AEG AG88850I User manual

AEG AG88850I User manual
ARCTIS G 8 88 50 i
Integreerbare diepvrieskast
Integrating Freezer
Gebruiks- en montageaanwijzing
Operating and Installation Instructions
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
2222 107-92
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen
in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die
op Uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het prak-tisch
gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een econo-mischen
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen
om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen
tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nismaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Bedienings- en kontroleinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
In werkingstelling en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Koude-accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Invriezen en diepgevroren opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Symbolen bewaarde producten/ Diepvrieskalender . . . . . . . . . . . .13
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ontdooien en reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2222 107-92
3
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt
voor het invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen en voor
het maken van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt
wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele
schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen
is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor
diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt wordt,
s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar
is.
• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen
onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. foliën, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het
stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige
4
Customer Service
If you cannot find the remedy for a malfunction in these operating instructions, please contact your dealer or our customer service department.
Addresses and telephone numbers are listed in the accompanying booklet
"Guarantee Conditions/Customer Service Locations".
Selective ordering of replacement parts can save unnecessary travel and
costs. For this reason always provide the following appliance information:
This information can be found on the serial plate in the interior at the left
of the appliance.
• Model Name
• Model Number (PNC)
• Serial Number (S-No.)
We recommend that you enter this information here, so that it is handy if
needed.
Note: The customer bears the costs of unjustified customer service calls
even during the guarantee period.
Regulations, Standards, Guidelines
This appliance was designed for household use and was manufactured in
accordance with the appropriate standards. The necessary measures in
accordance with appliance safety legislation regulations (GSG), accident
prevention regulations for refrigeration appliances (VBG 20) and the regulations of the German Society of Electrical Engineers (VDE) were observed in
the manufacture of this appliance.
The refrigerant circuit has been checked for leaks.
This appliance is in accordance with the following EU guidelines:
– 73/23/EWG dated 19 February 1973 - low voltage guidelines.
– 89/336/EWG dated 3 May 1989
(including guideline change notice 92/31/EWG) - EMV guideline
37
Malfunction
Possible Cause
The appliance is near a heat
source.
Remedy
Please look in the "Installation
location" section.
The freezer temperature is not
Switch on the fast freeze
sufficient, red light lights up,
switch, keep the freezer clotemperature signal sounds
Disturbance on the appliance
sed, inform your customer
service
Carefully warm the leaking
sections of the door seal with
Door seal is not air tight (pos- a hair dryer (not hotter than
Heavy build up of frost, possisibly after changing over the approx. 50 °C). At the same
bly also on the door seal.
time shape the warmed door
hinges).
seal by hand such that it sits
correctly.
Appliance is not level.
Unusual noises.
The appliance is touching the
wall or other objects.
A component, e.g. a pipe, on
the rear of the appliance is
touching another part of the
appliance or the wall.
The compressor does not start
This is normal, no error has
immediately after changing
occurred.
the temperature setting.
Readjust the feet.
Move the appliance slightly.
If necessary, carefully bend
the component out of the
way.
The compressor starts after a
period of time.
snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt
voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullin-gen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen als de
inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg noit
limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in het vriesvak gelegd worden.
• Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de mond
steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
• Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen kunnen
daaraan vastvriezen.
• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het
koelapparaat gebruiken.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c.q. er uit
draaien.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan
het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiks-aanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen
niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ont-staan.
Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze klantendienst.
5
36
Weggooien
What to do if ...
Informatie over de verpakking van het apparaat
Correcting Malfunctions
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar
weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en
worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnenin.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe FCKWvrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij
het oud-papier gedaan worden.
A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify
yourself using the following instructions. Do not perform any other work on
the appliance if the following information does not provide assistance in
your specific case.
Warning! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by
qualified service engineers. Improper repairs can give rise to significant
hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your
specialist dealer or our Customer Service.
Malfunction
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de
plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.
• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
Remedy
Appliance is not switched on Switch on the appliance.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging
toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken
voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen,
eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapot-maken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Possible Cause
Appliance does not work, no
pilot light is illuminated.
Mains plug is not plugged in
Insert mains plug.
or is loose.
Check fuse, replace if necesFuse has blown or is defective.
sary.
Mains malfunctions are to be
Socket is defective.
corrected by an electrician.
Green light does not light up,
yellow light lights up when
Green light faulty.
fast freeze fuction is activated, appliance is on.
Please inform your customer
service
Yellow light does not light up,
when fast freeze fuction is
Yellow light faulty.
activated, appliance is on.
Please inform your customer
service
Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
Temperature is not properly Please look in the "Initial Start
adjusted.
Up" section.
Open the door only as long as
Door was open for an extennecessary. Press the fast freeThe freezer temperature is not
ded period.
ze switch
sufficient, red light lights up,
temperature signal sounds
A large quantity of warm
food was placed in the
Press the fast freeze switch
appliance within the last 24
hours.
Appliance cools too much.
Temperature is set too cold.
6
35
1.
2.
3.
4.
5.
Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.
• Do not use any abrasive cleansers.
Remove frozen food and the food from the refrigerator. Wrap frozen food
in several layers of newspaper. Store it in a cool place, well covered.
Defrost the freezer compartment prior to cleaning (see "Defrosting" section).
Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off
or turn out the circuit breaker or fuse.
Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm
water. Commercially available dish washing detergents may also be used.
After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For
this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once
a year with a soft brush or a vacuum cleaner.
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ont-worpen.
De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje dat
zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort:
Energy Saving Tips
• Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of
warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.
• Ensure sufficient air circulation and exhaust at the appliance base and at
the back wall of the appliance. Never cover air vent openings.
• Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool
first.
• Only leave door open as long as necessary.
• Do not set temperature any colder than necessary.
• Put frozen food in the fridge to defrost. The cold in the frozen food will
then be used to cool the fridge.
• Keep the heat emitting condenser, the metall grille on the rear wall of
your appliance, always clean.
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen,
aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een
afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens
vormt aan de buitenkant van de apparaten.
7
34
Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat
Om veiligheidsredenen moet de
ventilatie zodanig zijn als in Figur
aangegeven.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatie openingen tijdens
gebruik niet worden afgedekt.
50 mm
min. 2
200 cm
min.
200 cm2
Nismaten
Hoogte
Breedte
Diepte
Warning!
Never use metal tools to scrape off the frost
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting , may shorten their safe storage life.
880mm
550 mm
560 mm
D567
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist.
De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit
de contactdoos kan worden getrokken.
De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk
is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het
apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
• Voor ingebruikneming op het merk– en type–aanduidingsplaatje van het
apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen
met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te
staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Voor ingebruikname
• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het
eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
Switching off the appliance
1.
2.
3.
4.
5.
If the appliance is not going to be used for an extended period:
Remove all deep-frozen packages as well as ice trays.
Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position
"0".
Remove the mains plug or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
Defrost freezer compartment and clean thoroughly (see section: “Cleaning
and Care”).
Leave the door open to avoid the build up of odours.
Cleaning and Care
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories,
should be cleaned regularly.
Warning!
• The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance offand rem ve
the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
• Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can
lead to the damage of plastic parts.
• The appliance must be dry before it is placed back into service.
Attention!
• Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g.
– lemon juice or the juice from orange peals;
– butyric acid;
– cleansers which contain acetic acid.
8
33
Preparation of Ice Cubes
1.
2.
Fill the ice cube tray 3/4 full with cold water, place it in the freezer compartment and leave to freeze.
To loosen the frozen cubes, either bend the ice cube tray or hold it under
running water for a few seconds.
Important! Never try to free an ice tray that is frozen to the freezer compartment using pointed or sharp edged objects. Use the ice scraper supplied.
Defrosting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bedienings- en kontroleinrichting
Refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
Freezer
The freezer compartment, however, will become progrssively covered with
frost. This should be removed with the special plastic scraper provided, whenever the tickness of the frost exceeds 4 mm. During this operation it is not
necessary to switch off the power supply or to remove the foodstuffs.
However when the ice becomes very thick on the inner liner, complete
defrosting should be carried out as follows:
Remove the frozen food from the
freezer, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a very
cool place.
Switch off the appliance and pull
out the plug, or remove or
unscrew the safety fuses.
Leave the freezer compartment
door open.
Insert the plastic scraper into the
recess provided under the defrost
water channel and place a collecting basin under it.
Once defrosting is completed keep the scraper for future use;
Turn the thermostat knob to the required setting or replace the plug in the
power socket.
°C
A B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
°C
D
E
F
G
H
I
Controlelampje AAN/UIT
Toets AAN/UIT van de diepvriezer
Toets om te temperatuur te regelen (warmer)
Temperatuuraanduiding van de diepvriezer
Toets om te temperatuur te regelen (kouder)
Controlelampje Frostmatic
Toets van de functie Frostmatic
Alarmcontrolelampje
Toets om het alarm uit te schakelen
A. Controlelampje AAN/UIT
B. Toets AAN/UIT
AAN: Druk op toets (B). Het controlelampje (A) gaat branden.
UIT: Druk net zolang op toets (B) tot het controlelampje (A) en de temperatuuraanduiding uitgaan.
C.– E. Toetsen om de temperatuur te regelen
De temperatuur kan tussen de -15°C en -24°C worden ingesteld.
Door op de toets (C of E) te drukken, verschijnt de temperatuur knipperend
op de aanduiding (D). Het is uitsluitend mogelijk de temperatuur door middel van de knipperende aanduiding te wijzigen. Om een hogere temperatuur in te stellen, dient men op toets (C) te drukken, om een lagere temperatuur in te stellen op toets (E). De aanduiding toont nog gedurende enkele seconden de zojuist geselecteerde temperatuur om vervolgens de temperatuur in de diepvriezer aan te duiden.
Let op!
Gedurende de stabiliseringperiode bij de eerste inwerkingstelling kan het
zijn dat de aangeduide temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde
9
32
temperatuur. Gedurende deze periode is het mogelijk dat de aangeduide
temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.
D. Temperatuuraanduiding
1.
Gedurende de normale werking wordt de gemiddelde temperatuur van de
koelkast aangeduid.
Let op!
Het is normaal dat er verschil is tussen de aangeduide en de ingestelde temperatuur. Vooral wanneer:
- de ingestelde temperatuur kort geleden is veranderd.
- de deur gedurende lange tijd open heeft gestaan.
- warm voedsel in de diepvriezer is gezet.
Verschillen tot 5°C in de diepvriezer zijn in ieder geval normaal.
2.
3.
Caution! Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could freeze to the food.
Place the packed food in the
drawers. Place food to be frozen
As shown in figure. Unfrozen
9 Kg
food must not touch items
already frozen, otherwise the fro7 Kg
zen food could begin to defrost.
Press the fast freeze button 24
hours before introducing fresh
food for freezing of fresh food.
The yellow light comes on.
D670
Place frozen foods in the drawers
sorted by type, as far as possible.
F. Controlelampje Frostmatic
G. Toets van de functie Frostmatic
Om vers voedsel in te vriezen is het noodzakelijk de functie Frostmatic in te
schakelen.
Druk op toets (G). Het controlelampje (F) gaat branden.
Indien men de functie voor snel invriezen wil onderbreken, dient men
opnieuw op toets (G) te drukken, anders wordt deze functie automatisch
uitgeschakeld.
Het controlelampje (F) gaat uit.
Let op!
Wanneer wordt de functie Frostmatic gebruikt
Storage Goods Symbols/Freezing Calendar
• The symbols on the drawers show different types of frozen goods.
• The numbers indicate storage times
in months for the appropriate
types of frozen goods. Whether
the upper or lower value of the
indicated storage time is valid
depends on the quality of the
foods and pre-treating before
freezing. The lower value applies to
foods with high fat content.
Ongeveer 6 uur Kleine hoeveelheden vers voedsel in de diepvrietevoren
zer leggen (ongeveer 5 kg)
Ongeveer 24
uur tevoren
Maximum hoeveelheid vers voedsel in de diepvriezer leggen (zie plaatje serienummer)
Niet nodig
Diepvriesproducten in de diepvriezer leggen
Niet nodig
Dagelijks tot 2 kg kleine hoeveelheden vers
voedsel in de diepvriezer leggen
10
31
Ice pack
There is an or more ice packs in one drawer of the freezer.
In the event of a power failure or malfunction, the ice pack will lengthen
the amount of time it takes for the frozen food to become too warm by
several hours. The ice pack can only fulfil this task optimally if it is placed in
the uppermost drawer, at the front, above the frozen food. You can use the
ice pack for cooling cold bags.
H.
Alarmcontrolelampje
I.
Toets om het alarm uit te schakelen
Een abnormale verhoging van de temperatuur in de diepvries (bijv. uitvallen van de elektriciteit) wordt aangeduid door het knipperen van het controlelampje (H) en door een geluidsignaal.
Wanneer de normale omstandigheden hersteld worden, gaat het geluidsalarm uit, terwijl het alarmcontrolelampje blijft knipperen.
Door op alarmtoets (I) te drukken, verschijnt op de aanduiding (D) gedurende enkele seconden de hoogste temperatuur die in de diepvriezer ontstaan
is.
Freezing and storing frozen food
You can use your freezer for freezing fresh food yourself.
Important!
• The temperature in the freezer compartment must be –18 °C or colder
before freezing food.
• Please observe the freezing capacity given on the rating plate. The freezing capacity is the maximum quantity of fresh food that can be frozen
within a period of 24 hours. If you wish to freeze food several days in a
row, please observe a maximum capacity of only 2/3 to 3/4 of that on the
rating plate. The quality of the food is best preserved when it is frozen
right through to the core as quickly as possible.
• Allow warm food to cool down before freezing. The warmth will cause
increased ice formation and increase the power consumption.
• Please note the maximum storage times specified by the manufacturer.
• Thawed foods which have not been processed further (cooked into meals)
may not under any circumstances be frozen a second time.
• Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.
There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as, for example, spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator/freezer.
• Bottles and cans must not be placed in the freezer. They can burst when
the contents freeze, high carbonate content drinks can even explode!
Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in the freezer. Exception: high alcohol content spirits can be stored in the freezer.
• All foods must be packed air tight prior to freezing, so that they do not
dry out or lose their flavour, and so that no flavour contamination of
other frozen goods occurs.
In werkingstelling en temperatuurregeling
•
•
•
•
Steek de stekker in het stopcontact. Druk op toets (B). De diepvriezer is ingeschakeld. De diepvriezer is ingesteld op een temperatuur van -18°C. Deze
temperatuur wordt na enkele uren bereikt.
Zodra de diepvriezer ingeschakeld is, verschijnt de temperatuur van de diepvriezer op de aanduiding (D). Het alarmcontrolelampje (H) knippert en een
geluidsignaal wordt ingeschakeld.
Druk op de alarmtoets.
Het geluidsalarm wordt uitgeschakeld, terwijl het alarmcontrolelampje (H)
blijft branden, tot de ingestelde temperatuur bereikt wordt.
Koude-accu
In één van de laden van de vriesruimte bevindt zich twee koude-accus.
Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere
uren.
De koude-accu kunt dit echter alleen optimaal doen als ze in de bovenste
la vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De koude-accu kan
tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden.
11
30
Invriezenen en diepgevroren opslaan
In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse
levensmiddelen zelf invriezen.
Attentie!
1.
• Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte –18 °C of lager te zijn.
• Let op het op het typebordje aangegeven vriesvermogen. Het vries-vermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar
ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen
snel tot in de kern bevriezen.
• Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warmte leidt
tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
• Bij het bewaren van kantenklare diepvriesprodukten dient u zich beslist
aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden
tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen.
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullin-gen van aanstekers etc. in het vriesapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte. Ze kunnen springen als
de inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg
noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de
vriesruimte gelegd worden.
• Als u de maximale invrieskapaciteit
wilt benutten, moet u 24 uur van
te voren (bij kleinere hoeveelheden
4 tot 6 uur) de snelinvriesschake9 Kg
laar inschakelen.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet
7 Kg
met natte handen aanraken. De handen kunnen daaraan vast vriezen.
De verpakte levensmiddelen in de
laden leggen. De in te vriezen
levensmiddelen in de korven van
H
Alarm reset light
I
Alarm reset button
In the event of an abnormal temperature rise inside the freezer (e.g. power
cut) warning light (H) will start to flash and a buzzer will sound.
After the temperature has returned to normal, the warning light (H) will
continue to flash, although the buzzer has stopped.
When the alarm button (I) is pressed, the warmest temperature reached in
the compartment flashes on the indicator (D).
Starting up and temperature regulation
Please clean the appliance interior and all accessories prior to starting the
appliance. Plug in the appliance at the mains supply.
• Press the button ON/OFF (P). The freezer is switched on. The freezer is preset to run at -18°C. this temperature will be reached in a few hours.
• As soon as the appliance is switched on the temperature indicator (D)
shows flashed the current temperature inside the appliance, the alarm
reset light (H) flashes and a buzzer sounds.
• Press the alarm reset button (I).
• The buzzer stops and the alarm light (H) continues to flash until the setting temperature is reached.
D670
12
29
can not correspond to the setting temperature. During this time it is possible that the temperature displayed is lower than the setting temperature.
D. Temperature indicator
During normal functioning the indicator shows the warmest temperature
inside the freezer.
Difference until 5°C inside the compartment are quite normal.
Attention!
Difference between the temperature displayed and temperature setting is
normal. Especially when:
- a new setting has recently been selected
- the door has been left open for a long time
- warm food has been placed in the compartment
2.
3.
het apparaat plaatsen.(zie figuur) Niet bevroren artikelen mogen niet in
aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren
artikelen ontdooien kunnen.
Wilt U de max. hoeveelheid invriezen,dan dient u de snelvriesschakelaar in
te schakelen
Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen.
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender
• De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten
aan.
• De getallen geven voor iedere
soort
diepvriesproduct
de
opslagtijd in maanden aan. Of de
hoogste of de laagste waarde van
de aangegeven opslagtijd geldt,
hangt af van de kwaliteit van de
levens-middelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met
een hoog vetgehalte geldt altijd
de laagste waarde.
F. Super freezing pilot light
G. Super freezing button
To freeze fresh foods, the “FROSTMATIC” function must be actived. Press the
super freeze button (G).The relevant pilot light (F) switches on
The function can be deactived at any time, by pressing the button (G),
otherwise it automatically switched off. With deactived functionth pilot
light (F) switches off.
Warning!
When use the “FROSTMATIC” function:
Het maken van ijsblokjes
about 6 hrs Introducing small quantities of fresh
before
food (about 5 kg)
1.
about 24 hrs Introducing the maximum quantity of
before
food (see rating plate)
2.
not needed Introducing frozen food
not needed
IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en laten
bevriezen.
Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend
water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of
scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper.
Introducing small quantities of fresh food
daily 2 kg maximum
13
28
Ontdooien en reinigen
1.
2.
3.
4.
5.
Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht in het
interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze rijp van tijd
tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. In geen geval hiervoor harde of spitse voorwerpen gebruiken.
Het apparaat dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca. 4 mm
dik is: echter minimaal eenmaal per jaar. Een geschikt moment voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in liggen.
Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesprodukten. Schakel daarom ca. 12 uur van te voren het toestel op snelfriezen, om een koudereserve in de diepvriesprodukten te scheppen.
Waarschuwing!
• Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of
kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen.
• Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de
gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan bevroren artikelen komen. De handen kunnen daaraan vastvriezen.
Bevroren artikelen er uitnemen, in
meerdere lagen krantenpapier wik
kelen en op een koele plaats leggen.
Apparaat uitzetten en de stekker uit
het stopcontact halen of de zekering
uitschakelen c.q. er uitdraaien.
Alle laden, behalve de onderste, er uit
halen.
Steek de kunststofschraper in de
opening onder de vries-ruimte en
plaats daar een schaaltje of teiltje AEG27
onder.
Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in het apparaat zetten en de deur sluiten. Afgevallen stukken ijs voordat ze volledig
ontdooien verwijderen.
Na het ontdooien de vriesruimte plus het interieur grondig schoonmaken.
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electrici-teitsnet
aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het
apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de
Operating and indicator panel
°C
A B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
°C
D
E
F
G
H
I
On/OFF light
Freezer button ON/OFF
Temperature setting button (warmest)
Temperature indicator
Temperature setting button (coldest)
Super freezing light
Super freezing button
Alarm reset light
Alarm reset button
A. Light ON/OFF
B. Button ON/OFF
ON:
Press the button (B). The pilot light (A) switches on.
OFF:
Keep press the button (B) until the pilot light (A) and the temperautre indicator switched off.
C - D. Temperature setting buttons
The temperature can be adjusted between -15°C and -24°C.
By pressing the button (C or D), the current temperature setting flashes on
the indicator. It is possible to modify the setting temperature only with flashed indicator. To set a warmer temperature, press button (C). To set a colder temperature, press button (D). The indicator display the newly selectedtemperature for a few seconds and then shows again the inside compartment temperature.
Attention!
During the stability period by the first starting the temperature displayed
14
27
Your appliance needs air
50 mm
For safety reasons, minimum
ventilationmust be as shown Fig.
Attention: keep ventilation openings clear of obstruction;
880 mm
550 mm
560 mm
2
min.
200 cm
2
Housing dimensions
Height
Depth
Width
zekering er uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan
vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete
damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik geno-men
wordt.
Let op!
min.
200 cm
D567
Electrical connection
Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the
installation location.
e.g.:
AC
220 ... 240 V
50 Hz or
220 ... 240 V~ 50 Hz
(i.e. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz)
The rating plate is inside the appliance on the left.
A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. The
supply must have a fuse rating of at least 10 Amps.
If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical
installation must include suitable means of isolating the appliance from the
mains (e.g. fuse, cut-out, current trip or similar with a minimum contact
separation of 3 mm).
Attention: The mains connection cable may only be replaced by a skilled
electrician. Please contact your dealer or our customer service department
for repairs.
Prior to Initial Start–Up
• Please clean the appliance interior and all accessories prior to initial startup (see section: “Cleaning and Care”).
5.
6.
7.
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.
– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
–boterzuur;
– Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonder-delen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Als alles droog is, schakel op snelvriezen. Laat de vriezer tenminste 2 uur leeg
vriezen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen.
Apparaat uitzetten
1.
2.
3.
4.
5.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
Levensmiddelen uit vriesruimte nemen.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0”
draaien.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Ontdooien
en reinigen”).
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstempera-tuur
werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
15
26
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
• Kontroleer de bewaartemperatuur met behulp van de thermometer.
• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelkast leggen. De koude in
de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelkast gebruikt.
• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon.
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die kunt oplossen zelf aan
de hand van de volgende aanwijzingen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder
helpt.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze
klantendienst.
Storing
Mogelijke oorzaken
Apparaat is niet aangezet.
Installation
Installation Location
The appliance should be set up in a well ventilated, dry room.
Energy use is affected by the ambient temperature. The appliance should
therefore
– not be exposed to direct sunlight;
– not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat;
– only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to
the climate classification, for which the appliance is designed.
The climate classification can be found on the serial plate, which is located
at the left on the inside of the appliance.
The following table shows which ambient temperature is correct for each
climate classification: each climate classification:
Climate classification
for an ambient temperature of
SN
+10 bis +32 °C
N
+16 bis +32 °C
ST
+18 bis +38 °C
T
+18 bis +43 °C
Verhelpen
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopconStekker in stopcontact steken.
tact of zit los.
Apparaat werkt niet, geen conZekering controleren, eventueel
Zekering is los of kapot.
trolelampje brandt
vernieuwen.
Storingen in het lichtnet door
Uw electrovakman laten verhelStopcontact is kapot.
pen.
Groene lampje brandt niet, gele
lampje brandt bij ingeschakelde Groene lampje defect.
Klantendienst informeren.
snelvriesfunctie.
Gele lampje brandt niet bij
ingeschakelde snelvriesfunctie, Gele lampje defect.
Klantendienst informeren.
apparaat werkt.
If installation next to a source of heat is unavoidable, the following minimum clearances must be maintained at the sides of the appliance:
– for electric cookers 3 cm;
– for oil and coal fired ranges 30 cm.
If these clearances cannot be maintained a heat insulating pad is required
between the cooker and the refrigeration appliance.
If the refrigeration appliance is installed next to another refrigerator or freezer a clearance of 5 cm at the sides is required, in order to prevent the formation of condensation on the outside of the appliance.
16
25
Disposal
Storing
Apparaat koelt te sterk.
Appliance Packaging Information
All materials are environmentally sound! They can be dumped or burned at
an incinerating plant without danger!
About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows:
>PE< for polyethylene, e.g. the outer covering and the bags in the interior.
>PS< for polystyrene foam, e.g. the pads, which are all free of chlorofluorocarbon.
The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of
at a waste-paper recycling collection location.
Disposal of old Appliances
For environmental reasons, refrigeration appliances must be disposed of
properly. This applies to your old appliance, and - at the end of its service
life - for your new appliance as well.
Warning! Before disposing of old appliances make them inoperable. Remove plug from mains, sever the power cable, remove or destroy any snap or
latch closures. This eliminates the danger that playing children lock themselves into the appliance (danger of suffocation!) or place themselves into
other life-endangering situations.
Deur heeft te lang opengestaan.
Verhelpen
Tenmperatuurregelaar tijdelijk
op een hogere stand zetten.
Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.
Deur slechts zo lang open laten
als nodig is. Snelvriesschakelaar
gebruiken.
De temperatuur in de vriesruim- In de laatste 24 uur zijn grotere
te is niet voldoende, rode
hoeveelheden warme levenSnelvriesschakelaar gebruiken.
lampje brandt.
smiddelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast een
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
warmtebron.
Snelvriesschakelaar aanzetten,
vrieskast gesloten houden,
Storing aan het apparaat
klantendienst informeren.
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met
Sterke rijpvorming in het appa- Deurafdichting is lek (eventueel een föhn verwarmen (niet heter
raat, eventueel ook aan de deu- na het verwisselen van de deu- dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafdichting met
rafdichting.
raanslag).
de hand zo in vorm trekken dat
hij weer helemaal sluit.
Apparaat staat niet recht.
Disposal:
• The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.
• The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at the back of the
appliance, may not be damaged.
• Information concerning collection schedules or locations can be obtained
from the local disposal authorities or town hall.
Mogelijke oorzaken
Temperatuur is te laag ingesteld.
Temperatuur is niet juist ingesteld.
Ongewone geluiden.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct.
Instelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de muur
of tegen andere voorwerpen
Apparaat iets wegtrekken.
aan.
Een onderdeel, bijv. een leiding,
aan de achterkant van het
Dit onderdeel voorzichtig wegapparaat komt tegen een ander
buigen.
onderdeel van het apparaat
aan of tegen de muur.
Dit is normaal, het betreft geen De compressor start na enige
storing.
tijd automatisch.
Remove transport safeguard
The appliance and the interior fittings are protected for transport.
• Pull off the adhesive tape on the left and right side of the door.
• Remove all adhesive tape and packing pieces from the interior of the
appliance.
17
24
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft,
kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel.
fax
tel.
fax
0172 - 468 172
0172 - 468 155
0172 - 468 268
0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd de gegevens van uw toestel
bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en voorop deze
gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding ....................
PNC-nr.
....................
S-nr.
....................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de AEG-service afdeling
inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door
onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen.
Reparaties aan elektische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico’s
voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG serviceafdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn
overeengekomen.
fridge when playing (there is risk of suffocation!)or get themselves into
other dangerous situations.
• Often children cannot recognise the hazards present in household
appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision
and never let children play with the appliance!
Daily Operation
• Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.
There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as, for example, spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator/freezer.
• Bottles and cans must not be placed in the freezer compartment. They can
burst when the contents freeze, high carbonate content drinks can even
explode! Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in
the freezer compartment. Exception: high alcohol content spirits can be
stored in the freezer compartment.
• Do not put ice creams or ice cubes in the mouth immediately after removal from the freezer compartment. Very cold ice can freeze to the lips or
tongue and cause injury.
• Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could freeze to the
food.
• Do not operate any electrical appliances in the refrigerator/freezer (e.g.
electric ice cream makers, mixers etc.).
• Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug
it, or pull the house fuse or switch off the circuit breaker.
• When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull
on the cable.
In case of malfunction
• If the a malfunction occurs on the appliance, please look first in the "What
to do if ..." section of these instructions. If the information given there
does not help, please do not perform any further repairs yourself.
• Refrigerators/freezers may only be repaired by qualified service engineers.
Improper repairs can give rise to significant hazards. If your appliance
needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.
18
23
Safety
The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we
consider it our obligation to make you aware of the following safety information:
Intended use
• The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling, freezing and storing of frozen food, as well as for making ice. If the
appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for any damage
that may be caused.
• Alterations or changes to the freezer are not permitted for reasons of
safety.
• If you use the refrigerator in a commercial application or forpurposes
other than the cooling, freezing or frozen storage of foods,please observe all valid legal regulations for your application.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met in-achtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de
fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), volgens de
Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en volgens de bepalingen van de ver-eniging
van Duitse elektotechnici (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid
getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn0
– 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
Prior to initial start–up
• Check the refrigerator for transport damage. Under no circumstance
should a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please
contact the vendor.
Refrigerant
The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
• During transportation and installation of the appliance, be certain that
none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
• If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition;
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
Safety of children
• Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is
a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!
• Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains
plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the
19
22
Dear customer,
Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read
these operating instructions carefully. They contain important information
for safe use, for installation and for care of the appliance.
Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on
to possible new owners of the appliance.
These operating instructions are for use with several technically comparable models with varying accessories. Please observe the notes which apply
to your model.
Notes which are important for your safety or for the proper functioning of
the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words
(Warning!, Caution!, Attention!). Please observe the following carefully.
Supplementary information regarding operation and practical applications
of the appliance appear after this symbol.
Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of
the appliance are marked with the cloverleaf.
The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "What to do if ...". If these
instructions should not be sufficient, our customer service department is
always available to you.
Contents
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Appliance Packaging Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Disposal of old Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Remove transport safeguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Your refrigerator needs air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Housing dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Electrical Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prior to Initial Start–Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Operating and indicator panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Starting up and temperature regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ice pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Freezing and storing frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Storage goods symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Preparation of Ice Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Switching off the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Energy Saving Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
What to do if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Correcting Malfunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Regulations, Standards, Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Printed on paper manufactured with environmentally sound processes.
who thinks ecologically acts accordingly ...
20
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement