lewej stronie;
E
A. Tlaãítko rychlomrazení
D. Svûtelná kontrolka rychlozmrazení
B. Knoflík termostatu
E. Poruchová teplotní signálka
zdjàç drzwi ze sworznia (G), odkr´ciç sworzeƒ (G) i
zamocowaç odpowiednio po przeciwnej stronie
usunàç dwie zaÊlepki maskujàce otwory pod lewy
zawias i umocowaç je po przeciwnej stronie;
zamocowaç po lewej stronie dolny zawias (1) i
nó˝k´ (2);
C. Funkãí svûtelná kontrolaka
3
âi‰tûní vnitfiku pfiístroje
Pfied prvním pouÏitím vyãistûte v‰echny vnitfií
souãásti teplou vodou s neutrálním saponátem,
abyste zafiízení zbavili typického zápachu nového
v˘robku. Peãlivû jej celé vysu‰te. NepouÏívejte
agresivní rozpou‰tûdla, která po sobû zanechávají
zápach, nebo brusné prá‰ky, které mohou po‰kodit
nátûr.
POUÎITÍ MRAZNIâKY
Spu‰tûní
Zapojte zástrãku do nejbliωí zásuvky (funkãní
kontrolka (C) se rozsvítí, coÏ znamená, Ïe pfiístroj je
napájen el. proudem).
Otoãte koleãkem termostatu (B) doprava do stfiední
polohy (kontrolka (C) se rozsvítí).
Pro spolehlivou konzervaci uloÏen˘ch potravin musí
b˘t teplota uvnitfi mrazáku niωí neÏ - 18°C.
Po jisté dobû kontrolka (C) zhasne, coÏ znamená,
Ïe bylo dosaÏeno této teploty.
Nastavení termostatu je moÏno regulovat podle
okolní teploty, umístûní mrazáku, frekvence otvírání
dvefií atd.
Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici
«!».
Rychlé zmrazování
Uwaga:
Chcete-li pfiikroãit k rychlému zmrazování, otoãte
knoflík “A” na symbol “S”. Rosvítí se svûtelná
kontrolka udávající, Ïe zmrazování je v chodu.
Po prze∏o˝eniu d r zwi nale˝y sprawd
d z iç, czy
uszczelka w∏aÊciwie przylega do szafki.
Signalizace mrazení (E)
Signalizace mrazení (E) se automaticky rozsvítí,
kdykoliv se teplota uvnitfi mrazáku zv˘‰í nad urãitou
hodnotu, coÏ mÛÏe ovlivnit kvalitu dlouhodobû
skladovaného zboÏí.
Je zcela normální, jestliÏe kontrolka zÛstane
rozsvícená na krat‰í dobu poté, co je mrazák poprve
spu‰tûn.
ZÛstane rozsvícená, dokud nebude dosaÏeno
optimální teploty pro skladování mraÏen˘ch potravin.
Vnitfiní teplomûr
Je˝eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i
uszczelka przylega niedok∏adnie, mo˝na poczekaç
na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç
ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek
zwyk∏à suszarkà do w∏osów.
1
2
D715 PIED/M
PR228
Ukazuje vnitfiní teplotu mrazniãky. MÛÏe ukazovat
teplotu niωí neÏ - 18°C (teplej‰í), kdyÏ bylo do
mrazniãky uloÏeno vût‰í mnoÏství potravin ke
zmraÏení nebo kdyÏ jsou dvefie ponechány dlouho
otevfiené.
Modrá – normální chod
âervená – poplach
Regulace teploty
teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu
na niωí ãísla a sníÏena (chladí více) otoãením na
vy‰‰í ãísla. Správná pozice musí b˘t zvolena po
zváÏení faktorÛ, které ji ovlivÀují:
• teplota okoloí
• frekvence otvírání dvefií
• mnoÏství uchovávan˘ch potravin
• umístûní zafiízení
Funkce pfiístroje se pfieru‰uje otoãením koleãka
termostatu na pozici oznaãenou symbolem «!».
22
19
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Tato pfiíruãka by mûla b˘t drÏena stále spolu s pfiístrojem, aby poslouÏila jako zd
droj informací o jeho obsluze.
I v pfiípad
du prod
deje pfiístroje nebo jeho pfievod
du na jiného vlastníka, pfii stûhování apod
d., vÏd
dy pfiiloÏte pfiíruãku k
pfiístroji, aby se nov˘ vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a pfiíslu‰n˘mi upozornûními.
Násled
dující upozornûní jsou v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfieãtûte, dfiíve
fi
neÏ bud
dete pfiístroj instalovat a
pouÏívat.
•
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje s
obsahem CO2, neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu,
která mÛÏe explodovat a zniãit zafiízení.
•
Zahfiívající se souãásti by nemûly b˘t zakryty. Jeli to moÏné, mûla b˘ b˘t zadní stûna zafiízení
otoãena ke stûnû.
•
NepouÏívejte Ïádné mechanické nástroje ani jiné
pfiedmûty ãi pfiístroje k urychlení odmraÏení,
kromû nástrojÛ doporuãen˘ch v˘robcem.
•
•
NepouÏívejte zásadnû pfii ãi‰tûní va‰eho
elektrospotfiebiãe kovové pfiedmûty, neboÈ by
mohly zpÛsobit jeho po‰kození.
JestliÏe se elektrospotfiebiã pfiepravuje ve
vodorovné poloze, mÛÏe se stát, Ïe olej
obsaÏen˘ v kompresoru vyteãe do mrazícího
okruhu. Pfied uvedením elektrospotfiebiãe do
chodu je nutno poãkat alespoÀ dvû hodiny, neÏ
olej pfieteãe zpût do kompresoru.
Ochrana prostfied
dí
Instalace
V‰eobecná bezpeãnost
•
•
•
Toto zafiízení by mûlo b˘t obsluhováno pouze
dospûl˘mi osobami. Dûtem by nemûlo b˘t
povoleno zacházet ãi hrát si s v˘robkem.
Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat
jak˘mkoliv zpÛsobem do v˘robku.
•
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou
osobou mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné
selhání funkce zafiízení. Po poru‰e kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vÏdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky
uvnitfi chladící jednotky: údrÏba a doplÀování
proto musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
•
Vûnujte pozornost tomu, aby pfiístroj nestál na
síÈovém kabelu.
•
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
•
Tento elektrospotfiebiã je tûÏk˘. Pfii jeho
pfiemisÈování je tfieba postupovat opatrnû.
•
Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování poÏivatin.
•
Ledové kostky mohou zpÛsobit popáleniny, jsouli poÏívány ihned po vyjmutí z elektrospotfiebiãe.
•
•
V pfiípad
dû pfiemisÈování elektrospotfiebiãe je
zapotfiebí postupovat opatrnû, aby ned
do‰lo k
po‰kození chlad
dící jed
dnotky, které by mohlo
zpÛsobit únik chlad
dící kapaliny.
Nejlep‰í pracovní v˘sledky dosáhnete, bude-li se
venkovní teplota pohybovat mezi + 18°C a +
43°C (tfiída T); + 18°C a + 38°C (tfiída ST); +
16°C a + 32°C (tfiída N); + 10°C a + 32°C (tfiída
SN). Tfiída va‰eho spotfiebiãe je vyznaãena na
v˘konnostním ‰títku.
•
Elektrospotfiebiã se nesmí nacházet v blízkosti
rad
diátorÛ nebo plynu.
•
Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebiã na del‰í
dobu vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení.
•
Na zad
dní stranû spotfiebiãe musí b˘t zaji‰tûna
od
dpovíd
dající ventilace a musí b˘t vylouãeno
kaÏd
dé moÏné po‰kození na chlad
dícím okruhu.
•
•
Pouze u mrazníãky (kromû zabud
dovan˘ch
mod
delÛ) je id
deálním umístûním suterénní sklep ãi
pod
dsklep.
NepouÏívat jiné elektrospotfiebiãe (jako
zmrzlinové stroje) uvnitfi chlad
dících
elektrospotfiebiãÛ, pokud
d to není v˘slovnû
povoleno v˘robcem.
Servis/opravy
•
•
20
Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k
instalaci tohoto zafiízení musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m odborníkem nebo kompetentní
osobou.
Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho opravû se pouÏívají jen
originální náhradní díly.
•
Z bezpeãnostních dÛvodÛ proto minimální
ventilace musí b˘t zaji‰tûna podle pfiíslu‰ného
obrázku.
Upozornûní: ventilaãní otvory je zapotfiebí
ud
drÏovat volnû prÛchod
dné.
•
PouÏití
Upozornûní: jestliÏe se venkovní teplota pohybuje
mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou
tfiídu spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle
následujících instrukcí: jestliÏe se teplota
prostfiedí sníÏí pod stanovenou hranici, nemÛÏe
b˘t zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto
dÛvodu doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné
potraviny co nejdfiíve.
•
RozmraÏené potraviny nesmí b˘t znovu
zmrazovány.
•
Pfiesnû dodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se
skladování, Seznamte se s pfiíslu‰n˘mi
instrukcemi.
•
Vnitfiní obloÏení pfiístroje je tvofieno kanálky,
kter˘mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru‰ení
dojde k nenávratnému po‰kození pfiístroje a
ztrátû uchovávan˘ch potravin.
NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P¤EDMùTY K
ODSTRA≈OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K
odstraÀování námrazy je moÏno pouÏít
pfiiloÏenou ‰krabku. Za Ïádn˘ch okolností
nestrhávejte násilím pevn˘ led z obloÏení. Pfii
rozmrazování zafiízení musí led nejprve roztát.
Seznamte se s instrukcemi t˘kajícími se
rozmrazování.
Vyti‰tûno na ekologickém papífie
Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se
kondenzátor a kompresor umístûné na zadní
stûnû silnû zahfiívají.
Je-li zafiízení pfiepravováno ve vodorovné poloze,
mÛÏe se stát, Ïe olej obsaÏen˘ v kompresoru
vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied nov˘m
zapojením zafiízení je nutno poãkat alespoÀ dvû
hodiny, neÏ olej pfieteãe zpût do kompresoru.
Tento pfiístroj neobsahuje v okruhu chlazení ani v
izolaci plyny, které jsou ‰kod
dlivé pro ozón.
Elektrospotfiebiã se nesmí od
dhazovat spolu s
bûÏn˘m od
dpad
dem. Musí b˘t zaji‰tûno, Ïe ned
dojd
de k
po‰kození chlad
dícího okruhu, hlavnû v jeho zad
dní
ãásti v blízkosti v˘mûníku. Potfiebné informace o
sbûrn˘ch stfied
disích poskytne od
dpovûd
dn˘ pracovník
obecní zprávy. Materiály opattfiené znaãkou
se
dají recyklovat.
DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození
pfiívodové ‰ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální
‰ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mÛÏete vyÏádat
u v˘robce, nebo u jeho servisní sluÏby.
•
Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají.
VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem
pfiístroje, neboÈ následkem jejího nedostatku
mÛÏe dojít k poru‰e pfiístroje a a ztrátû
uchovávan˘ch potravin. Seznamte se s
pfiíslu‰n˘mi instrukcemi.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
PouÏití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Obsluha - âi‰tûní vnitfiku pfiístroje - PouÏití mrazniãky – Spou‰tûní - Regulace teploty - . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlé zmrazování - Signalizace mrazení (E) - Vnitfiní teplomûr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Obsluha - Zmrazování ãerstv˘ch potravin - Konzervování zmraÏen˘ch potravin - Rozmrazování - . . . . . . .
Vytváfiení kostek ledu - Teplotní akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rad
dy - Rady pro zmrazování .- Rady pro uskladnûní zmrazen˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Úd
drÏba - Odstavení pfiístroje - Rozmrazování - Vnitfiní ãi‰tûní - Vnûj‰í ãi‰tûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Opravy - Co dûlat v pfiípadû poruchy pfiístroje - Technické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Instalace - Umístûní - Zapojení do el. sítû - Zadní v˘stupky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Instalace - Obrácení dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement