Aeg SKZ71800F0 Brugermanual

Aeg SKZ71800F0 Brugermanual
SKZ71800F0
DA Brugsanvisning
EN User manual
PT Manual de instruções
RU Инструкция по эксплуатации
2
18
36
54
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
4
www.aeg.com
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
DANSK
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
5
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
3
2
3.
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur
3 Knap til sænkning af temperatur
4 OK -knap
5 Mode-knap
6 ON/OFF -knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
2.1 Display
1
4
2
3 4 5
6
1 Timer
2 COOLMATIC-funktionen
3 Minute Minder-funktionen
4 Børnesikring
5 Alarmindikator
6 Temperaturindikator
2.2 Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.
Hvis displayet viser "dEMo", er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet "Hvis noget går galt".
4. Temperaturindikatoren viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
2.3 Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Indstil standardtemperaturen: +5 °C i køleskabet.
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
2.5 Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
6
www.aeg.com
opskrift kræver, at en blanding køles ned
i et bestemt stykke tid.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder-kontrollampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi
(30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder-kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres
en lydalarm:
1. Tryk på OK-knappen for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen Mode indtil Minute
Minder-indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
2.
3.
2.6 Børnesikring
2.8 Alarm for åben dør
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
Der lyder en alarm, hvis døren står åben
i mere end et par minutter. Alarmen for
åben dør vises på følgende måde:
• Blinkende alarmindikator
• Lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen slukkes.
2.7 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme fødevarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere COOLMATIC-funktionen for
at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode, indtil
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. COOLMATIC-indikatoren slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
DANSK
7
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Hvis "dEMo" vises i displayet, er apparatet i demonstrationstilstand. Se afsnittet
"HVIS NOGET GÅR GALT".
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
3.2 Temperatur-kontrollampe
Dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette
land skal køleskabets nederste
afdeling være forsynet med en
særlig enhed (se tegningen), der
viser den koldeste zone i denne.
3.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste.
3.4 Isætning af hylder i dør
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
3.5 Placering af skydeboksen
Skydeboksen kan sættes i forskellig højde.
Den flyttes på følgende måde:
1. Løft op i hylden med skydeboksen,
indtil den er fri af holderne i døren
2. Tag holdebeslaget ud af styret under hylden
3. Gentag ovennævnte procedure i
omvendt rækkefølge for at indsætte
skydeboksen i en anden højde.
8
www.aeg.com
3.6 Luftfilter med aktivt kul
C L E A N A I R
C O N T R O L
Skabet har et aktivt kulfilter CLEANAIR
CONTROL, der sidder bag en klap i køleskabets bagvæg.
Filteret renser luften i køleskabet og
LONGFRESH -afdelingen for uønskede
lugte, så forholdene under opbevaringen bliver endnu bedre.
Klappen i luftfordelerboksen skal altid
være lukket, når skabet er i brug.
3.7 LONGFRESH Afdeling
I LONGFRESH 0°C -afdelingen styres
temperaturen automatisk. Den holdes
konstant på ca. 0°C, og det er ikke nødvendigt at indstille den.
Takket være en konstant opbevaringstemperatur på ca. 0°C og en relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 % kan forskellige slags madvarer opbevares under
de bedst mulige forhold.
Det betyder, at mange forskellige ferskvarer kan opbevares i LONGFRESH 0°C
-0°C-afdelingen, hvor de holder sig op til
3 gange så længe som i et almindeligt
køleskab, og med bedre kvalitet. Det giver mulighed for at opbevare flere friske
madvarer. Smag, friskhed, kvalitet og
næringsstoffer (vitaminer og mineraler)
holder sig godt. Frugt og grøntsager
svinder mindre. Madvarerne beholder
mere af deres næringsværdi.
LONGFRESH 0°C -afdelingen er også
velegnet til optøning af madvarer.
I så fald kan de optøede madvarer opbevares i op til to dage.
3.8 Styring af luftfugtighed
Begge skuffer kan bruges uafhængigt af
hinanden, med højere eller lavere luftfugtighed efter de ønskede opbevaringsforhold.
Luftfugtigheden i hver skuffe styres særskilt med skydeventilen i skuffens front.
• "Tør": Lav luftfugtighed - op til 50 %
relativ luftfugtighed
Denne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position ,
og ventilationsåbningerne er helt åbne.
• "Fugtig": Høj luftfugtighed - op til 90
%
Denne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position
, og ventilationsåbningerne er
lukkede. Fugtigheden holdes og kan
ikke slippe ud.
DANSK
9
3.9 Longfresh skuffer
Fugtigheden kan ikke reguleres.
Trådhylderne i skufferne tillader luften at
cirkulere frit, og det betyder, at madvarerne holder sig bedre.
Afdelingen har stop, så skufferne ikke
falder ud, når de trækkes helt ud.
Når skufferne skal tages ud (f.eks. for
rengøring), trækkes de først ud til stoppene. Derefter løftes de op og tages ud.
Tag alle skuffer ud, hvis du vil opbevare mange madvarer.
3.10 Holdbarhed for
ferskvarer i Longfresh 0°Cafdelingen
Madvare
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Løg
"tør"
op til 5 måneder
Smør
"tør"
op til 1 måned
Store stykker svinekød
"tør"
op til 10 dage
Kød, vildt, små stykker
svinekød, fjerkræ
"tør"
op til 7 dage
Tomatsauce
"tør"
op til 4 dage
Fisk, skaldyr, tilberedte
kødvarer
"tør"
op til 3 dage
Tilberedte skaldyr
"tør"
op til 2 dage
10 www.aeg.com
Madvare
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Salat, grøntsager Gulerødder, krydderurter, rosenkål, selleri
“fugtig”
op til 1 måned
Artiskokker, blomkål, cikorie, icebergsalat, julesalat, vårsalat, salat, porrer, radicchio
“fugtig”
op til 21 dage
Broccoli, kinakål, grønkål, hvidkål, radiser, savoykål
“fugtig”
op til 14 dage
Ærter, glaskål
“fugtig”
op til 10 dage
Forårsløg, radiser,
asparges, spinat
“fugtig”
op til 7 dage
Frugt (Jo modnere
frugt, jo kortere holdbarhed)
Pærer, dadler (friske),
jordbær, ferskener
“fugtig”
op til 1 måned
Blommer (Jo modnere
frugt, jo kortere holdbarhed)
rabarber, stikkelsbær
“fugtig”
op til 21 dage
Æbler (ikke frostfølsomme), kvæder
“fugtig”
op til 20 dage
Abrikoser, kirsebær
“fugtig”
op til 14 dage
Små blommer, vindruer
“fugtig”
op til 10 dage
Brombær, solbær, ribs
“fugtig”
op til 8 dage
Figener (friske)
“fugtig”
op til 7 dage
Blåbær, hindbær
“fugtig”
op til 5 dage
Kager med fløde og andet bagværk kan opbevares i Longfresh
0°C-afdelingen i 2 eller 3 dage.
Må ikke sættes i Longfresh 0°Cafdelingen:
• Frostfølsom frugt, der skal opbevares ved kælder- eller stuetemperatur, f.eks. ananas, bananer, grapefrugter, meloner,
mango, papaya, appelsiner, citroner, kiwifrugter.
• Madvarer, der ikke er nævnt på
listen, bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle slags ost, pålæg
osv.)
Luftfugtigheden i skufferne afhænger af vandindholdet i den
opbevarede mad, frugt og grøntsager, og også af, hvor tit døren
åbnes.
Longfresh 0°C-afdelingen er også velegnet til langsom optøning
af dybfrost. I så fald kan de optøede madvarer opbevares op til
to dage i Longfresh 0°C-afdelingen.
Råd:
• Læg mærke til, hvor frisk maden er, og
hold især øje med udløbsdatoen. Kva-
DANSK
•
•
•
•
litet og friskhed påvirker holdbarheden.
Den samlede opbevaringstid afhænger af, hvordan madvarerne har været
opbevaret, inden de blev lagt i køleskabet.
Madvarer, frugt og grøntsager bør altid pakkes ind eller lægges i opbevaringsbeholder, inden det lægges til
opbevaring.
Dyrefoder skal altid opbevares indpakket og tørt.
Madvarer med højt proteinindhold er
mere letfordærvelige. Skaldyr holder
11
sig altså dårligere end fisk, der igen
holder sig dårligere end kød. Ved opbevaring i en 0°C-afdeling kan holdbarheden for den slags madvarer forlænges op til tre gange, uden at kvaliteten forringes.
• Alle madvarer, der opbevares i en
0°C-afdeling, bør tages op af skufferne ca. 15-30 minutter før brug. Det
gælder især frugt og grøntsager, der
skal spises som de er, dvs. uden tilberedning. Konsistensen i frugt og
grøntsager bliver bedre, hvis de får tid
til at komme op på stuetemperatur.
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Energisparetips
4.3 Råd om køling
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
4.2 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
12 www.aeg.com
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Den nederste hylde, der adskiller køleafdelingen fra LONGFRESH 0°C -afdelingen, må kun tages ud, når den skal rengøres. Tag hylden ud ved at trække den
lige frem.
Pladerne over skufferne i afdelingen kan
tages ud, når de skal rengøres.
For at sikre, at LONGFRESH 0°C -afdelingen virker, som den skal, skal nederste
hylde og pladerne sættes på plads efter
rengøringen.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
6. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Før fejlfinding skal du afbryde
strømmen fra stikkontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.2 Udskiftning af kulfilteret
En gang om året bør luftfilteret med aktivt kul skiftes for at sikre, at det virker
optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i hvidevareforretninger.
Se "Isætning af luftfilteret med aktivt
kul" vedrørende anvisninger.
Kulfilteret er en forbrugsvare og er derfor ikke omfattet af garantien.
5.3 Afrimning af køleskabet
Afrimningen af køleafdelingen er automatisk.
Det vand, der dannes, løber ind i en beholder på kompressoren og fordamper.
Beholderen kan ikke fjernes.
5.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet
står stabilt (alle fire ben
skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Kompressoren starter ikke straks, når
der er trykket på
COOLMATIC -knappen, eller når der er
stillet på temperaturen.
Det er normalt og skyldes Kompressoren går i gang
ikke fejl.
efter et stykke tid.
Der løber vand ned
ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpla- Det er korrekt.
den under den automatiske afrimningsproces.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere/lavere
stillet korrekt.
temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
13
14 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køle- Der cirkulerer ikke kold
afdelingen er for høj. luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Den øverste og nederste firkant vises i
temperaturdisplayet.
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen
Kontakt servicerepræsentanten (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere
temperaturen).
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstra- Hold OK-knappen nede i
tionstilstand (dEMo).
10 sekunder, eftersom der
lyder en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt
6.1 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/
S.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
2.
6.2 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
7. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" grundigt, før apparatet
installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet
bruges korrekt.
7.1 Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen
DANSK
på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglemen-
15
tet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
7.3 Krav til lufttilførsel
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Montering af luftfilter med aktivt kul
1
2
Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig lugt og bevarer smag og duft i alle
madvarer, uden risiko for at de får afsmag af hinanden.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre dets holdbarhed
og virkning. Filteret skal sættes i bag på
klappen, inden der tændes for skabet.
1. Åbn klappen (1).
2. Tag filteret ud af plastikposen.
3. Sæt filteret ind i spalten bag på
klappen (2).
4. Luk klappens låg.
Klappen til luftfordelerboksen
skal altid være lukket, når skabet
er i brug.
Filteret skal håndteres med forsigtighed, så der ikke løsner sig
partikler fra dets overflade.
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
16 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
9. TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
17
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
23
28
28
29
31
33
35
35
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
20 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ENGLISH
21
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
2. CONTROL PANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
6 Temperature indicator
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
2.2 Switching on
4 OK button
5 Mode button
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
mode. Refer to "What to do if..."
paragraph.
4. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
2.1 Display
1
2
3 4 5
1 Timer function
2 COOLMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6
2.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
22 www.aeg.com
3.
To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
2.4 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Set default temperature: +5°C for the
fridge.
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
2.5 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
recipe requires to cool down a mixture
for a certain length of time.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
2.6 Child Lock function
To lock the buttons from unintentional
operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
2.7 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is
shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.8 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
ENGLISH
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
23
During the alarm, the buzzer can be
switched off by pressing any button.
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
If “dEMo” appears on the Display, the
appliance is in demonstration mode: refer to “WHAT TO DO IF...” paragraph.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
3.2 Temperature Indicator
This appliance is sold in France.
In accordance with regulations
valid in this country it must be
provided with a special device
(see figure) placed in the lower
compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.
3.3 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
3.4 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
24 www.aeg.com
3.5 Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
Do make these adjustments proceed as
follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the
door
2. remove the retaining bracket out of
the guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert the sliding box at a different
height.
3.6 Carbon Air Filter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Your appliance is equipped with a carbon filter CLEANAIR CONTROL behind
a flap in the rear wall of the fridge compartment.
The filter purifies the air from unwanted
odours in the fridge and LONGFRESH
compartment meaning that the storage
quality will be further improved.
During the operation, always keep the
air ventilation flap closed.
3.7 LONGFRESH
Compartment
In the LONGFRESH 0°C compartment
the temperature is controlled automatically. It stays constantly at about 0°C, no
adjustment is necessary.
The constant storage temperature of
about 0°C and the relative humidity of
between 45 and 90 % provide optimal
conditions for the various kinds of food.
You can therefore store a variety of fresh
food in the LONGFRESH 0°C compart-
ment, where it will last up to 3 times longer with better quality compared to normal refrigerator compartments. This allows you to stock more fresh food. Taste,
degree of freshness, quality and nutritional values (vitamins and minerals) are
well preserved. Loss of weight in vegetables and fruit diminishes. Food yields a
higher degree of nutritional value.
The LONGFRESH 0°C compartment is
also suitable for defrosting food.
In this case the thawed food can be stored up to two days .
ENGLISH
25
3.8 Humidity control
Both drawers can be used according to
the desired storage conditions independently of each other with lower or
higher humidity.
Regulation for each drawer is separate
and is controlled using the slide valve at
the front of the drawer.
• „Dry“: low air humidity - up to 50 %
relative humidity
This humidity level is reached when
both sliders are set into this position
and the ventilation openings are
wide open.
• Humid“: high relative humidity - up to
90%
This humidity level is reached when
both sliders are set in this position
and the ventilation openings
are closed. Humidity is kept and can
not escape.
3.9 Longfresh drawers
The humidity is not adjustable.
26 www.aeg.com
The wire shelves inside the drawers permit that air can circulate freely and consequently a better conservation of foods.
The compartment has stops to prevent
the drawers from falling out when fully
extended.
To remove the drawers (e.g. for cleaning
purposes), pull them out as far as the
stops, lift and remove.
Remove all drawers to store large
quantities of foods.
3.10 Storage time in the
Longfresh 0°C compartment
for fresh food
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Onion
"dry”
up to 5 months
Butter
“dry”
up to 1 month
Large pork cuts
“dry”
up to 10 days
Beef, venison, small
pork cuts, poultry
“dry”
up to 7 days
Tomato sauce
“dry”
up to 4 days
Fish, shellfish, cooked
meat products
“dry”
up to 3 days
Cooked seafood
“dry”
up to 2 days
Salad, vegetables Carrots, herbs, Brussels
sprouts, celery
“humid”
up to 1 month
Artichokes, cauliflower,
chicory, iceberg lettuce,
endive, lamb’s lettuce,
lettuce, leeks, radicchio
“humid”
up to 21 days
Broccoli, Chinese
leaves, kale, cabbage,
radishes, Savoy cabbage
“humid”
up to 14 days
Peas, kohlrabi
“humid”
up to 10 days
ENGLISH
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Spring onions, radishes,
asparagus, spinach
“humid”
up to 7 days
Fruit (The riper the fruit,
the shorter the storage
time)
Pears, dates (fresh),
strawberries, peaches
“humid”
up to 1 month
Plums (The riper the
fruit, the shorter the
storage time)
rhubarb, gooseberries
“humid”
up to 21 days
Apples (not sensitive to
cold), quinces
“humid”
up to 20 days
Apricots, cherries
“humid”
up to 14 days
Damsons, grapes
“humid”
up to 10 days
Blackberries, currants
“humid”
up to 8 days
Figs (fresh)
“humid”
up to 7 days
Blueberries, raspberries
“humid”
up to 5 days
Cakes containing cream and other kinds of pastry products can
be stored in the Longfresh 0°C
compartment for 2 or 3 days.
Not to be placed in the Longfresh 0°C compartment:
• cold sensitive fruit which have
to be stored at cellar or room
temperature like pineapple,
bananas, grapefruit, melons,
mango, papaya, oranges, lemons, kiwi fruit.
• The types of food not mentioned above should be stored
in the refrigerator compartment (e.g. all sorts of cheese,
cold cuts, etc.)
The level of air humidity in the
drawers depends on the content
of humidity in the stored food,
vegetable and fruit and on the
frequency of door opening
The Longfresh 0°C compartment
is also suitable for slow thawing
of food. In this case the thawed
food can be stored in the Longfresh 0°C compartment for up to
two days.
27
Tips:
• Pay attention to the freshness of the
food, especially on the expiry date.
Quality and freshness influence the
storage time.
• The whole storage cycle time will depend on the preservation conditions
made prior to the final storage in the
fridge.
• Food, fruit or vegetables should always be packed or wrapped up before
storage.
• Animal food always store packed and
dry.
• Food rich in proteins will go bad
quicker. This means seafood will spoil
before fish which in turn will spoil before meat. While storing food in a 0°C
compartment storage time for that
kind of food can be increased by up to
three times as well without loss on
quality.
• All food stored in a 0°C compartment
should be taken out of the drawers
roughly 15-30 min before consumption, particularly fruit and vegetables
to be consumed without any additional cooking process. Allowing fruit and
vegetables to return to room tempera-
28 www.aeg.com
ture will improve the texture and flavour.
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
4.3 Hints for refrigeration
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
ENGLISH
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
The lowest shelf, dividing the cooler
compartment from the LONGFRESH 0°C
compartment can be removed only for
cleaning. To remove pull out the shelf
straight.
The cover plates above the drawers in
the compartment can be taken out for
cleaning.
To make sure fully functionality of the
LONGFRESH 0°C compartment the lowest shelf and cover plates must be put
back in their original position after cleaning.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Replacing the carbon filter
To get best performance the carbon air
filter should be changed once every
year.
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
29
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to “Installation of the carbon air filter” for the instructions.
The air filter is a consumable accessory
and as such is not covered by the guarantee.
5.3 Defrosting of the
refrigerator
Defrosting of the fridge compartment is
automatic.
The water that forms flows into a recipient on the compressor and evaporates.
This recipient cannot be removed.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
30 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the
floor)
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The compressor
This is normal, no error
does not start imme- has occurred.
diately after pressing the COOLMATIC
switch, or after
changing the temperature.
The compressor starts after a period of time.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
The temperature in
the appliance is too
low/high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
ENGLISH
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
31
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
The temperature in
the refrigerator is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
Upper or lower
An error has occurred in
square is shown in
measuring the temperathe temperature Dis- ture
play.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not
be possible).
dEMo appears on
the Display.
Keep pressed approximately 10 sec. the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
Display shut off for a short
while: appliance start
works regularly
The appliance is in demonstration mode (dEMo).
6.1 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service
Center.
2.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
6.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
7.1 Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the door, you must ensure that it
is made unusable to prevent
young children being trapped inside.
32 www.aeg.com
The appliance shall have the
plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
7.3 Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ENGLISH
33
7.4 Installation of the carbon air filter
1
2
The carbon air filter is an active carbon
filter which absorbs bad odors and permits to maintain the best flavour and aroma for all foodstuffs without risk of
odor cross contamination.
On delivery the carbon filter is in a plastic bag to maintain it’s duration and
characteristics. The filter should be
placed behind the flap before the appliance is turned on.
1. Open the flap cover (1).
2. Remove the filter from the plastic
bag.
3. Insert the filter in the slot found in
the back of the flap cover (2).
4. Close the flap cover.
During operation, always keep
the air ventilation flap closed.
Handle carefully the filter so
fragments do not loosen from
the surface.
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
34 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ENGLISH
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
35
36 www.aeg.com
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUÍDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
39
41
46
47
48
50
51
53
53
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
37
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho
conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de
transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o
aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças. Existe o risco
de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se
fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um
aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola
está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se
torne numa armadilha fatal para uma
criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados)
dentro dos aparelhos de refrigeração,
a não ser que sejam aprovados para
este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações
ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
38 www.aeg.com
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um
agente de assistência certificado
ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
Não deve colocar extensões no
cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não
está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas
para iluminação doméstica.
1.
•
•
•
•
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem
ser estritamente cumpridas. Consulte
as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador, uma vez que
cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando
danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos
de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um
raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de
descarga do frigorífico para presença
de água descongelada. Se necessário,
limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho
se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local
onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação
PORTUGUÊS
•
•
•
•
suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma
parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
39
cia autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico. A espuma
de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser
eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter
junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte
traseira, perto do permutador de
calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símsão recicláveis.
bolo
1.6 Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistên-
2. PAINEL DE CONTROLO
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.1 Visor
2 Botão de aumento da temperatura
3 Botão de diminuição da temperatu-
ra
4 Botão OK
5 Botão Mode
6 Botão ON/OFF
É possível alterar o som predefinido dos
botões para outro mais audível premindo simultaneamente o botão Mode e o
botão de diminuição da temperatura durante alguns segundos. A alteração é reversível.
1
2
3 4 5
6
1 Função Temporizador
2 Função COOLMATIC
3 Função Minute Minder
4 Função de Bloqueio de Segurança
para Crianças
5 Indicador de alarme
6 Indicador de temperatura
40 www.aeg.com
2.2 Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os seguintes passos:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada
eléctrica.
2. Prima o botão ON/OFF se o display
estiver desligado.
3. Se o display indicar "dEMo" , o aparelho está em modo de demonstração. Consulte o parágrafo "O que
fazer se...".
4. Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma temperatura diferente, consulte "Regulação da temperatura".
2.3 Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF durante 5
segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente
desligue a ficha da tomada.
2.4 Regulação da temperatura
A temperatura regulada do frigorífico
pode ser ajustada premindo o botão da
temperatura.
Temperatura predefinida regulada: +5
°C para o frigorífico.
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada
dentro de 24 horas.
Após uma falha de energia a
temperatura regulada permanece memorizada.
2.5 Função Minute Minder
A função Minute Minder destina-se a ser
utilizada para regular um sinal acústico
para uma hora escolhida, sendo útil, por
exemplo, quando uma receita obriga ao
arrefecimento de uma mistura durante
um determinado tempo.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido
do Temporizador de 1 para 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Minute Minder é apresentado.
O Temporizador começa a piscar.
(min).
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente
e é emitido um alarme sonoro:
1. Prima o botão OK para desligar o
som e terminar a função.
É possível desactivar a função a qualquer altura, durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Minute Minder ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível alterar a hora a qualquer altura, durante a contagem decrescente e
no final, premindo o botão de diminuição da temperatura e o botão de aumento da temperatura.
2.6 Função Bloqueio de
Segurança para Crianças
Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função
Bloqueio de Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Bloqueio de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
PORTUGUÊS
3.
O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças apaga-se.
2.7 Função COOLMATIC
Se necessitar de inserir uma grande
quantidade de alimentos quentes, por
exemplo após fazer as compras, sugerimos activar a função COOLMATIC para
arrefecer os produtos mais rapidamente
e para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador COOLMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
Aparece o indicador COOLMATIC.
A função COOLMATIC termina automaticamente aproximadamente após 6 horas.
Para desligar a função antes do seu fim
automático:
41
1.
Prima o botão Mode até o indicador
COOLMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador COOLMATIC apaga-se.
A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do
frigorífico diferente.
2.8 Alarme de porta aberta
Ouve-se um sinal acústico se a porta
permanecer aberta durante alguns minutos. As condições do alarme de porta
aberta são indicadas por:
• indicador de Alarme intermitente
• alarme sonoro acústico
Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.
Durante o alarme, o alarme sonoro pode
ser desligado premindo qualquer botão.
3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
3.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios com água morna e detergente
neutro, para remover o cheiro típico de
um produto novo, e seque minuciosamente.
Se o display indicar "dEMo", o aparelho
está em modo de demonstração: consulte o parágrafo "O QUE FAZER SE...".
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes produtos
danificam o acabamento.
3.2 Indicador de temperatura
Este aparelho é vendido em França.
De acordo com os regulamentos em vigor neste país, tem de estar equipado
com um dispositivo especial (ver figura)
colocado no compartimento inferior do
frigorífico para indicar a zona mais fria.
42 www.aeg.com
3.3 Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico têm várias calhas que lhe permitem posicionar as prateleiras como preferir.
Para uma melhor utilização do espaço,
as meias-prateleiras da frente podem assentar sobre as de trás.
3.4 Posicionamento das
prateleiras da porta
sões, as prateleiras da porta podem ser
colocadas a diferentes alturas.
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de várias dimen-
3.5 Posicionar a caixa deslizante
A caixa deslizante pode ser colocada em
diferentes alturas.
Para isso, proceda do seguinte modo:
1. levante a prateleira com a caixa deslizante e remova-a dos suportes na
porta
2. remova o suporte de retenção para
fora da guia que existe debaixo da
prateleira
3. Efectue o mesmo procedimento pela ordem inversa para introduzir a
caixa deslizante a uma altura diferente.
3.6 Filtro de ar de carvão
C L E A N A I R
C O N T R O L
O seu aparelho está equipado com um
filtro de carvão CLEANAIR CONTROL
por detrás de uma aba na parede posterior do compartimento do frigorífico.
O filtro purifica o ar absorvendo odores
desagradáveis no frigorífico e no compartimento LONGFRESH , o que significa que a qualidade de armazenamento
será ainda melhor.
Durante o funcionamento, mantenha
sempre fechada a aba da ventilação de
ar.
PORTUGUÊS
3.7 Compartimento
LONGFRESH
A temperatura no compartimento
LONGFRESH 0°C é controlada automaticamente. É mantida constantemente
perto dos 0 °C, sem precisar de regulação.
A temperatura de armazenamento constante próxima dos 0 °C e a humidade relativa entre 45% e 90% proporcionam as
condições óptimas para vários tipos de
alimentos.
Assim, pode armazenar vários tipos de
alimentos frescos no compartimento
43
LONGFRESH 0°C sabendo que durarão
3 vezes mais e que manterão uma qualidade superior à que teria num frigorífico
normal. Isto permite-lhe armazenar mais
alimentos frescos. O sabor, o grau de
frescura, a qualidade e os valores nutricionais (vitaminas e minerais) são bem
preservados. A perda de peso dos legumes e da fruta diminui. Os alimentos
preservam um valor nutricional superior.
O compartimento LONGFRESH 0°C
também é adequado para descongelar.
Neste caso, os alimentos descongelados
podem ser armazenados até dois dias.
3.8 Controlo de humidade
As duas gavetas podem ser utilizadas
independentemente de acordo com as
condições de armazenamento pretendidas com vista a conseguir uma humidade mais ou menos elevada.
A regulação de cada gaveta é independente e é controlada utilizando a válvula deslizante na parte anterior da gaveta.
• “Dry” (Seco): baixa humidade do ar até 50 % de humidade relativa
Este nível de humidade é atingido
quando ambos os deslizadores estão
na posição e as aberturas de ventilação estão totalmente abertas.
• “Humid” (Húmido): humidade do ar
elevada - até 90%
Este nível de humidade é atingido
quando ambos os deslizadores estão
na posição
e as aberturas de
ventilação estão fechadas. A humidade é mantida e não pode escapar.
44 www.aeg.com
3.9 Gavetas Longfresh
Não é possível regular a humidade.
As prateleiras em grelha no interior das
gavetas permitem que o ar circule livremente, ou seja, permitem conservar melhor os alimentos.
O compartimento possui batentes para
evitar que as gavetas caiam quando as
puxar completamente.
Para remover as gavetas (por exemplo,
para limpeza), puxe-as tanto quanto os
batentes permitirem, levante-as e retire-as.
Remova todas as gavetas se precisar de guardar grandes quantidades de alimentos.
3.10 Tempo de
armazenamento de alimentos
frescos no compartimento
Longfresh a 0 °C
Tipo de alimento
Regulação da humidade do ar
Tempo de armazenamento
Cebola
“seco”
até 5 meses
Manteiga
“seco”
até 1 mês
Peças de porco grandes
“seco”
até 10 dias
Carne de vaca, veado,
porco (peças pequenas), aves
“seco”
até 7 dias
Molho de tomate
“seco”
até 4 dias
PORTUGUÊS
Tipo de alimento
Regulação da humidade do ar
Tempo de armazenamento
Peixe, marisco, produtos de carne cozinhada
“seco”
até 3 dias
Marisco cozinhado
“seco”
até 2 dias
Saladas, legumes Cenouras, ervas, couves de
Bruxelas, aipo
“húmido”
até 1 mês
Alcachofras, couve-flor,
chicória, alface, endívias, alho francês, couve
roxa
“húmido”
até 21 dias
Brócolos, folhas chinesas, couve, rabanete
“húmido”
até 14 dias
Ervilhas, couve-rábano
“húmido”
até 10 dias
Cebolinha verde, rabanetes, espargos, espinafres
“húmido”
até 7 dias
Fruta (quanto mais madura, menor é o tempo
de armazenamento)
Peras, tâmaras (frescas),
morangos, pêssegos
“húmido”
até 1 mês
Ameixas (quanto mais
madura, menor é o tempo de armazenamento)
ruibarbo, groselhas verdes
“húmido”
até 21 dias
Maçãs (não são sensíveis ao frio), marmelos
“húmido”
até 20 dias
Alperces, cerejas
“húmido”
até 14 dias
Damascos, uvas
“húmido”
até 10 dias
Amoras silvestres, groselhas
“húmido”
até 8 dias
Figos (frescos)
“húmido”
até 7 dias
Mirtilos, framboesas
“húmido”
até 5 dias
Os bolos com creme e outros tipos de produtos de pastelaria
podem ser armazenados no
compartimento Longfresh a 0 ºC
durante 2 ou 3 dias.
45
46 www.aeg.com
Não colocar no compartimento
Longfresh a 0 ºC:
• frutas sensíveis ao frio que devem ser armazenadas à temperatura ambiente ou de cave
como ananás, banana, toranja,
melão, manga, papaia, laranja,
limão e quivi.
• Os tipos de alimentos não
mencionados acima deverão
ser armazenados no compartimento do frigorífico (por
exemplo, todos os tipos de
queijo, charcutaria, etc.).
O nível de humidade do ar nas
gavetas depende do teor de humidade dos alimentos, vegetais
e frutas armazenados e da frequência de abertura da porta.
O compartimento Longfresh a 0
ºC também é adequado para
descongelar alimentos lentamente. Neste caso, os alimentos a
descongelar podem ser armazenados no compartimento Longfresh a 0 ºC até dois dias.
Sugestões:
• Tenha em atenção a frescura dos alimentos, especialmente a data de expiração. A qualidade e a frescura influenciam o tempo de armazenamento.
• O tempo total do ciclo de armazenamento dependerá das condições de
conservação anteriores ao armazenamento final no frigorífico.
• Os alimentos, as frutas e os vegetais
devem ser sempre embalados ou embrulhados antes de serem armazenados.
• A comida para animais deve ser sempre armazenada embalada e a seco.
• Os alimentos ricos em proteínas estragam-se mais rapidamente. Isto significa que o marisco se estraga antes do
peixe que, por sua vez, se estraga antes da carne. Ao armazenar alimentos
num compartimento a 0 ºC, é possível
aumentar o tempo de armazenamento
para um tipo de alimento específico
até três vezes e sem perda de qualidade.
• Todos os alimentos armazenados num
compartimento a 0 ºC devem ser retirados das gavetas cerca de 15 a 30 minutos antes do seu consumo, particularmente frutas e vegetais que serão
consumidos sem qualquer processo
de cozedura adicional. Permitir que as
frutas e os vegetais voltem à temperatura ambiente irá melhorar a textura e
o sabor.
4. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
4.1 Conselhos para poupar
energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o
regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura
com o aparelho completamente
cheio, o compressor pode funcionar
continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em
definições mais quentes, para permitir
a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
4.2 Conselhos para a
refrigeração de alimentos
frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a
que o ar possa circular livremente em
redor
4.3 Conselhos para a
refrigeração
Conselhos úteis:
PORTUGUÊS
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira
de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta
forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc:
estes devem estar cobertos e podem ser
colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
47
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir
o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma
tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não
estiverem embalados, não devem ser
guardados no frigorífico.
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação
de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
5.1 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois
isto irá danificar a superfície e
deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho com uma escova. Esta operação vai
melhorar o desempenho do aparelho e
reduzir o consumo de electricidade.
A prateleira mais baixa, que divide o
compartimento do congelador do compartimento LONGFRESH 0°C só pode
ser retirada para limpeza. Para retirar,
puxe a prateleira a direito.
As tampas acima das gavetas no compartimento podem ser retiradas para
limpeza.
Para garantir uma funcionalidade total
do compartimento LONGFRESH 0°C , a
prateleira mais baixa e as tampas têm de
ser colocadas na posição original após a
limpeza.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que
podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é
aconselhável que a estrutura exterior
deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução
de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
5.2 Substituir o filtro de
carvão
Para obter o melhor desempenho, o filtro de carvão deve ser substituído uma
vez por ano.
Pode adquirir novos filtros representante
local.
Consulte as instruções no capítulo “Instalação do filtro de carvão”.
O filtro é um acessório consumível, pelo
que não está abrangido pela garantia.
48 www.aeg.com
5.3 Descongelar o frigorífico
A descongelação do compartimento do
frigorífico é automática.
A água que se forma flui para um recipiente que se encontra sobre o compressor e evapora. Este recipiente não pode
ser removido.
5.4 Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
• desligue o aparelho da tomada da
electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o
aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
6. O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram no manual só
deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho faz barulho
O aparelho não está
apoiado correctamente
Verifique se o aparelho está estável (os quatro pés
devem estar no chão)
O aparelho não funciona. A lâmpada
não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha de alimentação
eléctrica não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe
corrente na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
A lâmpada está em
stand-by.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está
definida correctamente.
Defina uma temperatura
mais elevada.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona continuamente.
PORTUGUÊS
Problema
49
Causa possível
Solução
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
O compressor não
arranca imediatamente após pressionar o botão COOLMATIC ou após alterar a temperatura.
Isto é normal, não é um
erro.
O compressor arranca
após um período de tempo.
A água escorre na
placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de
descongelação automática, a placa traseira descongela o gelo.
Isto é normal.
A temperatura no
aparelho está demasiado baixa/elevada.
O regulador da temperatura não está definido
correctamente.
Regule uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados
produtos ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos
ao mesmo tempo.
Não há circulação de ar
frio no aparelho.
Certifique-se de que existe
circulação de ar frio no
aparelho.
A temperatura no
frigorífico está demasiado elevada.
O quadrado superior Ocorreu um erro na meou inferior é apredição da temperatura
sentado no visor da
temperatura.
Entre em contacto com o
seu representante de assistência (o sistema de refrigeração irá continuar a
manter os produtos alimentares frios, mas o ajuste da temperatura não será possível).
50 www.aeg.com
Problema
Causa possível
dEMo aparece intermitente no visor.
O aparelho está no modo Mantenha o botão OK prede demonstração (dEMo). mido durante aproximadamente 10 segundos a partir do momento em que
ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar por
um breve momento: o
aparelho começa a funcionar normalmente
6.1 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
Apenas a assistência técnica está autorizada a substituir o dispositivo de iluminação. Contacte o seu Centro de Assistência Técnica.
Solução
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas
defeituosas da porta. Contacte o
Centro de Assistência Técnica.
2.
6.2 Fechar a porta
1.
Limpe as juntas da porta.
7. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Antes de instalar o aparelho, leia
atentamente as “Informações de
segurança” para sua segurança e
para um funcionamento correcto
do aparelho.
7.1 Posicionamento
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um
fecho na porta, certifique-se de
não funciona para evitar que as
crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha
acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde
à classe climática indicada na placa de
dados do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
7.2 Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a
tensão e a frequência indicadas na placa
de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista
qualificado.
PORTUGUÊS
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
51
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
7.3 Requisitos de ventilação
5 cm
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Instalação do filtro de carvão
1
2
O filtro de carvão é um filtro de carvão
activo que absorve os maus odores e
permite preservar os melhores sabores
e aromas de todos os alimentos, sem o
risco de contaminação de odores entre
alimentos.
Na entrega, o filtro de carvão encontra-se num saco de plástico para que a
longevidade e as características sejam
preservadas. O filtro deve ser colocado
atrás da aba antes de ligar o aparelho.
1. Abra a tampa da aba (1).
2. Remova o filtro do saco de plástico.
3. Introduza o filtro na ranhura existente na parte posterior da tampa
da aba (2).
4. Feche a tampa da aba.
Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da
ventilação de ar.
Manuseie o filtro com cuidado
para que não se soltem fragmentos da superfície.
8. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação
do refrigerante).
52 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
PORTUGUÊS
53
9. DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de
instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características no lado es-
querdo do interior do aparelho e na etiqueta de energia.
10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
54 www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
58
60
65
66
67
69
71
73
73
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
55
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безо‐
пасности и правильной эксплуатации
прибора, перед его установкой и пер‐
вым использованием внимательно
прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелатель‐
ных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется дан‐
ным прибором, подробно ознакоми‐
лись с его работой и правилами тех‐
ники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи
прибора или его передачи в пользова‐
ние другому лицу передайте вместе с
ним и данное руководство, чтобы но‐
вый пользователь получил соответ‐
ствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники
безопасности.
В интересах безопасности людей и
имущества соблюдайте меры пред‐
осторожности, указанные в настоя‐
щем руководстве, так как производи‐
тель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением
указанных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (в том
числе детьми) с ограниченными фи‐
зическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с не‐
достаточным опытом или знаниями
без присмотра лица, отвечающего
за их безопасность, или получения
от него соответствующих инструк‐
ций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы
дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материа‐
лы в недоступном для детей месте.
Существует опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, вы‐
ньте вилку из розетки, обрежьте
шнур питания (как можно ближе к
прибору) и снимите дверцу, чтобы
дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий маг‐
нитное уплотнение дверцы) пред‐
назначен для замены старого холо‐
дильника с пружинным замком (за‐
щелкой) дверцы или крышки, перед
утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из
строя. Это позволит исключить пре‐
вращение его в смертельную лову‐
шку для детей.
1.2 Общие правила по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные от‐
верстия в корпусе прибора или в ме‐
бели, в которую он встроен.
• Настоящий прибор предназначен
для хранения продуктов питания и
напитков в бытовых условиях, как
описано в настоящем руководстве.
• Не используйте механические прис‐
пособления и другие средства для
ускорения процесса разморажива‐
ния.
• Не используйте другие электропри‐
боры (например, мороженицы) внут‐
ри холодильных приборов, если
производителем не допускается
возможность такого использования.
• Не допускайте повреждения конту‐
ра холодильника.
• Холодильный контур прибора со‐
держит хладагент изобутан (R600a)
– безвредный для окружающей сре‐
ды, но, тем не менее, огнеопасный
природный газ.
При транспортировке и установке
прибора следите за тем, чтобы не
допустить повреждения компонен‐
тов контура холодильника.
В случае повреждения контура хо‐
лодильника:
– не допускайте использования от‐
крытого пламени и источников
возгорания;
56 www.aeg.com
– тщательно проветрите помеще‐
ние, в котором установлен при‐
бор.
• Изменение характеристик прибора и
внесение изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Лю‐
бое повреждение кабеля может при‐
вести к короткому замыканию, воз‐
никновению пожара и/или пораже‐
нию электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных слу‐
чаев замену любых электро‐
технических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора)
должен производить сертифи‐
цированный представитель
сервисного центра или квали‐
фицированный обслуживаю‐
щий персонал.
Запрещается удлинять сетевой
шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого
шнура не раздавлена и не по‐
вреждена задней частью прибо‐
ра. Раздавленная или повре‐
жденная вилка сетевого шнура
может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к
вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт,
не вставляйте в нее вилку кабе‐
ля питания. Существует опас‐
ность поражения электрическим
током или возникновения пожа‐
ра.
6. Запрещается эксплуатировать
прибор без плафона (если он
предусмотрен конструкцией)
лампы внутреннего освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте
осторожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте пред‐
меты в морозильнике мокрыми или
влажными руками: это может приве‐
сти к появлению на руках ссадин
или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительно‐
му воздействию прямых солнечных
лучей.
В приборе используются специаль‐
ные лампы (если предусмотрено
1.
•
•
•
•
конструкцией), предназначенные
только для бытовых приборов. Они
не подходят для освещения поме‐
щений.
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспла‐
меняющиеся газы и жидкости, так
как они могут взорваться.
• Не помещайте продукты, перекры‐
вая вентиляционное отверстие у
задней стенки (если прибор отно‐
сится к виду приборов «Без образ‐
ования инея»).
• Замороженные продукты после раз‐
мораживания не должны подвер‐
гаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замо‐
роженных продуктов следуйте реко‐
мендациям производителя.
• Следует тщательно придерживать‐
ся рекомендаций по хранению, дан‐
ных изготовителем прибора. См. со‐
ответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник гази‐
рованные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое
может привести к тому, что она лоп‐
нет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать
ожог обморожения, если брать их в
рот прямо из морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу за прибором, выклю‐
чите его и выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор метал‐
лическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предмета‐
ми для удаления льда с прибора.
Используйте пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное от‐
верстие холодильника для талой во‐
ды. При необходимости прочистите
сливное отверстие. Если отверстие
закупорится, вода будет собираться
на дне прибора.
РУССКИЙ
1.5 Установка
Для подключения к электросе‐
ти тщательно следуйте ин‐
струкциям, приведенным в со‐
ответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте,
нет ли повреждений. Не подключай‐
те к электросети поврежденный
прибор. Немедленно сообщите о
повреждениях продавцу прибора. В
таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее
четыре часа перед тем, как вклю‐
чать холодильник, чтобы масло вер‐
нулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг хо‐
лодильника достаточную циркуля‐
цию воздуха, в противном случае
прибор может перегреваться. Что‐
бы обеспечить достаточную венти‐
ляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно
располагаться обратной стороной к
стене так, чтобы во избежание ожо‐
га нельзя было коснуться горячих
частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанав‐
ливать вблизи радиаторов отопле‐
ния или кухонных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет до‐
ступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к пить‐
евому водоснабжению (если такое
подключение предусмотрено кон‐
струкцией прибора).
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслужива‐
нию прибора должны выполняться
57
квалифицированным электриком
или уполномоченным специали‐
стом.
• Техобслуживание данного прибора
должно выполняться только специа‐
листами авторизованного сервисно‐
го центра с использованием исклю‐
чительно оригинальных запчастей.
1.7 Защита окружающей
среды
Ни холодильный контур, ни
изоляционные материалы на‐
стоящего прибора не содержат
газов, которые могли бы повре‐
дить озоновый слой. Данный
прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и
мусором. Изоляционный пено‐
пласт содержит горючие газы:
прибор подлежит утилизации в
соответствии с действующими
нормативными положениями, с
которыми следует ознакомить‐
ся в местных органах власти.
Не допускайте повреждения
холодильного контура, особен‐
но, вблизи теплообменника.
Материалы, использованные
для изготовления данного при‐
бора, помеченные символом
, пригодны для вторичной
переработки.
58 www.aeg.com
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
6
5
1 Дисплей
3
2
На индикаторах температуры от‐
ображаются значения температу‐
ры, заданные по умолчанию.
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе «Регу‐
лировка температуры».
4.
2 Кнопка повышения температуры
3 Кнопка понижения температуры
4 Кнопка OK («Вкл/Выкл»)
5 Кнопка Mode («Режим»)
6 Кнопка ON/OFF («Вкл/Выкл»)
Предустановленный уровень громко‐
сти можно изменить. Для этого на не‐
сколько секунд нажмите одновремен‐
но кнопку Mode и кнопку понижения
температуры. Это изменение можно
отменить.
2.1 Дисплей
1
4
2
3 4 5
6
1 Функция таймера
2 Функция COOLMATIC
3 Функция Minute Minder
4 Функция «Защита от детей»
5 Сигнальный индикатор
6 Индикатор температуры
2.2 Включение
Чтобы выключить прибор, выполните
следующие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите
на кнопку ON/OFF .
3. Если на дисплее высветилось
"dEMo", значит, прибор находится
в деморежиме. См. «Что делать,
если...»
2.3 Выключение
Для выключения прибора выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удер‐
живайте ее нажатой в течение 5
секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети
электропитания извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
2.4 Регулирование
температуры
Установленное значение температуры
холодильника можно изменить с по‐
мощью кнопки регулировки темпера‐
туры.
Установленная температура по умол‐
чанию: +5°C для холодильного отде‐
ления.
На дисплее температуры отображает‐
ся заданное значение температуры.
Установленная температура дости‐
гается в течение 24 часов.
При сбое в подаче электроэ‐
нергии заданное значение тем‐
пературы сохраняется.
2.5 Функция Minute Minder
Функция Minute Minder может исполь‐
зоваться для подачи звукового сигна‐
ла в нужное время. Это может ока‐
заться полезным, например, когда по
РУССКИЙ
рецепту требуется охлаждать тесто в
течение определенного времени.
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока
на дисплее не появится соответ‐
ствующий значок.
Замигает индикатор Minute Minder.
На дисплее таймера в течение не‐
скольких секунд отображается за‐
данное значение (30 минут).
2. Нажатием кнопки регулятора тай‐
мера измените заданное значение
таймера в интервале от 1 до 90
минут.
3. Нажмите на кнопку OK для под‐
тверждения.
Появится индикатор Minute
Minder.
Индикатор таймера начнет мигать
(min).
По окончании обратного отсчета ин‐
дикатор Minute Minder начнет мигать и
раздастся звуковой сигнал
1. нажмите на кнопку OK для выклю‐
чения звукового сигнала и отклю‐
чения функции.
Функцию можно отключить в любой
момент обратного отсчета:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
Minute Minder.
2. Нажмите на кнопку OK для под‐
тверждения.
3. Индикатор Minute Minder погаснет.
Время можно изменить как в любой
момент обратного отсчета, так и в
конце него, нажав кнопки повышения
и понижения температуры.
2.6 Функция «Защита от
детей»
Функция «Защита от детей» служит
для блокировки кнопок управления хо‐
лодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на
дисплее не отобразится соответ‐
ствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от
детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
59
Отобразится индикатор «Защита
от детей».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не
замигает индикатор «Защита от
детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» по‐
гаснет.
2.7 Функция COOLMATIC
Если необходимо поместить в холо‐
дильник большое количество теплых
продуктов, например, после посеще‐
ния магазина, рекомендуется вклю‐
чить функцию COOLMATIC для уско‐
ренного охлаждения продуктов и
предотвращения повышения темпера‐
туры продуктов, уже находящихся в
холодильнике.
Включение функции
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐
жим"), пока на дисплее не появит‐
ся соответствующий значок.
Замигает индикатор COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Появится индикатор COOLMATIC
("Таймер").
Функция COOLMATIC автоматически
отключается примерно через 6 часов.
Выключение функции до ее автомати‐
ческого завершения:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. Индикатор COOLMATIC погаснет.
Функция выключается при вы‐
боре другой заданной темпера‐
туры холодильника.
2.8 Сигнализация открытой
дверцы
Если дверь остается открытой не‐
сколько минут, раздается звуковой
сигнал. На то, что дверца не закрыта,
указывает:
• мигание сигнального индикатора;
60 www.aeg.com
• звуковой сигнал.
После восстановления нормальных
условий (дверца закрыта) звуковой
сигнал выключается.
В режиме сигнализации зуммер мож‐
но отключить, нажав любую кнопку.
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный
для недавно изготовленного изделия,
затем тщательно протрите их.
Если на дисплее высветилось сооб‐
щение «dEMo», значит, прибор нахо‐
дится в деморежиме. См. «ЧТО ДЕ‐
ЛАТЬ, ЕСЛИ...»
Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они
могут повредить покрытие по‐
верхностей прибора.
3.2 Индикатор температуры
Данный прибор продается во
Франции.
В соответствии с действующим
в этой стране законодатель‐
ством он должен быть оснащен
специальным устройством (см.
рисунок), размещенным в ниж‐
нем отделении холодильника и
указывающем на его самую хо‐
лодную зону.
3.3 Передвижные полки
Расположенные на стенках холодиль‐
ника направляющие позволяют разме‐
щать полки на нужной высоте.
Для оптимального использования про‐
странства передние половинки полок
могут лежать на задних
3.4 Размещение полок
дверцы
Чтобы обеспечить возможность хра‐
нения упаковок продуктов различных
размеров, полки дверцы можно разме‐
щать на разной высоте.
РУССКИЙ
61
3.5 Выбор высоты выдвижного ящика
Выдвижной ящик может быть устано‐
влен на различной высоте.
Для выполнения этой операции дей‐
ствуйте следующим образом:
1. поднимите полку с выдвижным
ящиком вверх и снимите с держа‐
телей дверцы
2. снимите опорный кронштейн ящи‐
ка с направляющих под полкой
3. Чтобы установить ящик на другую
высоту, проделайте эту процедуру
в обратном порядке.
3.6 Угольный воздушный фильтр
C L E A N A I R
C O N T R O L
Ваш прибор оснащен угольным филь‐
тром CLEANAIR CONTROL, устано‐
вленным за заслонкой в задней стенке
холодильного отделения.
Фильтр очищает воздух в холодильни‐
ке и отделенииLONGFRESH для дли‐
тельного сохранения продуктов в све‐
жем виде от нежелательных запахов,
что обеспечивает дальнейшее повы‐
шение качества хранения продуктов.
Во время работы прибора всегда дер‐
жите воздушную заслонку закрытой.
3.7 Отделение LONGFRESH
В отделении LONGFRESH 0°C
температура регулируется автомати‐
чески. Она постоянно поддерживается
на уровне примерно 0°C без необхо‐
димости регулировки.
Постоянная температура хранения
около 0°C и относительная влажность
от 45% до 90% обеспечивают опти‐
мальные условия для хранения раз‐
личных типов продуктов.
Поэтому в отделении LONGFRESH
0°C можно свежие продукты различ‐
ного типа в три раза дольше и с луч‐
шим качеством по сравнению с обы‐
чными отделениями холодильника.
Это позволяет запасать больше све‐
жих продуктов. Вкус, свежесть, каче‐
ство и пищевая ценность (витамины и
минералы) продуктов хорошо сохра‐
няются. У овощей и фруктов снижает‐
ся потеря веса. Продукты сохраняют
повышенную пищевую ценность.
Отделение LONGFRESH 0°C также
можно использовать для разморажи‐
вания продуктов.
В этом случае размороженные про‐
дукты могут храниться там до двух
дней.
62 www.aeg.com
3.8 Контроль влажности
Оба ящика можно использовать в со‐
ответствии с требуемыми условиями
хранения независимо друг от друга
при разных уровнях влажности.
Регулирование параметров каждого
ящика выполняется независимо, при
помощи клапана-движка в передней
части ящика.
• «Сухо»: низкая относительная
влажность - до 50%
Этот уровень влажности достигает‐
ся, когда обе задвижки установле‐
ны в положение , а вентиляцион‐
ные отверстия полностью открыты.
• «Влажно»: высокая относительная
влажность – до 90%
Этот уровень влажности достигает‐
ся, когда обе задвижки установле‐
, а вентиля‐
ны в положение
ционные отверстия полностью за‐
крыты. Влага удерживается внутри
и не может выйти наружу.
3.9 Ящики Longfresh
Влажность не регулируется.
РУССКИЙ
63
Решетки внутри ящиков позволяют
воздуху свободно циркулировать, что
обеспечивает лучшую сохранность
продуктов.
Отделение оснащено ограничителя‐
ми, которые предотвращают выпаде‐
ние ящиков, когда они полностью вы‐
двинуты.
Для извлечения ящиков (например,
для чистки) вытяните их до ограничи‐
теля, поднимите и извлеките.
Для хранения большого коли‐
чества продуктов извлеките
все ящики.
3.10 Время хранения свежих
продуктов в отделении
«Длительная свежесть 0°C»
Вид продуктов
Установка влажности
воздуха
Срок хранения
Лук
«сухо»
до 5 месяцев
Сливочное масло
«сухо»
до 1 месяца
Большие куски свини‐
ны
«сухо»
до 10 дней
Говядина, дичь, ма‐
ленькие куски свини‐
ны, птица
«сухо»
до 7 дней
Томатный соус
«сухо»
до 4 дней
Рыба, моллюски и при‐
готовленные мясные
продукты
«сухо»
до 3 дней
Приготовленные море‐
продукты
«сухо»
до 2 дней
Салат, овощи Мор‐
ковь, зелень, брюс‐
сельская капуста,
сельдерей
«влажно»
до 1 месяца
Артишоки, цветная ка‐
пуста, цикорий, салат
айсберг, цикорий-эн‐
дивий, маш-салат, са‐
лат-латук, лук-порей и
салат радиччо
«влажно»
до 21 дней
64 www.aeg.com
Вид продуктов
Установка влажности
воздуха
Срок хранения
Брокколи, пекинская
капуста, листовая ка‐
пуста, кочанная капу‐
ста, редис, савойская
капуста
«влажно»
до 14 дней
Горох, кольраби
«влажно»
до 10 дней
Зеленый лук, редис,
спаржа, шпинат
«влажно»
до 7 дней
Фрукты(чем более спе‐
лыми являются фрук‐
ты, тем меньше срок
их хранения)
Груши, финики (све‐
жие), клубника, перси‐
ки
«влажно»
до 1 месяца
Сливы (чем более спе‐
лыми являются фрук‐
ты, тем меньше срок
их хранения)
ревень, крыжовник
«влажно»
до 21 дней
Яблоки (холодостой‐
кие), айва
«влажно»
до 20 дней
Абрикосы, вишня
«влажно»
до 14 дней
Чернослив, виноград
«влажно»
до 10 дней
Ежевика, смородина
«влажно»
до 8 дней
Инжир (свежий)
«влажно»
до 7 дней
Черника, малина
«влажно»
до 5 дней
Торты с кремом и другие типы
кондитерских изделий можно
хранить в отделении «Длитель‐
ная свежесть 0°C» от двух до
трех дней.
В отделение «Длительная све‐
жесть 0°C» не следует поме‐
щать:
• восприимчивые к низкой тем‐
пературе фрукты, которые
следует хранить в подвале
или при комнатной темпера‐
туре, например, ананасы, ба‐
наны, грейпфруты, дыни,
манго, папайя, апельсины,
лимоны и киви;
• не перечисленные выше ти‐
пы продуктов следует хра‐
нить в холодильном отделе‐
нии (например, все сорта сы‐
ра, мясные закуски и т.п.).
РУССКИЙ
Уровень влажности воздуха в
ящиках зависит от содержания
влаги в хранимых продуктах,
овощах и фруктах, а также от
частоты открывания дверцы.
Отделение «Длительная све‐
жесть 0°C» также можно ис‐
пользовать для медленного
размораживания продуктов. В
таком случае размороженные
продукты могут храниться в от‐
делении «Длительная све‐
жесть 0°C» до двух дней.
Рекомендации.
• Проверяйте свежесть продуктов,
особенно срок годности. Качество и
свежесть влияют на срок хранения.
• Длительность срока хранения будет
зависеть от срока хранения, кото‐
рый прошел до начала хранения в
холодильнике.
• Продукты, фрукты и овощи всегда
следует упаковывать или заворачи‐
вать перед хранением.
65
• Продукты животного происхождения
всегда храните упакованными и в
сухими.
• Продукты с высоким содержанием
протеинов портятся быстрее. Это
означает, что морепродукты портят‐
ся быстрее рыбы, которая, в свою
очередь, портится быстрее мяса.
При хранении продуктов в отделе‐
нии "0°C" время хранения продуктов
такого типа может быть увеличено
до трех раз без потери качества.
• Все продукты, хранящиеся в отде‐
лении "0°C", следует извлекать из
корзин примерно за 15-30 мин пе‐
ред употреблением, в частности,
фрукты и овощи, которые употре‐
бляются в пищу без дополнитель‐
ной термообработки. Фрукты и ово‐
щи при комнатной температуре
имеют лучший внешний вид и аро‐
мат.
4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
4.1 Рекомендации по
экономии электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком ча‐
сто и не держите ее открытой дол‐
ьше, чем необходимо.
• Если температура окружающей сре‐
ды высокая, регулятор температуры
находится в самом высоком поло‐
жении и холодильник полностью за‐
гружен, компрессор может работать
без остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испари‐
теле. Если такое случается, повер‐
ните регулятор температуры до бо‐
лее низких значений, чтобы сделать
возможным автоматическое оттаи‐
вание, и, следовательно, снизить
потребление электроэнергии.
4.2 Рекомендации по
охлаждению продуктов
Для получения оптимальных резуль‐
татов:
• не помещайте в холодильник теп‐
лые продукты или испаряющиеся
жидкости
• накрывайте или заворачивайте про‐
дукты, особенно те, которые имеют
сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы
вокруг них мог свободно циркулиро‐
вать воздух
4.3 Рекомендации по
охлаждению
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в поли‐
этиленовые пакеты и кладите на сте‐
клянную полку, расположенную над
ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один,
максимум два дня, иначе оно может
испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой об‐
работке, холодные блюда и т.д.: дол‐
жны быть накрыты и могут быть раз‐
мещены на любой полке.
66 www.aeg.com
Фрукты и овощи: должны быть тща‐
тельно очищенными; их следует поме‐
щать в специально предусмотренные
для их хранения ящики.
Сливочное масло и сыр: должны по‐
мещаться в специальные воздухоне‐
проницаемые контейнеры или быть
обернуты алюминиевой фольгой или
полиэтиленовой пленкой, чтобы мак‐
симально ограничить контакт с возду‐
хом.
Бутылки с молоком: должны быть за‐
крыты крышкой и размещены в полке
для бутылок на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
следует хранить в холодильнике в не‐
упакованном виде.
5. УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-ли‐
бо операций по чистке или ухо‐
ду за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данно‐
го прибора содержатся углево‐
дороды; поэтому его обслужи‐
вание и заправка должны осу‐
ществляться только уполномо‐
ченными специалистами.
5.1 Периодическая чистка
Холодильник нуждается в регулярной
чистке:
• внутренние поверхности холодиль‐
ника и принадлежности мойте теп‐
лой водой с нейтральным мылом.
• регулярно проверяйте состояние
уплотнения дверцы и мойте его для
поддержания в чистоте и удаления
загрязнений.
• после мытья ополаскивайте вымы‐
тые поверхности и затем тщательно
вытирайте их.
Не тяните, не двигайте и сле‐
дите за тем, чтобы не повре‐
дить трубки и/или кабели, на‐
ходящиеся внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для
чистки внутренних поверхнос‐
тей моющими средствами,
абразивными порошками, чи‐
стящими средствами с сильны‐
ми ароматизаторами или поли‐
ровальными пастами, так как
они могут повредить поверх‐
ность и оставить стойкий за‐
пах.
Чтобы очистить испаритель (решетка
черного цвета) и компрессор, распо‐
ложенные с задней стороны прибора,
воспользуйтесь щеткой. Эта операция
повышает эффективность работы
прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Только для проведения чистки можно
снять самую нижнюю полку, отделяю‐
щую холодильное отделение от отде‐
ления LONGFRESH 0°C . Для этого
потяните полку на себя.
Для проведения чистки можно снять
крышки ящиков, находящихся в отде‐
лении.
Для обеспечения полной функцио‐
нальности отделения LONGFRESH
0°C после выполнения чистки нижнюю
полку и крышки необходимо вернуть
на свои места.
Будьте осторожны, чтобы не
повредить холодильный кон‐
тур.
Некоторые чистящие средства для
кухни содержат химикаты, могущие
повредить пластмассовые детали
прибора. По этой причине рекомен‐
дуется мыть внешний корпус прибора
только теплой водой с небольшим
количеством моющего средства.
После чистки подключите прибор к се‐
ти электропитания.
РУССКИЙ
5.2 Замена угольного
фильтра
Для обеспечения оптимальной рабо‐
ты угольного воздушного фильтра, его
следует ежегодно заменять.
Новые активные воздушные фильтры
можно приобрести у местного постав‐
щика.
Инструкции см. в разделе «Установка
угольного воздушного фильтра».
Воздушный фильтр является расход‐
ным элементом, поэтому гарантия на
него не распространяется.
5.3 Размораживание
холодильной камеры
Размораживание холодильного отде‐
ления выполняется автоматически
Скапливающаяся вода стекает в под‐
дон на компрессоре и испаряется.
Поднос является несъемным.
67
5.4 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение продолжительного времени,
примите следующие меры предосто‐
рожности:
• отключите устройство от сети элек‐
тропитания
• удалите все продукты
• разморозьте (если эта операция
предусмотрена конструкцией прибо‐
ра) и вымойте прибор и все принад‐
лежности;
• оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить образование
неприятного запаха.
Если прибор будет продолжать рабо‐
тать, попросите кого-нибудь провер‐
ять его время от времени, чтобы не
допустить порчи находящихся в нем
продуктов в случае отключения элек‐
троэнергии.
6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправ‐
ностей извлеките вилку шнура
питания из розетки.
Устранять неисправности, не
указанные в данном руковод‐
стве, должен только квалифи‐
цированный электрик или упо‐
лномоченный специалист.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Прибор издает силь‐ Прибор не установлен
ный шум.
должным образом.
Проверьте, прочно ли
стоит прибор (все четыре
ножки должны стоять на
полу).
Прибор не работает. Прибор выключен.
Лампа не горит.
Включите прибор.
Вилка шнура питания не Как следует вставьте
вставлена как следует в вилку шнура питания в
розетку.
розетку.
68 www.aeg.com
Неисправность
Лампа не горит.
Компрессор рабо‐
тает непрерывно.
Возможная причина
Способ устранения
Отсутствует электропи‐
тание прибора. Отсут‐
ствует напряжение в ро‐
зетке электросети.
Подключите к этой сете‐
вой розетке другой элек‐
троприбор.
Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Закройте и снова открой‐
те дверцу.
Лампа перегорела.
См. «Замена лампы».
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую
температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Дверцу открывали
слишком часто.
Не оставляйте дверцу от‐
крытой дольше, чем это
необходимо.
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Температура воздуха в
помещении слишком
высока.
Обеспечьте понижение
температуры воздуха в
помещении.
Компрессор не вклю‐ Это нормальное явле‐
чается сразу после
ние. Оно не является
нажатия выключате‐ неисправностью.
ля COOLMATIC или
после изменения
температуры.
Компрессор включится
через некоторое время.
Вода стекает по зад‐ Во время автоматиче‐
ней стенке холо‐
ского размораживания
дильника.
на задней панели раз‐
мораживается наледь.
Это нормально.
Температура внутри
прибора слишком
низкая/слишком вы‐
сокая.
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую/
более низкую температу‐
ру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Одновременно хранится Одновременно заклады‐
слишком много продук‐ вайте меньшее количе‐
тов.
ство продуктов.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможная причина
69
Способ устранения
Температура в холо‐ Внутри прибора отсут‐
дильнике слишком
ствует циркуляция хо‐
высокая.
лодного воздуха.
Убедитесь, что внутри
прибора циркулирует хо‐
лодный воздух.
Сверху или снизу на
дисплее температу‐
ры отображается
квадрат.
Произошла ошибка в из‐ Позвоните в сервисный
мерении температуры.
центр (система охлажде‐
ния будет и далее под‐
держивать низкую темпе‐
ратуру продуктов, однако
регулировка температу‐
ры будет невозможна).
На дисплее высве‐
чивается dEMo.
Прибор находится в де‐
морежиме. (dEMo).
6.1 Замена лампы
2.
Прибор оборудован светодиодной
лампой длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит
замене только в сервисном центре.
Обращайтесь в сервисный центр.
3.
Нажмите на кнопку OK и
удерживайте ее прибли‐
зительно 10 секунд; про‐
звучит длинный сигнал
зуммера, а дисплей на
короткое время погаснет,
после чего прибор пере‐
йдет в нормальный ре‐
жим работы
При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел «Установка».
При необходимости замените не‐
пригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в сервисный центр.
6.2 Закрытие дверцы
1.
Прочистите уплотнители дверцы.
7. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Чтобы обеспечить собствен‐
ную безопасность и правиль‐
ную эксплуатацию прибора, пе‐
ред его установкой вниматель‐
но изучите раздел «Сведения
по технике безопасности».
7.1 Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый
холодильник с пружинным зам‐
ком (защелкой) дверцы, необ‐
ходимо вывести замок из
строя, чтобы дети, играя, не
оказались запертыми внутри.
После установки прибора дол‐
жен быть обеспечен свобод‐
ный доступ к сетевой вилке.
Устанавливайте холодильник в месте,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с технически‐
ми данными:
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
70 www.aeg.com
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
7.2 Подключение к
электросети
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и ча‐
стота, указанные в табличке техниче‐
ских данных, соответствуют парамет‐
рам вашей домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой
целью вилка сетевого шнура имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное за‐
земление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту
операцию квалифицированному элек‐
трику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюде‐
ния вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данное изделие соответствует дирек‐
тивам Европейского Союза.
7.3 Требования к вентиляции
5 cm
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
РУССКИЙ
71
7.4 Установка угольного воздушного фильтра
1
2
Угольный воздушный фильтр пред‐
ставляет собой фильтр с активиро‐
ванным углем, поглощающий непри‐
ятные запахи и обеспечивающий со‐
хранение наилучшего вкуса и арома‐
та всех пищевых продуктов без сме‐
шения запахов.
Чтобы обеспечить сохранение харак‐
теристик и срока службы угольного
фильтра, при поставке он находится
в пластиковом пакете. Перед включе‐
нием прибора фильтр следует уста‐
новить за заслонкой.
1. Откройте крышку заслонки (1).
2. Достаньте фильтр из пластиково‐
го пакета.
3. Вставьте фильтр в паз, располо‐
женный с задней стороны крышки
заслонки (2).
4. Закройте крышку заслонки.
Во время работы всегда дер‐
жите воздушную заслонку за‐
крытой.
Обращайтесь с фильтром с
осторожностью во избежание
отделения от его поверхности
фильтрующих частиц.
8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы
слышны некоторые звуки (работы ком‐
прессора, циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
72 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
РУССКИЙ
73
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для
встраивания
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на та‐
бличке с техническими данными на
левой стенке внутри прибора и на та‐
бличке энергопотребления.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не
выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь
в свое муниципальное
управление.
74 www.aeg.com
РУССКИЙ
75
222355716-A-172012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement