Aeg AGS56000S0 Uživatelský manuál

Aeg AGS56000S0 Uživatelský manuál
AGS56000S0
CS Návod k použití
EN User manual
RU Инструкция по эксплуатации
ES Manual de instrucciones
2
19
36
55
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně Přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a ne‐
hodami je důležité, aby se všechny oso‐
by, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpeč‐
nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐
vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐
če i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐
votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐
vodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐
robce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐
by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐
dují osoby odpovědné za jejich bez‐
pečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐
te napájecí kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐
došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dveří a nahra‐
zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐
mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐
ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐
nový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání
potravin nebo nápojů v běžné domác‐
nosti a podobnému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v ob‐
chodech, kancelářích a jiných pra‐
covních prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky ho‐
telů, motelů a jiných ubytovacích
zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní vy‐
užití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐
používejte jiné elektrické přístroje
(např. výrobníky zmrzliny) než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je
obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐
če, je přírodní zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím, ale
je za určitých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebi‐
če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a všechny jeho mo‐
žné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve
které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu
může způsobit zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
4
www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást
(napájecí kabel, zástrčku, kom‐
presor) smí z důvodu možného
rizika vyměňovat pouze autorizo‐
vaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
Napájecí kabel se nesmí nastavo‐
vat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka
stlačená nebo poškozená zadní
stranou spotřebiče. Stlačená nebo
poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka
spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolně‐
ná, nezasunujte do ní zástrčku.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí
vybavení) nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐
vání spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu,
ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké
nebo mokré ruce, protože byste si mo‐
hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐
staven přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy)
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou
vhodné pro osvětlení místností.
1.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby
na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo
tekutiny, protože by mohly vybu‐
chnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací
otvory v zadní stěně. (Pokud je
spotřebič beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐
mrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐
dujte podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐
je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐
tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐
hou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z
mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐
ty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte
ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečli‐
vě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda
není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné
poškození okamžitě nahlaste prodejci,
u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐
to případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐
ním spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do
kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného
větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič
stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompre‐
sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐
ti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐
laci spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody
(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐
ka).
ČESKY
1.6 Servis
5
vrstvu, ani v chladicím okruhu,
ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s
domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé
plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐
vat podle příslušných předpisů,
které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené
jsou recyklovatel‐
symbolem
né.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko, které smí použít výhradně
originální náhradní díly.
1.7 Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
1 Provozní kontrolka
2 Regulátor teploty
3 Kontrolka FROSTMATIC
4 Přepínač funkce FROSTMATIC
Vypínač resetu zvukové výstrahy
5 Výstražná kontrolka
2.1 Zapnutí spotřebiče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava
na střední nastavení.
Provozní kontrolka se rozsvítí a na
dvě sekundy zazní zvukový signál,
který značí, že je spotřebič zapnutý.
Výstražná kontrolka začne blikat a
spustí se zvuková výstraha, která
značí, že je teplota uvnitř spotřebiče
příliš vysoká.
Stisknutím přepínače FROSTMATIC
vypnete zvukovou výstrahu.
Po opětovném stisknutí přepínače
funkce FROSTMATIC se rozsvítí
4
5
kontrolka FROSTMATIC. Mraznička
začne pracovat.
2.2 Vypnutí
1.
2.
Vypnutí spotřebiče proveďte otoče‐
ním regulátoru teploty do polohy "0";
na 2 sekundy zazní zvukový signál.
Provozní kontrolka zhasne.
2.3 Regulace teploty
Teplota ve spotřebiči se ovládá reguláto‐
rem teploty umístěným na vrchu skříně
spotřebiče.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte
takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li do‐
sáhnout vyšší teploty.
• otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout
nižší teploty.
Optimální je obvykle střední na‐
stavení.
6
www.aeg.com
Při hledání přesného nastavení mějte na
paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závi‐
sí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří spotřebiče
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
2.4 Funkce FROSTMATIC
Funkce FROSTMATIC urychluje zmra‐
zování čerstvých potravin a současně
chrání již uložené potraviny před nežá‐
doucím zahřátím.
Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte
takto:
1. Stiskněte spínač FROSTMATIC.
2. Kontrolka FROSTMATIC se rozsvítí.
Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte
takto:
1. Stiskněte spínač FROSTMATIC.
2. Kontrolka FROSTMATIC zhasne.
Funkce FROSTMATIC se auto‐
maticky vypne přibližně za 52 ho‐
din.
bezpečné skladování zmrazených potra‐
vin (například v případě výpadku pro‐
udu), začne blikat výstražná kontrolka a
rozezní se zvuková výstraha.
1. Zvukovou výstrahu vypnete stisknu‐
tím přepínače FROSTMATIC.
Výstražná kontrolka bliká, dokud ne‐
ní opět dosaženo požadované teplo‐
ty.
Když je mraznička zapnuta po‐
prvé, výstražná kontrolka bliká,
dokud teplota neklesne na úro‐
veň bezpečnou pro uchovávání
zmražených potravin.
2.6 Výstražný signál
otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
otevřené déle než 90 sekund.
Po obnovení normálních podmínek
(dveře zavřené) se akustický výstražný
signál vypne.
Akustický výstražný signál můžete vždy
vypnout vypínačem tohoto signálu.
2.5 Poplach nadměrné teploty
V případě, že se teplota uvnitř mrazničky
zvýší natolik, že již není možné zajistit
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐
cího prostředku, abyste odstranili typický
pach nového výrobku, a pak vše důklad‐
ně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které mo‐
hou poškodit povrch spotřebiče.
3.2 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé ulo‐
žení zmrazených a hlubokozmrazených
potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, za‐
pněte funkci Rychlého zmrazení mini‐
málně 24 hodiny před uložením zmrazo‐
vaných potravin do mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit,
uložte do spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
ČESKY
3.3 Skladování zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného rozmraze‐
ní, například z důvodu výpadku
proudu, a pokud výpadek proudu
trval delší dobu, než je uvedeno
v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny ry‐
chle spotřebovat nebo ihned
uvařit či upéct a potom opět
zmrazit (po ochlazení).
7
chladničce nebo při pokojové teplotě,
podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.
3.5 Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu ledových kostek.
Naplňte je vodou, a pak je vložte do
mrazničky.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
3.4 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potra‐
viny je možné před použitím rozmrazit v
4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
4.1 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu dodržujte následující důležité
rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V té‐
to době nepřidávejte žádné další po‐
traviny ke zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
bylo pak možné rozmrazit pouze poža‐
dované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo po‐
lyetylénu a přesvědčte se, že jsou ba‐
líčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se ne‐
smí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potra‐
vin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddí‐
lu způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balí‐
ček viditelně datum uskladnění, aby‐
ste mohli správně dodržet dobu ucho‐
vání potravin.
4.2 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupe‐
ného spotřebiče dodržujte následující
podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupe‐
né zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladovány;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle ka‐
zí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvede‐
nou výrobcem na obalu.
8
www.aeg.com
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐
díky v chladicí jednotce; údržbu a
doplňování smí proto provádět
pouze autorizovaný pracovník.
5.1 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐
trálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐
ných nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami
nebo kabely uvnitř spotřebiče,
netahejte za ně a nepoškozujte
je.
Nikdy nepoužívejte k čištění
vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐
ky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla,
protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐
sor na zadní straně spotřebiče čistěte
kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐
če a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v
tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐
stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐
dou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k
elektrické síti.
5.2 Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množ‐
ství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva ná‐
mrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
Asi 12 h před rozmrazováním na‐
stavte regulátor teploty na vyšší
nastavení, aby se vytvořila do‐
statečná zásoba chladu pro
případ přerušení chodu spotřebi‐
če.
ČESKY
9
Námrazu odstraníte následujícím způso‐
bem:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potravi‐
ny, zabalte je do několika vrstev no‐
vin a dejte je na chladné místo.
3.
4.
5.
6.
POZOR
Nedotýkejte se zmrazených po‐
travin vlhkýma rukama. Ruce by
vám mohly k potravinám přimr‐
znout.
Nechte dveře spotřebiče otevřené,
plastovou škrabku vložte do určené‐
ho místa dole uprostřed a pod ní dej‐
te misku na rozmraženou vodu.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu
hrnek s teplou vodou. Odstraňuj‐
te také kusy ledu, které odpad‐
nou ještě před dokončením od‐
mrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor a škrabku
uschovejte pro další použití.
Zapněte spotřebič.
Po dvou nebo třech hodinách uložte
vyjmuté potraviny zpět do přísluš‐
ných oddílů.
K odstraňování námrazy z výparníku ne‐
používejte nikdy ostré kovové nástroje.
Mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou doporučeny vý‐
robcem.
Zvýšení teploty zmrazených potravin bě‐
hem odmrazování může zkrátit dobu je‐
jich skladování.
5.3 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyči‐
stěte spotřebič a všechno příslušen‐
ství
• nechte dveře pootevřené, abyste za‐
bránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požá‐
dejte někoho, aby ho občas zkontroloval,
zda se potraviny nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
10 www.aeg.com
6. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Při hledání a odstraňování záva‐
dy vytáhněte zástrčku z nástěn‐
né zásuvky.
Odstraňování závady, které není
uvedeno v tomto návodu, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Provozní kontrolka
nebliká.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐ Zasuňte zástrčku správně
sunutá do zásuvky.
do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Provozní kontrolka bli‐ Spotřebič nefunguje
ká.
správně.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Výstražná kontrolka
bliká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Řiďte se pokyny v části
„Výstraha při nadměrné te‐
plotě“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš
často.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je ne‐
zbytně nutné.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Snižte teplotu v místnosti.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
Je zapnutá funkce Fast
Freeze .
Viz „Funkce Fast Freeze “.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte nižší teplotu.
Teplota v mrazničce
je příliš nízká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
ČESKY
Problém
Příliš mnoho námra‐
zy.
Možná příčina
Řešení
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Potraviny jsou položeny
příliš těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby
mohl dobře obíhat chladný
vzduch.
Potraviny nejsou správně
zabaleny.
Zabalte je správně.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
6.1 Zavření dveří
1.
2.
11
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
3.
V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
7. INSTALACE
7.1 Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič
se zámkem nebo západkou na
dveřích, musíte ho znehodnotit
tak, aby se malé děti nemohly
uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po in‐
stalaci volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐
ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐
dené na typovém štítku spotřebiče:
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzem‐
něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐
muto účelu vybavena příslušným kontak‐
tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐
něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐
te spotřebič k samostatnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených po‐
kynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrni‐
cemi EHS.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
7.3 Změna směru otvírání dveří
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
Dveře spotřebiče se otvírají doprava.
Chcete-li, aby se dveře otvíraly doleva,
před instalací spotřebiče postupujte tak‐
to:
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
7.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
12 www.aeg.com
1.
2.
3.
4.
Uvolněte a odstraňte horní čep.
Odstraňte dveře.
Odstraňte rozpěrku.
Klíčem odšroubujte dolní čep.
Na opačné straně:
1. Dotáhněte dolní čep.
2. Nasaďte rozpěrku.
3. Nasaďte dveře.
4. Dotáhněte horní čep.
7.4 Požadavky na větrání
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Instalace spotřebiče
POZOR
Zkontrolujte, zda můžete s napá‐
jecím kabelem volně pohybovat.
Postupujte takto:
ČESKY
13
V případě potřeby odřízněte samolepicí
těsnicí pásek a přilepte jej na spotřebič,
jak je znázorněno na obrázku.
x
x
2
Zasuňte spotřebič do výklenku.
Posunujte spotřebič ve směru šipky (1),
dokud se kryt horní mezery nezastaví o
kuchyňskou skříňku.
Posuňte spotřebič ve směru šipky (2) po
kuchyňské skříňce na opačné straně zá‐
věsu.
1
4mm
44mm
Vyrovnejte spotřebič ve výklenku.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 44
mm mezi spotřebičem a předním okra‐
jem skříňky.
Kryt dolního závěsu (v sáčku s příslu‐
šenstvím) je zárukou správné vzdálenos‐
ti mezi kuchyňskou skříňkou a spotřebi‐
čem.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 4
mm mezi spotřebičem a skříňkou.
Otevřete dveře spotřebiče. Nasaďte kryt
dolního závěsu.
14 www.aeg.com
Připevněte spotřebič k výklenku čtyřmi
šrouby.
I
I
Odstraňte správnou část krytu závěsu
(E). Dbejte na to, abyste odstranili část
označenou DX v případě pravého závě‐
su a část SX v případě levého závěsu.
Připevněte kryty (C, D) k příchytkám a
otvorům závěsu.
Namontujte větrací mřížku (B).
Připevněte kryty závěsu (E) k závěsu.
C
D
E
E
B
ČESKY
15
Oddělte díly (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd).
Instalujte díl (Ha) na vnitřní stranu dvířek
kuchyňské skříňky.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha).
Ha
Hc
Otevřete dveře spotřebiče a dvířka skříň‐
ky o 90°.
Do vodicí lišty (Ha) vložte malý čtvere‐
ček (Hb).
Přiložte k sobě dveře spotřebiče a dvířka
skříňky a vyznačte otvory.
8 mm
Ha
Hb
16 www.aeg.com
Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost
8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se
připevní hřebík (K).
8 mm
K
Ha
Malý čtvereček opět umístěte na vodicí
lištu a připevněte ho přiloženými šrouby.
Vyrovnejte dveře spotřebiče a dvířka ku‐
chyňské skříňky seřízením dílu (Hb).
Hb
Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb).
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Izolační pásek je připevněný těsně ke
skříni spotřebiče.
• Dveře se správně otvírají i zavírají.
Hb
Hd
8. ZVUKY
Během normálního provozu vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, cirku‐
lace chladiva).
ČESKY
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
17
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
18 www.aeg.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
600 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poru‐
še
23 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typo‐
vém štítku umístěném na vnitřní levé
straně spotřebiče a na energetickém štít‐
ku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
ENGLISH
19
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
23
24
25
27
28
33
35
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
20 www.aeg.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
ENGLISH
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
21
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
22 www.aeg.com
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
2. CONTROL PANEL
1
2
1 Pilot light
3
6.
2 Temperature regulator
3 FROSTMATIC light
4
5
Push the FROSTMATIC switch once
again and the FROSTMATIC light
will light up. The freezer will start to
operate.
4 FROSTMATIC switch
Acoustic alarm reset switch
5 Alarm light
2.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
3. The Pilot light will light up and a
sound is on only for 2 sec. indicating
that the appliance is powered.
4. The Alarm light will blink and the
sound signal alarm will get on, indicating that the temperature inside
the appliance is too high.
5. Push the FROSTMATIC switch and
the sound signal alarm will get off.
1.
2.
2.2 Switching off
1.
To turn off the appliance, turn the
Temperature regulator to the "O"
position and a sound is on only for 2
sec.
2. The pilot light will switch off.
2.3 Temperature regulation
The temperature within the appliance is
controlled by the Temperature regulator
situated at the top of the cabinet.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
ENGLISH
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
2.4 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
To activate the function, do these steps:
1. Press the FROSTMATIC switch.
2. The FROSTMATIC light switches on.
To deactivate the function, do these
steps:
1. Press the FROSTMATIC switch.
2. The FROSTMATIC light switches off.
23
of frozen food is no longer ensured (for
example due to an power failure) the
Alarm light will blink and an acoustic
alarm will sound.
1. Switch off the warning tone by
pressing the FROSTMATIC switch.
The Alarm light blinks until the required temperature has been
reached again.
When the freezer is first switched
on, the Alarm light blinks until
the temperature has dropped to
a safe level for the storage of frozen food.
2.6 Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the
door is left open for more than 90 seconds.
When normal conditions are restored
(door closed), the acoustic alarm will
stop.
In any case, press the Acoustic alarm reset switch to deactivate the acoustic
alarm.
The FROSTMATIC function stops
automatically after about 52
hours.
2.5 Excessive temperature
alarm
If the temperature inside the freezer has
risen to a point where the safe storage
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
3.2 Freezing fresh food
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast
Freeze function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
bottom compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
24 www.aeg.com
rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
3.3 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen
(after cooling).
3.4 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
3.5 Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of icecubes. Fill these trays with water, then
put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.2 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
ENGLISH
25
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings, in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
26 www.aeg.com
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with
wet hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open and insert the
plastic scraper in the appropriate
seating at the bottom centre, placing a basin underneath to collect the
defrost water.
In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm
water in the freezer compartment. In addition, remove pieces
of ice that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry
the interior thoroughly and keep the
scraper for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the
previously removed food into the
compartment.
Never use sharp metal tools to scrape
off frost from the evaporator as you
could damage it.
Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended
by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
5.3 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
ENGLISH
27
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The Pilot light does not
flash.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The Pilot light flashes.
The appliance is not
working properly.
Contact a qualified electrician.
The Alarm light
flashes.
The temperature in the
freezer is too high.
Refer to "Excessive Temperature Alarm"
The compressor operates continually.
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
The Fast Freeze function
is switched on.
Refer to" Fast Freeze function".
The temperature in
the freezer is too
low.
28 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in
the freezer is too
high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a lower temperature.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
There is too much
frost.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
6.1 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
7. INSTALLATION
7.1 Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the door, you must ensure that it
is made unusable to prevent
young children being trapped inside.
The appliance shall have the
plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.3 Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to the
left, follow these steps before you install
the appliance:
ENGLISH
1.
2.
3.
4.
Loosen and remove the upper pin.
Remove the door.
Remove the spacer.
With a key, loosen the lower pin.
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the spacer.
3. Install the door.
4. Tighten the upper pin.
7.4 Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Installing the appliance
CAUTION!
Make sure that the mains cable
can move freely.
Do the following steps:
29
30 www.aeg.com
If necessary cut the adhesive sealing
strip and apply it to the appliance as
shown in figure.
x
x
2
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrow (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrow (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
1
4mm
44mm
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between the
appliance and the cupboard front-edge
is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge cover in position.
ENGLISH
31
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
I
Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
C
D
E
E
B
32 www.aeg.com
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and
(Hd).
Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture door.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
ENGLISH
33
Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
8 mm
K
Ha
Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part
(Hb).
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to
the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
Hb
Hd
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
34 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ENGLISH
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
600 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
23 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
35
36 www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
40
41
42
43
45
46
52
54
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
37
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безо‐
пасности и правильной эксплуатации
прибора, перед его установкой и пер‐
вым использованием внимательно
прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелатель‐
ных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется дан‐
ным прибором, подробно ознакоми‐
лись с его работой и правилами тех‐
ники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи
прибора или его передачи в пользова‐
ние другому лицу передайте вместе с
ним и данное руководство, чтобы но‐
вый пользователь получил соответ‐
ствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники
безопасности.
В интересах безопасности людей и
имущества соблюдайте меры пред‐
осторожности, указанные в настоя‐
щем руководстве, так как производи‐
тель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением
указанных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (в том
числе детьми) с ограниченными фи‐
зическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с не‐
достаточным опытом или знаниями
без присмотра лица, отвечающего
за их безопасность, или получения
от него соответствующих инструк‐
ций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы
дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материа‐
лы в недоступном для детей месте.
Существует опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, вы‐
ньте вилку из розетки, обрежьте
шнур питания (как можно ближе к
прибору) и снимите дверцу, чтобы
дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий маг‐
нитное уплотнение дверцы) пред‐
назначен для замены старого холо‐
дильника с пружинным замком (за‐
щелкой) дверцы или крышки, перед
утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из
строя. Это позволит исключить пре‐
вращение его в смертельную лову‐
шку для детей.
1.2 Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные от‐
верстия в корпусе прибора или в ме‐
бели, в которую он встроен.
• Данный прибор предназначен для
хранения продуктов питания и (или)
напитков в бытовых или аналогич‐
ных с ними условиях, как то:
– в помещениях, служащих кухнями
для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других ра‐
бочих местах;
– в сельских жилых домах, для ис‐
пользования клиентами отелей,
мотелей и других мест прожива‐
ния;
– в мини-гостиницах типа «ночлег
плюс завтрак»;
– на предприятиях питания и в ана‐
логичных нерозничных сферах
применения.
• Не используйте механические прис‐
пособления и другие средства для
ускорения процесса разморажива‐
ния.
• Не используйте другие электропри‐
боры (например, мороженицы) внут‐
ри холодильных приборов, если
производителем не допускается
возможность такого использования.
• Не допускайте повреждения конту‐
ра холодильника.
• Холодильный контур прибора со‐
держит хладагент изобутан (R600a)
38 www.aeg.com
– безвредный для окружающей сре‐
ды, но, тем не менее, огнеопасный
природный газ.
При транспортировке и установке
прибора следите за тем, чтобы не
допустить повреждения компонен‐
тов контура холодильника.
В случае повреждения контура хо‐
лодильника:
– не допускайте использования от‐
крытого пламени и источников
возгорания;
– тщательно проветрите помеще‐
ние, в котором установлен при‐
бор.
• Изменение характеристик прибора и
внесение изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Лю‐
бое повреждение кабеля может при‐
вести к короткому замыканию, воз‐
никновению пожара и/или пораже‐
нию электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных слу‐
чаев замену любых электро‐
технических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора)
должен производить сертифи‐
цированный представитель
сервисного центра или квали‐
фицированный обслуживаю‐
щий персонал.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запрещается удлинять сетевой
шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого
шнура не раздавлена и не по‐
вреждена задней частью прибо‐
ра. Раздавленная или повре‐
жденная вилка сетевого шнура
может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
Убедитесь в наличии доступа к
вилке сетевого шнура прибора.
Не тяните за сетевой шнур.
Если в розетке плохой контакт,
не вставляйте в нее вилку кабе‐
ля питания. Существует опас‐
ность поражения электрическим
током или возникновения пожа‐
ра.
Запрещается эксплуатировать
прибор без плафона (если он
предусмотрен конструкцией)
лампы внутреннего освещения.
• Прибор имеет большой вес. Будьте
осторожны при его перемещении.
• Не вынимайте и не трогайте пред‐
меты в морозильнике мокрыми или
влажными руками: это может приве‐
сти к появлению на руках ссадин
или ожогов от обморожения.
• Не подвергайте прибор длительно‐
му воздействию прямых солнечных
лучей.
• В приборе используются специаль‐
ные лампы (если предусмотрено
конструкцией), предназначенные
только для бытовых приборов. Они
не подходят для освещения поме‐
щений.
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспла‐
меняющиеся газы и жидкости, так
как они могут взорваться.
• Не помещайте продукты, перекры‐
вая вентиляционное отверстие у
задней стенки (если прибор отно‐
сится к виду приборов «Без образ‐
ования инея»).
• Замороженные продукты после раз‐
мораживания не должны подвер‐
гаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замо‐
роженных продуктов следуйте реко‐
мендациям производителя.
• Следует тщательно придерживать‐
ся рекомендаций по хранению, дан‐
ных изготовителем прибора. См. со‐
ответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник гази‐
рованные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое
может привести к тому, что она лоп‐
нет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать
ожог обморожения, если брать их в
рот прямо из морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу за прибором выклю‐
чите его и выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
РУССКИЙ
• Не следует чистить прибор метал‐
лическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предмета‐
ми для удаления льда с прибора.
Используйте пластиковый скребок.
1.5 Установка
Для подключения к электросе‐
ти тщательно следуйте ин‐
струкциям, приведенным в со‐
ответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте,
нет ли повреждений. Не подключай‐
те к электросети поврежденный
прибор. Немедленно сообщите о
повреждениях продавцу прибора. В
таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее
четыре часа перед тем, как вклю‐
чать холодильник, чтобы масло вер‐
нулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг хо‐
лодильника достаточную циркуля‐
цию воздуха, в противном случае
прибор может перегреваться. Что‐
бы обеспечить достаточную венти‐
ляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно
располагаться обратной стороной к
стене так, чтобы во избежание ожо‐
га нельзя было коснуться горячих
частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанав‐
ливать вблизи радиаторов отопле‐
ния или кухонных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет до‐
ступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к пить‐
евому водоснабжению (если такое
39
подключение предусмотрено кон‐
струкцией прибора).
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслужива‐
нию прибора должны выполняться
квалифицированным электриком
или уполномоченным специали‐
стом.
• Техобслуживание данного прибора
должно выполняться только специа‐
листами авторизованного сервисно‐
го центра с использованием исклю‐
чительно оригинальных запчастей.
1.7 Защита окружающей
среды
Ни холодильный контур, ни
изоляционные материалы на‐
стоящего прибора не содержат
газов, которые могли бы повре‐
дить озоновый слой. Данный
прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и
мусором. Изоляционный пено‐
пласт содержит горючие газы:
прибор подлежит утилизации в
соответствии с действующими
нормативными положениями, с
которыми следует ознакомить‐
ся в местных органах власти.
Не допускайте повреждения
холодильного контура, особен‐
но, вблизи теплообменника.
Материалы, использованные
для изготовления данного при‐
бора, помеченные символом
, пригодны для вторичной
переработки.
40 www.aeg.com
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
1 Сигнальный индикатор
2 Регулятор температуры
3 Индикатор FROSTMATIC
4 Выключатель FROSTMATIC
Кнопка сброса предупреждающего
звукового сигнала
5 Сигнальный индикатор
2.1 Включение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
Поверните регулятор температу‐
ры по часовой стрелке на среднее
значение.
Загорится индикатор, а также в те‐
чение двух секунд будет звучать
сигнал, подтвержающий включе‐
ние прибора.
Сигнальный индикатор замигает,
а также включится сигнал тревоги,
предупреждающий о высокой тем‐
пературе внутри прибора.
Нажмите на выключатель
FROSTMATIC и звуковой сигнал
отключится.
Еще раз нажмите на выключатель
FROSTMATIC; загорится индика‐
тор FROSTMATIC. Теперь моро‐
зильник готов к работе.
2.2 Выключение
1.
2.
Чтобы выключить прибор, повер‐
ните регулятор температуры в по‐
ложение "O", после этого в тече‐
ние 2 секунд будет подаваться
звуковой сигнал.
Индикатор погаснет
3
4
5
2.3 Регулировка температуры
Температура внутри прибора регули‐
руется при помощи регулятора темпе‐
ратуры, расположенного на верхней
части прибора.
Чтобы привести прибор в действие,
выполните следующие операции:
• поверните регулятор температуры
на самое низкое значение, чтобы
установить минимальный холод,
• поверните регулятор температуры
на самое высокое значение, чтобы
установить максимальный холод.
Обычно оптимальным являет‐
ся среднее положение.
При выборе конкретного значения
температуры следует иметь в виду,
что температура внутри прибора зави‐
сит от:
• температуры в помещении;
• частоты открывания дверцы;
• количества хранящихся продуктов;
• места расположения прибора.
2.4 Функция FROSTMATIC
Функция быстрого замораживания
FROSTMATIC ускоряет заморажива‐
ние свежих продуктов, предотвращая
при этом повышение температуры
уже замороженных продуктов, храня‐
щихся в морозильном отделении.
Чтобы включить эту функцию, выпол‐
ните следующее:
1. Нажмите на выключатель
FROSTMATIC.
2. Включится индикатор
FROSTMATIC.
Чтобы выключить эту функцию, вы‐
полните следующее:
РУССКИЙ
1.
2.
Нажмите на выключатель
FROSTMATIC.
Включится индикатор
FROSTMATIC.
Функция FROSTMATIC выклю‐
чается автоматически пример‐
но через 52 часа.
2.5 Сигнализация
превышения температуры
Если температура внутри морозильни‐
ка поднялась до уровня, при котором
надежное хранение замороженных
продуктов более не гарантируется
(например, по причине сбоя электро‐
питания), сигнальный индикатор на‐
чнет мигать и зазвучит предупре‐
ждающий звуковой сигнал.
1. Отключите предупреждающий сиг‐
нал нажатием на выключатель
FROSTMATIC.
41
Сигнальный индикатор будет ми‐
гать до тех пор, пока не будет до‐
стигнута заданная температура.
При первом включении моро‐
зильника сигнальный индика‐
тор мигает до тех пор, пока
температура не опустится до
уровня, обеспечивающего без‐
опасное хранение заморожен‐
ных продуктов.
2.6 Сигнализация открытой
дверцы
Если дверца открыта более 90 секунд,
раздается звуковой сигнал.
После восстановления нормальных
условий (закрытия дверцы) подача
звукового сигнала прекращается.
Чтобы выключить звуковой сигнал, на‐
жмите кнопку сброса звуковой сигна‐
лизации.
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 Чистка холодильника
изнутри
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный
для только что изготовленного изде‐
лия, затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они
могут повредить покрытие по‐
верхностей холодильника.
3.2 Замораживание свежих
продуктов
Морозильное отделение предназначе‐
но для замораживания свежих продук‐
тов и для продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию быстрого замора‐
живания не менее, чем за 24 часа до
помещения продуктов в морозильное
отделение.
Уложите подлежащие замораживанию
свежие продукты в верхнее отделе‐
ние.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с техниче‐
скими данными, расположенной внут‐
ри прибора.
Процесс замораживания занимает 24
часа: в течение этого времени не до‐
бавляйте другие продукты для замо‐
раживания.
3.3 Хранение замороженных
продуктов
При первом запуске или после дли‐
тельного простоя перед закладкой
продуктов в отделение дайте прибору
поработать не менее 2 часов в режи‐
ме ускоренной заморозки.
42 www.aeg.com
При случайном разморажива‐
нии продуктов, например, при
сбое электропитания, если на‐
пряжение в сети отсутствовало
в течение времени, превышаю‐
щего указанное в таблице тех‐
нических данных "время повы‐
шения температуры", разморо‐
женные продукты следует
быстро употребить в пищу или
немедленно подвергнуть теп‐
ловой обработке, затем по‐
вторно заморозить (после того,
как они остынут).
3.4 Размораживание
продуктов
мости от времени, которым Вы распо‐
лагаете для выполнения этой опера‐
ции.
Маленькие куски можно готовить, да‐
же не размораживая, в том виде, в ка‐
ком они взяты из морозильной каме‐
ры: в этом случае процесс приготов‐
ления пищи займет больше времени.
3.5 Замораживание кубиков
льда
Данный прибор оснащен одной или
несколькими ванночками для замора‐
живания кубиков льда. Налейте в эти
ванночки воду и поставьте их в моро‐
зильную камеру.
Не используйте металлические
инструменты для отделения
ванночек от дна морозильного
отделения.
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно разморажи‐
вать в холодильном отделении или
при комнатной температуре, в зависи‐
4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
4.1 Рекомендации по
замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, на‐
правленных на то, чтобы помочь сде‐
лать процесс замораживания макси‐
мально эффективным:
• максимальное количество продук‐
тов, которое может быть замороже‐
но в течение 24 часов. указано на
табличке технических данных;
• процесс замораживания занимает
24 часа. В этот период не следует
класть в морозильную камеру новые
продукты, подлежащие заморажива‐
нию;
• замораживайте только высококаче‐
ственные, свежие и тщательно вы‐
мытые продукты;
• перед замораживанием разделите
продукты на маленькие порции для
того, чтобы быстро и полностью их
заморазить, а также чтобы иметь
возможность размораживать только
нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую
фольгу или в полиэтиленовую плен‐
•
•
•
•
ку и проверьте, чтобы к ним не было
доступа воздуха;
не допускайте, чтобы свежие неза‐
мороженные продукты касались уже
замороженных продуктов во избе‐
жание повышения температуры по‐
следних;
постные продукты сохраняются луч‐
ше и дольше, чем жирные; соль со‐
кращает срок хранения продуктов;
пищевой лед может вызвать ожог
кожи, если брать его в рот прямо из
морозильной камеры;
рекомендуется указывать дату за‐
мораживания на каждой упаковке;
это позволит контролировать срок
хранения.
4.2 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
Для получения оптимальных резуль‐
татов позаботьтесь о следующем:
• убедитесь, что продукты промы‐
шленной заморозки хранились у
продавца в должных условиях;
РУССКИЙ
• обеспечьте максимально короткий
интервал времени между покупкой
замороженных продуктов в магази‐
не и их помещением в морозильник;
• не открывайте дверцу слишком ча‐
сто и не держите ее открытой дол‐
ьше, чем необходимо;
43
• после размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат по‐
вторному замораживанию;
• не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.
5. УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-ли‐
бо операций по чистке или ухо‐
ду за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данно‐
го прибора содержатся углево‐
дороды; поэтому его обслужи‐
вание и заправка должны осу‐
ществляться только уполномо‐
ченными специалистами.
5.1 Промывка дозатора
Прибор необходимо регулярно чи‐
стить:
• очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью теп‐
лой воды и нейтрального мыла;
• регулярно проверяйте и протирайте
уплотнение дверцы, чтобы обеспе‐
чить чистоту и отсутствие загрязне‐
ний;
• ополосните чистой водой и вытрите
насухо.
Запрещается вытягивать, пе‐
ремещать или повреждать ка‐
кие-либо трубки и (или) кабели,
находящиеся внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для
чистки внутренних поверхнос‐
тей моющими средствами,
абразивными порошками, чи‐
стящими средствами с силь‐
ным запахом или полиролями,
так как они могут повредить по‐
верхность и оставить стойкий
запах.
Чтобы очистить конденсатор (решетка
черного цвета) и компрессор, распо‐
ложенные с задней стороны прибора,
воспользуйтесь щеткой. Эта операция
повышает эффективность работы
прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить систему
охлаждения.
Некоторые чистящие средства для
кухни содержат химикаты, которые
могут повредить пластмассовые дета‐
ли прибора Поэтому рекомендуется
чистить корпус этого прибора только
теплой водой с добавлением неболь‐
шого количества моющего средства.
После чистки подключите прибор к се‐
ти электропитания.
5.2 Размораживание
морозильника
На полках и вокруг верхнего отделе‐
ния морозильника всегда образуется
определенное количество наледи.
Размораживайте морозильник, когда
слой инея достигнет толщины около
3-5 мм.
Примерно за 12 часов до нача‐
ла размораживания поверните
регулятор температуры по на‐
правлению к верхним положе‐
ниям, чтобы создать достаточ‐
ный резерв холода на время
перерыва в работе.
44 www.aeg.com
Для удаления наледи выполните сле‐
дующее:
1. Выключите прибор.
2. Извлеките из него все продукты,
заверните их в несколько слоев
газетной бумаги и поместите в
прохладное место.
3.
4.
5.
6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не касайтесь замороженных
продуктов влажными руками
Руки могут к ним примерзнуть
Оставьте дверцу открытой и уста‐
новите пластиковый скребок в
специальное гнездо, расположен‐
ное в середине нижней части ка‐
меры, подставив под него ёмкость
для сбора талой воды.
Чтобы ускорить процесс размо‐
розки, поставьте в морозиль‐
ное отделение кастрюлю с го‐
рячей водой. Также удаляйте
падающие кусочки наледи, не
дожидаясь их полного таяния.
После завершения разморажива‐
ния тщательно протрите внутрен‐
ние поверхности и уберите скре‐
бок в место его хранения.
Включите прибор.
Через два или три часа верните в
камеру ранее удаленные из нее
продукты.
Никогда не используйте острые ме‐
таллические инструменты для удале‐
ния наледи с испарителя во избежа‐
ние его повреждения.
Нельзя использовать механические
устройства или любые другие сред‐
ства, не рекомендованные производи‐
телем, в целях ускорения процесса
размораживания.
Повышение температуры упаковок с
замороженными продуктами при раз‐
мораживании может привести к сокра‐
щению безопасного срока их хране‐
ния.
5.3 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение продолжительного времени,
примите следующие меры предосто‐
рожности:
• отключите устройство от сети элек‐
тропитания
• удалите все продукты
РУССКИЙ
• разморозьте (если эта операция
предусмотрена конструкцией прибо‐
ра) и вымойте прибор и все принад‐
лежности;
• оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить образование
неприятного запаха.
45
Если прибор будет продолжать рабо‐
тать, попросите кого-нибудь провер‐
ять его время от времени, чтобы не
допустить порчи находящихся в нем
продуктов в случае отключения элек‐
троэнергии.
6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправ‐
ностей выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
Устранять неисправности, не
описанные в данном руковод‐
стве, должен только квалифи‐
цированный электрик или упо‐
лномоченный специалист.
Неисправность
Возможная причина
Прибор не работает. Прибор выключен.
Контрольный инди‐
катор при этом не
мигает.
Способ устранения
Включите прибор.
Вилка шнура питания не Как следует вставьте
вставлена как следует в вилку шнура питания в
розетку.
розетку.
Отсутствует электропи‐
тание прибора. Отсут‐
ствует напряжение в ро‐
зетке электросети.
Подключите к этой сете‐
вой розетке другой элек‐
троприбор.
Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Контрольный инди‐
катор мигает.
Прибор работает со
сбоями.
Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Мигает сигнальный
индикатор.
Температура в моро‐
См. «Сигнализация пре‐
зильнике слишком высо‐ вышения температуры».
кая.
Компрессор рабо‐
тает непрерывно.
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую
температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Дверцу открывали
слишком часто.
Не оставляйте дверцу от‐
крытой дольше, чем это
необходимо.
46 www.aeg.com
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Температура продуктов
слишком высокая.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Слишком высокая
температура воздуха в
помещении.
Обеспечьте понижение
температуры воздуха в
помещении.
Температура в моро‐ Неправильно задана
зильнике слишком
температура.
низкая.
Включен режим Fast
Freeze .
Температура в моро‐ Неправильно задана
зильнике слишком
температура.
высокая.
Задайте более высокую
температуру.
См. Главу «Режим Fast
Freeze ».
Задайте меньшее значе‐
ние температуры.
Одновременно хранится Одновременно заклады‐
слишком много продук‐ вайте меньшее количе‐
тов.
ство продуктов.
Продукты расположены
слишком близко друг к
другу.
Слишком много
инея.
Продукты упакованы не‐ Упакуйте продукты пра‐
правильно.
вильно.
Неправильно задана
температура.
6.1 Закрытие дверцы
1.
2.
Укладывайте продукты
так, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного
воздуха.
3.
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел «Установка».
Задайте более высокую
температуру.
При необходимости замените не‐
пригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в сервисный центр.
7. УСТАНОВКА
7.1 Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый
холодильник с пружинным зам‐
ком (защелкой) дверцы, необ‐
ходимо вывести замок из
строя, чтобы дети, играя, не
оказались запертыми внутри.
После установки прибора дол‐
жен быть обеспечен свобод‐
ный доступ к сетевой вилке.
Устанавливайте холодильник в месте,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с технически‐
ми данными:
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
SN
от +10°C до + 32°C
РУССКИЙ
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
7.2 Подключение к
электросети
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и ча‐
стота, указанные в табличке техниче‐
ских данных, соответствуют парамет‐
рам вашей домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой
целью вилка сетевого шнура имеет
47
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное за‐
земление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту
операцию квалифицированному элек‐
трику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюде‐
ния вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данное изделие соответствует дирек‐
тивам Европейского Союза.
7.3 Перевешивание дверцы
Дверца прибора открывается вправо.
Если вы хотите, чтобы дверца откры‐
валась влево, прежде чем устанав‐
ливать прибор, выполните следующие
действия:
1.
2.
3.
4.
Открутите и извлеките верхнюю
ось.
Снимите дверцу.
Снимите прокладку.
При помощи ключа ослабьте ниж‐
нюю ось.
На противоположной стороне:
1. Затяните нижнюю ось.
2. Установите прокладку.
3. Установите дверцу.
4. Затяните верхнюю ось.
48 www.aeg.com
7.4 Требования по вентиляции
5 cm
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Установка прибора
Выполните следующие действия:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что перемещение
сетевого шнура не затруднено.
Если необходимо, отрежьте и прикре‐
пите самоклеющуюся уплотняющую
прокладку к прибору, как показано на
рисунке.
x
x
2
1
Установите прибор в нишу.
Сдвиньте прибор в направлении, ука‐
занном стрелкой (1), так, чтобы верх‐
няя крышка зазора уперлась в кухон‐
ный шкаф.
Сдвиньте прибор в направлении, ука‐
занном стрелкой (2), к боковой стенке
кухонного шкафа, на которой нет пе‐
тель.
РУССКИЙ
49
Отрегулируйте положение прибора
внутри ниши.
Убедитесь, что расстояние между
прибором и передним краем кухонно‐
го шкафа составляет 44 мм.
Крышка нижней петли (находится в
пакете с принадлежностями) обеспе‐
чивает надлежащее расстояние меж‐
ду кухонной мебелью и прибором.
Убедитесь, что ширина зазора между
прибором и кухонным шкафом равн‐
яется 4 мм.
Откройте дверцу. Установите крышку
нижней петли.
4mm
44mm
Закрепите прибор внутри ниши 4-мя
винтами.
I
I
Удалите соответствующую деталь
крышки петли (Е). Если дверная петля
находится справа, то следует удалить
деталь DX; в противном случае удали‐
те деталь SX.
50 www.aeg.com
Установите крышки (C, D) в выемки и
отверстия под петли.
Установите вентиляционную решетку
(B).
Наденьте крышки петли (E) на петлю.
C
D
E
E
B
Отделите друг от друга детали (Ha),
(Hb), (Hc) и (Hd).
Прикрепите деталь (Ha) к внутренней
стороне дверцы кухонного шкафа.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
РУССКИЙ
51
Надавив, соедините деталь (Hc) с де‐
талью (Ha).
Ha
Hc
Откройте дверцу прибора и дверцу ку‐
хонной мебели под углом 90°.
Вставьте маленькую планку (Hb) в на‐
правляющую (Ha).
Совместите друг с другом дверцу при‐
бора и дверцу кухонной мебели, затем
наметьте отверстия.
8 mm
Ha
Hb
Снимите кронштейны и отметьте рас‐
стояние 8 мм от внешнего края двер‐
цы: это место для гвоздя (K).
8 mm
K
Ha
52 www.aeg.com
Снова установите маленькую планку
на направляющую и закрепите ее при‐
лагающимися винтами.
Выровняйте дверцу кухонной мебели
и дверцу прибора, регулируя положе‐
ние детали (Hb).
Hb
Надавив, соедините деталь (Hd) с де‐
талью (Hb).
В завершение проверьте, чтобы:
• Все винты затянуты.
• Уплотняющая прокладка плотно
прилегает к корпусу холодильника.
• Дверца как следует открывалась и
закрывалась.
Hb
Hd
8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы
слышны некоторые звуки (работы ком‐
прессора, циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
РУССКИЙ
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
53
CLICK!
BRRR!
CRACK!
54 www.aeg.com
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для
встраивания
Высота
600 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Время повышения тем‐
пературы
23 час
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на пас‐
портной табличке на левой стенке
внутри прибора и на табличке энерго‐
потребления.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не
выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь
в свое муниципальное
управление.
ESPAÑOL
55
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUÉ HACER SI… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
58
59
60
61
64
65
70
72
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
56 www.aeg.com
1.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez
lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias.
Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al
tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas
junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan
siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes,
siga las normas de seguridad indicadas
en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños
provocados por omisiones.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física,
sensorial o mental, o con experiencia
y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
1.2 Instrucciones generales de
seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.
– áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de
trabajo;
– granjas y por clientes en hoteles,
moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones;
– servicios de catering y actividades
similares al por mayor.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas para hacer helados)
dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata
de un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en mo-
ESPAÑOL
do alguno. Cualquier daño en el cable
de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de
ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría
sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del
aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
•
1.
•
•
•
•
•
1.3 Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente
contra la salida de aire de la pared
•
•
57
posterior. (Si el aparato es No Frost,
es decir, no acumula escarcha.)
Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que
se adquieren ya envasados, siguiendo
las instrucciones del fabricante.
Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del
aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
No coloque bebidas carbonatadas o
con gas en el congelador, ya que se
genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el
hielo.
1.4 Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
1.5 Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el
aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso,
conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos
dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que
de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación
suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
58 www.aeg.com
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista
una conexión de agua).
técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
1.7 Protección del medio
ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de
ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que
puede solicitar a las autoridades
locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte
trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este
aparato marcados con el símbolo
son reciclables.
1.6 Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá
realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio
2. PANEL DE MANDOS
1
2
1 Luz piloto
2 Regulador de temperatura
3 Luz FROSTMATIC
4 Interruptor FROSTMATIC
Interruptor de restablecimiento de la
señal acústica
5 Luz de alarma
2.1 Encendido
1.
Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia la derecha, a un ajuste intermedio.
3
3.
4
5
El piloto indicador se encenderá y se
escuchará un sonido durante 2 segundos para indicar que el aparato
está encendido.
4. La luz de alarma parpadeará y se activará la señal de alarma para indicar
que la temperatura interior del aparato es demasiado alta.
5. Pulse el interruptor FROSTMATIC
para desactivar la señal de alarma.
6. Pulse de nuevo el interruptor
FROSTMATIC y se encenderá la luz
FROSTMATIC . El congelador se
pondrá en marcha.
ESPAÑOL
2.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O"; la señal acústica se emitirá
durante 2 segundos.
2. El indicador se apaga.
1.
2.3 Regulación de
temperatura
La temperatura del aparato se controla
mediante el regulador de temperatura
situado en la parte superior del mismo.
Para utilizar el aparato, proceda como se
indica:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el
frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el
frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
2.4 Función FROSTMATIC
La función FROSTMATIC acelera la congelación de alimentos frescos e impide
que se calienten los alimentos ya almacenados.
Siga estos pasos para activar la función:
1. Pulse el interruptor FROSTMATIC.
2. Se apagará la luz FROSTMATIC.
59
Siga estos pasos para desactivar la función
1. Pulse el interruptor FROSTMATIC .
2. Se apagará la luz FROSTMATIC.
La función FROSTMATIC se para
automáticamente después de 52
horas.
2.5 Alarma por exceso de
temperatura
Si la temperatura interior del congelador
ha aumentado de tal manera que ya no
se garantiza un almacenamiento seguro
de los alimentos congelados (por ejemplo, a causa de un fallo eléctrico), la luz
de alarma parpadeará y sonará una señal de alarma.
1. Desconecte la señal de advertencia
pulsando el interruptor FROSTMATIC .
La luz de alarma parpadeará hasta
que se vuelva a alcanzar la temperatura adecuada.
Cuando se enciende el congelador por primera vez, la luz de
alarma parpadea hasta que la
temperatura descienda hasta un
nivel seguro de almacenamiento
de alimentos congelados.
2.6 Alarma de puerta abierta
Sonará una alarma acústica si la puerta
se queda abierta durante más de 90 segundos.
Al restablecerse las condiciones normales (puerta cerrada), la señal acústica de
aviso se detendrá.
En cualquier caso, pulse el interruptor
de restablecimiento de la alarma acústica para desactivarla.
3. USO DIARIO
3.1 Limpieza de las partes
internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor
de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar
el acabado
60 www.aeg.com
3.2 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función Fast Freeze al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento inferior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
3.3 Almacenamiento de
alimentos congelados
3.4 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden
descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente
del congelador; en tal caso, el tiempo
de cocción será más prolongado.
3.5 Producción de cubitos de
hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo. Llene las bandejas con agua y
colóquelas en el compartimento congelador.
No utilice instrumentos metálicos
para retirar las bandejas del congelador.
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
En caso de producirse una descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción
ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos
descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar
(después de que se hayan enfriado).
4. CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES
4.1 Consejos sobre la
congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de
congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
ESPAÑOL
• congele sólo productos alimenticios
de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones
pequeñas para que se congelen de
manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente
sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la
piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación pa-
61
ra controlar el tiempo que permanecen almacenados.
4.2 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador
en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de
los alimentos.
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
5.1 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior
del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar
el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos
que pueden atacar o dañar los plásticos
del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie
62 www.aeg.com
sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
5.2 Descongelación del
congelador
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando
la capa de escarcha alcance un grosor
de unos 3 a 5 mm.
Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, coloque el regulador de temperatura en los
niveles más elevados, con el fin
de acumular frío suficiente para
la interrupción del funcionamiento.
ESPAÑOL
63
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio fresco.
PRECAUCIÓN
No toque los alimentos congelados con las manos mojadas. Podrían congelarse al contacto con
los alimentos.
3. Deje la puerta abierta e introduzca
el raspador plástico en el centro de
la base, después de colocar un recipiente debajo para recoger el agua
de la descongelación.
Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además,
retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice
la descongelación.
4. Finalmente, seque bien el interior y
conserve el raspador para su uso futuro.
5. Encienda el aparato.
6. Al cabo de dos o tres horas, vuelva a
introducir los alimentos que retiró
previamente.
No utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso
de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.
El aumento de la temperatura de los paquetes de alimentos congelados durante la descongelación puede acortar su
tiempo de almacenamiento.
5.3 Periodos sin
funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
• desconecte el aparato de la red
eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de
vez en cuando para evitar que los ali-
64 www.aeg.com
mentos se echen a perder en caso de un
corte de energía.
6. QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier reparación, desconecte el enchufe
del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico
profesional deben llevar a cabo
cualquier reparación que no figure en este manual.
Problema
Posible causa
El aparato no funcio- El aparato está apagado.
na. La luz del piloto
no parpadea.
Solución
Encienda el aparato.
El aparato no está correc- Enchufe el aparato correctamente enchufado a la
tamente a la toma de cotoma de corriente.
rriente.
La luz del piloto parpadea.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente.
Llame a un electricista cualificado.
El aparato no está funcionando correctamente.
Llame a un electricista cualificado.
La luz de alarma par- La temperatura del conpadea.
gelador es demasiado alta.
Consulte la sección “Alarma por exceso de temperatura”.
El compresor funciona continuamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura no se ha
ajustado correctamente.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección “Cierrada.
rre de la puerta”.
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
65
Solución
La temperatura del
El regulador de tempera- Seleccione una temperatucongelador es dema- tura no se ha ajustado co- ra más alta.
siado baja.
rrectamente.
La función Fast Freeze se
activa.
Consulte la sección “Función Fast Freeze ”.
La temperatura del
El regulador de tempera- Seleccione una temperatucongelador es dema- tura no se ha ajustado co- ra más baja.
siado alta.
rrectamente.
Hay demasiada escarcha.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos alimentos
al mismo tiempo.
Los alimentos están demasiado juntos.
Disponga los alimentos de
modo que el aire frío pueda circular entre ellos.
Los alimentos no están
envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente.
El regulador de tempera- Seleccione una temperatutura no se ha ajustado co- ra más alta.
rrectamente.
6.1 Cierre de la puerta
1.
2.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
7. INSTALACIÓN
7.1 Colocación
ADVERTENCIA
Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o
cierre en la puerta, deberá asegurarse de su inutilización para
impedir que niños pequeños
queden atrapados en su interior.
El enchufe del aparato debe tener fácil acceso después de la
instalación.
Instale el aparato en un punto en el que
la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
De +10°C a +32°C
N
De +16°C a +32°C
ST
De +16°C a +38°C
T
De +16°C a +43°C
7.2 Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que
aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin. Si
66 www.aeg.com
la toma de red de la vivienda carece de
conexión a tierra, conecte el aparato a
una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
7.3 Puerta reversible
La puerta del aparato se abre hacia la
derecha. Si desea abrir la puerta hacia la
izquierda, siga estas instrucciones antes
de instalar el aparato:
1.
2.
3.
4.
Afloje y retire el perno superior.
Retire la puerta.
Retire el separador.
Afloje el perno inferior con una llave.
En el lado opuesto:
1. Apriete el perno inferior.
2. Coloque el separador.
3. Instale la puerta.
4. Apriete el perno superior.
7.4 Requisitos de ventilación
5 cm
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ESPAÑOL
67
Ejecute los pasos siguientes:
7.5 Instalación del aparato
PRECAUCIÓN
Compruebe que el cable de alimentación de red pueda moverse con facilidad.
Si es necesario, corte la cinta selladora
adhesiva y péguela al aparato como se
muestra en la figura.
x
x
2
Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (1) hasta que la cubierta de la separación superior haga tope contra el
mueble de cocina.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra.
1
4mm
44mm
Ajuste el aparato en el hueco.
Asegúrese de que haya una distancia de
44 mm entre el aparato y el borde delantero del mueble.
La tapa de la bisagra inferior (incluida en
la bolsa de accesorios) garantiza que la
separación entre el aparato y el mueble
de cocina sea la adecuada.
Asegúrese de que quede un espacio de
4 mm entre el aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la bisagra inferior en su lugar.
68 www.aeg.com
Fije el aparato al hueco con cuatro tornillos.
I
I
Retire la parte correcta de la tapa de la
bisagra (E). No olvide extraer la pieza
DX, en el caso de la bisagra derecha, y la
pieza SX en el caso contrario.
Fije las tapas (C, D) a las lengüetas y a
los orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
C
D
E
E
B
ESPAÑOL
69
Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
Instale la pieza (Ha) en el lado interno
del mueble de cocina.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Empuje la pieza (Hc) contra la pieza (Ha).
Ha
Hc
Abra la puerta del aparato y la puerta
del mueble de cocina en un ángulo de
90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en
la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del aparato y la
puerta del mueble de cocina y marque
los orificios.
8 mm
Ha
Hb
70 www.aeg.com
Quite los soportes y ponga una marca a
una distancia de 8 mm desde el borde
exterior de la puerta en la que se debe
colocar el clavo (K).
8 mm
K
Ha
Vuelva a colocar el cuadrado pequeño
en la guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
Alinee las puertas del mueble de cocina
y del aparato mediante el ajuste de la
pieza (Hb).
Hb
Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora se ha fijado firmemente al armario.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Hb
Hd
8. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
ESPAÑOL
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
71
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
72 www.aeg.com
9. DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
600 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
23 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
ESPAÑOL
73
74 www.aeg.com
ESPAÑOL
75
222355621-A-042013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement