Aeg SKZ81800F0 Brugermanual

Aeg SKZ81800F0 Brugermanual
SKZ81800F0
DA Brugsanvisning
EN User manual
DE Benutzerinformation
NOBruksanvisning
2
18
35
54
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
4
www.aeg.com
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
DANSK
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
5
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
3
2
3.
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur
3 Knap til sænkning af temperatur
4 OK -knap
5 Mode-knap
6 ON/OFF -knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
2.1 Display
1
4
2
3 4 5
6
1 Timer
2 COOLMATIC-funktionen
3 Minute Minder-funktionen
4 Børnesikring
5 Alarmindikator
6 Temperaturindikator
2.2 Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.
Hvis displayet viser "dEMo", er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet "Hvis noget går galt".
4. Temperaturindikatoren viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
2.3 Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Indstil standardtemperaturen: +5 °C i køleskabet.
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
2.5 Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
6
www.aeg.com
opskrift kræver, at en blanding køles ned
i et bestemt stykke tid.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder-kontrollampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi
(30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder-kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres
en lydalarm:
1. Tryk på OK-knappen for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen Mode indtil Minute
Minder-indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
2.
3.
2.6 Børnesikring
2.8 Alarm for åben dør
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
Der lyder en alarm, hvis døren står åben
i mere end et par minutter. Alarmen for
åben dør vises på følgende måde:
• Blinkende alarmindikator
• Lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen slukkes.
2.7 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme fødevarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere COOLMATIC-funktionen for
at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode, indtil
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. COOLMATIC-indikatoren slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
DANSK
7
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Hvis displayet viser “dEMo”, er
apparatet i demo-tilstand: Se afsnittet "HVIS NOGET GÅR
GALT".
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
3.2 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste.
3.3 Isætning af hylder i dør
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
3.4 Placering af skydeboksen
Skydeboksen kan sættes i forskellig højde.
Den flyttes på følgende måde:
1. Løft op i hylden med skydeboksen,
indtil den er fri af holderne i døren
2. Tag holdebeslaget ud af styret under hylden
3. Gentag ovennævnte procedure i
omvendt rækkefølge for at indsætte
skydeboksen i en anden højde.
8
www.aeg.com
3.5 Luftfilter med aktivt kul
C L E A N A I R
C O N T R O L
Skabet har et aktivt kulfilter CLEANAIR
CONTROL, der sidder bag en klap i køleskabets bagvæg.
Filteret renser luften i køleskabet og
LONGFRESH -afdelingen for uønskede
lugte, så forholdene under opbevaringen bliver endnu bedre.
Klappen i luftfordelerboksen skal
altid være lukket, når skabet er i
brug.
3.6 LONGFRESH Afdeling
I LONGFRESH 0°C -afdelingen styres
temperaturen automatisk. Den holdes
konstant på ca. 0°C, og det er ikke nødvendigt at indstille den.
Takket være en konstant opbevaringstemperatur på ca. 0°C og en relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 % kan forskellige slags madvarer opbevares under
de bedst mulige forhold.
Det betyder, at mange forskellige ferskvarer kan opbevares i LONGFRESH 0°C
-0°C-afdelingen, hvor de holder sig op til
3 gange så længe som i et almindeligt
køleskab, og med bedre kvalitet. Det giver mulighed for at opbevare flere friske
madvarer. Smag, friskhed, kvalitet og
næringsstoffer (vitaminer og mineraler)
holder sig godt. Frugt og grøntsager
svinder mindre. Madvarerne beholder
mere af deres næringsværdi.
LONGFRESH 0°C -afdelingen er også
velegnet til optøning af madvarer.
I så fald kan de optøede madvarer opbevares i op til to dage.
3.7 Styring af fugtighed
Begge skuffer kan bruges uafhængigt af
hinanden, med højere eller lavere luftfugtighed efter de ønskede opbevaringsforhold.
Luftfugtigheden i hver skuffe styres særskilt med skydeventilen i skuffens front.
• "Tør": Lav luftfugtighed - op til 50 %
relativ luftfugtighed
Denne luftfugtighed opnås, når begge
skydere står i denne position , og
ventilationsåbningerne er helt åbne.
• "Fugtig": Høj luftfugtighed - op til 90
%
Denne luftfugtighed opnås, når begge
,
skydere står i denne position
og ventilationsåbningerne er lukkede.
Fugtigheden holdes og kan ikke slippe ud.
DANSK
9
3.8 Longfresh skuffer
Fugtigheden kan ikke reguleres.
Trådhylderne i skufferne tillader luften at
cirkulere frit, og det betyder, at madvarerne holder sig bedre.
Afdelingen har stop, så skufferne ikke
falder ud, når de trækkes helt ud.
Når skufferne skal tages ud (f.eks. for
rengøring), trækkes de først ud til stoppene. Derefter løftes de op og tages ud.
Tag alle skuffer ud, hvis du vil opbevare mange madvarer.
3.9 Holdbarhed for ferskvarer
i Longfresh 0°C-afdelingen
Madvare
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Løg
"tør"
op til 5 måneder
Smør
"tør"
op til 1 måned
Store stykker svinekød
"tør"
op til 10 dage
Kød, vildt, små stykker
svinekød, fjerkræ
"tør"
op til 7 dage
Tomatsauce
"tør"
op til 4 dage
Fisk, skaldyr, tilberedte
kødvarer
"tør"
op til 3 dage
Tilberedte skaldyr
"tør"
op til 2 dage
10 www.aeg.com
Madvare
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Salat, grøntsager Gulerødder, krydderurter, rosenkål, selleri
“fugtig”
op til 1 måned
Artiskokker, blomkål, cikorie, icebergsalat, julesalat, vårsalat, salat, porrer, radicchio
“fugtig”
op til 21 dage
Broccoli, kinakål, grønkål, hvidkål, radiser, savoykål
“fugtig”
op til 14 dage
Ærter, glaskål
“fugtig”
op til 10 dage
Forårsløg, radiser,
asparges, spinat
“fugtig”
op til 7 dage
Frugt (Jo modnere
frugt, jo kortere holdbarhed)
Pærer, dadler (friske),
jordbær, ferskener
“fugtig”
op til 1 måned
Blommer (Jo modnere
frugt, jo kortere holdbarhed)
rabarber, stikkelsbær
“fugtig”
op til 21 dage
Æbler (ikke frostfølsomme), kvæder
“fugtig”
op til 20 dage
Abrikoser, kirsebær
“fugtig”
op til 14 dage
Små blommer, vindruer
“fugtig”
op til 10 dage
Brombær, solbær, ribs
“fugtig”
op til 8 dage
Figener (friske)
“fugtig”
op til 7 dage
Blåbær, hindbær
“fugtig”
op til 5 dage
Kager med fløde og andet bagværk kan opbevares i Longfresh
0°C-afdelingen i 2 eller 3 dage.
Må ikke sættes i Longfresh 0°Cafdelingen:
• Frostfølsom frugt, der skal opbevares ved kælder- eller stuetemperatur, f.eks. ananas, bananer, grapefrugter, meloner,
mango, papaya, appelsiner, citroner, kiwifrugter.
• Madvarer, der ikke er nævnt på
listen, bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle slags ost, pålæg
osv.)
Luftfugtigheden i skufferne afhænger af vandindholdet i den
opbevarede mad, frugt og grøntsager, og også af, hvor tit døren
åbnes.
Longfresh 0°C-afdelingen er også velegnet til langsom optøning
af dybfrost. I så fald kan de optøede madvarer opbevares op til
to dage i Longfresh 0°C-afdelingen.
Råd:
• Læg mærke til, hvor frisk maden er, og
hold især øje med udløbsdatoen. Kva-
DANSK
•
•
•
•
litet og friskhed påvirker holdbarheden.
Den samlede opbevaringstid afhænger af, hvordan madvarerne har været
opbevaret, inden de blev lagt i køleskabet.
Madvarer, frugt og grøntsager bør altid pakkes ind eller lægges i opbevaringsbeholder, inden det lægges til
opbevaring.
Dyrefoder skal altid opbevares indpakket og tørt.
Madvarer med højt proteinindhold er
mere letfordærvelige. Skaldyr holder
11
sig altså dårligere end fisk, der igen
holder sig dårligere end kød. Ved opbevaring i en 0°C-afdeling kan holdbarheden for den slags madvarer forlænges op til tre gange, uden at kvaliteten forringes.
• Alle madvarer, der opbevares i en
0°C-afdeling, bør tages op af skufferne ca. 15-30 minutter før brug. Det
gælder især frugt og grøntsager, der
skal spises som de er, dvs. uden tilberedning. Konsistensen i frugt og
grøntsager bliver bedre, hvis de får tid
til at komme op på stuetemperatur.
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Energisparetips
4.3 Råd om køling
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
4.2 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
12 www.aeg.com
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Den nederste hylde, der adskiller køleafdelingen fra LONGFRESH 0°C -afdelingen, må kun tages ud, når den skal rengøres. Tag hylden ud ved at trække den
lige frem.
Pladerne over skufferne i afdelingen kan
tages ud, når de skal rengøres.
For at sikre, at LONGFRESH 0°C -afdelingen virker, som den skal, skal nederste
hylde og pladerne sættes på plads efter
rengøringen.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
6. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Før fejlfinding skal du afbryde
strømmen fra stikkontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.2 Udskiftning af kulfilteret
En gang om året bør luftfilteret med aktivt kul skiftes for at sikre, at det virker
optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i hvidevareforretninger.
Se "Isætning af luftfilteret med aktivt
kul" vedrørende anvisninger.
Kulfilteret er en forbrugsvare og er derfor ikke omfattet af garantien.
5.3 Afrimning af køleskabet
Afrimningen af køleafdelingen er automatisk.
Det vand, der dannes, løber ind i en beholder på kompressoren og fordamper.
Beholderen kan ikke fjernes.
5.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet
står stabilt (alle fire ben
skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Kompressoren starter ikke straks, når
der er trykket på
COOLMATIC -knappen, eller når der er
stillet på temperaturen.
Det er normalt og skyldes Kompressoren går i gang
ikke fejl.
efter et stykke tid.
Der løber vand ned
ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpla- Det er korrekt.
den under den automatiske afrimningsproces.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere/lavere
stillet korrekt.
temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
13
14 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køle- Der cirkulerer ikke kold
afdelingen er for høj. luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Den øverste og nederste firkant vises i
temperaturdisplayet.
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen
Kontakt servicerepræsentanten (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere
temperaturen).
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstra- Hold OK-knappen nede i
tionstilstand (dEMo).
10 sekunder, eftersom der
lyder en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt
6.1 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/
S.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
2.
6.2 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
7. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" grundigt, før apparatet
installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet
bruges korrekt.
7.1 Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen
DANSK
på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglemen-
15
tet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
7.3 Krav til lufttilførsel
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Montering af luftfilter med aktivt kul
1
2
Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig lugt og bevarer smag og duft i alle
madvarer, uden risiko for at de får afsmag af hinanden.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre dets holdbarhed
og virkning. Filteret skal sættes i bag på
klappen, inden der tændes for skabet.
1. Åbn klappen (1).
2. Tag filteret ud af plastikposen.
3. Sæt filteret ind i spalten bag på
klappen (2).
4. Luk klappens låg.
Klappen til luftfordelerboksen
skal altid være lukket, når skabet
er i brug.
Filteret skal håndteres med forsigtighed, så der ikke løsner sig
partikler fra dets overflade.
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
16 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
9. TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
17
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
23
27
28
29
31
32
34
34
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
20 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ENGLISH
21
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
2. CONTROL PANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
6 Temperature indicator
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
2.2 Switching on
4 OK button
5 Mode button
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
mode. Refer to "What to do if..."
paragraph.
4. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
2.1 Display
1
2
3 4 5
1 Timer function
2 COOLMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6
2.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
22 www.aeg.com
3.
To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
2.4 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Set default temperature: +5°C for the
fridge.
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
2.5 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
recipe requires to cool down a mixture
for a certain length of time.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
2.6 Child Lock function
To lock the buttons from unintentional
operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
2.7 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is
shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.8 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
ENGLISH
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
23
During the alarm, the buzzer can be
switched off by pressing any button.
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
If “dEMo” appears on the Display, the appliance is in demonstration mode: refer to “WHAT
TO DO IF...” paragraph.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
3.2 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
3.3 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
3.4 Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
Do make these adjustments proceed as
follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the
door
2. remove the retaining bracket out of
the guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert the sliding box at a different
height.
24 www.aeg.com
3.5 Carbon Air Filter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Your appliance is equipped with a carbon filter CLEANAIR CONTROL behind
a flap in the rear wall of the fridge compartment.
The filter purifies the air from unwanted
odours in the fridge and LONGFRESH
compartment meaning that the storage
quality will be further improved.
During the operation, always
keep the air ventilation flap
closed.
3.6 LONGFRESH
Compartment
In the LONGFRESH 0°C compartment
the temperature is controlled automatically. It stays constantly at about 0°C, no
adjustment is necessary.
The constant storage temperature of
about 0°C and the relative humidity of
between 45 and 90 % provide optimal
conditions for the various kinds of food.
You can therefore store a variety of fresh
food in the LONGFRESH 0°C compart-
ment, where it will last up to 3 times longer with better quality compared to normal refrigerator compartments. This allows you to stock more fresh food. Taste,
degree of freshness, quality and nutritional values (vitamins and minerals) are
well preserved. Loss of weight in vegetables and fruit diminishes. Food yields a
higher degree of nutritional value.
The LONGFRESH 0°C compartment is
also suitable for defrosting food.
In this case the thawed food can be stored up to two days .
3.7 Humidity control
Both drawers can be used according to
the desired storage conditions independently of each other with lower or
higher humidity.
Regulation for each drawer is separate
and is controlled using the slide valve at
the front of the drawer.
• „Dry“: low air humidity - up to 50 %
relative humidity
This humidity level is reached when
both sliders are set into this position
and the ventilation openings are wide
open.
• Humid“: high relative humidity - up to
90%
This humidity level is reached when
both sliders are set in this position
and the ventilation openings are
closed. Humidity is kept and can not
escape.
ENGLISH
25
3.8 Longfresh drawers
The humidity is not adjustable.
The wire shelves inside the drawers permit that air can circulate freely and consequently a better conservation of foods.
The compartment has stops to prevent
the drawers from falling out when fully
extended.
To remove the drawers (e.g. for cleaning
purposes), pull them out as far as the
stops, lift and remove.
Remove all drawers to store large
quantities of foods.
3.9 Storage time in the
Longfresh 0°C compartment
for fresh food
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Onion
"dry”
up to 5 months
Butter
“dry”
up to 1 month
Large pork cuts
“dry”
up to 10 days
Beef, venison, small
pork cuts, poultry
“dry”
up to 7 days
Tomato sauce
“dry”
up to 4 days
Fish, shellfish, cooked
meat products
“dry”
up to 3 days
Cooked seafood
“dry”
up to 2 days
26 www.aeg.com
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Salad, vegetables Carrots, herbs, Brussels
sprouts, celery
“humid”
up to 1 month
Artichokes, cauliflower,
chicory, iceberg lettuce,
endive, lamb’s lettuce,
lettuce, leeks, radicchio
“humid”
up to 21 days
Broccoli, Chinese
leaves, kale, cabbage,
radishes, Savoy cabbage
“humid”
up to 14 days
Peas, kohlrabi
“humid”
up to 10 days
Spring onions, radishes,
asparagus, spinach
“humid”
up to 7 days
Fruit (The riper the fruit,
the shorter the storage
time)
Pears, dates (fresh),
strawberries, peaches
“humid”
up to 1 month
Plums (The riper the
fruit, the shorter the
storage time)
rhubarb, gooseberries
“humid”
up to 21 days
Apples (not sensitive to
cold), quinces
“humid”
up to 20 days
Apricots, cherries
“humid”
up to 14 days
Damsons, grapes
“humid”
up to 10 days
Blackberries, currants
“humid”
up to 8 days
Figs (fresh)
“humid”
up to 7 days
Blueberries, raspberries
“humid”
up to 5 days
Cakes containing cream and other kinds of pastry products can
be stored in the Longfresh 0°C
compartment for 2 or 3 days.
Not to be placed in the Longfresh 0°C compartment:
• cold sensitive fruit which have
to be stored at cellar or room
temperature like pineapple,
bananas, grapefruit, melons,
mango, papaya, oranges, lemons, kiwi fruit.
• The types of food not mentioned above should be stored
in the refrigerator compartment (e.g. all sorts of cheese,
cold cuts, etc.)
ENGLISH
The level of air humidity in the
drawers depends on the content
of humidity in the stored food,
vegetable and fruit and on the
frequency of door opening
The Longfresh 0°C compartment
is also suitable for slow thawing
of food. In this case the thawed
food can be stored in the Longfresh 0°C compartment for up to
two days.
Tips:
• Pay attention to the freshness of the
food, especially on the expiry date.
Quality and freshness influence the
storage time.
• The whole storage cycle time will depend on the preservation conditions
made prior to the final storage in the
fridge.
• Food, fruit or vegetables should always be packed or wrapped up before
storage.
27
• Animal food always store packed and
dry.
• Food rich in proteins will go bad
quicker. This means seafood will spoil
before fish which in turn will spoil before meat. While storing food in a 0°C
compartment storage time for that
kind of food can be increased by up to
three times as well without loss on
quality.
• All food stored in a 0°C compartment
should be taken out of the drawers
roughly 15-30 min before consumption, particularly fruit and vegetables
to be consumed without any additional cooking process. Allowing fruit and
vegetables to return to room temperature will improve the texture and flavour.
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
4.3 Hints for refrigeration
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
28 www.aeg.com
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
The lowest shelf, dividing the cooler
compartment from the LONGFRESH 0°C
compartment can be removed only for
cleaning. To remove pull out the shelf
straight.
The cover plates above the drawers in
the compartment can be taken out for
cleaning.
To make sure fully functionality of the
LONGFRESH 0°C compartment the lowest shelf and cover plates must be put
back in their original position after cleaning.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Replacing the carbon filter
To get best performance the carbon air
filter should be changed once every
year.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to “Installation of the carbon air filter” for the instructions.
The air filter is a consumable accessory
and as such is not covered by the guarantee.
5.3 Defrosting of the
refrigerator
Defrosting of the fridge compartment is
automatic.
The water that forms flows into a recipient on the compressor and evaporates.
This recipient cannot be removed.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
ENGLISH
29
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the
floor)
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
30 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The compressor
This is normal, no error
does not start imme- has occurred.
diately after pressing the COOLMATIC
switch, or after
changing the temperature.
The compressor starts after a period of time.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
The temperature in
the appliance is too
low/high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
The temperature in
the refrigerator is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
Upper or lower
An error has occurred in
square is shown in
measuring the temperathe temperature Dis- ture
play.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not
be possible).
dEMo appears on
the Display.
Keep pressed approximately 10 sec. the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
Display shut off for a short
while: appliance start
works regularly
The appliance is in demonstration mode (dEMo).
6.1 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service
Center.
6.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
2.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
ENGLISH
31
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
7.1 Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the door, you must ensure that it
is made unusable to prevent
young children being trapped inside.
The appliance shall have the
plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
Climate
class
Ambient temperature
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.3 Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
32 www.aeg.com
7.4 Installation of the carbon air filter
1
2
The carbon air filter is an active carbon
filter which absorbs bad odors and permits to maintain the best flavour and aroma for all foodstuffs without risk of
odor cross contamination.
On delivery the carbon filter is in a plastic bag to maintain it’s duration and
characteristics. The filter should be
placed behind the flap before the appliance is turned on.
1. Open the flap cover (1).
2. Remove the filter from the plastic
bag.
3. Insert the filter in the slot found in
the back of the flap cover (2).
4. Close the flap cover.
During operation, always keep
the air ventilation flap closed.
Handle carefully the filter so
fragments do not loosen from
the surface.
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
ENGLISH
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
33
CLICK!
BRRR!
CRACK!
34 www.aeg.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
DEUTSCH
35
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
38
40
45
46
47
49
51
53
53
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
36 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
37
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderen-
38 www.aeg.com
•
•
•
•
falls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
2. BEDIENFELD
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten
Sie dazu die Taste Mode und die Taste
zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
1
2
3 4 5
1 Uhrfunktion
2 COOLMATIC-Funktion
3 Minute Minder-Funktion
4 Kindersicherung
5 Alarmanzeige
6 Temperaturanzeige
6
DEUTSCH
2.2 Einschalten des Geräts
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät
im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu
bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
4. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
2.3 Ausschalten
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die
Taste ON/OFF.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.
2.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
+5 °C für den Kühlschrank.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
2.5 Funktion Minute Minder
Mit der Funktion Minute Minder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen muss.
Zum Einschalten der Funktion:
39
1.
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten
Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Einstelltaste des
Timers, um den eingestellten Wert
des Timers auf 1 bis 90 Minuten zu
ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige Minute Minder und es ertönt
ein Alarmsignal.
1. Drücken Sie die Taste OK, um das
Alarmsignal auszuschalten und die
Funktion zu beenden.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Anzeige Minute Minder blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige Minute Minder erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
2.6 Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die
Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“
blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“
leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
40 www.aeg.com
2.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
2.7 Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir
die Aktivierung der Funktion COOLMATIC, um die Produkte schneller zu kühlen
und zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die COOLMATIC Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die COOLMATIC Anzeige erscheint.
Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1.
Die Taste Mode drücken, bis die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige COOLMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
für den Kühlraum ausgeschaltet.
2.8 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der
Alarm deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da
hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
Wenn “dEMo” auf dem Display
angezeigt wird, befindet sich das
Gerät im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was
tun, wenn...“ nach.
DEUTSCH
41
3.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die
vorderen Hälften der Ablagen auf die
hinteren Hälften gelegt werden.
3.3 Positionierung der
Türeinsätze
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit
3.4 Anbringen der verschiebbaren Schublade
Die verschiebbare Schublade kann in
verschiedenen Höhen eingesetzt werden.
Bitte nehmen Sie diese Einstellungen
wie folgt vor:
1. Heben Sie die Ablage mit der verschiebbaren Schublade an und ziehen Sie sie aus den Türhalterungen.
2. Nehmen Sie den Haltebügel aus der
Führung unter der Ablage heraus.
3. Das Einsetzen in eine andere Höhe
bitte in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen.
3.5 Kohlefilter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Das Gerät ist mit einem Kohlefilter
CLEANAIR CONTROL hinter einer Klappe in der Rückwand des Kühlraums ausgerüstet.
Der Filter reinigt die Luft von unerwünschten Gerüchen im Kühlraum und
im Fach LONGFRESH und verbessert so
die Lagerungsqualität.
Die Lüftungsklappe muss während des Betriebs stets geschlossen sein.
3.6 LONGFRESH Fach
Im LONGFRESH 0°C Fach wird die Temperatur automatisch geregelt. Sie bleibt
konstant auf ca. 0 °C, es ist keine Einstellung erforderlich.
Die konstante Lagertemperatur von ca. 0
°C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 90 % bieten optimale Lagerbedingungen für die verschiedensten
Lebensmittel.
42 www.aeg.com
Sie können daher eine Vielfalt von frischen Lebensmitteln im LONGFRESH
0°C Fach lagern, in dem die Lebensmittel bis zu 3 Mal länger ohne Qualitätseinbußen im Vergleich zu den normalen
Kühlschrankfächern halten. Auf diese
Weise können Sie mehr frische Lebensmittel einlagern. Der Geschmack, Frischegrad und die Nährstoffe (Vitamine und
Mineralien) bleiben gut erhalten. Das
Gemüse und Obst verlieren weniger Gewicht. Die Lebensmittel behalten ihren
Nährwert besser.
Das LONGFRESH 0°C Fach eignet sich
auch zum Auftauen von Lebensmitteln.
In diesem Fall können die aufgetauten
Lebensmittel bis zu zwei Tage aufbewahrt werden.
3.7 Feuchtigkeitsregulierung
Beide Schubladen können je nach den
gewünschten Lagereigenschaften unabhängig von einander mit niedriger oder
höherer Feuchtigkeit genutzt werden.
Die Feuchtigkeit kann für jede Schublade über die Schieberegler an der Vorderseite der Schublade separat geregelt
werden.
• „Trocken“: niedrige Luftfeuchtigkeit bis zu 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht,
wenn beide Schieberegler auf diese
Position gestellt und die Lüftungsschlitze ganz geöffnet sind.
• Feucht“: hohe relative Luftfeuchtigkeit
- bis zu 90 %
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht,
wenn beide Schieberegler auf diese
Position
gestellt und die Lüftungsschlitze geschlossen sind. Die
Feuchtigkeit wird eingeschlossen und
kann nicht entweichen.
3.8 Longfresh Schubladen
Die Feuchtigkeit lässt sich nicht einstellen.
DEUTSCH
43
Dank der Gitterablagen in den Schubladen kann die Luft ungehindert zirkulieren und somit die Lebensmittel besser
frisch halten.
Die Anschläge im Fach verhindern ein
Herausfallen der Schubladen, wenn diese vollständig herausgezogen werden.
Zum Entfernen der Schubladen (z.B. zur
Reinigung) ziehen Sie diese bis zum Anschlag heraus, heben Sie sie an und nehmen Sie sie dann ganz heraus.
Nehmen Sie alle Schubladen heraus, wenn Sie große Mengen
Lebensmittel einlagern möchten.
3.9 Lagerzeit für frische
Lebensmittel im LongfreshFach (0 °C)
Lebensmittel
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Lagerzeit
Zwiebeln
„trocken“
bis zu 5 Monaten
Butter
„trocken“
bis zu 1 Monat
Große Stücke Schweinefleisch
„trocken“
bis zu 10 Tagen
Rind- und Wildfleisch,
kleine Stücke Schweinefleisch, Geflügel
„trocken“
bis zu 7 Tagen
Tomatensauce
„trocken“
bis zu 4 Tagen
Fisch, Krustentiere, gekochte Fleischgerichte
„trocken“
bis zu 3 Tagen
Gekochte Meeresfrüchte
„trocken“
bis zu 2 Tagen
Salat, Gemüse Karotten, Kräuter, Rosenkohl,
Sellerie
„feucht“
bis zu 1 Monat
Artischocken, Blumenkohl, Chicorée, Eisbergsalat, Endivien, Feldsalat, Kopfsalat, Lauch, Radicchio
„feucht“
bis zu 21 Tagen
Brokkoli, Chinakohl,
Grünkohl, Kohl, Rettich,
Wirsing
„feucht“
bis zu 14 Tagen
44 www.aeg.com
Lebensmittel
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Lagerzeit
Erbsen, Kohlrabi
„feucht“
bis zu 10 Tagen
Frühlingszwiebeln, Radieschen, Spargel, Spinat
„feucht“
bis zu 7 Tagen
Obst (Je reifer die
Frucht, desto kürzer die
Lagerzeit)
Birnen, (frische) Datteln,
Erdbeeren, Pfirsiche
„feucht“
bis zu 1 Monat
Pflaumen (Je reifer die
Frucht, desto kürzer die
Lagerzeit)
Rhabarber, Stachelbeeren
„feucht“
bis zu 21 Tagen
Äpfel (keine kälteempfindlichen Sorten), Quitten
„feucht“
bis zu 20 Tagen
Aprikosen, Kirschen
„feucht“
bis zu 14 Tagen
Zwetschgen, Trauben
„feucht“
bis zu 10 Tagen
Brombeeren, Johannisbeeren
„feucht“
bis zu 8 Tagen
Feigen (frisch)
„feucht“
bis zu 7 Tagen
Blaubeeren, Himbeeren
„feucht“
bis zu 5 Tagen
Kuchen mit Sahne und andere
Produkte aus Teig können 2 bis 3
Tage lang im Longfresh-Fach bei
0 °C aufbewahrt werden.
Die folgenden Lebensmittel dürfen nicht im Longfresh-Fach (0
°C) gelagert werden:
• Kälteempfindliches Obst, wie
z.B. Ananas, Bananen, Grapefruits, Melonen, Mangos, Papayas, Orangen, Zitronen, Kiwis, das bei Keller- oder Raumtemperatur gelagert werden
muss.
• Lebensmittel, die oben nicht
genannt sind, müssen im Kühlraum aufbewahrt werden (z.B.
alle Arten von Käse, Aufschnitt
usw.).
Der Grad der Luftfeuchtigkeit in
den Schubladen hängt vom
Feuchtigkeitsgehalt der gelagerten Lebensmittel, des Gemüses
und Obsts und davon ab, wie
häufig die Tür geöffnet wird.
Das Longfresh-Fach (0 °C) eignet
sich auch zum langsamen Auftauen von Lebensmitteln. In diesem
Fall können die aufgetauten Lebensmittel bis zu zwei Tage lang
im Longfresh-Fach (0 °C) aufbewahrt werden.
Tipps:
• Achten Sie auf die Frische der Lebensmittel, insbesondere auf das Haltbarkeitsdatum. Qualität und Frische wirken sich auf die Aufbewahrungsdauer
aus.
• Die Gesamtaufbewahrungsdauer
hängt von den Aufbewahrungsbedingungen vor der endgültigen Lagerung
im Kühlschrank ab.
DEUTSCH
• Lebensmittel, Obst oder Gemüse
müssen vor der Einlagerung immer in
Behälter oder Folie verpackt werden.
• Tiernahrung ist immer verpackt und
trocken zu lagern.
• Proteinreiche Lebensmittel verderben
schneller. So verderben Meeresfrüchte
schneller als Fisch und dieser schneller
als Fleisch. In einem Fach mit 0 °C
lässt sich diese Art von Lebensmitteln
bis zu dreimal länger und ohne Qualitätsverlust lagern.
45
• Alle in einem Fach mit 0 °C gelagerten
Lebensmittel sind ca. 15-30 Minuten
vor dem Verzehr aus der Schublade zu
nehmen. Dies gilt insbesondere für
Obst und Gemüse, das ohne weiteres
Kochen verzehrt werden soll. Nehmen
Obst und Gemüse wieder Raumtemperatur an, verbessern sich Textur und
Geschmack.
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Energiespartipps
4.3 Hinweise für die Kühlung
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
4.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
46 www.aeg.com
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Das Gerät und der Zubehör müssen regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Gerät und
achten Sie darauf, diese nicht zu
verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Die unterste Ablage, die das Kühlfach
vom LONGFRESH 0°C -Fach abtrennt,
sollte nur für Reinigungszwecke entfernt
werden. Ziehen Sie die Ablage gerade
aus dem Gerät heraus.
Die Abdeckplatten über den Schubladen
im Fach können zu Reinigungszwecken
herausgenommen werden.
Damit die volle Funktionalität des
LONGFRESH 0°C -Fachs gewährleistet
ist, müssen die unterste Ablage und die
Abdeckplatten nach der Reinigung wieder in ihre ursprüngliche Position eingesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
5.2 Ersetzen des AktivkohleFilters
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn
Sie den Kohlefilter einmal jährlich wechseln.
Neue Aktivkohle-Filter erhalten Sie bei
Ihrem Händler vor Ort.
Die Anleitung unter „Einsetzen des Kohlefilters“ beachten.
Bei dem Luftfilter handelt es sich um
Verbrauchsmaterial, das nicht unter die
Garantie fällt.
5.3 Abtauen des Kühlschranks
Der Kühlraum taut automatisch ab.
Das dabei angesammelte Wasser läuft in
einen Behälter am Kompressor und verdunstet. Dieser Behälter kann nicht entfernt werden.
5.4 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
DEUTSCH
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen
47
lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
6. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Maßnahmen im Rahmen der
Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben sind, dürfen
nur von einem qualifizierten
Elektriker bzw. einer anderen
kompetenten Person durchgeführt werden.
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut
Das Gerät steht nicht stabil.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der
Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe der Innenbeleuchtung funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Lampe der Innenbeleuchtung
funktioniert nicht.
48 www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Kompressor arbeitet ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Der Kompressor
Das ist keine Störung,
schaltet sich nicht
sondern normal.
sofort ein, nachdem
Sie die Taste COOLMATIC gedrückt
oder die Temperatur
auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Der Kompressor schaltet
sich nach einer Weile ein.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch/
niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele LeLegen Sie weniger Lebensbensmittel auf einmal ein- mittel auf einmal ein.
gelegt.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät Stellen Sie sicher, dass die
nicht zirkulieren.
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
DEUTSCH
49
Problem
Mögliche Ursache
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Tempe- Bitte wenden Sie sich an
ratur ist ein Fehler aufge- Ihren Kundendienstmitartreten.
beiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr
möglich).
Das Display zeigt
dEMoan.
Das Gerät befindet sich
Halten Sie die OK-Taste
im Demo-Modus (dEMo).. ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display eine
kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Das Gerät arbeitet
wieder normal.
6.1 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem
Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
Abhilfe
2.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
6.2 Schließen der Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die „Sicherheitshinweise“ vor der Montage des
Geräts sorgfältig durch, um Gefahren für sich selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
7.1 Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss
oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss
bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich spielende Kinder
darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss
des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
50 www.aeg.com
7.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
7.3 Anforderungen an die Belüftung
5 cm
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
DEUTSCH
51
7.4 Einsetzen des Kohlefilters
1
2
Der Kohlefilter ist ein Aktivkohlefilter,
der schlechte Gerüche aufsaugt und so
den Geschmack und das Aroma der Lebensmittel ohne Risiko von Geruchsübertragung optimal aufrecht erhält.
Der Filter wird mit einer Plastikumhüllung geliefert, die seine Haltbarkeit und
die Bewahrung seiner Eigenschaften
gewährleistet. Der Filter muss hinter
der Klappe eingesetzt werden, bevor
das Gerät eingeschaltet wird.
1. Öffnen Sie die Klappenabdeckung
(1).
2. Entnehmen Sie den Filter aus der
Kunststoffverpackung.
3. Setzen Sie den Filter in den Schlitz
an der Rückseite der Klappenabdeckung (2) ein.
4. Schließen Sie die Klappenabdeckung.
Die Lüftungsklappe muss während des Betriebs stets geschlossen sein.
Behandeln Sie den Filter sorgfältig, damit sich keine Partikel
von der Oberfläche ablösen.
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
52 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DEUTSCH
53
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
54 www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
57
59
63
64
65
66
68
70
70
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
55
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i
denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
56 www.aeg.com
•
•
•
•
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet
er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
NORSK
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
57
fall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsav-
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.2 Slå på
2 Temperatur, plussknapp
3 Temperatur, minusknapp
4 OK -knapp
5 Mode-knapp
6 ON/OFF -knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode-knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
2.1 Display
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
produktet i demofunksjon. Se avsnittet “Hva må gjøres, hvis…”.
4. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
2.3 Slå av
1
2
3 4 5
1 Tidsur-funksjon
2 COOLMATIC-funksjon
3 Minute Minder -funksjon
4 Barnesikringsfunksjon
5 Alarmindikator
6 Temperaturindikator
6
Gå frem som følger for å slå apparatet
av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut støpselet fra stikkontakten.
58 www.aeg.com
2.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur: +5 °C i kjøledelen.
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.5 Minute Minder-funksjon
Minute Minder -funksjonen skal brukes
til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler noe en viss tid.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien
(30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en
alarm:
1. trykk på OK-knappen for å slå av
alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute
Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
2.6 Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse
knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
2.7 COOLMATIC-funksjonen
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen først, slik at
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at de matvarene som allerede
befinner seg i Kjøleskap, blir oppvarmet.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.8 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved
åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
NORSK
59
3. DAGLIG BRUK
3.1 Innvendig rengjøring
Før du tar skapet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt innvendig tilbehør i
lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i helt nye produkter. Husk å tørke
nøye.
Hvis “dEMo” vises i displayet, er
produktet i demomodus: Se avsnittet “HVA MÅ GJØRES,
HVIS…”.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
3.2 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
For bedre utnyttelse av plassen kan de
fremre halvhyllene ligge over de bakre.
3.3 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av matvarebeholdere av
forskjellig størrelse.
3.4 Plassering av boksen
Boksen kan plasseres i forskjellige høyder.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
1. løft hyllen med boksen oppover og
ut av holderne i døren
2. fjern låsebraketten fra festet under
hyllen
3. Gå frem i motsatt rekkefølge for å
sette den inn i en annen høyde.
60 www.aeg.com
3.5 Kull-luftfilter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Produktet er utstyrt med et kullfilter
CLEANAIR CONTROL bak en klaff i kjøleseksjonens bakvegg.
Filteret renser luften for uønsket lukt i
kjøleskapet og LONGFRESH -seksjonen,
noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten blir ytterligere forbedret.
Når produktet er i bruk, skal klaffen på luftventilen alltid være lukket.
3.6 LONGFRESH -seksjonen
I LONGFRESH 0°C -seksjonen styres
temperaturen automatisk. Den holder
seg alltid på ca. 0 °C, du trenger ikke regulere den.
Den konstante lagringstemperaturen på
ca. 0 °C og den relative luftfuktigheten
på mellom 45 og 90 % gir optimale forhold for forskjellige typer mat.
Derfor kan du oppbevare mye fersk mat i
LONGFRESH 0°C -seksjonen, hvor den
vil holde seg opp til 3 ganger så lenge,
med bedre kvalitet i forhold til en normal
kjøleskapsseksjon. Dette lar deg handle
inn større mengder ferske matvarer.
Smak, grad av ferskhet, kvalitet og ernæringsverdier (vitaminer og mineraler) blir
godt tatt vare på. Det blir mindre tap av
vekt i grønnsaker og frukt. Maten gir mer
ernæringsverdi.
LONGFRESH 0°C -seksjonen er også egnet til å tine mat.
Hvis du bruker seksjonen slik, kan den
opptinte maten oppbevares i opptil to
dager.
3.7 Fuktighetskontroll
Begge skuffene kan brukes i henhold til
ønskede oppbevaringsforhold, med lavere eller høyere luftfuktighet uavhengig
av hverandre.
Luftfuktigheten i hver enkelt skuff reguleres separat, og styres ved hjelp av glideventilen foran på skuffen.
• "Tørr": lav luftfuktighet - opptil 50 %
relativ luftfuktighet
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt i denne posisjonen
og ventilasjonsåpningene er helt åpne.
• "Fuktig": høy relativ luftfuktighet opptil 90 %
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt i denne posisjonen
og ventilasjonsåpningene er lukket. Luftfuktigheten bevares og lekker
ikke ut.
NORSK
61
3.8 Longfresh-skuffene
Fuktigheten kan ikke justeres.
Trådhyllene i skuffene sørger for at luften får sirkulere fritt, og bevarer dermed
matvarene bedre.
Seksjonen har stoppskinner for å forhindre at skuffene faller ut når de er trukket
helt ut.
For å fjerne skuffene (for eksempel i forbindelse med rengjøring), trekk dem så
langt ut de går, løft dem opp og ta dem
ut.
Ta ut alle skuffene hvis du trenger å oppbevare større mengder
matvarer.
3.9 Lagringstid for ferskvarer i
Longfresh-skuffen (0 °C)
Matvaretype
Innstilling av luftfuktig- Lagringstid
het
Løk
"tørr"
opptil 5 måneder
Smør
"tørr"
opptil 1 måned
Store stykker svinekjøtt
"tørr"
opptil 10 dager
Oksekjøtt, vilt, små stykker svinekjøtt, fjærkre
"tørr"
opptil 7 dager
Tomatsaus
"tørr"
opptil 4 dager
Fisk, skalldyr, kokte/
stekte kjøttprodukter
"tørr"
opptil 3 dager
Kokt/stekt sjømat
"tørr"
opptil 2 dager
62 www.aeg.com
Matvaretype
Innstilling av luftfuktig- Lagringstid
het
Salat, grønnsaker Gulrøtter, urter, rosenkål,
selleri
“fuktig”
opptil 1 måned
Artisjokker, blomkål, sikori, isbergsalat, endivier, vårsalat, bladsalat,
purreløk, rosensalat
“fuktig”
opptil 21 dager
Brokkoli, kinakål, grønnkål, kål, reddiker, savoikål
“fuktig”
opptil 14 dager
Erter, kålrot
“fuktig”
opptil 10 dager
Vårløk, reddiker, asparges, spinat
“fuktig”
opptil 7 dager
Frukt (Jo mer moden
frukten er, desto kortere
tid kan den lagres)
Pærer, dadler (ferske),
jordbær, fersken
“fuktig”
opptil 1 måned
Plommer (Jo mer moden frukten er, desto
kortere tid kan den lagres)
rabarbra, stikkelsbær
“fuktig”
opptil 21 dager
Epler (ikke kuldefølsomme), kvedeepler
“fuktig”
opptil 20 dager
Aprikos, kirsebær
“fuktig”
opptil 14 dager
Damaskuskplommer,
druer
“fuktig”
opptil 10 dager
Bjørnebær, rips
“fuktig”
opptil 8 dager
Fikener (ferske)
“fuktig”
opptil 7 dager
Blåbær, bringebær
“fuktig”
opptil 5 dager
Kremkaker og andre typer bakverk kan oppbevares i Longfreshskuffen (0 °C) i 2-3 dager.
Må ikke legges i Longfresh-skuffen (0 °C):
• kuldefølsom frukt som skal
oppbevares ved kjeller- eller
romtemperatur, som ananas,
bananer, grapefrukt, meloner,
mango, papaya, appelsin, sitron, kiwi.
• Matvaretyper som ikke er
nevnt ovenfor skal oppbevares
i kjøleskapet (for eksempel alle
typer ost, oppskåret pålegg,
osv.)
NORSK
Luftfuktigheten i skuffene avhenger av væskeinnholdet i matvarene, grønnsakene og frukten som
oppbevares, samt hvor ofte døren åpnes
Longfresh-skuffen (0 °C) egner
seg også for langsom opptining
av matvarer. Hvis du bruker skuffen på den måten, kan den opptinte maten oppbevares i Longfresh-skuffen (0 °C) i opptil to dager.
Tips:
• Kontroller hvor ferske matvarene er.
Hold øye med holdbarhetsdatoen.
Kvalitet og ferskhet påvirker lagringstiden.
• Hele lagringssyklustiden vil avhenge
av hvordan varen ble oppbevart før
den siste lagringen i kjøleskapet.
63
• Matvarer, frukt eller grønnsaker skal
alltid pakkes inn før de lagres.
• Dyrefôr lagres alltid innpakket og tørt.
• Mat som er rik på proteiner vil bli fortere dårlig. Det betyr at sjømat vil bli
dårlig før fisk, og fisk vil bli dårlig før
kjøtt. Når mat oppbevares i et rom
med 0 °C, kan lagringstiden økes med
opptil tre ganger uten at matvarene
forringes.
• All mat som oppbevares i 0 °C-rommet skal tas ut av skuffene ca. 15-30
minutter før bruk, spesielt frukt og
grønnsaker som skal spises uten videre tilberedning. Konsistensen og smaken på frukt og grønnsaker blir bedre
når de får tilbake romtemperatur.
4. NYTTIGE TIPS OG RÅD
4.1 Tips til energisparing
4.3 Tips til kjøling
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt, noe som
fører til at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreies
termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
4.2 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
64 www.aeg.com
5. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av
dette apparatet kun rengjøres med
varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
5.1 Regelmessig rengjøring
5.2 Skifte kullfilteret
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig
og tørk av dem for å være sikker på at
de er rene og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
For at kull-luftfilteret skal være mest mulig effektivt, bør det skiftes en gang hvert
år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Se etter i "Installere kull-luftfilteret" for
anvisninger.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på noen rør og/eller kabler inne i
kabinettet
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler til rengjøring inne i skapet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet
med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Den nederste hyllen, som skiller kjølerommet fra LONGFRESH 0°C -seksjonen, kan bare tas ut i forbindelse med
rengjøring. Trekk hyllen rett ut for å fjerne den.
Dekselplatene over skuffene i seksjonen
kan tas ut ved rengjøring.
For å forsikre deg om at LONGFRESH
0°C -seksjonen virker som den skal, må
den nederste hyllen og dekselplatene
settes tilbake i den opprinnelige posisjonen etter rengjøring.
Unngå skader på kjølesystemet.
Luftfilteret er en forbruksvare og dekkes
dermed ikke av garantien.
5.3 Avriming av kjøleskapet
Avriming av kjøleskapsrommet skjer automatisk.
Vannet som samler seg renner inn i en
beholder på kompressoren og fordamper. Denne beholderen kan ikke fjernes.
5.4 Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over
et lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• tine (hvis frossen) og rengjør produktet og alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å sikre at ikke matevarene
blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
NORSK
65
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet støyer
Produktet står ikke støtt
Kontroller at produktet står
stabilt (alle de fire føttene
skal være i kontakt med
gulvet)
Produktet virker ikProduktet er slått av.
ke. Lampen virker ikke.
Lampen lyser ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk
produkt til stikkontakten
for å sjekke om den er
strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Kompressoren arbei- Temperaturen er ikke rikder hele tiden.
tig innstilt.
Kompressoren starter ikke med en
gang etter at du har
trykket på COOLMATIC -bryteren eller etter at temperaturen er endret.
Slå på produktet.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
66 www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Det renner vann på
bakveggen inne i
kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske
avrimingen.
Løsning
Temperaturen i pro- Termostaten er ikke riktig
duktet er for høy/for innstilt.
lav.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Det er lagt inn for mange
matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer
samtidig.
Det sirkulerer ikke kald
luft i produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen
temperaturdisplayet.
Kontakt et serviceverksted.
(kjølesystemet fortsetter å
holde matvarene kalde,
men det vil ikke være mulig å justere temperaturen).
dEMo vises i display- Produktet er i demonstra- Hold den nede i ca. 10 sek.
et.
sjonsmodus (dEMo).
til OK-knappen til det høres en lyd og displayet
slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere
normalt
6.1 Skifte lyspære
Skapet er utstyrt med et longlife LEDtaklys.
Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt servicesenteret.
6.2 Lukke døren
1.
Rengjør dørpakningene.
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets
skyld og for informasjon om korrekt behandling av produktet, før
det monteres.
2.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
NORSK
7.1 Plassering
ADVARSEL
Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås
eller smekklås på døren, må du
passe på at låsen blir gjort ubrukelig for å forhindre at barn kan
stenge seg inne.
Apparatets støpsel må være tilgjengelig også etter at apparatet
er installert.
Installere dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16 °C til + 32 °C
ST
+16 °C til + 38 °C
Klimaklasse
Rommets temperatur
T
+16 °C til + 43 °C
67
7.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir
fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
7.3 Krav til ventilasjon
5 cm
Ventilasjonen bak produktet må være tilstrekkelig.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
68 www.aeg.com
7.4 Installere kull-luftfilteret
1
2
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som
absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten og aromaen
for alle matvarer uten risiko for at lukten
skal smitte over på andre matvarer.
Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose for å opprettholde levetiden og
egenskapene. Filteret bør plasseres bak
klaffen før produktet slås på.
1. Åpne klaffen (1).
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av klaffen (2).
4. Lukk dekselet.
Når produktet er i bruk, skal
klaffen på luftventilatoren alltid
være lukket.
Filteret bør håndteres forsiktig,
slik at ikke noen deler løsner fra
overflaten.
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
NORSK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
69
CLICK!
BRRR!
CRACK!
70 www.aeg.com
9. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Nisjens dimensjon
Høyde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på apparatets innside og på energietiketten.
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
NORSK
71
222355793-A-142012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement