ZANUSSI ZV180R Uživatelský manuál

ZANUSSI ZV180R Uživatelský manuál
FAGYASZTÓ SZEKRÉNY
ZAMRA˚ARKA
MRAZÁK
ZV 180 R
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUKCJA OBS¸UGI
NÁVOD NA POUÎITÍ
2222 132-41
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Tato pfiíruãka by mûla b˘t drÏena stále spolu s pfiístrojem, aby poslouÏila jako zdroj informací o jeho obsluze.
I v pfiípadu prodeje pfiístroje nebo jeho pfievodu na jiného vlastníka, pfii stûhování apod., vÏdy pfiiloÏte pfiíruãku k
pfiístroji, aby se nov˘ vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a pfiíslu‰n˘mi upozornûními.
Následující upozornûní jsou v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfieãtûte, dfiíve neÏ budete pfiístroj instalovat a
pouÏívat.
V‰eobecná bezpeãnost
•
Toto zafiízení by mûlo b˘t obsluhováno pouze
dospûl˘mi osobami. Dûtem by nemûlo b˘t
povoleno zacházet ãi hrát si s v˘robkem.
•
Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat
jak˘mkoliv zpÛsobem do v˘robku.
•
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou
osobou mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné
selhání funkce zafiízení. Po poru‰e kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vÏdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
•
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky
uvnitfi chladící jednotky: údrÏba a doplÀování
proto musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
•
Vûnujte pozornost tomu, aby pfiístroj nestál na
síÈovém kabelu.
•
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
•
Tento elektrospotfiebiã je tûÏk˘. Pfii jeho
pfiemisÈování je tfieba postupovat opatrnû.
•
Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování poÏivatin.
•
Ledové kostky mohou zpÛsobit popáleniny, jsouli poÏívány ihned po vyjmutí z elektrospotfiebiãe.
•
•
V pfiípadû pfiemisÈování elektrospotfiebiãe je
zapotfiebí postupovat opatrnû, aby nedo‰lo k
po‰kození chladící jednotky, které by mohlo
zpÛsobit únik chladící kapaliny.
Nejlep‰í pracovní v˘sledky dosáhnete, bude-li se
venkovní teplota pohybovat mezi + 18°C a +
43°C (tfiída T); + 18°C a + 38°C (tfiída ST); +
16°C a + 32°C (tfiída N); + 10°C a + 32°C (tfiída
SN). Tfiída va‰eho spotfiebiãe je vyznaãena na
v˘konnostním ‰títku.
•
Elektrospotfiebiã se nesmí nacházet v blízkosti
radiátorÛ nebo plynu.
•
Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebiã na del‰í
dobu vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení.
•
Na zadní stranû spotfiebiãe musí b˘t zaji‰tûna
odpovídající ventilace a musí b˘t vylouãeno
kaÏdé moÏné po‰kození na chladícím okruhu.
•
Pouze u mrazníãky (kromû zabudovan˘ch
modelÛ) je ideálním umístûním suterénní sklep ãi
podsklep.
•
NepouÏívat jiné elektrospotfiebiãe (jako
zmrzlinové stroje) uvnitfi chladících
elektrospotfiebiãÛ, pokud to není v˘slovnû
povoleno v˘robcem.
Servis/opravy
•
Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k
instalaci tohoto zafiízení musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m odborníkem nebo kompetentní
osobou.
•
Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho opravû se pouÏívají jen
originální náhradní díly.
20
PouÏití
Upozornûní: jestliÏe se venkovní teplota pohybuje
mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou
tfiídu spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle
následujících instrukcí: jestliÏe se teplota
prostfiedí sníÏí pod stanovenou hranici, nemÛÏe
b˘t zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto
dÛvodu doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné
potraviny co nejdfiíve.
•
RozmraÏené potraviny nesmí b˘t znovu
zmrazovány.
•
Pfiesnû dodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se
skladování, Seznamte se s pfiíslu‰n˘mi
instrukcemi.
•
Vnitfiní obloÏení pfiístroje je tvofieno kanálky,
kter˘mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru‰ení
dojde k nenávratnému po‰kození pfiístroje a
ztrátû uchovávan˘ch potravin.
NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P¤EDMùTY K
ODSTRA≈OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K
odstraÀování námrazy je moÏno pouÏít
pfiiloÏenou ‰krabku. Za Ïádn˘ch okolností
nestrhávejte násilím pevn˘ led z obloÏení. Pfii
rozmrazování zafiízení musí led nejprve roztát.
Seznamte se s instrukcemi t˘kajícími se
rozmrazování.
Vyti‰tûno na ekologickém papífie
•
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje s
obsahem CO2, neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu,
která mÛÏe explodovat a zniãit zafiízení.
•
Zahfiívající se souãásti by nemûly b˘t zakryty. Jeli to moÏné, mûla b˘ b˘t zadní stûna zafiízení
otoãena ke stûnû.
•
NepouÏívejte Ïádné mechanické nástroje ani jiné
pfiedmûty ãi pfiístroje k urychlení odmraÏení,
kromû nástrojÛ doporuãen˘ch v˘robcem.
•
•
NepouÏívejte zásadnû pfii ãi‰tûní va‰eho
elektrospotfiebiãe kovové pfiedmûty, neboÈ by
mohly zpÛsobit jeho po‰kození.
JestliÏe se elektrospotfiebiã pfiepravuje ve
vodorovné poloze, mÛÏe se stát, Ïe olej
obsaÏen˘ v kompresoru vyteãe do mrazícího
okruhu. Pfied uvedením elektrospotfiebiãe do
chodu je nutno poãkat alespoÀ dvû hodiny, neÏ
olej pfieteãe zpût do kompresoru.
Ochrana prostfiedí
Instalace
•
Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se
kondenzátor a kompresor umístûné na zadní
stûnû silnû zahfiívají.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ proto minimální
ventilace musí b˘t zaji‰tûna podle pfiíslu‰ného
obrázku.
Upozornûní: ventilaãní otvory je zapotfiebí
udrÏovat volnû prÛchodné.
•
Je-li zafiízení pfiepravováno ve vodorovné poloze,
mÛÏe se stát, Ïe olej obsaÏen˘ v kompresoru
vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied nov˘m
zapojením zafiízení je nutno poãkat alespoÀ dvû
hodiny, neÏ olej pfieteãe zpût do kompresoru.
Tento pfiístroj neobsahuje v okruhu chlazení ani v
izolaci plyny, které jsou ‰kodlivé pro ozón.
Elektrospotfiebiã se nesmí odhazovat spolu s
bûÏn˘m odpadem. Musí b˘t zaji‰tûno, Ïe nedojde k
po‰kození chladícího okruhu, hlavnû v jeho zadní
ãásti v blízkosti v˘mûníku. Potfiebné informace o
sbûrn˘ch stfiedisích poskytne odpovûdn˘ pracovník
obecní zprávy. Materiály opattfiené znaãkou
se
dají recyklovat.
DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození
pfiívodové ‰ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální
‰ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mÛÏete vyÏádat
u v˘robce, nebo u jeho servisní sluÏby.
•
Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají.
VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem
pfiístroje, neboÈ následkem jejího nedostatku
mÛÏe dojít k poru‰e pfiístroje a a ztrátû
uchovávan˘ch potravin. Seznamte se s
pfiíslu‰n˘mi instrukcemi.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
PouÏití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Obsluha - âi‰tûní vnitfiku pfiístroje - PouÏití mrazniãky – Spou‰tûní - Regulace teploty - . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlé zmrazování - Signalizace mrazení (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Obsluha - Zmrazování ãerstv˘ch potravin - Konzervování zmraÏen˘ch potravin - Rozmrazování - . . . . . . .
Vytváfiení kostek ledu - Teplotní akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rady - Rady pro zmrazování .- Rady pro uskladnûní zmrazen˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
ÚdrÏba - Odstavení pfiístroje - Rozmrazování - Vnitfiní ãi‰tûní - Vnûj‰í ãi‰tûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Opravy - Co dûlat v pfiípadû poruchy pfiístroje - Technické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Instalace - Umístûní - Zapojení do el. sítû - Zadní v˘stupky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Instalace - Obrácení dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
21
OBSLUHA
Ovládací panel
N S
6
0
5
1
4
A
3
2
B
C D E
A. Tlaãítko rychlomrazení
D. Svûtelná kontrolka rychlozmrazení
B. Knoflík termostatu
E. Poruchová teplotní signálka
C. Funkãí svûtelná kontrolaka
âi‰tûní vnitfiku pfiístroje
Rychlé zmrazování
Pfied prvním pouÏitím vyãistûte v‰echny vnitfií
souãásti teplou vodou s neutrálním saponátem,
abyste zafiízení zbavili typického zápachu nového
v˘robku. Peãlivû jej celé vysu‰te. NepouÏívejte
agresivní rozpou‰tûdla, která po sobû zanechávají
zápach, nebo brusné prá‰ky, které mohou po‰kodit
nátûr.
Chcete-li pfiikroãit k rychlému zmrazování, otoãte
knoflík “A” na symbol “S”. Rosvítí se svûtelná
kontrolka udávající, Ïe zmrazování je v chodu.
POUÎITÍ MRAZNIâKY
Spu‰tûní
Zapojte zástrãku do nejbliωí zásuvky (funkãní
kontrolka (C) se rozsvítí, coÏ znamená, Ïe pfiístroj je
napájen el. proudem).
Otoãte koleãkem termostatu (B) doprava do stfiední
polohy (kontrolka (C) se rozsvítí).
Pro spolehlivou konzervaci uloÏen˘ch potravin musí
b˘t teplota uvnitfi mrazáku niωí neÏ - 18°C.
Po jisté dobû kontrolka (C) zhasne, coÏ znamená,
Ïe bylo dosaÏeno této teploty.
Nastavení termostatu je moÏno regulovat podle
okolní teploty, umístûní mrazáku, frekvence otvírání
dvefií atd.
Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici
«O».
Regulace teploty
teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu
na niωí ãísla a sníÏena (chladí více) otoãením na
vy‰‰í ãísla. Správná pozice musí b˘t zvolena po
zváÏení faktorÛ, které ji ovlivÀují:
• teplota okoloí
• frekvence otvírání dvefií
• mnoÏství uchovávan˘ch potravin
• umístûní zafiízení
Funkce pfiístroje se pfieru‰uje otoãením koleãka
termostatu na pozici oznaãenou symbolem «O».
22
Signalizace mrazení (E)
Signalizace mrazení (E) se automaticky rozsvítí,
kdykoliv se teplota uvnitfi mrazáku zv˘‰í nad urãitou
hodnotu, coÏ mÛÏe ovlivnit kvalitu dlouhodobû
skladovaného zboÏí.
Je zcela normální, jestliÏe kontrolka zÛstane
rozsvícená na krat‰í dobu poté, co je mrazák poprve
spu‰tûn.
ZÛstane rozsvícená, dokud nebude dosaÏeno
optimální teploty pro skladování mraÏen˘ch potravin.
Zmrazování ãerstv˘ch potravin
Chcete-li pfiistoupit ke zmrazování potravin, zapnûte
rychlé zmrazování (SUPER) nejménû 24 hodin pfied
uloÏením samotn˘ch potravin.
Potraviny urãené ke zmrazení musí b˘t uloÏeny a
vyskládány do pfiihrádek podle nákresu. Po uplynutí
24 hodin je moÏné povaÏovat zmrazování za
ukonãené. Po uplynutí tohoto ãasu nastavte knoflík
(A) do pozice “NORMAL”.
Chcete-li zmrazovat mnoÏství uvedené na v˘robním
‰títku, naskládejte potraviny do pfiímého kontaktu s
chladícím povrchem. V pfiípadû zmrazování potravin
v pfiihrádkách se jejich mnoÏství lehce sníÏí.
10 kg
10 kg
Konzervování zmraÏen˘ch potravin
PR176/1
V okamÏiku uvedení do chodu anebo po del‰ím
odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied
uloÏením potravin alespoÀ na dvû hodiny na
nejchladnûj‰í nastavení a potom vraÈte knoflík
termostatu do normální pracovní pozice.
V pfiípadû, Ïe mnoÏství potravin ke zmraÏení je
velké, je moÏné odstranit zásuvky, (kromû poslední
dole), ãi ko‰e a uloÏit potraviny pfiímo na mrazící
pfiihrádky.
Pfiitom je tfieba nepfieplÀovat spotfiebiã
kapacita spotfiebiãe je uvedena na boku horní
pfiihrádky (u modelÛ s horní pfiihrádkou).
Teplotní akumulátor
V mrazáku se nachází teplotní akumulátor, kter˘
umoÏÀuje prodlouÏení doby uskladnûní potravin v
pfiípadû v˘padku elektrické energie nebo poruchy.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ pfii dopravû se tento
akumulátor nachází ve spodní pfiihrádce; za úãelem
správného pouÏití je tfieba jej pfiemístit do horní
pfiihrádky nad potraviny.
DÛleÏité
V pfiípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfi.
díky náhlému v˘padku v dodávce proudu, jehoÏ
délka pfiesáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch údajÛ pod heslem: “kritick˘ ãas”, bude
tfieba co nejdfiív spotfiebovat rozmrazené potraviny,
anebo je uvafiit a teprve potom (uvafiené) znovu
zmrazit.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo mraÏené potraviny, které
chcete konzumovat, je moÏno rozmrazit v oddíle
ledniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleÏí na tom,
jak rychle chcete potraviny rozmrazit.
Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v
tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle.
Vytváfiení kostek ledu
Tento pfiístroj je vybaven zásobníky na kostky ledu.
NaplÀte zásobník pitnou vodou a umístûte jej do
oddílu mrazáku. Kostky lze vyjmout ze zásobníku
jednodu‰e jeho ohnutím; nikdy nepouÏívejte kovové
pfiedmûty pfii odstraÀování pfiimrzlého zásobníku z
mrazáku.
23
RADY
Rady pro zmrazování
•
Zde je nûkolik tipÛ, které Vám pomohou
zefektivnit zmrazování.
•
Potraviny urãené k zmrazení umisÈujte do
horního ko‰íku v oddílu mrazáku, protoÏe je to
nejchladnûj‰í ãást.
•
Maximální mnoÏství potravin, které lze zmrazit za
24 hodin, je uvedeno na v˘robním ‰títku.
•
Zmrazujte jen zboÏí prvotfiídní kvality, potraviny
ãerstvé a ãisté.
•
Pfiipravte si potraviny k zmrazení do mal˘ch
balení, abyste umoÏnili rychlé zmrazení a takié
souãasnû umoÏnili pokaÏdé rozmrazování pouze
potfiebného mnoÏství.
•
Zabalte potraviny do igelitov˘ch sáãkÛ nebo
alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu.
•
Na drÏáku na vnitfiní stranû dvefií v oddílu
mrazáku se nachází informaãní zobrazení
rÛzn˘ch typÛ potravin následovan˘ch ãíslicí. Tyto
ãíslice znázorÀují maximální skladovací dobu v
mûsících pro kaÏd˘ druh potravin.
•
Na spodní stranu tohoto zobrazení si lze tuÏkou
poznamenat konkrétní údaje o uchovávan˘ch
potravinách.
•
Zajistûte, aby se ãerstvé potraviny nedot˘kaly jiÏ
zmrazen˘ch a nezpÛsobovaly tak jejich ãásteãné
tání.
Nedávejte do mrazáku nápoje obsahující CO2
(‰umivé nápoje atd.) neboÈ mohou explodovat.
Zmrzliny, jsou-li konzumovány okamÏitû po vyjmutí z
mrazáku, mohou zpÛsobit omrzliny.
24
Rady pro uskladnûní zmrazen˘ch
potravin
Aby do‰lo k nejlep‰ímu vyuÏití oddûlení mrazniãky,
je zapotfiebí:
• pfiesvûdãit se o tom, zda potraviny byly dobfie
zmrazené jiÏ v prodejnû;
• aby doba pfiepravy od místa nákupo do místa
uloÏení byla co nejkrat‰í;
• neotvírat pfiíli‰ ãasto dvífika a nenechávat je
otevfiené déle, neÏ je nezbytnû nutné.
•
Jakmile jednou byly potraviny rozmraÏené,
dochází velmi rychle k jejich kaÏení a v Ïádném
pfiípadû nesmí dojít k jejich opakovanému
mraÏení.
•
Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v˘robcem
na obalu potravin.
ÚDRÎBA
Pfied kaÏdou operací je zapotfiebí nejprve
odpojit zástrãku ze zásuvky.
Upozornûní
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky; z tohoto dÛvodu údrÏba a
doplÀování musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi firemními pracovníky.
Odstavení pfiístroje
NepouÏíváte-li pfiístroj po jakkoliv dlouhé období,
mûjte na pamûti následující zásady:
Odpojte pfiístroj z el. sítû; vyjmûte v‰echny potraviny;
nechte chladniãku rozmrazit a vyãistûte vnitfiek a
v‰echno pfiíslu‰enství; nechte dvefie pootevfiené,
abyste zabránili vytváfiení nepfiíjemného zápachu.
Vnitfiní ãi‰tûní
Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a
bikarbonátem sodn˘m (1 polévková lÏíce na 4 litry
vody). Pfiístroj osu‰te.
Vnitfiek mrazáku vyãistûte po kaÏdém rozmrazení.
Vnûj‰í ãi‰tûní
Omyjte skfiíÀ pfiístroje m˘dlovou vodou. NepouÏívejte
agresivní chemikálie. Jednou nebo dvakrát za rok
opra‰te v˘parník (ãerná mfiíÏ) a kompresor kartáãem
nebo odsávaãem. Nahromadûn˘ prach mÛÏe ovlivnit
funkci pfiístroje a zv˘‰it spotfiebu el. energie.
Rozmrazování
âasem se v‰ak pfiesto v mrazáku nahromadí silná
námraza. Tuto námrazu odstraÀte pfiiloÏenou
plastikovou ‰krabkou, jakmile její tlou‰Èka pfiekroãí 4
mm. Bûhem této operace není nutno odpojovat
zafiízení z el. sítû nebo vyjímat potraviny.
Nahromadí-li se ale velmi siln˘ ledov˘ pfiíkrov, je
tfieba pfiístroj kompletnû rozmrazit. Bûhem této
operace musí b˘t pfiístroj prázdn˘.
Chcete-li zcela rozmrazit oddíl mrazáku,
,
postupujte podle následujících pokynÛ:
Vyjmûte v‰echny potraviny, zabalte je do nûkolika
vrstev novinového papíru a umístûte je na chladném
místû.
Odpojte pfiístroj z el. zásuvky nebo nastavte koleãko
termostatu na pozici «O».
Nechte dvefie otevfiené.
Pfiipevnûte ‰krabku pod kanálek dole uprostfied a
pod ní umístûte nízkou nádrÏku na stékající vodu
(viz. obr.):
Po rozmrazení cel˘ pfiístroj vysu‰te.
Sejmûte ‰krabku a uschovejte ji pro pfií‰tû.
Znovu zapojte pfiístroj do el. sítû nebo otoãte
koleãkem termostatu do funkãní polohy a asi po pÛl
hodinû umístûte zpût potraviny.
D068
Pozor:
Zv˘‰ení teploty potraviny bûhem procesu
rozmrazování sniÏuje její skladovací dobu.
DÛleÏité:
Nikdy nepouÏívejte ostré kovové pfiedmûty k
o‰krabávání námrazy na v˘parníku, neboÈ jej takto
mÛÏete po‰kodit. NepouÏívejte mechanická zafiízení
nebo jakékoliv jiné umûlé postupy k urychlení
procesu rozmrazování, nebo jak je to doporuãeno
v˘robcem.
Zv˘‰ení teploty zmrazen˘ch balíãkÛ potravin bûhem
rozmrazování mÛÏe zpÛsobit zkrácení jejich
trvaulivosti.
25
OPRAVY
Co dûlat v pfiípadû poruchy pfiístroje
•
Nefunguje-li nûco tak, jak by mûlo, zkontrolujte,
zda:
• zástrãka pfiístroje je zapojena do sítû a zásuvka
je pod proudem;
• dodávka elektfiiny nebyla pfieru‰ena (zkontrolujte
funkci ostatních el. spotfiebiãÛ);
• koleãko termostatu je ve funkãní poloze.
Dále pak:
• Je-li pfiístroj pfiíli‰ hluãn˘, zkontrolujte, zda se
jeho stûny nedot˘kají nábytku, kter˘ mÛÏe
zesilovat hluk nebo vibrace.
•
Zkontrolujte také, zda nevibrují chladící trubice.
Objevuje-li se voda na dnû chladniãky,
zkontrolujte, zda není ucpán otvor
rozmrazovacího kanálku.
Pfietrvává-li závada i po provedení v˘‰e uveden˘ch
úkonÛ, kontaktujte nejbliωí opravnu.
Pro urychlení opravy je dÛleÏité pfii jejím ohlá‰ení
uvést ãíslo modelu chladniãky a její sériové ãíslo.
Obû tato ãísla jsou uvedena na sériovém ‰títku.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Model
ZV 180 R
Hrubá kapacita obsahu (l)
180
âistá kapacita obsahu (l)
160
Rozmûry (‰ífika.* v˘‰ka.* hloub.*, cm)
124*55*60
Napûtí (V/HZ)
220-240/50
Spotfieba energie (kWh/24h)
0,75
Energetická tfiída
B
Zmrazovací kapacita (kg/24h)
20
âas zv˘‰ení teploty(h)
35
Hluãnost (dB/A)
39
Klimatická tfiída
SN, T
Technické informace se nacházejí na v˘robním ‰títku, kter˘ je umístûn˘ nalevo uvnitfi spotfiebiãe.
26
INSTALACE
A
10 mm
B
10 mm
Spotfiebiã musí b˘t nainstalován daleko od zdrojÛ
tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní
paprsky atd.
Zajistûte, aby nic za pfiístrojem, na jeho vrchu a pod
ním nebránilo volné cirkulaci vzduchu. Pro správnou
funkci zafiízení je tfieba, aby minimální vzdálenost
mezi horní deskou zafiízení a pfievisl˘m kuchyÀsk˘m
nábytkem byla minimálnû 100 mm (viz obr. 1A).
Pfiesto v‰ak nejlep‰ím fie‰ením je situace na obr. 1B,
kdyÏ nad pfiístrojem Ïádn˘ nábytek není.
Pfiístroj je vybaven dvûma vyrovnávacími noÏkami
na spodu skfiínû, které napomáhají zaji‰tûní pfiístroje
ve vodorovné pozici.
100 mm
Umístûní
NP006
Zapojení do el. sítû
Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, Ïe hodnoty
napûtí a frekvence uvedené na ‰títku pfiístroje
odpovídají místní el. síti. Napûtí se mÛÏe od
stanovené hodnoty odchylovat o ≠ 6%. Pfii uÏívání
pod jin˘m napûtím musí b˘t pouÏit pfiíslu‰n˘
transformátor s v˘stupem min. 500 VA.
Pozor:
Je nezbytné, aby zafiízení bylo pfiipojeno k uzemûní.
Pro tento úãel je zástrãka pfiístroje vybavena
zvlá‰tním kolíkem. Není-li Va‰e el. zásuvka
uzemûna, zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v
souladu se souãasn˘mi pfiedpisy (provede
odborník).
Nejsou-li dodrÏeny v˘‰e uvedené bezpeãnostní
zásady, odmítá v˘robce jakoukoliv zodpovûdnost.
Toto zafiízení odpovídá smûrnici EEC ãís. 87/308 z
2.6. 1987 o odru‰ení.
Tento pfiístr oj odpovídá následujícím
pfiedpisÛm Evropského spoleãenství.
– 73/23/CEE z 19.2.1973 (nízké napûtí) a
následujícím modifikacím.
– 89/336/CEE z 3.5. 1989 (elektromagnetická
kompaktibilita) a následujícím modifikacím
Zadní v˘stupky
V sáãku obsahujicím návod k obsluze jsou také dva
prvky – v˘stupky, které se zasadí do zvlá‰tních
otvorÛ na zadní stranû pfiístroje.
ZasuÀte v˘stupky do otvorÛ tak, aby ‰ipka (A) byla v
poloze jako na obrázku 2 a pak jimi otáãejte o 45°,
aÏ se pevnû uzamknou (‰ipka A bude ve vodorovné
pozici).
A
45°
PR60
27
Obrácení dvefií
Pfied zaãátkem následující ãinnosti nejprve
vytáhnûte zástrãku ledniãky ze zásuvky.
Sejmûte dolní záves (1) a patku (2);
od‰roubujte levou pfiední patku (3) a na‰roubujte ji
do stejné pozice na opaãné stranû.
Vy‰roubujte oba ‰rouby, které zakr˘vají otvory pro
pfiipevnûní závûsu dvefií, kter˘ jste sejmuli z levé
pfiední strany;
Sundejte dvefie z ãepu (G). Od‰roubujte ãep (G) a
na‰roubujte jej do stejné pozice na opaãné stranû.
OdstraÀte dva uzávûry pro závûsové ãepy a
nasaìte je na otvory na protilehlé stranû.
Namontujte dolní závûs dvefií (1) a patku (2) na
opaãnou stranu.
G
Pozor
Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda
tûsnûní dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky.
Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mÛÏe stát,
Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte,
dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel˘ proces
urychlete nahfiíváním pfiíslu‰né ãásti bûÏn˘m
vlasov˘m fénem.
3
1
2
D715 PIED/M
D162/1
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement