Electrolux ERN20600 Handleiding

Electrolux ERN20600 Handleiding
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
Koelkast-Vriezer
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
ERN20600
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
7
8
10
10
15
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieu-
electrolux 3
vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dit kan gevaar
opleveren van een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje 1)
voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt
is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
4 electrolux
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
electrolux 5
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C
dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop
op een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen
de voorste halve schappen over de achterste
worden geplaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer
is uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
6 electrolux
trek het schap geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats op een
andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
electrolux 7
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op ge-
•
•
•
•
schikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
8 electrolux
6. Zet de thermostaatknop op de maximale
koude en laat het apparaat twee tot drie
uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug
in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe
metalen voorwerpen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
3. Open de deur.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken.
5. Schakel het apparaat in.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 4)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd
technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
4) indien nodig,
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
electrolux 9
Probleem
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterwand van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen
de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een lagere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk ge- Conserveer minder producten teconserveerd.
gelijk.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
10 electrolux
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
(het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
5. Plaats het lampenkapje terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van het
lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
electrolux 11
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het
apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
hem.
2. Verwijder de bovenste deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Draai het middelste scharnier los.
5. Verwijder de onderste deur.
6. Maak de onderste pen los en verwijder
hem.
Op de tegenoverliggende kant:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Monteer de onderste deur.
3. Zet het middelste scharnier vast.
4. Installeer het afstandsstuk.
5. Monteer de bovenste deur.
6. Zet de bovenste pen vast.
12 electrolux
2
1
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
2. Stel het apparaat in de nis af.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het
onderste scharnier op de juiste plek.
min.
200 cm2
4mm
Het apparaat installeren
44mm
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast tegenover het
scharnier. Zorg ervoor dat er een ruimte
van 4 mm tussen het apparaat en de
kast is.
3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
aan de nis.
electrolux 13
I
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op
het scharnier.
D
C
4. Duw de afdichtstrip tussen het apparaat
en de naastliggende kast.
E
E
B
7. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
Ha
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
Hb
Hc
Hd
8. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
14 electrolux
ca. 50 mm
8 mm
90°
21 mm
90°
Ha
ca. 50 mm
21 mm
9. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
Hb
11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de nagel moet worden
vastgemaakt (K).
Ha
8 mm
Hc
K
Ha
10. Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel open in een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
electrolux 15
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van
de pakking kleiner worden. De omvang van
de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Hb
13. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
Hb
Hd
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
Safety information
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
16
18
18
18
20
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
20
22
24
24
28
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents,
it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you
can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance hav-
ing a spring lock (latch) on the door or lid,
be sure to make that spring lock unusable
before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap
for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level of
environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
electrolux 17
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit,
fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service agent or
qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover5) of interior
lighting.
• This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
• Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.6)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the appliance is Frost Free
7) If a water connection is foreseen
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible
damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation
follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
18 electrolux
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine
spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in
either its refrigerant circuit or insulation
materials. The appliance shall not be dis-
carded together with the urban refuse
and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used
on this appliance marked by the symbol
are recyclable.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to
a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to form
on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow
automatic defrosting and therefore reduced
energy consumption.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap
so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn
the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the temperature
regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2
hours on the higher settings.
electrolux 19
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending
on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more
trays for the production of ice-cubes. Fill
these trays with water, then put them in the
freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves
can lie over the rear ones.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition as
required.
20 electrolux
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded,
the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If
this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on any
shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and re-
electrolux 21
charging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with
a brush or a vacuum cleaner. This operation
will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the
water overflowing and dripping onto the food
inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into the
drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5
mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
3. Open the door.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into
the compartment.
Warning! Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the evaporator
as you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process other
than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the
frozen food packs, during defrosting,
may shorten their safe storage life.
22 electrolux
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 8)and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody
to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that
is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does not Attach the melting water outlet to
flow in the evaporative tray above the evaporative tray.
the compressor.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
8) If foreseen.
Set a higher temperature.
electrolux 23
Problem
Possible cause
Solution
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is cold
air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power (the maximum power
is shown on the lamp cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains
socket.
8. Open the door. Make sure that the lamp
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
24 electrolux
Technical data
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
20 h
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right.
If you want to open the door to the left, do
these steps before you install the appliance:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Loosen and remove the upper pin.
Remove the upper door.
Remove the spacer.
Loosen the middle hinge.
Remove the lower door.
Loosen and remove the lower pin.
electrolux 25
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installing the appliance
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Tighten the middle hinge.
4. Install the spacer.
5. Install the upper door.
6. Tighten the upper pin.
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
Do these steps.
1. Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the
arrows (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture. Make
sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is
44 mm.
Push the appliance in the direction of the
arrows (2) against the cupboard on the
opposite side of the hinge. Make sure
that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.
2
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
1
2. Adjust the appliance in the niche.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
26 electrolux
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Open the door. Put the lower hinge cover
in position.
4mm
5. Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
44mm
3. Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
6. Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
4. Push the sealing strip between the appliance and the adjacent cabinet.
D
C
E
E
B
7. Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and Hd
electrolux 27
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
Ha
Hb
8 mm
Hc
Hd
8. Install the part Ha on the inner side of the
kitchen furniture.
Ha
Hb
11. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the
door where the nail must be fitted (K).
ca. 50 mm
90°
8 mm
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
9. Push the part Hc on the part Ha.
Ha
Hc
10. Open the appliance door and the kitchen
furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
K
Ha
12. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part Hb.
28 electrolux
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached
tightly to the cabinet.
Important! If the ambient temperature is low
(for example, in the Winter), the size of the
gasket decreases. The size of the gasket
increases when the ambient temperature
increases.
Hb
13. Press the part Hd on the part Hb.
Hb
Hd
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
electrolux 29
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
29
31
32
32
33
34
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
35
38
38
42
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d'aliments et/ou de boissons
dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques
ou autres moyens artificiels pour accélérer
le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont
homologués pour cet usage par leur fabricant.
30 electrolux
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil
contient de l'isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources
d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être
la cause de courts-circuits, d'incendies et/
ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d'entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la
prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas sur la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 9) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors
de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions
ou des brûlures cutanées.
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'appareil est sans givre
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 10)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le de
la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule
en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
electrolux 31
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 11)
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
32 electrolux
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur un réglage
plus chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs
bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs
et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
electrolux 33
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnezles selon les besoins.
Emplacement des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation excessive de
givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci,
modifiez la position du dispositif de réglage
de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où
des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation dans
le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner
le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
34 electrolux
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est
electrolux 35
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu
du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les
aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
3.
4.
5.
6.
7.
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
Ouvrez la porte.
Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
Réglez le thermostat pour obtenir plus de
froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Avertissement N'utilisez en aucun cas
de couteau ou tout autre objet
tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez
de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre
dispositif mécanique ou moyen artificiel
que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire
leur durée de conservation.
Dégivrage du compartiment
congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le compartiment
congélateur lorsque l'épaisseur de la couche
de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 12)et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour
éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être
12) si cela est prévu.
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou une personne compétente.
36 electrolux
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Symptôme
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Cause possible
L'appareil est à l'arrêt.
Solution
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
Branchez correctement la fiche sur
branchée sur la prise de courant. la prise de courant.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous à « Fermeture de la
porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur
l'évaporateur, à l'intérieur
de l'appareil.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau de Nettoyez l'orifice.
dégivrage est obstrué.
Des produits empêchent l'eau de Assurez-vous que les produits ne
s'écouler dans le réservoir d'eau. touchent pas l'évaporateur.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
pas dans le plateau d'évaporaplateau d'évaporation.
tion situé au-dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
basse.
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
élevée.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
élevée.
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
basse.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer
dans l'appareil.
electrolux 37
Symptôme
Cause possible
Solution
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas bien fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
élevée.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule par un modèle
semblable de même puissance (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez
le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
38 electrolux
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté gau-
20 h
che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
d'énergie.
Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté
vers la droite. Si vous souhaitez modifier le
sens d'ouverture de la porte (vers la gauche),
effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
1. Dévissez et retirez la goupille supérieure.
2. Enlevez la porte supérieure.
3. Enlevez l'entretoise.
4. Desserrez la charnière intermédiaire.
5. Enlevez la porte inférieure.
6. Dévissez et retirez la goupille inférieure.
electrolux 39
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installation de l'appareil
Sur le côté opposé :
1. Serrez la goupille inférieure.
2. Installez la porte inférieure.
3. Serrez la charnière intermédiaire.
4. Installez l'entretoise.
5. Installez la porte supérieure.
6. Serrez la goupille supérieure.
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être
suffisante.
Attention Assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé sous
l'appareil.
Procédez comme suit :
1. Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure s'aligne
par rapport au meuble de cuisine. Vérifiez que la distance entre l'appareil et le
rebord avant du placard est de 44 mm.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (2) contre le placard, du
côté opposé à la charnière. Laissez un
espace de 4 mm entre l'appareil et le
placard.
2
1
40 electrolux
2. Réglez la position de l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
Le cache de la charnière inférieure (disponible dans le sachet des accessoires)
garantit une distance correcte entre l'appareil et le meuble.
Ouvrez la porte. Installez le cache de la
charnière inférieure.
5. Retirez la pièce du cache charnière (E).
Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit de
la charnière de droite, la partie SX pour
la charnière de gauche.
4mm
44mm
3. Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
I
4. Poussez la bande isolante entre l'appareil et le meuble adjacent.
6. Fixez les caches (C, D) aux pattes et
dans les trous des charnières.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la charnière.
D
C
E
E
B
7. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd
electrolux 41
Ha
Hb
Tenez ensemble la porte de l'appareil et
celle du meuble et marquez la position
des trous.
8 mm
Hc
Hd
Ha
8. Posez la pièce Ha sur la partie interne du
meuble.
ca. 50 mm
Hb
11. Enlevez les supports et marquez le repère avec le clou (K) à 8 mm du bord externe de la porte.
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
9. Poussez la pièce Hc sur la pièce Ha.
Ha
Hc
10. Ouvrez la porte de l'appareil et celle du
meuble à 90° environ.
Introduisez la petite équerre (Hb) dans le
guide (Ha).
Ha
12. Placez à nouveau la petite équerre sur le
guide et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine et
la porte de l'appareil en ajustant la pièce
Hb.
42 electrolux
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique adhère
fermement au meuble.
Important Si la température à l'intérieur de
la pièce est trop basse (en hiver, par
exemple), il se peut que le joint n'adhère pas
parfaitement. Inversement, si la température
ambiante augmente, le joint se dilate.
Hb
13. Appuyez la pièce Hd contre la pièce Hb.
Hb
Hd
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
electrolux 43
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.electrolux.be
www.electrolux.lu
222319963-00-112009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement