Aeg SCS51600S0 Handleiding


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg SCS51600S0 Handleiding | Manualzz

SCS51600S0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

DE Benutzerinformation

2

23

43

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

10.

MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSINFORMATIE

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

4 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

(Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instruc-

ties met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-

NEDERLANDS centrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

5

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

2.

BEDIENING

2.1

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

2.2

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

2.3

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

6 www.aeg.com

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

3.

DAGELIJKS GEBRUIK

3.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

3.2

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.

Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand instellen.

Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak.

3.3

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.

Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en korven uit het apparaat verwijderen en het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u het beste resultaat.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat het voedsel de beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van toepassing)

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder

"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

3.4

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten

ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

3.5

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblok-

3.6

Verplaatsbare schappen

NEDERLANDS

7 jes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.

Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

3.7

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te

3.8

Het schuifvak plaatsen

maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Het schuifvak kan op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1.

til het plateau met het schuifvak naar boven gericht uit de houders in de deur

2.

3.

verwijder de opsluitbeugel uit de geleiding onder het plateau

Om het schuifvak op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde.

4.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

4.1

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit ge-

8 www.aeg.com

beurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

4.2

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

4.3

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

4.4

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

4.5

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

NEDERLANDS

9

5.

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

5.1

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

5.2

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Maak het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

10 www.aeg.com

5.3

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de temperatuurregelaar op een hogere stand, om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.

NEDERLANDS

11

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1.

Het apparaat uitschakelen

2.

Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

3.

LET OP!

Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.

Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen.

4.

5.

6.

Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.

Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.

Schakel het apparaat in.

Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.

5.4

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact

Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

12 www.aeg.com

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

6.

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Probleem

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

NEDERLANDS

13

Mogelijke oorzaak

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Oplossing

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Er is te veel rijpvorming.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.

Het product is niet goed verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.

Verpak het op de juiste manier.

Zie 'De deur sluiten'.

Stel een hogere temperatuur in.

6.1

Het lampje vervangen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.

Verwijder de afdekking van het lampje (raadpleeg de afbeelding).

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

14 www.aeg.com

6.2

De deur sluiten

1.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

7.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

1580 mm

560 mm

550 mm

20 h

230-240 V

50 Hz

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

8.2

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeen-

stemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

NEDERLANDS

15

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

8.3

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan, voordat u het apparaat installeert, als volgt te werk.

• Maak de bovenste pen los en verwijder deze.

• Verwijder de bovenste deur.

• Verwijder het afstandsstuk.

• Draai het middelste scharnier los.

• Verwijder de onderste deur

• Maak de onderste pen los en verwijder deze.

Op de tegenoverliggende zijde:

• Zet de onderste pen vast.

• Monteer de onderste deur.

• Zet het middelste scharnier vast.

• Installeer het afstandsstuk.

• Monteer de bovenste deur.

• Zet de bovenste pen vast.

16 www.aeg.com

8.4

Ventilatievereisten

5 cm min.

200 cm 2 min.

200 cm 2

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

8.5

De installatie van het apparaat

LET OP!

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.

Ga als volgt te werk: x

Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.

x

4 mm

44 mm

I

I

2

NEDERLANDS

17

Plaats het apparaat in de nis.

Duw het apparaat in de richting van de pijl (1) totdat het afdekplaatje van de opening aan de bovenkant tegen het keukenmeubel aankomt.

Duw het apparaat in de richting van de pijl (2) tegen de kast tegenover het scharnier.

1

Stel het apparaat af in de nis.

Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast 44 mm is.

Het afdekplaatje voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.

Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.

Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste scharnier op de juiste plek.

Bevestig het apparaat met 4 schroeven in de nis.

18 www.aeg.com

Verwijder het juiste onderdeel van het afdekplaatje van het scharnier (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel SX als het scharnier links staat.

E

D

C

E

B

Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.

Installeer het ventilatierooster (B).

Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het scharnier.

G

H

Bevestig het apparaat tegen de zijkant van het keukenmeubel:

1.

2.

3.

Draai de schroeven van onderdeel

(G) los en plaats onderdeel (G) tegen het keukenmeubel.

Draai de schroeven van het onderdeel (G) weer vast.

Bevestig het onderdeel (H) aan het onderdeel (G).

NEDERLANDS

19

Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en

(Hd) los.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

Ha

Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van de keukenkastdeur.

Duw onderdeel (Hc) op onderdeel

(Ha).

Hc

8 mm

Ha

Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur open onder een hoek van 90°.

Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).

Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.

Hb

20 www.aeg.com

8 mm

Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K).

K

Ha

Plaats het kleine vierkantje terug op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.

Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van het apparaat uit met behulp van het onderdeel (Hb).

Hb

Hb

Hd

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

Druk onderdeel (Hd) op onderdeel

(Hb).

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangedraaid.

• De afdichtingsstrip goed bevestigd is aan de kast.

• De deur goed open en dicht gaat.

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

NEDERLANDS

21

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

22 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ENGLISH

23

CONTENTS

1.

SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.

OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.

WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10.

ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

24 www.aeg.com

1.

SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

Power cord must not be lengthened.

2.

3.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4.

5.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

(If the appliance is Frost Free)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

ENGLISH

25

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

26 www.aeg.com

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

2.

OPERATION

2.1

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

2.2

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

2.3

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

3.

DAILY USE

3.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

3.2

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.

Place the fresh food to be frozen on the top compartment.

3.3

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves to obtain the best performance.

WARNING!

Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the side of the upper section (where applicable)

3.6

Movable shelves

ENGLISH

27

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

3.4

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

3.5

Ice-cube production

This appliance is equipped with one or more trays for the production of icecubes. Fill these trays with water, then put them in the freezer compartment.

Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

3.7

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

28 www.aeg.com

3.8

Positioning the sliding box

The sliding box can be placed at different heights.

Do make these adjustments proceed as follow:

1.

lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the door

2.

3.

remove the retaining bracket out of the guide under the shelf

Reverse the above operation to insert the sliding box at a different height.

4.

HELPFUL HINTS AND TIPS

4.1

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

4.2

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

4.3

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

4.4

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours.

No further food to be frozen should be added during this period;

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely fro-

zen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

ENGLISH

29

4.5

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

5.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

5.1

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

30 www.aeg.com

5.2

Defrosting of the refrigerator

5.3

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

Periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings, in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.

ENGLISH

31

To remove the frost, follow the instructions below:

1.

Switch off the appliance.

2.

Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.

3.

CAUTION!

Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.

Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water.

4.

5.

6.

In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away before defrosting is complete.

When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for future use.

Switch on the appliance.

After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.

5.4

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer.

A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

32 www.aeg.com

6.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Solution

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Problem

Water flows on the ground.

ENGLISH

33

Possible cause

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

Solution

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher/lower temperature.

The temperature in the appliance is too low/high.

The temperature in the refrigerator is too high.

The temperature in the freezer is too high.

There is too much frost.

There is no cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Store products so that there is cold air circulation.

Food is not wrapped correctly.

The door is not closed correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

Wrap the food correctly.

Refer to "Closing the door".

Set a higher temperature.

6.1

Replacing the lamp

6.2

1.

2.

Closing the door

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Disconnect the mains plug from the mains socket.

Remove the screw from the lamp cover.

Remove the lamp cover (refer to the illustration).

Replace the used lamp with a new lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the lamp cover).

Install the lamp cover.

Tighten the screw to the lamp cover.

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

34 www.aeg.com

7.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Rising Time

Height

Width

Depth

Voltage

Frequency

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

1580 mm

560 mm

550 mm

20 h

230-240 V

50 Hz

8.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

8.1

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature Climate class

SN

N

ST

T

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

8.2

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

8.3

Door reversibility

ENGLISH

35

The door of the appliance opens to the right. To open the door to the left, do these steps before you install the appliance.

• Loosen and remove the upper pin.

• Remove the upper door.

• Remove the spacer.

• Loosen the middle hinge.

• Remove the lower door.

• Loosen and remove the lower pin.

On the opposite side:

• Tighten the lower pin.

• Install the lower door.

• Tighten the middle hinge.

• Install the spacer.

• Install the upper door.

• Tighten the upper pin.

36 www.aeg.com

8.4

Ventilation requirements

5 cm min.

200 cm 2

The airflow behind the appliance must be sufficient.

min.

200 cm 2

8.5

Installing the appliance

CAUTION!

Make sure that the mains cable can move freely.

Do the following steps:

If necessary cut the adhesive sealing strip and apply it to the appliance as shown in figure.

x x

4 mm

44 mm

I

I

2

ENGLISH

37

Install the appliance in the niche.

Push the appliance in the direction of the arrow (1) until the upper gap cover stops against the kitchen furniture.

Push the appliance in the direction of the arrow (2) against the cupboard on the opposite side of the hinge.

1

Adjust the appliance in the niche.

Make sure that the distance between the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.

The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.

Make sure that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.

Open the door. Put the lower hinge cover in position.

Attach the appliance to the niche with

4 screws.

38 www.aeg.com

Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part DX, in the case of right hinge,

SX in opposite case.

Attach the covers (C, D) to the lugs and the hinge holes.

Install the vent grille (B).

Attach the hinge covers (E) to the hinge.

E

D

C

E

B

G

H

Connect the appliance laterally to the kitchen furniture sidewall:

1.

2.

3.

Loosen the screws of the part (G) and move the part (G) till the furniture sidewall.

Tighten the screws of the part (G) again.

Attach the part (H) to the part (G).

ENGLISH

39

Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and (Hd).

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

Ha

Install the part (Ha) on the inner side of the kitchen furniture door.

Push the part (Hc) on the part (Ha).

Hc

8 mm

Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of

90°.

Insert the small square (Hb) into guide

(Ha).

Put together the appliance door and the furniture door and mark the holes.

Ha

Hb

40 www.aeg.com

8 mm

Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the door where the nail must be fitted

(K).

K

Ha

Place the small square on the guide again and fix it with the screws supplied.

Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting the part (Hb).

Hb

Hb

Hd

9.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

Press the part (Hd) on the part (Hb).

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The sealing strip is attached tightly to the cabinet.

• The door opens and closes correctly.

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

ENGLISH

41

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

42 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

DEUTSCH

43

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.

BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.

WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9.

GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

10.

UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

44 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der

Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem

Weiterverkauf des Gerätes dem neuen

Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über

Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3.

4.

5.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim

Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass in der Rückwand.

(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

DEUTSCH

45

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den

Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

1.4

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen

Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem

Boden des Geräts an.

1.5

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderen-

46 www.aeg.com

falls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.6

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

2.

BETRIEB

2.1

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im

Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

2.2

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

"O".

2.3

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

DEUTSCH

47

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.

In diesem Fall muss eine höhere

Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.

3.

TÄGLICHER GEBRAUCH

3.1

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

3.2

Einfrieren frischer

Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum

Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren

Zeitraum.

Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.

Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.

Legen Sie die einzufrierenden frischen

Lebensmittel in das obere Fach.

3.3

Lagerung gefrorener

Lebensmittel

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang mit höherer

Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen.

Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle

Körbe und Schubladen aus dem Gerät und legen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale Leistung zu erhalten.

WARNUNG!

Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht zu überschreiten, die seitlich im oberen Teil angegeben ist (wo zutreffend) .

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene

Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.

3.4

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je

48 www.aeg.com

nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.

3.5

Eiswürfelbereitung

Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren

Schalen für die Herstellung von Eiswür-

3.6

Verstellbare Ablagen

feln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das

Gefrierfach.

Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus

Metall.

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

3.7

Positionierung der

Türeinsätze

Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.

3.8

Anbringen der verschiebbaren Schublade

Die verschiebbare Schublade kann in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.

Bitte nehmen Sie diese Einstellungen wie folgt vor:

1.

Heben Sie die Ablage mit der verschiebbaren Schublade an und ziehen Sie sie aus den Türhalterungen.

2.

3.

Nehmen Sie den Haltebügel aus der

Führung unter der Ablage heraus.

Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

DEUTSCH

49

4.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

4.1

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

bensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

4.2

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

4.3

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine

Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie

Obst und Gemüse gründlich und legen

Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in le-

4.4

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem

Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden

Lebensmittel in das Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere

Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die

Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;

Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notie-

50 www.aeg.com

ren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

4.5

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.

5.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

5.1

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der

Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

DEUTSCH

51

5.2

Abtauen des Kühlschranks

5.3

Abtauen des

Gefrierschranks

Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.

Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung des Tauwassers in der

Mitte des Kühlschrankkanals, damit das

Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauf-

öffnung befindet.

Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.

52 www.aeg.com

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere

Schichten Zeitungspapier und lagern

Sie es an einem kühlen Ort.

3.

VORSICHT!

Fassen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an.

Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren.

Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in die entsprechende

Aufnahme unten in der Mitte; stellen

Sie eine Schale zum Auffangen des

Tauwassers darunter.

4.

5.

6.

Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen lassen.

Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und bewahren

Sie den Kunststoffschaber für eine spätere Verwendung auf.

Schalten Sie das Gerät ein.

Nachdem das Gerät zwei bis drei

Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierraum hineinlegen.

Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.

Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Geräts kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

5.4

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

DEUTSCH

53

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das

Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

6.

WAS TUN, WENN …

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Benutzerinformation nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Problem

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

Abhilfe

Gerät einschalten.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.

Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Das Gerät wird nicht mit

Spannung versorgt. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie, ob ein anderes

Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

54 www.aeg.com

Problem

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks herunter.

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Mögliche Ursache

Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das Tauwasser an der Rückwand des

Geräts herunter.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den

Wassersammler fließt.

Das Tauwasser läuft nicht in die Verdampferschale

über dem Kompressor.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Abhilfe

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Reinigen Sie den Wasserablauf.

Stellen Sie sicher, dass das

Kühlgut nicht die Rückwand berührt.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere/ niedrigere Temperatur ein.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch/ niedrig.

Die Temperatur im

Kühlschrank ist zu hoch.

Die Temperatur im

Gefrierraum ist zu hoch.

Es bildet sich zu viel

Eis.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Die Lebensmittel liegen zu dicht aneinander.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

Lagern Sie die Lebensmittel so, dass die Kaltluft im

Gerät zirkulieren kann.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

DEUTSCH

55

6.1

Ersetzen der Lampe

6.2

Schließen der Tür

1.

2.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Netzsteckdose.

Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (siehe hierzu die Abbildung).

Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen

Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximale Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben.)

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

7.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung der Aussparung

Ausfalldauer

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im

Gerät sowie auf der Energieplakette.

1580 mm

560 mm

550 mm

20 h

230-240 V

50 Hz

56 www.aeg.com

8.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

8.1

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem

Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

8.2

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das

Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten

Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

8.3

Wechsel des Türanschlags

Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts. Wenn die Tür sich nach links öffnen soll, gehen Sie vor der Montage des

Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:

• Lösen und entfernen Sie den oberen

Bolzen.

• Entfernen Sie die obere Tür.

• Nehmen Sie das Distanzstück ab.

• Lösen Sie das mittlere Scharnier.

• Entfernen Sie die untere Tür.

DEUTSCH

57

• Lösen und entfernen Sie den unteren

Bolzen.

Auf der gegenüberliegenden Seite:

• Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.

• Bringen Sie die untere Tür an.

• Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.

• Setzen Sie das Distanzstück ein.

• Bringen Sie die obere Tür an.

• Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.

8.4

Anforderungen an die Belüftung

5 cm min.

200 cm 2

Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.

min.

200 cm 2

8.5

Installation des Geräts

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass sich das Netzkabel des Gerätes frei bewegen kann.

Gehen Sie wie folgt vor: x

Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.

x

58 www.aeg.com

4 mm

44 mm

I

I

2

1

Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.

Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung

(1), bis die obere Spaltabdeckung am

Küchenmöbel anliegt.

Schieben Sie das Gerät auf der den

Scharnieren gegenüberliegenden Seite in Pfeilrichtung (2) soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.

Richten Sie das Gerät in der Einbaunische aus.

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und der

Schrankvorderkante 44 mm beträgt.

Mit der unteren Scharnierabdeckung

(im Beipack) können Sie sicherstellen, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.

Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank

4 mm beträgt.

Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.

Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Einbaunische.

DEUTSCH

59

Entfernen Sie das entsprechende Teil aus der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten

Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil SX zu entfernen.

E

D

C

E

B

Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungs- und

Scharnierlöcher ein.

Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.

Stecken Sie die Scharnierabdeckungen

(E) auf das Scharnier auf.

G

H

Schließen Sie das Gerät seitlich wie folgt an das Küchenmöbel an:

1.

2.

3.

Lösen Sie die Schrauben von Teil

(G) und verschieben Sie Teil (G) zur

Küchenmöbel-Seitenwand.

Ziehen Sie die Schrauben vom Teil

(G) erneut fest.

Befestigen Sie Teil (H) am Teil (G).

60 www.aeg.com

Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und (Hd) ab.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

Ha

Montieren Sie die Führungsschiene

(Ha) an der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.

Drücken Sie das Teil (Hc) auf das Teil

(Ha).

Hc

8 mm

Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre in einem Winkel von 90°.

Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene (Ha) ein.

Halten Sie die Gerätetür an die Tür des

Küchenmöbels, und markieren Sie die

Bohrungen.

Ha

Hb

8 mm

DEUTSCH

61

Nehmen Sie die Halterungen wieder ab. Markieren Sie 8 mm ab der Türau-

ßenkante die Stelle, an der der Nagel

(K) eingesetzt werden muss.

K

Ha

Setzen Sie das Führungsstück erneut auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten

Schrauben fest.

Richten Sie die Tür des Einbaumöbels und die Gerätetür mit dem Führungsstück (Hb) aus.

Hb

Hb

Hd

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf das

Führungsstück (Hb).

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.

• Die Tür korrekt öffnet und schließt.

62 www.aeg.com

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

DEUTSCH

63

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

www.aeg.com/shop

advertisement