Aeg OEKOA.1343-6E Handleiding

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

Aeg OEKOA.1343-6E Handleiding | Manualzz
…KO-ARCTIS 1343-6E
CombinŽ congŽlateur intŽgrable
Integreerbare diepvrieskast
Mode dÕemploi et instructions de montage
Gebruiks-en montage-aanwijzing
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw
nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het
onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op
aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist
functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...".
Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze
klantendienst u te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
28
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . .31
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Aanwijzingen voor de geintegreerde inbouw . . . . . . . . . . . . .34
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Bedienings- en kontroleinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Akoestisch temperatuursignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Akoestisch alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . .44
Invriezen en diepgevroren opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Symbolen bewaarde producten/ Diepvrieskalender . . . . .47
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Ontdooien en reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
29
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en
Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met
de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
¥ Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is
geschikt voor het invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor andere
doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording
nemen voor eventuele schaden.
¥ Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
¥ Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan
voor diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen
gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt
¥ Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot
de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
¥ Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat
geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
¥ Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
Ð open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
Ð het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
¥ Verpakkingsdelen (bijv. foli‘n, piepschuim) kunnen voor kinderen
gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen
weghouden!
¥ Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit
30
het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel
aanwezige snapÐ of grendelsloten verwijderen of kapotmaken.
Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat
opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
¥ Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
¥ Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
¥ Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen
als de inhoud bevriest Ð bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg noit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het
vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in het vriesvak gelegd worden.
¥ Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de
mond steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
¥ Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen
kunnen daaraan vastvriezen.
¥ Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers
etc.) in het koelapparaat gebruiken.
¥ Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen
c.q. er uit draaien.
¥ De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
Bij storing
¥ Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder ÒWat te doen als ...Ó. Als de daar gegeven
aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat
werken.
¥ Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren
ont-staan. Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze
klantendienst.
31
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de
zakken binnenin.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
FCKW-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld
te worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het
apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
¥ Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
¥ Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
¥ Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het
transport beschermd.
¥ Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
32
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
Ð niet aan directe straling van de zon blootstellen;
Ð niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen
plaatsen;
Ð alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorie‘n staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje
dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 ¡C
N
+16 tot +32 ¡C
ST
+18 tot +38 ¡C
T
+18 tot +43 ¡C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
Ð tot elektrische kachels 3 cm;
Ð tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat
staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat
zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.
33
Maatschetsen
Meubelkast richten
34
Toesteldeur losnemen
Overzetten van het deurscharnier (indien nodig)
Waarschuwing! Bij het wisselen van de deurschnarnieren mag het
apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker
uit het stopcontact halen.
35
36
Als het deurscharnier zich rechts bevindt (leveringstoestand) gaat u te
werk als onderstaand. Als het deurscharnier zich links bevindt, voert
u de werkaamheden aan de tegenverliggende kant van het toestel.
Aanpassingen uitvoeren
Voegenafdeklat
opplakken
37
Rooster erop zetten, apparaat naar binnenschuiven
38
Apparaat vastschroeven
Schroefafdekplaatjes aanbrengen
39
Decorset aanbrengen
40
Toesteldeur inzetten
41
Toesteldeur richten
(indien nodig)
Voor ingebruikname
¥ Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken
voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk ÒReiniging en OnderhoudÓ).
¥ De koudeÐacccu uit het apparaat nemen.
¥ De koudeÐaccu pas na het bereiken van de optimale opslagtemperatuur van Ð18 ¡C in de bovenste lade leggen en laten bevriezen.
¥ Ontdooide koudeÐaccuÕs op dezelfde wijze weer invriezen, bij v. na
het schoonmaken van het apparaat.
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften ge•nstalleerde beschermcontactdoos vereist.
De contactdoos moet zodanig worden ge•nstalleerd, dat de steker
altijd uit de contactdoos kan worden getrokken.
De elektrische zekering dient minstens 10 Amp•re te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv.
zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met
een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
¥ Voor ingebruikneming op het merkÐ en typeÐaanduidingsplaatje van
het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over42
eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het
apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Bedienings- en kontroleinrichting
A
B C D
E
F
A.
Snelinvriesschakelaar / Akoestisch temperatuursignaal
B.
Aanwijzing voor snel invriezen (geel)
C.
Waarschuwingslampje (rood)
D.
Lichtnetcontrolelampje (groen)
E.
Schakelaar AAN/UIT
F.
Temperatuurregelaar
De bedienings- en kontrole-inrichting omvat:
Het groene kontrolelampje (D) brandt als het toestel aan netspanning aangesloten een het Schakelaar AAN/UIT gedrulen worden.
Met de temperatuurregelaar (F) kan de energiezuinigste bewaartemperatuur traploos worden ingesteld.
De optimale bewaartemperatuur is -18¡C. Op de thermometer kunt u de temperatuur
kontroleren.
Snelvriesschakelaar (A) met
geel kontrolelampje (B).Het
+10
°C
0
gele lampje brandt als de
-18
schakelaar (A) is ingeschakeld. Het aggregaat werkt
D008
dan kontinu.
43
Het rood lampje (C) brandt
als:
Ð bij in gebruik nemen van het toestel, als de bewaartemperatuur nog
niet bereikt is
Ð als de temperatuur niet laag genoeg meer is (storing)
Ð als grote hoeveelheden nog in te vriezen levensmiddelen in de kast
worden gelegd
Ð als de deur van het toestel te lang open staat.
Attentie: als u de snelvriesschakelaar inschakelt of de temperatuurregelaar verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw
diepvrieskast niet onmidddellijk, maar pas na enige tijd begint te
werken. In dit geval is er geen sprake van een storing.
Akoestisch temperatuursignaal
Als uw diepvrieskast met een akoestisch temperatuursignaal is uitgerust, klinkt tegelijk met het oplichten van het rode lampje (C) een
akoestisch signaal, dat aangeeft dat de bewaartemperatuur te hoog
resp. te warm is.
Het akoestische signaal blijft hoorbaar, totdat inschakelen van de
snelvriesschakelaar het signaal uitschakelt.
Akoestisch alarm
U hoort een geluidssignaal wanneer de deur langer dan 60 sekonden
open blijft staan. Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld als u de deur
sluit
In gebruik nemen en temperatuurregeling
¥ Steek de steker in de wandkontaktdoos. Schakelaar AAN/UIT (E)
druken. Het groene lampje (D) licht op.
¥ Temperatuurregelaar (F) naar stand ã1Ò draaien, het rode lampje (C)
gaan branden, het akoestische signaal blijft hoorbaar het vriesaggregaat werkt automatisch.
¥ Bovendien schakelt u de snelvriesschakelaar (A) in, het gele lampje
(B) gaat branden, het koelaggregaat werkt kontinu.
44
¥ Pas als het rode lampje (C) niet meer brandt, schakelt u de snelvries-schakelaar (A) uit, het gele lampje (B) gaat uit.
Stand ã1Ò betekent: hoogste, warmste binnentemperatuur.
Stand ã4Ò betekent: laagste, koudste binnentemperatuur. Bij het
instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
- de kamertemperatuur;
- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
- de plaats van het apparaat.portes;
Attentie: kontroleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuurkontrole-lampje (C) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg is.
Koude-accu
In ŽŽn van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu.
Voor het invriezen van de koude-accu s.v.p. Hoofdstuk ÒVoor ingebruiknameÓ lezen.
Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de
koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met
meerdere uren.
De koude-accu kunt dit echter alleen optimaal doen als ze in de
bovenste la vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De
koude-accu kan tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt
worden.
Invriezenen en diepgevroren opslaan
In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse
levensmiddelen zelf invriezen.
Attentie!
¥ Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de
vriesruimte Ð18 ¡C of lager te zijn.
¥ Let op het op het typebordje aangegeven vriesvermogen. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24
uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen
achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de
hoeveelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter,
45
als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen.
¥ Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
¥ Bij het bewaren van kantenklare diepvriesprodukten dient u zich
beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden.
¥ Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking
(bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer
invriezen.
¥ Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het vriesapparaat.
¥ Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest Ð bij koolzuurhoudende inhoud zelfs
exploderen! Leg noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne
etc. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog
alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden.
¥ Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van
te voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar inschakelen.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet met natte handen aanraken. De
handen kunnen daaraan vast vriezen.
1.
2.
3.
46
De verpakte levensmiddelen in
de laden leggen. De in te vriezen levensmiddelen in de korven van het apparaat plaatsen.(zie figuur) Niet bevroren
artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds
bevroren waren omdat anders
de bevroren artikelen ontdooien kunnen.
Wilt U de max. hoeveelheid
invriezen,dan dient u de snelvriesschakelaar in te schakelen
9 Kg
7 Kg
D670
Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen.
Opsteekruitertjes voor de laden worden meegeleverd. Om de inhoud
van de diverse laden te markeren de ruitertjes boven de betreffende
symbolen steken (zie hoofdstuk ÒSymbolen van artikelen/VrieskalenderÓ). Daardoor heeft U een beter overzicht, wordt het lang openen
van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard.
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender
¥ De symbolen op de laden geven de diverse soorten diep-vriesproducten aan.
¥ De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in
maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen
en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde.
¥ Door de meegeleverde schuifje op de laden te steken kan aangegeven worden welke levensmiddelen in welk vak opgeslagen liggen.
Het maken van ijsblokjes
1.
IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en
laten bevriezen.
2.
Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder
stromend water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met
spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde
ijsschraper.
Ontdooien en reinigen
Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht
in het interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze
rijp van tijd tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. In
geen geval hiervoor harde of spitse voorwerpen gebruiken.
Het apparaat dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag
ca. 4 mm dik is: echter minimaal eenmaal per jaar. Een geschikt
moment voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog
maar weinig artikelen in liggen.
Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesprodukten. Schakel daarom ca. 12 uur van te voren het toestel op snelfriezen, om een koudereserve in de diepvriesprodukten te scheppen.
Waarschuwing!
¥ Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of
kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen.
47
¥ Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de
gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan bevroren artikelen komen.
De handen kunnen daaraan vastvriezen.
1.
Bevroren artikelen er uitnemen, in meerdere lagen krantenpapier wik kelen en op een
koele plaats leggen.
2.
Apparaat uitzetten en de
stekker uit het stopcontact
halen of de zeke-ring uitschakelen c.q. er uitdraaien.
3.
Alle laden, behalve de onderste, er uit halen.
4.
Steek de kunststofschraper in
de opening onder de vriesAEG27
ruimte en plaats daar een
schaaltje of teiltje onder.
Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in het
apparaat zetten en de deur sluiten. Afgevallen stukken ijs voordat ze
volledig ontdooien verwijderen.
5.
Na het ontdooien de vriesruimte plus het interieur grondig schoonmaken.
Waarschuwing!
¥ Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electrici-teitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of
schakel c.q. draai de zekering er uit.
¥ Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er
kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor
schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
¥ Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
¥ Etherische oli‘n en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
Ð Sap van citroenÐ of sinaasappelschillen;
Ðboterzuur;
Ð Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
48
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
¥ Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
5.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
6.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
7.
Als alles droog is, schakel op snelvriezen. Laat de vriezer tenminste
2 uur leeg vriezen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer
plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen.
Apparaat uitzetten
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
1.
Levensmiddelen uit vriesruimte nemen.
2.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand Ò0Ó
draaien.
3.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp.
uit-halen.
4.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk ÒOntdooien en reinigenÓ).
5.
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.
Tips om energie te besparen
¥ Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.
¥ Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
¥ Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst
laten afkoelen.
¥ Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
¥ De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
¥ Kontroleer de bewaartemperatuur met behulp van de thermometer.
¥ Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelkast leggen. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelkast
gebruikt.
49
¥ Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de
achterzijde van het toestel, schoon.
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die kunt oplossen zelf
aan de hand van de volgende aanwijzingen. Voer zelf geen verdere
werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen
niet verder helpt.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij
reparatie tot onze klantendienst.
Storing
Apparaat werkt niet, geen
controlelampje brandt
Groene lampje brandt niet,
gele lampje brandt bij ingeschakelde snelvriesfunctie.
50
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Apparaat is niet aangezet.
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopcontact of zit los.
Stekker in stopcontact steken.
Zekering is los of kapot.
Zekering controleren, eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet door
Uw electrovakman laten
verhelpen.
Groene lampje defect.
Klantendienst informeren.
Gele lampje brandt niet bij
Gele lampje defect.
ingeschakelde snelvries-functie, apparaat werkt.
Klantendienst informeren.
Apparaat koelt te sterk.
Tenmperatuurregelaar tijdelijk
op een hogere stand zetten.
Temperatuur is te laag ingesteld.
Storing
De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende,
rode lampje brandt.
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Temperatuur is niet juist ingesteld.
Zie hoofdstuk ÒIngebruiknameÓ.
Deur heeft te lang opengestaan.
Deur slechts zo lang open
laten als nodig is. Snel-vriesschakelaar gebruiken.
In de laatste 24 uur zijn grote- Snelvriesschakelaar
re hoeveelheden warme
gebruiken.
levensmiddelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast een
warmtebron.
Zie hoofdstuk ÒOpstelplaatsÓ.
Storing aan het apparaat
Snelvriesschakelaar aanzetten, vrieskast gesloten houden, klantendienst informeren.
Sterke rijpvorming in het
apparaat, eventueel ook aan
de deurafdichting.
Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van
de deuraanslag).
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met
een fšhn¨ verwarmen (niet
heter dan ca. 50 ¡C). Tegelijkertijd de ver-warmde deurafdichting met de hand zo in
vorm trekken dat hij weer
helemaal sluit.
Ongewone geluiden.
Apparaat staat niet recht.
Instelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de muur Apparaat iets wegtrekken.
of tegen andere voorwerpen
aan.
Een onderdeel, bijv. een leiding, Dit onderdeel voorzichtig
aan de achterkant van het
wegbuigen.
apparaat komt tegen een ander
onderdeel van het apparaat
aan of tegen de muur.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de
compressor niet direct.
Dit is normaal, het betreft
geen storing.
De compressor start na enige
tijd automatisch.
Tip: kontroleer regelmatig aan de hand van het rode temperatuurkon-trolelampje en de thermometer de bewaartemperatuur.
51
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel.
fax
tel.
fax
0172 - 468 172
0172 - 468 155
0172 - 468 268
0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd de gegevens van uw toestel
bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en voorop deze
gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding
PNC-nr.
S-nr.
....................
....................
....................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts ŽŽn maal thuis te blijven.
Als u toch voor ŽŽn van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde
storingen of vanwege foutieve bediening de AEG-service afdeling
inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door
onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen.
Reparaties aan elektische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risicoÕs voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG
service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland)
zijn overeengekomen.
52
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist
zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG),
volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij
koude-installaties (VBG 20) en volgens de bepalingen van de vereniging van Duitse elektotechnici (VDE). De koudecirculatie is op
dichtheid getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
Ð 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn0
Ð 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
53
54
AEG HausgerŠte GmbH
Postfach 1036
D-90327 NŸrnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
2222 192-71

advertisement

Related manuals

advertisement