Zanussi | ZBA23020SA | User manual | ZANUSSI ZBA23020SA Brugermanual

ZANUSSI ZBA23020SA Brugermanual
DA
NL
EN
FR
DE
EL
IT
NO
ES
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Οδηγίες Χρήσης
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Køleskab
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Ψυγείο
Refrigerator
Kjøleskap
Refrigerator
ZBA23020SA
2
10
18
26
35
44
53
61
69
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _
Hvis noget går galt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5
6
8
8
8
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages
i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med
dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne
vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er
fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn
ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at
ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
2
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke
kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give
kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
www.zanussi.com
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en
autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let
at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet (hvis apparatet er udstyret
med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun
beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden
af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks
anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe
tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i
varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis
en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse
af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
www.zanussi.com
3
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds
eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brænd-
bare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj
eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen
står på det koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en højere temperatur, så
den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
4
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
www.zanussi.com
Daglig brug
Flytbare hylder
Isætning af hylder i dør
Køleskabets vægge
har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Hylderne i døren kan
sættes i forskellig højde, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
Træk gradvis hylden i
pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på
det ønskede sted.
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed
falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:
Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i
flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke
at lægges i køleskab, med mindre de er pakket
ind.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
www.zanussi.com
5
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige
evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
bag på apparatet (over motorkompressoren),
hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så
vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige
de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor
anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud
gennem en rende og ned i en særlig beholder
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke
skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet
og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen
se til det en gang imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
Hvis noget går galt
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning
må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
Fejl
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Pæren lyser ikke.
6
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
www.zanussi.com
Fejl
Kompressoren kører hele
tiden.
Mulig årsag
Løsning
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke åben stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i at
løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Udskiftning af pære
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
www.zanussi.com
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet
(se ill.).
Erstat den defekte
pære med en ny pære med samme effekt,
og som er specielt
beregnet til husholdningsapparater
(maks. styrke fremgår
af lampedækslet).
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lugen. Kontrollér,
at lampen lyser.
7
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2.
3.
Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
servicecentret.
Tekniske data
Nichemål
Højde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges
korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet
svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der
ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Skån miljøet
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
8
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
www.zanussi.com
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
www.zanussi.com
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
9
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
10
12
12
13
13
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
16
16
17
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
10
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
www.zanussi.com
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
www.zanussi.com
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
11
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en
de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
12
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
www.zanussi.com
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de
koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen
worden.
Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
geplaatst worden.
Trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat
het los komt en plaats
op een andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
www.zanussi.com
13
Reiniging en onderhoud
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
14
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de
vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
www.zanussi.com
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
verricht door een gekwalificeerd technicus of
competent persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
www.zanussi.com
15
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Verwijder de schroef
van de afdekking van
het lampje.
Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte
lampje door een
nieuw lampje met
hetzelfde vermogen
dat speciaal bedoeld
is voor huishoudelijke
apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking
van het lampje).
Plaats de afdekking
van het lampje terug.
Draai de schroef van
de afdekking van het
lampje vast.
Steek de stekker in
het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant in het apparaat en
op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
16
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
www.zanussi.com
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Belangrijk! Raadpleeg de montage-instructies
voor de installatie.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
www.zanussi.com
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
17
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
20
20
21
Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
24
24
25
Subject to change without notice.
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
18
sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
www.zanussi.com
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
www.zanussi.com
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
19
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insula-
tion foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
are recyclable.
the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high
or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures, it
may run continuously causing frost to form on
the rear wall. In this case the dial must be set to
a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy
consumption.
A medium setting is generally the most
suitable.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of
runners so that the
shelves can be positioned as desired.
20
www.zanussi.com
Positioning the door shelves
To permit storage of
food packages of various sizes, the door
shelves can be
placed at different
heights.
Gradually pull the
shelf in the direction
of the arrows until it
comes free, then reposition as required.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Care and Cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
www.zanussi.com
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
21
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance
and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
22
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
www.zanussi.com
Problem
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
Possible cause
Solution
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the
mains socket.
www.zanussi.com
23
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Remove the screw
from the lamp cover.
Remove the lamp
cover (refer to the illustration).
Replace the used
lamp with a new lamp
of the same power
and specifically designed for household
appliances (the maximum power is shown
on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to
the lamp cover.
Connect the plug to
the mains socket.
Open the door. Make
sure that the light
comes on.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
mate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the cli24
www.zanussi.com
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Important! Refer to the assembly instructions
for the installation.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
www.zanussi.com
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
25
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
29
29
30
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 31
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 33
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit
être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques
26
d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à
l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique
normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
www.zanussi.com
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de
l'appareil. Une prise de courant écrasée
ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la
peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
www.zanussi.com
appareils ménagers. Elles ne sont pas du
tout adaptées à un éclairage quelconque
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez
l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice
est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
27
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés
dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens
des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
•
•
•
•
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre
un dégivrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas
pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
la température ambiante
la fréquence d'ouverture de la porte
la quantité de denrées stockées
l'emplacement de l'appareil.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires inter28
nes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
www.zanussi.com
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Emplacement des balconnets de la porte
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être
placées en fonction
des besoins.
Selon la taille des
emballages des aliments conservés, les
balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position
du dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
www.zanussi.com
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans
le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
29
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la
carrosserie de l'appareil.
30
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter
la détérioration des aliments en cas de panne
de courant.
www.zanussi.com
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés
dans le présent manuel, doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou une
personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule".
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture
de la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du compartiment réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de
l'eau au plateau d'évaporation.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
De l'eau coule sur le sol.
www.zanussi.com
31
Anomalie
Cause possible
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement réglée.
Sélectionnez une température plus
basse.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du
secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur
(voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule
défectueuse par une
ampoule neuve de
puissance identique,
spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers
(la puissance maximale est indiquée sur
le diffuseur).
Installez le diffuseur
de l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil
sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
32
Remède
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service
après-vente.
www.zanussi.com
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les données techniques figurent sur la plaque
signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre
réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Important Consultez la notice de montage lors
de l'installation.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
www.zanussi.com
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
33
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
34
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
35
37
37
38
38
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
39
40
42
42
43
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und
dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende
Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie
sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem
neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
www.zanussi.com
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
35
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine
lockere Steckdose. Es besteht Brandund Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen)
der internen Beleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
36
• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für
Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen
sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an
die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
www.zanussi.com
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun-
dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf
die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der
Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am beswww.zanussi.com
ten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
37
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen
Positionierung der Türeinsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Die Türeinsätze können in verschiedener
Höhe positioniert
werden; damit ermöglichen Sie das
Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und
nach in Pfeilrichtung,
bis es sich herausheben lässt, dann setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
38
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
www.zanussi.com
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich
die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
www.zanussi.com
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.
Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablauföffnung befindet.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
39
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen).
Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes
verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
40
einer kompetenten Person durchgeführt
werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig
in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
www.zanussi.com
Störung
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum
Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in
die Verdampferschale über dem
Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker
von der Netzversorgung.
Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die alte
Lampe durch eine
Lampe der gleichen
Leistung (die maximal
erlaubte Leistung
steht auf der Lampenabdeckung), die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
Ziehen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung
fest.
Stecken Sie den
Netzstecker in die
Steckdose.
Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
www.zanussi.com
41
2.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wichtig! Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
42
www.zanussi.com
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
www.zanussi.com
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
43
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας _ _ _ _ _ _ _ _ _
Λειτουργία _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
46
47
47
47
Καθαρισμός και φροντίδα _ _ _ _ _ _ _ _
Τι να κάνετε αν... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τεχνικά χαρακτηριστικά _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
49
51
51
51
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση
και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των
προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που
χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά
τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και
βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή
εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια
της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν
από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
44
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα,
κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε
πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την
πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
ή παγίδευσης μέσα στη συσκευή παιδιών
που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά
λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα
ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού απορρίψετε την
παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα
αποτρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε
θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός συνηθισμένου νοικοκυριού, όπως εξηγείται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι
εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
www.zanussi.com
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της
συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το
οποίο, ωστόσο, είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται
ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος
ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του
προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή κινδύνων, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδοσίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει
να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της συσκευής. Εάν το φις
τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο
φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα (εάν προβλέπεται) του εσωτερικού
φωτισμού.
www.zanussi.com
• Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Απαιτείται
προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα
στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας
είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι μπορεί να
προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της
συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
• Οι λαμπτήρες (εάν προβλέπονται) που
χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού, επιλεγμένοι
για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές. Δεν
είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή, διότι μπορεί να εκραγούν.
• Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις
αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά
αντικείμενα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του
ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρειαστεί,
καθαρίστε την αποστράγγιση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το νερό συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που
δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν
έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε
αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος
όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυτή την
περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
45
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον
δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή,
ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο
συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία
του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για την
επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συσκευής
πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την
αποφυγή επαφής ή πιασίματος με ζεστά
μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της
πιθανότητας εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύνδεση νερού).
να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις,
ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η
συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη
συσκευή και σημειώνονται με το σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα.
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δεξιόστροφα σε μια μέτρια ρύθμιση.
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση
"O".
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κάντε τα
εξής:
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στις χαμηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη των μικρότερων θερμοκρασιών.
46
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στις υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη
των μεγαλύτερων θερμοκρασιών.
Μια μεσαία ρύθμιση είναι σε γενικές
γραμμές η πλέον κατάλληλη.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επιλεγεί έχοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο
εσωτερικό του ψυγείου εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία του δωματίου
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα
• την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύονται
• τη θέση της συσκευής.
www.zanussi.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η συσκευή είναι
εντελώς φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί στις
χαμηλότερες θερμοκρασίες, ίσως λειτουργεί
συνεχώς δημιουργώντας πάγο στο πίσω
τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
επιλέγεται υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να
είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι
επομένως η μειωμένη κατανάλωση
ενέργειας.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα τα
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την
τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊόντων
και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, διότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
Μετακινούμενα ράφια
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Τα τοιχώματα του
ψυγείου είναι εφοδιασμένα με μια σειρά από οδηγούς,
ώστε τα ράφια να
μπορούν να τοποθετούνται όπως επιθυμείτε.
Για να είναι δυνατή η
αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της
πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε
διαφορετικό ύψος.
Τραβήξτε σταδιακά
το ράφι προς την κατεύθυνση των βελών
μέχρι να απελευθερωθεί και στη συνέχεια τοποθετήστε
το και πάλι όπως θέλετε.
Χρήσιμες συμβουλές
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την
αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι
είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και η συσκευή
είναι εντελώς φορτωμένη, ο συμπιεστής
ίσως λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας
πάγο στον εξατμιστήρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
www.zanussi.com
προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να
είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
47
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστικές
σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό
τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέρες το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κλπ: αυτά
θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να
τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α)
ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια γάλακτος: αυτά θα πρέπει να είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το
σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, πρέπει
να διατηρούνται στο ψυγείο.
Καθαρισμός και φροντίδα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα
πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα
με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας και
σκουπίστε τα για να εξασφαλίσετε ότι είναι
καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην τραβάτε, μετακινείτε ή
προκαλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και καλώδια
που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά,
σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ
άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το
εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την
επιφάνεια και αφήνουν έντονη οσμή.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια) και
το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής
με μια βούρτσα. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει
την απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί
κατανάλωση ρεύματος.
48
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέχετε ώστε να μην
προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την
κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να
προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή.
Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο
με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λίγο
υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που
σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό από τον
πάγο αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε
ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συμπιεστή κινητήρα,
όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή
αποστράγγισης του νερού από τον πάγο στη
μέση του καναλιού του θαλάμου ψύξης ώστε
να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα βρείτε ήδη τοποθετημένο
μέσα στην οπή αποστράγγισης.
www.zanussi.com
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
• αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία
• αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα
• κάντε απόψυξη (εάν προβλέπεται) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα
• αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές για να
αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει
ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον να
τον ελέγχει αν τακτά διαστήματα για να μην
χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Τι να κάνετε αν...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την
αντιμετώπιση προβλημάτων,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει
να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά
τη διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά
στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
Η συσκευή δεν έχει ισχύ. Δεν
υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας είναι σε αναμονή.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση του λαμπτήρα".
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην παράγραφο "Κλείσιμο της πόρτας".
Η πόρτα ανοίχθηκε πολύ συχνά.
Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή
περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία του προϊόντος να μειωθεί σε θερμοκρασία
δωματίου πριν από τη φύλαξη.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
www.zanussi.com
Επίλυση
49
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η θερμοκρασία δωματίου είναι
πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Υπάρχει ροή νερού στην
πίσω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόματης
διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος
αποψύχεται στην πίσω πλάκα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν προϊόντα που αποτρέπουν τη ροή νερού στο συλλέκτη
νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν έρχονται σε επαφή με την πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού απόψυξης
δεν ρέει στο δίσκο εξάτμισης πάνω από το συμπιεστή.
Συνδέστε την έξοδο του νερού απόψυξης στο δίσκο εξάτμισης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
50
Αφαιρέστε τη βίδα
από το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα
(δείτε την εικόνα).
Αντικαταστήστε το
χρησιμοποιημένο
λαμπτήρα με ένα νέο
λαμπτήρα ίδιας
ισχύος και ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές (η
μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κάλυμμα του λαμπτήρα).
Τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα.
Σφίξτε τη βίδα στο
κάλυμμα του λαμπτήρα.
Συνδέστε το φις στην
πρίζα.
Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο
λαμπτήρας ανάβει.
www.zanussi.com
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα
της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εσοχής
Ύψος
1225 mm
Πλάτος
560 mm
Βάθος
550 mm
Τάση
230-240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στην εσωτερική αρι-
στερή πλευρά της συσκευής, καθώς και στην
ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν την εγκατάσταση της
συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την ασφάλειά
σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της
συσκευής:
Κλιματική κατηγορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του
καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι'
αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη
γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την εγκατάσταση.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
www.zanussi.com
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
51
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
52
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
www.zanussi.com
Indice
Informazioni per la sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _
Uso dell'apparecchio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primo utilizzo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo quotidiano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consigli e suggerimenti utili _ _ _ _ _ _ _ _
53
55
55
56
56
Pulizia e cura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cosa fare se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dati tecnici _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Considerazioni ambientali _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
57
59
59
60
Con riserva di modifiche.
Informazioni per la sicurezza
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto
istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze.
Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le
caratteristiche di sicurezza. Conservare queste
istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in
modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente
informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato
da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure
prive di conoscenza e esperienza, a meno
che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro
sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo
di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare
che i bambini giocando possano subire
www.zanussi.com
scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato
di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a
sostituirne uno più vecchio avente sportello o
coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che
diventi una trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Avvertenza!
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande
nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche
(per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo
dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura
contiene isobutano (R600a), un gas naturale
con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga
danneggiato.
53
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare
cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
Avvertenza! Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al
fine di evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente
stabile, non inserire la spina. Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade speciali
selezionate esclusivamente per elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
54
Uso normale
• Non appoggiare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchiatura.
• Non riporre gas o liquidi infiammabili nell'apparecchio: i contenitori potrebbero esplodere.
• Osservare rigorosamente le raccomandazioni
del produttore riguardo alla conservazione
degli alimenti. Leggere attentamente le relative istruzioni.
Pulizia e cura
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed
estrarre la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchiatura con oggetti metallici.
• Ispezionare regolarmente lo scarico dell'acqua di sbrinamento. Lo scarico deve essere
sempre perfettamente libero. L'ostruzione
dello scarico può causare un deposito di acqua sul fondo dell'apparecchiatura.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi
corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che
non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è
stato acquistato. In questo caso conservare
l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire
all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si
può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi
impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
www.zanussi.com
• L'apparecchio non deve essere posto vicino
a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la presa
rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile
(se è previsto un collegamento alla rete idrica).
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati
e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che
potrebbero danneggiare lo strato di ozono
nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti.
L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo
refrigerante, specialmente nella parte posteriore
vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal
sono riciclabili.
simbolo
Uso dell'apparecchio
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a una
regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione
bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione
alta per un raffreddamento massimo.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere
scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è
regolato su temperature minime, può funzionare
in continuo causando la formazione di brina
sulla parete posteriore. In questo caso la
manopola deve essere regolata su una
temperatura per consentire lo sbrinamento
automatico riducendo così il consumo di
energia.
Una regolazione media è in genere la più
adatta.
Primo utilizzo
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta, lavare l'interno e gli accessori interni con
acqua tiepida e un po' di sapone neutro in mo-
www.zanussi.com
do a togliere il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
Importante Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che danneggiano le finiture.
55
Utilizzo quotidiano
Ripiani mobili
Posizionamento delle mensole
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero
permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani dello sportello
possono essere posizionati ad altezze differenti.
Tirare delicatamente il
ripiano nella direzione
indicata dalle frecce
fino a sganciarlo,
quindi riposizionarlo
dove necessario.
Consigli e suggerimenti utili
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente
necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta
e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo
scongelamento automatico risparmiando così
energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in
fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se
emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa
circolare liberamente attorno ad esso
56
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il
cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste
condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in
contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole
di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e
conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate,
cipolle o aglio se non sono confezionati.
www.zanussi.com
Pulizia e cura
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire lavori di
manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi
nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni della
porta e verificare che siano pulite e prive di
residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata
automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si
arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto
sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al
centro del canale sulla parete posteriore, per
evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti.
Usare l'apposito utensile già inserito nel foro di
scarico.
Importante Non tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive,
prodotti per la pulizia con una forte
profumazione o cere lucidanti per pulire
l'interno, in quanto danneggiano la superficie e
lasciano un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro dell'apparecchio con una
spazzola. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.
Importante Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di
pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo
con acqua calda con un po' di liquido detergente.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare
odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a
qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
Cosa fare se…
Avvertenza! Prima della ricerca guasti,
staccare la spina dalla presa.
www.zanussi.com
Le operazioni di ricerca guasti non contenute
nel presente manuale sono riservate solo ad
elettricisti qualificati o a persone competenti.
57
Importante Durante l'uso normale sono
emessi alcuni suoni (compressore, circolazione
del refrigerante).
Problema
L'apparecchiatura non funziona. La lampadina non si
accende.
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa.
Inserire correttamente la spina nella
presa.
L'apparecchiatura non riceve corrente. Non arriva tensione alla presa
elettrica.
Collegare alla presa un'altra apparecchiatura elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina è in stand-by.
Chiudere e aprire la porta
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
La temperatura ambiente è troppo
alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automatico,
la brina che si forma sul pannello
posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua
di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non viene
scaricata nella bacinella di evaporazione posta sopra il compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di
sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo bassa.
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo alta.
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
58
www.zanussi.com
Sostituzione della lampadina
Attenzione Estrarre la spina dalla presa
di corrente.
Rimuovere la vite dal
coprilampada.
Rimuovere il coprilampada (vedere la figura).
Sostituire la lampadina con una nuova
della stessa potenza
(la potenza massima
è indicata sul coprilampada) concepita
in modo specifico per
elettrodomestici.
Installare il coprilampada.
Serrare la vite del coprilampada.
Inserire la spina nella
presa.
Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere
"Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di
assistenza locale.
Dati tecnici
Nicchia di incasso
Altezza
1225 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
Le informazioni tecniche sono riportate sulla
targhetta sul lato sinistro interno dell'apparecchio e sull'etichetta dei valori energetici.
Installazione
Attenzione Leggere con attenzione le
"Informazioni per la sicurezza" per la vostra
sicurezza e per il corretto funzionamento
www.zanussi.com
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
59
Posizionamento
Installare questo apparecchio in un punto in cui
la temperatura ambiente corrisponda alla classe
climatica indicata sulla sua targhetta:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da + 10°C a + 32°C
N
da + 16°C a + 32°C
ST
da + 16°C a + 38°C
T
da + 16°C a + 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa.
La spina del cavo di alimentazione è dotata di
un contatto a tale scopo. Se la presa della rete
elettrica domestica non è collegata a massa,
collegare l'apparecchio ad una massa separata
in conformità alle norme relative alla corrente,
consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se
le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
Importante Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Considerazioni ambientali
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico,
ma deve essere portato nel punto di raccolta
appropriato per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Provvedendo a
smaltire questo prodotto in modo appropriato,
60
si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute, che
potrebbero derivare da uno smaltimento
inadeguato del prodotto. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
www.zanussi.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
61
63
63
63
64
Rengjøring og stell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hva må gjøres, hvis... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
64
65
67
67
68
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å
unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og
kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk
og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten
overtar intet ansvar for skader som er forårsaket
av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom
de ikke er gitt innføring eller instruksjon om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut
av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær
inntil apparatet som mulig) og fjern døren for
å forhindre at lekende barn kan få elektrisk
støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
www.zanussi.com
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på
døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er
brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir
gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette for61
årsake kortslutning, brann og/eller elektrisk
støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må
skiftes av et autorisert serviceverksted eller en
elektriker for å unngå fare.
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller
som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare
for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den
innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du
flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør
dem med våte/fuktige hender, da dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys over
lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som brukes
i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg
ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i kjøleskapet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i
skapet. De kan eksplodere.
• Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye.
Les de relevante instruksjonene.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
kjøleskapet.
• Undersøk dreneringen i kjøleskapet for tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dreneringen er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av skapet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for
tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta
vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før
du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle
seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed
pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av
en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis
produktet har vanntilkopling).
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må
utføres av en faglært elektriker eller annen
kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Rengjøring og stell
• Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.
62
www.zanussi.com
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbe-
handles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos
kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten
blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av
varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan gjenvinsom er merket med symbolet
nes.
Bruk
Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå
apparatet av.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger
for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i
apparatet avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder matvarer og
apparatet er innstilt på laveste temperatur, vil
apparatet muligens gå kontinuerlig. Dermed kan
det danne seg rim på bakveggen. I så fall må
bryteren stilles på en høyere temperatur, slik at
den automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed reduseres.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den ty-
piske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
Daglig bruk
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet
er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene
kan plasseres etter
ønske.
www.zanussi.com
63
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av
beholdere av forskjellig størrelse.
Trekk hyllen forsiktig i
pilenens retning til
den kommer løs. Sett
den deretter i ønsket
posisjon.
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies
termostatbryteren til en lavere innstilling, slik
at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis
den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to
dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres
i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør
oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Rengjøring og stell
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner
i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling
skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
64
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
www.zanussi.com
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og
vask dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør
og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i
apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med
jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter
allerede i dreneringshullet.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste.
Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer
energiforbruket.
Viktig Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder
kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler
vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres
med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• tine (hvis frossen) og rengjør produktet og alt
tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be
noen om å kontrollere det fra tid til annen for å
sikre at ikke matevarene blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
Hva må gjøres, hvis...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av
kvalifisert elektriker eller faglært person.
Problem
Apparatet virker ikke. Lampen lyser ikke.
www.zanussi.com
Viktig Apparatet lager lyder under normal drift
(kompressor, kjølekrets).
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er slått av.
Slå apparatet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
65
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Kople et annet elektrisk apparat til
stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen er i hvilemodus.
Lukk døren, og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se etter i "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se etter i "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet på bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet får
samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører
bakveggen.
Det renner vann ned i bunnen.
Smeltevannets utløp fører ikke ned i
fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i apparatet
er for lav.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Skifte lyspære
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten.
66
www.zanussi.com
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
Skru skruen ut av
lampedekselet.
Fjern lampedekselet
(se figur).
Skift den brukte pæren ut med en ny pære med samme effekt
og som er spesielt
beregnet på husholdningsapparater (maksimal effekt er oppført
på lampedekselet).
Sett lampedekselet
på igjen.
Stram skruen på lampedekselet.
Sett støpslet i stikkontakten.
Åpne døren. Kontroller at lyset tennes.
Tekniske data
Nisjens dimensjon
Høyde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på apparatets innside og på
energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet,
før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på apparatets typeskilt:
www.zanussi.com
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
67
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som
er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet
koples til en separat jording i overensstemmel-
se med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
68
forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
www.zanussi.com
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
69
71
71
72
72
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _
73
74
75
75
76
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo
y utilizarlo por primera vez lea atentamente este
manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es
importante que todas las personas que utilicen
el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su
desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y
la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en el uso
del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión
(tan cerca del aparato como pueda) y retire
la puerta para impedir que los niños al jugar
puedan sufrir descargas eléctricas o quedar
atrapados en su interior.
www.zanussi.com
• Si este aparato, que cuenta con juntas de
puerta magnéticas, sustituirá a un aparato
más antiguo con cierre de muelle (pestillo)
en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre
de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas
de ventilación del alojamiento del aparato o de
la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los
alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de los
aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para
estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas
natural con un alto nivel de compatibilidad
medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el
circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas
y de cualquier fuente de encendido
69
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o
modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación
puede provocar un cortocircuito, un incendio
o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos
(cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o
personal de reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
1.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior del
aparato no aplaste ni dañe el enchufe.
Un enchufe aplastado o dañado puede
recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga
eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la
bombilla (si está provisto de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o
mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la
piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a
la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este aparato
(si está provisto de ellas) son especiales, y
se han seleccionado exclusivamente para
uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las
piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato, ya que podrían estallar.
70
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones sobre almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones
correspondientes.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de
la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Revise regularmente el desagüe del agua
descongelada del frigorífico. Si es necesario,
limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea,
el agua se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los
párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no
tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes calientes
(compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de
agua potable (si está prevista una conexión
de agua).
www.zanussi.com
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar
las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
cuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con
los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente,
que puede solicitar a las autoridades locales.
No dañe la unidad de refrigeración, en especial
la parte trasera, cerca del intercambiador de
calor. Los materiales de este aparato marcados
son reciclables.
con el símbolo
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el cir-
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera
siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior
del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y se
ha ajustado a las temperaturas más bajas,
puede mantenerse en marcha de manera
continua provocando la formación de escarcha
en la pared posterior. En tal caso, el mando
debe colocarse a temperatura más elevada
para permitir la descongelación automática y
reducir así el consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas
luego cuidadosamente.
www.zanussi.com
Importante No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
71
Uso diario
Estantes móviles
Colocación de los estantes de la puerta
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías
para colocar los estantes del modo que
se prefiera.
Para poder guardar
alimentos de distintos
tamaños, los estantes
de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.
Eleve paulatinamente
el estante en la dirección de las flechas
hasta retirarlo del soporte y colóquelo en
la posición que prefiera.
Consejos útiles
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje
abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la
temperatura del aparato se ha ajustado en
los valores más altos y está totalmente lleno,
el compresor podría funcionar de manera
continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede,
gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de
alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes
ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial
si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire
pueda circular libremente entre ellos.
72
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de
plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de
los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes
herméticos especiales o envueltos en papel de
aluminio o en bolsas de plástico, para excluir
tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los
ajos, si no están empaquetados, no deben
guardarse en el frigorífico.
www.zanussi.com
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua
templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de
la puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera para
limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y
dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la parte posterior del aparato con un
cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento
del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies
de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato
se limpie sólo con agua templada a la que se
añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el
aparato a la toma de red.
tiene el compresor, durante el funcionamiento
normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio
de salida del agua de descongelación situado
en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga
sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el
aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir
olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite
a alguien que lo inspeccione de vez en cuando
para evitar que los alimentos se echen a perder
en caso de un corte de energía.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del
evaporador del frigorífico cada vez que se de-
www.zanussi.com
73
Qué hacer si…
Advertencia Antes de realizar cualquier
reparación, desconecte el enchufe del
aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional
debe llevar a cabo cualquier reparación que no
figure en este manual.
Problema
El aparato no funciona. La
bombilla no funciona.
Importante Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor, circulación
del refrigerante).
Posible causa
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente
enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a
la toma de corriente.
El aparato no recibe suministro
eléctrico. No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio de la
bombilla".
La temperatura no se ha ajustado
correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la puerta más
tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, el hielo se descongela en la placa posterior.
Es correcto.
El agua fluye al interior del
frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden que el agua
fluya al colector.
Asegúrese de que los alimentos no
entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
El agua de la descongelación no
fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja.
El regulador de temperatura no se
ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato
es demasiado alta.
El regulador de temperatura no se
ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona
continuamente.
74
www.zanussi.com
Cambio de la bombilla
Precaución Desenchufe el aparato de la
toma de corriente.
Retire el tornillo de la
tapa de la bombilla.
Extraiga la tapa de la
bombilla (consulte la
ilustración).
Cambie la bombilla
por una nueva de la
misma potencia y específicamente diseñada para electrodomésticos (la potencia
máxima se indica en
la tapa de la bombilla).
Instale la tapa de la
bombilla.
Apriete el tornillo de
la tapa de la bombilla.
Enchufe el aparato a
la toma de corriente.
Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte
"Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
1225 mm
Anchura
560 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa
de datos técnicos en el lado interior izquierdo
del aparato y en la etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la
"Información sobre seguridad" para
www.zanussi.com
75
garantizar su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
placa de datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra
con un contacto para tal fin. Si la toma de red
de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un
electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si
no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de
la CEE.
Importante Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que
el voltaje y la frecuencia que aparecen en la
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en
su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar.
Se deberá entregar, sin coste para el poseedor,
bien al distribuidor, en el acto de la compra de
un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. Al asegurarse de que este
76
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el Ayuntamiento de su Municipio,
ó con la tienda donde lo compró.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
77
78
www.zanussi.com
www.zanussi.com
79
222355394-A-142012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising