Aeg-Electrolux A62500GNW0 Handleiding | Manualzz
A62500GNW0
NL VRIEZER
EN FREEZER
PT CONGELADOR
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
2
21
39
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
10
10
11
12
13
15
15
18
20
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Handige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Geluiden
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
6
Veiligheidsinformatie
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
Bedieningspaneel
7
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
1 ON/OFF-toets
2 Mode-toets
3 OK-toets
4 Toets temperatuur lager
5 Toets temperatuur hoger
6 Display
Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden gelijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer
ongedaan worden gemaakt.
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Minute Minder-functie
functie Kinderslot
Indicatielampje alarm
Temperatuurlampje
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Zie de
paragraaf 'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
8
Bedieningspaneel
1.
2.
3.
Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
Het display wordt uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
Bedieningspaneel
9
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
U kunt de functie op elk moment uitzetten.
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -indicatielampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
Alarm deur open
Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
10
Het eerste gebruik
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg
de paragraaf "Problemen oplossen".
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aangegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is,
hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
Handige aanwijzingen en tips
11
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
12
Onderhoud en reiniging
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen
ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude
lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
Problemen oplossen
13
trek de stekker uit het stopcontact
verwijder al het voedsel,
ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
•
•
•
•
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het alarmlampje knippert.
De temperatuur in het vriesvak
is te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur".
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.
Raadpleeg " FROSTMATIC functie".
De temperatuur in de vrie- De temperatuur is niet goed inzer is te laag.
gesteld.
De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.
5) Indien nodig,
Stel een hogere temperatuur in.
Raadpleeg " FROSTMATIC functie".
14
Problemen oplossen
Probleem
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk
geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
Producten liggen te dicht op
elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Een grote hoeveelheid ijs
Er is te veel rijp en ijs op de ver- Zie 'De verdamper reinigen'.
bedekt het bovenste vak in damper van het apparaat, de
het apparaat.
deur heeft te lang open gestaan.
Er wordt een vierkantje
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
dEMo verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demon- Houd de knop OK ongeveer 10 sestratiestand (dEMo).
conden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het display
even uit gaat: het apparaat start
regelmatig met werken.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
De verdamper schoonmaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schakel het apparaat uit.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Haal alle levensmiddelen uit de vriezer en leg ze op een koele plaats.
Verplaats het apparaat ver weg van de muur.
Laat de deur open staan.
Na ongeveer 20 minuten begint er uit de afvoerslang op de achterkant van het meubel
water in de opvangbak te stromen.
Technische gegevens
15
7.
Om te voorkomen dat het water overstroomt uit de bak, afdrogen met een
spons.
8. Het ontdooiproces is afgelopen als er
geen water meer uit de slang druppelt.
Dit kan wel enkele uren duren als het
probleem al langer bestond.
9. Zet het apparaat weer op zijn oorspronkelijke plaats.
10. Maak de binnenkant van het apparaat
schoon en droog.
11. Steek de stekker in het stopcontact.
12. Schakel het apparaat in.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1800 mm
Breedte
600 mm
Diepte
650 mm
Tijdsduur
20 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
16
Montage
Plaats
10mm
10mm
100mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het meubel.
Als het apparaat onder een hangend keukenkastje
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van het meubel en het wandkastje
minstens 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat beter niet onder een hangend keukenkastje zetten. De verstelbare voetjes aan de
onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het meubel in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en het
meubel ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken
verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er
dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen
raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aar-
Montage
17
depunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Afstandsstukken achterkant
In het apparaat vindt u twee afstandsstukken
die geplaatst moeten worden zoals aangegeven
op de afbeelding.
Draai de schroeven los en plaats het afstandsstuk
onder de kop van de schroef, draai daarna de
schroeven weer vast
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat u werkzaamheden uitvoert, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Wij raden u aan de volgende werkzaamheden uit te voeren met iemand die de deur van het
apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt. Plaats het apparaat voorzichtig met
de achterkant op de grond.
Als u de richting waarop de deur opengaat wilt veranderen, voert u de volgende procedure
uit:
1. Verwijder het klik-in ventilatierooster, verwijder de dop (e) van het ventilatierooster en
monteer de dop aan de andere kant.
18
Geluiden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verwijder het onderste scharnier (A)
door de bevestigingsschroeven los te
draaien.
Verwijder de deur.
Schroef de pen (f) op het onderste
scharnier los en monteer de pen op de
andere kant.
f
A
A
e
Schroef de pen op het bovenste scharnier los en monteer de pen op de andere
kant.
Plaats de deur in het bovenste scharnier.
Installeer het ventilatierooster door het
rooster vast te klikken.
8.
Schroef de hendel los. Verwijder de dop
met een drevel. Installeer de hendel en
180°
de dop aan de andere kant. Haal de
twee doppen uit het zakje met de accessoires en maak de gaten die na de verwijdering van de hendel zijn overgebleven, daarmee dicht.
9. Verzeker u ervan dat de voorste plaat
van de deur zich evenwijdig bevindt aan
de voorste plaat van de bovenkant.
10. Zet het apparaat op zijn plaats, waterpas, en wacht minstens vier uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Voer een laatste controle uit om te zorgen dat:
• Alle schroeven zijn aangehaald.
• De magnetische pakking goed aansluit op de koelkast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de koelkast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze gaat passen.
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Geluiden
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
19
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
20
Het milieu
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
21
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
22
Contents
CONTENTS
23
25
28
28
29
30
31
33
33
36
38
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful Hints and Tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Noises
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
23
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
24
Safety information
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
Control panel
25
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
ON/OFF button
Mode button
OK button
Temperature colder button
9) If a water connection is foreseen.
2
3
4
5
6
26
Control panel
5 Temperature warmer button
6 Display
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer function
FROSTMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to "High temperature alarm".
4. If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to
"What to do if..." paragraph.
5. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
Control panel
27
FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
Minute Minder function
The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain lenght of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer
for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove any drinks contained in the freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
28
First use
2.
3.
The Child Lock indicator flashes.
Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to an earlier
power failure) is indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator shows the highest temperature reached for a few
seconds. Then show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
When the alarm has returned the alarm indicator goes off.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the door is left open for around 80 seconds.
When normal conditions are restored (door closed), the acoustic alarm will stop.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
If “dEMo” appears on the Display, the appliance is in demonstration mode: refer to “WHAT
TO DO IF...” paragraph.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
Helpful Hints and Tips
29
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the two top compartments.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of
time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
30
Care and cleaning
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity
consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
What to do if…
31
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means
that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on
the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in
this manual.
Problem
The appliance does not
operate.
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The Alarm light flashes.
The temperature in the freezer is Refer to "High temperature
too high.
alarm"
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
10) If foreseen.
32
What to do if…
Problem
The temperature in the
freezer is too low.
Possible cause
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The FROSTMATIC function is
switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
The FROSTMATIC function is
switched on.
The temperature in the
freezer is too high.
Solution
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is not Set a lower temperature.
set correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
A large quantity of drops
ice covers the top compartment inside the appliance.
There is too much frost and ice
on the evaporator of the appliance, the door was open for too
long time.
Refer to "Cleaning the evaporator".
Upper or lower square is
shown in the temperature
Display.
An error has occurred in measuring the temperature.
Call your service representative
(the cooling system will continue
to keep food products cold, but
temperature adjustment will not
be possible).
dEMo appears on the Display.
The appliance is in demonstration mode(dEMo) .
Keep pressed approximately 10
sec. theOK button since a long
sound of buzzer is heard and the
Display shut off for a short while:
appliance start works regularly.
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Cleaning the evaporator
1.
Switch off the appliance.
Technical data
33
2.
3.
4.
5.
6.
Disconnect the mains plug from the mains socket.
Remove all foods from the freezer and put them in a fresh place.
Move the appliance far from the wall.
Leave the door open.
After approximately 20 minutes the drain hose at the rear of the cabinet starts to discharge water into the drip tray.
7. To prevent the water overflowing from
the drip tray dry with a sponge.
8. The defrosting process ends when the
water stops dripping. It may take several
hours if the problem started long before.
9. Move the appliance to the original position.
10. Clean and dry the inside of the appliance.
11. Connect the mains plug into the mains
socket.
12. Switch on the appliance.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1800 mm
Width
600 mm
Depth
650 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
34
Installation
Location
10mm
10mm
100mm
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below
an overhanging wall unit, the minimum distance
between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured
by one or more adjustable feet at the base of the
cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side
with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to open enough
so that the shelves can be removed.
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug
must therefore be easily accessible after installation.
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
Installation
35
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Rear spacers
Inside the appliance you find two spacers which
must be fitted as shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer under
the screw head, then retighten the screws.
Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the door of the appliance during the operations. Gently lay the
appliance on its back.
To change the opening direction of the door, do these steps:
1. Remove the clip-in ventilation grille, remove the plug (e) from the ventilation grille
and install it on the opposite side.
2. Remove the bottom hinge (A) by unf
screwing the fixing screws.
3. Remove the door.
4. Unscrew the pin (f) of the bottom hinge
and install it on the opposite side.
A
A
e
36
Noises
5.
6.
7.
Unscrew the pin of the upper hinge and
install it on the opposite side.
Install the door in the upper hinge.
Install the ventilation grille, clipping it
into place.
8.
Unscrew the handle. Remove the plug
with a punch. Install the handle and the
180°
plug on opposite side. Take from the accessory bag the two plugs and cover the
holes left open after having removed
the handle.
9. Make sure that the front board of the
door is parallel to the front board of the
top.
10. Reposition, level the appliance, wait for
at least four hours and then connect it
to the power socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
B
LU
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
Noises
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
37
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
38
Environmental concerns
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
39
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para
lhe oferecer um desempenho impecável durante vários
anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida
mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar
em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita
para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a
funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de
acessórios projectados e concebidos de acordo com os
padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios
de cozinha especializados a cestos de talheres, de
suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
40
Índice
ÍNDICE
41
44
47
47
48
49
50
52
52
55
57
Informações de segurança
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e dicas úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Ruídos
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
41
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as
suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques
eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura integrada, sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como
explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos
aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um
gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
42
Informações de segurança
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
2.
3.
4.
5.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
Não puxe o cabo de alimentação.
Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe um risco de choque eléctrico
ou incêndio.
6.
•
•
•
•
Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada11) de iluminação interior.
Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo
gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
Lâmpadas 12)utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
•
•
•
•
•
Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 13)
Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante
do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
11) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
12) Se as lâmpadas estiverem previstas.
13) Se o aparelho for Frost Free.
Informações de segurança
43
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação eléctrica da
tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para retirar o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 14)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito
refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
14) Se estiver prevista uma ligação hídrica
44
Painel de controlo
PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
4
5
6
1 Botão ON/OFF
2 Botão Mode
3 Botão OK
4 Botão de diminuição da temperatura
5 Botão de aumento da temperatura
6 Visor
É possível alterar o som predefinido de botões para outro mais facilmente audível premindo
simultaneamente o botão Mode e o botão de diminuição da temperatura durante alguns
segundos. A alteração é reversível.
Visor
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Função temporizador
Função FROSTMATIC
Função Minute Minder
Função bloqueio de segurança para crianças
Indicador de alarme
Indicador de temperatura
Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os seguintes passos:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o display estiver desligado.
3. O alarme sonoro poderá funcionar após alguns segundos.
Para reiniciar o alarme consulte "Alarme de temperatura elevada".
4. Se o display indicar "dEMo" , o aparelho está em modo de demonstração. Consulte o
parágrafo "O que fazer se...".
5. Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
Painel de controlo
1.
2.
3.
45
Prima o botão ON/OFF durante 5 segundos.
O visor desliga-se.
Para desligar o aparelho da corrente desligue a ficha da tomada.
Regulação da temperatura
A temperatura definida do congelador pode ser regulada pressionando o botão da temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada dentro de 24 horas.
Após uma falha de energia a temperatura regulada permanece memorizada.
Função FROSTMATIC
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador FROSTMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador FROSTMATIC é apresentado.
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador FROSTMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador FROSTMATIC apaga-se.
A função é desligada se for seleccionada uma temperatura diferente para o congelador.
Função Minute Minder
A função Minute Minder destina-se a ser utilizada para regular um alarme acústico para
uma hora escolhida, sendo útil, por exemplo, quando uma receita requer o arrefecimento de
uma mistura durante um determinado período de tempo ou quando é necessário um aviso
para não se esquecer das garrafas colocadas no congelador para arrefecimento rápido.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor definido (30 minutos) durante alguns segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido do Temporizador de 1 até 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Minute Minder é apresentado.
O Temporizador começa a piscar (min). .
46
Painel de controlo
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder pisca e é emitido um alarme
sonoro:
1. Retire quaisquer bebidas do interior do compartimento do congelador.
2. Prima o botão OK para desligar o som e terminar a função.
É possível desactivar a função a qualquer altura, durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador Minute Minder ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível alterar a hora, durante a contagem decrescente e no final, premindo o botão de
diminuição da temperatura e o botão de aumento da temperatura.
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função Bloqueio de
Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Bloqueio de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento da temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma
falha de alimentação) é indicado por:
• intermitência do alarme e indicadores de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador de temperatura do frigorífico apresenta a temperatura mais elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, apresenta novamente a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a piscar até o restabelecimento das condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se.
Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme acústico quando a porta é deixada aberta durante aprox. 80 segundos.
Quando as condições normais forem restabelecidas (porta fechada), o alarme sonoro pára.
Primeira utilização
47
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios com
água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida, seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Se o visor indicar “dEMo”, o aparelho está em modo de demonstração: consulte o parágrafo
"O QUE FAZER SE...".
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a
conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função FROSTMATIC, pelo menos, 24 horas antes
de colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem congelados nos dois compartimentos superiores.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada
na chapa de identificação, uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas
nas definições mais elevadas.
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Calendário de alimentos congelados
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de
alimentos congelados. A validade dos limites superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
48
Sugestões e dicas úteis
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Acumuladores de frio
O congelador está equipado com um ou mais acumuladores de frio; estes aumentam o
tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente eléctrica ou de avaria.
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura;
o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
Manutenção e limpeza
49
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser
congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a
recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com
uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de
electricidade.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes
interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento,
accionado por um ventilador controlado automaticamente.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
50
O que fazer se…
• descongelação15) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram neste manual só deve ser efectuada por
um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
Problema
O aparelho não funciona.
Causa possível
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida
na tomada.
Ligue a ficha correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe corrente na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A luz de alarme está intermitente.
A temperatura no congelador
está demasiado elevada.
Consulte "Alarme de temperatura
elevada"
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura não está definida
correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A porta não está correctamente
fechada.
Consulte a secção "Fechar a porta".
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Não mantenha a porta aberta
mais tempo do que o necessário.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
A função FROSTMATIC está ligada.
Consulte "Função FROSTMATIC".
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A função FROSTMATIC está ligada.
Consulte "Função FROSTMATIC".
A temperatura no congelador está demasiado baixa.
15) Se previsto.
O que fazer se…
51
Problema
Causa possível
Solução
A temperatura no congelador está demasiado elevada.
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Seleccione uma temperatura mais
baixa.
A porta não está correctamente
fechada.
Consulte a secção "Fechar a porta".
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados produtos
ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos ao mesmo tempo.
Os produtos estão demasiado
perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
Há demasiado gelo a cobrir o interior do compartimento superior do aparelho.
Há demasiado gelo no evapora- Consulte "Limpar o evaporador".
dor do aparelho, o que significa
que a porta esteve aberta demasiado tempo.
O display da temperatura
apresenta o quadrado superior ou inferior.
Ocorreu um erro na medição da
temperatura.
Entre em contacto com o seu representante de assistência (o sistema de refrigeração continuará a
manter os produtos alimentares
frios, mas o ajuste da temperatura não será possível).
dEMo aparece no display.
O aparelho está no modo de demonstração (dEMo).
Mantenha o botãoOK premido
durante 10 segundos após ouvir
um sinal sonoro longo e o visor se
apagar por um breve momento: o
aparelho começa a funcionar
normalmente.
Fechar a porta
1.
2.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
Limpeza do evaporador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desligue o aparelho.
Desligue a ficha da tomada eléctrica.
Retire todos os alimentos do congelador e coloque-os num local fresco.
Afaste o aparelho da parede.
Deixe a porta aberta.
Após aproximadamente 20 minutos, a mangueira de drenagem na parte traseira do armário começa a descarregar água para o tabuleiro de recolha.
52
Dados técnicos
7.
Para evitar derrames de água do tabuleiro de recolha, seque com uma esponja.
8. O processo de descongelação termina
quando a água pára de pingar. Pode demorar várias horas, se o problema tiver
ocorrido muito tempo antes.
9. Desloque o aparelho para a posição original.
10. Limpe e seque o interior do aparelho.
11. Ligue a ficha do aparelho à tomada de
alimentação.
12. Ligue o aparelho.
DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1800 mm
Largura
600 mm
Profundidade
650 mm
Tempo de reinício
20 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo interno
do aparelho e na etiqueta de energia.
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o instalar.
Instalação
53
Local
10mm
10mm
100mm
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes
de calor, como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o
ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor desempenho, se o
aparelho estiver sob um armário de parede suspenso, a distância mínima entre o topo do armário e o armário de parede deverá ser de, no mínimo, 100 mm . No entanto, o aparelho não deve
ser colocado sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés
ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e em que o
lado com dobradiças fique virado para a parede, a
distância entre a parede e o armário tem de ser, no mínimo, de 10 mm para permitir que a
porta abra o suficiente para poder retirar as prateleiras.
ADVERTÊNCIA
Tem de ser possível desligar o aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de estar
facilmente acessível após a instalação.
Posicionamento
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um fecho na porta, certifique-se de não funciona para evitar que as crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe
climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com
um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as
normas actuais, consultando um electricista qualificado.
54
Instalação
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Separadores traseiros
No interior do aparelho, existem dois espaçadores que devem ser instalados conforme ilustrado.
Desaperte os parafusos, introduza o separador debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar os
parafusos.
Reversibilidade da porta
ADVERTÊNCIA
Antes de efectuar qualquer operação, retire a ficha da tomada.
Recomendamos que execute as seguintes operações com outra pessoa que irá segurar a
porta do aparelho durante as operações. Apoie cuidadosamente o aparelho sobre a parte
traseira.
Para alterar o sentido de abertura da porta, execute estes passos:
1. Retire a grelha de ventilação de encaixe, retire o tampão (e) da grelha de ventilação e
instale no lado oposto.
2. Retire a dobradiça inferior (A), desaperf
tando os parafusos de fixação.
3. Retire a porta.
4. Desaperte o pino (f) da dobradiça inferior e instale no lado oposto.
A
A
e
Ruídos
5.
6.
7.
55
Desaperte o pino da dobradiça superior
e instale no lado oposto.
Instale a porta na dobradiça superior.
Instale a grelha de ventilação, encaixando-a na posição.
8.
Desaperte a pega. Retire o tampão, exercendo alguma força. Instale a pega e o
180°
tampão no lado oposto. Retire os dois
tampões do saco de acessórios e tape os
orifícios que ficaram abertos após a remoção da pega.
9. Certifique-se de que a placa frontal da
porta está paralela à placa frontal do
tampo.
10. Volte a colocar o aparelho no sítio e nivele-o, aguarde, pelo menos, quatro horas e, de seguida, ligue-o à tomada.
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A junta magnética adere ao armário.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for baixa (por exemplo, no Inverno), a junta pode não aderir
correctamente ao armário. Nesse caso, aguarde que a junta adira naturalmente.
RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).
56
Ruídos
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Preocupações ambientais
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
57
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
58
59
www.aeg.com/shop
222356702-A-132011
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement