Aeg-Electrolux SKZ71800F0 Brugermanual

Aeg-Electrolux SKZ71800F0 Brugermanual
SKZ71800F0
DA KØLESKAB
PT FRIGORÍFICO
RU ХОЛОДИЛЬНИК
SV KYLSKÅP
BRUGSANVISNING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
BRUKSANVISNING
2
22
43
66
2
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år
med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til
at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du
ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
Indhold
3
INDHOLD
4
6
9
9
14
14
16
18
18
19
21
Om sikkerhed
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Støj
Skån miljøet
Der er anvendt følgende symboler i denne
brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed,
samt oplysninger om, hvordan du undgår
skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
4
Om sikkerhed
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
Om sikkerhed
5
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på1) den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
•
•
•
•
•
•
Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.
Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•
Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.
6
Betjeningspanel
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).4)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold
til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
2
ON/OFF -knap
Mode-knap
OK -knap
Knap til sænkning af temperatur
4) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
3
4
5
6
Betjeningspanel
7
5 Knap til øgning af temperatur
6 Display
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og
knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer
COOLMATIC-funktion
Minute Minder -funktion
Børnesikring
Alarmindikator
Temperaturindikator
Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.
3. Hvis displayet viser "dEMo" , er apparatet i demo-tilstand. Se afsnittet "Hvis noget går
galt".
4. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at ændre temperaturen.
Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturknappen.
Indstil standardtemperaturen:
• +5 °C i køleskabet
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
8
Betjeningspanel
Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen bruges til at indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket
f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver, at en blanding køles ned i et bestemt stykke tid.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på timerknappen for at ændre timerens indstilling fra 1-90 minutter.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres en lydalarm:
1. Tryk på OK-knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil Minute Minder -indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at trykke
på temperaturvælgeren for afkøling og opvarmning.
Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for børnesikringen slukkes.
COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme fødevarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at aktivere COOLMATIC-funktionen for at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Ibrugtagning
9
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode, indtil COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. COOLMATIC-indikatoren slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end et par minutter. Alarmen for åben dør
vises på følgende måde:
• Blinkende alarmindikator
• Lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på en vilkårlig knap.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Hvis displayet viser “dEMo”, er apparatet i demo-tilstand: Se afsnittet "HVIS NOGET GÅR
GALT".
DAGLIG BRUG
dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med
en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.
10
Daglig brug
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste
hylder ligge over de bageste.
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
Placering af skydeboksen
Skydeboksen kan sættes i forskellig højde.
Den flyttes på følgende måde:
1. Løft op i hylden med skydeboksen, indtil
den er fri af holderne i døren
2. Tag holdebeslaget ud af styret under
hylden
3. Gentag ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge for at indsætte skydeboksen i en anden højde.
Luftfilter med aktivt kul
Skabet har et aktivt kulfilter CLEANAIR CONTROL,
der sidder bag en klap i køleskabets bagvæg.
Filteret renser luften i køleskabet og LONGFRESH afdelingen for uønskede lugte, så forholdene under opbevaringen bliver endnu bedre.
Klappen i luftfordelerboksen skal altid være lukket,
når skabet er i brug
C L E A N A I R
C O N T R O L
Daglig brug
11
LONGFRESH -afdelingen
I LONGFRESH 0°C -afdelingen styres temperaturen automatisk. Den holdes konstant på ca.
0°C, og det er ikke nødvendigt at indstille den.
Takket være en konstant opbevaringstemperatur på ca. 0°C og en relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 % kan forskellige slags madvarer opbevares under de bedst mulige forhold.
Det betyder, at du kan opbevare mange forskellige ferskvarer i LONGFRESH 0°C -afdelingen,
hvor de holder sig op til 3 gange så længe som i et almindeligt køleskab, og med bedre
kvalitet. Det giver mulighed for at opbevare flere friske madvarer i skabet. Smag, friskhed,
kvalitet og næringsstoffer (vitaminer og mineraler) holder sig godt. Frugt og grøntsager
svinder mindre. Madvarerne beholder mere af deres næringsværdi.
Afdelingen LONGFRESH 0°C er også velegnet til optøning af madvarer.
I så fald kan de optøede madvarer opbevares i op til to dage.
Styring af luftfugtighed
De nederste to skuffer bruges uafhængigt af hinanden, med højere eller lavere luftfugtighed.
Luftfugtigheden i hver skuffe styres særskilt med
skydeventilen i skuffens front.
• "Tør": Lav luftfugtighed - op til 50 % relativ
luftfugtighed
Denne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position , og ventilationsåbningerne er helt åbne.
• "Fugtig": Høj luftfugtighed - op til 90 %
, og ventilatiDenne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position
onsåbningerne er lukkede. Fugtigheden holdes og kan ikke slippe ud.
Longfresh-skuffer
Luftfugtigheden kan ikke justeres.
12
Daglig brug
Trådhylderne i skufferne tillader luften at cirkulere
frit, og det betyder, at madvarerne holder sig bedre.
Rummet har stop, så skufferne ikke falder ud, når
de trækkes helt ud.
Når skufferne skal tages ud (f.eks. før rengøring),
trækkes de først ud til stoppene. Derefter løftes de
op, så de kan tages ud.
Du kan tage alle skufferne ud, når du skal have
plads til større portioner madvarer.
Holdbarhed for ferskvarer i longfresh 0°C-afdelingen
Madvarens art
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Løg
"tør"
op til 5 måneder
Smør
"tør"
op til 1 måned
Store stykker svinekød
"tør"
op til 10 dage
Kød, vildt, små stykker svinekød, fjerkræ
"tør"
op til 7 dage
Tomatsauce
"tør"
op til 4 dage
Fisk, skaldyr, tilberedte kødvarer
"tør"
op til 3 dage
Tilberedte skaldyr
"tør"
op til 2 dage
Salat, grøntsager Gulerødder,
urter, rosenkål, selleri
"fugtig"
op til 1 måned
Artiskokker, blomkål, julesalat,
icebergsalat, pluksalat, vårsalat, hovedsalat, porrer, radicchio
"fugtig"
op til 21 dage
Broccoli, kinakål, grønkål,
hvidkål, radiser, savoykål
"fugtig"
op til 14 dage
Ærter, glaskål
"fugtig"
op til 10 dage
Forårsløg, radiser, asparges,
spinat
"fugtig"
op til 7 dage
Frugt 1)
Pærer, dadler (friske), jordbær,
ferskener 1)
"fugtig"
op til 1 måned
Daglig brug
Madvarens art
Indstilling for luftfugtighed
13
Holdbarhed
Blommer 1)
rabarber, stikkelsbær
"fugtig"
op til 21 dage
Æbler (ikke frostfølsomme),
kvæder
"fugtig"
op til 20 dage
Abrikoser, kirsebær
"fugtig"
op til 14 dage
Små blommer, vindruer
"fugtig"
op til 10 dage
Brombær, solbær, ribs
"fugtig"
op til 8 dage
Figener (friske)
"fugtig"
op til 7 dage
Blåbær, hindbær
"fugtig"
op til 5 dage
1) Jo modnere frugt, jo kortere holdbarhed
Kager med fløde og andet bagværk kan opbevares i longfresh 0°C-afdelingen i 2 eller 3
dage.
Må ikke sættes i longfresh 0°C-afdelingen:
• Frostfølsom frugt, der skal opbevares ved kælder- eller stuetemperatur, f.eks. ananas, bananer, grapefrugter, meloner, mango, papaya, appelsiner, citroner, kiwifrugter.
• Madvarer, der ikke er nævnt på listen, bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle slags ost, pålæg osv.)
Luftfugtigheden i skufferne afhænger af vandindholdet i den opbevarede mad, frugt og
grøntsager, og også af, hvor tit døren åbnes.
longfresh 0°C-afdelingen er også velegnet til langsom optøning af dybfrost. I så fald kan de
optøede madvarer opbevares op til to dage i longfresh 0°C-afdelingen.
Råd:
• Læg mærke til, hvor frisk maden er, og hold især øje med udløbsdatoen. Kvalitet og friskhed påvirker holdbarheden.
• Den samlede opbevaringstid afhænger af, hvordan madvarerne har været opbevaret, inden de blev lagt i køleskabet.
• Madvarer, frugt og grøntsager bør altid pakkes ind eller lægges i opbevaringsbeholder,
inden det lægges til opbevaring.
• Dyrefoder skal altid opbevares indpakket og tørt.
• Madvarer med højt proteinindhold er mere letfordærvelige. Skaldyr holder sig altså dårligere end fisk, der igen holder sig dårligere end kød. Ved opbevaring i en 0°C-afdeling kan
holdbarheden for den slags madvarer forlænges op til tre gange, uden at kvaliteten forringes.
• Alle madvarer, der opbevares i en 0°C-afdeling, bør tages op af skufferne ca. 15-30 minutter før brug. Det gælder især frugt og grøntsager, der skal spises som de er, dvs. uden
tilberedning. Konsistensen i frugt og grøntsager bliver bedre, hvis de får tid til at komme
op på stuetemperatur.
14
Nyttige oplysninger og råd
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
Vedligeholdelse og rengøring
15
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste. Det
øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Den nederste hylde, der adskiller køleafdelingen fra LONGFRESH 0°C -afdelingen, må kun
tages ud, når den skal rengøres. Tag hylden ud ved at trække den lige frem.
Pladerne over skufferne i afdelingen kan tages ud, når de skal rengøres.
For at sikre, at LONGFRESH 0°C -afdelingen virker, som den skal, skal nederste hylde og pladerne sættes på plads efter rengøringen.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig
kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Udskiftning af kulfilter
Kulfilteret reducerer lugt i køleskabet, så sarte madvarer ikke optager uønskede lugtstoffer
En gang om året bør kulfilteret skiftes for at sikre, at det virker optimalt.
Nye kulfiltre fås i hvidevareforretninger.
• Luftfilteret sidder bag klappen, og du får ad1
gang til det ved at trække ud i klappen (1)
• træk det brugte luftfilter ud af rillerne.
2
• sæt det nye filter i rillerne (2)
• Luk klappen.
Luftfilteret er en forbrugsvare og er derfor ikke omfattet af garantien.
16
Hvis noget går galt
Klappen i luftfordelerboksen skal altid være lukket, når skabet er i brug.
Filteret skal behandles forsigtigt, så dets overflade ikke bliver ridset.
Afrimning af køleskabet
Kølerummet har automatisk afrimning.
Afrimningsvandet løber ned i en beholder på kompressoren, hvor det fordamper. Beholderen kan ikke afmonteres.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim5) og rengør apparatet inkl. alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Før fejlfinding skal du afbryde strømmen fra stikkontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre
den fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står stabilt (alle fire ben skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
5) Hvis nødvendigt.
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
17
Løsning
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på COOLMATIC -knappen,
eller når der er stillet på
temperaturen.
Det er normalt og skyldes ikke
fejl.
Kompressoren går i gang efter et
stykke tid.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen un- Det er korrekt.
der den automatiske afrimningsproces.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Den øverste og nederste
firkant vises i temperaturdisplayet.
Der er sket en fejl under temperaturmålingen
Kontakt servicerepræsentanten
(kølesystemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde, men det
er ikke muligt at regulere temperaturen).
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstrationstilstand (dEMo).
Hold OK-knappen nede i 10 sekunder, eftersom der lyder en
lang advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
18
Tekniske data
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt
af energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" grundigt, før apparatet installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet bruges korrekt.
Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at
ødelægge den, så børn ikke kan komme til at smække sig inde.
Der skal være adgang til stikket efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse
på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Støj
19
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Montering af luftfilter med aktivt kul
Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig lugt og bevarer smag og duft i alle madvarer, uden
risiko for at de får afsmag af hinanden.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastpose for
1
at sikre dets holdbarhed og virkning. Filteret skal
sættes i bag på klappen, inden der tændes for skabet.
1. Åbn klappen (1)
2. Tag filteret ud af plastikposen
3. Sæt filteret ind i spalten bag på klappen (2)
4. Luk klappen
Klappen til luftfordelerboksen skal altid være lukket, når skabet er i brug.
Filteret skal håndteres med forsigtighed, så der ikke løsner sig partikler fra dets overflade.
2
STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
20
Støj
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Skån miljøet
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
21
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
22
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para
lhe oferecer um desempenho impecável durante vários
anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida
mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar
em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita
para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a
funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de
acessórios projectados e concebidos de acordo com os
padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios
de cozinha especializados a cestos de talheres, de
suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
Índice
23
ÍNDICE
24
27
29
30
34
35
37
39
39
40
42
Informações de segurança
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e conselhos úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Ruídos
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio
24
Informações de segurança
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as
suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques
eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura integrada, sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como
explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos
aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um
gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Informações de segurança
25
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
2.
3.
4.
5.
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
Não puxe o cabo de alimentação.
Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe um risco de choque eléctrico
ou incêndio.
6.
•
•
•
•
Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada6) de iluminação interior.
Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo
gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
Lâmpadas 7)utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
•
•
•
•
•
Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 8)
Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante
do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
6) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.
7) Se as lâmpadas estiverem previstas.
8) Se o aparelho for Frost Free.
26
Informações de segurança
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água
descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado,
a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 9)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito
refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
9) Se estiver prevista uma ligação hídrica
Painel de controlo
27
PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
4
5
6
1 Botão ON/OFF
2 Botão Mode
3 Botão OK
4 Botão de diminuição da temperatura
5 Botão de aumento da temperatura
6 Visor
É possível alterar o som predefinido de botões para outro mais facilmente audível premindo
simultaneamente o botão Mode e o botão de diminuição da temperatura durante alguns
segundos. A alteração é reversível.
Visor
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Função temporizador
Função COOLMATIC
Função Minute Minder
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Indicador de alarme
Indicador de temperatura
Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os seguintes passos:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o display estiver desligado.
3. Se o display indicar "dEMo" , o aparelho está em modo de demonstração. Consulte o
parágrafo "O que fazer se...".
4. Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura pré-definida.
Para seleccionar uma temperatura diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente desligue a ficha da tomada.
28
Painel de controlo
Regulação da temperatura
A temperatura regulada do frigorífico pode ser ajustada premindo o botão da temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +5 °C para o frigorífico
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada dentro de 24 horas.
Após uma falha de energia a temperatura regulada permanece memorizada.
Função Minute Minder
A função Minute Minder destina-se a ser utilizada para regular um sinal acústico para uma
hora escolhida, sendo útil, por exemplo, quando uma receita necessita de arrefecer uma
mistura durante um determinado período de tempo.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor definido (30 minutos) durante alguns segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido do Temporizador de 1 para 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Minute Minder é apresentado.
O Temporizador começa a piscar.(min).
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente e é emitido
um alarme sonoro:
1. prima o botão OK para desligar o som e terminar a função.
É possível desactivar a função a qualquer altura, durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador Minute Minder ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível alterar a hora a qualquer altura, durante a contagem decrescente e no final, premindo o botão de diminuição da temperatura e o botão de aumento da temperatura.
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função Bloqueio de
Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Bloqueio de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
Primeira utilização
3.
29
O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se.
Função COOLMATIC
Se necessitar de inserir uma grande quantidade de alimentos quentes, por exemplo após
fazer as compras, sugerimos activar a função COOLMATIC para arrefecer os produtos mais
rapidamente e para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador COOLMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador COOLMATIC é apresentado.
A função COOLMATIC termina automaticamente aproximadamente após 6 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador COOLMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador COOLMATIC apaga-se.
A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do frigorífico diferente.
Alarme de porta aberta
Ouve-se um sinal acústico se a porta permanecer aberta durante alguns minutos. As condições do alarme de porta aberta são indicadas por:
• indicador de Alarme intermitente
• alarme sonoro acústico
Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.
Durante o alarme, o alarme sonoro pode ser desligado premindo qualquer botão.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios com
água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida, seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Se o visor indicar “dEMo”, o aparelho está em modo de demonstração: consulte o parágrafo
"O QUE FAZER SE...".
30
Utilização diária
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Este aparelho é vendido na França.
De acordo com a legislação em vigor neste país, deve ser fornecido com um dispositivo especial (ver a figura), colocado no compartimento inferior do frigorífico, para indicar a zona
mais fria do mesmo.
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico estão equipadas com
uma série de guias de modo a que as prateleiras
possam ser posicionadas como quiser.
Para uma melhor utilização do espaço, as meias-prateleiras da frente podem assentar sobre as de
trás.
Posicionar as prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Posicionar o compartimento deslizante
O compartimento deslizante pode ser colocado em diferentes alturas.
Para fazer estes ajustes, proceda do seguinte modo:
Utilização diária
1.
2.
3.
31
levante a prateleira com o compartimento deslizante virado para cima e remova-o dos suportes na porta
remova o suporte de retenção para fora
da guia que se encontra por baixo da
prateleira
Efectue o mesmo procedimento pela ordem inversa para introduzir o compartimento deslizante a uma altura diferente.
Filtro de ar de carvão
O aparelho está equipado com um filtro de carvão
CLEANAIR CONTROL por detrás de uma aba na parede traseira do compartimento do frigorífico.
O filtro purifica o ar contra odores desagradáveis
no frigorífico e no compartimento LONGFRESH ,
significando que a qualidade de armazenamento
será ainda melhor.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da ventilação de ar.
Compartimento LONGFRESH
No compartimento LONGFRESH 0°C a temperatura é controlada automaticamente. Permanece constante a 0°C, não é necessário um ajuste.
A temperatura de armazenamento constante de 0°C e a humidade relativa de 45 e 90 %
fornece condições ideais para os vários tipos de alimentos.
Pode, por isso, armazenar uma variedade de alimentos frescos no compartimento LONGFRESH 0°C , onde irá durar 3 vezes mais com uma qualidade superior aos compartimentos
de frigoríficos normais. Tal permite armazenar mais alimentos frescos. O sabor, grau de frescura, qualidade e e valores nutricionais (vitaminas e minerais) são bem preservados. A perda
de peso nos vegetais e fruta diminui. Os alimentos produzem um grau mais elevado de valor
nutricional.
O compartimento LONGFRESH 0°C também é adequado para descongelar alimentos.
Neste caso, os alimentos descongelados podem ser armazenados até dois dias.
32
Utilização diária
Controlo de humidade
Ambas as gavetas podem ser utilizadas independentemente de acordo com as condições de armazenamento pretendidas com vista a conseguir
uma humidade mais ou menos elevada.
A regulação de cada gaveta é independente e é
controlada utilizando a válvula deslizante na parte
dianteira da gaveta.
• "Seco": baixa humidade do ar - até 50 % de humidade relativa
Este nível de humidade é atingido quando ambos os deslizadores estão regulados nesta
posição e as aberturas de ventilação estão totalmente abertas.
• Húmido": humidade do ar elevada - até 90%
Este nível de humidade é atingido quando ambos os deslizadores estão regulados nesta
e as aberturas de ventilação estão fechadas. A humidade é mantida e não
posição
pode ser libertada.
GavetasLongfresh
A humidade não é regulável.
As prateleiras de fios dentro das gavetas permitem que o ar possa circular livremente e, consequentemente, uma melhor conservação dos alimentos.
O compartimento tem batentes para evitar que as
gavetas caiam quando as abrir por completo.
Para retirar as gavetas (por exemplo, para tarefas
de limpeza), puxe-as até aos batentes, levante e
retire.
É possível retirar todas as gavetas para armazenar
grandes quantidades de alimentos.
Utilização diária
33
Tempo de armazenamento no compartimento 0°C de frescura prolongada para
alimentos frescos
Tipo de alimentos
Ajuste da humidade do ar
Tempo de armazenamento
Cebola
"seco"
até 5 meses
Manteiga
"seco"
até 1 mês
Grandes pedaços de carne de
porco
"seco"
até 10 dias
Carne de vaca, caça, pedaços
pequenos de carne de porco,
aves
"seco"
até 7 dias
Molho de tomate
"seco"
até 4 dias
Peixe, marisco, produtos de
carne confeccionados
"seco"
até 3 dias
Marisco confeccionado
"seco"
até 2 dias
Salada, vegetais Cenouras, ervas, couves de Bruxelas, aipo
"húmido"
até 1 mês
Alcachofras, couve-flor, chicória, alface redonda, endívia,
salada, alface, alho-porro, radicchio
"húmido"
até 21 dias
Bróculos, folhas chinesas, couves-de-folhas, repolho, rabanete, couve lombarda
"húmido"
até 14 dias
Ervilhas, couve nabo
"húmido"
até 10 dias
Cebolinhos, rabanetes, espargos, espinafres
"húmido"
até 7 dias
Fruta 1)
Pêras, tâmaras (frescas), morangos, pêssegos 1)
"húmido"
até 1 mês
Ameixas 1)
ruibarbo, groselha
"húmido"
até 21 dias
Maçãs (não sensíveis ao frio),
marmelos
"húmido"
até 20 dias
Damasco, cerejas
"húmido"
até 14 dias
Prunus, uvas
"húmido"
até 10 dias
Amoras, uvas passas
"húmido"
até 8 dias
Figos (frescos)
"húmido"
até 7 dias
Mirtilos, framboesas
"húmido"
até 5 dias
1) Quanto mais madura estiver a fruta, mais curto será o tempo de armazenamento
34
Sugestões e conselhos úteis
Bolos com cremes e outros tipos de produtos de pastelaria podem ser armazenados no
compartimento LongFresh a 0 ºC durante 2 ou 3 dias.
Não colocar no compartimento LongFresh a 0 ºC:
• frutas sensíveis ao frio que devem ser armazenadas à temperatura ambiente ou de cave
como ananás, banana, toranja, melão, manga, papaia, laranja, limão e quivi.
• Os tipos de alimentos não mencionados acima deverão ser armazenados no compartimento do frigorífico (por exemplo, todos os tipos de queijo, charcutaria, etc.).
O nível de humidade do ar nas gavetas depende do teor de humidade dos alimentos, vegetais e frutas armazenados e da frequência de abertura da porta.
O compartimento LongFresh a 0 ºC é também adequado para descongelar alimentos lentamente. Neste caso, os alimentos a descongelar podem ser armazenados no compartimento
LongFresh a 0 ºC durante até 2 dias.
Sugestões:
• Tenha em atenção a frescura dos alimentos, especialmente a data de expiração. A qualidade e a frescura influenciam o tempo de armazenamento.
• O tempo total do ciclo de armazenamento dependerá das condições de conservação anteriores ao armazenamento final no frigorífico.
• Os alimentos, as frutas e os vegetais devem ser sempre embalados ou embrulhados antes
de serem armazenados.
• A comida para animais deve ser sempre armazenada embalada e a seco.
• Os alimentos ricos em proteínas estragam-se mais rapidamente. Isto significa que o marisco se estraga antes do peixe que, por sua vez, se estraga antes da carne. Ao armazenar
alimentos num compartimento a 0 ºC, é possível aumentar o tempo de armazenamento
para um tipo de alimento específico até três vezes e sem perda de qualidade.
• Todos os alimentos armazenados num compartimento a 0 ºC devem ser retirados das gavetas cerca de 15 a 30 minutos antes do seu consumo, particularmente frutas e vegetais
que serão consumidos sem qualquer processo de cozedura adicional. Permitir que as frutas e os vegetais voltem à temperatura ambiente irá melhorar a textura e o sabor.
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
Manutenção e limpeza
35
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser colocados
em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais
fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de
garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no
frigorífico.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a
recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho com
uma escova. Esta operação vai melhorar o desempenho do aparelho e reduzir o consumo de
electricidade.
A prateleira mais baixa, que divide o compartimento do congelador do compartimento
LONGFRESH 0°C só pode ser retirada para limpeza. Para retirar, puxe a prateleira a direito.
As tampas acima das gavetas no compartimento podem ser retiradas para limpeza.
36
Manutenção e limpeza
Para garantir uma funcionalidade total do compartimento LONGFRESH 0°C , a prateleira
mais baixa e as tampas têm de ser colocadas na posição original após a limpeza.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
Substituir o filtro de carvão
O filtro de carvão ajuda a reduzir os cheiros no interior do frigorífico, limitando o risco de
aromas indesejados nos alimentos sensíveis
Para obter o melhor desempenho, o filtro de carvão deve ser substituído todos os anos.
Podem ser adquiridos novos filtros de ar activo junto do representante local.
• O filtro de ar é colocado atrás da aba e pode
1
ser alcançado puxando a aba para fora (1)
• Puxe o filtro de ar usado para fora da ranhura.
2
• Introduza o novo filtro de ar na ranhura (2)
• Feche a aba.
O filtro de ar é um acessório consumível, não estando abrangido pela garantia.
Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da ventilação de ar.
O filtro deve ser manuseado com cuidado, para que a superfície não seja arranhada.
Descongelar o frigorífico
O descongelamento do compartimento do frigorífico é automático.
A água que se forma flui para um recipiente no compressor e evapora. Este recipiente não
pode ser removido.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
O que fazer se…
37
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongelação10) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho faz barulho
O aparelho não está apoiado
correctamente
Verifique se o aparelho está estável (os quatro pés devem estar no
chão)
O aparelho não funciona.
A lâmpada não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida
na tomada.
Ligue a ficha correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe corrente na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está em stand-by.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está definida
correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte a secção "Fechar a porta".
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Não mantenha a porta aberta
mais tempo do que o necessário.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
10) Se previsto.
38
O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
O compressor não arranca Isto é normal, não é um erro.
imediatamente após pressionar o botão COOLMATIC
ou após alterar a temperatura.
O compressor arranca após um
período de tempo.
A água escorre na placa
traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, a placa traseira descongela o gelo.
Isto é normal.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/
elevada.
O regulador da temperatura não
está definido correctamente.
Regule uma temperatura mais alta/baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte a secção "Fechar a porta".
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados produtos
ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos ao mesmo tempo.
A temperatura no frigorífico está demasiado elevada.
Não há circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação de ar frio no aparelho.
O quadrado superior ou
inferior é apresentado no
visor da temperatura.
Ocorreu um erro na medição da
temperatura
Entre em contacto com o seu representante de assistência (o sistema de refrigeração irá continuar a manter os produtos alimentares frios, mas o ajuste da temperatura não será possível).
dEMo aparece intermitente no visor.
O aparelho está no modo de demonstração (dEMo).
Mantenha o botão OK premido
durante aproximadamente 10 segundos a partir do momento em
que ouvir um sinal sonoro longo e
o visor se apagar por um breve
momento: o aparelho começa a
funcionar normalmente
Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz interior LED de longa duração.
Apenas a assistência está autorizada a substituir o dispositivo de iluminação. Contacte o seu
centro de assistência.
Fechar a porta
1.
2.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
Dados técnicos
39
DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo do interior do aparelho e na etiqueta de energia.
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um fecho na porta, certifique-se de não funciona para evitar que as crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe
climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com
um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as
normas actuais, consultando um electricista qualificado.
40
Ruídos
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Requisitos de ventilação
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalação do filtro de ar de carvão
O filtro de ar de carvão é um filtro de carvão activo que absorve os maus odores e permite
preservar o melhor sabor e aroma para todos os alimentos, sem o risco de contaminação de
odores entre géneros alimentícios.
Aquando da entrega, o filtro de carvão está num
1
saco de plástico para manter a respectiva longevidade e características. O filtro deve ser colocado
atrás da aba antes de ligar o aparelho.
1. Abra a aba (1)
2. Retire o filtro do saco de plástico
3. Introduza o filtro na ranhura existente na
parte posterior da tampa da aba (2)
4. Feche a aba
2
Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da ventilação de ar.
O filtro deve ser manuseado com cuidado, para
que não se soltem fragmentos da superfície.
RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).
Ruídos
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
41
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
42
Preocupações ambientais
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
43
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG.
Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие
годы – ведь мы создали его с помощью
инновационных технологий, которые облегчат Вашу
жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в
привычных приборах. Потратьте немного времени на
чтение, чтобы получить максимальную пользу от
своей покупки.
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все
необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG
сверкали чистотой и радовали Вас безотказной
работой. Помимо этого, здесь Вы найдете широкий
выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных
по самым высоким стандартам, какие только можно
представить – от профессиональной кухонной посуды
до лотков для хранения ножей, от держателей
бутылок до мешков для деликатного белья…
Посетите Интернет-магазин по адресу
www.aeg.com/shop
44
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
45 Сведения по технике
безопасности
48 Панель управления
51 Первое использование
51 Ежедневное использование
56 Полезные советы
57 Уход и очистка
59 Что делать, если ...
61 Технические данные
61 Установка
63 Шумы при работе
65 Забота об окружающей среде
В данном руководстве по эксплуатации
используются следующие символы:
Важная информация по обеспечению
личной безопасности и предотвращению
повреждений прибора.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей
среды
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
45
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый
пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и
правилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности
за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.
Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания
(как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили
удар током или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для
замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки,
перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя.
Это позволит исключить превращение его в смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.
• Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в
обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве.
• Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения
процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования.
46
Сведения по технике безопасности
• Не допускайте повреждения холодильного контура.
• Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но,
тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a).
При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонентов холодильного контура.
В случае повреждения холодильного контура:
– не допускайте использования открытого пламени и источников воспламенения;
– тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возникновению пожара и/или поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора) должен производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал.
1.
2.
•
•
•
•
Запрещается удлинять сетевой шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не повреждена задней
частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не вставляйте в нее вилку кабеля питания. Существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с лампой без плафона 11) лампы внутреннего
освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте предметы в морозильнике мокрыми или влажными руками: это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.
Лампы, 12) применяемые в данном приборе – это специальные лампы, предназначенные только для бытовых приборов. Они не подходят для освещения помещений.
Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты питания прямо напротив воздуховыпускного отверстия в
задней стенке. 13)
11) Если предусмотрен плафон лампы освещения.
12) Если предусмотрена лампа освещения.
Сведения по технике безопасности
47
• Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям
производителя.
• Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник газированные напитки, т.к. они создают внутри емкости давление, которое может привести к тому, что она лопнет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из
морозильной камеры.
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор металлическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда с прибора. Используйте
пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное отверстие холодильника для талой воды. При необходимости прочистите сливное отверстие. Если отверстие закупорится, вода будет
собираться на дне прибора.
Установка
Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четыре часа перед тем, как включать холодильник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
• Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных
плит.
• Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению. 14)
13) Если прибор относится к классу Frost Free (без образования инея).
14) Если предусмотрено подключение к водопроводу.
48
Панель управления
Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом.
• Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных
запчастей.
Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно, вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом , пригодны для вторичной переработки.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
1 Кнопка ON/OFF
2 Кнопка Mode
3 Кнопка OK
4 Кнопка понижения температуры
5 Кнопка повышения температуры
6 Дисплей
Предустановленный уровень громкости можно изменить. Для этого на несколько секунд нажмите одновременно кнопку Mode и кнопку понижения температуры. Это изменение можно отменить.
Дисплей
1
1
2
3
4
Функция таймера
Функция COOLMATIC
Функция Minute Minder
Функция "Защита от детей"
2
3 4 5
6
Панель управления
49
5 Сигнальный индикатор
6 Индикатор температуры
Включение
Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на кнопку ON/OFF .
3. Если на дисплее высветилось сообщение "dEMo", значит, прибор находится в деморежиме. См. «Что делать, если...»
4. На индикаторах температуры отображаются значения температуры, заданные по
умолчанию.
Информацию о выборе другого значения температуры см. в разделе «Регулировка
температуры».
Выключение
Для выключения прибора выполните приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электропитания извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.
Регулирование температуры
Установленное значение температуры холодильника можно изменить с помощью
кнопки регулировки температуры.
Установленная температура по умолчанию:
• +5°C для холодильника
На дисплее температуры отображается заданное значение температуры.
Заданная температура достигается в течение 24 часов.
При сбое в подаче электроэнергии заданное значение температуры сохраняется.
Функция Minute Minder
Функция Minute Minder может использоваться для подачи звукового сигнала в нужное
время. Это может оказаться полезным, например, когда по рецепту требуется охлаждать тесто в течение определенного времени.
Включение функции:
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не появится соответствующий значок.
Замигает индикатор Minute Minder .
На дисплее таймера в течение нескольких секунд отображается заданное значение (30 минут).
2. С помощью кнопки регулятора таймера измените заданное значение таймера в
интервале от 1 до 90 минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Появится индикатор Minute Minder .
50
Панель управления
Индикатор таймера замигает (min).
По окончании обратного отсчета индикатор Minute Minder (таймер) начнет мигать и
раздастся звуковой сигнал:
1. нажмите на кнопку OK для выключения звукового сигнала и отключения функции.
Функцию можно отключить в любой момент обратного отсчета
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор Minute Minder
(таймер).
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Minute Minder (таймер) погаснет.
Время можно изменить как в любой момент обратного отсчета, так и в конце него, нажав кнопки повышения и понижения температуры.
Функция «Защита от детей»
Функция «Защита от детей» служит для блокировки кнопок управления холодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
Отобразится индикатор «Защита от детей».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор «Защита от детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» погаснет.
Функция COOLMATIC
Если необходимо поместить в холодильник большое количество теплых продуктов,
например, после посещения магазина, рекомендуется включить функцию COOLMATIC
для ускоренного охлаждения продуктов и предотвращения повышения температуры
продуктов, уже находящихся в холодильнике.
Включение функции
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Режим"), пока на дисплее не появится соответствующий значок.
Замигает индикатор COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Появится индикатор COOLMATIC ("Таймер").
Функция COOLMATIC автоматически отключается примерно через 6 часов.
Выключение функции до ее автоматического завершения:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор COOLMATIC погаснет.
Функция выключается при выборе другой заданной температуры холодильника.
Первое использование
51
Сигнализация открытой дверцы
Если дверь остается открытой несколько минут, раздается звуковой сигнал. На то, что
дверца не закрыта, указывает:
• мигание сигнального индикатора;
• звуковой сигнал.
После восстановления нормальных условий (дверца закрыта) звуковой сигнал выключается.
В режиме сигнализации зуммер можно отключить, нажав любую кнопку.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Очистка внутренних поверхностей
Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах,
характерный для недавно изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие
поверхностей прибора.
Если на дисплее высветилось сообщение “dEMo”, значит, прибор находится в деморежиме. См. «Что делать, если...»
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Этот бытовой прибор продается во Франции.
В соответствии с действующими в этой стране нормативными документами, он должен быть оснащен специальным приспособлением (см. рисунок), размещаемым в
нижнем отделении холодильника для указания в нем самой холодной зоны.
52
Ежедневное использование
Съемные полки
На стенках холодильника установлен ряд направляющих, позволяющих размещать полки
по желанию.
Для оптимального использования пространства передние половинки полок могут лежать
на задних.
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность хранить упаковки продуктов различных размеров,
полки дверцы можно размещать на разной высоте.
Выбор высоты выдвижного ящика
Выдвижной ящик может быть установлен на различной высоте.
Для выполнения этой операции действуйте следующим образом:
1. поднимите полку с выдвижным ящиком вверх и снимите с держателей
дверцы
2. снимите опорный кронштейн ящика с
направляющих под полкой
3. Чтобы установить ящик на другую высоту, проделайте эту процедуру в обратном порядке.
Угольный воздушный фильтр
Ваш прибор оснащен угольным фильтром
CLEANAIR CONTROL, установленным за заслонкой в задней стенке холодильного отделения.
Фильтр очищает воздух в холодильнике и отделенииLONGFRESH для длительного сохранения продуктов в свежем виде от нежелатель-
C L E A N A I R
C O N T R O L
Ежедневное использование
53
ных запахов, что обеспечивает дальнейшее повышение качества хранения продуктов.
Во время работы всегда держите воздушную заслонку закрытой.
Отделение LONGFRESH
В отделении LONGFRESH 0°C температура регулируется автоматически. Она постоянно поддерживается на уровне примерно 0°C, корректировать ее не требуется.
Постоянная температура, равная примерно 0°C, и относительная влажность в диапазоне от 45 до 90 % обеспечивают оптимальные условия для хранения различных типов продуктов.
Бдагодаря этому, вы можете использовать отделение LONGFRESH 0°C для самых
различных свежих продуктов: здесь они будут храниться до 3-х раз дольше и лучше
сохранять свои потребительские свойства, чем в обычных отделениях холодильника.
Это позволяет хранить больше свежих продуктов. Вкус, степень свежести, качество и
пищевая ценность (витамины и микроэлементы) сохраняются оптимальным образом.
Снижается потеря веса у овощей и фруктов. Продукты сохраняют более высокую питательную ценность.
Отделение LONGFRESH 0°C также можно использовать для размораживания продуктов.
В этом случае размороженные продукты могут храниться там до двух дней.
Контроль влажности
Оба ящика можно использовать в соответствии
с требуемыми условиями хранения независимо
друг от друга, при разных уровнях влажности.
Регулирование параметров каждого ящика выполняется независимо, при помощи подвижного клапана в передней части ящика.
• "Сухо": низкая относительная влажность - до
50%
Этот уровень влажности достигается, когда обе задвижки установлены в положение
, а вентиляционные отверстия полностью открыты.
• "Влажно": высокая относительная влажность - до 90%
Этот уровень влажности достигается, когда обе задвижки установлены в положение
, а вентиляционные отверстия полностью закрыты. Влага удерживается внутри и не может выйти наружу.
54
Ежедневное использование
Ящики Longfresh
Влажность не регулируется.
Проволочные полки внутри ящиков позволяют
воздуху свободно циркулировать, что обеспечивает лучшее сохранение продуктов.
Отделение оснащено ограничителями, не позволяющими ящикам упасть при их полном выдвигании.
Для извлечения ящиков (например, для чистки)
вытяните их до ограничителя, поднимите и извлеките.
Можно извлечь все выдвижные ящики, чтобы
поместилось больше продуктов.
Время хранения свежих продуктов в отделении "длительная свежесть
0°C".
Вид блюда
Установка влажности воздуха
Срок хранения
Лук
"сухо"
до 5 месяцев
Сливочное масло
"сухо"
до 1 месяца
Большие куски свинины
"сухо"
до 10 дней
Говядина, дичь, маленькие
куски свинины, птица
"сухо"
до 7 дней
Томатный соус
"сухо"
до 4 дней
Рыба, съедобные моллюски
и ракообразные, вареные
мясные продукты
"сухо"
до 3 дней
Вареные морепродукты
"сухо"
до 2 дней
Ежедневное использование
Вид блюда
Установка влажности воздуха
55
Срок хранения
Салат, овощи Морковь, травы, брюссельская капуста,
сельдерей
"влажно"
до 1 месяца
Артишоки, цветная капуста,
листья цикория, кочанный
салат, салатный цикорий эндивий, маш-салат, салат-латук, лук-порей, цикорий
"влажно"
до 21 дня
Брокколи, китайский салат,
капуста огородная, кочанная
капуста, редис, савойская
капуста
"влажно"
до 14 дней
Горох, кольраби
"влажно"
до 10 дней
Лук-батун, редис, спаржа,
шпинат
"влажно"
до 7 дней
Фрукты 1)
Груши, финики (свежие),
клубника, персики 1)
"влажно"
до 1 месяца
Сливы 1)
ревень, крыжовник
"влажно"
до 21 дня
Яблоки (нечувствительные к
холоду), айва
"влажно"
до 20 дней
Абрикосы, вишня
"влажно"
до 14 дней
Чернослив, виноград
"влажно"
до 10 дней
Ежевика, смородина
"влажно"
до 8 дней
Инжир (свежий)
"влажно"
до 7 дней
Черника, малина
"влажно"
до 5 дней
1) Чем более спелые фрукты, тем меньше срок их хранения
Торты с кремом и другие типы кондитерских изделий можно хранить в отделении для
длительного хранения продуктов при температуре 0°C от двух до трех дней
В отделение для длительного хранения продуктов при температуре 0°C не следует
помещать:
• восприимчивые к низкой температуре фрукты, которые следует хранить в подвале
или при комнатной температуре, например, ананасы, бананы, грейпфруты, дыни,
манго, папайя, апельсины, лимоны и киви;
• не перечисленные выше типы продуктов следует хранить в холодильном отделении (например, все сорта сыра, мясные закуски и т.п.).
56
Полезные советы
Уровень влажности воздуха в ящиках зависит от содержания влаги в хранимых продуктах, овощах и фруктах, а также от частоты открывания дверцы.
Отделение для длительного хранения продуктов при температуре 0°C также можно
использовать для медленного размораживания продуктов. В таком случае размороженные продукты могут храниться в отделении для длительного хранения продуктов
при температуре 0°C до двух дней.
Рекомендации.
• Проверяйте свежесть продуктов, особенно срок годности. Качество и свежесть
влияют на срок хранения.
• Длительность срока хранения будет зависеть от срока хранения, который прошел
до начала хранения в холодильнике.
• Продукты, фрукты и овощи всегда следует упаковывать или заворачивать перед
хранением.
• Продукты животного происхождения всегда храните упакованными и в сухими.
• Продукты с высоким содержанием протеинов портятся быстрее. Это означает, что
морепродукты портятся быстрее рыбы, которая, в свою очередь, портится быстрее
мяса. При хранении продуктов в отделении "0°C" время хранения продуктов такого
типа может быть увеличено до трех раз без потери качества.
• Все продукты, хранящиеся в отделении "0°C", следует извлекать из корзин примерно за 15-30 мин перед употреблением, в частности, фрукты и овощи, которые употребляются в пищу без дополнительной термообработки. Фрукты и овощи при комнатной температуре имеют лучший внешний вид и аромат.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендации по экономии электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необходимо.
• Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры находится
в самом высоком положении и холодильник полностью загружен, компрессор может
работать без остановок, что приводит к образованию инея или льда на испарителе.
Если такое случается, поверните регулятор температуры до более низких значений, чтобы сделать возможным автоматическое оттаивание, и, следовательно, снизить потребление электроэнергии.
Рекомендации по охлаждению продуктов
Для получения оптимальных результатов:
• не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости
• накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы:
Уход и очистка
57
Мясо (всех типов): помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную
полку, расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д.: должны быть
накрыты и могут быть размещены на любой полке.
Фрукты и овощи: должны быть тщательно очищенными; их следует помещать в специально предусмотренные для их хранения ящики.
Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые
контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой,
чтобы максимально ограничить контакт с воздухом.
Бутылки с молоком: должны быть закрыты крышкой и размещены в полке для бутылок
на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике в неупакованном
виде.
УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте
вилку сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка должны осуществляться только уполномоченными специалистами.
Периодическая чистка
Холодильник нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности холодильника и принадлежности мойте теплой водой с нейтральным мылом.
• регулярно проверяйте состояние уплотнения дверцы и мойте его для поддержания
в чистоте и удаления загрязнений.
• после мытья ополаскивайте вымытые поверхности и затем тщательно вытирайте
их.
Не тяните, не двигайте и следите за тем, чтобы не повредить трубки и/или кабели,
находящиеся внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами,
абразивными порошками, чистящими средствами с сильными ароматизаторами или
полировальными пастами, так как они могут повредить поверхность и оставить стойкий запах.
Чтобы очистить испаритель (решетка черного цвета) и компрессор, расположенные с
задней стороны прибора, воспользуйтесь щеткой. Эта операция повышает эффективность работы прибора и снижает потребление электроэнергии.
Только для проведения чистки можно снять самую нижнюю полку, отделяющую холодильное отделение от отделения LONGFRESH 0°C . Для этого потяните полку на себя.
58
Уход и очистка
Для проведения чистки можно снять крышки ящиков, находящихся в отделении.
Для обеспечения полной функциональности отделения LONGFRESH 0°C после выполнения чистки нижнюю полку и крышки необходимо вернуть на свои места.
Будьте осторожны, чтобы не повредить холодильный контур.
Некоторые чистящие средства для кухни содержат химикаты, могущие повредить
пластмассовые детали прибора. По этой причине рекомендуется мыть внешний корпус прибора только теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети электропитания.
Замена угольного фильтра
Угольный фильтр способствует уменьшению образования запахов внутри холодильника, предотвращая приобретение нежелательных запахов деликатными продуктами
Для обеспечения оптимальной работы угольного фильтра, его следует ежегодно заменять.
Вы можете приобрести новые активные воздушные фильтры у своего местного дилера.
• Воздушный фильтр устанавливается с за1
дней стороны заслонки; доступ к нему
обеспечивается при выдвижении заслонки наружу (1)
• выньте из гнезда отработанный воздушный фильтр.
2
• вставьте новый воздушный фильтр в гнездо (2)
• закройте заслонку.
Воздушный фильтр является расходным элементом, и поэтому гарантия на него не
распространяется.
Во время работы всегда держите воздушную заслонку закрытой.
С воздушным фильтром следует обращаться осторожно, чтобы не поцарапать его поверхность.
Что делать, если ...
59
Размораживание холодильной камеры
Размораживание холодильной камеры выполняется автоматически.
Талая вода стекает в бачок, расположенный над компрессором, и испаряется. Этот
бачок несъемный.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
• отключите устройство от сети электропитания
• удалите все продукты
• разморозьте15) вымойте прибор и все принадлежности
• оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха.
Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверять его время
от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки.
Устранять неисправности, не указанные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Прибор издает сильный
шум.
Прибор не установлен должным образом.
Проверьте, прочно ли стоит
прибор (все четыре ножки должны стоять на полу).
Прибор не работает.
Лампа не горит.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка шнура питания не вставлена как следует в розетку.
Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.
Отсутствует электропитание
прибора. Отсутствует напряжение в розетке электросети.
Подключите к этой сетевой розетке другой электроприбор.
Обратитесь к квалифицированному электрику.
Лампа находится в режиме
ожидания.
Закройте и снова откройте
дверцу.
Лампа перегорела.
См. «Замена лампы».
Неправильно задана температура.
Задайте более высокую температуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. «Закрывание дверцы».
Лампа не горит.
Компрессор работает
непрерывно.
15) Если предусмотрено.
60
Что делать, если ...
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Дверцу открывали слишком
часто.
Не оставляйте дверцу открытой
дольше, чем это необходимо.
Температура продуктов слишком высока.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
Температура воздуха в помещении слишком высока.
Обеспечьте понижение температуры воздуха в помещении.
Компрессор не включается сразу после нажатия выключателя
COOLMATIC или после
изменения температуры.
Это нормальное явление. Оно
не является неисправностью.
Компрессор включится через
некоторое время.
Вода стекает по задней
стенке холодильника.
Во время автоматического
Это нормально.
размораживания на задней панели размораживается наледь.
Температура внутри
прибора слишком низкая/слишком высокая.
Неправильно задана температура.
Задайте более высокую/более
низкую температуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. «Закрывание дверцы».
Температура продуктов слишком высока.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
Одновременно хранится слишком много продуктов.
Одновременно закладывайте
меньшее количество продуктов.
Температура в холодильнике слишком высокая.
Внутри прибора отсутствует
циркуляция холодного воздуха.
Убедитесь, что внутри прибора
циркулирует холодный воздух.
Сверху или снизу на
дисплее температуры
отображается квадрат.
Произошла ошибка в измерении температуры.
Позвоните в сервисный центр
(система охлаждения будет и
далее поддерживать низкую
температуру продуктов, однако
регулировка температуры будет
невозможна).
На дисплее высвечивается dEMo.
Прибор находится в деморежиме. (dEMo).
Нажмите на кнопку OK и удерживайте ее приблизительно 10
секунд; прозвучит длинный сигнал зуммера, а дисплей на короткое время погаснет, после
чего прибор перейдет в нормальный режим работы
Технические данные
61
Замена лампы
Прибор оборудован светодиодной лампой длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит замене только в сервисном центре. Обращайтесь
в сервисный центр
Закрытие дверцы
1.
2.
3.
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел "Установка".
При необходимости замените непригодные уплотнители дверцы. Обратитесь в
сервисный центр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для встраивания
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на табличке с техническими данными на левой стенке
внутри прибора и на табличке энергопотребления.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой прибора внимательно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации
прибора.
Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый холодильник с пружинным замком (защелкой) дверцы,
необходимо вывести замок из строя, чтобы дети, играя, не оказались запертыми внутри.
После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к сетевой вилке.
Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:
62
Установка
Климатический
класс
Температура окружающей среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней
электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, выполните
отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив
эту операцию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.
Требования по вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха с задней стороны холодильника.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Установка угольного воздушного фильтра
Угольный воздушный фильтр представляет собой фильтр с активированным углем,
поглощающий неприятные запахи и обеспечивающий сохранение наилучшего вкуса и
аромата всех пищевых продуктов без смешения запахов.
Шумы при работе
При поставке угольный фильтр находится в
пластиковом пакете для обеспечения сохранения его характеристик и срока службы. Перед
включением прибора фильтр следует установить за заслонкой.
1. Откройте крышку заслонки (1)
2. Достаньте фильтр из пластикового пакета
3. Вставьте фильтр в паз, расположенный с
задней стороны крышки заслонки (2)
4. Закройте крышку заслонки
63
1
2
Во время работы всегда держите воздушную
заслонку закрытой.
Обращаться с фильтром следует аккуратно,
чтобы не повредить его поверхность.
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора,
циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
64
Шумы при работе
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Забота об окружающей среде
CRACK!
65
CRACK!
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
66
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
Innehåll
67
INNEHÅLL
68 Säkerhetsinformation
70 Kontrollpanel
73 När maskinen används första
gången
73 Daglig användning
78 Råd och tips
78 Underhåll och rengöring
80 Om maskinen inte fungerar
82 Tekniska data
82 Installation
84 Buller
86 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
68
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess
skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
Säkerhetsinformation
69
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på
något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampskydd sitter på plats16)
över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna17)som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda
för användning i produkten. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
•
•
•
•
•
•
Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.18)
Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället en
plastskrapa.
16) Om produkten har ett lampskydd.
17) Om produkten har en lampa.
18) Om produkten är frostfri.
70
Kontrollpanel
• Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens
botten.
Installation
För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken
för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
• Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 19)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt
som är märkta med symbolen kan återvinnas.
KONTROLLPANEL
1
1 ON/OFF -knapp
19) Om produkten har en vattenanslutning.
2
3
4
5
6
Kontrollpanel
71
2 Mode-knapp
3 OK -knapp
4 Knapp för att sänka temperaturen
5 Knapp för att höja temperaturen
6 Display
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka
in Mode -knappen och knappen för att sänka temperaturen i några sekunder. Ljudet kan
ändras tillbaka.
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timerfunktion
COOLMATIC-funktionen
Minute Minder -funktionen
Barnlås
Larmindikator
Temperaturdisplay
Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte är tänd.
3. Om "dEMo" visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om
maskinen inte fungerar".
4. Temperaturindikeringarna visar den inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.
Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan: Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen kan justeras genom att man trycker på temperaturknappen.
Ställa in standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
Temperaturvisningen visar den inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.
72
Kontrollpanel
Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen.
Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen används för att ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är användbart när t.ex. en blandning enligt receptet ska svalna en viss tid.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Minute Minder -indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30 minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Minute Minder -indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar Minute Minder -indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Tryck på OK-knappen för att stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när som helst under nedräkningen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan Minute Minder blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Minute Minder -indikatorn släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när som helst under nedräkningen och innan den är
över genom att trycka på knappen för att sänka temperaturen och knappen för att höja
temperaturen.
Barnlås
Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar COOLMATIC-funktionen för att kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
COOLMATIC-kontrollampan blinkar.
När maskinen används första gången
73
2.
Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
COOLMATIC-kontrollampan visas.
COOLMATIC stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills indikatorn COOLMATIC blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn COOLMATIC släcks.
Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.
Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr
indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter
När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på en knapp.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos
nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Om “dEMo” visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
DAGLIG ANVÄNDNING
Detta kylskåp säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta land måste kylskåpet förses med en speciell anordning
(se bild) som placeras i det nedre facket för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.
74
Daglig användning
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt användarens önskemål.
För att använda utrymmet bättre kan de främre
halva hyllorna läggas på de bakre.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika
nivåer.
Placering av skjutlådan
Skjutlådan kan placeras på olika nivåer.
Gör på följande sätt för att göra denna justering:
1. lyft upp hyllan med skjutlådan från hållarna
2. avlägsna fästena från guiden under hyllan
3. Utför ovanstående procedur för att flytta skjutlådan till en annan position.
Daglig användning
75
Kolfilter
Din produkt är utrustad med ett kolfilter CLEANAIR CONTROL som sitter bakom en lucka i den
bakre väggen i kylskåpet.
Filtret renar luften från oönskade lukter i kylskåpet och LONGFRESH kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Se till att alltid hålla luckan till luftventilationen
stängd när kylen är i drift.
LONGFRESH -fack
I LONGFRESH 0°C -facket regleras temperaturen automatiskt. Den håller sig konstant runt
ca 0 °C, så ingen justering behövs.
Den konstanta lagringstemperaturen på ca 0 °C och den relativa luftfuktigheten mellan 45
och 90 % ger optimala förhållanden för olika sorters matvaror.
Du kan därför lagra en mängd olika färska matvaror i LONGFRESH 0°C -facket, där de kommer att hålla tre gånger så lång tid med bättre kvalitet jämfört med normala kylskåp. Detta
gör att du kan förvara större mängder färska matvaror. Smak, fräschör, kvalitet och näringsämnen (vitaminer och mineraler) bevaras väl. Viktförlusten hos frukt och grönsaker
minskas. Mat har ett högre näringsvärde.
LONGFRESH 0°C -facket är också lämpligt för att tina mat.
I det här fallet kan den tinade maten lagras upp till två dagar.
Fuktkontroll
Båda lådorna kan användas enligt önskade förvaringsförhållanden oberoende av varandra med
lägre eller högre luftfuktighet.
Reglering av varje låda sker separat och regleras
med ventilen på lådans framsida.
• "Torr": låg luftfuktighet - upp till 50 % relativ
luftfuktighet
Denna luftfuktighetnivå nås när båda reglagen är satta i det här läget och ventilationsöppningarna är vidöppna.
• Fuktig": hög relativ luftfuktighet - upp till 90 %
och ventilaDenna luftfuktighetnivå nås när båda reglagen är satta i det här läget
tionsöppningarna är stängda. Luftfuktigheten bibehålls och kan inte komma ut.
76
Daglig användning
Longfresh-lådor
Luftfuktigheten går inte att justera.
Gallret på insidan av lådorna gör att luften kan
cirkulera fritt och därmed kan matvaror bevaras
bättre.
Facket har spärrar som förhindrar att lådorna
ramlar ut när de dras ut helt.
När lådorna ska tas ut (t.ex. för rengöring) drar du
ut dem så långt det går till spärrarna, lyfter och
tar ut.
Du kan ta ut alla lådorna om du ska förvara stora
mängder mat.
Lagringstid i longfresh 0°C-facket för färska matvaror
Typ av mat
Justering av luftfuktigheten
Lagringstid
Lök
"torr"
upp till 5 månader
Smör
"torr"
upp till 1 månad
Stora bitar fläskkött
"torr"
upp till 10 dagar
Nötkött, rådjurs-/hjortkött,
små bitar fläskkött, fågel
"torr"
upp till 7 dagar
Tomatsås
"torr"
upp till 4 dagar
Fisk, skaldjur, tillagade köttprodukter
"torr"
upp till 3 dagar
Tillagade skaldjur
"torr"
upp till 2 dagar
Sallad, grönsaker Morötter,
örter, brysselkål, selleri
"fuktig"
upp till 1 månad
Daglig användning
Typ av mat
Justering av luftfuktigheten
77
Lagringstid
Kronärtskockor, blomkål, frisésallad, isbergssallad, endiv,
småbladig bukettsallad, sallad,
purjolök, rosensallad
"fuktig"
upp till 21 dagar
Broccoli, kinesisk kål, grönkål,
kål, rädisor, savoykål
"fuktig"
upp till 14 dagar
Ärtor, kålrabbi
"fuktig"
upp till 10 dagar
Vårlök, rädisor, sparris, spenat
"fuktig"
upp till 7 dagar
Frukt 1)
Päron, dadlar (färska), jordgubbar, persikor 1)
"fuktig"
upp till 1 månad
Plommon 1)
rabarber, krusbär
"fuktig"
upp till 21 dagar
Äpplen (inte känsliga för kyla),
kvitten
"fuktig"
upp till 20 dagar
Aprikoser, körsbär
"fuktig"
upp till 14 dagar
Krikon, vindruvor
"fuktig"
upp till 10 dagar
Björnbär, vinbär
"fuktig"
upp till 8 dagar
Fikon (färska)
"fuktig"
upp till 7 dagar
Blåbär, hallon
"fuktig"
upp till 5 dagar
1) Ju mognare frukten är desto kortare tid kan de lagras
Kakor som innehåller grädde och andra sorters bakverk kan lagras i longfresh 0°C-facket i 2
eller 3 dagar.
Följande ska inte läggas i longfresh 0°C-facket:
• frukt känslig mot kyla som måste lagras i källare eller rumstemperatur som ananas, bananer, grapefrukt, meloner, mango, papaya, apelsiner, citroner och kiwifrukt.
• Typen av matvaror som inte nämnts ovan ska lagras i kylfacket (t.ex. alla sorters ost,
kallskuret osv.)
Luftfuktighetsnivån i lådorna beror på fuktinnehållet i den lagrade maten, frukten och
grönsakerna och på hur ofta dörren öppnas
Longfresh 0°C-facket är även lämpligt för att tina mat långsamt. I det här fallet kan den
tinade maten lagras i longfresh 0°C-facket i upp till två dagar.
Tips!
• Observera hur färsk maten är, särskilt utgångsdatum. Kvalitet och färskhet påverkar lagringstiden.
• Hela lagringstiden beror på hur lagringsförhållandena varit innan matvarorna slutligen
hamnar i kylskåpet.
• Mat, frukt eller grönsaker ska alltid packas upp innan de läggs in.
78
Råd och tips
• Djurmat ska alltid förvaras förpackad och torrt.
• Proteinrik mat blir dålig snabbare. Detta innebär att skaldjur blir dåliga före fisk men fisk
blir dålig före kött. När mat förvaras i ett 0 °C fack kan lagringstiden för den typen av
mat ökas med upp till tre gånger utan att kvaliteten försämras.
• All mat som lagras i ett 0°C fack ska tas ut ur lådan ca 15-30 min innan den ska konsumeras, särskilt frukt och grönsaker som ska konsumeras utan att tillagas. Konsistens och
smak blir bättre hos frukt och grönsaker om de får nå rumstemperatur.
RÅD OCH TIPS
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller
lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Underhåll och rengöring
79
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Den nedersta hyllan som delar av kylfacket från LONGFRESH 0°C -facket får bara tas ut för
att rengöras. Dra ut hyllan rakt.
Täckplattorna ovanför lådorna i facket kan tas ut och rengöras.
För att LONGFRESH 0°C -facket ska fungera fullständigt måste den nedersta hyllan och
täckplattorna sättas tillbaka på sin ursprungliga plats efter rengöringen.
Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs
med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Byte av kolfilter
Kolfiltret bidrar till att minska lukten inuti kylskåpet och begränsar därmed risken för att
känsliga matvaror tar till sig oönskad smak.
För att upprätthålla bästa prestanda ska filtret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare.
80
Om maskinen inte fungerar
• Luftfiltret är placerat bakom luckan och kan
nås genom att man dra luckan utåt (1)
• dra ut det använda luftfiltret ur spåret.
1
2
• sätt in det nya luftfiltret i spåret (2)
• stäng luckan.
Luftfiltret är en förbrukningsvara och täcks inte av garantin.
Se till att alltid hålla luckan till luftventilationen stängd när kylen är i drift.
Luftfiltret ska hanteras försiktigt för att hindra att ytan repas.
Avfrostning av kylskåpet
Kylfacket avfrostas automatiskt.
Vattnet som bildas rinner ner i en uppsamlare på kompressorn och dunstar. Uppsamlaren
kan inte tas bort.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta20) och rengör produkten och alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
20) Om tillämpligt.
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
81
Åtgärd
Produkten bullrar
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten står
stadigt (alla fyra fötterna ska ha
kontakt med golvet).
Produkten fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt
till eluttaget.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Detta är normalt och indikerar
inte att något fel har uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn går oavbrutet.
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC -knappen trycks in eller när temperaturen ändras.
Vatten rinner på den bakre Under den automatiska avfrost- Detta är normalt.
väggen i kylskåpet.
ningen tinar frost på bakväggen.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Många produkter har lagts in för Lägg in färre produkter för förförvaring samtidigt.
varing samtidigt.
Temperaturen i kylskåpet
är för hög.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
82
Tekniska data
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Övre eller undre fyrkant
visas på temperaturdisplayen.
Ett fel har inträffat vid mätning- Kontakta vår lokala serviceavdelen av produktens temperatur.
ning (kylsystemet fortsätter att
hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge (dEMo).
Håll OK-knappen intryckt ca 10
sek tills ljudsignalen hörs och displayen släcks en stund: produkten
börjar arbeta normalt.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning
Stängning av dörren
1.
2.
3.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Vikt
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten
samt på energietiketten.
INSTALLATION
VARNING
Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten, för din
egen säkerhet och för att du ska kunna använda produkten på rätt sätt.
Placering
VARNING
Om du kasserar ett gammalt kylskåp som har ett lås eller spärr i dörren måste du göra låsanordningen obrukbar för att förhindra att barn blir instängda i kylskåpet.
Installation
83
När kylskåpet har installerats skall stickkontakten vara åtkomlig.
Installera kylskåpet på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som
anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Ventilationskrav
Luftflödet bakom kylskåpet måste vara tillräckligt.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Montering av kolfilter
Kolfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och bidrar till att bevara bästa smak
och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av lukter.
84
Buller
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att
dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret
ska placeras på luckans baksida innan produkten
slås på.
1. Öppna luckan (1).
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida (2).
4. Stäng luckan.
1
2
Se till att alltid hålla luckan till luftventilationen
stängd när produkten är i drift.
Hantera filtret försiktigt så att inte små fragment
lossnar från ytan.
BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Buller
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
85
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
86
Miljöskydd
CRACK!
CRACK!
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
87
www.aeg.com/shop
222355715-A-132011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement