Aeg-Electrolux | SKS71840S0 | User manual | Aeg-Electrolux SKS71840S0 Brugermanual

Aeg-Electrolux SKS71840S0 Brugermanual
SKS71840S0
DA Brugsanvisning
EN User manual
PT Manual de instruções
ES Manual de instrucciones
2
20
39
59
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
4
www.aeg.com
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
•
•
•
•
•
•
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet
for afrimningsvand. Rens afløbet efter
behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
DANSK
5
2. BETJENING
2.1 Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
2.2 Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
2.3 Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur
er høj eller skabet er helt fyldt,
og termostatknappen står på det
koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim
eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
I reglen er en mellemindstilling
mest passende.
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
3.2 Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning
af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen
mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling.
I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0°C.
Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling.
3.3 Opbevaring af frosne
madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på
højere indstillinger, inden der lægges
madvarer ind.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses
igen (efter afkøling).
6
www.aeg.com
3.4 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
3.5 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste.
3.6 Isætning af hylder i dør
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
3.7 Placering af skydeboksen
Skydeboksen kan sættes i forskellig højde.
Den flyttes på følgende måde:
1. Løft op i hylden med skydeboksen,
indtil den er fri af holderne i døren
2. Tag holdebeslaget ud af styret under hylden
3. Gentag ovennævnte procedure i
omvendt rækkefølge for at indsætte
skydeboksen i en anden højde.
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automati-
ske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
4.2 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
DANSK
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
•
4.3 Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
4.4 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
•
•
•
•
7
også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;
Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er
lufttæt;
Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har
styr på holdbarheden.
4.5 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
5. INSTALLATION
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
8
www.aeg.com
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.2 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen
i køleafdelingen automatisk hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet
(over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet. Brug
den medfølgende specialflaskerenser,
der sidder i afløbshullet ved leveringen.
5.3 Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
Ca. 12 timer før afrimningen sættes termostatknappen på en højere indstilling for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Rimlag fjernes på følgende måde:
Sluk for apparatet.
Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
1.
2.
BEMÆRK
Rør ikke frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan fryse fast
til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand
i frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is, der går løs under afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendig.
5. Tænd for apparatet.
6. Efter 2-3 timer lægges madvarerne
ind igen.
Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet af
producenten.
Hvis dybfrostvarernes temperatur
er steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.
DANSK
5.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
9
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
6. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning må kun afhjælpes
af en autoriseret installatør eller
anden fagmand.
Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører
hele tiden.
Der løber vand ned
ad bagpladen i køleskabet.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke åben stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Rimen afrimes på bagpla- Det er korrekt.
den under den automatiske afrimningsproces.
10 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Der løber vand ind i
køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
Løsning
Madvarerne forhindrer
vandet i at løbe ned i
vandudløbet.
Der løber vand ud af Afrimningsvandet løber
skabet.
ikke fra afløbet og ned i
beholderen over kompressoren.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen.
Tilslut smeltevandsafløbet
til fordampningsbakken.
Temperaturen i skabet er for lav.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Temperaturen i skabet er for høj.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en lavere temperastillet korrekt.
tur.
6.1 Udskiftning af pære
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Lukke døren
1.
2.
Tag stikket ud af kontakten.
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet (se ill.).
Udskift den brugte pære med en,
der har samme effekt, og som er
specielt beregnet til husholdningsapparater. (den maksimale effekt er
angivet på lampeglasset).
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lågen. Se efter, at pæren lyser.
3.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
7. TEKNISKE DATA
Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
7.1 Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
DANSK
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen
på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette for-
11
mål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
7.3 Vending af dør
Apparatets dør åbner mod højre. Hvis
den skal åbne mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:
1.
Løsn øverste drejetap og tag den
ud.
2. Fjern lågen.
3. Fjern afstandsstykket.
4. Løsn nederste drejetap med en nøgle.
I den modsatte side:
1. Skru nederste drejetap fast.
2. Sæt afstandsstykket på.
3. Sæt lågen på.
4. Skru øverste drejetap fast.
12 www.aeg.com
7.4 Krav til lufttilførsel
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Gør følgende:
7.5 Installation af apparat
BEMÆRK
Sørg for, at elkablet kan bevæges frit.
Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det
på apparatet, som vist på tegningen.
x
x
DANSK
13
Bor hul med et Ø 2,5 mm-bor (boret må
højst komme 10 mm ind).
Sæt vinkelbeslaget på apparatet.
13 mm
1
Ø 2.5 mm
2
3
Installér køleskabet i nichen.
Skub apparatet i retning af pilen (1), til
den øverste dækliste støder mod køkkenskabet.
Skub apparatet i retning af pilen (2), op
mod skabet modsat hængselsiden.
2
1
4mm
44mm
Tilpas køleskabet i nichen.
Sørg for, at afstanden mellem køleskabet
og skabets forkant er 44 mm.
Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden
mellem apparatet og køkkenskabet er
korrekt.
Sørg for, at afstanden mellem apparatet
og skabet er 4 mm.
Åbn lugen. Sæt det underste hængsels
afdækning på plads.
14 www.aeg.com
Fastgør køleskabet til nichen med 4 skruer.
I
I
Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre
del på det højre hængsel og den venstre
del på det venstre hængsel.
Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne og
hængselhullerne.
Montér udluftningsristen (B).
Sæt hængselafdækningerne (E) på hængslet.
C
D
E
E
B
DANSK
Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd).
Montér del (Ha) på indersiden af køkkenelementet.
~50 mm
90
o
90
o
90
o
~50 mm
21 mm
Tryk del (Hc) fast på del (Ha).
Ha
Hc
15
16 www.aeg.com
8 mm
Ha
Åbn køleskabets dør og skabslågen i en
vinkel på 90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha).
Sæt apparatets dør sammen med skabslågen og afmærk hullerne.
Fjern de små firkantede plader, og bor
huller med Ø 2 mm-bor 8 mm fra dørens
yderkant.
Anbring den lille vinkel på skinnen igen
og fastgør den med de medfølgende
skruer.
Hb
Flugt skabslågen og apparatets dør ved
at stille på del (Hb).
Hb
Tryk del (Hd) fast på del (Hb).
Hb
Hd
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
DANSK
7.6 Vending af dør til frostafdeling
2
1
180˚
1
2
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
17
18 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
9. TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
20 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
19
20 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
23
25
26
28
30
36
38
38
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
21
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
22 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applica-
ENGLISH
ble regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat ex-
23
changer. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
2. OPERATION
2.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
2.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
2.3 Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to
the lowest temperatures, it may
run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case
the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced
energy consumption.
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
To freeze fresh foods it is not necessary
to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to
a warmer setting.
3.2 Freezing fresh food
3.3 Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours on the higher settings.
24 www.aeg.com
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen
(after cooling).
tor compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
3.4 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigera-
3.5 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
3.6 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
3.7 Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
Do make these adjustments proceed as
follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the
door
2. remove the retaining bracket out of
the guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert the sliding box at a different
height.
ENGLISH
25
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
4.4 Hints for freezing
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
4.3 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
4.5 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
26 www.aeg.com
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
ENGLISH
27
5.2 Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough
into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
Periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
5.3 Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings , in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with
wet hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open.
In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm
water in the freezer compartment. In addition, remove pieces
of ice that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry
the interior thoroughly.
5.
6.
Switch on the appliance.
After two or three hours, reload the
previously removed food into the
compartment.
Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
Do not use a mechanical device
or any artificial means to speed
up the thawing process other
than those recommended by the
manufacturer.
A temperature rise of the frozen
food packs, during defrosting,
may shorten their safe storage
life.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
28 www.aeg.com
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
ENGLISH
Problem
Possible cause
29
Solution
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
The temperature in
the appliance is too
low.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in
the appliance is too
high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a lower temperature.
6.1 Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Remove the screw from the lamp
cover.
Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is
shown on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the mains plug to the mains
socket.
Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
30 www.aeg.com
7. INSTALLATION
7.1 Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the door, you must ensure that it
is made unusable to prevent
young children being trapped inside.
The appliance shall have the
plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.3 Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to the
left, follow these steps before you install
the appliance:
1.
2.
3.
4.
Loosen and remove the upper pin.
Remove the door.
Remove the spacer.
With a key, loosen the lower pin.
ENGLISH
31
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the spacer.
3. Install the door.
4. Tighten the upper pin.
7.4 Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Installing the appliance
Do the following steps:
CAUTION!
Make sure that the mains cable
can move freely.
If necessary cut the adhesive sealing strip
and then apply it to the appliance as
shown in figure.
x
x
32 www.aeg.com
Drill the appliance using a Ø 2.5 mm drill
(10 mm max. penetration).
Fix the square fitting to the appliance.
13 mm
1
Ø 2.5 mm
2
3
2
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the
arrow (1) until the upper gap cover stops
against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of the
arrow (2) against the cupboard on the opposite side of the hinge.
1
4mm
44mm
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between the
appliance and the cupboard front-edge is
44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4 mm.
Open the door. Put the lower hinge cover
in position.
ENGLISH
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
I
Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
C
D
E
E
B
33
34 www.aeg.com
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and
(Hd).
Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture.
~50 mm
90
o
90
o
90
o
~50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
ENGLISH
8 mm
Ha
35
Open the appliance door and the kitchen
furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
Remove the small squares and drill holes
with ø 2 mm at 8 mm from the outer edge
of the door.
Place the small square on the guide again
and fix it with the screws supplied.
Hb
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part (Hb).
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Hb
Hd
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to
the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
36 www.aeg.com
7.6 Reversibility of the freezer door
2
1
180˚
1
2
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
ENGLISH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
37
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
38 www.aeg.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
PORTUGUÊS
39
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUÍDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
42
44
45
47
49
56
58
58
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
40 www.aeg.com
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho
conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de
transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o
aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças. Existe o risco
de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se
fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um
aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola
está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se
torne numa armadilha fatal para uma
criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados)
dentro dos aparelhos de refrigeração,
a não ser que sejam aprovados para
este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações
ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um
agente de assistência certificado
ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
Não deve colocar extensões no
cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não
está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas
para iluminação doméstica.
1.
•
•
•
•
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem
ser estritamente cumpridas. Consulte
as respectivas instruções.
41
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue a máquina e retire a ficha de alimentação
eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos
de metal.
• Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico quanto à presença de água descongelada. Se necessário, limpe o escoamento. Se o escoamento estiver bloqueado, a água irá
acumular na parte inferior do aparelho.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho
se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local
onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação
suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma
parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
1.6 Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
42 www.aeg.com
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico. A espuma
de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser
eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter
junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte
traseira, perto do permutador de
calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símsão recicláveis.
bolo
2. FUNCIONAMENTO
2.1 Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no
sentido dos ponteiros do relógio para
uma definição média.
2.2 Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O".
2.3 Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
definições superiores para obter a
frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser
escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Se a temperatura ambiente for
alta ou se o aparelho estiver
completamente cheio e estiver
definido para as temperaturas
mais baixas, pode funcionar continuamente causando a formação
de gelo na parede de fundo.
Neste caso, o selector tem de estar definido para uma temperatura mais elevada para permitir
descongelação automática e, por
isso, consumo de energia reduzido.
Normalmente, uma definição
média é a mais adequada.
3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
3.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão
neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
PORTUGUÊS
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o
acabamento.
3.2 Congelação de alimentos
frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo
de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é
necessário alterar a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação mais rápida, rode o regulador
de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Nesta condição, a temperatura
do compartimento do congelador pode descer abaixo dos 0°C.
Se isto ocorrer reinicie o regulador de temperatura para uma
definição mais quente.
3.3 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de co-
43
locar os produtos no compartimento,
deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a
falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por
mais tempo que aquele mostrado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm
de ser consumidos rapidamente
ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados
(depois de arrefecerem).
3.4 Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou
à temperatura ambiente, dependendo
do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo
ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção irá demorar mais.
3.5 Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico têm várias calhas que lhe permitem posicionar as prateleiras como preferir.
Para uma melhor utilização do espaço,
as meias-prateleiras da frente podem assentar sobre as de trás.
3.6 Prateleiras móveis
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de várias dimen-
sões, as prateleiras da porta podem ser
colocadas a diferentes alturas.
44 www.aeg.com
3.7 Posicionar a caixa deslizante
A caixa deslizante pode ser colocada em
diferentes alturas.
Para isso, proceda do seguinte modo:
1. levante a prateleira com a caixa deslizante e remova-a dos suportes na
porta
2. remova o suporte de retenção para
fora da guia que existe debaixo da
prateleira
3. Efectue o mesmo procedimento pela ordem inversa para introduzir a
caixa deslizante a uma altura diferente.
4. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
4.1 Conselhos para poupar
energia
4.3 Conselhos para a
refrigeração
• Não abra muitas vezes a porta nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o
regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura
com o aparelho completamente
cheio, o compressor pode funcionar
continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em
definições mais quentes, para permitir
a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira
de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta
forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc:
estes devem estar cobertos e podem ser
colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir
o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma
tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não
estiverem embalados, não devem ser
guardados no frigorífico.
4.2 Conselhos para a
refrigeração de alimentos
frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a
que o ar possa circular livremente em
redor
4.4 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
PORTUGUÊS
• a quantidade máxima de alimentos
que pode ser congelada em 24h. está
mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora
24 horas. Não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e extremamente
limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade
necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se
de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos
e descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos
com gordura; o sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida
imediatamente após a remoção do
compartimento do congelador, pode-
45
rá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
4.5 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação
de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
5.1 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois
isto irá danificar a superfície e
deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá
46 www.aeg.com
melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que
podem atacar/danificar os plásticos usa-
dos neste aparelho. Por esta razão é
aconselhável que a estrutura exterior
deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução
de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
5.2 Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor motorizado pára, durante o funcionamento
normal. A água resultante da descongelação é drenada por um canal para um
recipiente especial colocado na parte
posterior do aparelho, sobre o compressor motorizado, onde evapora.
Limpe periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o acessório de limpeza
especial fornecido, que irá encontrar já
inserido no orifício de descarga.
5.3 Descongelar o congelador
3.
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de
cerca de 3-5 mm.
Para acelerar o processo de descongelação, coloque uma panela
com água quente no compartimento do congelador. Retire os
pedaços de gelo que se tenham
partido antes de concluída a descongelação.
4. Quando a descongelação estiver
concluída, seque totalmente o interior.
5. Ligue o aparelho.
6. Após duas ou três horas, volte a colocar no compartimento os alimentos que tinha retirado.
Aprox. 12 horas antes de descongelar, ajuste o regulador da
temperatura para as definições
mais altas de forma a criar uma
reserva de frio suficiente para a
operação de interrupção.
Para remover o gelo, siga estas instruções:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados,
embrulhe-os em várias páginas de
jornal e coloque-os num local frio.
CUIDADO
Não toque nos alimentos congelados com as mãos molhadas.
Poderia ficar com as mãos coladas aos alimentos.
Deixe a porta aberta.
PORTUGUÊS
Nunca utilize ferramentas de metal pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois pode danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial
para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.
Um aumento de temperatura das
embalagens de alimentos congelados, durante a descongelação,
pode encurtar a vida útil de armazenamento.
47
• desligue o aparelho da tomada da
electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o
aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
5.4 Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
6. O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram no manual só
deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor,
circulação de refrigerante).
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho não funciona. A lâmpada
não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho
correctamente à tomada
de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não existe
tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
A lâmpada está no modo
de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está
regulada correctamente.
Defina uma temperatura
mais elevada.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona continuamente.
48 www.aeg.com
Problema
Possível causa
Solução
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas
vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura do produto está muito alta.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está muito alta.
Diminua a temperatura
ambiente.
A água escorre na
placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de
descongelação automático, o gelo é descongelado na placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para
o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a Certifique-se de que os
água escorra para o coprodutos não tocam na
lector de água.
placa traseira.
A água escorre para
o chão.
A saída de água descongelada não escorre para
o tabuleiro de evaporação acima do compressor.
Engate a saída de água
descongelada no tabuleiro
de evaporação.
A temperatura no
aparelho está demasiado baixa.
A temperatura não está
regulada correctamente.
Defina uma temperatura
mais elevada.
A temperatura no
aparelho está demasiado alta.
A temperatura não está
regulada correctamente.
Defina uma temperatura
mais baixa.
PORTUGUÊS
49
6.1 Substituir a lâmpada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Fechar a porta
1.
2.
Desligue a ficha de alimentação
eléctrica da tomada.
Retire o parafuso da tampa da lâmpada.
Retire a tampa da lâmpada (consulte
a figura).
Substitua a lâmpada usada por uma
lâmpada nova com a mesma potência e especialmente concebida para
aparelhos domésticos. (A potência
máxima está indicada na tampa da
lâmpada.)
Instale a tampa da lâmpada.
Aperte o parafuso da tampa da lâmpada.
Ligue a ficha à tomada.
Abra a porta. Certifique-se de que a
lâmpada acende.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas
defeituosas da porta. Contacte o
Centro de Assistência Técnica.
7. INSTALAÇÃO
7.1 Posicionamento
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um
fecho na porta, certifique-se de
não funciona para evitar que as
crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha
acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde
à classe climática indicada na placa de
dados do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
Classe Temperatura ambiente
climática
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
7.2 Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a
tensão e a frequência indicadas na placa
de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada, em conformidade com as nor-
50 www.aeg.com
mas actuais, consultando um electricista
qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
7.3 Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre para a direita.
Se pretender abrir a porta para a esquerda, efectue estes passos antes de
instalar o aparelho:
1.
2.
3.
4.
Desaperte e retire o pino superior.
Remova a porta.
Retire o espaçador.
Com uma chave, desaperte o pino
inferior.
No lado oposto:
1. Aperte o pino inferior.
2. Instale o espaçador.
3. Instale a porta.
4. Aperte o pino superior.
7.4 Requisitos de ventilação
5 cm
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PORTUGUÊS
51
Execute os seguintes passos:
7.5 Instalar o aparelho
CUIDADO
Certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica preso.
Se necessário, corte a tira adesiva (vedante) e aplique-a no aparelho como indicado na figura.
x
x
Perfure o aparelho utilizando uma broca
de Ø 2,5 mm (10 mm de penetração máxima).
Fixe a esquadria ao aparelho.
13 mm
1
Ø 2.5 mm
2
3
52 www.aeg.com
2
Instale o aparelho no nicho.
Empurre o aparelho na direcção da seta
(1) até que a tampa do espaço superior
pare contra o móvel de cozinha.
Empurre o aparelho na direcção da seta
(2) contra o armário no lado oposto da
dobradiça.
1
Ajuste o aparelho no nicho.
Certifique-se de que a distância entre o
aparelho e a extremidade dianteira do armário é 44 mm.
A tampa da dobradiça inferior (incluída
no saco de acessórios) garante que a distância entre o aparelho e o móvel da cozinha está correcta.
Certifique-se de que a folga entre o aparelho e o armário é 4 mm.
Abra a porta. Coloque a tampa da dobradiça inferior na posição correcta.
4mm
44mm
Fixe o aparelho no nicho com 4 parafusos.
I
I
PORTUGUÊS
Retire a peça correcta da tampa da dobradiça (E). Certifique-se de que retira a
peça DX, no caso da dobradiça direita,
SX no lado oposto.
Encaixe as tampas (C, D) nas cavilhas e
nos orifícios da dobradiça.
Instale a grelha de ventilação (B).
Encaixe as tampas da dobradiça (E) na
dobradiça.
C
D
E
E
B
Separe as peças (Ha), (Hb), (Hc) e (Hd).
53
54 www.aeg.com
Instale a peça (Ha) no lado interior do
móvel da cozinha.
~50 mm
90
o
90
o
90
o
~50 mm
21 mm
Pressione a peça (Hc) contra a peça (Ha).
Ha
Hc
8 mm
Ha
Hb
Abra a porta do aparelho e a porta de armário de cozinha num ângulo de 90°.
Insira a esquadria pequena (Hb) na calha
(Ha).
Junte a porta do aparelho e a porta de
armário e marque os pontos dos orifícios.
Retire as esquadrias pequenas e perfure
orifícios de Ø 2 mm, a 8 mm do lado exterior da porta.
Coloque novamente a esquadria pequena na calha e fixe-a com os parafusos fornecidos.
PORTUGUÊS
55
Alinhe a porta de armário de cozinha e a
porta do aparelho ajustando a peça (Hb).
Hb
Pressione a peça (Hd) contra a peça (Hb).
Hb
Hd
Faça uma verificação final para verificar
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante está bem colocada no
armário.
• A porta abre e fecha correctamente.
7.6 Reversibilidade da porta do congelador
2
1
56 www.aeg.com
180˚
1
2
8. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação
do refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
PORTUGUÊS
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
57
CLICK!
BRRR!
CRACK!
58 www.aeg.com
9. DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de
instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tempo de reinício
20 h
Tensão
230-240 V
Frequência
As informações técnicas encontram-se
na placa de características no lado es-
50 Hz
querdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.
10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
ESPAÑOL
59
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCIONAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUÉ HACER SI… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
63
64
65
67
69
76
78
78
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
60 www.aeg.com
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez
lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias.
Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al
tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas
junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan
siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes,
siga las normas de seguridad indicadas
en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños
provocados por omisiones.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física,
sensorial o mental, o con experiencia
y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
1.2 Instrucciones generales de
seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas para hacer helados)
dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata
de un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable
de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
1.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de
ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría
sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del
aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
1.3 Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones sobre almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte
las instrucciones correspondientes.
61
1.4 Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento, apague el aparato y
desenchúfelo de la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Revise regularmente el desagüe del
agua descongelada del frigorífico. Si
es necesario, limpie el desagüe. Si el
desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.
1.5 Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el
aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso,
conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos
dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que
de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación
suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista
una conexión de agua).
1.6 Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá
realizar las tareas que se requieran pa-
62 www.aeg.com
ra ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio
técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
1.7 Protección del medio
ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de
ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales ais-
lantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que
puede solicitar a las autoridades
locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte
trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este
aparato marcados con el símbolo
son reciclables.
2. FUNCIONAMIENTO
2.1 Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
2.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
2.3 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la
manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el
frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el
frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a
las temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la
formación de escarcha en la pared posterior. En tal caso, el
mando debe colocarse a temperatura más elevada para permitir
la descongelación automática y
reducir así el consumo energético.
ESPAÑOL
63
3. USO DIARIO
3.1 Limpieza de las partes
internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor
de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar
el acabado
3.2 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es
necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de
temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
En esa situación, la temperatura
del compartimento frigorífico
puede descender por debajo de
0°C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un ajuste
menos frío.
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
En caso de producirse una descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, y si la interrupción ha sido más prolongada que
el valor indicado en el campo
"tiempo de elevación" de la tabla de características técnicas,
será necesario consumir cuanto
antes los alimentos descongelados o cocinarlos de inmediato y
congelarlos de nuevo (después
de que se hayan enfriado).
3.4 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden
descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente
del congelador: en tal caso, el tiempo
de cocción será más prolongado.
3.3 Almacenamiento de
alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin
3.5 Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.
Para aprovechar mejor el espacio, los estantes frontales más pequeños pueden
colocarse encima de los traseros.
64 www.aeg.com
3.6 Colocación de los estantes
de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
3.7 Colocación de los estantes de la puerta
La caja deslizante se puede colocar a varias alturas.
Para realizar esos ajustes proceda como
se indica a continuación:
1. levante el estante con la caja deslizante y tire hacia fuera para soltarlo
de los soportes de la puerta
2. retire la abrazadera de sujeción de la
guía situada por debajo del estante
3. invierta la operación anterior para introducir la caja deslizante en una altura diferente.
4. CONSEJOS ÚTILES
4.1 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha
ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua,
provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a
valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en
el consumo eléctrico.
4.2 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
4.3 Consejos para la
refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas
de plástico y colóquela en el estante de
vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de
ese modo durante uno o dos días, como
máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..:
los debe cubrir y puede colocarlos en
cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a
conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de
plástico, para excluir tanto aire como sea
posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se
colocarán en el estante para botellas de
la puerta.
ESPAÑOL
Los plátanos, las patatas, las cebollas y
los ajos, si no están empaquetados, no
deben guardarse en el frigorífico.
4.4 Consejos sobre la
congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de
congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios
de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones
pequeñas para que se congelen de
manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente
sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el
65
tiempo de almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la
piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
4.5 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador
en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de
los alimentos.
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
5.1 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
66 www.aeg.com
No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior
del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar
el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos
que pueden atacar o dañar los plásticos
del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
5.2 Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial situado
en la parte posterior del aparato, sobre
el motor compresor, desde donde se
evapora.
Limpie periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado
en la mitad del canal del compartimento
frigorífico para evitar que el agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el
orificio de desagüe.
5.3 Descongelación del
congelador
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando
la capa de escarcha alcance un grosor
de unos 3 a 5 mm.
Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, coloque el regulador de temperatura en los
niveles más elevados, con el fin
de acumular frío suficiente para
la interrupción del funcionamiento.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel
periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
PRECAUCIÓN
No toque los alimentos congelados con las manos mojadas. Podrían congelarse al contacto con
los alimentos.
3. Deje la puerta abierta.
Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además,
retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice
la descongelación.
4. Cuando la descongelación haya terminado, seque a fondo el interior
del aparato.
5. Encienda el aparato.
ESPAÑOL
6.
Al cabo de dos o tres horas, vuelva a
introducir los alimentos que retiró
previamente.
No utilice herramientas metálicas
afiladas para raspar la escarcha
del evaporador, ya que podría
dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos
ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados
por el fabricante.
La elevación de la temperatura
de los paquetes de alimentos
congelados, durante la descongelación, puede acortar la duración de su almacenamiento.
67
• desconecte el aparato de la red
eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de
vez en cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un
corte de energía.
5.4 Periodos sin
funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
6. QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier reparación, desconecte el enchufe
del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico
profesional debe llevar a cabo
cualquier reparación que no figure en este manual.
Problema
Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor, circulación del refrigerante).
Posible causa
El aparato no funcio- El aparato está apagado.
na. La bombilla no
funciona.
Solución
Encienda el aparato.
El aparato no está correc- Enchufe el aparato correctamente enchufado a la
tamente a la toma de cotoma de corriente.
rriente.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
La bombilla no funciona.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espe- Cierre y abra la puerta.
ra.
68 www.aeg.com
Problema
El compresor funciona continuamente.
Posible causa
Solución
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio de la bombilla".
La temperatura no se ha
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
El agua fluye por la
placa posterior del
frigorífico.
Durante el proceso de
Es correcto.
descongelación automática, el hielo se descongela
en la placa posterior.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden
Asegúrese de que los alique el agua fluya al colec- mentos no entran en contor.
tacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el El agua de la descongela- Fije la salida de agua de
suelo.
ción no fluye hacia la ban- descongelación a la bandeja de evaporación sideja de evaporación.
tuada sobre el compresor.
La temperatura del
aparato es demasiado baja.
El regulador de tempera- Seleccione una temperatutura no se ha ajustado co- ra más alta.
rrectamente.
La temperatura del
aparato es demasiado alta.
El regulador de tempera- Seleccione una temperatutura no se ha ajustado co- ra más baja.
rrectamente.
ESPAÑOL
69
6.1 Cambio de la bombilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Cierre de la puerta
1.
2.
Desenchufe el aparato de la toma
de corriente.
Retire el tornillo de la tapa de la
bombilla.
Extraiga la tapa de la bombilla (consulte la ilustración).
Cambie la bombilla usada por otra
de la misma potencia diseñada específicamente para aparatos domésticos (la potencia máxima se indica
en la tapa de la bombilla).
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
Conecte el enchufe a la toma de corriente.
Abra la puerta. Compruebe que la
bombilla se ilumina.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
7. DATOS TÉCNICOS
7.1 Colocación
ADVERTENCIA
Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o
cierre en la puerta, deberá asegurarse de su inutilización para
impedir que niños pequeños
queden atrapados en su interior.
El enchufe del aparato debe tener fácil acceso después de la
instalación.
Instale el aparato en un punto en el que
la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
De +10°C a +32°C
N
De +16°C a +32°C
ST
De +16°C a +38°C
T
De +16°C a +43°C
7.2 Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que
aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin. Si
la toma de red de la vivienda carece de
70 www.aeg.com
conexión a tierra, conecte el aparato a
una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
7.3 Puerta reversible
La puerta del aparato se abre hacia la
derecha. Si desea abrir la puerta hacia la
izquierda, siga estas instrucciones antes
de instalar el aparato:
1.
2.
3.
4.
Afloje y retire el perno superior.
Retire la puerta.
Retire el separador.
Afloje el perno inferior con una llave.
En el lado opuesto:
1. Apriete el perno inferior.
2. Coloque el separador.
3. Instale la puerta.
4. Apriete el perno superior.
7.4 Requisitos de ventilación
5 cm
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ESPAÑOL
71
Ejecute los pasos siguientes:
7.5 Instalación del aparato
PRECAUCIÓN
Compruebe que el cable de alimentación de red pueda moverse con facilidad.
Si es necesario, corte la cinta selladora
adhesiva y péguela al aparato como se
muestra en la figura.
x
x
Taladre el aparato con una broca de Ø
2,5 mm (10 mm de penetración máxima).
Monte el cuadrado de fijación en el aparato.
13 mm
1
Ø 2.5 mm
2
3
72 www.aeg.com
2
Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el sentido de la flecha (1) hasta que la cubierta de la separación superior haga tope contra el mueble
de cocina.
Empuje el aparato en el sentido de la flecha (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra.
1
Ajuste el aparato en el hueco.
Asegúrese de que haya una distancia de
44 mm entre el aparato y el borde delantero del mueble.
La tapa de la bisagra inferior (incluida en
la bolsa de accesorios) garantiza que la
separación entre el aparato y el mueble
de cocina sea la adecuada.
Asegúrese de que quede un espacio de 4
mm entre el aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la bisagra inferior en su lugar.
4mm
44mm
Fije el aparato al hueco con cuatro tornillos.
I
I
ESPAÑOL
73
Retire la parte correcta de la tapa de la
bisagra (E). No olvide extraer la pieza DX,
en el caso de la bisagra derecha, y la pieza SX en el caso contrario.
Fije las tapas (C, D) a las lengüetas y a los
orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
C
D
E
E
B
Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
74 www.aeg.com
Instale la pieza (Ha) en el lado interno del
mueble de cocina.
~50 mm
90
o
90
o
90
o
~50 mm
21 mm
Empuje la pieza (Hc) contra la pieza (Ha).
Ha
Hc
8 mm
Ha
Hb
Abra la puerta del aparato y la puerta del
mueble de cocina en un ángulo de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en
la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del aparato y la
puerta del mueble de cocina y marque
los orificios.
Quite los cuadrados pequeños y taladre
orificios con un diámetro (ø) de 2 mm a 8
mm de distancia del borde externo de la
puerta.
Vuelva a colocar el cuadrado pequeño en
la guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
ESPAÑOL
75
Alinee las puertas del mueble de cocina y
del aparato mediante el ajuste de la pieza (Hb).
Hb
Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Hb
Hd
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora se ha fijado con firmeza al armario.
• La puerta abre y cierra correctamente.
7.6 Posibilidad de invertir la puerta del congelador
2
1
76 www.aeg.com
180˚
1
2
8. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
ESPAÑOL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
77
CLICK!
BRRR!
CRACK!
78 www.aeg.com
9. DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1780 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
20 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
ESPAÑOL
79
222317119-A-142012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising