ZANUSSI ZBB29455SA Handleiding | Manualzz
NL
EN
FR
DE
PT
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Manual de instruções
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl-Gefrierschrank
Combinado
ZBB29455SA
2
18
32
48
64
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
7
7
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
2
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
www.zanussi.com
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
www.zanussi.com
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk
op de fles die daardoor kan ontploffen, dit
kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
3
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on-
Bedieningspaneel
1
4
2
3
4
5
6
www.zanussi.com
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
5 Functietoets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie
4 Display-
1
2
3
Display
4
5
6
1 Weergave koelvak
2 Weergave vriesvak
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaat ook het display uit.
3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur
4 Temperatuurlampje
Het koelgedeelte uitschakelen
Draai om het koelgedeelte uit te schakelen de
instelling van de koeltemperatuur linksom naar
stand "O".
Het koelgedeelte blijft werken. Zodra het koelgedeelte is uitgeschakeld, wordt alleen de temperatuur aangegeven van het vriesgedeelte.
In deze stand is het lampje van het koelgedeelte uitgeschakeld.
5 Fast Freeze-functie
6 Shopping-functie
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op
de AAN/UIT-schakelaar.
Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen
de volgende signalen op het bedieningspaneel.
• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat de temperatuur positief is.
• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.
Druk op de Function-knop en de zoemer zal
weerklinken (zie ook "Alarm overmatige temperatuur").
Stel de gewenste temperatuur weer in (zie
"Temperatuurregeling").
Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de aan/
uit-toets langer dan 1 seconde ingedrukt te
houden.
Hierna wordt het aftellen van de temperatuur
van -3 -2 -1 weergegeven.
Temperatuurdisplay
Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur
van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt,
geeft het display het volgende aan:
1. – De indicatie koelvak is aan.
– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.
2. – De indicatie vriesvak is aan. 1)
– Het display geeft de vriezertemperatuur
aan.
Na tien seconden wordt het normale display
weer weergegeven.
Functiemenu
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt,
worden de volgende functies met de klok mee
geactiveerd:
• Fast Freeze function
• Shopping function
• geen symbool: normale werking.
1) Onder normale omstandigheden.
www.zanussi.com
5
Belangrijk! U kunt maar één functie per keer
AAN zetten.
Om de functies UIT te zetten, drukt u enkele keren op de functietoets totdat er geen symbool
meer verschijnt.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld
door de temperatuurregeling.
De temperatuur van het koelvak kan worden
geregeld door aan de knop voor de koelkastemperatuur te draaien, en kan variëren tussen
ongeveer +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan worden
geregeld door aan de knop voor de vriezertemperatuur te draaien, en kan variëren tussen ongeveer -15°C en -24°C.
Voor een juiste conservering van het voedsel
moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:
+5°C in de koelkast
-18°C in de vriezer.
Gedurende normaal functioneren zal de temperatuuraanwijzer de momenteel ingestelde temperatuur tonen.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar rechts
voor maximale koudheid
• draai de knop naar links om de minimale
koudheid te bereiken.
De gemiddelde positie is meestal het meest
geschikt.
De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
Shopping -functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen,
in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de
Shopping-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen
6
dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
De Shopping-functie wordt ingeschakeld door
op de functietoets te drukken (indien nodig
meerdere keren) tot het bijbehorende picto.
gram verschijnt
De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit
te schakelen door op de functietoets te drukken
(zie "Functieactivering").
Fast Freeze -functie
Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet u
de Fast Freeze-functie inschakelen.
Druk op de functietoets (indien nodig meerdere
malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit
te schakelen door op de functietoets te drukken
(zie "Functiemenu").
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval)
wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• het knipperen van het vriesvak (weergave
vriesvak)
• rood lampje op het display
• het geluid van de zoemer
• alarmsymbool
Wanneer de normale omstandigheden worden
hersteld:
• gaat het geluidssignaal uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de functietoets/alarmterugzettoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in het
gedurende enkele sevak op het display
conden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op de functietoets/Alarmterugzettoets te drukken.
www.zanussi.com
Het display blijft rood opgelicht, totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren
voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de Fast
Freeze-functie ten minste 24 uur voordat u het
in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van
het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel
toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, moet u
het apparaat minstens 12 uur op de Fast Freeze-instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard
moeten worden, alle laden en korven uit het apparaat verwijderen en het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u het beste
resultaat.
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een koude
accumulator die de bewaartijd verlengt in geval
van een stroomonderbreking of stroomuitval.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat het
voedsel de beladingslimiet, die op de
zijkant van het bovenste gedeelte is vermeld,
niet overschrijdt (indien van toepassing)
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
www.zanussi.com
7
Verplaatsbare schappen
De wanden van de
koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen
worden.
Luchtkoeling
Met de Dynamic Air Cooling- of DAC-ventilator
wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger.
1.
Druk op de schakelaar (1) om de
ventilator aan te
zetten. Het groene lampje (2)
gaat aan.
2
1
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
Deze voorziening maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een gelijkmatiger temperatuur in het vak.
Belangrijk! Schakel de ventilator in als de
kamertemperatuur hoger dan 25° C is.
Trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat
het los komt en installeer het schap op een
andere gewenste
hoogte.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
8
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
www.zanussi.com
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic
en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze
door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw
vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
www.zanussi.com
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
9
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Vriezer ontdooien
Er zal altijd een bepaalde hoeveelheid vorstafzetting aanwezig zijn op de schapjes en rondom de bovenste vakken.
Ontdooi de vriezer wanneer de vorstlaag een
dikte van ca. 3-5 mm heeft bereikt.
Belangrijk! Ongeveer 12 uur vóór het
ontdooien zet u de thermostaatknop omhoog,
zodat er een hogere koelreserve ontstaat voor
werkingsonderbreking.
Om vorst te verwijderen, volgt u de onderstaande instructies:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder bewaard voedsel, wikkel het in
kranten en berg het op een koele plaats
op.
Let op! Raak bevroren voedsel niet aan
met natte handen. Uw handen kunnen
vastvriezen aan de levensmiddelen.
3.
Laat de deur
open en steek
de kunststof
schraper in de
juiste uitsparing in de onderzijde, en
plaats een opvangbak om
dooiwater op te vangen.
Om het ontdooiproces te versnellen,
plaatst u een pan warm water in het diepvriesvak. Verwijder verder ijsresten die losbreken voordat het ontdooien is voltooid.
4.
10
Nadat het ontdooien is voltooid, droogt u
de binnenkast van de vriezer grondig en
bewaart u de schraper voor later gebruik.
www.zanussi.com
5.
6.
Schakel het apparaat in.
Plaats na twee of drie uur het eerder verwijderde voedsel terug in het diepvriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe
metalen gereedschappen om vorst weg te
schrapen van de verdamper, omdat u deze kunt
beschadigen.
Gebruik geen mechanisch apparaat of ander
hulpmiddel dan aanbevolen door de fabrikant
om het dooiproces te versnellen.
Een temperatuurtoename van de
diepvrieslevensmiddelen kan tijdens het
ontdooien de gegarandeerde
bewaartemperatuur verkorten.
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de
vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
www.zanussi.com
verricht door een gekwalificeerd technicus of
competent persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
11
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur
in.
De temperatuur in de koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in de vriezer is te hoog.
Producten zijn te dicht op elkaar
geplaatst.
Bewaar de producten op een manier
die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.
Er is te veel rijpvorming.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
1 Trek de stekker uit het stopcontact.
2 Druk op de achterste haak en trek tegelijkertijd het lampenkapje in de richting van de
pijl.
3 Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (de
maximale voltage wordt weergegeven op de
kap van de lamp)
4 Installeer het lampenkapje door het terug te
schuiven in zijn oorspronkelijke positie.
5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
12
1
2.
2
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
www.zanussi.com
3.
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
24 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant in het apparaat en
op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert:
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
www.zanussi.com
13
C
B
C
• Maak de bovenste
• Schroef de pennen
pen los en verwijder
(B) en de afstandde afstandhouder.
houders (C) los.
• Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.
Op de tegenoverliggende zijde:
• Monteer de onderste pen.
• Monteer de onderste deur.
• Bevestig de pennen
(B) en de afstand• Verwijder de onderhouders (C) weer
ste deur.
op het middelste
• Maak de onderste
scharnier aan de tepen los.
genoverliggende
kant.
• Monteer de bovenste deur.
• Zet de afstandhouder en de bovenste
pen vast.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
x
5 cm
min. 200cm
2
x
min.
200cm2
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer
vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk:
14
A
1 Knip indien nodig
de zelfklevende afdichtstrip op maat en
bevestig het op het
apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.
A1
2 Boor in de afdekking van het scharnier
A, zoals weergegeven
op de afbeelding.
Bevestig de afdekkingen A en A1 (in het
zakje met accessoires) in de middelste
scharnier.
www.zanussi.com
2
I
1
4mm
44mm
I
3 Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in
de richting van de pijlen (1) totdat de metalen strip op de bovenkant van het apparaat tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in
de richting van de pijlen (2) tegen de kast
aan de andere kant
van het scharnier.
www.zanussi.com
4 Stel het apparaat
in de nis af.
Zorg ervoor dat de
afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Het afdekplaatje voor
het onderste scharnier (in de zak met
accessoires) zorgt ervoor dat de afstand
tussen het apparaat
en het keukenmeubel
correct is.
Zorg ervoor dat er
een ruimte van 4 mm
tussen het apparaat
en de kast aanwezig
is.
Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste
scharnier op de juiste
plek.
5 Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan de nis.
6 Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking
(E). Verwijder onderdeel DX als het
scharnier rechts
staat, of onderdeel
SX als het scharnier
links staat.
E
C
D
E
E
B
7 Bevestig de afdekplaatjes (C, D)
aan de uitsteeksels
en de gaten van de
scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het
scharnier.
E
8 Als het apparaat
aan de zijkant aan
moet sluiten op de
deur van het keukenmeubel:
1. Maak de schroeven in de bevestigingshaken (E)
los.
2. Verwijder de haken (E).
3. Draai de schroeven weer vast.
15
Ha
~50 mm
90o
Hb
8 mm
K Ha
21 mm
~50 mm
Hc
90o
21 mm
Hd
9 Maak de onderde- 10 Monteer onderdeel (Ha) aan de binlen (Ha), (Hb), (Hc)
nenkant van het keuen (Hd) los.
kenmeubel.
8 mm
Ha
Hb
13 Verwijder de haken en markeer een
afstand van 8 mm
vanaf de buitenrand
van de deur waar de
spijker moet worden
vastgemaakt (K).
Hb
Hc
11 Duw onderdeel
(Hc) op onderdeel
(Ha).
14 Plaats het kleine
vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de keukenkastdeur en de deur van
het apparaat uit met
behulp van onderdeel
Hb.
Ha
12 Zet de deur van
het apparaat en de
deur van het keukenmeubel open in een
hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het
apparaat en de keukenkastdeur tegen
elkaar en markeer de
gaten.
Hb
Hd
15 Duw onderdeel
(Hd) op onderdeel
(Hb).
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd
is aan de kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag
is (bijv. in de winter), kan de omvang van de
pakking kleiner worden. De omvang van de
pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Het milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
16
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
www.zanussi.com
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
www.zanussi.com
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
17
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
22
22
23
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
28
28
31
Subject to change without notice.
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
18
sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
www.zanussi.com
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against
the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
www.zanussi.com
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
19
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
are recyclable.
the symbol
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Control panel
1
2
3
4
1 ON/OFF switch
2 Freezer temperature regulator
2
3
1 Fridge compartment indicator
2 Freezer compartment indicator
3 Positive or negative temperature indicator
4 Temperature indicator
5 Fast Freeze function
6 Shopping function
20
6
5 Function button
Alarm reset switch
6 Fridge temperature regulator
3 Fridge-Freezer temperature indication button
4 Display
1
5
Display
4
5
6
Switching on
After plugging the plug into the power outlet, if
the display is not illuminated, press ON/OFF
switch.
As soon as the appliance is turned on, the following signals will appear on the control panel:
• Positive or negative temperature indicator will
be positive, indicating that the temperature is
positive
www.zanussi.com
• the temperature flashes, the background of
the display is red and you will hear a buzzer.
Press Function button and the buzzer will go off
(also refer to "Excessive temperature alarm" ).
Set the desired temperature (refer to "Temperature regulation").
Switching off
The appliance is shut off by pressing ON/OFF
switch for more than 1 second.
After this, a countdown of the temperature from
-3 -2 -1 will be shown.
When the appliance is switched off, Display also goes off.
Switching off the fridge compartment
To switch off the refrigerator compartment, rotate the Fridge temperature setting regulator
counter- clockwise till position "O".
The freezer compartment will keep on working.
Once the refrigerator compartment is shut off,
the only temperature which is indicated is the
one of the freezer compartment.
In this condition, the lighting in the refrigerator
compartment will be switched off.
Temperature Indication
Each time the Fridge-Freezer temperature indication button is pressed, the display indicates
in sequence:
1. – The Fridge compartment indicator is on.
– The display indicates the fridge temperature.
2. – The Freezer compartment indicator is on.
2)
– The display indicates the freezer temperature.
In any case, after 10 seconds normal display
conditions are restored.
Functions menu
Each time Function button is pressed, the following functions are activated in a clockwise direction:
• Fast Freeze function
• Shopping function
• no symbol: normal operation.
Important! You can set one function ON at a
time.
To set the functions OFF, press the Function
button several times until no icon appears.
Temperature regulation
The temperature within the appliance is controlled by the Temperature regulator.
The temperature of the fridge compartment may
be regulated by rotating the Fridge temperature
regulator, and may vary between more or less
+2°C and +8°C.
The temperature of the freezer compartment
may be regulated by rotating the Freezer temperature regulator, and may vary between more
or less -15°C and -24°C.
For a correct storage of the food the following
temperatures should be set:
+5°C in the fridge
-18°C in the freezer.
During normal functioning the Temperature indicator shows the temperature currently set.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator clockwise to
obtain the maximum coldness
• turn the Temperature regulator counterclockwise to obtain the minimum coldness.
The intermediate position is usually the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Shopping Function
If you need to insert a large amount of warm
food, for example after doing the grocery shopping, we suggest to activate the Shopping
function to chill the products more rapidly and
to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
The Shopping function is activated by pressing
Function button (several times if necessary) un.
til the corresponding icon appears
2) In normal conditions.
www.zanussi.com
21
The Shopping function shuts off automatically
after approximately 6 hours.
It is possible to deactivate the function at any
time by pressing Function button (see "Activation of functions" ) .
Fast Freeze Function
To freeze fresh foods, you will need to activate
the Fast Freeze function.
Press Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears.
This function stops automatically after 52
hours.
It is possible to deactivate the function at any
time by pressing Function button (refer to
"Functions Menu").
Excessive temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer
compartment (for example due to a power failure) is indicated by:
• flashing temperature
• freezer compartment flashing (Freezer compartment indicator)
• red illumination of display
• sounding of buzzer
• alarm symbol.
When normal conditions are restored:
• the acoustic signal shuts off
• the temperature value continues to flash
• the display illumination remains red.
When you press Function button / Alarm reset
switch to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartment appears
for some seconds.
on indicator
At this point the flashing stops and the display
illumination changes over from red to white.
During the alarm phase, the buzzer can be
switched off by pressing Function button /
Alarm reset switch.
The illumination of the display remains red until
normal storage conditions are restored.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast Freeze
function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
22
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 12 hours
on the Fast Freeze setting.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance
and place food on cooling shelves to obtain the
best performance.
Warning! Make sure that foods do not
exceed the load limit stated on the side of
the upper section (where applicable)
www.zanussi.com
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power failure, if
the power has been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Positioning the door shelves
To permit storage of
food packages of various sizes, the door
shelves can be
placed at different
heights.
Gradually pull the
shelf in the direction
of the arrows until it
comes free, then reposition as required.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more
trays for the production of ice-cubes. Fill these
trays with water, then put them in the freezer
compartment.
Air cooling
The Dynamic Air Cooling (DAC) fan let food
cool quickly and a more uniform temperature in
the compartment.
Important! Do not use metallic instruments to
remove the trays from the freezer.
1.
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold accumulator which increases storage time in the event
of a power cut or breakdown.
Press the switch
(1) to switch on
the fan. The
green light (2)
comes on.
2
1
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of
runners so that the
shelves can be positioned as desired.
This device allows for rapid cooling of foods
and a more uniform temperature in the compartment.
Important! Switch on the fan when the
ambient temperature exceeds 25°C.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
www.zanussi.com
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
23
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to make
it possible subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
24
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
www.zanussi.com
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on
the freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to defrosting,
set the Temperature regulator toward higher
settings , in order to build up sufficient chill
reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool
place.
Caution! Do not touch frozen goods with
wet hands. Hands can freeze to the
goods.
3.
In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm water in the
freezer compartment. In addition, remove
pieces of ice that break away before defrosting
is complete.
4.
5.
6.
www.zanussi.com
Leave the
door open and
insert the
plastic scraper
in the appropriate seating
at the bottom
centre, placing
a basin underneath to collect the defrost water
When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for
future use.
Switch on the appliance.
After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
25
Warning! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you
could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other
than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance
and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
26
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
www.zanussi.com
Problem
Water flows into the refrigerator.
Possible cause
Solution
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher/lower temperature.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each other.
Store products so that there is cold
air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
Replacing the lamp
1 Disconnect the mains plug from the mains
socket.
2 Press on the rear hook and at the same time
slide the lamp cover in the direction of the arrow.
3 Replace the lamp with one of the same
power and specifically designed for household
appliances. (the maximum power is shown on
the light lamp cover)
4 Install the lamp cover by sliding it into its
original position.
5 Connect the mains plug to the mains socket.
6 Open the door. Make sure that the lamp
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
www.zanussi.com
1
3.
2
If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
27
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
28
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right. If
you want to open the door to the left, do these
steps before you install the appliance:
www.zanussi.com
On the opposite side:
• Install the lower pin.
• Install the lower
door.
• Refit the pins (B)
and the spacers (C)
on the middle hinge
on the opposite
side.
• Install the upper
door.
• Tighten the spacer
and tighten the upper pin.
C
B
C
• Loosen the upper
pin and remove the
spacer.
• Remove the upper
pin and the upper
door.
• Unscrew the pins
(B) and spacers
(C).
• Remove the lower
door.
• Loosen the lower
pin.
Ventilation requirements
The airflow behind
the appliance must
be sufficient.
x
5 cm
min. 200cm
2
x
min.
200cm2
Installing the appliance
Caution! Make sure that the mains cable
can move freely.
Do the following steps:
www.zanussi.com
A
1 If necessary cut
the adhesive sealing
strip and then apply it
to the appliance as
shown in figure.
A1
2 Drill the hinge
cover A, as shown in
figure.
Apply the covers A
and A1 (in the accessories bag) in to the
middle hinge.
29
E
C
2
D
1
4mm
E
E
44mm
E
B
3 Install the appliance in the niche.
Push the appliance in
the direction of the
arrows (1) until the
upper gap cover
stops against the
kitchen furniture.
Push the appliance in
the direction of the
arrows (2) against the
cupboard on the opposite side of the
hinge.
4 Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the
distance between the
appliance and the
cupboard front-edge
is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that
the distance between
the appliance and the
kitchen furniture is
correct.
Make sure that the
clearance between
the appliance and the
cupboard is 4 mm.
Open the door. Put
the lower hinge cover
in position.
7 Attach the covers
(C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille
(B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
Ha
Hb
8 If the appliance
must connect laterally
to the kitchen furniture door:
1. Slacken the
screws in fixing
brackets (E).
2. Move the brackets (E).
3. Retighten the
screws.
~50 mm
90o
21 mm
~50 mm
Hc
Hd
9 Disconnect the
parts (Ha), (Hb), (Hc)
and (Hd).
90o
21 mm
10 Install the part
(Ha) on the inner side
of the kitchen furniture.
I
I
5 Attach the appliance to the niche
with 4 screws.
30
6 Remove the correct part from the
hinge cover (E). Make
sure to remove the
part DX, in the case
of right hinge, SX in
opposite case.
www.zanussi.com
8 mm
Ha
Hb
Hb
Hc
Ha
11 Push the part (Hc) 12 Open the applion the part (Ha).
ance door and the
kitchen furniture door
at an angle of 90°.
Insert the small
square (Hb) into
guide (Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and
mark the holes.
8 mm
Hd
15 Press the part
(Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached tightly
to the cabinet.
Important! If the ambient temperature is low
(for example, in the Winter), the size of the
gasket decreases. The size of the gasket
increases when the ambient temperature
increases.
K Ha
Hb
13 Remove the
brackets and mark a
distance of 8 mm
from the outer edge
of the door where the
nail must be fitted (K).
14 Place the small
square on the guide
again and fix it with
the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part Hb.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
www.zanussi.com
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
31
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
34
37
37
38
39
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 41
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 43
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit
être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques
32
d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à
l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique
normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
www.zanussi.com
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de
l'appareil. Une prise de courant écrasée
ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la
peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
www.zanussi.com
appareils ménagers. Elles ne sont pas du
tout adaptées à un éclairage quelconque
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre
la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
(Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la
prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
33
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés
dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Bandeau de commande
1
34
2
3
4
5
6
www.zanussi.com
1 Touche Marche/Arrêt
2 Thermostat du compartiment congélateur
5 Touche de fonctions
Touche de réinitialisation d'alarme
6 Thermostat du compartiment réfrigérateur
3 Touche d'affichage de la température du
réfrigérateur/congélateur
4 Affichage
1
2
3
1 Voyant du compartiment réfrigérateur
2 Voyant du compartiment congélateur
3 Indicateur de température positif ou négatif
4 Indicateur de température (sur le bandeau
de commandes)
5 Fonction Fast Freeze
6 Fonction Shopping
Mise en marche
Branchez l'appareil. Si l'afficheur ne s'allume
pas, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Dès que l'appareil est mis en fonctionnement,
les signaux suivants apparaissent sur le bandeau de commande :
• L'indicateur de température est positif, indiquant que la température est positive
• La température clignote, le fond d'écran est
éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche
Fonctions (consultez aussi le paragraphe
« Alarme de température excessive »).
Pour sélectionner une température différente,
reportez-vous au paragraphe « Réglage de la
température ».
Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche
Marche/Arrêt pendant plus de 1 seconde.
Suite à cela, l'affichage effectue un décompte
de 3 à 1.
Lorsque l'appareil est éteint, l'affichage s'éteint
également.
Afficheur
4
5
6
Mise à l'arrêt du compartiment
réfrigérateur
Pour arrêter le compartiment réfrigérateur, tournez le thermostat du réfrigérateur vers la gauche jusqu'à la position « O ».
Le compartiment congélateur continue de fonctionner.
Une fois le compartiment réfrigérateur à l'arrêt,
la seule température indiquée est celle du compartiment congélateur.
Dans ce cas, l'éclairage du compartiment réfrigérateur s'éteint.
Affichage de la température
À chaque fois que vous appuyez sur la touche
d'affichage de la température du réfrigérateur/
congélateur, l'écran affiche de façon séquentielle :
1. – Le voyant du compartiment réfrigérateur
s'allume.
– L'affichage indique la température du réfrigérateur.
2. – Le voyant du compartiment congélateur
s'allume.3)
– L'affichage indique la température du
congélateur.
Dans tous les cas, au bout de 10 secondes,
l'affichage revient à la normale.
Menu Fonctions
Chaque fois que vous appuyez sur la touche
Fonctions, les fonctions ci-après sont activées
de gauche à droite :
3) En conditions normales.
www.zanussi.com
35
• Fonction Fast Freeze
• Fonction Shopping
• aucun symbole : fonctionnement normal.
Important Vous pouvez activer une seule
fonction à la fois.
Pour désactiver les fonctions, appuyez plusieurs fois sur la touche Fonctions jusqu'à ce
qu'aucun symbole n'apparaisse.
Réglage de la température
La température à l'intérieur de l'appareil est
contrôlée par le thermostat.
Vous pouvez réguler la température du compartiment réfrigérateur en tournant le thermostat du
réfrigérateur ; la température peut varier plus ou
moins entre +2 °C et +8 °C.
Vous pouvez réguler la température du compartiment congélateur en tournant le thermostat du
congélateur ; la température peut varier plus ou
moins entre -15 °C et -24 °C.
Pour une conservation correcte des aliments,
sélectionnez les températures suivantes :
+5 °C dans le réfrigérateur
-18 °C dans le congélateur.
En fonctionnement normal, l'indicateur de température affiche la température actuellement
définie.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le thermostat vers la droite pour obtenir le niveau de froid maximal
• tournez le thermostat vers la gauche pour
obtenir le niveau de froid minimal.
Une position intermédiaire est généralement la
plus indiquée.
Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité d'aliments stockés
• l'emplacement de l'appareil.
Shopping Fonction
Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple
après avoir fait vos courses, nous vous suggé36
rons d'activer la fonction Shopping : elle permet
de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction Shopping , appuyez sur
la touche Fonctions (plusieurs fois, si nécessaire), jusqu'à ce que le symbole correspondant
apparaisse.
La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout de 6 heures environ.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette
fonction en appuyant sur la touche Fonction
(reportez-vous au paragraphe « Activation des
fonctions »).
Fast Freeze Fonction
Pour congeler des aliments frais, vous devez
activer la fonction Fast Freeze.
Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs fois,
si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche
Fonctions (veuillez vous reporter au chapitre
"Fonctions du Menu").
Alarme de température
Une augmentation de la température dans le
compartiment congélateur (par exemple lors
d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Clignotement de la température
• Clignotement du compartiment congélateur
(voyant du compartiment congélateur)
• Éclairage rouge de l'afficheur
• Déclenchement d'une alarme sonore
• Symbole d'alarme.
Au rétablissement des conditions normales :
• le signal sonore se coupe
• la température continue de clignoter
• l'afficheur reste allumé en rouge.
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche
Fonctions/Réinitialisation d'alarme. La température maximale régnant dans le compartiment
pendant quelques
apparaît sur l'afficheur
secondes.
www.zanussi.com
À ce stade, l'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe et change de couleur : de rouge, il devient blanc.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut
être désactivée en appuyant sur la touche
Fonctions/Réinitialisation d'alarme.
L'afficheur reste allumé en rouge jusqu'au rétablissement des conditions de stockage normales.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction Fast Freeze 24 heures avant
d'introduire les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le
compartiment inférieur.
Respectez le pouvoir de congélation de votre
appareil (c'est à dire la quantité maximale de
denrées fraîches que vous pouvez congeler par
24 heures) qui figure sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation prend 24 heures :
vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Stockage d'aliments congelés
À la première mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la position
Fast Freeze pendant 12 heures au moins, avant
d'introduire les produits dans le compartiment.
Si vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, vous avez la possibilité de retirer
tous les tiroirs et de placer directement les aliments sur les clayettes refroidissantes pour obtenir les meilleures performances possibles.
Avertissement Assurez-vous que la
quantité d'aliments ne dépasse pas la
www.zanussi.com
charge limite indiquée sur le côté de la section
supérieure (le cas échéant).
Important En cas de dégivrage accidentel, dû
par exemple à une panne de courant, si la
panne doit se prolonger plus de temps qu'il
n'est prévu sous "augmentation du temps",
dans les caractéristiques techniques,
consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après
les avoir cuits (une fois refroidis).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites
sans décongélation préalable (la cuisson sera
cependant un peu plus longue).
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs
bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et
mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
37
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un accumulateur de froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en cas de coupure
de courant.
Clayettes amovibles
Brassage de l'air
Ce modèle est doté d'un ventilateur Dynamic
Air Cooling (DAC) permettant le refroidissement rapide des aliments et une température
plus homogène dans le compartiment.
1.
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être
placées en fonction
des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent
être positionnés à différentes hauteurs.
Appuyez sur la
touche (1) pour
faire démarrer le
ventilateur. Le
voyant vert (2)
s'allume.
2
1
Cet appareil permet le refroidissement rapide
des aliments et une température plus homogène dans le compartiment.
Important Ce dispositif est spécialement
approprié lorsque vous avez introduit une
grande quantité d'aliments dans le
compartiment réfrigérateur et par temps chaud
(température ambiante supérieure à 25°C).
Tirez progressivement
dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position
du dispositif de réglage de température de
38
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
www.zanussi.com
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans
le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés
à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
www.zanussi.com
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
39
la recharge ne doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la
carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
40
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrer le congélateur
A La formation de givre à l'intérieur de l'appareil
ne peut être évitée.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est comprise entre 3 et 5
mm.
Important Mettez le thermostat sur la position
maximum 12 heures avant d'effectuer le
dégivrage pour assurer une réserve de froid.
Retirez le givre comme indiqué ci-dessous :
1. Éteignez l'appareil.
2. Sortez le bac à glaçons et éventuellement
les denrées congelées. Enveloppez cellesci dans plusieurs feuilles de papier journal,
ou mieux, dans des emballages isothermes.
Conservez-les dans un endroit frais.
Attention Ne touchez pas avec les mains
humides les surfaces givrées et les
produits congelés Risque de brûlures ou
arrachement de la peau !
3.
Maintenez la
porte ouverte
et utilisez la
spatule en
plastique
comme gouttière en l'insérant dans l'emplacement
prévu à cet effet. Placez au-dessous un récipient dans lequel s'écoulera l'eau de dégivrage.
www.zanussi.com
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant
dans le compartiment congélateur un ou
plusieurs récipients d'eau chaude non bouillante, à l'exclusion de toute autre source de chaleur. Retirez également les morceaux de glace
au fur et à mesure que ceux-ci se détachent,
avant que le processus de dégivrage ne soit
terminé.
moyens artificiels pour dégivrer ou accélérer le
dégivrage de votre appareil. Utilisez
uniquement les dispositifs préconisés dans
cette notice d'utilisation.
A Une augmentation de la température des
aliments congelés au cours du dégivrage est
susceptible d'écourter leur durée de
conservation.
4.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter
la détérioration des aliments en cas de panne
de courant.
5.
6.
Une fois le dégivrage terminé, épongez
bien et séchez soigneusement les parois et
le fond. Conservez la spatule en plastique
pour une utilisation ultérieure.
Mettez en fonctionnement l'appareil.
Attendez deux à trois heures avant de replacer à nouveau les produits surgelés ou
congelés dans le compartiment.
Avertissement N'utilisez jamais de
couteau ou d'objet métallique pour gratter
la couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents
chimiques, de dispositifs mécaniques ou autres
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés
dans le présent manuel, doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou une
personne compétente.
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas. L'éclairage ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
www.zanussi.com
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation
n'est pas correctement insérée
dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche du
câble d'alimentation dans la prise de
courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
41
Problème
Le compresseur fonctionne en permanence.
Cause possible
Solution
La température n'est pas réglée
correctement.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Diminuez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau de
dégivrage ne s'écoule pas dans le
bac d'évaporation situé au-dessus
du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau
au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les uns
des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Sélectionnez une température plus
élevée.
42
www.zanussi.com
Remplacement de l'ampoule
1 Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2 Simultanément, dégagez le crochet arrière
et faites glisser le diffuseur dans le sens des
flèches.
3 Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance identique, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)
4 Installez le diffuseur de l'ampoule en le faisant glisser dans sa position d'origine.
5 Branchez l'appareil sur le secteur.
6 Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
2
1
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service
après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
24 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
que indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatiwww.zanussi.com
43
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre
réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
C
B
C
• Dévissez le pivot
supérieur et retirez
l'entretoise.
• Retirez le pivot supérieur et la porte
supérieure.
• Dévissez les pivots
(B) et les entretoises (C).
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté vers
la droite. Si vous souhaitez modifier le sens
d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant d'installer
définitivement l'appareil :
Du côté opposé :
• Mettez en place le
pivot inférieur.
• Mettez en place la
porte inférieure.
• Remettez les pivots
(B) et les entretoises (C) sur la char• Retirez la porte infénière intermédiaire
rieure.
du côté opposé.
• Desserrez le pivot
• Mettez en place la
inférieur.
porte supérieure.
• Serrez l'entretoise
et le pivot supérieur.
Procédez comme suit :
Conditions requises en matière de
circulation d'air
Veillez à garantir une
circulation d’air suffisante à l’arrière de
l’appareil.
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
5 cm
min. 200cm2
min.
200cm2
Installation de l'appareil
Attention Assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé.
44
www.zanussi.com
x
2
x
1
4mm
44mm
A
1 Si nécessaire,
coupez la bande
d'étanchéité adhésive
et appliquez-la sur
l'appareil, comme indiqué sur la figure.
www.zanussi.com
A1
2 Percez le cachecharnière A, comme
indiqué dans la figure.
Appliquez les caches
A et A1 (disponibles
dans le sachet des
accessoires) dans la
charnière intermédiaire.
3 Insérez l'appareil
dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil
dans la direction indiquée par les flèches
(1) jusqu'à ce que la
partie couvrant l'interstice en haut de
l'appareil butte contre
le meuble de cuisine.
Poussez l'appareil
dans la direction indiquée par les flèches
(2) contre le meuble,
du côté opposé à la
charnière.
4 Ajustez la position
de l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
Assurez-vous que la
distance entre l'appareil et le bord avant
du meuble est de
44 mm.
Le cache de la charnière inférieure (dans
le sachet d'accessoires) vous permet de
vérifier que la distance entre l'appareil et
le meuble de cuisine
est correcte.
Assurez-vous que
l'écart entre l'appareil
et le meuble est de
4 mm.
Ouvrez la porte. Mettez en place le cache
de la charnière inférieure.
45
Ha
~50 mm
90o
Hb
21 mm
I
~50 mm
I
Hc
6 Retirez la pièce
5 Fixez l'appareil au
meuble d'encastrecorrecte du cachement à l'aide de 4 vis. charnière (E). Assurez-vous que vous retirez bien la pièce DX
s'il s'agit de la charnière droite, SX s'il
s'agit de l'autre charnière.
21 mm
Hd
9 Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc)
et (Hd).
90o
10 Installez la pièce
(Ha) sur la face intérieure du meuble de
cuisine.
8 mm
Ha
Hb
E
C
Hc
D
B
7 Fixez les protections (C, D) sur les
ergots et dans les
trous des charnières.
Mettez en place la
grille d'aération (B).
Fixez les cache-charnières (E) sur la charnière.
46
11 Poussez la pièce
(Hc) sur la pièce
(Ha).
E
E
E
8 Si l'appareil doit
être fixé latéralement
à la porte du meuble
de cuisine :
1. Desserrez les vis
dans les pattes
de fixation (E).
2. Réglez les pattes
de fixation (E).
3. Resserrez les vis.
Ha
12 Ouvrez la porte de
l'appareil et la porte
du meuble de cuisine
à un angle de 90 °C.
Insérez le petit carré
(Hb) dans le guide
(Ha).
Joignez la porte de
l'appareil et la porte
du meuble et repérez
les trous.
www.zanussi.com
8 mm
K Ha
Hb
Hb
13 Retirez les supports et repérez une
distance de 8 mm à
partir de l'arête extérieure de la porte où
le clou doit être posé
(K).
14 Placez de nouveau le petit carré sur
le guide et fixez-le à
l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du
meuble de cuisine et
celle de l'appareil en
réglant la pièce Hb.
Hd
15 Appuyez la pièce
(Hd) sur la pièce
(Hb).
Faites une dernière vérification pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• La bande d'étanchéité magnétique est solidement fixée au meuble.
Important Si la température ambiante est
basse (par exemple, en hiver), la taille du joint
diminue. La taille du joint augmente lorsque la
température ambiante augmente.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
www.zanussi.com
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
47
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
48
50
53
53
54
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
56
57
59
59
63
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und
dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende
Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie
sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem
neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
48
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
www.zanussi.com
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine
lockere Steckdose. Es besteht Brandund Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen)
der internen Beleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
www.zanussi.com
• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für
Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen
sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen
kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
49
Montage
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Bedienfeld
1
50
2
3
4
5
6
www.zanussi.com
1 Taste EIN/AUS
2 Temperaturregler Gefrierraum
5 Optionentaste
Löschtaste für den Alarmton
6 Temperaturregler Kühlraum
3 Temperaturanzeigetaste Kühl-/Gefrierraum
4 Display
1
2
3
1 Anzeige Kühlraum
2 Anzeige Gefrierraum
3 Positives oder negatives Temperaturvorzeichen
4 Temperaturanzeige
5 Fast Freeze-Funktion
6 Shopping -Funktion
Display
4
5
6
Ausschalten des Kühlraums
Um den Kühlraum auszuschalten, drehen Sie
den Temperaturregler für den Kühlraum entgegen dem Uhrzeigersinn in die Position „O“.
Der Gefrierraum bleibt dabei weiterhin eingeschaltet.
Nach dem Ausschalten des Kühlraums wird nur
die Temperatur des Gefrierraums weiterhin angezeigt.
Die Kühlraumbeleuchtung wird bei ausgeschaltetem Kühlraum ebenfalls ausgeschaltet.
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Sollte das Display nicht aufleuchten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
Nach dem Einschalten des Geräts wird auf
dem Bedienfeld Folgendes angezeigt:
• Die Temperaturvorzeichenanzeige zeigt ein
Pluszeichen an
• Die Temperaturanzeige blinkt, der Hintergrund des Displays leuchtet rot und es ertönt
ein Signalton.
Drücken Sie die Funktionstaste, um den Summton abzuschalten (siehe auch „Temperaturwarnung”).
Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
(siehe "Temperaturregulierung").
Temperaturanzeige
Wenn die Taste für die Temperaturanzeige des
Kühl-/Gefrierschranks gedrückt wird, zeigt das
Display nacheinander Folgendes an:
1. – Die Anzeige des Kühlschranks leuchtet.
– Das Display zeigt die Kühlschranktemperatur an.
2. – Die Anzeige des Gefrierschranks leuchtet. 4)
– Das Display zeigt die Temperatur im Gefrierschrank an.
Nach 10 Sekunden werden stets die normalen
Anzeigebedingungen wiederhergestellt.
Ausschalten des Geräts
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die
EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt
halten.
Danach wird ein Temperatur-Countdown (-3 -2
-1) angezeigt.
Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt
auch das Display.
Funktionsmenü
Bei jedem Betätigen der Funktionstaste werden
abwechselnd die folgenden Funktionen aktiviert:
• Fast Freeze-Funktion
• Shopping-Funktion
• Kein Symbol: Normalbetrieb.
4) Unter normalen Bedingungen.
www.zanussi.com
51
Wichtig! Sie können jeweils EINE Funktion
einschalten.
Um die Funktionen AUSZUSCHALTEN, drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls
mehrmals, bis kein Symbol mehr erscheint.
Temperaturregelung
Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt.
Die Temperatur im Kühlraum kann durch Drehen des Temperaturreglers für den Kühlraum
eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt
zwischen ca. +2 °C und +8 °C.
Die Temperatur im Gefrierraum kann durch
Drehen des Temperaturreglers für den Gefrierraum eingestellt werden. Der Einstellbereich
liegt zwischen ca. -15 °C und -24 °C.
Für eine ordnungsgemäße Lagerung von Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperaturen
einstellen:
+5 °C im Kühlraum
-18 °C im Gefrierraum.
Im Normalbetrieb zeigt die Temperaturanzeige
die aktuell eingestellte Temperatur an.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die maximal mögliche Kühlung
einzustellen.
• Drehen Sie den Temperaturregler entgegen
dem Uhrzeigersinn, um die geringste Kühlung einzustellen.
Eine mittlere Stellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Öffnens der Tür
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts.
Shopping-Funktion
Wenn Sie eine größere Menge noch nicht gekühlter Lebensmittel lagern möchten, zum Beispiel nach einem Einkauf, empfehlen wir das
Einschalten der Funktion Shopping, um einerseits ein schnelleres Abkühlen der Produkte zu
52
gewährleisten und andererseits zu vermeiden,
dass sich die Wärme auf die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel überträgt.
Die Funktion Shopping wird aktiviert, indem Sie
die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals
erdrücken, bis das gewünschte Symbol
scheint.
Die Funktion Shopping wird nach 6 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe „Funktionsmenü”) ausgeschaltet werden.
Fast Freeze-Funktion
Zum Einfrieren frischer Lebensmittel müssen
Sie die Funktion Fast Freeze einschalten.
Drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls
mehrmals, bis das gewünschte Symbol erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.
Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach (zum
Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie
folgt angezeigt:
• Blinkende Temperaturanzeige
• Blinkende Gefrierraumanzeige (GefrierfachAnzeige)
• Rot leuchtendes Display
• Ertönen eines Summers
• Alarmsymbol.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind:
• wird das akustische Signal ausgeschaltet
• blinkt der Temperaturwert weiterhin
• leuchtet das Display weiterhin rot.
Wenn Sie die Funktionstaste/Alarm-Rückstellschalter zum Ausschalten des Alarms betätieinige Sekunden
gen, wird in der Anzeige
lang die wärmste Temperatur im Fach angezeigt.
Die Temperaturanzeige hört zu diesem Zeitpunkt auf zu blinken, und das Display leuchtet
nicht mehr rot, sondern weiß.
www.zanussi.com
In der Alarmphase kann das Signal durch Drücken der Funktionstaste/des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.
das Display leuchtet weiterhin rot, bis die normalen Lagerbedingungen wiederhergestellt
sind.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für
einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren
Sie bitte die Fast Freeze-Funktion mindestens
24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das
Gefrierfach legen.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das obere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben; eine Plakette
befindet sich im Innern des Geräts.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens 12 Stunden
lang auf der Einstellung Fast Freeze laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle Körbe und
Schubladen aus dem Gerät und setzen Sie die
Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale
Leistung zu erhalten.
Warnung! Bitte achten Sie unbedingt
darauf, die Beladungsgrenze nicht zu
www.zanussi.com
überschreiten, die seitlich im oberen Teil
angegeben ist (wo zutreffend)
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort
gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und
stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum
Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
Kälteakku(s)
Das Gefriergerät enthält mindestens einen Kälteakkumulator, der die Zeitdauer verlängert, in
53
der die Lebensmittel bei einem Stromausfall
oder einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
Verstellbare Ablagen
Luftkühlung
Der Ventilator mit dynamischer Luftkühlungsfunktion kühlt Lebensmittel schnell und gleichmäßig.
1.
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener
Höhe positioniert
werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Drücken Sie zum
Einschalten des
Ventilators die
Taste (1). Die
grüne Anzeigeleuchte (2)
leuchtet auf.
2
1
Der Ventilator sorgt für eine rasche Kühlung der
Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum.
Wichtig! Der Ventilator sollte eingeschaltet
werden, wenn die Umgebungstemperatur über
25°C steigt.
Ziehen Sie den Türeinsatz langsam in
Pfeilrichtung, bis er
sich herausheben
lässt. Dann setzen
Sie ihn in die gewünschte Position
ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung ein, die ein automati54
sches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn sie stark riechen.
www.zanussi.com
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt
werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
55
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich
die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
56
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.
Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Wichtig! Stellen Sie den Temperaturregler
bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine
kühlere Einstellung, damit eine ausreichende
Kälte als Reserve für die Unterbrechung im
Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichwww.zanussi.com
ten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
Vorsicht! Fassen Sie eingefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen Händen an.
Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln
festfrieren.
3.
Lassen Sie die
Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den
Kunststoffschaber in die
entsprechende Aussparung unten in der Mitte ein. Stellen Sie eine
Schale zum Auffangen des Tauwassers darunter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits
während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen lassen.
4.
5.
6.
Ist alles vollständig abgetaut, trocknen Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Kunststoffschaber für
eine spätere Verwendung auf.
Schalten Sie das Gerät ein.
Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden
in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hineinlegen.
Warnung! Verwenden Sie bitte niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen von
Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser
dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen).
Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes
verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Benutzerinformation nicht beschrieben ist, darf
Problem
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
www.zanussi.com
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer
kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Abhilfe
Gerät einschalten.
57
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Netzstecker wurde nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit Spannung
versorgt. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks
herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das Tauwasser an der Rückwand
des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass das Kühlgut
nicht die Rückwand berührt.
Wasser fließt auf den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die Lebensmittel liegen zu dicht aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel so, dass
die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
58
www.zanussi.com
Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2 Drücken Sie gegen den hinteren Haken und
schieben Sie gleichzeitig die Lampenabdeckung in die angezeigte Richtung.
3 Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit der
gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte geeignet sein muss. (Die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung.)
4 Bringen Sie die Abdeckung der Lampe wieder an, indem Sie sie an die ursprüngliche Position zurückschieben.
5 Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
6 Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
2
1
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
www.zanussi.com
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klima-
59
klasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts.
Wenn Sie möchten, dass sich die Tür nach
links öffnet, gehen Sie vor dem Einbau des Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen
vor:
Auf der gegenüberliegenden Seite:
C
• Bringen Sie den unteren Stift an.
B
• Bringen Sie die untere Tür an.
C
• Bringen Sie die Stifte (B) und die Dis• Lockern Sie den
• Lösen Sie die Stifte • Entfernen Sie die
tanzstücke (C) am
oberen Stift und
(B) und die Distanzuntere Tür.
mittleren Scharnier
entfernen Sie das
stücke (C).
• Lösen Sie den unteauf der gegenüberDistanzstück.
ren Stift.
liegenden Seite an.
• Entfernen Sie den
• Bringen Sie die
oberen Stift und die
obere Tür an.
obere Tür.
• Legen Sie das Distanzstück ein und
ziehen Sie den oberen Scharnierstift
fest.
60
www.zanussi.com
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation
hinter dem Gerät
muss ausreichend
groß sein.
5 cm
min. 200cm2
2
1
min.
200cm2
Montage des Geräts
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass sich
das Netzkabel des Geräts frei bewegen
lässt.
Gehen Sie wie folgt vor:
x
x
A
1 Schneiden Sie bei
Bedarf den Dichtungsstreifen zu und
bringen Sie ihn, wie
in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.
www.zanussi.com
A1
2 Bohren Sie die
Scharnierabdeckung
A, wie in der Abbildung gezeigt, auf.
Bringen Sie die Abdeckungen A und A1
(im Beipack) am mittleren Scharnier an.
4mm
44mm
3 Installieren Sie
das Gerät in der Einbaunische.
Schieben Sie das
Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Lückenblende am Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das
Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2) so
weit wie möglich gegen die Seitenwand
des Küchenmöbels.
4 Richten Sie das
Gerät in der Nische
aus.
Vergewissern Sie
sich, dass der Abstand zwischen dem
Gerät und der
Schrankvorderkante
44 mm beträgt.
Mit der unteren
Scharnierabdeckung
(im Beipack) können
Sie sicherstellen,
dass der Abstand
zwischen dem Gerät
und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf,
dass der Abstand
zwischen dem Gerät
und dem Schrank 4
mm beträgt.
Öffnen Sie die Tür.
Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
61
Ha
~50 mm
90o
Hb
21 mm
I
~50 mm
I
5 Sichern Sie das
Gerät mit 4 Schrauben in der Nische.
Hc
6 Brechen Sie das
richtige Teil aus der
Scharnierabdeckung
(E) heraus. Achten
Sie darauf, im Falle
eines rechten Scharniers Teil DX bzw. bei
einem gegenüberliegenden Scharnier Teil
SX zu entfernen.
E
E
B
7 Setzen Sie die
beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in
die Befestigungsund Scharnierlöcher
ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die
Scharnierabdeckungen (E) auf das
Scharnier auf.
62
Ha
Hb
11 Drücken Sie das
Teil (Hc) auf das Teil
(Ha).
D
E
8 Muss das Gerät
seitlich an die Küchenmöbeltür angeschlossen werden:
1. Lockern Sie die
Schrauben in
den Haltewinkeln
(E).
2. Verschieben Sie
die Haltewinkel
(E).
3. Ziehen Sie die
Schrauben wieder an.
10 Montieren Sie das
Teil (Ha) an der Innenseite der Tür des
Küchenmöbels.
8 mm
Hc
E
C
21 mm
Hd
9 Trennen Sie die
Teile (Ha), (Hb), (Hc)
und (Hd) ab.
90o
Ha
12 Öffnen Sie die
Gerätetür und die Tür
des Küchenmöbels in
einem Winkel von
90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in
die Führungsschiene
(Ha) ein.
Halten Sie die Gerätetür an die Tür des
Küchenmöbels, und
markieren Sie die
Bohrungen.
www.zanussi.com
8 mm
K Ha
Hb
Hb
13 Nehmen Sie die
Halterungen wieder
ab. Markieren Sie 8
mm von der Außenkante die Stelle, an
der der Nagel (K) eingeschlagen werden
muss.
14 Setzen Sie das
Führungsstück erneut
auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den
mitgelieferten
Schrauben fest.
Richten Sie die Möbeltüre und die Gerätetür mittels des Führungsstücks (Hb)
aus.
Hd
15 Drücken Sie das
Teil (Hd) auf das Teil
(Hb).
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am
Gerät anliegt.
Wichtig! Bei niedriger Umgebungstemperatur
(zum Beispiel im Winter) schrumpft die
Dichtung. Bei höherer Umgebungstemperatur
dehnt sich die Dichtung aus.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
www.zanussi.com
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
63
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _
64
66
68
68
70
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _
71
73
75
75
78
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e usar
o aparelho pela primeira vez, leia atentamente
este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam
o seu funcionamento e as características de
segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho
em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde
as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável
pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado
por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou
instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar
que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
64
• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho mais
velho com fecho de mola (lingueta) na porta
ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha as aberturas de ventilação da caixa
do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de
instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como
máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com
um alto nível de compatibilidade ambiental
que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
www.zanussi.com
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque
eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer
componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada
por um agente de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
•
•
•
•
Não deve colocar extensões no cabo de
alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está
esmagada ou danificada pela parte posterior do aparelho. Uma ficha esmagada
ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar
a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza
a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem a
tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as
mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer
abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à
luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste
aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não
são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
www.zanussi.com
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente em
frente à saída de ar na parede traseira. (Se o
aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos
fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas
instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda,
provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o
gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água
descongelada. Se necessário, limpe o orifício
de descarga. Se o orifício estiver bloqueado,
a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
65
• É recomendável aguardar pelo menos duas
horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à
volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma
ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho
deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor,
condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação
fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável
(se a ligação de água estiver prevista).
efectuados por um electricista qualificado ou
pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários
para a manutenção do aparelho devem ser
Painel de controlo
1
2
3
4
1 Botão LIGAR/DESLIGAR
2 Regulador da temperatura do congelador
2
3
6
5 Botão de função
Botão de reiniciar o alarme
6 Regulador da temperatura do frigorífico
3 Botão da temperatura do combinado
4 Display
1
5
Visor
4
5
6
1 Indicador do compartimento do frigorífico
2 Indicador do compartimento do congelador
66
www.zanussi.com
3 Indicador de temperatura positiva ou negativa
4 Indicador de temperatura
5 Função Fast Freeze
6 Função Shopping
Ligar
Depois de ligar a ficha à tomada, se o display
não estiver iluminado, prima o botão LIGAR/
DESLIGAR.
Assim que o aparelho é ligado, os sinais seguintes aparecem no painel de controlo:
• O indicador de temperatura positiva ou negativa é positivo, indicando que a temperatura é positiva.
• a temperatura pisca, o fundo do ecrã está
vermelho e ouve um alarme sonoro.
Prima o botão Função para desligar o alarme
sonoro (consulte a secção "Indicador de temperatura elevada").
Defina a temperatura pretendida (consulte "Regulação da temperatura").
Desligar
O aparelho é desligado premindo o botão LIGAR/DESLIGAR durante mais de 1 segundo.
A seguir, é apresentada uma contagem decrescente da temperatura de -3 -2 -1.
Quando o aparelho é desligado, o display também desliga.
Desligar o compartimento frigorífico
Para desligar o compartimento frigorífico, rode
o regulador da temperatura do frigorífico no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
até à posição “O”.
O compartimento congelador mantém-se em
funcionamento.
Com o compartimento frigorífico desligado, a
única temperatura indicada é a do compartimento congelador.
Nesta condição, a iluminação do compartimento frigorífico também fica desligada.
Indicação de temperatura
Sempre que o botão de indicação da temperatura do frigorífico-congelador é premido, o ecrã
indica em sequência:
1.
– O indicador do compartimento do frigorífico está aceso.
– O ecrã indica a temperatura do frigorífico.
2. – O indicador do compartimento do congelador está aceso. 5)
– O ecrã indica a temperatura do congelador.
Em qualquer caso, após 10 segundos, as condições de ecrã normais são repostas.
Menu das funções
Sempre que o botão de Função é premido, as
seguintes funções são activadas no sentido
dos ponteiros do relógio:
• Função Fast Freezing
• Função Compras
• nenhum símbolo: funcionamento normal.
Importante Pode activar (ON) uma função em
qualquer altura.
Para desactivar (OFF) funções, prima o botão
de Função várias vezes até não aparecer qualquer ícone.
Regulação da temperatura
A temperatura no interior do aparelho é controlada pelo regulador de temperatura.
A temperatura do compartimento frigorífico pode ser definida rodando o regulador de temperatura do frigorífico e pode variar entre aproximadamente +2 °C e +8 °C.
A temperatura do compartimento congelador
pode ser definida rodando o regulador de temperatura do congelador e pode variar entre
aproximadamente -15 °C e -24 °C.
Para um armazenamento correcto dos alimentos, deve definir as seguintes temperaturas:
+5 °C no frigorífico
-18 °C no congelador.
Em funcionamento normal, o indicador de temperatura mostra a temperatura que estiver definida.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
5) Em condições normais.
www.zanussi.com
67
• rode o regulador de temperatura no sentido
dos ponteiros do relógio para obter o máximo de frio
• rode o regulador de temperatura no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio para
obter o mínimo de frio.
Normalmente, a posição intermédia é a mais
adequada.
No entanto, a regulação exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura no interior do aparelho depende do seguinte:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos armazenados
• localização do aparelho.
Função Shopping
Se necessitar de guardar uma grande quantidade de alimentos que estejam à temperatura
ambiente, por exemplo, após fazer compras,
sugerimos que active a função Shopping para
arrefecer os produtos mais rapidamente e evitar
aquecer os outros alimentos que já estejam no
frigorífico.
A função Shopping é activada premindo o botão de função (várias vezes, se necessário) até
.
aparecer o ícone correspondente
A função Shopping desliga-se automaticamente após cerca de 6 horas.
É possível desactivar a função em qualquer
momento premindo o botão Função (consulte
"Activação de funções").
Função Fast Freeze
Para congelar alimentos frescos, tem de activar
a função Fast Freeze.
Prima o botão da função (várias vezes, se necessário) até aparecer o ícone correspondente.
A função pára automaticamente após 52 horas.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão da função (consulte "Menu das funções").
Alarme de temperatura excessiva
Um aumento na temperatura no compartimento
do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado por:
• intermitência da temperatura
• intermitência do indicador do compartimento
do congelador
• iluminação a vermelho do visor
• alarme sonoro
• símbolo de alarme.
Quando são restabelecidas as condições normais:
• o sinal acústico desliga
• o valor da temperatura continua intermitente
• a iluminação do visor permanece a vermelho.
Quando prime o botão de função para desactivar o alarme, a temperatura mais elevada atingida no compartimento é apresentada no indicadurante alguns segundos.
dor
Neste momento, indicação da temperatura pára
de estar intermitente e a iluminação do visor
muda de vermelho para branco.
Durante a fase de alarme, o alarme sonoro pode ser desligado premindo o botão de função/
interruptor de reiniciação do alarme.
A iluminação do ecrã permanece vermelha até
as condições de armazenamento normais serem repostas.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a re-
mover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para
a congelação de alimentos frescos e para a
68
conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
www.zanussi.com
Para congelar alimentos frescos, active a função Fast Freeze, pelo menos, 24 horas antes
de colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem congelados no compartimento superior.
A quantidade máxima de alimentos que podem
ser congelados em 24 horas está indicada na
chapa de quantidades, uma etiqueta presente no interior do aparelho.
O processo de congelamento demora 24 horas: durante este período, não introduza novos
alimentos a congelar.
Armazenamento de alimentos
congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em
funcionamento durante, no mínimo, 12 horas na
definição Fast Freeze.
Se forem armazenadas grandes quantidades
de alimentos, retire todas as prateleiras e cestos do aparelho e coloque os alimentos nas
prateleiras de refrigeração para obter o melhor
desempenho.
Advertência Certifique-se de que os
alimentos não ultrapassam o limite de
carga indicado na parte lateral da secção
superior (onde aplicável)
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver
desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em
"tempo de reinício", os alimentos
descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para esta
operação.
www.zanussi.com
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Produção de cubos de gelo
Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes
tabuleiros com água, de seguida coloque-os no
compartimento do congelador.
Importante Não utilize instrumentos metálicos
para remover os tabuleiros do congelador.
Acumuladores de frio
O congelador possui, pelo menos, um acumulador de frio que aumenta o tempo de armazenamento em caso de falha de energia.
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico estão equipadas
com uma série de calhas de modo a que
as prateleiras possam
ser posicionadas da
forma que pretender.
Posicionar as prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos
de várias dimensões,
as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a
prateleira na direcção
das setas até se soltar e, em seguida, reposicione da forma
pretendida.
69
Refrigeração do ar
A ventoinha da Refrigeração Dinâmica do Ar
(DAC-Dynamic Air Cooling) permite refrigerar
rapidamente os alimentos e obter uma temperatura mais uniforme dentro do compartimento.
1.
Prima o interruptor (1) para ligar
o ventilador. A
luz verde (2)
acende-se.
2
Este dispositivo permite uma rápida refrigeração dos alimentos e uma temperatura mais uniforme no compartimento.
Importante Ligue a ventoinha quando a
temperatura ambiente exceder 25°C.
1
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho
completamente cheio, o compressor pode
funcionar continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais
quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de
electricidade.
Conselhos para a refrigeração de
alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos
que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar
possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de
politeno e coloque na prateleira de vidro acima
da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma
por um dia ou dois no máximo.
70
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes
devem estar cobertos e podem ser colocados
em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados
em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e
devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados
no frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode
ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24
horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade,
frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e comwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
pletamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
embrulhe os alimentos em folha de alumínio
ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
os alimentos sem gordura são melhores para
armazenar que os alimentos com gordura; o
sal reduz o tempo de armazenamento dos
alimentos;
a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de
gelo na pele;
é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados
adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para
o congelador no tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a
ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com
uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de
electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água
morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta
e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho.
Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à
tomada de alimentação.
Importante Não puxe, desloque nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos,
produtos de limpeza muito perfumados ou cera
de polir para limpar o interior, pois isto irá
danificar a superfície e deixar um odor forte.
www.zanussi.com
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um re71
cipiente especial, colocado na parte traseira
por cima do aparelho, sobre o compressor de
motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício
de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do
frigorífico para evitar que um fluxo excessivo de
água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.
3.
Deixe a porta
aberta e coloque o raspador de plástico no local
adequado no
fundo, ao centro, colocando
uma bacia por
baixo para recolher a água descongelada
Para acelerar o processo de descongelação, coloque uma panela com água quente no compartimento do congelador. Para além
disso, retire pedaços de gelo que se tenha partido antes de concluída a descongelação.
4.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de
gelo nas prateleiras do congelador e em redor
do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5
mm.
Importante Aprox. 12 horas antes de
descongelar, ajuste o regulador da temperatura
para as definições mais altas de forma a criar
uma reserva de frio suficiente para a operação
de interrupção.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
Cuidado Não toque nos objectos
congelados com as mãos molhadas.
Poderia ficar com as mãos coladas aos
alimentos.
72
5.
6.
Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e
guarde o raspador para utilização futura.
Ligue o aparelho.
Após duas ou três horas, volte a colocar os
alimentos anteriormente retirados no compartimento.
Advertência Nunca utilize ferramentas de
metal pontiagudas para raspar o gelo do
evaporador, pois pode danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante.
Um aumento de temperatura das embalagens
de alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos
períodos, observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho
e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém
para o verificar esporadicamente, para evitar
www.zanussi.com
que os alimentos no interior se estraguem em
caso de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de
problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se
encontram no manual só deve ser efectuada
por um electricista qualificado ou uma pessoa
competente.
Problema
O aparelho não funciona.
A lâmpada não funciona.
Importante Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor, circulação de
refrigerante).
Causa possível
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação.
Não existe voltagem na tomada
eléctrica.
Ligue outro aparelho eléctrico à tomada eléctrica.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está em stand-by.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está fundida.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está definida
correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A porta não está bem fechada.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.
A temperatura de algum produto
está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto
diminua até à temperatura ambiente
antes de o guardar.
A temperatura ambiente está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
Há água a escorrer na placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, o gelo descongela na placa posterior.
Isto é normal.
Há água que escorre para
o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Há produtos a impedir que a água
escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos
não tocam na placa posterior.
Escorre água para o chão.
A saída de água descongelada não
está ligada ao tabuleiro de evaporação, por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída de água
descongelada no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura não
está bem regulado.
Seleccione uma temperatura mais alta/baixa.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
www.zanussi.com
73
Problema
Causa possível
Solução
A temperatura no frigorífico está demasiado elevada.
Não há circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que o ar frio pode
circular no aparelho.
A temperatura no congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
Existe demasiado gelo.
Os alimentos não estão embalados
correctamente.
Embale os alimentos correctamente.
A porta não está bem fechada.
Consulte "Fechar a porta".
O regulador de temperatura não
está bem regulado.
Defina uma temperatura mais elevada.
Substituir a lâmpada
1 Desligue a ficha de alimentação eléctrica da
tomada.
2 Prima o gancho traseiro e, ao mesmo tempo, deslize a tampa da lâmpada na direcção da
seta.
3 Substitua a lâmpada por uma com a mesma
potência e especialmente concebida para aparelhos domésticos. (a potência máxima está indicada na tampa da lâmpada)
4 Instale a tampa da lâmpada, deslizando-a
para a sua posição original.
5 Ligue a ficha eléctrica à tomada.
6 Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte
"Instalação".
74
1
3.
2
Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o Centro de Assistência Técnica.
www.zanussi.com
Dados técnicos
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tempo de reinício
24 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo interno
do aparelho e na etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do
aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe
climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para este objectivo. Se a tomada da
fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre para a direita. Se pretender abrir a porta para a esquerda, efectue
estes passos antes de instalar o aparelho:
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e
a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
www.zanussi.com
75
C
B
C
• Desaperte o pino
superior e retire o
espaçador.
• Retire o pino superior e a porta superior.
• Desaperte os pinos
(B) e os espaçadores (C).
• Remova a porta inferior.
• Desaperte o pino
inferior.
No lado oposto:
• Instale o pino inferior.
• Instale a porta inferior.
• Volte a colocar os
pinos (B) e os espaçadores (C) na
dobradiça do meio
no lado oposto.
• Instale a porta superior.
• Aperte o espaçador
e o pino superior.
Requisitos de ventilação
A circulação de ar na
parte traseira do aparelho tem de ser suficiente.
x
5 cm
min. 200cm
2
x
min.
200cm2
Instalar o aparelho
Cuidado Certifique-se de que o cabo de
alimentação se movimenta livremente.
Execute os passos seguintes:
76
A
1 Se necessário,
corte a tira adesiva
vedante e aplique-a
no aparelho, como
ilustrado na figura.
A1
2 Perfure a tampa
da dobradiça A, tal
como ilustrado na figura.
Aplique as tampas A
e A1 (estão no saco
de acessórios) na dobradiça do meio.
www.zanussi.com
E
C
2
D
1
4mm
E
E
44mm
E
B
3 Instale o aparelho
no nicho.
Empurre o aparelho
na direcção das setas (1) até que a tampa do espaço superior pare contra o móvel de cozinha.
Empurre o aparelho
na direcção das setas (2) contra o armário no lado oposto da
dobradiça.
4 Ajuste o aparelho
no nicho.
Certifique-se de que
a distância entre o
aparelho e a extremidade dianteira do armário é 44 mm.
A tampa da dobradiça inferior (está no
saco de acessórios)
garante que a distância entre o aparelho e
o móvel da cozinha
está correcta.
Certifique-se de que
a folga entre o aparelho e o armário é 4
mm.
Abra a porta. Coloque a tampa da dobradiça inferior na
posição correcta.
7 Encaixe as tampas
(C, D) nas cavilhas e
nos orifícios da dobradiça.
Instale a grelha de
ventilação (B).
Encaixe as tampas da
dobradiça (E) na dobradiça.
Ha
Hb
8 Se for necessário
ligar o aparelho lateralmente à porta do
armário de cozinha:
1. Desaperte os parafusos dos suportes de fixação
(E).
2. Desloque os suportes (E).
3. Volte a apertar
os parafusos.
~50 mm
90o
21 mm
~50 mm
Hc
Hd
9 Separe as peças
(Ha), (Hb), (Hc) e
(Hd).
90o
21 mm
10 Coloque a peça
(Ha) no lado interior
do móvel da cozinha.
I
I
5 Fixe o aparelho no 6 Retire a peça cornicho, com 4 parafu- recta da tampa da
sos.
dobradiça (E). Certifique-se de que retira
a peça DX, no caso
da dobradiça direita,
SX no lado oposto.
www.zanussi.com
77
8 mm
Ha
Hb
Hb
Hc
Ha
11 Pressione a peça
(Hc) contra a peça
(Ha).
12 Abra a porta do
aparelho e a porta do
armário de cozinha a
um ângulo de 90°.
Insira o quadrado pequeno (Hb) na calha
(Ha).
Junte a porta do aparelho e a porta de armário e marque os
pontos dos orifícios.
8 mm
K Ha
Hd
15 Pressione a peça
(Hd) contra a peça
(Hb).
Faça uma verificação final para se certificar de
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante magnética está bem encaixada
no armário.
Importante Se a temperatura ambiente for
baixa (por exemplo, no Inverno), o tamanho do
vedante diminui. O tamanho do vedante
aumenta quando a temperatura ambiente
aumenta.
Hb
13 Retire os suportes
e marque uma distância de 8 mm a partir
da extremidade exterior da porta, onde o
prego deve ser colocado (K).
14 Coloque novamente o quadrado
pequeno na calha e
fixe-o com os parafusos fornecidos.
Alinhe a porta do armário da cozinha e a
porta do aparelho,
ajustando a peça Hb.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
78
eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
www.zanussi.com
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
www.zanussi.com
79
222357263-A-192012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement