Electrolux ENB44693X Korisnički priručnik

Electrolux ENB44693X Korisnički priručnik
upute za uporabu
user manual
Инструкция по
эксплуатации
kullanma kılavuzu
Hladnjak-zamrzivač
Fridge-Freezer
Холодильник-морозильник
Buzdolabı
ENB44693X
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Upravljačka ploča
Prva uporaba
Svakodnevna uporaba
Korisni savjeti i preporuke
2
4
7
7
9
Čišćenje i održavanje
10
Rješavanje problema
12
Tehnički podaci
14
Postavljanje
14
Briga za okoliš
15
Zadržava se pravo na izmjene
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno
upute sadržane u ovom priručniku,
uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se
izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste
uređaj dobro upoznate s njegovim načinom
rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove
upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o
njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno bez potrebnog
iskustva i znanja, osim ako ih ne
nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni
kabel (što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako biste spriječili da djeca za vrijeme
igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim
brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj
s bravom na vratima ili poklopcu,
svakako onesposobite bravu prije
zbrinjavanja starog uređaja. To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka
za djecu.
Opća sigurnost
Pozor Održavajte otvore za ventilaciju
čistima od zapreka.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici uputa
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u uređajima za hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio za tu namjenu
• Pazite da ne oštetite rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore vatre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela moglo bi prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili električni udar.
electrolux 3
Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili
kvalificirani tehničar.
•
•
•
•
1. Električni kabel ne smije se produžavati.
2. Provjerite da li je stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač se može pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite da li imate pristup do električnog utikača uređaja.
4. Nemojte povlačiti električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena za
zid, nemojte utaknuti utikač. Postoji
opasnost od električnog udara ili požara.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje 1) unutarnje rasvjete.
Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Nemojte vaditi niti dirati dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre, jer bi to moglo prouzročiti ogrebotine na koži ili smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice 2) žaruljice korištene u ovom uređaju su posebne žaruljice odabrane za
korištenje samo s kućanskim aparatima.
Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih
prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 3)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača
zaleđene hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
1) Ako je poklopac žarulje predviđen
2) Ako je žarulja predviđena
3) Ako je uređaj Frost Free
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi
moglo dovesti do eksplozije i oštećenja
uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Ukoliko nemate pristup utičnici
mrežnog napajanja, prekinite dovod
električne energije.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja
kako biste omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje
kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova
(kompresor, kondenzator) i spriječili
mogućnost opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan.
4 electrolux
• Spojite isključivo na pitku vodu. 4)
gu niti u materijalu koji služi za izolaciju.
Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s
urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti
zbrinut u skladu s važećim propisima
koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu,
naročito stražnji dio pored izmjenjivača
topline. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru-
UPRAVLJAČKA PLOČA
Zaslon
1
2
7
3
6
4
1
11
9
5
1 Regulator temperature hladnjaka
Tipka minus
2 Regulator temperature hladnjaka
Tipka plus
3 Tipka ON/OFF
Tipka OK
4 Regulator temperature zamrzivača
Tipka plus
Regulator tajmera
5 Zaslon
6 Regulator temperature zamrzivača
Tipka minus
Regulator tajmera
7 Tipka Mode
Moguće je promijeniti prethodno definirani zvuk tipki na glasniju razinu tako da
zajedno pritisnete tipku Mode 7 i tipku
minus 6 za nekoliko sekundi. Promjena
je reverzibilna.
4) Ako je predviđeno spajanje na vodu
2
10
3
4
8
7
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indikator temperature hladnjaka
Funkcija roditeljske zaštite
Funkcija isključivanja hladnjaka
Funkcija Drinks Chill
Tajmer
Indikator temperature zamrzivača
Indikator alarma
Funkcija kupnje
Funkcija Action Freeze
Funkcija Eco Mode
Funkcija godišnjeg odmora
Uključivanje
Za uključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Spojite električni utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
2. Ako je zaslon isključen pritisnite tipku ON/
OFF .
3. Nakon nekoliko sekundi može se oglasiti zvučni alarm.
electrolux 5
Za poništavanje alarma pogledajte
„Alarm za visoku temperaturu“.
4. Indikatori temperature prikazuju postavljenu zadanu temperaturu.
Za odabir drugačije postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Držite pritisnutom tipku ON/OFF 5 sekundi.
2. Zaslon se isključuje.
3. Isključite ventilator (pogledajte odlomak
Hlađenje zrakom).
4. Za isključivanje uređaja iz napajanja odspojite utikač iz utičnice.
Isključivanje hladnjaka
Za isključivanje hladnjaka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Treperi indikator isključivanja hladnjaka.
Indikator hladnjaka prikazuje crtice.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Prikazan je indikator isključenog
hladnjaka.
Uključivanje hladnjaka
Za uključivanje hladnjaka:
1. Pritisnite regulator temperature
hladnjaka.
Ili:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Treperi indikator isključivanja hladnjaka.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator isključenog
hladnjaka.
Za odabir drugačije postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.
Regulacija temperature
Postavljena temperatura hladnjaka i zamrzivača može se prilagoditi pritiskom na regulatore temperature.
Postavite zadanu temperaturu:
• +5 °C za hladnjak
• -18 °C za zamrzivač
Indikatori temperature prikazuju postavljenu
temperaturu.
Važno Za vraćanje postavke zadane
temperature isključite uređaj.
Postavljena temperatura postiže se unutar
24 sata.
Promjene od nekoliko stupnjeva oko postavljene temperature su normalne i ne označavaju kvar uređaja.
Važno Nakon kvara napajanja postavljena
temperatura ostaje memorirana.
Za optimalno spremanje namirnica odaberite funkciju Eco Mode. Pogledajte „Funkcija
Eco Mode“.
Funkcija Eco Mode
Za optimalno spremanje namirnica odaberite funkciju Eco Mode.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator Eco Mode trepće.
Indikator temperature prikazuje postavljenu temperaturu za nekoliko sekundi:
– za hladnjak: + 5 °C
– za zamrzivač: - 18 °C
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator Eco Mode.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
Eco Mode trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Indikator Eco Mode se isključuje.
Važno Funkcija se isključuje odabirom drugačije postavke temperature.
Funkcija roditeljske zaštite
Za blokiranje bilo kojeg mogućeg rada putem tipki odaberite funkciju roditeljske zaštite.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
2. Indikator roditeljske zaštite trepće.
3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator roditeljske zaštite.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator roditeljske zaštite trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator roditeljske zaštite.
Funkcija godišnjeg odmora
Ta vam funkcija omogućuje držanje
hladnjaka isključenim i praznim tijekom
6 electrolux
duljeg godišnjeg odmora bez da se stvaraju
neugodni mirisi.
Važno Kada je uključena funkcija godišnjeg
odmora, pretinac hladnjaka mora biti prazan.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Trepće indikator godišnjeg odmora.
Indikator temperature hladnjaka
prikazuje postavljenu temperaturu za
nekoliko sekundi:
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator godišnjeg odmora.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
godišnjeg odmora trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator godišnjeg odmora.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako je
prethodno bila odabrana.
Važno Funkcija se isključuje odabirom drugačije postavke temperature hladnjaka.
Funkcija Drinks Chill
Funkcija Drinks Chill treba se koristiti kao sigurnosno upozorenje pri stavljanju boca u
pretinac zamrzivača.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator funkcije Drinks Chill trepće.
Tajmer prikazuje postavljenu vrijednost
(30 minuta) za nekoliko sekundi.
2. Pritisnite tipku regulatora tajmera za
promjenu postavljene vrijednosti od 1 do
90 minuta.
3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator funkcije Drinks Chill.
Tajmer počinje treptati.
Na kraju odbrojavanja indikator Drinks Chill
trepće i oglašava se zvučni alarm:
1. Uklonite pića koja se nalaze u pretincu
zamrzivača.
2. Isključite funkciju.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
Drinks Chill trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator Drinks Chill.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku.
Funkcija kupnje
Ako morate staviti veliku količinu toplih
namirnica, primjerice, nakon kupnje u trgovini mješovite robe, preporučujemo da aktivirate funkciju kupnje za brže rashlađivanje
proizvoda i sprječavanje zagrijavanja ostalih
namirnica koje se već nalaze u hladnjaku.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator kupnje trepće.
Indikator temperature hladnjaka
prikazuje postavljenu temperaturu za
nekoliko sekundi:
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator kupnje.
Funkcija kupnje automatski se isključuje
nakon približno 6 sati.
Za isključivanje funkcije prije njezinog automatskog završetka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
kupnje trepće.
2. Pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator kupnje.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako je
prethodno bila odabrana.
Važno Funkcija se isključuje odabirom drugačije postavke temperature hladnjaka.
Funkcija Action Freeze
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator funkcije Action Freeze trepće.
Indikator temprature zamrzivača
prikazuje simbol za nekoliko sekundi.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator funkcije Action Freeze.
Započinje animacija.
Funkcija se automatski zaustavlja nakon 52
sata.
Za isključivanje funkcije prije njezinog automatskog završetka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
Action Freeze trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator funkcije Action
Freeze.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako je
prethodno bila odabrana.
Važno Funkcija se isključuje odabirom drugačije postavke temperature zamrzivača.
electrolux 7
Alarm za visoku temperaturu
Porast temperature u pretincu zamrzivača
(na primjer, uslijed nestanka struje) naznačen je:
• treptanjem alarma i indikatorima temperature zamrzivača
• oglašavanjem zvučnog signala.
Za ponovno postavljanje alarma:
1. Pritisnite bilo koju tipku.
2. Zvučni alarm se isključuje.
3. Indikator temperature zamrzivača
prikazuje najvišu postignutu temperaturu
za nekoliko sekundi. Potom ponovno
prikazuje postavljenu temperaturu.
4. Indikator alarma nastavlja treptati sve
dok se ne obnove normalni uvjeti.
Kada se alarm vratio, indikator alarma se
isključuje.
PRVA UPORABA
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
SVAKODNEVNA UPORABA
Pomične police
Stijenke zamrzivača opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Ovu policu za držanje boca se može nagnuti radi smještanja prethodno otvorenih boca.
Da bi postigli taj rezultat, povucite policu gore tako da je možete okrenuti prema gore i
staviti na idući, viši položaj.
Držač boca
Stavite boce (s otvorom prema naprijed) na
prethodno namještenu policu.
Važno Ako je polica namještena
vodoravno, stavite samo zatvorene boce.
8 electrolux
Ladica za povrće s kontrolom vlage
Ladica je prikladna za spremanje voća i povrća.
U ladici postoji pregrada koju možete
staviti u različite
položaje za omogućavanje najprikladnije
podjele namirnica
prema vlastitim potrebama.
Na dnu ladice nalazi
se rešetka (ako je
predviđena), koja odvaja voće i povrće od
vlage koja se može pojaviti na površini dna.
Sve dijelove u ladici možete izvaditi radi čišćenja.
Za regulaciju vlage u
ladici s povrćem
ugrađen je uređaj s
urezima (prilagodivim
pomoću klizne
poluge).
Kad su otvori za ventilaciju zatvoreni:
prirodna vlaga koju
sadrži hrana u
odjeljcima za voće i povrće dulje će se očuvati.
Kad su otvori za ventilaciju otvoreni:
veće kruženje zraka dovodi do nižeg
stupnja vlage u odjeljcima za voće i povrće.
Stavljanje polica vrata
Za spremanja pakiranja hrane različitih veličina police vrata mogu se postaviti na različitim visinama.
Police prilagodite na sljedeći način: postupno povucite policu u smjeru strelica dok se
ne oslobodi, potom je ponovo postavite
prema vlastitim potrebama.
Hlađenje zraka
DAC ventilator (Dynamic Air Cooling) omogućuje brzo hlađenje namirnica i ravnomjerniju
temperaturu u odjeljku.
Ventilator možete uključiti pritiskom na
prekidač prikazan na slici. Uključuje se
zeleno svjetlo.
B
Važno Ventilator uključite kada temperatura
okoline premaši 25 °C.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen s jednom ili više posuda za proizvodnju kockica leda.
One su umetnute na bočnim stranama
gornje ladice zamrzivača.
Izvucite gornju ladicu zamrzivača. Izvucite
posudu za led. Povucite traku. Napunite posudu s vodom do oznake „MAX“.
Ponovno postavite traku i umetnite posudu
na odgovarajuće mjesto.
Za uklanjanje ledenih kockica okrenite posudu s ledenim iglicama prema gore i udarite
o krutu površinu.
Kako biste jednostavnije oslobodili ledene
iglice, preporučujemo da zatvorenu posudu
držite ispod mlake vode nekoliko sekundi.
electrolux 9
Upozorenje Nemojte koristiti metalni
pribor za uklanjanje posuda iz
zamrzivača.
Za zamrzavanje svježih namirnica uključite
Action Freeze funkciju najmanje 24 sata
prije stavljanja namirnica koje treba zamrznuti u odjeljak zamrzivača.
Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite u donji odjeljak.
Maksimalna količina namirnica koju možete
zamrznuti u 24 sata navedena je na natpisnoj pločici , naljepnici koja se nalazi unutar
uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za
vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama
i uređaj pun, kompresor može neprekidno raditi, što stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste omogućili automatsko odmrzavanje i uštedu električne
energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive tekućine u hladnjaku
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko
nje slobodno kružiti
Savjeti za zamrzavanje
Korisni savjeti:
10 electrolux
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se
ne nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili naknadno otapanje samo željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da
je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja;
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih izvedbi uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste
kupili prodavač ispravno čuvao;
• osigurajte se da je zamrznuta hrana dostavljena iz trgovine namirnica do zamrzivača u što krećem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je otisnuo proizvođač namirnice.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom.
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Očistite kondenzator (crna rešetka) i kompresor u stražnjem dijelu uređaja četkom ili usisavačem. Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da či-
electrolux 11
stite vanjski dio kućišta uređaja samo
toplom vodom s malo tekućeg deterdženta
za pranje suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje zamrzivača
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Važno je povremeno očistiti otvor za ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti. Koristite isporučeno posebno
sredstvo za čišćenje koje ćete naći već umetnuto u otvor za ispuštanje.
Odmrzavanje zamrzivača
S druge strane, odjeljak zamrzivača ovog
modela je vrste "no frost". To znači da
nema nakupina inja tijekom njegovog rada,
ni na unutrašnjim stijenkama niti na hrani.
Inje se ne nakuplja zahvaljujući stalnom kruženju hladnog zraka u unutrašnjosti koji dovodi automatski kontroliran ventilator.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
5) Ako je predviđeno.
• izvadite svu hranu
• odmrznite 5)i očistite uređaj te sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida napajanja.
Zamjena filtera Taste Guard
Filter Taste Guard pomaže smanjiti neugodne mirise unutar hladnjaka ograničavajući
opasnost od neželjenih aroma na osjetljivim
namirnicama.
Za postizanje najboljih rezultata filter Taste
Guard treba zamijeniti jednom godišnje.
Novi aktivni filteri za zrak mogu se nabaviti
kod lokalnog distributera.
• Filteri za zrak nalaze se iza krilca i mogu
se dohvatiti tako da povučete krilca
prema gore (1)
• povucite iz otvora potrošeni filter za zrak,
• umetnite novi filter za zrak u otvor (2),
• zatvorite poklopac krilca.
Filter za zrak je potrošni dio i kao takav nije
obuhvaćen jamstvom.
12 electrolux
Važno Za vrijeme rada uvijek držite krilce za
ventilaciju zraka zatvorenim.
Filterom za zrak treba pažljivo rukovati kako
bi se izbjeglo da površina filtera bude izgrebana.
2
1
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Upozorenje Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba smiju rješavati probleme neobuhvaćene ovim priručnikom.
Problem
Uređaj ne radi. Žarulja ne
radi.
Žarulja ne radi.
Kompresor neprekidno
radi.
Važno Tijekom normalnog rada čuju se
razni zvukovi (kompresor, kruženje
rashladnog medija).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije dobro
utaknut u utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite električni utikač
u utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog napajanja.
Spojite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Pozovite kvalificiranog električara.
Lampica je postavljena u način
mirovanja.
Zatvorite i otvorite vrata.
Žarulja je neispravna.
Pročitajte poglavlje "Zamjena žarulje".
Temperatura nije ispravno postavljena.
Podesite na višu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Vidi poglavlje "Zatvaranje vrata".
Vrata su prečesto bila otvarana.
Nemojte ostavljati vrata otvorena
duže no što je potrebno.
Temperatura proizvoda je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa
odmrzavanja inje se odmrzava
na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Otvor za vodu je začepljen.
Očistite otvor za vodu.
electrolux 13
Problem
Mogući uzrok
Proizvodi sprječavaju protok vode u kolektor vode.
Rješenje
Proizvodi ne smiju dodirivati
stražnju ploču.
Voda teče na pod.
Voda koja se topi ne teče kroz ot- Postavite otvor za otopljenu vodu
vor u pliticu za isparavanje iznad uz pliticu za isparavanje.
kompresora.
Temperatura u uređaju je
preniska.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na nižu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Vidi poglavlje "Zatvaranje vrata".
Temperatura proizvoda je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu.
U uređaj stavljate mnogo proizvoda odjednom.
Stavljajte manje proizvoda istovremeno.
Temperatura u hladnjaku
je previsoka.
Nema kruženja hladnog zraka u
uređaju.
Provjerite kruži li hladni zrak po uređaju.
Temperatura u zamrzivaču je previsoka.
Proizvodi su sastavljeni preblizu
jedan do drugoga.
Čuvajte proizvode tako da omogućite kruženje hladnog zraka.
Stvara se previše inja.
Hrana nije ispravno umotana.
Ispravno umotajte hranu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Pročitajte poglavlje "Zatvaranje
vrata".
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
A
max 25 W
Zamjena žarulje
1. Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
2. Odvijačem pritisnite stražnju kuku
poklopca žaruljice i istovremeno povucite i okrenite poklopac u smjeru strelice.
3. Zamijenite žaruljicu s jednom iste snage
i posebno namijenjenu samo za
kućanske aparate. (maksimalna snaga
prikazana je na poklopcu žarulje).
4. Vratite poklopac žarulje potiskivanjem u
prvobitni položaj.
5. Utaknite električni utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
6. Otvorite vrata. Provjerite je li se žarulja
uključila.
B
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, namjestite vrata. Vidi
"Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravnu
brtvu na vratima. Nazovite ovlašteni servis.
14 electrolux
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije prostora
Visina
1950 mm
Širina
695 mm
Dubina
669 mm
Vrijeme odgovora
20 h
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i
na energetskom natpisu.
Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Položaj
Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su
radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost,
itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja. Da biste osigurali optimalan učinak uređaja, ako je uređaj postavljen ispod visećeg zidnog elementa, najmanji razmak između gornjeg dijela
uređaja i zidnog elementa treba iznositi barem 100 mm. Međutim, u savršenim se
uvjetima uređaj ne bi smio nalaziti ispod visećih zidnih elemenata. Točno niveliranje osigurava se pomoću jedne ili više prilagodljivih
nožica u podnožju kućišta.
Upozorenje Utikač uređaja treba biti
lako dostupan kako bi se uređaj
mogao isključiti iz mrežnog napajanja.
A
B
15 mm
Sobna temperatura
15 mm
Klimatsk
a klasa
100 mm
POSTAVLJANJE
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
electrolux 15
Stražnji odstojnici
Unutar uređaja pronaći ćete dva odstojnika koja treba postaviti kao što je
prikazano na slici.
Olabavite vijke i stavite odstojnik ispod
glave vijka, zatim ponovno zategnite vijke.
Kada se isporučuje, ugljični filter nalazi se u
plastičnoj vrećici kako bi se očuvalo njegovo trajanje i svojstva. Filter se mora postaviti
iza krilca prije uključivanja uređaja.
1. Povucite krilce prema gore (1).
2. Izvadite filter iz plastične vrećice.
3. Stavite filter u otvor koji se nalazi u
stražnjem dijelu poklopca krilca (2).
4. Zatvorite poklopac krilca.
2
1
Važno Za vrijeme rada uvijek držite krilce za
ventilaciju zraka zatvorenim.
S filterom treba postupati pažljivo kako se
djelići ne bi odvojili od površine.
Postavljanje filtera Taste Guard
Filter Taste Guard sadrži aktivni ugljen koji
apsorbira loše mirise i održava najbolji okus
i aromu za sve namirnice bez međusobnog
miješanja mirisa.
Promjena smjera otvaranja vrata
Nije moguća promjena smjera otvaranja vrata.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
16
18
21
21
23
Care and cleaning
24
What to do if…
26
Technical data
28
Installation
28
Environmental concerns
29
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid,
be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
electrolux 17
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover6) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are
special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.8)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
6) If the lamp cover is foreseen
7) If the lamp is foreseen
8) If the appliance is Frost Free
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible
damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.9)
18 electrolux
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
by the symbol
are recyclable.
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried
out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
CONTROL PANEL
Display
1
2
7
3
6
4
1
11
9
5
1 Fridge temperature regulator
Minus button
2 Fridge temperature regulator
Plus button
3 ON/OFF button
OK button
4 Freezer temperature regulator
Plus button
Timer regulator
5 Display
6 Freezer temperature regulator
Minus button
Timer regulator
7 Mode button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button 7 and
Minus button 6 for some seconds.
Change is reversible.
9) If a water connection is foreseen
2
10
3
4
8
7
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fridge temperature indicator
Child Lock function
Fridge Off function
Drinks Chill function
Timer
Freezer temperature indicator
Alarm indicator
Shopping function
Action Freeze function
Eco Mode function
Holiday function
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the ON/OFF button if the display
is off.
3. The alarm buzzer could operate after
few seconds.
electrolux 19
To reset the alarm refer to "High temperature alarm".
4. The temperature indicators show the set
default temperature.
To select a different set temperature refer to
"Temperature regulation".
Important! After a power failure the set
temperature remains stored.
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. Switch off the fan (see Air Cooling).
4. To disconnect the appliance from the
power disconnect the mains plug from
the power socket.
Eco Mode function
For optimal food storage select the Eco
Mode function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Eco Mode indicator flashes.
The temperature indicator shows the set
temperature for a few seconds:
– for the fridge: +5°C
– for the freezer: -18°C
2. Press the OK button to confirm.
The Eco Mode indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Eco
Mode indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Eco Mode indicator goes off.
Switching off the fridge
To switch off the fridge:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Fridge Off indicator flashes.
The fridge indicator shows dashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The fridge Off indicator is shown.
Switching on the fridge
To switch on the fridge:
1. Press the fridge temperature regulator.
Or:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Fridge Off indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The fridge Off indicator goes off.
To select a different set temperature refer to
"Temperature regulation".
Temperature regulation
The set temperature of the fridge and of the
freezer may be adjusted by pressing the temperature regulator button.
Set default temperature:
• +5°C for the fridge
• -18°C for the freezer
The temperature indicators show the set
temperature.
Important! To restore the set default
temperature switch off the appliance.
The set temperature will be reached within
24 hours.
Fluctuations of some degrees around set
temperature are normal and does not mean
any fault in the appliance.
For optimal food storage select the Eco
Mode function. Refer to "Eco Mode function".
Important! The function switches off by selecting a different set temperature.
Child Lock function
To lock any possible operation through the
buttons select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child
Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
Holiday function
This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday
period without the formation of a bad smell.
Important! The fridge compartment must
be empty with holiday function on.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
20 electrolux
The Holiday indicator flashes.
The fridge temperature indicator shows
the set temperature for a few seconds.
2. Press the OK button to confirm.
The Holiday indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Holiday
indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Holiday indicator goes off.
4. The Eco Mode function is restored if it
has been previously selected.
Important! The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
Drinks Chill function
The Drinks Chill function is to be used as a
safety warning when placing bottles in the
freezer compartment.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Drinks Chill indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to
change the Timer set value from 1 to 90
minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Drinks Chill indicator is shown.
The Timer start to flash.
At the end of the countdown the Drinks
Chill indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove the drinks contained in the freezer compartment.
2. Switch off the function.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Drinks
Chill indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Drinks Chill indicator goes off.
It is possible to deactivate the function at
any time.
Shopping function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the
Shopping function to chill the products
more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Shopping indicator flashes.
The fridge temperature indicator shows
the set temperature for a few seconds.
2. Press the OK button to confirm.
The Shopping indicator is shown.
The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the Shopping indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Shopping indicator goes off.
4. The Eco Mode function is restored if it
has been previously selected.
Important! The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
Action Freeze function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Action Freeze indicator flashes.
The freezer temperature indicator shows
symbol for a few seconds.
2. Press the OK button to confirm.
The Action Freeze indicator is shown.
An animation starts.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the Action
Freeze indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Action Freeze indicator goes off.
4. The Eco Mode function is restored if it
has been previously selected.
Important! The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to a power failure) is indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
electrolux 21
3. The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the setted temperature.
4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
When the alarm has returned the alarm indicator goes off.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
This bottle holder shelf can be tilted in order
to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards and be placed on the next
higher level.
Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing
front) in the pre-positioned shelf.
Important! If the shelf is positioned
horizontally, place only closed bottles.
Vegetable drawer with humidity control
The drawer is suitable for storing fruit and
vegetables.
22 electrolux
There is a separator
inside the drawer
that can be placed in
different positions to
allow for the subdivision best suited to
personal needs.
There is a grille (if
foreseen) on the bottom of the drawer to
separate the fruit and vegetables from any
humidity that may form on the bottom surface.
All parts inside the drawer can be removed
for cleaning purposes
To regulate the humidity in the vegetable drawer there is a
device with slits (adjustable by means of
a sliding lever).
When the ventilation
slots are closed:
the natural moisture
content of the food
in the fruit and vegetable compartments is
preserved for longer.
When the ventilation slots are opened:
more air circulation results in a lower air moisture content in the fruit and vegetable compartments.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed
at different heights.
To make these adjustments proceed as follow: gradually pull the shelf in the direction
of the arrows until it comes free, then reposition as required.
Air cooling
The Dynamic Air Cooling (DAC) fan let food
cool quickly and a more uniform temperature in the compartment.
You can switch on the fan by pressing the
switch shown in the picture. The green light
comes on.
B
Important! Switch on the fan when the
ambient temperature exceeds 25°C.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice- cubes.
These are insert on the sides of the upper
freezer drawer.
Pull out the upper freezer drawer. Extract
the ice-tray. Pull out the tap. Fill with water
to the limit indicated "MAX".
Refit the tap and insert the tray in the appropriate place.
To remove the ice cubes rotate the tray
with the ice needles towards the top and hit
on a rigid surface.
To semplify the release of the ice needles it
is recommended to keep the closed tray un-
electrolux 23
der if possible luke warm water for a few seconds.
Warning! Do not use metallic
instruments to remove the trays from
the freezer.
To freeze fresh food activate the Action
Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating
plate , a label located on the inside of the
appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during
this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator.
If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow au-
tomatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
24 electrolux
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
•
•
•
•
•
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
electrolux 25
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent
the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on
the other hand, is a "no frost" type. This
means that there is no buildup of frost
when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compart10) If foreseen.
ment, driven by an automatically controlled
fan.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 10)and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
Replacing the Taste Guard filter
The Taste Guard filter helps to reduce the
odours inside the fridge limiting the risk of
unwanted aroma in sensitive food
To get the best performance the Taste
Guard filter should be changed once every
year.
New active air filters can be purchased from
your local dealer.
• The air filter is placed behind the flap and
can be reached by pulling the flap outward (1)
• pull out of the slot the exhausted air filter.
• insert the new air filter in the slot (2)
• close the flap.
The air filter is a consumable accessory and
as such is not covered by the guarantee.
26 electrolux
Important! During the operation, always
keep the air ventilation flap closed.
The air filter should be handled carefully to
prevent its surface from being scratched.
2
1
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
electrolux 27
Problem
Possible cause
Solution
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
A
max 25 W
Replacing the lamp
1. Disconnect the plug from the mains
socket.
2. Press on the rear hook of the lamp cover by a screwdriver and at the same
time pull and rotate the cover in the direction of the arrow.
3. Replace the lamp with one of the same
power and specifically designed for
household appliances. (the maximum
power is shown on the lamp cover).
4. Install the lamp cover by fixing it into its
original position.
5. Connect the plug to the mains socket.
6. Open the door. Make sure that the light
comes on.
B
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
28 electrolux
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1950 mm
Width
695 mm
Depth
669 mm
Rising Time
20 h
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can
circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging
wall unit, the minimum distance between
the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however,
the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
Warning! It must be possible to
disconnect the appliance from the
mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after
installation.
A
B
15 mm
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
15 mm
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
100 mm
INSTALLATION
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
electrolux 29
Rear spacers
Inside the appliance you find two
spacers which must be fitted as shown
in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer
under the screw head, then retighten the
screws.
to maintain the best flavour and aroma for
all foodstuffs without risk of odour cross contamination.
On delivery the carbon filter is in a plastic
bag to maintain it’s duration and characteristics. The filter should be placed behind the
flap before the appliance is turned on.
1. Pull the flap outwards (1)
2. Remove the filter from the plastic bag
3. Insert the filter in the slot found in the
back of the flap cover (2)
4. Close the flap cover
2
1
Important! During operation, always keep
the air ventilation flap closed.
The filter should be handled carefully so fragments do not loosen from the surface.
Installation of the Taste Guard Filter
The Taste Guard Filter is an active carbon filter which absorbs bad odours and permits
Door reversibility
The door reversibility is not possible.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
30 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Панель управления
Первое использование
Ежедневное использование
Полезные советы
30
33
36
37
39
Уход и очистка
Что делать, если ...
Технические данные
Установка
Забота об окружающей среде
40
42
44
44
46
Право на изменения сохраняется
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безо‐
пасности и правильной эксплуатации
прибора, перед его установкой и пер‐
вым использованием внимательно про‐
читайте данное руководство, не пропу‐
ская рекомендации и предупреждения.
Чтобы избежать нежелательных оши‐
бок и несчастных случаев, важно, что‐
бы все, кто пользуется данным прибо‐
ром, подробно ознакомились с его рабо‐
той и правилами техники безопасности.
Сохраните настоящее руководство и в
случае продажи прибора или его пере‐
дачи в пользование другому лицу пере‐
дайте вместе с ним и данное руковод‐
ство, чтобы новый пользователь полу‐
чил соответствующую информацию о
правильной эксплуатации и правилах
техники безопасности.
В интересах безопасности людей и иму‐
щества соблюдайте меры предосторож‐
ности, указанные в настоящем руковод‐
стве, так как производитель не несет от‐
ветственности за убытки, вызванные не‐
соблюдением указанных мер.
Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (в том чис‐
ле детьми) с ограниченными физиче‐
скими, сенсорными или умственными
способностями или с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра
лица, отвечающего за их безопас‐
ность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы де‐
ти не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы
в недоступном для детей месте. Су‐
ществует опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, вы‐
ньте вилку из розетки, обрежьте шнур
питания (как можно ближе к прибору)
и снимите дверцу, чтобы дети, играя,
не получили удар током или не запер‐
лись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий маг‐
нитное уплотнение дверцы) предназ‐
начен для замены старого холодиль‐
ника с пружинным замком (защелкой)
дверцы или крышки, перед утилиза‐
цией старого холодильника обяза‐
тельно выведите замок из строя. Это
позволит исключить превращение его
в смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
допускайте перекрытия
вентиляционных отверстий.
• Настоящий прибор предназначен для
хранения продуктов питания и напит‐
ков в обычном домашнем хозяйстве,
как описано в настоящем руководстве.
electrolux 31
• Не используйте механические приспо‐
собления и другие средства для уско‐
рения процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприбо‐
ры (например, мороженицы) внутри
холодильных приборов, если произво‐
дителем не допускается возможность
такого использования.
• Не допускайте повреждения холо‐
дильного контура.
• Холодильный контур прибора содер‐
жит безвредный для окружающей сре‐
ды, но, тем не менее, огнеопасный
хладагент изобутан (R600a).
При транспортировке и установке при‐
бора следите за тем, чтобы не допу‐
стить повреждения компонентов холо‐
дильного контура.
В случае повреждения холодильного
контура:
– не допускайте использования от‐
крытого пламени и источников вос‐
пламенения;
– тщательно проветрите помещение,
в котором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и
внесение изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Повре‐
жденный сетевой шнур может явить‐
ся причиной короткого замыкания, по‐
жара и/или поражения электрическим
током.
ВНИМАНИЕ! Замену электрических
частей изделия (шнура питания,
вилки, компрессора) должен произ‐
водить сертифицированный пред‐
ставитель сервисного центра или
квалифицированный обслуживаю‐
щий персонал.
1. Запрещается удлинять сетевой
шнур.
2. Следите за тем, чтобы вилка сете‐
вого шнура не оказалась раздавле‐
на или повреждена задней частью
прибора. Раздавленная или повре‐
жденная вилка сетевого шнура мо‐
жет перегреться и стать причиной
пожара.
•
•
•
•
3. Убедитесь в наличии доступа к вил‐
ке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните сетевой шнур.
5. Если розетка плохо закреплена,
не вставляйте в нее вилку сетево‐
го шнура. Существует опасность
поражения электрическим током
или возникновения пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с
лампочкой без плафона 11) лампоч‐
ки внутреннего освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте ос‐
торожны при его перемещении.
Не вынимайте предметы, находящие‐
ся в морозильном отделении, и не тро‐
гайте их мокрыми или влажными рука‐
ми – это может привести к появлению
на руках ссадин или ожогов от обмо‐
рожения.
Не допускайте длительного воздей‐
ствия прямых солнечных лучей на при‐
бор.
Лампы 12) используются специальные
лампы, предназначенные только для
бытовых приборов. Они не подходят
для освещения помещений.
Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламе‐
няющиеся газы и жидкости, так как
они могут взорваться.
• Не помещайте продукты питания пря‐
мо напротив воздуховыпускного от‐
верстия в задней стенке. 13)
• Замороженные продукты после размо‐
раживания не должны подвергаться
повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замо‐
роженных продуктов следуйте реко‐
мендациям производителя.
• Следует тщательно придерживаться
рекомендаций по хранению, данных
изготовителем прибора. См. соответ‐
ствующие указания.
• Не помещайте в холодильник газиро‐
ванные напитки, т.к. они создают внут‐
ри емкости давление, которое может
11) Если предусмотрен плафон
12) Если в этом приборе предусмотрена лампа,
13) Если холодильник с защитой от образования льда и инея
32 electrolux
привести к тому, что она лопнет и по‐
вредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать
ожог обморожения, если брать их в
рот прямо из морозильной камеры.
• Если возможно, изделие должно рас‐
полагаться обратной стороной к сте‐
не так, чтобы во избежание ожога не‐
льзя было коснуться горячих частей
(компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или ку‐
хонных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет до‐
ступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к питье‐
вому водоснабжению. 14)
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу за прибором, выключи‐
те его и выньте вилку сетевого шнура
из розетки. Если невозможно достать
розетку, отключите электропитание.
• Не следует чистить прибор металли‐
ческими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами
для удаления льда с прибора. Исполь‐
зуйте пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное отвер‐
стие холодильника для талой воды.
При необходимости прочистите слив‐
ное отверстие. Если отверстие закупо‐
рится, вода будет собираться на дне
прибора.
Обслуживание
• Любые операции по техобслужива‐
нию прибора должны выполняться
квалифицированным электриком или
уполномоченным специалистом.
• Техобслуживание данного прибора
должно выполняться только специали‐
стами авторизованного сервисного
центра с использованием исключи‐
тельно оригинальных запчастей.
Установка
Защита окружающей среды
ВАЖНО! Для подключения к
электросети тщательно следуйте
инструкциям, приведенным в
соответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет
ли повреждений. Не подключайте к
электросети поврежденный прибор.
Немедленно сообщите о повреждени‐
ях продавцу прибора. В таком случае
сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее
четыре часа перед тем, как включать
холодильник, чтобы масло вернулось
в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холо‐
дильника достаточную циркуляцию
воздуха, в противном случае прибор
может перегреваться. Чтобы обеспе‐
чить достаточную вентиляцию, сле‐
дуйте инструкциям по установке.
14) Если предусмотрено подключение к водопроводу
Ни холодильный контур, ни изоля‐
ционные материалы настоящего
прибора не содержат газов, кото‐
рые могли бы повредить озоновый
слой. Данный прибор нельзя утили‐
зировать вместе с бытовыми отхо‐
дами и мусором. Изоляционный пе‐
нопласт содержит горючие газы:
прибор подлежит утилизации в соот‐
ветствии с действующими норма‐
тивными положениями, с которыми
следует ознакомиться в местных ор‐
ганах власти. Не допускайте повре‐
ждения холодильного контура, осо‐
бенно, вблизи теплообменника. Ма‐
териалы, использованные для изго‐
товления данного прибора, поме‐
ченные символом
, пригодны
для вторичной переработки.
electrolux 33
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Дисплей
1
2
7
3
6
4
1
11
9
5
1 Регулятор температуры холодиль‐
ной камеры
Кнопка "минус"
2 Регулятор температуры холодиль‐
ной камеры
Кнопка "плюс"
3 Кнопка ON/OFF
Кнопка OK
4 Регулятор температуры морозиль‐
ной камеры
Кнопка "плюс"
Регулятор таймера
5 Дисплей
6 Регулятор температуры морозиль‐
ной камеры
Кнопка "минус"
Регулятор таймера
7 Кнопка Mode
Можно изменить предварительно за‐
данные звуки нажатия кнопок на бо‐
лее громкие, нажав одновременно
кнопку Mode 7 и кнопку со знаком
"минус" 6 на несколько секунд. Это
изменение можно отменить.
2
10
3
4
8
7
5
6
1 Дисплей температуры холодильно‐
го отделения
2 Функция «Защита от детей»
3 Функция выключения холодильной
камеры
4 Функция Drinks Chill
5 Таймер
6 Дисплей температуры морозильно‐
го отделения
7 Сигнальный индикатор
8 Функция «День покупок»
9 Функция Action Freeze
10 Функция Eco Mode
11 Функция «Отпуск»
Включение
Для включения прибора выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Вставьте вилку сетевого шнура в ро‐
зетку.
2. Нажмите кнопку ON/OFF , если дисп‐
лей отключен.
3. Через несколько секунд может про‐
звучать звуковой сигнал сигнализа‐
ции.
Сведения о сбросе сигнализации см.
в разделе "Оповещение о высокой
температуре".
4. На индикаторах температуры отоб‐
ражаются значения температуры, за‐
данные по умолчанию.
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе "Регули‐
рование температуры".
34 electrolux
Выключение
Для выключения прибора выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удержи‐
вайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Выключите вентилятор (см. раздел
"Охлаждение воздуха).
4. Для отключения прибора от сети
электропитания извлеките вилку се‐
тевого шнура из розетки.
Выключение холодильника
Для выключения холодильника выпол‐
ните приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Индикатор выключения холодильни‐
ка мигает.
На индикаторе холодильника отобра‐
жаются черточки.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. На дисплее отображается индикатор
выключения холодильника.
Включение холодильника
Для включения холодильника выполни‐
те приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку регулятора темпера‐
туры холодильной камеры.
Или
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Индикатор выключения холодильни‐
ка мигает.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор выключения холодильни‐
ка гаснет.
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе "Регули‐
рование температуры".
Регулирование температуры
Установленное значение температуры
холодильной или морозильной камеры
можно изменить с помощью кнопок регу‐
лирования температуры.
Установленная температура по умолча‐
нию:
• +5°C для холодильной камеры;
• -18°C для морозильной камеры.
На индикаторах температуры отобра‐
жаются заданные значения температу‐
ры.
ВАЖНО! Для восстановления значения
температуры, заданного по умолчанию,
отключите прибор.
Заданная температура достигается в те‐
чение 24 часов.
Отклонение на несколько градусов от за‐
данной температуры - это нормально и
не свидетельствует о какой-либо неис‐
правности устройства.
ВАЖНО! При сбое в подаче
электроэнергии заданное значение
температуры сохраняется.
Для оптимального хранения продуктов
выберите функцию "Eco Mode". См. раз‐
дел " Функция Eco Mode".
Функция Eco Mode
Для оптимального хранения продуктов
выберите функцию Eco Mode.
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Индикатор Eco Mode начнет мигать.
На индикаторе температуры в тече‐
ние нескольких секунд отображается
заданное значение температуры:
– для холодильной камеры: +5°C
– для морозильной камеры: -18°C
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
Eco Mode.
Для выключения функции выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор
Eco Mode.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор Eco Mode гаснет.
ВАЖНО! Функция выключается при вы‐
боре другой заданной температуры.
Функция "Защита от детей"
Функция "Защита от детей" служит для
блокировки кнопок управления прибора.
electrolux 35
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
2. Индикатор "Защита от детей" мигает.
3. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
"Защита от детей".
Для выключения функции выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор "За‐
щита от детей".
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор "Защита от детей" гаснет.
Функция "Отпуск"
Эта функция позволяет держать холо‐
дильную камеру пустой и закрытой во
время продолжительного отсутствия
владельца (например, во время отпус‐
ка), предотвращая образование в ней
неприятных запахов
ВАЖНО! При включенной функции
"Отпуск" в холодильной камере не
должно быть продуктов.
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Мигает индикатор "Отпуск".
На индикаторе температуры холо‐
дильной камеры в течение несколь‐
ких секунд отображается заданное
значение температуры.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
"Отпуск".
Для выключения функции выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор "От‐
пуск".
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор "Отпуск" гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливает‐
ся, если она была выбрана ранее.
ВАЖНО! Функция выключается при вы‐
боре другой заданной температуры хо‐
лодильной камеры.
Функция Drinks Chill
Функцию Drinks Chill следует использо‐
вать для обеспечения подачи предупре‐
дительного сигнала в случае помеще‐
ния бутылок в морозильную камеру.
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Индикатор Drinks Chill мигает.
На таймере в течение нескольких се‐
кунд отображается заданное значе‐
ние (30 минут).
2. С помощью кнопки регулятора тайме‐
ра измените заданное значение тай‐
мера в интервале от 1 до 90 минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
Drinks Chill.
Индикатор "Таймер" начинает ми‐
гать.
По окончании отсчета индикатор Drinks
Chill начинает мигать, и подается звуко‐
вой сигнал:
1. Извлеките напитки из морозильной
камеры.
2. Выключите функцию.
Для выключения функции выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор
Drinks Chill.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор Drinks Chill гаснет.
Функцию можно выключить в любое вре‐
мя.
Функция "День покупок"
Если необходимо поместить в холодиль‐
ник большое количество теплых продук‐
тов, например, после посещения мага‐
зина, рекомендуется включить функцию
"День покупок" для ускоренного охла‐
ждения продуктов и предотвращения по‐
36 electrolux
вышения температуры уже находящих‐
ся в холодильнике продуктов.
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Мигает индикатор "День покупок".
На индикаторе температуры холо‐
дильной камеры в течение несколь‐
ких секунд отображается заданное
значение температуры.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
"День покупок".
Функция "День покупок" автоматически
отключается примерно через 6 часов.
Для выключения функции до ее автома‐
тического завершения выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор
"День покупок".
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор "День покупок" гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливает‐
ся, если она была выбрана ранее.
ВАЖНО! Функция выключается при вы‐
боре другой заданной температуры хо‐
лодильной камеры.
Функция Action Freeze
Для включения функции выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не появится соответствующий
значок.
Индикатор Action Freeze мигает.
На индикаторе температуры моро‐
зильной камеры в течение несколь‐
ких секунд отображается символ .
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
На дисплее отображается индикатор
Action Freeze.
Включается анимированное изобра‐
жение.
Эта функция автоматически выключит‐
ся через 52 часа.
Для выключения функции до ее автома‐
тического завершения выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐
плее не начнет мигать индикатор
Action Freeze.
2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
3. Индикатор Action Freeze гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливает‐
ся, если она была выбрана ранее.
ВАЖНО! Функция выключается при вы‐
боре другой заданной температуры мо‐
розильной камеры.
Оповещение о высокой температуре
Повышение температуры в морозиль‐
ной камере (например, из-за перебоя в
подаче электропитания) отображается
следующими средствами:
• мигание сигнального индикатора и ин‐
дикатора температуры морозильной
камеры;
• звуковой сигнал.
Для отключения оповещения выполни‐
те приведенные ниже действия.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключается.
3. На индикаторе температуры моро‐
зильной камеры в течение несколь‐
ких секунд отображается самое вы‐
сокое достигнутое значение темпера‐
туры. Затем снова отображается за‐
данная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжает
мигать до восстановления нормаль‐
ных условий.
При достижении нормальных условий
сигнальный индикатор гаснет.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чистка холодильника изнутри
Перед первым включением прибора вы‐
мойте его внутренние поверхности и
все внутренние принадлежности теплой
водой с нейтральным мылом, чтобы уда‐
лить запах, характерный для только что
изготовленного изделия, затем тщатель‐
но протрите их.
electrolux 37
ВАЖНО! Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они могут по‐
вредить покрытие поверхностей холо‐
дильника.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Съемные полки
На стенках холодильника установлен
ряд направляющих, позволяющих раз‐
мещать полки по желанию.
Полка для бутылок
Уложите бутылки (горлышком к себе) на
предварительно установленную полку.
ВАЖНО! Если полка установлена в
горизонтальное положение, можно
класть только закрытые бутылки.
Эту полку для бутылок можно устано‐
вить под наклоном, чтобы хранить ра‐
нее открытые бутылки. Для этого потя‐
ните полку так, чтобы ее можно было по‐
вернуть вверх и установить на следую‐
щий верхний уровень.
Ящик для овощей с регуляцией
влажности
Ящик предназначен для хранения ово‐
щей и фруктов.
Внутри ящика есть
разделитель, кото‐
рый можно распо‐
лагать в различ‐
ных положениях в
соответствии с те‐
кущими потребно‐
стями.
На дне ящика есть
решетка (если она
предусмотрена конструкцией данной мо‐
дели), предназначенная для предохра‐
нения овощей и фруктов от воздей‐
ствия влаги, оседающей на поверхно‐
сти дна.
Для проведения чистки все внутренние
детали ящика можно вынимать
Для регулировки
влажности в ящике
для овощей есть
устройство с паз‐
ами (регулируемое
специальным
скользящим ры‐
чажком).
Когда вентиля‐
ционные отверстия
закрыты:
дольше сохраняется естественное со‐
держание влаги в продуктах, находя‐
38 electrolux
щихся в отделениях для овощей и фрук‐
тов.
Когда вентиляционные отверстия откры‐
ты:
увеличенная циркуляция воздуха приво‐
дит к меньшей влажности в отделениях
для хранения овощей и фруктов.
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность хране‐
ния упаковок продуктов различных раз‐
меров, полки дверцы можно размещать
на разной высоте.
Чтобы переставить полку, действуйте
следующим образом: медленно потяни‐
те полку в направлении, указанном
стрелками, пока она не высвободится;
затем установите ее на нужное место.
Охлаждение воздуха
Вентилятор системы динамического воз‐
душного охлаждения (Dynamic Air
Cooling - DAC) позволяет быстрее охла‐
ждать продукты и поддерживать более
равномерную температуру внутри холо‐
дильной камеры.
Можно выключить вентилятор, нажав
кнопку, показанную на рисунке. При
этом загорится зеленый индикатор.
B
ВАЖНО! Включайте вентилятор, если
температура в помещении превышает
25°C.
Приготовление кубиков льда
Данный прибор оснащен одной или не‐
сколькими ванночками для приготов‐
ления кубиков льда.
Они установлены по боковым краям
верхнего ящика морозильной камеры.
Выньте верхний ящик из морозильной
камеры. Выньте ванночку для кубиков
льда. Снимите заглушку. Налейте воду
до отметки "MAX".
Верните на место заглушку и установи‐
те ванночку в исходное положение.
Чтобы достать кубики льда, поверните
ванночку выступами вверх и постучите
ей по твердой поверхности.
Для облегчения отделения кубиков ре‐
комендуется в течение нескольких се‐
кунд подержать закрытую ванночку под
теплой водой.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
металлические инструменты для
отделения ванночек от дна
морозильной камеры.
electrolux 39
дует помещать в морозильную камеру
новые продукты, подлежащие замора‐
живанию;
Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после длитель‐
ного простоя перед закладкой продук‐
тов в отделение дайте прибору порабо‐
тать не менее 2 часов в режиме ускорен‐
ной заморозки.
Замораживание свежих продуктов
Морозильная камера предназначено
для замораживания свежих продуктов и
продолжительного хранения заморо‐
женных продуктов, а также продуктов
глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию Action Freeze не ме‐
нее, чем за 24 часа до закладки подле‐
жащих замораживанию продуктов в мо‐
розильную камеру.
Уложите подлежащие замораживанию
свежие продукты в нижнее отделение.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке технических
данных , расположенной внутри прибо‐
ра.
Процесс замораживания занимает 24
часа. в течение этого периода не сле‐
ВАЖНО! При случайном
размораживании продуктов, например,
при сбое электропитания, если
напряжение в сети отсутствовало в
течение времени, превышающего
указанное в таблице технических
данных "время повышения
температуры", размороженные
продукты следует быстро употребить в
пищу или немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем повторно
заморозить (после того, как они
остынут).
Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая про‐
дукты глубокой заморозки, перед ис‐
пользованием можно размораживать в
холодильном отделении или при комнат‐
ной температуре, в зависимости от вре‐
мени, которым Вы располагаете для вы‐
полнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже
не размораживая, в том виде, в каком
они взяты из морозильной камеры: в
этом случае процесс приготовления пи‐
щи займет больше времени.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто
и не держите ее открытой дольше,
чем необходимо.
• Если температура окружающей сре‐
ды высокая, регулятор температуры
находится в самом высоком положе‐
нии и холодильник полностью загру‐
жен, компрессор может работать без
остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испарите‐
ле. Если такое случается, поверните
регулятор температуры до более низ‐
ких значений, чтобы сделать возмож‐
ным автоматическое оттаивание, и,
следовательно, снизить потребление
электроэнергии.
Рекомендации по охлаждению
продуктов
Для получения оптимальных результа‐
тов:
• не помещайте в холодильник теплые
продукты или испаряющиеся жидкости
40 electrolux
• накрывайте или заворачивайте про‐
дукты, особенно те, которые имеют
сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы во‐
круг них мог свободно циркулировать
воздух
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в поли‐
этиленовые пакеты и кладите на сте‐
клянную полку, расположенную над ящи‐
ком для овощей.
Храните мясо таким образом один, мак‐
симум два дня, иначе оно может испор‐
титься.
Продукты, подвергшиеся тепловой об‐
работке, холодные блюда и т.д.: дол‐
жны быть накрыты и могут быть разме‐
щены на любой полке.
Фрукты и овощи: должны быть тщатель‐
но очищенными; их следует помещать в
специально предусмотренные для их
хранения ящики.
Сливочное масло и сыр: должны поме‐
щаться в специальные воздухонепрони‐
цаемые контейнеры или быть обернуты
алюминиевой фольгой или полиэтиле‐
новой пленкой, чтобы максимально ог‐
раничить контакт с воздухом.
Бутылки с молоком: должны быть закры‐
ты крышкой и размещены в полке для
бутылок на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не сле‐
дует хранить в холодильнике в неупако‐
ванном виде.
Рекомендации по замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, на‐
правленных на то, чтобы помочь сде‐
лать процесс замораживания макси‐
мально эффективным:
• максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено в те‐
чение 24 часов. указано на табличке
технических данных;
• процесс замораживания занимает 24
часа. В этот период не следует
класть в морозильную камеру новые
•
•
•
•
•
•
•
продукты, подлежащие заморажива‐
нию;
замораживайте только высококаче‐
ственные, свежие и тщательно вымы‐
тые продукты;
перед замораживанием разделите
продукты на маленькие порции для то‐
го, чтобы быстро и полностью их за‐
моразить, а также чтобы иметь воз‐
можность размораживать только нуж‐
ное количество продуктов;
заверните продукты в алюминиевую
фольгу или в полиэтиленовую пленку
и проверьте, чтобы к ним не было до‐
ступа воздуха;
не допускайте, чтобы свежие незамо‐
роженные продукты касались уже за‐
мороженных продуктов во избежание
повышения температуры последних;
постные продукты сохраняются луч‐
ше и дольше, чем жирные; соль сокра‐
щает срок хранения продуктов;
пищевой лед может вызвать ожог ко‐
жи, если брать его в рот прямо из мо‐
розильной камеры;
рекомендуется указывать дату замо‐
раживания на каждой упаковке; это по‐
зволит контролировать срок хранения.
Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
Для получения оптимальных результа‐
тов следует:
• убедиться, что продукты индустриаль‐
ной заморозки хранились у продавца
в должных условиях;
• обеспечить минимальное время до‐
ставки замороженных продуктов из
магазина в свою морозильную камеру;
• не открывать дверцу слишком часто и
не держать ее открытой дольше, чем
необходимо.
• После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат по‐
вторному замораживанию.
• Не превышайте время хранения, ука‐
занное изготовителем продуктов.
УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед
выполнением каких-либо операций
по чистке или уходу за прибором
выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
electrolux 41
В холодильном контуре данного при‐
бора содержатся углеводороды; по‐
этому его обслуживание и заправка
должны осуществляться только упо‐
лномоченными специалистами.
Периодическая чистка
Прибор нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности прибора и
принадлежности мойте теплой водой
с нейтральным мылом.
• тщательно проверьте уплотнение
дверцы и вытрите его дочиста, чтобы
оно было чистым и без мусора.
• сполосните и тщательно вытрите.
ленный с задней стороны прибора над
мотор-компрессором, и там испаряется.
Необходимо периодически прочищать
сливное отверстие, имеющееся посре‐
дине канала холодильной камеры, во из‐
бежание попадания капель воды на на‐
ходящиеся в ней продукты. Используй‐
те для этого специальное приспособле‐
ние, которое поставляется вставлен‐
ным в сливное отверстие.
ВАЖНО! Не тяните, не двигайте и
старайтесь не повредить трубки и
кабели внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки внут‐
ренних поверхностей моющими сред‐
ствами, абразивными порошками, чистя‐
щими средствами с сильным запахом
или полировальными пастами, так как
они могут повредить поверхность и ос‐
тавить стойкий запах.
Прочистите испаритель (черная решет‐
ка) и компрессор, расположенные с зад‐
ней стороны прибора, щеткой или пыле‐
сосом. Эта операция повышает эффект‐
ивность работы прибора и снижает по‐
требление электроэнергии.
ВАЖНО! Будьте осторожны, чтобы не
повредить систему охлаждения.
Некоторые чистящие средства для кух‐
ни содержат химикаты, могущие повре‐
дить пластмассовые детали прибора.
По этой причине рекомендуется мыть
внешний корпус прибора только теплой
водой с небольшим количеством мою‐
щего средства.
После чистки подключите прибор к сети
электропитания.
Размораживание холодильника
При нормальных условиях наледь авто‐
матически удаляется с испарителя холо‐
дильной камеры при каждом выключе‐
нии мотор-компрессора. Талая вода сли‐
вается в специальный поддон, установ‐
15) Если предусмотрено.
Размораживание морозильной камеры
Морозильная камера данной модели от‐
носится к типу "no frost" (без инея). Это
означает, что в ней не образуются иней
и лед ни на продуктах, ни на стенках са‐
мой камеры.
Отсутствие инея обеспечивается благо‐
даря постоянной циркуляции холодного
воздуха внутри камеры от автоматиче‐
ски включающегося вентилятора.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в
течение продолжительного времени,
примите следующие меры предосторож‐
ности:
• отключите устройство от сети электро‐
питания
• удалите все продукты
• разморозьте 15)вымойте прибор и все
принадлежности
• оставьте дверцы приоткрытыми, что‐
бы предотвратить образование непри‐
ятного запаха.
42 electrolux
Если прибор будет продолжать рабо‐
тать, попросите кого-нибудь проверять
его время от времени, чтобы не допу‐
стить порчи находящихся в нем продук‐
тов в случае отключения электроэнер‐
гии.
Замена фильтра Taste Guard
Фильтр Taste Guard помогает устранить
запахи внутри холодильника, предотвра‐
щая передачу нежелательных запахов
деликатным продуктам
Для получения оптимальных результа‐
тов фильтр Taste Guard следует ежегод‐
но менять.
Новые активные воздушные фильтры
можно приобрести у местного предста‐
вителя.
• Воздушный фильтр устанавливается
позади заслонки, доступ к нему обес‐
печивается при смещении заслонки
наружу (1)
• выньте из гнезда отработавший воз‐
душный фильтр.
• вставьте новый воздушный фильтр в
паз (2)
• закройте крышку заслонки
Воздушный фильтр является расход‐
ным элементом, и поэтому гарантия на
него не распространяется.
2
1
ВАЖНО! Во время работы всегда
держите воздушную заслонку закрытой.
С воздушным фильтром следует обра‐
щаться осторожно, чтобы не поцара‐
пать его поверхность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ! Перед устранением
неисправностей выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
Устранять неисправности, не опи‐
санные в данном руководстве, дол‐
жен только квалифицированный
Неполадка
Прибор не работает. Лам‐
почка не горит.
электрик или уполномоченный спе‐
циалист.
ВАЖНО! При нормальных условиях
слышны некоторые звуки (компрессора,
циркуляции хладагента).
Возможная причина
Способ устранения
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура непра‐
вильно вставлена в розетку.
Правильно вставьте вилку се‐
тевого шнура в розетку.
electrolux 43
Неполадка
Возможная причина
Способ устранения
На прибор не подается элек‐
тропитание. Отсутствует на‐
пряжение в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой ро‐
зетке другой электроприбор.
Обратитесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Лампочка находится в режи‐
ме ожидания.
Закройте дверцу и откройте ее
снова.
Лампочка перегорела.
См. раздел "Замена лампочки".
Неправильно установлена
температура.
Установите более высокую
температуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
Дверца открывалась слишком
часто.
Не оставляйте дверцу откры‐
той дольше, чем это необходи‐
мо.
Температура продуктов слиш‐
ком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им охла‐
диться до комнатной темпера‐
туры.
Температура воздуха в поме‐
щении слишком высокая.
Обеспечьте снижение темпера‐
туры воздуха в помещении.
Вода стекает по задней
стенке холодильника.
Во время автоматического
размораживания на задней
панели размораживается на‐
ледь.
Это нормально.
Вода стекает внутрь холо‐
дильника.
Засорилось сливное отвер‐
стие.
Прочистите сливное отверстие.
Продукты мешают воде сте‐
кать в водосборник.
Убедитесь, что продукты не ка‐
саются задней стенки.
Вода стекает на пол.
Слив талой воды направлен
не в поддон испарителя над
компрессором.
Направьте слив талой воды в
поддон испарителя.
Температура внутри при‐
бора слишком низкая.
Неправильно установлена
температура.
Установите более высокую
температуру.
Температура внутри при‐
бора слишком высокая.
Неправильно установлена
температура.
Установите более низкую тем‐
пературу.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
Температура продуктов слиш‐
ком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им охла‐
диться до комнатной темпера‐
туры.
Одновременно хранится
слишком много продуктов.
Храните одновременно мень‐
ше продуктов.
Внутри прибора отсутствует
циркуляция холодного возду‐
ха.
Убедитесь, что внутри прибора
циркулирует холодный воздух.
Лампочка не горит.
Компрессор работает не‐
прерывно.
Температура в холодиль‐
нике слишком высокая.
44 electrolux
Неполадка
Возможная причина
Температура в морозиль‐
нике слишком высокая.
Продукты расположены слиш‐
ком близко друг к другу.
Укладывайте продукты таким
образом, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного возду‐
ха.
Слишком много наледи.
Продукты не упакованы как
следует.
Упакуйте продукты правильно.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
Неправильно установлена
температура.
Установите более высокую
температуру.
A
max 25 W
Замена лампочки
1. Выньте вилку сетевого шнура из ро‐
зетки.
2. Надавите на заднюю защелку плафо‐
на лампочки отверткой и одновре‐
менно сдвиньте плафон с поворотом
в направлении, указанном стрелкой.
3. Замените лампу лампой такой же
мощности, предназначенной спе‐
циально для бытовых приборов (мак‐
симальная мощность указана на пла‐
фоне).
4. Установите плафон на место, зафик‐
сировав его в исходном положении.
5. Вставьте вилку сетевого шнура в ро‐
зетку.
6. Откройте дверцы. Убедитесь, что
лампочка горит.
Способ устранения
B
Закрытие дверцы
1. Прочистите уплотнители дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел "Установка".
3. При необходимости замените непри‐
годные уплотнители дверцы. Обрат‐
итесь в сервисный центр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для встраива‐
ния
Высота
1950 мм
Ширина
695 мм
Глубина
669 мм
Время повышения темпера‐
туры
Технические данные указаны в таблич‐
ке технических данных на левой стенке
20 ч
внутри прибора и в табличке энергопо‐
требления.
УСТАНОВКА
Перед установкой прибора
внимательно прочитайте
"Информацию по технике
безопасности" для обеспечения
собственной безопасности и
правильной эксплуатации прибора.
Температура окружающей сре‐
ды
SN
от +10°C до +32°C
N
от +16°C до +32°C
ST
от +16°C до +38°C
T
от +16°C до +43°C
Расположение
Прибор следует устанавливать вдали
от источников тепла, таких как радиато‐
ры отопления, котлы, прямые солнеч‐
ные лучи и т.д. Обеспечьте свободную
циркуляцию воздуха вокруг задней ча‐
сти прибора. Если прибор расположен
под подвесным шкафчиком, для обеспе‐
чения оптимальной работы минималь‐
ное расстояние между корпусом и шкаф‐
чиком должно быть не менее 100 мм .
Однако в идеальном случае лучше не
устанавливать прибор в таких местах.
Точное выравнивание достигается с по‐
мощью регулировки одной или несколь‐
кими регулировочными ножками в осно‐
вании корпуса.
ВНИМАНИЕ! Должна быть
обеспечена возможность
отключения прибора от сети
электропитания; поэтому после
установки прибора должен быть
обеспечен легкий доступ к вилке
сетевого шнура.
A
B
15 mm
Клима‐
тический
класс
15 mm
Размещение
Устанавливайте холодильник в месте,
где температура окружающей среды со‐
ответствует климатическому классу, ука‐
занному на табличке с техническими
данными:
100 mm
electrolux 45
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удо‐
стоверьтесь, что напряжение и частота,
указанные в табличке технических дан‐
ных, соответствуют параметрам вашей
домашней электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой
целью вилка сетевого шнура имеет спе‐
циальный контакт заземления. Если ро‐
зетка электрической сети не заземлена,
выполните отдельное заземление при‐
бора в соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию квали‐
фицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую от‐
ветственность в случае несоблюдения
вышеуказанных правил техники безо‐
пасности.
Данное изделие соответствует директи‐
вам Европейского Союза.
Задние прокладки
Внутри прибора Вы найдете две про‐
кладки, которые следует установить,
как показано на иллюстрации.
Ослабьте винты и вставьте прокладки
под их головки, после чего затяните вин‐
ты.
46 electrolux
ковом пакете. Перед включением прибо‐
ра фильтр следует установить за за‐
слонкой.
1. Откройте крышку заслонки, потянув
ее на себя (1)
2. Достаньте фильтр из пластикового
пакета
3. Вставьте фильтр в паз, расположен‐
ный с задней стороны крышки за‐
слонки (2)
4. Закройте крышку заслонки
2
1
Установка фильтра сохранения вкуса
Фильтр сохранения вкуса представляет
собой фильтр с активированный углем,
поглощающий неприятные запахи, и
обеспечивающий сохранение наилуч‐
шего вкуса и аромата всех пищевых про‐
дуктов, без опасности смешения запа‐
хов.
Чтобы обеспечить сохранение характе‐
ристик и срока службы угольного фильт‐
ра, при поставке он находится в пласти‐
ВАЖНО! Во время работы всегда
держите воздушную заслонку закрытой.
Чтобы не повредить поверхность фильт‐
ра, обращаться с ним следует аккуратно.
Перевешивание дверцы
Перевесить дверцу на другую сторону
нельзя.
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
electrolux 47
Electrolux. Thinking of you.
Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle
daha fazla paylaşın
İÇİNDEKİLER
Güvenlik bilgileri
Kontrol Paneli
İlk kullanım
Günlük kullanım
Yararlı ipuçları ve bilgiler
55
47 Bakım ve temizlik
57
49 Servisi aramadan önce
59
52 Teknik veriler
59
52 Montaj
60
54 Çevreyle ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir. Bu
kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde verin, böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin
de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin
güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar
dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların
cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Dikkat Havalandırma menfezlerini,
tıkanmasını önleyerek temiz halde tutun.
• Bu cihaz, bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi, evde kullanılan yiyecekleri ve/
veya içecekleri muhafaza etmek amacıyla
üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir aygıt veya başka bir suni yöntem
kullanmayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin hasar görmediğinden emin olun.
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
– Çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutun.
48 electrolux
– Cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.
• Bu ürünün özelliklerinde değişiklik yapmak veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir
hasar bir kısa-devreye, yangına ve/veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uyarı Herhangi bir elektrikli parça (elektrik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı
bir servis yetkilisi veya kalifiye bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
•
•
•
•
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp
ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya zarar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir
ve bir yangına neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Elektrik prizi gevşek ise, elektrik fişini
takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapağı 16) olmadan çalıştırmayın.
Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
Elleriniz nemli / ıslak ise, cildiniz tahriş olabileceğinden veya donmaya / soğuk yanığına neden olabileceğinden dondurucu
bölmesinden bir şey çıkarmayın veya içindekilere dokunmayın.
Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
Bu cihazda kullanılan lamba ampulleri 17)
sadece elektrikli ev aletleri için seçilmiş
özel amaçlı ampullerdir. Bunlar evdeki normal aydınlatma için kullanılamazlar.
Günlük Kullanım
• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini doğrudan arka paneldeki
hava çıkışına dayamayın. 18)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
16) Lambanın kapağı varsa
17) Lamba varsa
18) Eğer cihaz No-Frost ise
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
edin.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları kabın içinde basınç oluşturur ve patlayarak cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı
anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden olabilir.
Bakım ve temizlik
• Bakımdan önce, cihazı kapayın ve elektrik
fişini prizden çekin.
• Cihazı metal cisimlerle temizlemeyin.
• Cihazdaki buzu temizlemek için sivri cisimler kullanmayın. Plastik bir kazıyıcı kullanın.
• Buzdolabının tahliye kısmında erimiş buza
ait su olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse tahliye kısmını temizleyin. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın
alt kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragraflarda verilen talimatlara uyun.
• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar
olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasar
varsa cihazın fişini prize takmayın. Olası
hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin.
Böyle bir durumda ambalajı atmayın.
• Yağın geri kompresöre akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en
az iki saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli havalandırma sağlamak için, montajla
ilgili talimatlara uyun.
• Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak
parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) dokunulmasını engellemek amacıyla cihazın
arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin
olun.
electrolux 49
rar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz,
kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan
bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır.
Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörü
yakınındaki kısma zarar gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve
simgesiyle işaretli olan malzemeler geri dönüşümlüdür.
• Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına
bağlayın. 19)
Servis
• Cihazın servis işlemi için yapılması gereken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye
bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek
parçalar kullanılmalıdır.
Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına za-
KONTROL PANELİ
Gösterge
1
2
7
3
6
4
1
11
9
5
1 Soğutucu sıcaklık ayarı
Eksi tuşu
2 Soğutucu sıcaklık ayarı
Artı tuşu
3 ON/OFF tuşu
OK tuşu
4 Dondurucu sıcaklık ayarı
Artı tuşu
Zamanlayıcı ayarı
5 Gösterge
6 Dondurucu sıcaklık ayarı
Eksi tuşu
Zamanlayıcı ayarı
7 Mode tuşu
Tuşların önceden ayarlı ses düzeylerini artırmak mümkündür; bunun için birkaç saniye boyunca Mode tuşuna 7 ve eksi tuşuna 6 aynı anda basın. Değişiklik geri
alınabilir.
19) Eğer bir su bağlantısı varsa
2
10
3
4
8
7
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Soğutucu sıcaklık göstergesi
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Soğutucu Kapama fonksiyonu
Drinks Chill fonksiyonu
Zamanlayıcı
Dondurucu sıcaklık göstergesi
Alarm göstergesi
Alışveriş fonksiyonu
Action Freeze fonksiyonu
Eco Mode fonksiyonu
Tatil fonksiyonu
Cihazı açma
Cihazı açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Fişi prize takın.
2. Ekran kapalıysa ON/OFF tuşuna basın.
50 electrolux
3. Sesli uyarı birkaç saniye sonra devreye
girebilir.
Alarmı yeniden ayarlamak için bkz. "Yüksek sıcaklık alarmı".
4. Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan varsayılan sıcaklığı gösterir.
Farklı bir sıcaklık seçmek için "Sıcaklık ayarlaması" bölümüne bakın.
Cihazı kapama
Cihazı kapamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. ON/OFF tuşuna 5 saniye basın.
2. Gösterge ekranı kapanacaktır.
3. Fanı kapatın (bkz. Hava Soğutma).
4. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için,
fişi prizden çekin.
Soğutucunun kapatılması
Soğutucuyu kapamak için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Soğutucu Kapama göstergesi yanıp söner.
Soğutucu göstergesinde kesik çizgiler
görünür.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Soğutucu Kapama göstergesi yanar.
Soğutucunun çalıştırılması
Soğutucuyu açmak için:
1. Soğutucu sıcaklık ayarına basın.
Veya:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Soğutucu Kapama göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Soğutucu Kapama göstergesi söner.
Farklı bir sıcaklık seçmek için "Sıcaklık ayarlaması" bölümüne bakın.
Sıcaklık ayarlaması
Soğutucunun ve dondurucunun ayarlanmış
sıcaklığı, sıcaklık ayar tuşuna basılarak değiştirilebilir.
Fabrika ayarlı sıcaklık derecesi:
• Soğutucu için +5°C
• Dondurucu için -18°C
Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan sıcaklığı gösterir.
Önemli Fabrika ayarlı sıcaklığa geri dönmek
için cihazı kapayın.
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat içinde ulaşılır.
Ayarlanan sıcaklık birkaç derecelik değişimler gösterebilir; bu durum normaldir ve cihazda bir arıza olduğu anlamına gelmez.
Önemli Bir elektrik kesintisi durumunda
ayarlanmış sıcaklık korunur.
En uygun yiyecek depolaması için Eco Mode fonksiyonunu seçin. Bkz. " Eco Mode
fonksiyonu".
Eco Mode fonksiyonu
En uygun yiyecek depolaması için Eco Mode fonksiyonunu seçin.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Ardından Eco Mode göstergesi yanıp söner.
Sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca ayarlanmış sıcaklığı gösterir:
– Soğutucu için: +5°C
– Dondurucu için: -18°C
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Ardından Eco Mode göstergesi yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Öncelikle Mode tuşuna Eco Mode göstergesi yanıp sönene kadar basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Ardından Eco Mode göstergesi söner.
Önemli Farklı bir sıcaklığın seçilmesiyle fonksiyon devre dışı kalır.
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Tuşlar kullanılarak yapılacak herhangi bir işlemi kilitlemek için Çocuk Kilidi fonksiyonunu seçin.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
2. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp söner.
3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Çocuk Kilidi göstergesi yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp sönene kadar Mode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Çocuk Kilidi göstergesi söner.
Tatil fonksiyonu
Bu fonksiyon, uzun bir tatil dönemi süresince buzdolabınızı kötü kokular oluşmadan kapalı ve boş tutmanızı sağlar.
electrolux 51
Önemli Tatil fonksiyonu etkinleştirildiğinde,
soğutucu bölmesi boş olmalıdır.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Tatil göstergesi yanıp söner.
Soğutucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca ayarlanmış sıcaklığı gösterir.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Tatil göstergesi yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Tatil göstergesi yanıp sönene kadar Mode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Tatil göstergesi söner.
4. Önceden seçilmişse Eco Mode fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
Önemli Farklı bir soğutucu sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon devre dışı kalır.
Drinks Chill fonksiyonu
Dondurucu bölmesine şişeleri koyarken bir
emniyet tedbiri olarak Drinks Chill fonksiyonu kullanılır.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Ardından Drinks Chill göstergesi yanıp
söner.
Zamanlayıcı birkaç saniye boyunca ayarlanmış değeri (30 dakika) gösterir.
2. Zamanlayıcı ayarlanmış değerini 1 ila 90
dakika arasında değiştirmek için Zamanlayıcı ayar tuşuna basın.
3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Ardından Drinks Chill göstergesi yanar.
Zamanlayıcı yanıp sönmeye başlar.
Geri sayımın sonunda Drinks Chill göstergesi yanıp söner ve sesli bir alarm duyulur:
1. Dondurucu bölmesindeki içecekleri alın.
2. Fonksiyonu kapayın.
Fonksiyonu kapamak için:
1. Bunun için Mode tuşuna Drinks Chill göstergesi yanıp sönene kadar basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Ardından Drinks Chill göstergesi söner.
Fonksiyonu istediğiniz her zaman devre dışı
bırakabilirsiniz.
Alışveriş fonksiyonu
Örneğin bir market alışverişinden sonra çok
miktarda ılık yiyeceği buzdolabına koymanız
gerekirse, yiyecekleri daha hızlı soğutmak
ve buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin
ısınmasını önlemek için Alışveriş fonksiyonunu aktive etmenizi öneririz.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Alışveriş göstergesi yanıp söner.
Soğutucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca ayarlanmış sıcaklığı gösterir.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Alışveriş göstergesi yanar.
Yaklaşık 6 saat sonra Alışveriş fonksiyonu
otomatik olarak kapanır.
Otomatik olarak sona ermeden önce fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Alışveriş göstergesi yanıp sönene kadar
Mode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Alışveriş göstergesi söner.
4. Ardından daha önce seçilmişse Eco Mode fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
Önemli Farklı bir soğutucu sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon devre dışı kalır.
Action Freeze fonksiyonu
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna
basın.
Ardından Action Freeze göstergesi yanıp
söner.
Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca simgesini gösterir.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Ardından Action Freeze göstergesi yanar.
Bir animasyon başlar.
Bu fonksiyon 52 saat sonra otomatik olarak
durur.
Otomatik olarak sona ermeden önce fonksiyonu kapamak için:
1. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için Mode tuşuna Action Freeze göstergesi yanıp sönene kadar basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Ardından Action Freeze göstergesi söner.
4. Önceden seçilmişse Eco Mode fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
Önemli Farklı bir dondurucu sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon devre dışı kalır.
52 electrolux
Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklığın artması
(örneğin bir elektrik kesintisinden ötürü)
aşağıdaki şekillerde gösterilir:
• Alarm ve dondurucu sıcaklığı göstergelerinin yanıp sönmesi
• Uyarı sesi verilmesi.
Alarmı sıfırlamak için:
1. Herhangi bir tuşa basın.
2. Sesli uyarı kapanır.
3. Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca erişilen en yüksek sıcaklığı
gösterir. Ardından, ayarlanmış olan sıcaklığı tekrar gösterir.
4. Normal şartlara dönülene kadar alarm
göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
Alarm eski haline döndüğünde alarm göstergesi söner.
İLK KULLANIM
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık
su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve
daha sonra iyice kurulayın.
Önemli Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden, deterjanları veya aşındırıcı toz temizlik ürünlerini kullanmayın.
GÜNLÜK KULLANIM
Portatif raflar
Buzdolabının yan panellerinde, rafları istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak veren bir
dizi ray bulunmaktadır.
Bu şişe rafı istenirse eğilerek, ağzı açılmış
olan şişeler de konulabilir. Bunun için rafı yukarı çekerek, yukarı doğru dönebilmesini
sağlayın ve rafı bir üst seviyeye yerleştirin.
Şişe rafı
Şişeleri (ağzı öne bakacak şekilde) hazır konumlandırılmış rafa yerleştirin.
Önemli Eğer raf yatay konumlandırılmışsa,
sadece ağzı kapalı olan şişeleri koyun.
Nem kontrollü sebze çekmecesi
Çekmece, meyve ve sebzeleri koymak için
uygundur.
electrolux 53
Çekmecenin içinde,
kişisel ihtiyaçlarınıza
göre çekmeceyi iki
bölmeli hale getirmenizi sağlayan ve farklı
konumlarda yerleştirebileceğiniz bir ayırıcı bulunmaktadır.
Çekmecenin altında,
meyve ve sebzelerin
taban yüzeyinde oluşabilecek neme temas
etmesini önlemek için tasarlanmış bir ızgara
(bu özellik varsa) vardır.
Çekmecenin içindeki tüm parçalar temizlenmek üzere çıkarılabilir.
Sebze çekmecesindeki sıcaklığın ayarlanabilmesini sağlayan
delikli (sürgülü bir kolla ayarlanabilen) bir
aparat bulunmaktadır.
Havalandırma delikleri kapalı olduğunda:
meyve ve sebze bölmelerindeki yiyeceğin doğal nem oranı daha
uzun bir süreyle muhafaza edilir.
Havalandırma delikleri açık olduğunda:
daha fazla hava dolaşımı meyve ve sebze
bölmelerinde havadaki nem oranının azaltılmasını sağlar.
Kapı raflarının konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini yerleştirebilmek için, kapı rafları farklı yüksekliklere
ayarlanabilir.
Bu ayarlamaları yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız: raf yerinden çıkıncaya kadar
okların yönünde kademe kademe çekiniz,
daha sonra istediğiniz şekilde konumlandırınız.
Hava soğutması
Dinamik Hava Soğutması (DAC) fanı, yemekleri hızla soğutur ve buzdolabının her noktasında daha eşit bir sıcaklık sağlar.
Fanı açmak için şekilde gösterilen düğmeye
basın. Yeşil ışık yanar.
B
Önemli Ortam sıcaklığı 25°C'yi aşınca fanı
çalıştırın.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir
veya daha fazla sayıda kap içermektedir.
Bunlar, dondurucunun üst çekmecesinin
yan kısımlarına takılıdır.
Dondurucunun üst çekmecesini dışarı çekiniz. Buz kabını çıkarınız. Kapağı çekerek çıkarınız. Kabı "MAX" işareti ile belirtilen sınıra
kadar suyla doldurunuz.
Kapağı geri takınız ve kabı yerine geri yerleştiriniz.
Buz küplerini çıkarmak için, kabı buz küpleri
yukarı gelecek şekilde ters çeviriniz ve sert
bir zeminin üstüne vurunuz.
54 electrolux
Buz küplerini daha kolay çıkarabilmek için,
kabı kapağını açmadan birkaç saniye boyunca ılık suyun altına tutmanız tavsiye edilir.
Uyarı Bu kapları dondurucudan
çıkarmak için metal aletler kullanmayınız.
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirmeden önce Action Freeze fonksiyonunu en az 24 saat boyunca çalıştırınız.
Dondurulacak olan taze yiyeceği alt bölmeye yerleştiriniz.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer; bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek koymayınız.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir
süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı
en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakın.
Önemli Örneğin bir elektrik kesintisi
yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer
elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde
"başlatma süresi" kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürerse, buzu çözülen
yiyecek hemen tüketilmeli, veya derhal
pişirilerek yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için
uygundur.
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı
anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir durumda pişirme işlemi daha uzun sürecektir.
YARARLI İPUÇLARI VE BİLGİLER
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını çok sık açmayın veya gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayın.
• Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar
Düğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz
tam doludur, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya veya buzlanmaya neden olabilir.
Böyle bir durumda, otomatik buz çözme
işleminin devreye girerek elektrik tüketiminden tasarruf sağlanması için Isı Ayar
düğmesini daha düşük bir ayara getirin.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayın
• Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle
keskin bir kokusu varsa)
electrolux 55
• yiyecekleri, etrafında hava rahatça dolaşacak şekilde yerleştirin
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve
sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin.
Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb:
Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle herhangi
bir rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmeli ve temin edilmiş özel çekmecelere yerleştirilmelidir.
Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın
mümkün olduğunca girmemesi için özel hava geçirmeyen kaplara konulmalı veya alüminyum folyoya sarılmalı ya da polietilen torbalara konulmalıdır.
Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde
kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsaklar
(paketli değilse), buzdolabına konulmamalıdır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı
olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı. veri etiketinde belirtilmektedir;
• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek konulmamalıdır;
• sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş yiyecekleri dondurun;
• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda
•
•
•
•
•
tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri
küçük porsiyonlara bölün;
yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava geçirmez olduğundan emin olun;
cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin önceden donmuş yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin;
yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir;
tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;
eğer su buzları dondurucu bölmesinden
çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir;
yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üzerine dondurucuya konulma tarihini yazmanız tavsiye edilir;
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla
ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:
• piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edilmiş olduğundan emin olun;
• donmuş yiyeceklerin, yiyecek mağazasından dondurucunuza mümkün olan en kısa sürede aktarılmasını sağlayın;
• cihazın kapısını çok sık açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayın.
BAKIM VE TEMİZLİK
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
• Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su
ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
• Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak
kontrol edip silerek temizleyin.
• İyice durulayın ve kurulayın.
56 electrolux
Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/veya
kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar
vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek
derecede kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir ve
güçlü kötü bir koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir
vakumlu temizlik cihazı ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik
tüketimini azaltır.
Önemli Soğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat edin.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu
cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz
deterjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takın.
Buzdolabı buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresindeki buzlar, normal çalışma esnasında motor kompresörü her durduğunda otomatik
olarak giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıyla motor kompresörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme suyu
tahliye deliğinin periyodik olarak temizlenmesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde bulunan özel temizleyiciyi kullanın.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi
"no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne panellerinde ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma
ve karlanma yapmaz.
Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk havanın bölme içerisinde otomatik kontrollü bir
fan sayesinde devamlı devir-daim ettirilmesidir.
Kulanım-dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alınız:
• Cihazın elektrik beslemesini kesiniz,
• İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız,
• Buzunu çözünüz 20)ve cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyiniz,
• Kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapısını/kapılarını hafif aralık bırakınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elektrik kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin
bozulmasını önlemek için birilerinden ara sıra kontrol etmesini isteyiniz.
Taste Guard filtresinin değiştirilmesi
Taste Guard filtresi, buzdolabının içindeki kötü kokuların azaltılmasını sağlayarak, hassas
yiyeceklerde istenmeyen aromaların oluşma
riskini önler.
En iyi performansı elde etmek için, Taste
Guard filtresi yılda bir kez değiştirilmelidir.
Yeni karbon filtreleri, yerel satıcınızdan satın
alabilirsiniz.
20) Eğer bu özellik varsa.
electrolux 57
• Hava filtresi, filtre kapağının arkasına yerleştirilmiştir ve kapak dışarıya doğru (1) çekerek erişilebilir.
• Bitmiş olan hava filtresini yuvasından çekip çıkartın.
2
1
• Yeni hava filtresini yarığa (2) yerleştirin.
• Kapağı kapatın.
Hava filtresi bir sarf malzemesidir ve bu tür
bir aksesuar garanti kapsamında değildir.
Önemli Çalışma esnasında, hava giriş çıkış
kapağını daima kapalı tutun.
Filtre, yüzeyinin çizilmesini önlemek için dikkatli bir şekilde muamele görmelidir.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Uyarı Arıza teşhis işleminden önce,
cihazın fişini prizden çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Sorun
Cihaz çalışmıyor. Lamba
çalışmıyor.
Lamba çalışmıyor.
Kompresör devamlı çalışıyor.
Önemli Normal kullanım esnasında bazı
sesler (kompresörden, soğutucu
devresinden) gelebilir.
Olası sebep
Çözüm
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açınız.
Cihazın fişi prize doğru bir şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru bir şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur. Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir cihazı takınız.
Kalifiye bir elektrikçi çağırınız.
Lamba bekleme / uyku modundadır.
Kapıyı kapatıp tekrar açınız.
Lamba arızalıdır.
"Lambanın değiştirilmesi" bölümüne bakınız.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Kapı çok sık açılıyordur.
Kapıyı gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayınız.
Cihazın ısısı çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce cihazın ısısının oda ısısına düşmesini
bekleyiniz.
Oda ısısı çok yüksektir.
Oda ısısını düşürünüz.
58 electrolux
Sorun
Olası sebep
Çözüm
Buzdolabının arka panelinden su akıyor.
Otomatik buz çözme işlemi esna- Bu normaldir.
sında, buzlar arka panelde erir.
Buzdolabının içine su akıyor.
Su çıkışı tıkalıdır.
Su çıkışını temizleyiniz.
Cihazın içindeki nesneler / yiyecekler suyun su toplayıcısına akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki nesnelerin arka panele temas etmediğinden emin olunuz.
Tabana su akıyor.
Eriyen su, kompresörün üstündeki buharlaşma tablasına akmıyordur.
Buharlaşma tablasına eriyen su çıkışını takınız.
Cihazın içindeki ısı çok
düşük.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
Cihazın içindeki ısı çok
yüksek.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha düşük bir ısı ayarlayınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Cihazın ısısı çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce cihazın ısısının oda ısısına düşmesini
bekleyiniz.
Cihaza aynı anda birçok ürün ko- Aynı anda daha az ürün koyunuz.
nulmuştur.
Buzdolabının ısısı çok
yüksek.
Cihazda soğuk hava devridaimi
yoktur.
Cihazda soğuk hava devridaimi olduğundan emin olunuz.
Dondurucunun ısısı çok
yüksek.
Yiyecekler birbirine çok yakındır.
Yiyecekleri, soğuk hava devridaimine izin verecek şekilde yerleştiriniz.
Çok fazla karlanma / buz
var.
Yiyecekler doğru paketlenmemiş- Yiyecekleri doğru şekilde paketletir.
yiniz.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
A
max 25 W
Lambanın değiştirilmesi
1. Fişini prizden çekin.
2. Bir tornavidayla lamba kapağının arka
kancasına bastırın ve aynı anda kapağı
ok ile belirtilen yönde çekip döndürün.
3. Lambayı aynı güç değerinde ve özellikle
ev aletleri için tasarlanmış bir lambayla
değiştirin. (maksimum güç değeri lamba
kapağında gösterilmiştir).
4. Lamba kapağını yerleştirin ve ilk baştaki
pozisyonuna sabitleyin.
5. Fişi prize takın.
6. Kapıyı açın. Lambanın yandığından emin
olun.
B
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümüne bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiştiriniz. Yetkili Servisle temasa geçiniz.
electrolux 59
TEKNİK VERİLER
Kabin boyutları
Yükseklik
1950 mm.
Genişlik
695 mm.
Derinlik
669 mm.
Başlatma süresi
20 s
Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi
etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir.
Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması
için, cihazı monte etmeden önce
"Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.
Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu
bir yere monte ediniz:
SN
+10°C ile + 32°C arası
N
+16°C ile + 32°C arası
ST
+16°C ile + 38°C arası
T
+16°C ile + 43°C arası
Yer
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, direkt güneş
ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa
monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafında rahatça devridaim yapabildiğinden
emin olunuz. En iyi performansı elde etmek
için; eğer cihaz bir asma tavan altına monte
edilmişse, cihaz kabininin üstü ile duvar arasındaki minimum boşluk en az 100 mm. olmalıdır. Bununla birlikte, ideal olarak cihaz
asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki ayarlanabilir ayakların biri veya
daha fazlası kullanılarak doğru düzlemsellik
elde edilir.
Uyarı Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır;
dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan
sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
A
B
15 mm
Ortam sıcaklığı
15 mm
İklim sınıfı
100 mm
MONTAJ
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Arka aralayıcılar
Cihazın içerisinde, şekilde gösterildiği
gibi takılması gereken iki aralayıcı tampon bulunmaktadır.
60 electrolux
Vidaları gevşetin ve aralayıcıyı vida başının altına takın, daha sonra vidaları geri sıkın.
torba içerisinde teslim edilir. Filtre, cihaz çalıştırılmadan önce kapağının arkasına yerleştirilmelidir.
1. Kapağı dışarıya doğru (1) çekiniz
2. Filtreyi plastik torbasından çıkartınız
3. Filtreyi kapağın (2) arka kısmındaki yarığa yerleştiriniz
4. Kapağı kapatınız
2
1
Tat Koruma Filtresinin takılması
Tat Koruma Filtresi, kötü kokuları emen ve
kokuların birbirine karışma riskini önleyerek
tüm yiyeceklerin tat ve aromalarını korumasını sağlayan aktif bir karbon filtredir.
Karbon filtre, kullanım ömrünün ve özelliklerinin muhafaza edilmesi amacıyla plastik bir
Önemli Çalışma esnasında, hava giriş-çıkış
kapağını/ızgarasını kapalı tutunuz.
Filtre, yüzeyinde parçacıklar zarar görmeyecek şekilde dikkatli muamele görmelidir.
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi mümkün
değildir.
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
electrolux 61
62 electrolux
electrolux 63
www.electrolux.com/shop
222350434-00-052010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement