Electrolux ER7828B User manual

Electrolux ER7828B User manual
køle - fryseskab
BRUGSANVISNING
ER 7828 B
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
2222 043-75
DK
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende
børn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør læse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
• Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
Generelle sikkerhedsoplysninger
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
• Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
• Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
knapperne eller lege med apparatet.
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
• Det er farligt at ændre dette apparats
reservedele.
specifikationer eller egenskaber.
•
•
•
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-tilførselsledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved
henvendelse til kundeservice.
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
laengere tid.
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må
ikkebenyttes inden i et køleskab.
Anvendelse
•
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
•
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
•
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
•
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
•
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstændigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
•
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
•
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
Service/reparation
•
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
•
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
2
Installation
•
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
Vigtigt: Såfremt forsyningskablet er beskadiget,
skal det udskiftes med et specialkabel og
udstyret, som fås ved henvendelse til
producenten eller det autoriserede servicecenter.
•
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
•
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
•
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
Miljøbeskyttelse
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket med
symbolet
, kan genbruges.
U bent nu in het bezit van een Electrolux product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het
gebruik van uw product op Electrolux rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te
registreren op onze internetsite electrolux.nl.
Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, tips, innovaties,
oplossingen voor onverhoopte storingen etc. U vindt de Electrolux productregistratie onder
'Consumentenbelangen' op de homepage van electrolux.nl.
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Brug - Indvendig rengøring - Betjeningspanel - Brug af køleskabet - Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturregulering - Afkøling af føde- og drikkevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Brug - Brug fryseskabet - Funktion - Temperaturregulering - Hurtig nedfrysning - Nedfrysning . . . . . . .
af madvarer - Opbevaring af frosne madvarer - Alarmlampe - Tilberedning af isterninger - Optøning . .5
Brug - Flytbare hylder - Placering af dørhyider - Råd - Råd Køl af friske fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd -Råd vedrørende nedfrysning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Råd - Råd vedrørende dybfrysning - Vedligeholdelse - Regelmæssing rengøring - . . . . . . . . . . . . . . .
Periodisk stilstand - Indvendig belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Afrimning - Hvis noget ikke fungerer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Installation - Placering - Hyldestop - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Installation - Bageste afstandsstyker - Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3
BRUG
Indvendig rengøring
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
Betjeningspanel
MAX
min
N S
MAX
min
ON
A
B
C
D
ON
SUPER
ALARM
E
F
G
A - Kontrollampe for køleskabsfunktion
D - Termostatknap til fryseskab
B - Termostatknap til køleskab
E - Kontrollampe for fryseskabsfunktion
C - Knap til lynnedfrysning
F - Kontrollampe for lynnedfrysning
Brug af køleskabet
G - Alarmlampe
Funktion
Stikket sættes i stikkontakten. Termostatknappen (B)
drejes med uret forbi positionen “■” (stop).
Kontrollampen (A) tænder og angiver, at apparatet
er i funktion.
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
•
Hvor ofte døren åbnes.
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
En mellemindstilling vil som regel være mest
passende.
4
Vigtigt
Hvis termostatknappen er sat på højeste indstilling
samtidig med at rumtemperaturen er høj, og der er
mange madvarer i køleskabet, kan det medføre at
kompressoren går hele tiden. I sådan et tilfælde vil
der danne sig rim på køleskabets bagvæg. Afrimning
kan ske ved at termostatknappen bliver sat på en
lavere indstilling (højere temperatur), således at den
automatiske afrimning kan virke. Dette vil samtidig
medføre et lavere strømforburg.
Afkøling af føde- og drikkevarer
Køleskabet udnyttes optimalt på følgende måde:
Anbring ikke varme fødevarer eller dampende
væsker i køleskabet.
Tildæk eller rul stanniol omkring fødevarerne - dette
gælder specielt, hvis de indeholder krydderier med
kraftig duft.
Placér fødevarerne således, at luften kan cirkulere
frit omkring dem.
Brug af fryseskabet
Afstandsstykker bagpå
I plastiklommen, der indeholder betjeningsvejledningen, er ligeledes anbragt to vægafstandsstykker, der
skal monteres i de dertil beregnede åbninger på
bagsiden af fryseren.
Afstandsstykkerne skydes ind i åbningerne, samtidig
med at det sikres, at pilen (A) er anbragt som vist på
Fig., hvorefter de drejes 45°, indtil de fastlåses (pil i
vertikal position).
Omhængsling af dør
Funktion
Stikket sættes i stikkontakten. Termostatknappen (D)
drejes med uret forbi stilling “■” (stop).
Kontrollampen (E) tænder og angiver, at apparatet
er i funktion.
A
45°
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
PR60
Før nedenstående arbejde udføres, skal strømtilførslen
til skabet afbrydes.
Temperaturindstilling
1. Ventilationsgitteret (D) tages af.
F
E
2. Det nederste hængsel (E) skrues af.
F
3. Fryserens dør afmonteres ved at trække den af det
midterste hængsel (H).
F
4. Det midterste hængsel (H) skrues af.
D
5. Køleskabsdøren afmonteres ved at trække den af
det øverste hængsel (G).
F
6. Hængselstiften (G) og monteres på den modsatte
side, efter at proppen her er blevet fjernet. Proppen
skal derefter monteres i åbningen, hvor
hængselstiften før var placeret.
7. Køleskabsdøren sættes på.
8. Det midterste hængsel monteres på venstre side.
G
9. Fryserens dør sættes på.
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
•
Hvor ofte døren åbnes.
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
En mellemindstilling vil som regel være mest
passende.
Hurtig nedfrysning
10.Det nederste hængsel (E) skrues fast på venstre
side ved hjælp af de skruer, som før blev skruet ud.
Knappen (C) drejes til positionen “S” for hurtig
nedfrysning. Kontrollampen (F) tænder.
11.Afdækningen (F) afmonteres fra ventilationsgitteret
(D) og monteres på den modsatte side.
Nedfrysning af madvarer
12.Ventilationsgitteret (D) sættes på plads igen.
13.Håndtagene tages af og fastgøres på den modsatte
side.Plastpropperne på den modsatte side af
håndtagene gennemhulles med en syl. De frie
huller afdækkes med plastpropperne, som findes i
pakken med tilbehør.
Man indvirker på det midterste hængsel (H), for at
liniere dørene. De reguleres horisontalt, ved hjælp af et
værktøj, efter at de to skruer er blevet løsnet (se
figuren).
H
Det 4-stjernede
fryseskab er beregnet til
nedfrysning af ferske madvarer og til opbevaring af
is og dybfrosne varer.
I forbindelse med nedfrysning skydes knappen (C)
mod positionen “S” mindst 12 timer inden
anbringelse af madvarerne. Anbring madvarerne,
der skal nedfryses i den anden øverste frysekurv,
idet temperaturen er lavest her.
Opbevaring af frosne madvarer
Når apparatet tages i brug eller efter langvarig
afbrydelse, skal det indstilles på hurtignedfrysning i
mindst 12 timer, før ferske madvarer lægges ind i
apparatet.
Vigtigt
I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld
(eksempelvis som følge af strømsvigt), som følge af
tidsrummet for afbrydelse er længere end tidsrummet for temperaturforøgelse, er det nødvendigt
at tilberede og spise madvarerne straks. Alternativt
er det muligt at tilberede og herefter nedfryse
madvarerne igen (når de er afkølede).
Alarmlampe
Alarmlampen (G) tænder automatisk, hvis
temperaturen i fryseskabet bliver for høj til forsvarlig
opbevaring af dybfrosne madvarer. Alarmlampen
tænder også, når fryseskabet tages i brug for første
gang. Den slukker, når den korrekte
opbevaringstemperatur er opnået.
Tilberedning af isterninger
Der medfølger isterningebakker, som kan fyldes med
vand og stilles ind i fryserummet. Isterningerne kan
tages ud ved kort at holde isterningebakken under
løbende vand. Der bør ikke anvendes
metalgenstande til at tage isterningerne ud af
bakken med.
Optøning
De frosne eller dybfrosne levnedsmidler bør optøs
inden brug, idet de bedst optøs i køleskabet eller alt
efter den tid, der er til rådighed, ved stuetemperatur.
Små stykker kan koges i frossen tilstand. Kogetiden
forlænges naturligvis herved.
For at opnå nedfrysning af en mængde madvarer
svarende til angivelserne på fryseskabets “typeskilt”,
er det nødvendigt at anbringe madvarerne, således
at de er i direkte berøring med den kølende
overflade (fjern skuffe eller kurv).
Bemærk:
Når dørene er blevet omhængslet, skal det
kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at
tætningslisten slutter helt tæt til skabet. Hvis
temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan
det forekomme, at tætningsllsten ikke ligger helt tæt
ind til skabet. Efter en vis tid vil tætningslisten
automatisk slutte helt tæt. Men hvis De ønsker at
fremskynde denne proces, kan De opvarme
tætningslisten med en hårtørrer.
Såfremt madvarerne anbringes i skuffer eller kurve
reduceres mængden til nedfrysning kraftigt.
PR228
12
5
INSTALLATION
Flytbare hylder
Køleskabet har flere indvendige spor, så
hyldehøjden kan justeres efter ønske.
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Placering af dørhylder og
drinkbeholder
100 mm
Placering
Af sikkerhedsmæssige årsager skal den
minimale ventilation være som vist på fig..
Placering af skapet uden et overhængende
køkkenelement (se Fig. B)
Ved justering gøres følgende:
NB: Sørg for, at ventilationsåbninger ikke
blokeres.
Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er
helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede
højde.
A
B
10 mm
For at tillade bedst mulig placering af emballager af
forskellige størrelser, kan dørhylderne og
drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.
Placering af skabet under et overhængende
køkkenelement (se Fig. A)
10 mm
D338
NP002
Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets
sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant
(vandret).
A
Hyldestop
Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det
muligt at blokere hylderne i forbindelse med
transport.
RÅD
Råd vedrørende køl af friske
fødevarer
For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest
hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.
Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og
lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares
på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og
opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af
køleskabet.
Smør og ost: Bør lægges i en speciel lutttæt
beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer
for at udelukke så megen luft som muligt.
Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i
køleskabets dør.
Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt):
Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i
bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen,
hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød
kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 12 døgn.
For at begrænse bakterievæksten i varm mad under
kølingsperioden, er det bedre at stille mindre
portioner mad til nedkøling i køleskabet end på
køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da
køleskabet er termostatstyret. Maden skal først
tildækkes, når den er nedkølet.
Gør følgende for at fjerne hyldestoppene:
Råd vedrørende nedfrysning
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
•
Den maksimale mængde madvarer, som kan
nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet.
Mængden bør ikke overskrides.
Løft den bageste del af hylden og pres den i pilens
retning, indtil den frigøres. Fjern herefter stoppene.
El-tilslutning
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
•
Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie
eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.
•
Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de
berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en
temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
•
Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra
fryseren, da det kan forårsage frysesår på
huden.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
jordklemmen (mærket
), hvis stikkontakten kun er
for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
•
Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte
madvarers emballage, således at
opbevaringstiden kan kontrolleres.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
•
Symbolerne på skufferne viser forskellige typer
madvarer som kan dybfryses.
Tallene viser lagringstiden i måneder for de
forskellige typer madvarer. Om det er den øvre
eller nedre lagringstid der skal benyttes, er
afhængig af madens kvalitet og dens behandling
før indfrysning.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallatøren opsætte en HFI-afbryder.
•
Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke
lægges i fryseren, da flasken (eller anden
beholder) kan sprænge.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
6
B
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
11
GARANTI
Råd vedrørende dybfrysning
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet “Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
De bør kontrollere, at de dybfrosne madvarer er
blevet opbevaret korrekt i forretningen.
•
De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer
transporteres så hurtigt som muligt fra
forretningen til Deres fryser.
•
Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være
åben i længere tid end højst nødvendigt.
•
Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
•
Den holdbarhedsdato, som er angivet på
emballagen, må ikke overskrides.
•
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
Før hvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
Regelmæssig rengøring
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Vigtig
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden;
vedligeholdelse og efterfølgende påfyldning må
derfor kun udføres af autoriserede teknikere
•
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Periodisk stilstand
Mange af de specifikke rengøringsmidler til
køkkenoverflader, indeholder kemiske agenser
som kan angribe/beskadige dette apparats
plastikkomponenter. Det anbefales derfor
udelukkende at rengøre dette apparats eksterne
beklædning med varmt vand, som indeholder en
lille mængde almindeligt opvaskemiddel.
Udpakning
Anvend aldrig metalgenstande til rengøring af
apparatet, da det kan blive beskadiget.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Når skabet ikke skal anvendes i længere tid,
afbrydes det på følgende måde:
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
•
Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
•
Alle madvarer tages ud af skabet.
•
Skabet afrimes, og de indvendige flader og
tilbehør rengøres.
Afvask jævnligt apparatet indvendigt med lunkent
vand tilsat håndopvaskemiddel eller køleskabsrens,
som kan rekvireres hos forhandleren eller ved
henvendelse til service.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Reparation
VEDLIGEHOLDELSE
Døren skal stå åben for at sikre en god
luftcirkulation i skabet og dermed undgå, at der
dannes ubehagelig lugt.
Kondensatoren og kompressoren på skabets
bagside bør rengøres med en børste eller en
støvsuger for at forøge varmeafgivelsen og dermed
nedsætte strømforbruget.
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
Telefon
70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Indvendig belysning
Hvis der opstår behov for at udskifte lysets pære, skal
man trykke på den bagerste krog og samtidig skyde
dækslet i pilens retning.
Reservedele
bestilles af
Private bestiller hos nærmeste forhandler
eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Giv agt:
Pæren skal erstattes med én med samme styrke
(maksimalstyrken er vist på lyssprederen).
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
10
7
TEKNISKE DATA
Afrimning
Køleskabet
Det rimlag, der opstår på indersiden af køleskabet,
afrimes automatisk med jævne mellemrum.
Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand ,
løber ned i opfangsskålen på bagsiden af køleskabet
og fordamper der.
Køleskab nettokapacitet
165
Fryseskabets nettokapacitet
90
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
0,874
Vi anbefaler, at afløbshullet for smeltevand, der
befinder sig i midten af renden for smeltevand,
rengøres med jævne mellemrum.
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
319
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
12
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
15
Fryseskab
D037
Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4
mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er
ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage
madvarerne ud.
Mål (mm)
Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal
fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende
måde:
Højde
1715
Bredde
550
Dybde
600
1. Stil termostatknappen på «■», eller træk
stikproppen ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af
fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og læg dem
på et koldt sted.
3. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen
som vist på billedet, således at smeltevandet kan
løbe ned i en skål, som De har placeret under.
4. Når afrimningen er færdig, tørres rummet
grundigt.
5. Termostatknappen stilles på den ønskede
indstilling, eller stikproppen stikkes igen i
stikkontakten.
6. Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer
lægges tilbage i fryseskabet.
D068
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
Vigtigt
Der må aldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige
skader på skabet.
Der må ikke anvendes mekaniske apparater eller
kunstige midler til at fremskynde madvarernes
optøningsproces, bortse fra de metoder, som
producenterne angiver på emballagen;
En temperaturstgning i de frosne madvarer
under afrimningen kan forkorte
opbevaringstiden.
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Skulle der i løbet af årene forekomme en
driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv
forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.
Ved åbning af døren tændes den indvendige
belysning ikke
Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis
strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.
Ingen køleydelse
Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen
indstillet korrekt?
Vibrationer eller generende støj
Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg eller
møbler?
Ved opringning til Deres nærmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse og
det serienummer, som De kan finde på typeskiltet
(i fryseskabets indvendige venstre side
forneden). Dette bidrager til hurtigere
afhjælpning af driftsforstyrrelsen og
fremskaffelse af materiale.
Kompressor kører konstant
Er temperaturindstillingen for høj?
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement