AEG | SCT51800S0 | User manual | Aeg SCT51800S0 Uživatelský manuál

Aeg SCT51800S0 Uživatelský manuál
SCT51800S0
CS
EN
PT
ES
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
FRIDGE-FREEZER
COMBINADO
FRIGORÍFICO-CONGELADOR
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
26
50
74
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
6
8
8
11
12
14
16
16
23
25
Bezpečnostní informace
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Zvuky
Poznámky k životnímu prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte
a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek,
a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové
strojky) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní
plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
Bezpečnostní informace
5
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1.
2.
•
•
•
•
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky1) vnitřního osvětlení.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření.
Žárovky2) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
•
•
•
•
•
•
Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 3)
Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce.
Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte
se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a
poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.
Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený,
uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky.
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením.
3) Pokud je spotřebič beznámrazový.
6
Ovládací panel
Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké
části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a
smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.
OVLÁDACÍ PANEL
1
4) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou.
2
3
4
5
6
Ovládací panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Provozní kontrolka
Regulátor teploty
Kontrolka FROSTMATIC
Vypínač FROSTMATIC
Kontrolka DYNAMICAIR
Vypínač DYNAMICAIR
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na střední nastavení.
Provozní kontrolka se rozsvítí.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy "O".
Provozní kontrolka zhasne.
Nastavení teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Funkce FROSTMATIC
Funkci FROSTMATIC můžete zapnout stisknutím vypínače FROSTMATIC.
Kontrolka FROSTMATIC se rozsvítí.
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím vypínače FROSTMATIC. Kontrolka FROSTMATIC zhasne.
Funkce DYNAMICAIR
Funkci DYNAMICAIR můžete zapnout stisknutím vypínače DYNAMICAIR .
Kontrolka DYNAMICAIR se rozsvítí.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím vypínače DYNAMICAIR . Kontrolka DYNAMICAIR zhasne.
8
Při prvním použití
Pokud se funkce zapne automaticky, kontrolka DYNAMICAIR se nerozsvítí (viz „Denní používání“).
Zapnutí funkce DYNAMICAIR zvyšuje spotřebu energie.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených
a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci FROSTMATIC minimálně 24 hodin před
uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do dolního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke zmrazení.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
Jestliže chcete vložit velké množství potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky a koše a položte potraviny na chladicí polici; potraviny se tak lépe zmrazí.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nepřekračujete maximální množství uvedené na boku horní části (je-li to
uvedeno).
V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené
potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).
Kalendář zmrazování potravin
Denní používání
9
Symboly ukazují různé druhy zmrazených potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících pro příslušné druhy zmrazených potravin. Zda
platí horní nebo dolní hodnota uvedeného času skladování, závisí na kvalitě potravin a jejich
zpracování před zmrazením.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladničce
nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v tomto případě delší.
Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobkami pro výrobu ledových kostek. Naplňte je
vodou, a pak je vložte do mrazničky.
K vyjmutí nádobek z mrazničky nepoužívejte kovové nástroje.
Akumulátory chladu
Mraznička je vybavena jedním nebo několika zásobníky chladu; prodlužují dobu bezpečného uchování potravin v případě poruchy nebo výpadku proudu.
Tento spotřebič se prodává ve Francii.
V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním označením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky, které udává nejchladnější zónu chladničky.
10
Denní používání
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých
se podle přání zasunují police.
Umístění dveřních poliček
Dveřní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Umístění posuvného dveřního boxu
Posuvný dveřní box lze umístit do různých výšek.
Tyto úpravy provedete následujícím způsobem:
1. zvedněte poličku s posuvným dveřním
boxem vzhůru a vytáhněte ji z držáků ve
dveřích
2. vyjměte podpěru z vodicí dráhy pod poličkou
3. Stejným postupem v obráceném pořadí
zasuňte posuvný dveřní box do jiné výšky.
Užitečné rady a tipy
11
DYNAMICAIR
Oddíl chladničky je vybaven zařízením, které
umožňuje rychlé chlazení potravin a stejnoměrnou teplotu v chladícím prostoru.
Toto zařízení se v případě potřeby aktivuje samo,
například pro rychlé obnovení teploty po otevření
dveří nebo v případě vysoké okolní teploty.
Také umožňuje zapnout spotřebič v případě
potřeby ručně (viz „Funkce DYNAMICAIR “).
Zařízení DYNAMICAIR se vypne při otevření
dveří a znovu se spustí ihned po jejich zavření.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza
nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad
zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či
do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
12
Čištění a údržba
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit
popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
Čištění a údržba
13
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím
se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí
nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového
otvoru.
Rozmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazového typu "no frost". To znamená, že se v zapnutém spotřebiči nevytváří námraza ani na vnitřních stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chladného vzduchu uvnitř oddílu automaticky řízeným ventilátorem.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte5) a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství
14
Co dělat, když...
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Při hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh).
Problém
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správně
do zásuvky.
Zástrčku zasuňte správně do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš často.
Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Teplota v místnosti je příliš vyso- Snižte teplotu v místnosti.
ká.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazo- Nejde o závadu.
vání se na zadní stěně rozmrazuje námraza.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené produkty brání odtoku
vody do odtokového otvoru.
Přemístěte produkty tak, aby se
nedotýkaly zadní stěny.
5) Pokud je to zapotřebí.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
15
Řešení
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody (kondenzátu) neústí do odpařovací
misky nad kompresorem.
Vložte vývod rozmrazené vody
(kondenzátu) do odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství
lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče menší
množství potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Výměna žárovky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vypněte spotřebič.
Stiskněte zadní háček a současně posuňte kryt ve směru označeném šipkou.
Vyměňte žárovku za novou o stejném
výkonu a určenou pouze pro použití v
domácích spotřebičích. (maximální výkon je zobrazen na krytu žárovky).
Nasaďte kryt žárovky zasunutím zpět do
původní polohy.
Zapněte spotřebič.
Otevřete dveře. Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace".
V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko.
16
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poruše
21 h
Napětí
230—240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a
správného provozu spotřebiče.
Umístění
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
Změna směru otvírání dveří
Dveře spotřebiče se otvírají doprava. Chcete-li, aby se dveře otvíraly doleva, postupujte takto:
Instalace
1.
2.
Uvolněte horní čep a vyjměte rozpěrku.
Odstraňte horní čep a sejměte horní
dveře.
3.
Odšroubujte čepy (B) a rozpěrky (C).
4.
Vysaďte dolní dveře.
17
C
B
C
5. Uvolněte dolní čep.
Na opačné straně:
1. Nasaďte dolní čep.
2. Nasaďte dolní dveře.
3. Opět nasaďte čepy (B) a rozpěrky (C) do
prostředního závěsu na opačné straně.
4. Nasaďte horní dveře.
5. Utáhněte rozpěrku a utáhněte horní čep.
18
Instalace
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalace spotřebiče
POZOR
Zkontrolujte, zda můžete s napájecím kabelem volně pohybovat.
Postupujte následujícím způsobem.
1. V případě potřeby odřízněte samolepicí
těsnicí pásek a přilepte jej na spotřebič,
jak je znázorněno na obrázku.
x
x
2.
Kryt závěsu A provrtejte dle obrázku.
Nasaďte kryty A a A1 (dodané v sáčku)
na postřední závěs.
A
A1
19
Instalace
3.
Zasuňte spotřebič do výklenku.
Posunujte spotřebič ve směru šipky (1),
dokud se kryt horní mezery nezastaví o
kuchyňskou skříňku.
Posuňte spotřebič ve směru šipky (2) ke
kuchyňské skříňce na opačné straně závěsu.
2
1
4.
5.
Vyrovnejte spotřebič ve výklenku.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 44
mm mezi spotřebičem a předním okrajem skříňky.
Kryt dolního závěsu (v sáčku s příslušenstvím) je zárukou správné vzdálenosti mezi kuchyňskou skříňkou a
spotřebičem.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 4
mm mezi spotřebičem a skříňkou.
Otevřete dvířka spotřebiče. Nasaďte kryt
dolního závěsu.
4mm
44mm
Připevněte spotřebič k výklenku 4 šrouby.
I
I
20
Instalace
6.
Odstraňte správnou část krytu závěsu
(E). Dbejte na to, abyste odstranili část
označenou DX v případě pravého závěsu a část SX v případě levého závěsu.
7.
Připevněte kryty (C, D) k příchytkám a
otvorům závěsu.
Instalujte větrací mřížku (B).
Připevněte kryty závěsu (E) k závěsu.
D
C
E
E
8.
B
Pokud se spotřebič připojuje ke dvířkům
kuchyňské skříňky bočně:
a) Uvolněte šrouby v držácích (H).
b) Posuňte držáky (H).
c) Znovu utáhněte šrouby.
H
H
Instalace
9.
Oddělte díly (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd).
10. Instalujte díl (Ha) na vnitřní stranu kuchyňské skříňky.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha).
Ha
Hc
21
22
Instalace
12. Otevřete dveře spotřebiče a dvířka kuchyňské skříňky v úhlu 90°.
Do vodicí lišty (Ha) vložte malý čtvereček (Hb).
Přiložte k sobě dvířka spotřebiče a
dvířka skříňky a vyznačte otvory.
8 mm
Ha
Hb
13. Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost
8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se
připevní hřebík (K).
8 mm
K
Ha
14. Malý čtvereček opět umístěte na vodicí
lištu a připevněte ho přiloženými šrouby.
Vyrovnejte dvířka spotřebiče a dvířka
kuchyňské skříňky seřízením dílu Hb.
Hb
Zvuky
15. Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb).
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Izolační pásek je připevněný těsně ke
skříni spotřebiče.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
23
Hb
Hd
ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
24
Zvuky
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Poznámky k životnímu prostředí
CRACK!
25
CRACK!
POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
26
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
Contents
27
CONTENTS
28
30
32
32
35
36
38
40
40
47
49
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Noises
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
28
Safety information
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
Safety information
29
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
30
Control panel
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
9) If a water connection is foreseen.
2
3
4
5
6
Control panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
31
Pilot Light
Temperature Regulator
FROSTMATIC light
FROSTMATIC switch
DYNAMICAIR light
DYNAMICAIR switch
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature setting regulator clockwise to a medium setting.
The pilot light will light up.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
The pilot light will switch off.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
FROSTMATIC function
You can activate theFROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC light will light up.
This function stops automatically after 52 hours.
It is possible to deactivate the function at any time by pressing the FROSTMATIC switch. The
FROSTMATIC light will switch off.
DYNAMICAIR function
You can activate the DYNAMICAIR function by pressing the DYNAMICAIR switch.
The DYNAMICAIR light will light up.
It is possible to deactivate the function at any time by pressing the DYNAMICAIR switch.
The DYNAMICAIR light will switch off.
32
First use
If the function is activated automatically the DYNAMICAIR indicator is not shown (refer to
"Daily use").
The activation of the DYNAMICAIR function increase the energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance
and place food on cooling shelves to obtain the best performance.
WARNING!
Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the side of the upper section
(where applicable)
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
Daily use
33
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these
trays with water, then put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.
Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of
time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.
this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone
of it.
34
Daily use
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.
Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the
door
2. remove the retaining bracket out of the
guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert
the sliding box at a different height.
Helpful hints and tips
35
DYNAMICAIR
The refrigerator compartment is equipped with a
device that allows for rapid cooling of foods and
more uniform temperature in the compartment.
This device activates by itself when needed, for
example for a quick temperature recovering after
door opening or when the ambient temperature
is high.
Allows you to switch on the device manually
when needed (refer to "DYNAMICAIR Function").
The DYNAMICAIR device stops when the door is
open and restarts immediately after the door
closing.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
36
Care and cleaning
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Care and cleaning
37
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity
consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use
the special cleaner provided, which you will find
already inserted into the drain hole.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means
that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on
the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
38
What to do if…
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in
this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
10) If foreseen.
What to do if…
Problem
Possible cause
39
Solution
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not Set a lower temperature.
set correctly.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in Make sure that there is cold air
the appliance.
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Switch off the appliance.
Press on the rear hook and at the same
time slide the cover in the direction of
the arrow.
Replace the lamp with one of the same
power and specifically designed for
household appliances. (the maximum
power is shown on the lamp cover).
Install the lamp cover by sliding it into
its original position.
Switch on the appliance.
Open the door. Make sure that the light comes on.
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
40
Technical data
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
21 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, do
these steps before you install the appliance:
Installation
1.
2.
41
Loosen the upper pin and remove the
spacer.
Remove the upper pin and the upper
door.
3.
Unscrew the pins (B) and spacers (C).
4.
Remove the lower door.
C
B
C
5. Loosen the lower pin.
On the opposite side:
1. Install the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Refit the pins (B) and the spacers (C) on
the middle hinge on the opposite side.
4. Install the upper door.
5. Tighten the spacer and tighten the upper pin.
42
Installation
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installing the appliance
CAUTION!
Make sure that the mains cable can move freely.
Do these steps.
1. If necessary cut the adhesive sealing
strip and then apply it to the appliance
as shown in figure.
x
x
2.
Drill the hinge cover A, as shown in figure.
Apply the covers A and A1 (in the accessories bag) in to the middle hinge.
A
A1
43
Installation
3.
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrow (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrow (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
2
1
4.
5.
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge cover in position.
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
4mm
44mm
I
I
44
Installation
6.
Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
7.
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
D
C
E
E
8.
B
If the appliance must connect laterally
to the kitchen furniture door:
a) Slacken the screws in fixing brackets (H).
b) Move the brackets (H).
c) Retighten the screws.
H
H
Installation
9.
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and
(Hd)
10. Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
45
46
Installation
12. Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
13. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
8 mm
K
Ha
14. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part Hb.
Hb
Noises
15. Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
• The door opens and closes correctly.
47
Hb
Hd
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
48
Noises
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Environmental concerns
CRACK!
49
CRACK!
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
50
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para
lhe oferecer um desempenho impecável durante vários
anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida
mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar
em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita
para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a
funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de
acessórios projectados e concebidos de acordo com os
padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios
de cozinha especializados a cestos de talheres, de
suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
Índice
51
ÍNDICE
52
55
56
56
59
60
62
64
64
71
73
Informações de segurança
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e conselhos úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Ruídos
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio
52
Informações de segurança
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as
suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques
eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura integrada, sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como
explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos
aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um
gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Informações de segurança
53
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
2.
3.
4.
5.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
Não puxe o cabo de alimentação.
Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe um risco de choque eléctrico
ou incêndio.
6.
•
•
•
•
Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada11) de iluminação interior.
Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo
gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
Lâmpadas 12)utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
•
•
•
•
•
Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 13)
Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante
do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
11) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
12) Se as lâmpadas estiverem previstas.
13) Se o aparelho for Frost Free.
54
Informações de segurança
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água
descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado,
a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 14)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito
refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
14) Se estiver prevista uma ligação hídrica
Painel de controlo
55
PAINEL DE CONTROLO
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Luz piloto
Regulador de temperatura
Luz FROSTMATIC
Botão FROSTMATIC
Luz DYNAMICAIR
Botão DYNAMICAIR
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para uma definição
média.
A respectiva lâmpada de controlo acende-se.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O".
A lâmpada apaga-se.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Função FROSTMATIC
Pode activar a função FROSTMATIC premindo o botão FROSTMATIC.
A luz FROSTMATIC acende-se.
56
Primeira utilização
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão FROSTMATIC. A luz
FROSTMATIC apaga-se.
Função DYNAMICAIR
Pode activar a função DYNAMICAIR premindo o botão DYNAMICAIR .
A luz DYNAMICAIR acende-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão DYNAMICAIR . A luz DYNAMICAIR apaga-se.
Se a função for activada automaticamente, o indicador DYNAMICAIR não será apresentado
(consulte "Utilização diária").
A activação da função DYNAMICAIR aumenta o consumo de energia.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo,
de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a
conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active a função FROSTMATIC, pelo menos, 24 horas antes
de colocar os alimentos a serem congelados no compartimento do congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem congelados no compartimento superior.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada
na chapa de quantidades, uma etiqueta presente no interior do aparelho.
O processo de congelamento demora 24 horas. durante este período, não introduza novos
alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas
nas definições mais elevadas.
Se forem armazenadas grandes quantidades de alimentos, retire todas as prateleiras e cestos do aparelho e coloque os alimentos nas prateleiras de refrigeração para obter o melhor
desempenho.
Utilização diária
57
ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que os alimentos não ultrapassam o limite de carga indicado na parte lateral da secção superior (onde aplicável)
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Calendário de alimentos congelados
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de
alimentos congelados. A validade dos limites superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Produção de cubos de gelo
Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes
tabuleiros com água, de seguida coloque-os no compartimento do congelador.
Não utilize instrumentos metálicos para remover os tabuleiros do congelador.
Acumuladores de frio
O congelador está equipado com um ou mais acumuladores de frio; estes aumentam o
tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente eléctrica ou de avaria.
Este aparelho é vendido na França.
De acordo com a legislação em vigor neste país, deve ser fornecido com um dispositivo especial (ver a figura), colocado no compartimento inferior do frigorífico, para indicar a zona
mais fria do mesmo.
58
Utilização diária
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico estão equipadas com
uma série de guias de modo a que as prateleiras
possam ser posicionadas como quiser.
Posicionar as prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Posicionar o compartimento deslizante
O compartimento deslizante pode ser colocado em diferentes alturas.
Para fazer estes ajustes, proceda do seguinte modo:
1. levante a prateleira com o compartimento deslizante virado para cima e remova-o dos suportes na porta
2. remova o suporte de retenção para fora
da guia que se encontra por baixo da
prateleira
3. Efectue o mesmo procedimento pela ordem inversa para introduzir o compartimento deslizante a uma altura diferente.
Sugestões e conselhos úteis
59
DYNAMICAIR
O compartimento do frigorífico está equipado
com um dispositivo que permite a refrigeração
rápida dos alimentos e uma temperatura mais
uniforme.
Este dispositivo activa-se automaticamente quando necessário, por exemplo para uma recuperação
rápida da temperatura após a abertura de porta
ou quando a temperatura ambiente é demasiado
elevada.
Permite-lhe ligar o dispositivo manualmente
quando necessário (consulte "Função DYNAMICAIR ").
O dispositivo DYNAMICAIR pára quando a porta é
aberta e reinicia de imediato após o fecho da porta.
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser colocados
em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais
fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
60
Manutenção e limpeza
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de
garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no
frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura;
o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser
congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.
Manutenção e limpeza
61
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a
recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com
uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de
electricidade.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte
traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água resultante da descongelação no
centro do canal do compartimento do frigorífico
para evitar que um fluxo excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.
62
O que fazer se…
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes
interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento,
accionado por um ventilador controlado automaticamente.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongelação15) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).
Problema
O aparelho não funciona.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
15) Se previsto.
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente
inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho correctamente à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está em stand-by.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está definida
correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte a secção "Fechar a porta".
O que fazer se…
Problema
Possível causa
63
Solução
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Não mantenha a porta aberta
mais tempo do que o necessário.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
Escorre água na placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, a placa traseira descongela o gelo.
Isto é normal.
Escorre água para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Os produtos impedem que a
água escorra para o colector de
água.
Certifique-se de que os produtos
não entram em contacto com a
placa traseira.
Escorre água para o chão.
A saída de água descongelada
não está ligada ao tabuleiro de
evaporação, por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída de água
descongelada no tabuleiro de
evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa.
O regulador de temperatura não
está regulado correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A temperatura no aparelho está demasiado elevada.
O regulador de temperatura não
está ajustado correctamente.
Seleccione uma temperatura mais
baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte a secção "Fechar a porta".
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados produtos
ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos ao mesmo tempo.
A temperatura no frigorífico está demasiado elevada.
Não há circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação de ar frio no aparelho.
A temperatura no congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão demasiado
perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
64
Dados técnicos
Substituir a lâmpada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desligue o aparelho.
Prima o gancho traseiro e, ao mesmo
tempo, deslize a tampa na direcção da
seta.
Substitua a lâmpada por uma com a
mesma potência e especialmente concebida para aparelhos domésticos (a potência máxima está indicada na tampa
da lâmpada).
Instale a tampa da lâmpada, deslizando-a para a sua posição original.
Ligue o aparelho.
Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se acende.
Fechar a porta
1.
2.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tempo de reinício
21 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo interno
do aparelho e na etiqueta de energia.
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o instalar.
Instalação
65
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe
climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com
um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as
normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre para a direita. Se pretender abrir a porta para a esquerda, efectue
estes passos antes de instalar o aparelho:
1. Desaperte o pino superior e retire o espaçador.
2. Retire o pino superior e a porta superior.
66
Instalação
3.
Desaperte os pinos (B) e os espaçadores
(C).
4.
Remova a porta inferior.
C
B
C
5. Desaperte o pino inferior.
No lado oposto:
1. Instale o pino inferior.
2. Instale a porta inferior.
3. Volte a colocar os pinos (B) e os espaçadores (C) na dobradiça do meio no lado
oposto..
4. Instale a porta superior.
5. Aperte o espaçador e o pino superior.
Requisitos de ventilação
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalar o aparelho
CUIDADO
Certifique-se de que o cabo de alimentação se movimenta livremente.
Execute estes passos.
67
Instalação
1.
Se necessário, corte a tira vedante adesiva e, em seguida, aplique-a no aparelho, tal como indicado na figura.
x
x
2.
Perfure a tampa da dobradiça A, tal como indicado na figura.
Aplique as tampas A e A1 (no saco de
acessórios) na dobradiça do meio.
A
3.
Instale o aparelho no local de instalação.
Empurre o aparelho na direcção da seta
(1) até que a tampa do espaço superior
pare contra o móvel de cozinha.
Empurre o aparelho na direcção da seta
(2) contra o armário no lado oposto da
dobradiça.
A1
2
1
68
Instalação
4.
5.
Ajuste o aparelho no local de instalação.
Certifique-se de que a distância entre o
aparelho e a extremidade dianteira do
armário é de 44 mm.
A tampa da dobradiça inferior (no saco
de acessórios) garante que a distância
entre o aparelho e o móvel de cozinha
está correcta.
Certifique-se de que a folga entre o
aparelho e o armário é de 4 mm.
Abra a porta. Coloque a tampa da dobradiça inferior na posição correcta.
4mm
44mm
Fixe o aparelho no local de instalação com
4 parafusos.
I
I
6.
Retire a peça correcta da tampa da dobradiça (E). Certifique-se de que retira a
peça DX, no caso da dobradiça direita,
SX no lado oposto.
69
Instalação
7.
Encaixe as tampas (C, D) nas cavilhas e
nos orifícios da dobradiça.
Instale a grelha de ventilação (B).
Encaixe as tampas da dobradiça (E) na
dobradiça.
D
C
E
E
8.
B
Se for necessário ligar o aparelho lateralmente à porta de armário de cozinha:
a) Desaperte os parafusos nos suportes de fixação (H).
b) Mova os suportes (H).
c) Volte a apertar os parafusos.
H
9.
Separe as peças (Ha), (Hb), (Hc) e (Hd)
H
70
Instalação
10. Instale a peça (Ha) no lado interior do
móvel de cozinha.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Pressione a peça (Hc) contra a peça (Ha).
Ha
Hc
12. Abra a porta do aparelho e a porta de
armário de cozinha a um ângulo de 90°.
Insira o quadrado pequeno (Hb) na calha
(Ha).
Junte a porta do aparelho e a porta de
armário e assinale os orifícios.
8 mm
Ha
Hb
Ruídos
13. Retire os suportes e assinale uma distância de 8 mm da extremidade exterior
da porta, onde o prego deve ser colocado (K).
71
8 mm
K
Ha
14. Coloque novamente o quadrado pequeno na calha e fixe-o com os parafusos
fornecidos.
Alinhe a porta de armário de cozinha e a
porta do aparelho, ajustando a peça Hb.
Hb
15. Pressione a peça (Hd) contra a peça (Hb).
Faça uma verificação final para se certificar
de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante está bem encaixada no armário.
• A porta abre e fecha correctamente.
Hb
Hd
RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).
72
Ruídos
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Preocupações ambientais
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
73
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
74
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha
sido creado para ofrecer un rendimiento impecable
durante muchos años, con innovadoras tecnologías que
facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no
encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor,
dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de
todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario
para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus
electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de
accesorios diseñados y fabricados conforme a los
elevados estándares de calidad característicos de la
marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos
de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado
de prendas delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg.com/shop
Índice de materias
75
ÍNDICE DE MATERIAS
76
79
80
80
83
84
86
88
88
95
97
Información sobre seguridad
Panel de mandos
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Ruidos
Aspectos medioambientales
En este manual de usuario se utilizan los
símbolos siguientes:
Datos importantes referentes a su seguridad
personal e información sobre la manera de
evitar que el aparato sufra daños.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones
76
Información sobre seguridad
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas
que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato
en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil
dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso
del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión
(tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar
puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más
antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de
muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa
mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los
aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para
estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas
natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el
circuito de refrigeración.
Información sobre seguridad
77
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o
una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
1.
2.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la tapa de la bombilla16) para la iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o
mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas17) que se utilizan en este aparato son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación
de la vivienda.
Uso diario
•
•
•
•
•
No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.18)
Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el
almacenamiento. Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión
en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
16) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.
17) Si está previsto el uso de bombilla.
18) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
78
Información sobre seguridad
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de
la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del
aparato.
Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir
que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario
se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 19)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado
y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe
la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcados con el símbolo son reciclables.
19) Si está prevista una conexión de agua.
Panel de mandos
79
PANEL DE MANDOS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Luz piloto
Regulador de temperatura
Luz FROSTMATIC
Interruptor FROSTMATIC
Luz DYNAMICAIR
Interruptor DYNAMICAIR
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un ajuste intermedio.
Se enciende la luz piloto.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O".
Se apaga la luz piloto.
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior
del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Función FROSTMATIC
Para activar la función FROSTMATIC basta con pulsar el interruptor FROSTMATIC.
Se iluminará la luz FROSTMATIC.
La función se detiene automáticamente después de 52 horas.
80
Primer uso
La función se puede desactivar en cualquier momento con el interruptor FROSTMATIC. Se
apagará la luz FROSTMATIC.
Función DYNAMICAIR
Para activar la función DYNAMICAIR basta con pulsar el interruptor DYNAMICAIR .
Se iluminará la luz DYNAMICAIR .
La función se puede desactivar en cualquier momento con el interruptor DYNAMICAIR . Se
apagará la luz DYNAMICAIR .
Si la función se activa automáticamente, el indicador DYNAMICAIR no se muestra (consulte
la sección "Uso diario").
La activación de la función DYNAMICAIR incrementa el consumo de energía.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de
eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a
largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la función FROSTMATIC al menos 24 horas antes de
introducir los alimentos en el compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento inferior.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa
de datos técnicos, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación tarda 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en
marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el
compartimento.
Si se va a guardar una gran cantidad de alimentos, retire todos los cajones y cestos del aparato y coloque los alimentos en los estantes de enfriamiento para obtener el mejor rendimiento.
ADVERTENCIA
Compruebe que los alimentos no superen el límite de carga indicado en un lado de la sección superior (cuando corresponda)
.
Uso diario
81
En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en la tabla
de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar (después de que
se hayan enfriado).
Calendario de alimentos congelados
Los símbolos muestran los distintos tipos de alimentos congelados
Los números indican los tiempos de almacenamiento en meses de cada tipo de alimento
congelado Que el valor superior o inferior del tiempo de almacenamiento indicado sea válido dependerá de la calidad de los alimentos y del tratamiento aplicado antes de la congelación
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en
el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se
disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo. Llene
las bandejas con agua y colóquelas en el compartimento congelador.
No utilice instrumentos metálicos para retirar las bandejas del congelador.
Acumuladores de frío
El congelador está provisto de uno o varios acumuladores de frío que incrementan el tiempo de conservación de los alimentos en caso de que se produzca un corte de corriente o
una avería.
este aparato está autorizado para su venta en Francia.
En conformidad con la normativa válida en dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo
especial (consulte la figura) situado en el compartimiento inferior del frigorífico para indicar la zona más fría del mismo.
82
Uso diario
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con guías para
colocar los estantes del modo que se prefiera.
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.
Colocación de la caja deslizante
La caja deslizante se puede colocar a varias alturas.
Para realizar esos ajustes proceda como se indica a continuación:
1. Sujete el estante que lleva la caja deslizante y tire hacia arriba y hacia fuera
para soltarlo de los soportes de la puerta
2. Retire la abrazadera de sujeción de la
guía situada por debajo del estante
3. Invierta la operación anterior para insertar la caja deslizante a otra altura.
Consejos útiles
83
DYNAMICAIR
El compartimento frigorífico cuenta con un dispositivo que permite enfriar los alimentos con
más rapidez y mantener una temperatura más
uniforme dentro del compartimento.
El dispositivo se activa por sí solo cuando es necesario, por ejemplo, para recuperar rápidamente la
temperatura después de abrir la puerta o cuando
la temperatura ambiente sea elevada.
Permite encender el dispositivo manualmente
cuando sea necesario (consulte la sección "Función DYNAMICAIR ").
El dispositivo DYNAMICAIR se detiene cuando la
puerta está abierta y se reinicia inmediatamente
después de cerrar la puerta.
CONSEJOS ÚTILES
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha ajustado en los
valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire
el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de
los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel
de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.
84
Mantenimiento y limpieza
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la
placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse
otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera rápida y
total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya
congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el
tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente
almacenados.
• Pocurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador en el menor
tiempo posible.
• Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente
necesario.
• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse
otra vez.
• No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Mantenimiento y limpieza
85
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza perfumados ni cera para
limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la parte posterior del aparato con un
cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden
atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del
aparato se limpie sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio
de salida del agua de descongelación situado en la
mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los
alimentos del interior. Utilice el limpiador especial
suministrado, que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
Descongelación del congelador
El compartimento congelador de este modelo es de tipo "no frost" y no produce escarcha.
Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en las paredes internas del aparato ni sobre los alimentos.
86
Qué hacer si…
La ausencia de escarcha se debe a la continua circulación del aire frío en el interior del
compartimento impulsado por un ventilador controlado automáticamente.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele20) y limpie el aparato y todos los accesorios;
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en
cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier reparación, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
Sólo un electricista o un técnico homologado debe llevar a cabo cualquier reparación que
no figure en este manual.
Se producen ruidos durante el funcionamiento normal (compresor, circulación del refrigerante).
Problema
El aparato no funciona. La
bombilla no funciona.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona
continuamente.
20) Si está previsto.
Causa posible
Solución
El aparato se apaga.
Encienda el aparato.
El enchufe no está bien colocado en la toma de red.
Conecte el enchufe correctamente.
El aparato no recibe corriente.
No hay voltaje en la toma de
red.
Conecte otro aparato eléctrico a
la toma de red.
Llame a un electricista profesional.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio de la
bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la puerta
más tiempo del necesario.
Qué hacer si…
Problema
Causa posible
87
Solución
La temperatura de los alimentos
es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de desconEsto es normal.
gelación automática, el hielo se
descongela en la placa posterior.
El agua fluye al interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden que el
agua fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos
no entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
El agua de la descongelación no
fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato es demasiado baja.
El regulador de temperatura no
está situado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La temperatura del aparato es demasiado alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La temperatura de los alimentos
es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al mismo tiempo.
La temperatura del frigorí- No hay circulación de aire frío
fico es demasiado alta.
en el aparato.
Compruebe que el aire frío circula
libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es demasiado alta.
Disponga los alimentos de modo
que el aire frío pueda circular entre ellos.
Los alimentos están demasiado
juntos.
88
Datos técnicos
Cambio de la bombilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apague el aparato.
Pulse el gancho trasero al tiempo que
desliza la cubierta en la dirección de la
flecha.
Cambie la bombilla por otra de la misma
potencia y diseñada específicamente para aparatos domésticos (la potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla).
Instale la cubierta de la bombilla deslizándola hasta su posición original.
Encienda el aparato.
Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1.
2.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio
técnico.
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1780 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
21 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información sobre seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
Instalación
89
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la
clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la
placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra
con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra,
conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a
un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Puerta reversible
La puerta del aparato se abre hacia la derecha. Si desea abrir la puerta hacia la izquierda,
siga estas instrucciones antes de instalar el aparato:
1. Afloje el pasador superior y extraiga el
separador.
2. Retire el pasador superior y la puerta
superior.
90
Instalación
3.
Desatornille los pasadores (B) y los separadores (C).
4.
Retire la puerta inferior.
C
B
C
5. Afloje el pasador inferior.
En el lado opuesto:
1. Instale el pasador inferior.
2. Instale la puerta inferior.
3. Vuelva a colocar los pasadores (B) y los
separadores (C) de la bisagra central en
el lado opuesto.
4. Instale la puerta superior.
5. Apriete el espaciador y el pasador superior.
Requisitos de ventilación
El flujo de aire de la parte posterior del aparato
debería ser suficiente.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalación del aparato
PRECAUCIÓN
Compruebe que el cable de alimentación pueda moverse con facilidad.
Siga estos pasos.
91
Instalación
1.
Si es necesario, corte la cinta selladora
adhesiva y péguela al aparato como se
muestra en la figura.
x
x
2.
Taladre la tapa de la bisagra A como se
muestra en la figura.
Coloque las tapas A y A1 (en la bolsa de
accesorios) en la bisagra intermedia.
A
3.
Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (1) hasta que la cubierta de la separación superior haga tope contra el
mueble de cocina.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra.
A1
2
1
92
Instalación
4.
5.
Ajuste el aparato en el hueco.
Asegúrese de que haya una distancia de
44 mm entre el aparato y el borde delantero del mueble.
La tapa de la bisagra inferior (incluida en
la bolsa de accesorios) garantiza la correcta separación entre el aparato y el
mueble.
Asegúrese de que quede un espacio de 4
mm entre el aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la bisagra inferior en su lugar.
4mm
44mm
Fije el aparato al hueco con 4 tornillos.
I
I
6.
Retire la parte correcta de la tapa de la
bisagra (E). No olvide extraer la pieza DX,
en el caso de la bisagra derecha, y la
pieza SX en el caso contrario.
93
Instalación
7.
Fije las tapas (C, D) a las lengüetas y a
los orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
D
C
E
E
8.
B
Si el aparato debe conectarse lateralmente con la puerta del mueble de cocina:
a) Afloje los tornillos y las abrazaderas
de sujeción (H).
b) Retire las abrazaderas (H).
c) Vuelva a apretar los tornillos.
H
9.
Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
H
94
Instalación
10. Instale la pieza (Ha) en el lado interno
del mueble de cocina.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Empuje la pieza (Hc) contra la pieza (Ha).
Ha
Hc
12. Abra la puerta del aparato y la del mueble de cocina en un ángulo de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en
la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del aparato y la
puerta del mueble de cocina y marque
los orificios.
8 mm
Ha
Hb
Ruidos
13. Quite las escuadras y ponga una marca
a una distancia de 8 mm desde el borde
exterior de la puerta en la que se debe
colocar el clavo (K).
95
8 mm
K
Ha
14. Vuelva a colocar el cuadrado pequeño
en la guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
Alinee la puerta del mueble de cocina y
la puerta del aparato mediante el ajuste
de la pieza Hb.
Hb
15. Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora se ha fijado con firmeza
al armario.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Hb
Hd
RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos (compresor,
circulación del refrigerante).
96
Ruidos
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Aspectos medioambientales
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
97
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que
se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y
electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
98
99
www.aeg.com/shop
222320829-A-072011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising